Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Неоэкология \ 5559. Курсова робота Вплив складових частин транспортних комплексів на навколишнє середовище в Україні

Курсова робота Вплив складових частин транспортних комплексів на навколишнє середовище в Україні

« Назад

Код роботи: 5559

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Неоекологія

Тема: Вплив складових частин транспортних комплексів на навколишнє середовище в Україні

Кількість сторінок: 29

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

Вступ

Розділ 1. Негативний вплив автомобільного транспорт на навколишнє середовище

1.1. Екологічні проблеми автотранспорту України

1.2. Проблеми міського автотранспорту

Розділ 2. Інфраструктура сервісного обслуговування автомобілів як чинник забруднення довкілля

2.1. Забруднення довкілля відходами від автозаправних станцій

2.2. Автостоянки та гаражі як чинники забруднення екосистем

2.3. Станції технічного обслуговування автомобілів та їх вплив на навколишнє середовище

2.4. Вплив стоків автомобільних мийок на якість поверхневих вод

2.5. Основні види відходів функціонування СТО та шляхи їх утилізації

Розділ 3. Вплив складових частин транспортних комплексів на здоров’я людини

Висновки

Список використаних джерел

Однією з найактуальніших проблем сучасності є проблема охорони навколишнього середовища. Особливого значення ця проблема набула з появою «вірного товариша» кожної сучасної людини – автомобіля. Автомобільний транспорт є одним із видів пересувних забруднювачів природного середовища.

Нині кількість автомобілів в усьому світі перевищує один мільярд автотранспортних одиниць. Швидкі темпи розвитку автотранспорту сприяли активному розвитку автомобільної інфраструктури. Перш за все, для руху автотранспорту потрібне паливо (дизельне чи бензинове). Для забезпечення потреб в паливі будуються автозаправні станції.

В процесі експлуатації складові частини автомобіля зношуються. Для нормального функціонування автомобіль потребує щорічного технічного обслуговування, що проводиться на станціях технічного обслуговування. Проблему збереження автомобілів вирішують побудовою гаражів. Тому вплив складових частин транспортних комплексів не менш значний за вплив самого автомобіля, адже на станціях технічного обслуговування проводяться різного роду технічні роботи, в результаті яких утворюються відходи, викиди та скиди, що згубно впливають на різні компоненти екосистеми.

Мета – проаналізувати вплив складових частин транспортних комплексів на навколишнє середовище.

Об’єкт дослідження – навколишнє природне середовище.

Охорона навколишнього середовища від забруднень, які чинить автотранспорт, є дуже актуальною в наш час, як в Україні, так і в усьому світі. Бурхливий розвиток науки, техніки та виробництва призводить до забруднення, таким чином, загострюючи екологічні аспекти життя людини.

У курсовій роботі були використані матеріали наукової, науково-популярної літератури, довідкових джерел, фондових матеріалів установ і організацій, інтернет ресурсів.

1. Основним завданням сьогодення є проблема охорони та збереження навколишнього середовища. Автомобільний транспорт - один з наймасовіший видів транспорту в усьому світі для забезпечення потреб населення в перевезеннях на короткі та середні відстані, але саме автомобіль є одним із найбільших забруднювачів навколишнього природного середовища.

Однією з основних проблем урбанізованих територій є зміна властивостей навколишнього середовища викликана негативним впливом автотранспортних засобів. Об'єктами забруднення є атмосфера, гідросфера та літосфера, тобто найважливіші компоненти середовища існування людини.

2. Значного шкідливого впливу на довкілля завдає розвиток інфраструктури сервісного обслуговування автомобілів. Основні проблеми викликані розвитком інфраструктури сервісного обслуговування – це вилучення територій під будівництво АЗС, автомобільних мийок, гаражів і автостоянок, станцій технічного обслуговування автомобілів та утворення шкідливі відходів в результаті їх функціонування. Через недосконалість в організації, особливого значення для України набула проблема утилізації відходів з станцій технічного обслуговування автомобілів.

3. Багатогранність впливу складових частин транспортних комплексів на здоров’я людини слід класифікувати за трьома основними напрямками: висока небезпечність при виконані технічних робіт; постійне перебування в місцях з підвищеною концентрацією вихлопних газів автомобілів; безпосередній контакт з небезпечними рідинами.

Для зменшення негативного впливу складових частин транспортних комплексів на навколишнє середовище та здоров’я людей перш за все необхідно: впровадити жорсткий контроль за дотриманням допустимих норм викидів в атмосферне повітря; встановити контроль за дотриманням екологічних норм при побудові та експлуатації транспортної інфраструктури; проводити постійний контроль за технічним станом автомобілів; вдосконалити конструкції паливної системи двигуна; використовувати більш якісні паливно-мастильні речовини, що мають меншу концентрацію домішок.

1. Бондаренко Е. В. Дорожно-транспортная екологія: учебное пособие / Е. В. Бондаренко, Г. П. Дворников. – О.: ГОУ ОГУ, 2004. – 113 с.

2. Волгушев А. Н. Автозаправочные станции: Оборудование. Эксплуатация / А. Н. Волгушев, А. С. Сафонов, А. И. Ушаков. – СПб.: ДНК, 2001. – 176 с.

3. Грибков У. М. Довідник з обслуговування для ТЕ і ТР автомобілів / У. М. Грибков, П. А. Карпекин. – М.: Россельхозиздат, 1984. – 233 с.

4. Дорогунцов С. І. Екологія: Підручник / С. І. Дорогунцов, К. Ф. Коценко, М. А. Хвесик. – К.: КНЕУ, 2005. – 371 с.

5. Екологія автотранспорту [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.newecologist.ru.

6. Екологія та автомобільний транспорт. навчальний посібник / [Ю. Ф. Гутаревич, Д. В. Зеркалов, А. Г. Говорун та ін.]. – К.: Арістей, 2006. – 292 с.

7. Иванов В. А. Утилизация и вторичное использование отходов и сбросов от производственной деятельности предприятий и эксплуатации и транспортных средств / В. А. Иванов, С. В. Селшцев, В. В. Кулагин, 2000. – 14 с.

8. Коссой Ю. М. Городской транспорт в зеркале экологии / Ю. М. Коссой // Энергия. – 2001, №11. - С. 64-68.

9. Курс лекцій з основ екології [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://bib.convdocs.org/v32694.

10. Лудченко О. А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: організація і управління: підручник / О. А. Лудченко. – К.: Знання, 2004. – 478 с.

11. Марков О. Д. Станции технического обслуживания автомобилей / О. Д. Марков. – К.: Кондор, 2008. – 536 с.

12. Навколишнє середовище: енциклопедичний словник-довідник. – М.: Прогрес, 1999. – 470 с.

13. Наилучшие доступные технологии и оценка воздействия на окружающую среду автозаправочных станций на стадии проектирования [Электронний ресурс]. – Режим доступа: http://economics.open-mechanics.com/articles/1024.pdf.

14. Напольский Р. М. «Технологічне проектування автотранспортних підприємств і станцій технічного обслуговування»: Підручник для вузів / Р. М. Напольский. – М.: «Транспорт», 1985. – 231 с.

15. Овчаров А. В. Конспект лекций по дисциплине „Безопасность жизнедеятельности” / А. В. Овчаров. – Х.: ХНАГХ, 2008. – 167 с.

16. Підземні гаражі та автостоянки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://allofremont.com.ua/podzemnye_garazhi_i_avtostoyanki_50.

17. Ринок АЗС України: гравці сфери впливу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://swinomatka.wordpress.com.

18. Собкевич О. В. Модернізаційні пріоритети реформування транспортно-дорожнього комплексу в Україні / О. В. Собкевич, К. М. Михайличенко, О. Ю. Ємельянова. – К.: НІСД, 2013. – 32 с.

19. Стативко В. Л. Автотранспорт окружающая среда. Газовая промышленность / В. Л. Стативко. - 2002. – 23 с.