Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Возрастная психология \ 5305. Курсова робота Особливості діяльності практичного психолога загальноосвітньої школи в забезпеченні адаптації учнів до середньої ланки

Курсова робота Особливості діяльності практичного психолога загальноосвітньої школи в забезпеченні адаптації учнів до середньої ланки

« Назад

Код роботи: 5305

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Вікова психологія

Тема: Особливості діяльності практичного психолога загальноосвітньої школи в забезпеченні адаптації учнів до середньої ланки

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Діяльність практичного психолога в системі освіти направлена на покращення адаптації учнів до середньої ланки

1.1. Напрями роботи шкільного психолога

1.2. Шкільна адаптація. Дезадаптованість та її причини

1.3 Отроцтво, його особливості

Розділ 2. Методологічні засади дослідження тривожності в учнів п’ятих класів

2.1. Методика дослідження особистісної та реактивної тривожності Спілбергера-Ханіна

2.2. Методика дослідження шкільної тривожності Філліпса

Розділ 3. Визначення рівня тривожності, як одного з показників дезадаптованості, в учнів п’ятих класів

3.1. Визначення рівня особистісної та реактивної тривожності в учнів середньої ланки

3.2. Визначення рівня шкільної тривожності в учнів п’ятих класів

3.3. Корекційна програма для учнів з підвищеним рівнем особистісної та загальношкільної тривожності

Висновки

Список використаних джерел

Додатоки

Актуальність дослідження. Перехід дітей до п’ятого класу характеризується зростанням навантаження на учнів. Це пов’язано зі зміною класного керівника, появою нових вчителів, предметів, із кабінетною системою навчання. Даний вік (11 років) Рогов Є.І. характеризує як перехідний [8] і відмічає що для нього є характерним бурхливий психофізіологічний розвиток і перебудова соціальної активності дитини.

Забезпечення умов успішної адаптації молодших школярів до навчання у 5-му класі є передумовою успішного навчання в основній школі.

Вивченням особливостей підліткового віку займалися багато авторів. Зокрема М. Кле у своїй роботі «Психологія підлітка» писав про те що межі даного віку визначити важко, так як вони часто обумовлені соціокультурними особливостями оточення, однак перш за все це важливий період індивідуального розвитку. [12, 103-141]

Згідно поглядам Л.С. Виготського, підлітковий вік – це самий нестійкий і мінливий період, детально розглянувши проблему інтересів в перехідному віці, називаючи її ключем до всієї проблеми психологічного розвитку підлітка, він писав, що всі психологічні функції людини на кожному рівні розвитку, у тому числі і в підлітковому віці, діють не безсистемно, не автоматично і не випадково, а в певній системі скеровуються конкретними прагненнями, потягами і інтересами особистості. У підлітковому віці, підкреслював Л.С. Виготський, має місце період руйнування старих інтересів і період дозрівання нової біологічної основи, на якій згодом розвиваються нові інтереси. [12, 232-286]

Б.Д. Ельконін досліджуючи особливості раннього підліткового віку, а саме учнів п’ятих класів, дійшов висновку що їм уже притаманне відчуття дорослості, що виявляється в самостійності підлітка, його відносинах з ровесниками, ставленні до дорослих. [12, 286-321]

Об’єкт – адаптації учнів до навчання в школі.

Предмет діяльність практичного психолога в школі з метою забезпечення адаптації учнів до середньої ланки.

Мета. Опрацювати наукову літературу на теми: «Психологічні особливості підлітків», «Особливості роботи шкільного психолога з дітьми середньої ланки», «Аналіз проблем шкільної адаптації», «Молодший шкільний вік та його особливості».

Визначити основні причини дезадаптованості учнів. На основі проведених методик виокремити групу досліджуваних з низьким рівнем адаптації та скласти для них корекційно-відновлювальну програму. Використовуючи дані отримані в результаті дослідження виступити, з просвітницькою метою, перед учнями, батьками, вчителями.

Гіпотеза на адаптованість школярів до середньої ланки впливає рівень особистісної тривожності. Чим даний показник вищий тим вищий рівень загальної тривожності у школі, що в свою чергу призводить до дезадаптації учнів.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати наукову літературу з питань адаптації школярів до середньої ланки.

2. Вивчити види адаптації та її особливості.

3. Ознайомитися з основними причинами дезадаптованості.

4. Вивчити особливості дітей підліткового віку.

5. Вивчити особливості роботи психолога з учнями п’ятих класів з метою підвищення їх адаптованості.

Методологічні та теоретичні основи дослідження. Методологічною основою курсової роботи стали дослідження особливостей підліткового віку Л.С. Виготським, Є.І. Роговим, М. Кле, Б.Д. Ельконін, праця М.П. Матвєєва присвячена особливостям роботи психолога в школі.

Методи та організація дослідження. Дослідження рівня тривожності проводилося з використанням опитувальника Спілбергера-Ханіна та тесту «Шкільної тривожності Філліпса».

Надійність і вірогідність. Надійність і вірогідність дослідження забезпечується репрезентативністю вибірки (20 осіб) та проведенням ретесту.

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження. Вперше було вивчено вплив особистісної тривожності на рівень адаптації учнів до середньої ланки. На основі дослідження складено корекційну програму для учнів з високим рівнем тривожності.

Практичне значення. Отримані в результаті курсової роботи дані щодо впливу особистісної тривожності на адаптацію учнів до навчання в середній школі дозволять оптимізувати процес адаптації та зробити його менш відчутним для учнів.

В вступі курсової роботи було сформульовано мету, завдання, предмет, об’єкт, гіпотезу даної роботи, визначено методологічні основи дослідження.

Перший розділ присвячений вивченню основних напрямів діяльності практичного психолога в школі. Визначенню понять «адаптація», «дезадаптованість», «шкільна дезадаптованість» та з’ясовано причини дезадаптованості. Розкрито поняття тривожності, як одного з чинників дезадаптованості. Вивчено та описано особливості віку досліджуваних та пріоритетних напрямів розвитку.

В другому розділі характеризуються методики на основі яких планується проведення дослідження, а саме «Опитувальник Спілбергера-Ханіна» та «Тест шкільної тривожності Філліпса».

В третьому розділі була проведена інтерпретація результатів дослідження і встановлені наступні результати:

- 50% учнів п’ятих класів мають високий рівень особистісної та реактивної тривожності;

- у 30% учнів підвищений рівень загальної шкільної тривожності;

- найвищий рівень тривожності спостерігається за факторами переживання соціального стресу, фрустрація потреби в досягненні успіху, найнижчий – проблеми і страхи у стосунках з учителями;

- встановлено прямий кореляційний зв’язок між рівнем особистісної та загальношкільної тривожності учнів.

В результаті виконання курсової роботи гіпотеза дослідження була підтвердженою, завдання поставлені на її початку було виконано.

На основі отриманих результатів було складено корекційну роботу для підлітків з високим рівнем тривожності та просвітницьку роботу для батьків і вчителів.

1. Анн Л. Ф. Психологический тренинг з подростками. – СПб.; Питер, 2007 – 271 с.

2. Большой психологический словарь / Сост. и общ. Ред. Б. В. Зинченко, - спб.: Прайм-Еврознак, 2003. – с. 672.

3. И. В. Вачков. Основы технологии группового тренинга, М: Издательство "Ось-89", 1999. – 137 с.

4. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий. - спб.: Питер, 2004. – 701 с.

5. Корольчук М. С., Осьодло В. І. Психодіагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За аг. Ред. М. С. Корольчука – К.: Ельга. Ніка – Центр, 2007 – 400 с.

6. Костюк Г. С. Вікова психологія, К: Рад. Школа 1976. – 271 с.

7. Макартычева Г. И. Тренинг для подростков: профилактика асоциального поведения. СПб.: Речь, 2007. – 192 с.

8. Настольная книга практического психолога: Учеб. Пособие: В 2 кн. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999. – Кн. 1: Система работы психолога с детьми разного возраста. – 384с: ил.

9. Практическая психология образования; Учебное пособие 4-е изд. / Под редакцией И. В. Дубровиной – СПб.: Питер, 2004. – 592 с.: ил.

10. Рекомендації з проблем оптимізації нормативних аспектів діяльності психолога / М. П. Матвеєв // Практична психологія та соціальна робота. Журн. – 2003,. №1 – с. 44-60.

11. Савчин М. В. Василенко Л. П. Вікова психологія: Навч. посіб. – К.: Академ-видав, 2006. – 360 с.

12. Фролов Ю. И. Психология подростка / Хрестоматия, Москва 1997.

13. www.osvita.ua.