Распечатать страницу

Шпаргалка Інформатика

« Назад

Код роботи: 136

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Інформатика

Тема: 132 Інформатика

Кількість сторінок: 109

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

1. Інформатика. Її види та властивості

2. Подання інформації в комп’ютері. Носії даних. Електронні носії даних

3. Апаратна складова інформаційної системи.Структура пам’яті ПК

4. Структура програмного забезпечення ПК: системне та прикладне програмне забезпечення. Поняття операційної системи (ОС). Складові ОС

5. Призначення і типи операційних систем

6. Робота з файловою системою: створення каталогів; перегляд, копіювання, вилучення файлів у MS Windows

7. Архівування даних. Функції архіваторів

8. Проблеми захисту інформації

9. Комп’ютерні віруси. Захист комп’ютера від зараження вірусами. Антивірусні програми

10. Локальні мережі. Локальна мережа комп’ютерного класу. Спільне використання ресурсів: каталогів (папок), файлів, принтерів

11. Комп’ютерна мережа. Комунікаційне обладнання та мережеве програмне забезпечення

12. Класифікація комп’ютерних мереж. Технічні засоби комп’ютерних мереж

13. Глобальна комп’ютерна мережа Internet. Способи під’єднання до Internet. Ресурси Internet

14. Глобальна комп’ютерна мережа Internet. Послуги Internet

15. Глобальна комп’ютерна мережа Internet. Адресація в Internet. Цифрова ІР-адреса комп’ютера. Доменна ІР-адреса комп’ютера

16. Глобальна комп’ютерна мережа Internet. Використання протоколу TCP/IP

17. World Wide Web. Web-браузер. Структура системи уніфікованих адрес URL

18. Організація ефективного пошуку даних за допомогою пошукових систем в Інтернет. Типи пошукових систем

19. Електронна пошта

20. Поняття Web-сторінки та Web-сайту. Структура НТМL-документу. Середовище(а) створення HTML-документа

21. Редагування тексту в MS Word. Копіювання, перенесення та вилучення фрагментів тексту

22. Пошук даних в документі MS Word. Перевірка орфографії

23. Створення шаблонів документів засобами MS WORD

24. Форматування тексту засобами MS WORD. Форматування за зразком. Створення власного стилю

25. Робота з об’єктами в MS WORD. Типи об’єктів в MS Word

26. Створення, форматування та виконання обчислень таблиць

27. Засоби структурування документу MS Word

28. Налагодження роботи табличного процесору MS EXCEL

29. Поняття робочої книги та робочого листа в табличному процесорі MS EXCEL. Особливості роботи з робочими листами (додавання нового робочого листа, перейменування, знищення листа, зміна кількості листів у новій робочій книзі)

30. Особливості адресації комірок у табличному процесорі MS EXCEL. Стилі посилань R1C1 та A1. Відмінності між абсолютними, відносними та змішаними посиланнями на комірки. Звернення до блоку комірок

31. Різні способи введення даних у табличному процесорі MS EXCEL. Створення списків та введення їх елементів. Різні способи редагування даних

32. Створення елементарних формул у табличному процесорі MS EXCEL. Навести приклади. Форматування даних

33. Поняття функції у табличному процесорі MS EXCEL. Особливості використання Майстра функцій. Навести приклад математичних функцій

34. Особливості роботи з логічними функціями у табличному процесорі MS EXCEL. Навести приклади

35. Поняття списку в табличному процесорі MS EXCEL. Впорядкування списків та діапазонів

36. Аналіз даних за допомогою проміжних підсумків (Итоги) та зведених таблиць у табличному процесорі MS EXCEL

37. Використання автофільтру для аналізу списку в табличному процесорі MS EXCEL

38. Використання розширеного фільтру для аналізу списку в табличному процесорі MS EXCEL. Навести приклади з використанням простого та складеного критеріїв

39. Використання розширеного фільтру для аналізу списку в табличному процесорі MS EXCEL. Навести приклади з використанням складного та обчислювального критеріїв

40. Технологія використання функцій ВПР та ГПР у табличному процесорі MS EXCEL. Навести приклади

41. Технологія використання функцій баз даних для аналізу списку в табличному процесорі MS EXCEL. Навести приклади використання функцій БСЧЕТ ТА БИЗВЛЕЧЬ

42. Технологія використання функцій баз даних для аналізу списку в табличному процесорі MS EXCEL. Навести приклади використання функцій БДСУММ та ДСРЗНАЧ

43. Технологія використання функцій баз даних для аналізу списку в табличному процесорі MS EXCEL. Навести приклади використання функцій ДМИН та БСЧЕТА

44. Технологія використання функцій баз даних для аналізу списку в табличному процесорі MS EXCEL. Навести приклади використання функцій Б ИЗВЛЕЧЬ та Д МАКС

45. Створення зведених таблиць

46. Робота з функціями фінансового аналізу НОРМА, КПЕР, ППЛАТ (ОСНПЛАТ та ПЛПРОЦ), ПЗ, БЗ, НПЗ

47. Використання функцій СРЗНАЧ, СЧЕТЕСЛИ, НАИМЕНЬШИЙ, МАКС, СЧЕТ табличного процесору MS EXCEL для проведення статистичних розрахунків. Навести приклади

48. Використання функцій СУММЕСЛИ, НАИБОЛЬШИЙ, МИН табличного процесору MS EXCEL для проведення статистичних розрахунків. Навести приклади

49. Використання функцій ПРЕДСКАЗ, ТЕНДЕНЦИЯ, РОСТ табличного процесору MS EXCEL для аналізу складної сукупності даних та прогнозування. Навести приклади

50. Використання функцій ЛИНЕЙН, ЛГРФПРИБЛ табличного процесору MS EXCEL для аналізу складної сукупності даних та прогнозування. Навести приклади

51. Поняття макросів. Різні способи створення макросів у табличному процесорі MS EXCEL. Різні способи завантаження макросів

52. Створення та використання функцій користувача у табличному процесорі MS EXCEL. Навести приклад

53. Використання функцій пошуку рішень

54. Поняття бази даних, СУБД. Фізична та логічна структура БД у СУБД MS Access

55. Поняття бази даних, СУБД. Етапи проектування БД у СУБД MS Access

56. Технологія створення структури таблиці в СУБД MS Access. Описати типи даних, які можна використовувати в СУБД MS Access

57. Різні способи створення нової таблиці в СУБД MS Access. Описати спосіб створення нової таблиці в режимі конструктору

58. Різні способи створення нової таблиці в СУБД MS Access. Описати спосіб створення нової таблиці в режимі Майстер таблиць

59. Різні способи створення нової таблиці в СУБД MS Access. Описати спосіб створення нової таблиці в режимі таблиці. Описати властивості полів

60. Різні способи створення нової таблиці в СУБД MS Access. Описати спосіб створення нової таблиці в режимі імпорт таблиць

61. Встановлення зв’язків між таблицями у СУБД MS Access. Поняття первинного ключа та зв’язуючого поля. Редагування встановлених зв’язків між таблицями

62. Поняття запиту в СУБД MS Access. Можливості запитів

63. Поняття запиту в СУБД MS Access. Типи запитів

64. Технологія створення запиту на вибірку в СУБД MS Access. Створення в запиті нового розрахункового поля. Навести приклади

65. Технологія створення запитів на зміну в СУБД MS Access

66. Поняття звіту в СУБД MS Access. Технологія створення звітів. Використання Майстру звітів

67. Поняття звіту в СУБД MS Access. Створення звітів із полями, що обчислюються, та підсумковими даними

68. Створення і робота з макросами

69. Предмет і зміст дисципліни "Інформатика та комп’ютерна техніка". Основні етапи історії розвитку комп’ютерної техніки, класифікація та покоління ЕОМ. Значення і форми використання комп’ютерної техніки в галузі економики та менеджменту

70. Історія розвитку обчислювальної техніки і покоління ЕОМ. Принцип фон Неймана та його роль у роботі ЕОМ

71. Складові інформатики, поняття економічної інформації, вивчення обсягів економічної інформації

72. Основне призначення програмного забезпечення, структура, різновидності, класифікація програмного забезпечення ЕОМ

73. Загальні відомості про прикладні програмні пакети /ППП/. Необхідність створення, визначення та класифікація ППП

74. Поняття про глобальну інформаційну службу WWW. Методи пошуку інформації у пошукових системах

75. Призначення та використання мережевого оточення WINDOWS 2000. Пошук файлів та комп’ютерів за допомогою засобу «Сетевое окружение»

76. Команда "Поиск" і її використання для пошуку папок, файлів та ярликів

77. Технологія роботи з папками, файлами та ярликами на робочому столі та у вікні МОЙ КОМПЬЮТЕР. Переміщення, копіювання, перейменування та вилучення папок, файлів і ярликів. Використання буферу обміну. Швидкий перегляд файлів та їх друкування

78. Робота з ієрархічною структурою дисків, з папками і файлами за допомогою програми ПРОВОДНИК. Відновлення папок, файлів і ярликів за допомогою КОРЗИНЫ

79. Пакет Microsoft Office 2000: основні складові частини та його призначення. Обмін даними між складовими частинами MICROSOFT OFFICE 2000

80. Призначеня текстових редакторів Основні засоби запуску WORD 2000. Використання панелі Microsoft Office. Загальні відомості та основні елементи екрану WORD 2000. Режими перегляду документа в WORD 2000. Їх призначення. Формули і їх використання в текстових документах

81. Призначеня текстових редакторів Основні засоби запуску WORD 2000. Використання панелі Microsoft Office. Загальні відомості та основні елементи екрану WORD 2000. Режими перегляду документа в WORD 2000. Їх призначення. Формули і їх використання в текстових документах

82. Форматування документів у WORD 2000: форматування символів, зміна гарнітури та розміру шрифту, установка верхніх та нижніх індесів, форматування абзаців, обрамлення абзаців

83. Розстановка переносів, використання елементів автотексту, створення приміток

84. Настройка параметрів друку документа в WORD

85. Основний принцип, засади, на яких побудована робота електронних таблиць. Дайте розлогу відповідь по цьому питанню

86. Загальні відомості та основні елементи екрану EXCEL 2000. Відмінності екрану EXCEL від екрану WORD. Як перейменувати ярлик робочого листа EXCEL?

87. Панелі інструментів в EXCEL 2000. Основне меню в EXCEL 2000, вибір команд меню. Попередні відомості про побудову діаграм

88. Адрес комірки, відносне посилання на комірку, абсолютне посилання на комірку. Як дати ім'я комірці? Дати визначення, приклади

89. Автозаповнення, навести визначення і приклади. Як створити свої послідовності для автозаповнення?

90. Рядок формул, з яких частин він складається. Посилання на комірки, приклади

91. Формула, структура формули. Які математичні оператори використовуються у формулах? Які об”єкти ще використовуються у формулах?

92. Зведення у ступінь ^ та логічні формули

93. Ярлики аркушів, їх імена. Операції з ярликами, перейменування аркушів

94. Поняття про діапазон комірок. Навести приклади і задачі, де у формулах використовуються діапазони комірок

95. Побудова діаграм за допомогою майстра функцій в EXCEL. Призначення діаграм, типи діаграм та їх основні елементи

96. Графіки математичних функцій: побудова графіків елементарних функцій, графіки двомірних функцій, навести приклади і наочно проілюструвати

97. Функції, типи функцій, їх призначення та правила запису функцій в EXCEL

98. Використання і алгоритм роботи функції ЕСЛИ(арг_лог, арг1, арг2)

99. Дії з матрицями: множення матриць, знаходження оберненої матриці. Методика розв'язання системи двох лінійних рівнянь з двома невідомими. Навести приклад

100. Ряди даних: увід послідовних рядів даних, автозаповнення. Поняття списків та їх створення. Форматування тексту в EXCEL

101. Використання фінансових функцій в електронних таблицях (перерахуйте задачі, які розглядалися на лекціях та у лабораторних роботах)

102. Як побудувати математичну модель задачі? На які питання потрібно дати відповідь, щоб математична модель була побудована правильно? Наведіть приклади оптимізаційних задач з життя вашої фірми або особистого життя

103. Правила задання умов у запитах. Як створювати запити для проведення статистичних розрахунків. Узагальнюючі запити для груп записів. Вставляння в запити обчислювальних(розрахункових) полів

104. Проектування бази даних: запис, структура запису, поле запису та його реквізити (ім'я, тип, розмірність)

105. Поняття про бази даних. Різновидності баз даних. Проектування баз даних (етапи створення баз даних). Задачі, що розв’язуються за допомогою СУБД ACCESS 2000

106. Поняття о таблицях, полях, записах, ключах, відношеннях та індексах в ACCESS 2000. Робота з базою даних: сортування, індексування, фільтрація та пошук даних у ACCESS 2000

107. Основні об"єкти баз даних в ACCESS 2000 та робота з ними

108. Проектування та створення структури бази даних у ACCESS 2000, правила запису найменувань полів та визначень полів в ACCESS 2000. Типи даних СУБД ACCESS 2000. Редагування структури бази даних у ACCESS 2000

109. Області звіту, їх призначення. Створення заголовка та шапки документа у звіті. Порядок заповнення звіту і підрахунок результатів по строкам та графам. Створення звіту і знаходження сум, середнього, мінімума, максимума

110. Види запиту (режими представлення запиту). Технологія друку запиту на мові SQL. Які існують способи модифікації запитів?

111. Основні принципи пошуку даних у базах даних. Пошук одного запису, кількох записів. Як відбувається пошук групи записів?

112. Сутність форм, створення форм

113. Призначення звітів, технологія створення звітів. Додавання у звіт дати, часу, номерів сторінок, графічних елементів. Макет звіту

114. Предмет інформатики. Структура інформатики. Складові частини інформатики

115. Системне програмне забезпечення. Операційні системи. Системне програмування. Утиліти (обслуговуючі програми). Асемблери. Засоби мережевого доступу

116. Прикладне програмне забезпечення. Автоматизація і керування процесами. Аналіз експериментальних даних. Математичні розрахунки. Комп’ютерна графіка. Системи автоматизованого проектування. Експертні системи

117. Архітектура персональних комп’ютерів (ПК). Процесор та його складові (арифметико-логічний пристрій, пристрій управління, регістри тощо)

118. Зовнішня пам’ять комп’ютерів (накопичувачі на магнітних стрічках, гнучких та жорстких дисках; накопичувачі на оптичних дисках)

119. Пристрої введення-виведення інформації (клавіатура; мишка; монітор; принтери; сканери; плоттери; засоби мультімедіа)

120. Розв’язування системи лінійних рівнянь і обчислення квадратичних форм

121. Розв’язування економічних задач за допомогою формул і вбудованих функцій Excel

122. Пошук даних за критеріями

123. Використання засобу „АВТОФИЛЬТР”. Використання засобу „РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР” для пошуку інформації за складними критеріями

124. Вибрати зі списку всі записи про максимальну і мінімальну суму замовлення

125. Використання функцій баз даних (БДСУММ, ДСРЗНАЧ, БСЧЁТ, ДМИН, ДМАКС, БИЗВЛЕЧЬ) для пошуку інформації та підрахунків

126. Ідея створення полів підстановки. Створення полів підстановки зі зв’язаної таблиці. Створення поля підстановки з фіксованого списку значень

127. Фільтрація даних у MS ACCESS: фільтр по виділеному, звичайний фільтр, розширений фільтр

128. Відношення, кортеж відношення, кардинальне число відношення, степінь відношення. Нормалізовані та ненормалізовані відношення

129. Домени та атрибути. Ключі відношення. Гарантія існування ключа відношення

130. Реляційна модель бази даних: визначення та схема опису чи представлення

131. Структурована мова запитів SQL. Вивід програми на екран. Друк програми на мові SQL. Основна операція (основний синтаксичний блок). Приклад використання

132. Основні оператори мови SQL