Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Теория и методика трудового обучения \ 4156. Курсова робота Врахування національних традицій у процесі проектування виробів на уроках трудового навчання

Курсова робота Врахування національних традицій у процесі проектування виробів на уроках трудового навчання

« Назад

Код роботи: 4156

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Теорія та методика трудового навчання

Тема: Врахування національних традицій у процесі проектування виробів на уроках трудового навчання

Кількість сторінок: 39

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи використання національних традицій у проектуванні виробів

1.1. Сутність національних традицій

1.2. Загальна характеристика процесу проектування виробів

Розділ 2. Методика використання національних традицій у проектуванні виробів на уроках трудового навчання

2.1. Національні традиції у проектуванні виробів на уроках трудового навчання

2.2. План-конспект уроку до етапу проектно-технологічної діяльності

Висновки

Список використаних джерел

Темп життя, технологія сучасного виробництва, засоби праці змінюються доволі динамічно. Специфіка трудового навчання, порівняно з іншими шкільними предметами, дозволяє гнучко готувати підростаюче покоління до змін, які відбуваються. Воно передбачає включення учнів до пізнавально-перетворюючої, проектно-технологічної діяльності, забезпечує творчий розвиток школярів.

Сучасним є активне використання національно-культурних традицій українського народу у процесі виховання і навчання, що є нероздільним педагогічним процесом в двох взаємопов'язаних аспектах. По-перше, це — педагогічний вплив школи, сім'ї, колективу на дітей в урочній і позаурочній діяльності; а по-друге, це — готовність учня сприйняти цей вплив, а вчителя, батьків — здійснити його.

Предки залишили нам у спадщину величезне багатство, тому важливо не втратити нічого з неоціненних скарбів, примножити їх і передати наступним поколінням, не розучитися творити, як творили наші предки, за законами краси.

Необхідність врахування національних традицій у навчальному процесі переконливо доведена в працях класиків педагогіки, діячів української культури і відомих філософів минулого, передусім, М. Бердяєва, Г. Ващенка, В. Винниченка, М. Грушевського, Б. Грінченка, М. Драгоманова, С. Русової, Г. Сковороди, В. Сухомлинського, К. Ушинського, Д. Яворницького та ін. [2, c. 171-177].

Оскільки людська індивідуальність шукає шляхів до творчого самовираження, цінним є проектування як діяльність, що привчає учнів до самостійної, практичної, планової і систематичної роботи, виховує прагнення до створення нового або існуючого, але вдосконаленого виробу, формує уявлення про перспективи його застосування; залучає до вивчення історії походження речей, національних традицій, розвиває морально-трудові якості, загально цінні мотиви вибору професії і працелюбність.

Проектно-технологічна діяльність виконує творчу, перетворювальну, дослідницьку, економічну, технологічну функції. Результатом проектно-технологічної діяльності є визначений виріб, продукт (послуга) і розвиток особистості школяра, а також розвиток його творчого потенціалу [1].

Проблемі застосування методу творчих проектів присвячена значна кількість наукових праць. Так, загальні основи проектування відображені в дослідженнях Ж. Т. Тощенка, Т. О. Антонюка, О. В. Киричука, О. М. Коберника та інших вчених. Аспекти організації проектно-технологічної діяльності розкриті в публікаціях В. С. Симоненка, А. І. Терещука, С. М. Ящука.

Зважаючи на вищезазначене, темою нашого дослідження ми обрали: «Врахування національних традицій у процесі проектування виробів на уроках трудового навчання».

Об’єкт дослідження: процес трудового навчання учнів загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження: використання національних традицій у проектуванні виробів.

Мета дослідження: дослідити можливості використання національних традицій на уроках трудового навчання та розробити план-конспект до етапу проектування виробів.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати навчальну, наукову літературу з теми дослідження.

2. Розглянути сутність національних традицій та проектування на уроках трудового навчання.

3. Вивчити можливості використання національних традицій на уроках трудового навчання під час проектування виробів.

4. Розробити план-конспект уроку до етапу проектування виробів на уроках трудового навчання.

Виконуючи курсову роботу ми проаналізувати сутність національно-культурних традицій українського народу, розглянули можливості їх використання у процесі виховання і навчання на уроках трудового навчання.

У кожного народу історично склалася власна система національно-культурних традицій, яка забезпечує підростаючому поколінню найбільш сприйнятливий шлях пізнання: від національного – до загальнолюдського.

Визначили, що навчання з використанням традицій реалізує глибоке і всебічне пізнання рідного народу, його історії, культури, духовності і на цій основі – загальнолюдського; усвідомлення кожним школярем самого себе як невід'ємної частини свого народу, нації, як самобутньої індивідуальності.

Важлива мета трудового навчання – патріотичне виховання особистості, якнайповніший розвиток її інтересів, нахилів, здібностей, підготовка учнів до професійного самовизначення і трудової діяльності в умовах ринкових відносин.

Освітня галузь «Технології» побудована на засадах проектно-технологічного підходу, метою є розробка й виготовлення навчального творчого проекту, що розглядається як самостійно розроблений і виготовлений виріб (послуга) від ідеї до її втілення, характерний суб’єктивною чи об’єктивною новизною, виконаний під контролем і консультуванням учителя. Саме у процесі трудового навчання виникає безпосередня можливість навчати учнів виготовляти посильні для них ужиткові вироби та оздоблювати їх у стилі українських народних мотивів і традицій. Особливо активно це відбувається у процесі проектування об’єктів праці.

З’ясували, що трудове навчання буде результативним, якщо зміст навчально-виховного процесу спрямувати на прилучення учнів до духовних цінностей українського декоративно-ужиткового мистецтва, використовуючи сучасні методи національного виховання та традиції етнопедагогіки.

У процесі виконання учнями проекту з елементами вивчення українських традицій відбувається створення умов для виховання в учнів громадянської самосвідомості, формування уявлення про культуру, побут, звичаї, обряди, традиції українського народу, для успішної соціалізації особистості в соціумі, залучення учнів до вирішення суспільно значущих проблем, до процесу самореалізації, самоорганізації і самоуправління. Дієве, активне ціннісне ставлення до обрядів і традицій буде формуватися через дослідницьку, предметно-перетворювальну, мистецьку діяльність.

Розроблено план-конспект уроку на тему: "Вибір та обґрунтування теми проекту. Вимоги до проектованого виробу. Планування роботи з виконання проекту".

1. Коберник О. М. Трудове навчання в школі: проектно–технологічна діяльність. 5–12 класи / [О. М. Коберник, В. В. Бербец, Н. В. Дубова та ін.]; за ред. О. М. Коберника – Х.: Вид. група «Основа», 2010. – 256 с.: іл., табл. – (Серія «12-річна школа»).

2. Ковальова О. Виховання учнів на народних традиціях у позакласній та позаурочній роботі з трудового навчання / Ковальова О., Гавриш О. // Гуманізація навчально-виховного процессу. – Вип. LVІIІ. – Ч. ІІІ. –Слов’янськ, 2011. – с. 171-177.

3. Красніков В. Педагогічні та творчо-активізуючі можливості проектно-технологічної системи трудового навчання у формуванні конкурентноспроможної особистості на уроках предметів освітньої галузі «Технологія» // Наукові розвідки студентської молоді в умовах єдиного освітнього простору (присвячені пом’яті академіка Д. О. Тхоржевського): перші науково-педагогічні читання / Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка. – Полтава: ПДПУ, 2008 р. – 305 с.

4. Лазко Т. Українське народознавство / Т. Лазко. – Київ // Зодіак – ЕКО, 1995. – 305 с.

5. Мазай Т. І. Духовне виховання на уроках трудового навчання / Мазай Т. І. // Трудове навчання в школі. – 2013. – № 7 (67). – С. 27-32.

6. Основи національного виховання: концептуальні положення: Частина І. / [За ред. В. Г. Кузя, Ю. Д. Руденка, З. О. Сергійчук]. – К.: Інформаційно-видавничий центр "Київ", 1993. – 152 с.

7. Пискун О. М., Гапанович А. В. Підготовка майбутніх учителів технологій до національного виховання учнів у процесі трудового навчання / О. М. Пискун, А. В. Гапанович. – Режим доступу: http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=55.

8. Скринник І. Роль сімейних традицій та обрядів у формуванні української ментальності / І. Скринник. // Наука. Освіта. Молодь. Режим доступу: http://library.udpu.org.ua/library_files/stud_konferenzia/2014/69.pdf.

9. Слюсаренко Н. В. Реалізація проектно-технологічного підходу в трудовому навчанні учнів / Н. В. Слюсаренко, Г. М. Гаврилюк. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Vchdpu/ped/2012_97/Sluys.pdf.

10. Сухомлинский В. А. Сто советов учителю / В. А. Сухомлинский. –Ижевск: Удмуртия, 1981. – 296 с.

11. Философский словарь: пособие [для самостоятельной работы студентов всех специальностей и всех форм обучения] / Национальный минерально-сырьевой университет «Горный»; [Сост. Б. Я. Пукшанский. А. В. Рыбчак]. – СПб., 2012.

12. Философский энциклопедический словарь./ [Гл. ред. Ильичев Л. Ф., Федосеев П. Н. и др.] – М.: Советская энциклопедия, 1983. - 836 с.