Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Возрастная психология \ 5216. Реферат Формування емоцій та почуттів в юнацькому віці

Реферат Формування емоцій та почуттів в юнацькому віці

« Назад

Код роботи: 5216

Вид роботи: Реферат

Предмет: Вікова психологія

Тема: Формування емоцій та почуттів в юнацькому віці

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Особливості емоційних реакцій в ранньому юнацькому віці

2. Види емоційного реагування

3. Експресивний компонент емоційного реагування

4. Логіка розвитку емоційної сфери в ранньому юнацькому віці

5. Чинники, що впливають на емоційні реакції осіб раннього юнацького віку

Висновки

Література

Емоція — це загальна активна форма переживання організмом своєї життєдіяльності. Розрізняють прості та складні емоції. Переживання задоволення від їжі, бадьорості, втоми, болю — це прості емоції. Вони властиві і людям, і тваринам. Прості емоції в людському житті перетворилися на складні емоції і почуття. Характерною ознакою складних емоцій є те, що вони виникають у результаті усвідомлення об'єкта, що викликав їх, розуміння їхнього життєвого значення, наприклад переживання задоволення при сприйманні музики, пейзажу.

 Емоційні реакції являють собою короткочасні реакції на визначений об'єкт, ситуацію або подію, емоційні стани — більш статичні і тривалі стани, що ніби оцінюють існуючий стан речей у цілому.

Той або інший емоційний стан звичайно виникає як афект дії попередньої йому сильної емоційної реакції. Виникнувши в результаті певної емоційної реакції, емоційний стан надалі може позначатися на наступному реагуванні людини на всілякі явища дійсності.

Емоційне реагування характеризується знаком (позитивні або негативні переживання), впливом на поведінку і діяльність (стимулюючий або гальмуючий), інтенсивністю (глибина переживань і величина фізіологічних зрушень), тривалістю протікання (короткочасною або тривалістю), предметністю (ступінь усвідомленості й зв'язку з конкретним об'єктом).

Надзвичайно складною, суперечливою стадією життєвого шляху, в якому закладається ціннісний фундамент особистості та обирається життєва філософія, є старший шкільний вік або ранній юнацький вік. У цей період виникають значні труднощі, пов’язані з інтенсивним учбовим навантаженням та емоційним напруженням, неминучим під час вибору професії і підготовки до вступу в доросле життя.

Емоційність юнацтва — це стійка властивість індивідуальності. На відміну від актуальних (ситуативних) емоцій, емоційність характеризує стійку (поза-ситуаційну) схильність людини до переживань емоцій певної модальності. З позицій континуально-ієрархічного підходу під емоційністю розуміють інтегральне, структурне утворення особистості, яке характеризується сполученням різнорівневих показників, при цьому якісні (модальність і знак) характеристики визнаються основними в структурі емоційності.

Підбиваючи підсумок чинників, які впливають на емоційні реакції осіб раннього юнацького віку, можна відзначити наступні моменти:

- збільшення кількості емоціогенних об'єктів, що особливо мають соціальний характер;

- зростання диференційованості емоційних переживань;

- виникнення емоційних переживань не тільки із приводу сьогодення, але, й із приводу майбутнього;

- поява здатності відривати експресивні засоби від переживань;

- збільшення здатності розуміння емоцій інших людей.

- перехід емоціогенних реакцій від імпульсивності до довільності.

1. Вікова психологія: навчальний посібник / За ред. Г. С. Костюка. - Київ: Радянська школа, 1976. - 269 с.

2. Вікова і педагогічна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, 3. В. Огороднійчук та ін., - 2-е вид., допов. -К.: Каравела, 2009. - 400 с.

3. Возрастная психология: детство, отрочество, юность: хрестоматия: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / сост.: В. С. Мухина, А. А. Хвостов. - 7-е изд., пе-рераб. и испр. - М.: Академия, 2008. - 624 с.

4. Добрович А. Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения: Кн. для учителя и родителей. / А. Б. Добрович. - М.: Просвещение, 1987. - 205 с

5. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. Развитие человека от рождения до поздней зрелости: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий. - 2-е изд. - М.: ТЦ Сфера, 2009. - 464 с.

6. Павелків Р. В. Дитяча психологія: навч. посіб. для самост. роботи студ. / Р. В. Павелків, О. П. Цигипало. - К.: Ака-демвидав, 2011. - 373 с.

7. Психология современного подростка // Под ред. Д. И. Фельдштейна. - М.: Педагогика, 1987. - 320 с.

8. Савчин М. В. Соціальна педагогічна психологія: Навчальний посібник для студентів вузів. / М. В. Савчин. - Дрогобич: Відродження, 1998. - 298 с.