Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Теория и методика трудового обучения \ 3837. Курсова робота Особливості використання засобів інформаційних технологій на уроках трудового навчання

Курсова робота Особливості використання засобів інформаційних технологій на уроках трудового навчання

« Назад

Код роботи: 3837

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Теорія і методика трудового навчання

Тема: Особливості використання засобів інформаційних технологій на уроках трудового навчання

Кількість сторінок: 75

Дата виконання: 2008

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

Вступ

1. Інформаційні технології в освіті

2. Використання інформаційних технологій в процесі здобуття знань

3. Сучасні інформаційні технології та їх використання при викладанні шкільних дисциплін

4. Комп’ютерна техніка, як засіб удосконалення технічної культури школярів

5. Технічні засоби навчання, та їх застосування на уроках

6. Створення і застосування педагогічних програмних засобів

7. Мультимедійні засоби під час повторення, узагальіii та систематизації знань учнів

8. Сучасні інформаційні технології і творча робоа учнів в процесі вивчення дисциплін

9. Сучасні інформаційні технології і творча робота учнів позаурочний час

10. Використання елементів інформатики в трудовому навчання учнів школи

11. Застосування інформаційно-комунікативних технологій у підготовці вчителя трудового навчання

12. Роль комп'ютерних технологій у формуванні навичок конструювання виробів на уроках трудового навчання учнів 8-9 класів

Висновок

Список використаної літератури

1. Бойчук В., Гуревич Р. Упровадження нових інформаційних технологій у процес вивчення різьблення деревини // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2004. - №1. - С. 30-34.

2. Гафіяк А. Використання комп'ютерного посібника у навчально-виховному процесі // Рідна школа. - 2003. - №1. - С. 46 - 47.

3. Гуревич Р., Коломієць Д. Можливості новітніх технологій у підготовці педкадрів // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2002. - №2. - С. 52-53.

4. Гуревич Р., Коломієць Д. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці вчителя трудового навчання // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2002. - №3. - С. 26-28.

5. Зязюн І. Освітній простір культури в умовах сучасних інформаційних технологій // Рідна школа. - 2006. - №5. - С. З-6.

6. Кивлюк О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в системі навчальних дисциплін початкової школи // Початкова школа. - 2006. - №5.-С. 34-35.

7. Король А. Традиційні та нетрадиційні методи навчання у розвитку творчої особистості // Рідна школа. - 2000. - №12. - С. 29 - 30.

8. Кравчук О. Застосування інформаційних технологій на уроках у початковій школі // Рідна школа. - 2006. - №1. - С. 44-46.

9. Мосьондз М. Творчим проектам - сучасний багатофункціональний інструмент // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2006. - №3. - С. 39-42.

10. Наумова Н. Деякі аспекти проблеми становлення і розвитку творчої особистості // Рідна школа. - 2000. - №9. - С. 75-76.

11. Нищак І. Використання комп'ютерних програм для контролю знань учнів з креслення // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2006. - №2. - С. 47-49.

12. Паламарчук В., Рудаківська С. Від творчої особистості - до нових технологій навчання // Рідна школа. - 1998. - №2. - С. 52-62.

13. Подолянчук С, Гуревич Р. Інформаційно-комунікаційні технології під час вивчення курсу «Опір матеріалів» // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2002. - №4. - С. 47-52.

14. Рейзенкінд Т., Чумак А. Передумови впровадження комп'ютерних технологій у професійну підготовку майбутнього вчителя // Рідна школа. — 2004. - №6.- С. 37-40.

15. Сидоренко О., Коломієць Т. Використання комп'ютерних технологій для стилізації малюнків під різні види художньо-творчих робіт // Трудова підготовка в закладах освіти. — 2004. - №3. — С. 33-35.

16. Сидоренко Т. Творчість у діяльності вчителя // Рідна школа. - 2001. - №4. - С. 55-57.

17. Цідило І. Роль комп'ютерних технологій у формуванні навичок конструювання виробів на уроках трудового навчання учнів 8-9 класів.

18. Трудова підготовка в закладах освіти. - 2004. - №3. - С. 37-39.

19. Шпак Л. Застосування комп'ютерних технологій у процесі проектування одягу // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2004. - №3. - С. 35-37.

Вступ

Розвиток і удосконалення інформаційних технологій призводить до суттєвих змін у характері виробництва та наукових досліджень, передбачає переорієнтацію освіти, побуту, культури, соціальних стосунків тощо. Такі значні перетворення вимагають нового підходу до розбудови національної системи освіти України, впровадження нових інформаційних технологій, наукових досліджень, які пов’язані з інтенсивним розвитком науки і техніки, появою нових професій.

Одним з важливих напрямів удосконалення трудового навчання повинна стати орієнтація на використанням засобів інформаційних технологій Така підготовка повинна відображати потреби ринку праці, бути гнучкою і пристосованою до технічних, економічних, соціальних потреб суспільства та спрямованою на те, щоб допомогти випускникам загальноосвітніх шкіл у професійному самовизначенні, оволодінні методами творчої діяльності в умовах ринкової економіки.

Нові інформаційні технології назавжди увійшли в повсякденне життя і професійну діяльність сучасної людини і стали найважливішим фактором прискорення темпів науково-технічного проґресу. Тому, важливими є педагогічні дослідження, в яких використовуються інформаційні технолгії як засіб удосконалення навчального процесу в загальноосвітній школі.

Трудове навчання учнів ставить особливі вимоги до мислення учнів, яке формує їх психологічну готовність до праці в умовах сучасного виробництва. Засвоєння учнями змісту навчання має здійснюватися не стільки шляхом передачі готових висновків, скільки шляхом самостійної роботи кожного учня. Концепцією середньої загальноосвітньої школи України визначається, що в організації навчального процесу доцільно надавати пріоритет засобам активного навчання й сучасним технологіям.

Застосування засобів інформаційних технологій надає величезних можливостей для вдосконалення навчання, для створення умов активізації пізнавальної діяльності учнів у процесі самостійної роботи. Згідно з концепцією інформатизації освіти передбачається застосування ефективних засобів та організаційних форм навчальної роботи з використанням нових інформаційних технологій навчання, забезпечення впровадження їх у традиційні навчальні дисципліни.

В останні роки в Україні інтенсивно досліджують питання запровадження в навчальний план широке застосування інформаційних технологій.

Вибір теми курсової роботи: «Особливості використання засобів інформаційних технологій на уроках трудового навчання», зумовили такі причини теоретичного і практичного характеру:

1. погане сприйняття учнями матеріалу;

2. слабке засвоєння знань з тем;

3. недостатня професійна спрямованість учнів.

Мета курсової роботи:

1. вивченння шляхів застосування у навчальному процесі інформаційних технологій, що суттєво впливає на зміст, сформованість професійно-важливих якостей випускників загальноосвітніх шкіл;

2. зосередження цілісної системи розвитку творчих здібностей учнів, підготовки їх до творчої технічної діяльності та формування допрофесійних знань і вмінь на основі засобів інформаційних технологій;

3. теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити рівень підвищення знань та вмінь учнів школи на уроках трудового навчання на основі засобів інформаційних технологій.

Об’єкт - процес трудового навчання учнів загальноосвітньої школи.

Предмет дослідження: використання інформаційних технологій у процесі навчання та самостійної роботи учнів на уроках трудового навчання у загальноосвітні школі.

Виходячи з мети, в роботі були сформульовані такі завдання:

- Проаналізувати проблему пізнавальної діяльності учнів на уроках трудового навчання.

- Теоретично обґрунтувати та визначити основні напрямки використання інформаційних технологій у на уроках праці.

- Визначити рівень підвищення знань та вмінь учнів під час самостійної роботи у процесі трудового навчання при використанні нових інформаційних засобів.

В основу роботи покладено гіпотезу про те, що використання інформаційних технологій позитивно впливає на активізацію пізнавальної діяльності учнів при вивченні предмету «трудове навчання».

Теоретико-методологічну основу складає:

- концепція інформатизації освіти та культури;

- основні положення теорії пізнання, розвиваючого навчання та активізації пізнавальної діяльності школярів, системного підходу, що поєднує традиційні та інноваційні комп’ютерно-орієнтовані форми навчання;

- психолого-педагогічні та методичні підходи до організації трудової діяльності учнівської молоді;

- тенденція використання засобів інформаційних технологій у навчальному процесі загально-освітньої школи.

У процесі дослідження використовувались такі методи:

- аналіз педагогічної, методичної, філософської та технічної літератури, яка розкриває досліджувану проблему;

- цілеспрямовані педагогічні спостереження, анкетування та бесіди з учителями трудового навчання, інформатики, директорами шкіл, учнями старших класів;

- аналіз рівня впровадження засобів нових інформаційних технологій та застосуванням комп’ютерних засобів у навчальному процесі.

Хочу відмітити, що дуже важливим став етап використання інформаційних технологій у процесі навчання, оскільки він підвищує рівень обізнаності учнів школи. Так, наприклад, використання комп’ютерної графіки в навчальному процесі сприяло творчому розвитку, самовираженню, викликало інтерес до навчання, формувало моральні цінності, активізувало увагу, уяву, фантазію школярів. Комп’ютерні програмні засоби дозволяють створювати навчальні середовища для розв’язання техніко-конструкторських завдань, використовуючи такі значні можливості комп’ютера: зображення (наочність), колір, звук, анімації тощо, що сприяють підвищенню мотиваційної насиченості навчального процесу, набутті міцних знань, умінь і навичок, формуванню прийомів розумової діяльності та творчого мислення учнів.

Після опрацювання літератури, спілкування з вчителями школи, проведенні занять можна стверджувати, що використання комп‘ютерної графіки надає такі можливості та переваги:

- підвищується продуктивність конструкторської розробки. Графічні можливості дозволяють візуально подати виріб на екран дисплея та синтезувати, аналізувати і документувати проект;

- підвищується точність та якість проектування;

- полегшується внесення змін у конструкцію виробу (креслення);

- зменшується кількість помилок, які зв’язані з рутинним оформленням документації;

- спрощується аналіз функцій пристрою, який конструюється і на цій основі скорочується об‘єм випробувань дослідних зразків;

- автоматизується процес підготовки технічної документації та одержання потрібної кількості копій шляхом друкування на принтері.

Високі вимоги до якості знань та практичних вмінь учнів при обмеженій кількості часу передбачають застосування у процесі трудового навчання найбільш ефективних засобів, що сприяють активізації пізнавальної діяльності учнів, забезпечують швидке й міцне опанування навчального матеріалу, розвивають їх пізнавальні здібності.

1. Інформаційні технології в освіті

Добре інформована людина коштує двох.

Французьке прислів 'я

Сучасна система освіти зароджувалася, вдосконалювалася у XX столітті в період інтенсивного розвитку агропромислового комплексу та індустріалізації країни. Посилена увага до природничих, точних наук, продуктивної праці поєднувалася зі збільшенням кількості навчальних закладів.

У наступний період гігантськими кроками освоювалися нові природні ресурси, вибухали екологічні кризи, передові країни ставали на шлях інноваційного розвитку, в усіх сферах утверджувалися інформаційні технології

— все це поставило нові завдання перед освітою і наукою.

На початку 90-х років у користуванні людства було, щонайменше, двісті п'ятдесят мільйонів комп'ютерів, до кінця 2005 року ця цифра зросла до мільярда. Що, в поєднанні з мережею Інтернет, створює інтелектуальну павутину, яка сукупно володіє приголомшливим потенціалом. Сьогодні вже є портативні комп'ютери, розміром як книжка, портативний комп'ютер для школярів вартістю 100 доларів, який сконструювали учені Массачусетського технологічного інституту.

Наприкінці XX століття розвинені країни світу поставили собі за мету прискорити перехід від постіндустріального до нового етапу розвитку людства

— інформаційного суспільства, основними ресурсами якого є знання та інформація.

Вже тепер інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) становлять вагому частку світового виробництва, що веде до глобального перерозподілу як ринку праці, так і ринку освітніх послуг. Крім того, розбудова єдиного Європейського освітнього простору в рамках Болонського процесу істотно підвищує роль ІКТ в освіті, що зумовлено сучасною світовою тенденцією до створення глобальних відкритих освітніх та наукових систем, які дозволяють, з одного боку, розвивати систему нагромадження і поширення наукових знань, а з другого — надавати доступ до різноманітних інформаційних ресурсів широким верствам населення.

Одне з головних завдань освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства - навчити учнів використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології. У зв'язку з цим виникає нагальна потреба у прискоренні підготовки викладачів та фахівців у сфері ІКТ, в оснащенні закладів освіти сучасною комп'ютерною технікою, педагогічними програмними засобами, електронними підручниками тощо. Від вирішення цього завдання визначальною мірою залежатиме розвиток країни.

Сьогодні, на жаль, оснащення загальноосвітніх навчальних закладів комп'ютерною технікою в середньому по Україні становить лише 43%, а рівень комп'ютерної грамотності вчителів ще нижчий — лише 22%. Підключення загальноосвітніх навчальних закладів до Інтернету в цілому по Україні становить близько 15%. Відсоток міських шкіл, які підключені до Інтернету, — близько 19, сільських— 10.

Україна посідає одне з останніх місць за кількістю комп'ютерів у загальноосвітніх навчальних закладах — 1,3 комп'ютера на 100 учнів. Для порівняння: Японія — 82, США — 76, Німеччина — 52, Франція — 38, Польща — 14,6, Росія— 10,4. Понад 1 млн. учнів (близько 20 відсотків) навчаються у школах, де немає жодного сучасного комп'ютера.

За даними організації «Світовий економічний форум», на сьогодні за індексом «готовності інформаційної інфраструктури» серед 104 країн світу Україна посідає 82-ге місце, поряд із країнами Африки.

Значним фактором виведення нашої освіти на якісно новий рівень і покращання підготовки висококваліфікованих спеціалістів є не тільки комп'ютеризація навчального процесу, а й впровадження інтернет-технологій, створення корпоративних мереж та віртуальних лабораторій, які дозволяють у реальному часі виконувати експериментальні дослідження в процесі аудиторних занять. В умовах сьогоднішнього інформаційного суспільства вчитель повинен мати ґрунтовні навики і вміння обробки інформації.

Інформаційні технології - це технології, які застосовуються для керування інформаційними потоками.

Інформаційні технології в багатьох асоціюються з комп'ютером і використанням його як технічний засіб навчання. Насправді це не зовсім так.

Поняття інформаційні технології — це, насамперед, технології обробки інформації, а комп'ютер усього лише інструмент, застосовуваний для досягнення цієї мети.

Сучасне заняття необхідно розглядати у вигляді потоків інформації: від викладача до студента, від студента до викладача і від студента до студента. Технології, що застосовуються для керування цими потоками, і є інформаційні технології. Інструменти і методики, що підвищують ефективність інформаційного впливу викладача на студентів, і, як наслідок, сприяють кращому засвоєнню розглянутого на занятті навчального матеріалу, утворюють комплекс методів і засобів інформаційних технологій.

Підвищити ефективність інформаційних технологій можна різними шляхами, наприклад, збільшивши потужність інформаційного впливу. Але при цьому важливо розуміти, що потужність інформаційних потоків для кожної людини індивідуальна. Більш того, для одержання максимального впливу вона повинна бути оптимальною.

Спонукуваний спрагою одержання нових знань і бажанням освоїти ряд знань, учень приходить до викладача на заняття. Уважно вслуховуючись у кожне його слово, він одержує так необхідну для нього інформацію. Досвідчений педагог обов'язково постарається підсилити інтерес до дисципліни вміло, керуючи потоком інформації. З цією ж метою необхідні мотивація й актуалізація досліджуваного на уроці матеріалу. Розглянутій інформації при цьому важливо присвоїти статус життєво важливої і вкрай необхідної для учня. Тоді її вивчення відбувається легко й природно. Важливо, щоб в учня навіть не виникало питань: навіщо я це вчу? Мені це треба? До речі, як тільки ці питання приходять на розум учню, відповідь виникає миттєво: мені це не треба і тому можна трохи розслабитися, увага відразу переключається на щось інше, а інформаційний потік уваги розсіюється, і ефективність засвоєння інформації значно знижується. Нова, конкретна, а не абстрактна інформація, підтвердження теорії практикою, приклади з реального життя - усе це в комплексі підсилює потужність інформаційного потоку. Залучення студента до активної роботи на занятті також сприяє підвищенню ефективності процесів обробки інформації.

Важливо враховувати принцип рівноваги інформаційних потоків, підбирати обсяг досліджуваної на занятті інформації, стежачи за тим, щоб не було її надлишку.. Кожний з нас відчував це, спілкуючись з людиною, що говорить, говорить, говорить... І на спробу вставити зауваження в бесіду, обриває: - Почекай! І знову говорить, говорить... Людина улаштована так, що баланс вхідних і вихідних інформаційних потоків для неї природний від народження. Отже, коли учень одержує від викладача вхідний інформаційний потік, йому цілком природно хочеться відповісти вихідною, і якщо цього не трапляється, то в нього виникає реакція роздратування. Подальша інформація не сприймається.

Від великої потужності інформаційного потоку і неможливості його повернення в студента може настати так зване "інформаційне зависання", яке виявляється у втраті інтересу до дисципліни, що вивчається, повному її нерозумінню, до переключення уваги на щось інше, наприклад, на розмови із сусідом, до речі, це теж повернення прийнятої інформації і в остаточному підсумку виникає бажання піти із заняття. Таким чином, педагогічна майстерність, з огляду на вище сказане, полягає в умінні інтуїтивно відчувати аудиторію, уловлювати ступінь інформаційного сприйняття різними учнями, знати, де і як підсилити інформаційний потік, розуміти, що розсіювання уваги студента значно знижує ефективність засвоєння навчального матеріалу. Запорука успіху в активному залученні учнів в інформаційний обмін і роботу на занятті, у постійній підтримці інтересу до досліджуваних питань.

Слід згадати, що в кожної людини оброблювана потужність інформаційного потоку індивідуальна, потрібно враховувати неповторний баланс вхідних і вихідних інформаційних потоків, тоді стає зрозумілим, чому так ефективні особистісно-орієнтовані та активні методи ведення сучасного заняття, використання сучасних засобів навчання.

У висновку хочу відзначити, що кінцевий результат багато в чому залежить від комунікативних здібностей викладача:

- уміння спілкуватися з учнями;

- здатності розуміти учня і бачити в ньому рівноправну особистість;

- уміння переконувати і спокійно сприймати критику у свою адресу;

- володіти почуттям гумору і майстерністю слова;

- уміння передавати в дохідливій формі навчальний матеріал;

- засобів, якими володіє педагог.

І готувати вчителя, який не володіє вміннями швидко і ефективно опрацьовувати потоки інформації із різних джерел, по крайній мірі не розумно. Завтра інформаційні можливості суспільства будуть ще більші. І що ж буде робити такий вчитель, якщо він на сьогоднішній день не володіє засобами для керування потоками інформації.

2. Використання інформаційних технологій в процесі здобуття знань

Процес інформатизації суспільства, безперечно, зумовлює й інформатизацію освіти: ця сфера забезпечується теорією і практикою розробки та використання нових інформаційних технологій, орієнтованих на реалізацію психологопедагогічної мети навчання і виховання. Змінюються цілі і завдання освітньої галузі в інформаційному просторі, особистісно орієнтована система навчання поступово приходить на зміну традиційній, інноваційні методи конкурують з класичними, набуває актуальності технологічний підхід у навчанні. Серед педагогічних технологій (формування творчого учня, дослідницька, проектна тощо) інформаційні технології, до складу яких входять комп'ютерні (зокрема, мультимедійні), посідають особливе місце в сучасній системі освіти.

У перших тлумаченнях поняття «педагогічна технологія» йшлося насамперед про застосування у навчанні технічних засобів (ТЗН) та засобів програмованого навчання.

Для шкіл США 30-ті роки минулого століття позначені активним запровадженням перших програм аудіовізуального навчання, широким використанням ТЗН: магнітофонів, програвачів, проекторів і телевізорів, що об'єднуються поняттям «аудіовізуальні засоби». Згодом виникає програмоване навчання з використанням цих засобів. 70-ті роки розширили спектр використання ТЗН: відеомагнітофон, карусельний кадропроектор, поліекран, електронна дошка, синхронізатори звуку і зображення тощо стали «технічними помічниками» педагогів і учнів у навчальному процесі. Створення першого персонального комп'ютера у 1976 році відкрило нові можливості для розвитку освітніх технологій. Згідно з "Глосарієм термінів за технологічною освітою", педагогічна технологія — "це систематичний метод планування, застосування й оцінювання всього процесу навчання й засвоєння знань шляхом обліку людських і технічних ресурсів та взаємодії між ними для найефективнішої форми освіти».

В Україні розробка комп'ютерних технологій навчання розпочалася лише в середині 70-х років минулого століття і розвивалася переважно у вищій школі. 1985 року прийнята урядова постанова «Про заходи щодо забезпечення комп'ютерної грамотності учнів середніх навчальних закладів і широкого впровадження електронно-обчислювальної техніки в навчальний процес», яка засвідчила появу нових інформаційних технологій (НІТ) навчання в масовій школі. Нові інформаційні технології — це сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передачі й подання інформації за допомогою комп'ютерів і комп'ютерних комунікацій.

На сучасному етапі комп'ютер органічно увійшов у наше життя як джерело текстової, анімаційної, аудіовізуальної та інших видів інформації, як помічник в роботі, засіб спілкування і розваг, дав можливість моделювати віртуальну реальність, відкрив цілком нові можливості для творчості, знаходження і закріплення усяких професійних навичок, реалізації принципово нових форм і методів навчання. Бурхливий розвиток засобів інформатизації, поява нових технологій одержання, передачі, обробки і збереження інформації відкривають необмежені можливості для застосування комп'ютерів у навчальному процесі.

Якщо кілька років тому на теренах української шкільної освіти мультимедійні технології сприймалися як віяння моди, то сьогодні вони широко впроваджуються у навчальний процес багатьма освітніми закладами, забезпечують учнів і викладачів принципово новими можливостями роботи з довідковою інформацією.

Термінологія інформаційних технологій навчання і відповідні поняття ще не усталилися. Це повною мірою стосується і визначення поняття «мультимедійні технології».

Технологія (з грецького «знання про майстерність») у сфері освіти — це комплекс, що складається із запланованих результатів, засобів оцінки для корекції та вибору оптимальних методів, прийомів навчання, оптимальних для даної, конкретної ситуації, набору моделей навчання, розроблених учи­телем на цій основі.

Мультимедіа (від англійських слів— багато, середовище) — поєднання спеціальних апаратних засобів і програмного забезпечення, що дає змогу на якісно новому рівні сприймати, переробляти і надавати різноманітну інформацію: текстову, графічну, звукову, анімаційну, телевізійну тощо.

Отже, мультимедійні технології— сукупність методів, прийомів і програмно-педагогічних засобів для реалізації навчально-виховної мети предмета, вирішення окремих дидактичних та виховних завдань. Це така модель навчання, в якій запланований результат передбачає реалізацію визначеної мети навчально-методичного комплексу з використанням аудіовізуальних засобів та програмного забезпечення.

До засобів мультимедіа відносять традиційні ТЗН (телевізор, кодоскоп, фільмоскоп, магнітофон, програвач, радіо тощо) та сучасні аудіовізуальні засоби (комп'ютер, проектор, екран, відеомагнітофон, музичний центр, відеокамера, документ-камера, інтерактивна дошка та інші). Звернемо увагу на те, що й носії інформації дещо осучаснилися — від класичних грамплатівок, фотографій, ілюстрацій, репродукцій та, звісно, літературних джерел (книг, журналів, газет) тощо—до популярних сьогодні різноманітних касет, дискет, дисків і т. ін.

Програмно-педагогічні засоби - сукупність комп'ютерних програм навчального призначення. До них належать і мультимедійні програми.

Технології мультимедіа не тільки перетворили комп'ютер на повноцінного співрозмовника, а й дали учням можливість, не залишаючи навчального класу (домівки), "бути присутніми на лекціях видатних науковців і педагогів, стати свідками історичних подій минулого і сучасного, відвідати найвизначніші музеї і культурні центри світу, найвіддаленіші з географічного погляду куточки Землі», — стверджують автори навчально-методичного посібника "Освітні технології".

Мультимедійні технології, як і будь-яка педагогічна технологія, мають відповідати основним критеріям технологічності:

• системності (наявність логіки процесу, взаємозв'язку частин, цілісність);

• керованості (можливість діагностики досягнення цілей, планування процесу навчання);

• ефективності (технологія має обиратись відповідно до результатів і оптимальних затрат, гарантувати досягнення певного стандарту навчання);

• відтворюваності (можливості застосування в інших однотипних навчальних закладах іншими суб'єктами).

До безперечних переваг мультимедійних технологій у шкільній практиці (слайд можна віднести:

розширення сфери доступу до різних видів інформації (Інтернет, електронні бібліотеки, довідники, книги, енциклопедії тощо);

швидкість знаходження, передавання, опрацювання великого обсягу інформації;

анімаційність та колористика матеріалу;

зручне та компактне збереження (касета, дискета, диск) і тиражування програм;

багаторазове та різнорівневе використання і коригування навчальних мультимедійних програм відповідно до психолого-вікових особливостей школярів та індивідуальних уподобань учителя;

динамічність у створенні різних за ступенем складності схем, таблиць, кросвордів, ребусів, вікторин тощо;

використання значного обсягу аудіовізуального навчального матеріалу (малюнки, фото, репродукції картин, карти, портрети, ілюстрації, аудіо-, відео- та кіноматеріали тощо) та можливість його творчого комбінування;

унаочнення абстрактних теоретичних понять;

моделювання навчальних ситуацій у просторі та часі (віртуальні екс­курсії до музеїв і культурних центрів світу, подорожі до різних країн, істо­ричних епох тощо);

урізноманітнення методів, форм і прийомів навчання;

ефективність використання мультимедіа у проведенні нестандартних уроків (урок-подорож, урок-вікторина, урок-семінар, урок-диспут і т.д.);

можливість індивідуального, групового, колективного, самостійного та дистанційного навчання (взаємодія викладача й учня за допомогою комп'ютерних комунікацій) — використання інтерактивних технологій;

проектна діяльність (дослідницькі, творчі, ігрові, інформаційні, практично орієнтовані проекти);

розвиток творчого потенціалу учня, його здібностей до комунікатив­них дій;

розвиток умінь експериментально-дослідницькоі діяльності;

формування інформаційної культури учнів тощо.

Мультимедійні технології застосовуються під час вивчення більшості навчальних дисциплін. Завдяки мультимедіа навіть сухий теоретичний матеріал оживає, а абстрактні поняття постають як конкретні явища, видатні хрестоматійні постаті перетворюються на живих особистостей, історичні події — на реальну минувшину, хімічні або фізичні процеси — на закономірності природи, що оточує людину. До того ж, в процесі засвоєння програмового матеріалу в учнів одночасно працюють кілька видів пам'яті, зокрема, слухова та зорова. Навчальні мультимедійні технології — це найсучасніші, науково обгрунтовані й забезпечені засоби наочності. Мультимедіа також надають можливості проведення різних типів уроків: і викладання нового навчального матеріалу, і повторення та закріплення пройденого, і контролю засвоєння учнями знань, умінь і навичок, а також бінарних (згадаймо міжпредметні зв'язки) та інших нестандартних уроків (уроків-семінарів, уроків-подорожей, уроків-вікторин тощо).

Широке використання комп'ютерів у навчальному процесі зумовлює оволодіння практичними навичками використання комп'ютерів усіма вчителями, незалежно від того, які предмети вони викладають і в яких типах навчальних закладів працюють.

Які переваги комп'ютеризації? Комп'ютер - це інструмент. Сфери комп'ютера в навчальному процесі проілюструємо на можливості предмету «трудове навчання»

1. Супроводження лекцій

Під час викладання психології можна супроводжувати лекції ілюстраціями буквально з усіх тем. Наприклад, для вивчення теми «» виготовлені слайди, які подають інформацію про будову мозку, нервової системи, ілюструють у вигляді схем процеси нервової діяльності, тощо.

2. Лабораторні, практичні роботи.

При вивченні психології виникає необхідність знайомитися із протіканням психічних явищ у практичному плані, досліджувати умови їх становлення і розвитку.

Індивідуальне проведення таких лабораторних робіт на комп'ютерах із застосуванням відповідних програм є виходом із становища, хоча, природно, не ідеальним.

Такі практичні роботи розроблені для вивчення тем «Емоції і почуття», «Темперамент, характер, здібності».

3. Електронні підручники

Ми віддаємо перевагу все ж таки паперовим підручникам. Знання треба добувати, користуючись будь-якими доступними джерелами. Інша справа, що в Україні видається дуже мало підручників взагалі і для середніх спеціальних навчальних закладів (будемо називати речі своїми іменами!) зокрема. Болить перш за все конкретному викладачеві, бо він зобов'язаний (як викладач і просто як порядна людина) забезпечити навчальний процес мінімально необхідною кількістю літературних джерел. Врешті-решт, викладачеві теж треба вчитися. І тут неоціненну послугу надає

Інтернет

Тут можна знайти при бажанні все. Добре попрацювавши, можна врешті-решт скласти більш-менш придатний навчальний посібник і самому повчитися. Але: де взяти час? Викладач навчального закладу або навантажений непомірно, або мусить заробляти десь на стороні, бо не витягує на прожитковий мінімум. Ну і, природно, доступ до Інтернету мусить бути необмежений в будь-який зручний час. В ідеалі таке ж саме має бути і для студентів в межах навчального закладу.

4. Використання програмних засобів для тестового контролю знань

Контролюючі педагогічні програмні засоби призначені для організації процесів повторення раніше вивченого навчального матеріалу, контролю якості його засвоєння, застосування у практичній діяльності. При цьому використовується поняття «тест». Він може бути різної складності за спосо­бами організації діяльності суб'єкта (учня, студента). Зокрема, тести, що передбачають звичайний вибір завдань, знань і т. ін. з готового банку інфор­мації про них або вибірковий вибір знань, завдань, відповідей з 5-20 запропонованих варіантів;

• за методом формалізації навчального матеріалу, коли використовуються тести з постійним чи змінним змістом, тести за окремими параграфами тощо;

• за формою побудови відповідей на запитання із застосуванням тестів, які передбачають словесну, усну чи письмову відповіді, відповідь у числах, графіках тощо;

• за ступенем адаптації до суб'єкта, який працює з тестом, що розрахований на часткову або повну (за задумом автора) адаптацію до діяльності суб'єкта з можливими варіантами використання не адаптованих тестів, зокрема типу «лотерея», тощо.

Для забезпечення контролю знань з психології комп'ютерні тести розроблені з 10 тем.

Вчитель повинен передбачити можливість надання учням працювати з навчальним матеріалом в індивідуальному темпі та розв'язання учнями завдань, які відповідають їх індивідуальному рівню досягнень. Тобто, намагатися зробити процес навчання не тільки динамічним, інформаційно насиченим, а ще й індивідуальним.

Сучасний учитель повинен навчити своїх учнів, не в останню чергу, організовувати самостійно свою навчальну діяльність. Навички самостійного навчання будуть необхідні дитині протягом усього її самостійного життя. Під навичками самостійної організації своєї навчальної діяльності розуміють:

• уміння генерувати ті знання, які необхідні людині в повсякденному житті в сучасному інформаційному суспільстві;

• уміння знайти необхідну інформацію й виділити із знайденої інформації головне, та, спираючись на здобуту інформацію і свої знання, уміти робити висновки, а не запам'ятовувати знайдену інформацію цілком;

• уміння відповідально і зосереджено працювати і т.д.

Підсумовуючи, можна сказати, що все ж таки центральною фігурою в навчальному закладі є викладач з його досвідом і знаннями, і якщо не буде створено відповідних умов для його нормальної праці, не допоможуть жодні найновітніші технології, бо вони є вторинними в навчальному процесі.

3. Сучасні інформаційні технології та їх використання при викладанні шкільних дисциплін

Темпи технічного і наукового-технічного прогресу нині такі, що більшість знань застарівають протягом 3-5років. Тому жоден навчальний заклад не в змозі підготувати фахівця на весь період його професійної діяльності. Звідси - необхідність безперервного підвищення кваліфікації і професіонального удосконалення. Фахівці будь-якої галузі мають бути готовими до необхідності підвищувати свою кваліфікацію протягом усієї професійної діяльності. Крім того, виникає необхідність, щоб нові знання надходили в систему освіти безпосередньо в процесі навчання. Основним принципом підготовки фахівця мають бути неперервність та науковість. Має вдосконалюватись якість освіти, орієнтованої на тип особистості, здатної до стрімкої, гнучкої зміни своєї життєдіяльності.

Необхідно на нинішньому етапі особистісно-орієнтованого технологією навчання є зміна ролі вчителя, його перетворення з авторитета, який володіє великим обсягом знань і вмінь, у модератора, аніматора або провідника у світі знань. Такі зміни пов'язані з низкою проблем. З одного боку, вчителі звикли до своєрідної монополії на знання і до відчуття своєї безпомилковості. Це приводить до труднощів при переході на інший стиль праці. З другого боку, приріст знань та інформації відбувається так швидко, що важко встигнути вчасно їх опрацювати. Крім того, навчальний заклад і вчитель перестають бути єдиним джерелом знань. Різні форми дистанційного навчання (телебачення, комп'ютерні освітні програми, Інтернет) можуть певною мірою замінити вчителя, і в будь-якому випадку є суттєвим елементом посередника в отриманні знань. Швидке введення Інтернет-технологій створило всесвітню комунікаційну платформу, що відкрила шляхи для перегляду традиційних способів навчання. Сучасний учитель повинен розуміти це і намагатися співіснувати з цими формами, а не суперничати, виключаючи такі способи набування знань. Він також повинен уміти використовувати ці нові форми роботи, щоб таким чином виконати надану йому роль провідника, який зможе упорядкувати і звести в чітку систему знання, що надходять до учнів з різних джерел.

Викладач не може не володіти сучасними інформаційними технологіями. Необхідно широко використовувати нові дидактичні засоби, якими є комп'ютер і мультимедійний проектор. По-перше, комп'ютер можна використовувати як банк даних. Дані, які стосуються певного навчального предмету, можна знайти в електронних довідниках, на їх основі можна сформувати власні, необхідні для конкретного розділу навчальної програми, і зберігати їх у пам'яті комп'ютера.

Наприклад, на заняттях з трудового навчання, рідше використовую електронні енциклопедії, а саме:

• «Велика дитяча електронна енциклопедія.»;

Готуючись до занять, чи, виконуючи самостійні роботи, учні часто використовують інформацію Інтернету.

По-друге, електронний матеріал може повністю замінити показ друкованих продуктів. Крім, вище названих програм, дуже зручними є програми, які містять слайд-шоу.

По-третє, за допомогою комп'ютера можна виконувати певні операції. На уроках трудового навчання програма пропонує уроки комп'ютеризованого характеру. Деякі заняття зручно проводити в комп'ютерному кабінеті.

По-четверте, нині широко застосовується в освітньому процесі комп'ютерне тестування.

По-п'яте, викладати навчальний матеріал можна з використанням презентацій. Використання сучасних інформаційних технологій сприятиме творчій роботі учнів. Це помітно під час відповідей на с заняттях, де кожен учень використовує різні джерела інформації.

Одже, висока освітченність учителя передбачає, окрім доброго знання свого фаху, оволодіння сучасною філософією освіти, використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій. Без цих умінь і знань педагог не здатний до високої мобільності у зміні парадигм, технологій навчання, що є ознакою даного часу. Тому на нинішньому етапі є дуже важливим навчання вчителя використанню сучасних інформаційних технологій.

4. Комп’ютерна техніка, як засіб удосконалення технічної культури школярів

Аналізуючи низки наукових досліджень, можна побачити, що в даний час існує декілька напрямів підвищення якості освіти. До них належать: індивідуалізація процесу навчання, застосування технічних засобів навчання, активізація діяльності учнів, політехнізація процесу навчання, розвиток міжпредметних зв’язків, включення учнів у творчу діяльність. У наш час процес розвитку засобів комп’ютерної техніки відбувається настільки стрімко, що те, що вчора називалося вершиною досконалості, сьогодні є звичною справою, те, що зараз здається недосяжним, завтра буде повсякденним явищем. Тому перед школою стоїть проблема вибору комп’ютерної техніки як засобу навчання. Важливе значення під час вибору комп’ютерної техніки має можливість працювати з мультимедійними програмами і тривалість роботи школяра за дисплеєм комп’ютера. Раніше було встановлено, що тривалість роботи з комп’ютером не повинна перевищувати 20-25хв. Для учнів старших класів, тому що, це пов’язано із станом центральної нервової системи і зору школярів.

У наш час комп’ютери стають усе доступнішими в системі освіти, то в доступному для огляду майбутньому, комп’ютеризоване навчання може стати одним з основних способів навчання. Але навряд такий підхід можна визнати перспективним. По-перше, залишається за кадром зв’язок з безкомп'ютерним уроком, його методикою, у результаті чого комп’ютеризований урок ніби повисає в повітрі; по-друге, вчителю часто не зрозуміло, навіщо треба робити на комп’ютері те, що можна зробити і без нього; по-третє, в учнів потрібно цілеспрямовано формувати уміння працювати з інформацією. А з іншого боку, якщо дивитися на комп’ютерну техніку, то можна помітити, що в ній є багато позитивних сторін цього процесу, тому що використання комп’ютера в навчальному процесі підвищує його ефективність.

1. Комп’ютер розширив можливість подання навчальної інформації. Застосування кольору, графіки, мультиплікації, звуку дає можливість відтворити реальні обставини діяльності.

2. Комп’ютер підсилює мотивацію навчання. Не тільки новизна роботи з комп’ютером, що сама по собі нерідко сприяє підвищенню інтересу до навчання, а й можливість регулювати подання навчальних завдань за складностями, виробляти в учнів інформаційну культуру. Крім того, комп’ютер усуває одну з найважливіших причин негативного ставлення до навчання – неуспіх, зумовлений нерозумінням основного змісту проблеми, значними пробілами у знаннях. Працюючи на комп’ютері, учень може довести рішення будь-якої задачі до логічного кінця, оскільки йому надається потрібна допомога.

3. Комп’ютер активно залучає учнів до навчального процесу.

4. Комп’ютери дають змогу успішно застосовувати в процесі навчання задачі на моделювання різних ситуацій.

5. Комп’ютер дає змогу якісно здійснювати контроль за діяльністю учнів, забезпечуючи при цьому гнучкість керування навчальним процесом.

У навчальному процесі комп’ютер може бути як об’єктом вивчення, так і засобом навчання, тобто можливі два напрями комп’ютеризації навчання. У першому – засвоєння знань, умінь і навичок веде до усвідомлення можливостей комп’ютера, а також його використання при вирішенні різноманітних задач. У другому – комп’ютер є могутнім засобом підвищення ефективності навчання.

Отже, використання комп’ютерної техніки як засобу техніко-технологічної підготовки учнів найбільш доцільно проводити під час вивчення саме цього розділу програми, тим більше, що програмою передбачено активне включення комп’ютерної техніки в процес навчання.

5. Технічні засоби навчання, та їх застосування на уроках

Технічні засоби навчання (ТЗН). Основними функціями ТЗН є забезпечення інформаційної насиченості навчальновиховного процесу, усвідомленого засвоєння науково-теоретичних знань. ТЗН мають змогу долати часові і просторові межі, проникати у глибинну сутність явищ і процесів; показувати явища у розвитку, динаміці; реалістично відображати дійсність; емоційно забарвлювати інформацію.

За способами впливу на учнів ТЗН поділяються на три групи: візуальні (зорові), аудіальні (звукові), аудіовізуальні (звукозорові).

Візуальні ТЗН - це засоби, в яких носіями інформації є діафільми, діапозитиви, епіпосібники і транспаранти, що подаються учням за допомогою діапроекторів, епіпроекторів і графопроекторів (кодоскопів) у вигляді нерухомих зображень предметів. За допомогою візуальних ТЗН демонструються складні схеми, пристрої, різні зображення.

Діафільми складаються із чорно-білих або кольорових позитивних фотографічних зображень, розміщених у логічній послідовності на плівці. Вони використовуються тоді, коли явище вимагає тривалого вивчення і потребує показу його динаміки. Діафільми використовуються на різних етапах уроку, факультативу, предметного гуртка, навчальної конференції, навчальної екскурсії тощо. Активізації пізнавальної діяльності учнів, поліпшенню їхньої якості знань вони сприяють тоді, коли поєднуються зі словом вчителя (коли оголошується мета перегляду, виділяється головне, ставляться проблемні питання чи завдання, складається план, даються завдання для переказу і под.).

Діапозитиви - це фотографічні чорно-білі або кольорові зображення на плівці або склі. Діапозитиви може виготовити й сам учитель, коли необхідно спроектувати на екран непрозорі плоскі об'єкти - схеми, ескізи, графіки, діаграми, таблиці, рукописні чи друковані тексти, фотографії, цифровий матеріал тощо. Таку проекцію виконують за допомогою епідіаскопа.

Транспаранти - екранні засоби навчання, які являють собою комплект (серію) крупноформатних діапозитивів, на яких зображено відповідну частину повного зображення об'єкта, процесу, приладу, механізму, машини тощо. Наприклад, на екрані можна показати політ птаха шляхом накладання малюнків з різними положеннями крил, розташованих у логічній послідовності.

Для виготовлення транспарантів вибирається об'єкт вивчення, потім здійснюється "фазування" елементів об'єкта, розробляється план-сценарій серії транспарантів. На базовий кадр накладається наступний кадр, який дає зображення відповідного елемента. Накладання всіх транспарантів забезпечує зображення об'єкта в динаміці.

Демонструвати транспаранти можна за допомогою графо-проекторів. Графопроектори - це пристрої, які проектують на екран записи, малюнки, схеми, графіки тощо, виконані на широкоформатній прозорій плівці. Плівка може пересуватися в прямому і зворотному напрямках. Це створює можливість у процесі уроку робити необхідні записи, виводити формулу, будувати схему, тощо; відкривати і закривати частину матеріалу, стирати запис, переміщувати дані, доповнювати, змінювати їх. Усе це призводить до урізноманітнення інформації, підвищення її якості. Особливо важливим є те, що графопроектори можуть застосовуватися в незатемнених або в напівзатемнених приміщеннях.

Одним із видів проектора є кодоскоп. Кодоскоп призначений для використання в навчальному закладі замість класної дошки. Перші три літери в слові "КОДоскоп" означають: К -класна, О - оптична, Д - дошка.

Аудіальні (звукові) ТЗН - це засоби, які передають інформацію, розраховану на сприймання органами слуху. Носіями звукової інформації є грамплатівка, магнітна стрічка. Апаратурою, за допомогою якої сьогодні записується і відтворюється звукова інформація, є: програвачі, електрофони, магнітофони, радіоприймачі.

Звукові технічні засоби навчання бувають різних видів і є досить поширеними, зокрема: комплекти грамплатівок, об'єднані в фонохрестоматію з різних навчальних дисциплін; записи програмних художніх творів; записи музичних творів;

документальні звукозаписи; звукозаписи для організації самостійної роботи на уроці; програми для лінгафонних пристроїв з іноземних мов; записи з радіо спеціальних навчальних і виховних передач для учнів;

документальні, драматичні; фрагменти радіоспектаклів, радіокомпозиції, окремі літературні твори, вірші;

радіоінсценівки, радіолекції, радіоекскурсії; музичні передачі - опери, симфонії, народні пісні, тематичні добірки тощо.

Звукові ТЗН підсилюють емоційність сприймання навчального матеріалу, збагачують, поглиблюють знання, вміння і навички учнів, сприяють вихованню в них інтересу до предмета, здатності мислити словесно-художніми образами забезпечують естетичний розвиток школярів.

Аудіовізуальні ТЗН: навчальне кіно, телебачення, відеозаписи

Навчальне кіно з'явилося понад 70 років тому. Масове застосування навчального кіно в загальноосвітній школі почалося у передвоєнні роки. З того часу воно інтенсивно розвивається і вдосконалюється.

Навчальне кіно значно розширює можливості навчального процесу. За допомогою навчальних кінофільмів учні мають можливість спостерігати внутрішні процеси і явища, які без кінофільму побачити неможливо. Наприклад, здійснити мандрівку по земній кулі, подорож у космос, побачити ріст рослини, розкриття квітки, більш глибоко усвідомити історичні події минулих років і под.

Телебачення як засіб навчання, виховання і розвитку учнів увійшло до загальноосвітньої школи порівняно недавно. Незважаючи на це, воно широко використовується у сучасній школі завдяки специфічним можливостям: показувати події у момент їх здійснення і на будь-якій відстані від учнів; використовувати великий план, що наближає учнів до дії, предмета вивчення; робити глядачів - учнів співучасниками подій, які показуються на екрані (ефект присутності); працювати на велику аудиторію (клас, група класів, усі учні школи); створювати найкращі умови для спостереження (бачити лише те, що потрібно для навчання, виховання, розвитку).

Навчальні телевізійні передачі транслює друга програма Українського телебачення. Це передачі з історії України, всесвітньої історії, української літератури, світової літератури, музики, трудового навчання. Телепередачі складають відповідно до програм шкільних навчальних дисциплін і показують водночас із вивченням даної теми уроку. При цьому телепередача не просто повторює матеріал підручника, а подає інформацію про останні досягнення науки і техніки, широко використовує можливості й переваги телебачення.

Крім уроку, телепередачі розраховані і на позаурочну самостійну роботу учнів, факультативні заняття, гуртки, секції, клуби, об'єднання, групи продовженого дня, а також на інформаційну і методичну допомогу вчителеві.

Навчальні передачі бувають денними, що призначені для використання безпосередньо на заняттях, і вечірніми, які йдуть поза шкільним розкладом.

Денні передачі транслюються тоді, коли в школах йде навчання. Вони можуть бути:

з теми одного уроку: входить демонстративний матеріал, який малодоступний для школи, в основному з точних наук: математики, фізики, хімії, астрономії, а також біології;

узагальнюючого характеру: підсумовуються знання учнів при вивченні відповідної теми за допомогою великої кількості наочного матеріалу, кінофільмів або знятих на плівку експериментів;

телевізійні лекції - компонується спеціально відібраний зоровий ряд, тобто відповідний матеріал, який супроводжується словом ведучого;

телевставки: доповнюється матеріал підручника або розкриваються конкретні питання, які в шкільних умовах важко продемонструвати, наприклад, фрагмент кінофільму, сучасні наукові дані про явище природи або суспільного розвитку;

телеекскурсії здійснюються на такі об'єкти, куди учні не можуть поїхати, зокрема в музеї, заповідники, виставки: екскурсія у відділ "Африка" етнографічного музею, екскурсія в Третьяковську Галерею і под.;

показ навчальних фільмів, які передаються безпосередньо на урок; їх можна демонструвати по телебаченню декілька разів у різні зміни і різні дні.

Вечірні передачі йдуть поза шкільним розкладом, але пов'язані із шкільною програмою. До вечірніх передач належать такі їх види:

на допомогу учням при виконанні складних домашніх завдань; у таких передачах учитель дає кваліфіковані пояснення щодо суті завдання і дій, які потрібно виконати, щоб успішно впоратися з цим завданням;

телелекції, телеекскурсії, що несуть більшу за обсягом навчальну інформацію і тривають довше, ніж телелекції і телеекскурсії, котрі розраховані на урок;

консультації для вчителів дають методичні рекомендації щодо використання майбутніх телепередач на уроках: у рубриках "Екран-учителю", "Година вчителя", "Для Вас, учителі". Педагог може заздалегідь переглянути навчальні телевізійні передачі, з якими він буде працювати на уроках;

зразкові уроки для вчителів - це зразкові уроки кращих майстрів педагогічної праці, вчителів-новаторів, які передаються безпосередньо із шкіл.

Телевізійна передача має той недолік, що вона, як правило, не повторюється. Для повторного перегляду телепередачі її записують на спеціальну стрічку, яку називають відеострічкою, а апарат, на якому виконується запис, відеомагнітофоном.

Кожний урок з використанням аудіовізуальних засобів вимагає від учителя ретельної підготовки. Передусім важливо враховувати, що технічні засоби навчання не можуть замінити в класі вчителя. Вони використовуються тоді, коли інші засоби, які є у його розпорядженні, не можуть забезпечити якісного засвоєння знань, вихованості і розвитку учнів.

Готуючись до навчального заняття, учитель повинен попередньо ознайомитись із змістом кінофільму чи телепередачі.

Це можна зробити, переглянувши фільм або ознайомившись із монтажним листом, у якому описано зміст навчального кінофільму, зазначені номери монтажних кадрів, їх метраж, зміст кадрів і звукового супроводу. Зміст, структура, особливості телеінформації розкриті також у анотаціях на навчальні передачі, що друкуються в інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України, який передплачує кожна школа, та у фахових журналах. Крім того, попередньому ознайомленню із змістом телепередач, як ми вже зазначали, сприяють спеціальні телерубрики. Далі слід встановити ступінь відповідності ТЗН навчальним програмам, темі уроку, продумати тип і структуру уроку, визначити місце навчального кіно чи телепередачі у структурі уроку, конкретизувати способи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Ефективному використанню засобів навчання сприяє кабінетна система навчання, що передбачає проведення занять з усіх предметів, а також позаурочних занять у навчальних кабінетах, обладнаних підручниками, навчальними посібниками, додатковою літературою, засобами наочності, технічними засобами навчання. Така система створює кращі можливості для використання наочності та ТЗН, хоч і не позбавлена проблем, пов'язаних із невідповідністю робочих місць учнів їх фізичному розвитку, зайвими пересуваннями у коридорах, труднощами у складанні розкладу занять тощо.

4. Інформатизація загальної середньої освіти

Шостою групою засобів навчання, за В.Оконем, є складні електронні пристрої і телекомунікаційні мережі. Розвиток інформатики, створення ЕОМ і їх швидкий прогрес породили у науці напрямок - педагогічну інформатику і процес інформатизації освіти.

Педагогічна інформатика - це наука, яка вивчає використання в освіті ЕОМ, комунікативних мереж, різних інформаційних технологій. Інформатизація освіти - це процес впровадження в освіту інформаційних знань, методів, технологій.

Невід'ємною складовою інформатизації освіти є інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів. Вона має охопити всі напрямки та сфери діяльності учнів, учителів, керівників навчальних закладів та установ і суттєво вплинути на зміст, організаційні форми і методи навчання та управління навчально-пізнавальною діяльністю. Інформатизація навчального процесу передбачає створення, впровадження і розвиток комп'ютерно-орієнтованого навчального середовища на основі інформаційних систем, мереж, ресурсів та технологій, побудованих на ґрунті застосування сучасної обчислювальної і телекомунікаційної техніки.

Головною метою інформатизації загальноосвітніх навчальних закладів є підготовка підростаючого покоління до повноцінної плідної життєдіяльності в інформатизованому суспільстві, підвищення якості, доступності та ефективності освіти. Реалізація мети передбачає досягнення основних завдань:

формування інформаційної культури учнів, яка стає сьогодні невід'ємною складовою загальної культури кожної людини і суспільства в цілому;

рівнева і профільна диференціація навчально-виховного процесу з метою розвитку нахилів і здібностей учнів, задоволення їх запитів і потреб, розкриття їхнього творчого потенціалу.

Пріоритетними напрямами інформатизації загальної середньої освіти є оснащення закладів освіти сучасними засобами інформаційних технологій, що передбачає створення:

спеціальних навчальних приміщень (кабінетів);

сучасних комп'ютерних мультимедійних класів;

локальної інформаційної мережі класу і навчального закладу;

телекомунікаційних засобів виходу до глобальної всесвітньої мережі Інтернет;

базових та спеціалізованих системних програмних засобів;

прикладних програмних засобів навчального призначення;

мережі комп'ютеризованих шкіл України;

національної інформаційної інфраструктури та інформаційних ресурсів загальноосвітніх навчальних закладів;

мережі регіональних сервісних центрів;

державної системи дистанційної освіти і тестування;

участь у міжнародних освітніх проектах;

удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Інформатизація педагогічного процесу загальноосвітньої школи насамперед передбачає широке використання педагогічних програмних засобів на базі сучасних комп'ютерів у процесі вивчення шкільних навчальних дисциплін.

5. Комп'ютери у навчанні

Комп'ютер є багатофункціональною навчальною машиною. Його дидактичні можливості дозволяють:

- завдяки новизні і нетрадиційності залучити учнів до активної навчально-пізнавальної діяльності;

- активізувати навчання шляхом використання привабливих і швидкозмінних форм подачі інформації (мультиплікація, колір, музика), стимуляції пошуку відповідей (наприклад, маленький ведмедик радісно плеще в долоні за правильної відповіді і ллє рясні сльози за помилкової"), духу змагання (учень змагається з машиною і з самим собою);

- поліпшити сприймання матеріалу за рахунок наочності, підкреслювання, обертання, кольорового зображення, графіки, мультиплікації, музики, відео;

- розвивати творче мислення шляхом експериментування, пошуку зв'язків між новою і старою інформацією, встановлення зв'язків і закономірностей в межах набору завчених фактів;

- розвивати абстрактне мислення за допомогою заміни, демонстрації конкретних предметів схематичними чи символічними зображеннями (кресленнями, графіками, діаграмами, формулами), наочністю;

- формувати уміння раціонально будувати розумові операції (точно визначати цілі діяльності, завдання, засоби досягнення завдань, цілей);

- стимулювати рефлексію, аналіз учнями своєї діяльності шляхом отримання наочного зображення наслідків власних дій;

- реалізувати індивідуалізацію навчання за послідовністю понять, що вивчаються; за методом подачі навчального матеріалу; рівнем складності і кількості пред'явлених задач, часу навчання тощо;

- керувати навчанням: комп'ютер визначає, які навчальні завдання (питання, задачі, вправи) будуть запропоновані учням, які пізнавальні дії (порівняння, зіставлення, абстрагування та ін.) вони мають виконати, до яких результатів і висновків дійти;

- здійснити доступ до "банків інформації"" - практично безмежного обсягу інформації і її аналітичного опрацювання, що призводить до безпосереднього залучення підростаючого покоління до інформаційної культури суспільства;

- доступ до мережі Інтернет дозволяє взяти участь у міжнародних освітніх проектах (спільній навчально-пізнавальній творчій або ігровій діяльності учнів-партнерів, організованій на основі комп'ютерних телекомунікацій), яка має спільну мету - дослідження певної проблеми (дослідницької, літературно-творчої, пригодницької, інформаційної та інших);

- організувати дистанційне навчання з використанням персональних комп'ютерів і мережі Інтернет;

- забезпечити об'єктивність контролю, можливість реалізації суб'єктивного стилю спілкування, що особливо важливо для учнів із сповільненим темпом сприймання і засвоєння навчального матеріалу.

Аналіз досвіду навчальних закладів свідчить про можливості використання комп'ютерної техніки у всіх ланках навчально-виховного процесу. Комп'ютер ефективно використовується на уроках з різних предметів.

Розглянемо приклади використання комп'ютера на уроках таких типів.

1. Урок засвоєння нових знань.

Нагадаємо, що уроки цього типу при традиційній методиці мають таку структуру:

1. Перевірка домашнього завдання, активізація опорних знань.

2. Оголошення теми, мети, завдань уроку; мотивація навчальної діяльності.

3. Сприймання і первинне усвідомлення нового матеріалу, осмислення зв'язків і відносин в об'єктах вивчення.

4. Узагальнення і систематизація знань.

5. Підведення підсумків та повідомлення домашнього завдання.

Під час проведення уроків цього типу в комп'ютерному класі учні розподіляються на 3 групи. Урок має таку структуру:

1. Актуалізація й корекція опорних знань учнів перевіряється за допомогою комп'ютера (перша група), інші працюють з учнями за запитаннями, картками (5-7 хвилин).

2. Сприймання і первинне усвідомлення нового матеріалу: група учнів з високим рівнем підготовки вивчає матеріал за комп'ютером, інші слухають пояснення вчителя чи працюють над поставленою проблемою за підручником (10 хв.).

3. Систематизація знань: учні з високим рівнем підготовки виконують самостійно завдання за підручником; слабші учні працюють з учителем; третя група перевіряє рівень засвоєння матеріалу за допомогою комп'ютера (15 хв.).

4. Підсумок уроку і домашнє завдання.

2. Комбінований урок

Комбінований урок, як відомо, має дві або декілька рівних за своїм значенням навчальних завдань. Наприклад, перевірка раніше засвоєних знань і засвоєння нових знань.

Методика проведення комбінованого уроку з використанням комп'ютерів може бути такою:

1. Перевірка засвоєння попереднього матеріалу частиною учнів проводиться за допомогою комп'ютера. До цієї групи входять учні з будь-якими розумовими здібностями, як сильними, так і слабкими, залежно від характеру завдань. З рештою учнів працює вчитель, використовуючи різні форми роботи: фронтальну бесіду, самостійну роботу, диктант, перфокарти тощо.

2. Вивчення нового матеріалу. Учні з високими розумовими здібностями вивчають новий матеріал самостійно за комп'ютером, а з рештою учнів працює вчитель.

3. Опрацювавши новий матеріал, учитель і учні переходять до нового етапу уроку - закріплення вивченого. Тут знову ж таки група учнів працює за комп'ютерами самостійно, а інші школярі працюють з учителем. Сильні учні виконують завдання, що складені вже за новим, щойно вивченим матеріалом. Якщо в них виникають проблеми, учитель бачить, на що потрібно звернути увагу під час повторення даної теми на наступному уроці. Якщо на етапі закріплення комп'ютер виставить негативну оцінку, її зовсім не обов'язково виставляти в журнал, адже учень, попрацювавши вдома, може на наступному уроці виправити ситуацію.

Наприкінці уроку вчитель підводить підсумки, визначає домашнє завдання.

3. Урок узагальнення й систематизації знань. Урок має таку структуру:

1. Постановка мети уроку й мотивація навчальної діяльності учнів - 3 хв.

2. Відтворення і корекція опорних знань - 6 хв.

3. Повторення й аналіз основних фактів, подій і явищ - 6 хв.

4. Узагальнення й систематизація понять, засвоєння системи знань і їх застосування для пояснення нових фактів і виконання практичних завдань - 20 хв.

Клас ділиться на три групи:

а) перша група працює на комп'ютерах 5-7 хв.;

б) друга група учнів самостійно працює з картками 5-7 хв. (завдання творчого характеру на розвиток логічного мислення), після виконання поставлених завдань учні міняються місцями;

в) третя група учнів працює з учителем, виконує завдання творчого характеру.

Перша група після виконання завдань на комп'ютерах працює разом з учителем або одержує індивідуальні завдання.

5. Засвоєння провідних ідей і основних теорій на основі широкої систематизації знань - 5 хв. Учитель ставить проблемні запитання, на які учні дають відповіді.

6. Підведення підсумку уроку - 5 хв. Учитель підводить підсумки роботи учнів, виставляє оцінки, мотивуючи кожну з них. Дає домашнє завдання і пояснює його.

Таким чином, використання ЕОМ можливе на різних етапах уроку. За рівнем (повнотою) комп'ютеризації виділяють два типи навчальних занять:

1) з елементами комп'ютеризації та

2) цілковито комп'ютеризовані. Для першого, як свідчать наведені вище приклади, характерне епізодичне застосування ЕОМ для розв'язання окремих завдань уроку: перевірки домашніх завдань, набуття нових знань, формування нових умінь, закріплення вивченого, виконання тренувальних вправ, контролю. Для другого типу навчальних занять - тривала робота з комп'ютерами для досягнення далекосяжних цілей.

Для введення комп'ютера у навчання створюються навчальні комп'ютерні програми (НКП), які керують пізнавальною діяльністю учня.

Програма - це система команд для машини, за якими остання виконує запроектовані дії. Існує пряма залежність між якістю програми і ефективністю комп'ютерного навчання: чим досконаліша програма, чим повніше в ній враховані закономірності пізнавальної діяльності, тим швидше і легше досягаються намічені результати. Тому створення програм є складною, але перспективною справою для дидактів, психологів, програмістів, галузевих учених. За принципом роботи комп'ютерні програми поділяють на 4 класи.

1. Навчальні програми (Tutorial software). Ці програми призначені для навчання учнів шляхом представлення їм фактичного матеріалу в тій чи іншій формі і контролю знань за допомогою тестів, практичних завдань і вправ. Навчання відбувається під керівництвом учителя або комп'ютера і використовується при вивченні багатьох дисциплін.

2. Моделюючі програми (Simulation software) дозволяють вивчати будь-який розділ однієї дисципліни на основі моделі. Маніпулюючи доступними для зміни параметрами фізичних величин, учень за реакцією моделюючої системи визначає діапазон їх допустимих змін і усвідомлює суть процесів, які здійснюються під його керівництвом. Наприклад, в моделі екологічної системи той, хто навчається, може змінити відсотковий склад гризунів і хижаків та стежити за всіма змінами, які відбуваються в установленій до цього системі.

3. Інструментальне програмне забезпечення (Tools software) розраховане здебільшого на конкретний курс чи методику навчання. Програми надають можливість учням самостійно розв'язувати певні задачі за коротший час із меншими зусиллями. Вони звільняють користувача від рутинної обчислювальної і статистичної роботи, надаючи йому свободу у

виборі методів розв'язання конкретних задач і простір для творчості.

4. Інтегровані навчальні програми (Integrated software). До цього класу відносять всі програми, які комбінують в собі ознаки двох або трьох вище перерахованих класів.

Створення навчальних програм є складною, але перспективною справою для спеціалістів з інформатики, ЕОМ, педагогів, психологів, галузевих учених. Сьогодні нагромаджено значний фонд програмних засобів навчання, що базуються на застосуванні технології мультимедіа. Мультимедіа є новою інформаційною технологією, тобто сукупністю прийомів, методів, способів продукування, обробки, зберігання, передавання аудіовізуальної інформації, заснованої на використанні компакт-дисків. Це дає змогу поєднати в одному програмному продукті текст, графіку, аудіо - та відеоінформацію, анімацію. Важливою властивістю мультимедіа є інтерактивність, що дає змогу користувачеві отримати зворотний зв'язок. Крім цього, в мультимедіа реалізується цифрове кодування інформації, завдяки чому велика кількість даних зберігається на компакт-дисках (CD). На одному дискові, наприклад, зберігається така кількість інформації, яку вмішують 300 000 друкованих сторінок, 500 дискет, 3000 кольорових фотографій, 74 хвилини стерео - або 60 хвилин відеозапису. Прикладом практичного застосування технології мультимедіа є такі продукти, як довідники, енциклопедії, які виробляються в США та інших країнах світу. Так, паперова версія комп'ютерної енциклопедії - Comptons Interactive Encyclopedia займає 26 товстих томів, а електронна версія - декілька CD. Інформацію, яку вміщує енциклопедія, можна згрупувати за 19 тематичними розділами: історія, біологія, математика тощо. Крім пошуку за темами, можливий пошук за змістом, що вміщує більше 32 000 статей. Після того, як знайдено потрібну інформацію, можна отримати список ілюстрацій, відеофрагментів, звукових прикладів і таблиць.

У навчальних закладах нашої країни вже закріпилась тенденція до організації нового структурного підрозділу, що називається медіатекою. В медіатеці зберігається найрізноманітніша інформація: аудіо- та відеослайди, комп'ютерні програми, текстову інформацію. Потрібну інформацію можна знайти за декілька секунд, увівши до комп'ютера лише одне-два ключових слова.

Величезний дидактичний потенціал використання інформаційних технологій навчання може бути розкритим лише за умов, якщо провідна роль у навчально-виховному процесі належатиме вчителю. Саме він визначає і забезпечує ті умови, за яких цей потенціал дійсно реалізується.

Комп'ютер є засобом навчання. Учитель поміщає його між собою й учнем і відповідно до поставленої мети використовує як знаряддя пізнання, накопичення і застосування знань, тобто підпорядковує його цілям і завданням діяльності. У цих умовах зміст праці вчителя суттєво змінюється: основним стає не передача знань, а організація самостійної пізнавальної діяльності учнів, здійснення оперативного управління індивідуальною роботою всіх учнів класу, своєчасне виявлення труднощів кожного з них при розв'язанні пізнавальних задач, надання їм необхідної допомоги.

Машина - якою б досконалою і "розумною" вона не була - лише опосередковує діяльність людини, що перетворює природу, і в цьому смислі принципово нічим не відрізняється від знаряддя.

О.М. Леонтьєв

Одним з вирішальних факторів ефективного використання засобів інформаційних технологій у навчально-виховному процесі є знання і вміння вчителя, що застосовує ці технології, раціонально поєднуючи їх з традиційними.

Вмонтування інформаційних технологій у педагогічний процес не повинно звести нанівець наявні досягнення в галузі психології, педагогіки і методик навчання різних дисциплін, завдати збитків культурним надбанням, національним традиціям.

Учитель повинен враховувати і негативні наслідки комп'ютерного навчання. Інформаційні процеси завдають шкоди здоров'ю особистості. Захоплення комп'ютерами нерідко призводить до серйозної розбалансованості учнівської психіки, втрати зору. Обмежується спілкування учнів з друзями, батьками, іншими людьми. Втрачається інтерес до книги. До того ж мова комп'ютера завжди однакова. На відміну від мови вчителя вона не збуджує почуттів, не формує світогляду.

Водночас, деякі вчені висловлюють припущення, що педагогічне засвоєння електронних засобів, глибока інформатизація педагогічної діяльності можуть фундаментально змінити дидактичні концепції. Якщо у сучасному процесі навчання головною ланкою є "учитель-учень", то в інформаційно-комунікативній моделі навчання головною ланкою може стати "інформаційна система - учень".

6. Створення і застосування педагогічних програмних засобів

В останні роки в Україні інтенсивно проводяться дослідження і впровадження в навчальний процес педагогічних програмних засобів на думку фахівців, усі засоби, реалізовані за допомогою ПЕОМ для доведенн я педагогічних цілей, підрозділяються на дві основні групи: інструктуючи педагогічні засоби (ІПЗ) і програмні педагогічні засоби (ППЗ). (а принципом роботи ППЗ їх можна розбити на: навчальні, інструментальні, моделюючі, інтегровані навчальні програми.

Навчальні програмні засоби застосовуються при оволодінні новими знаннями, виробленні навичок, навчанні розв'язанню задач; повторенні та закріплення знань, забезпечуючи варіативність завдань і темп просування.

Моделюючі програмні засоби є конкретною реалізацією якого-небудь і в цілого курсу інформатики, що дозволяють детально вивчити його. Сценарій існуюючих програм визначається впливом учня на модель досліджування розв’язання завдань розділу, під час його опрацювання.ти. Маніпулюючи, таким чином, доступними для нього параметрами, студент за реакцією моделюючої системи визначає діапазон припустимих змін і усвідомлює сутність процесів, які здійснюються під його керуванням керуванням.

Інструментальні програмні засоби надають своїм користувачам можли­вість самостійно розв'язувати визначені задачі за короткий час і з меншими зусиллями, позбавляючи їх рутинної обчислювальної та статистичної роботи і надаючи волю у виборі методів розв'язання конкретних задач і простір для реалізації.

Усі типи програм можуть застосовуватися в навчальному процесі залежно від конкретних умов. Аналіз проведеного дослідження показує, що останнім часом акцент у застосуванні ППЗ зміщується убік ППЗ, спрямованих на спілкування викладач-студент, студент-студент за рахунок значного використання засобів НІТ (експертних систем, інтелектуальних систем, систем машинної графіки, інструментальних педагогічних засобів, розв'язання задач і т. д.).

НІТ забезпечують можливості для розвитку наочно-образного мислення, моторних і комунікативних навичок, цілеспрямованості і соціалізації, сприяють активізації вербальної взаємодії дітей, що є особливо важливим фактором у навчанні. Головним аспектом навчання стає не запам'ятовування правил, а саме процес мислення, що дозволяє формулювати суть процесів і явищ.

На даному етапі в процесі навчання важливе місце посідають системи
аудіо та медіа, до складу яких входить інформація різних типів (текст, ілюстрації, звуки, зображення). Ці засоби відіграють величезну роль у процесі самопізнання, де активну роль грає саме той, кого навчають, визначаючи необхідний матеріал і шляхи його засвоєння.

Широко застосовуються в навчальній практиці інтелектуальні навчальні програми, що мають можливість: аналізувати і керувати процесом формування знань і умінь інтерпретувати й абстрагувати; давати викладачеві інструкції а вибору методики навчання і послідовності викладу матеріалу; поєднувати навчання, забезпечуючи їхню послідовність.

Окремим випадком інтелектуальних навчальних систем є навчальні системи, які можна використовувати в ролі репетитора для вивчення тем курсу. Експертні системи можна використовувати для контролю знань.

Досвід практичної роботи показує, що найбільш ефективними в проїм навчання для вироблення уміння інтерпретувати є інструментальні та моделюючі ППЗ, які можна застосовувати на всіх етапах навчання.

Вибір ППЗ для використання в навчальному процесі, як правило, не залежить від мети навчання, що виражається в тих чи інших діях та визначає стратегію і тактику навчання.

Вибір ППЗ у процесі навчання обумовлений визначенням психологічних, педагогічних і дидактичних вимог, у яких безпосередньо обмовляється застосування ППЗ у навчальному процесі.

Конкретизація вимог з адаптацією на розв'язання проблеми пізнавальної активності студентів дозволяє виділити наступні:

  • наочність основних компонентів;

  • забезпечення діалогу студента із ППЗ у процесі роботи з нею;

  • набір функцій, необхідних для роботи з тим розділом, на який < ірії II тована програма;

  • варіативність, наочність;

  • мотиваційна забезпеченість;

  • комунікативність;

  • індивідуалізація навчання.

Отже, як видно з вищесказаного, використання різних структур НІТ розвитку пізнавальної активності студентів знаходиться в прямій залежності від розв'язуваних дидактичних завдань тих інтелектуальних процесів, що очікуємо в діяльності того, кого навчаємо.

7. Мультимедійні засоби під час повторення, узагальіii та систематизації знань учнів

Повторення та узагальнення навчального матеріалу досить складні методикою проведення, так і за можливостями активізації роботи всіх навчаючихся.

Вони зустрічаються з уже відомими подіями та явищами, а тому постає завдання знайти такі методичні прийоми і засоби допомогли не тільки відтворити знання, а й систематизувати та узагальни і доповнити та поглибити їх.

Фізіологічною основою повторення, систематизації та узагалі підсилення вже існуючих нервових зв'язків, що утворилися під час навчання навчального матеріалу, та створення на їх основі нових зв'язків і асоціації з ними.

Важливою умовою активізаціїроботи під час повторення є внесення елементів нового. Ця загальнопедагогічна вимога має пряме відношення використання мультимедійних засобів навчання. Важливість їх застосування саме й полягає в тому, що вони вносять до заняття «цікаву новизну».

Форма викладу дає можливість відтворити за короткий час значний матеріал, а також по-новому його з'ясувати, викликати образи, уточнити нечітко сформовані уявлення, поглибити здобуті знання, використання засобів мультимедіа з метою повторення, узагальнення та іншої мотивації знань не тільки допомагає створити конкретне, наочно-образне уявлення про предмет, явище чи подію, які вивчаються, але й доповнити іншими даними. Відбувається не лише процес пізнання, відтворення вже відомого, але й поглиблення знань. Під час роботи з навча-програмою важливо зосередити увагу на найбільш складну частину, активізувати самостійну пошукову діяльність.

Роль мультимедійних засобів у процесі повторення відрізняється від їх використання на заняттях пояснення. Ця відмінність полягає в і, що на занятті повторення вони можуть охоплювати матеріал кількох тем і використовуватися вже не як джерело знань (хоч окремі відомості, є новими для), а як основна або додаткова ілюстрація чи засіб відтворення та систематизації вже здобутих знань.

Методика роботи з мультимедійною програмою під час повторення залежить від того, чи вона уже відома чи вперше вони ознайомлюються з нею, новим засобом навчання. При повторному використанні застосована програма допомагає не лише відтворити навчальний матеріал, а й систематизувати його, поглибити та узагальнити. Якщо ж засоби мультимедіа попередньо не використовувалися, їх дидактичне призначення дещо змінюється: ми не тільки відтворюють відоме, але й подають його в новому висвітленні, воно вже відоме новими фактами, допомагають узагальнити та систематизувати знання.

Виходячи з цих особливостей, розглянемо окремі дидактичні можливості, обумовлені ними місце та методичні прийоми використання муль-тимедійних програм під час повторення навчального матеріалу. Під час занять повторення та узагальнення інтегруються дидактичні а також, методичні варіанти використання мультимедійних засобів, що мають різне дидактичне призначення. Це може бути джерело нової інформації, матеріал для виконання самостійної роботи чи перечитання, ілюстрація до вже відомого матеріалу.

Бачимо, що під час повторення можуть бути використані з великою цінністю не лише навчаюча програма повністю, але й окремі фрагменти,

Разом з тим окремі демонстрації можуть бути успішні при використані під час повторення з метою узагальнення та систематизації знань за обсягом матеріалу.

Використання засобів мультимедіа під час повторення та узагальнення матеріалу може бути розраховане на проведення самостійної роботи, порівняння, розв'язання певних пізнавальних завдань, на основі яких ній повинні краще з'ясувати суть явищ та процесів, важливість подій, зробити певні висновки й узагальнення. Застосована в усіх випадках інформація за своїм дидактичним призначенням у цьому випадку виступає як матеріал для самостійної роботи.

Щодо різноманітних навчальних завдань, змісту та мети повтореним мультимедійні засоби можуть бути використані як під час пояснення з МІ ментами поточного повторення, так і під час окремих занять наочна опора, посібник до самостійної роботи або ілюстрація до повториш'' чи як засіб повторення, узагальнення та систематизації знань. Відповіді!" Від цього змінюється місце мультимедійної інформації на занятті та методичні прийоми її застосування.

8. Сучасні інформаційні технології і творча робоа учнів в процесі вивчення дисциплін

Нині суспільство зазнає швидких і фундаментальних змін у різноманітних галузях науки. Корені цього явища пов'зані з необхідністю визначення методів пізнання індивіда при використанні новітніх педагогічних технологій і методів та засобів опрацювання інформації. Змістом цих технологій є вивчення загальних властивостей та умов їх запровадження в професійній підготовці вчителя.

Процеси глобалізації, ініційовані в кінці XX століття інтелектуальною елітою людства, не лише зумовили швидкий розвиток інформаційних технологій, а й фактично підвели світове співтовариство до усвідомлення необхідності переходу на більш високий інформаційний рівень соціальної організації. Складність і неординарність нової суспільної формації вимагають глибокого теоретичного і прикладного осмислення проблем, пов'язаних із стрімким поширенням сучасних інформаційних технологій в усіх сферах людської діяльності і впливом їх на трансформацію традиційної соціокультурної організації суспільства.

Універсальність науки полягає в інтеграції досягнень суспільства на певному рівні його розвитку, діє за принципом функціональної додатковості та має особливості гармонійного саморозвитку. Досить актуальним стає формування в майбутнього спеціаліста інформологічної культури, яка характеризується такими функціями:

1. Інформаційна функція: полягає в забезпеченні спадковості різних рівнів історичного прогресу в плані розвитку науки.

2. Когнітивна функція: зумовлює потреби людини в теоретичних і

практичних формах.

3. Комунікативна функція: полягає в конкретних правилах і способах ефективного спілкування, тобто визначається варіативністю процесу обміну інформацією між людьми за допомогою сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій.

4. Нормативна функція - це необхідність підтримання рівня соціальної взаємодії, яка актуалізує проблему збалансованого, упорядкованого стану системи, приведеної у відповідність із суспільними потребами й інтересами різних соціальних груп та індивідів.

5. Знакова функція: вербальні й невербальні системи образів, що утвердилися в середовищі спілкування.

Виховання інформологічсної культури можливе за умови диференціації етапів одержання й аналізу інформації, побудови системи оцінювання адекватності знань і рівня професійної компетентності. Використання інформаційних технологій у такому контексті сприятиме не лише розвитку більш високого рівня мотивації особистості, її критичного і проблемного мислення, а й підвищенню якості й успішності досягнень.

9. Сучасні інформаційні технології і творча робота учнів позаурочний час

Будь-яка країна цінуючи обдарованих людей дбає про своє майбутнє. Так само, навчальний заклад приділяючи увагу талановитим учням, може під­вищити свій рейтинг на освітянському просторі. Саме використання нових ін­формаційних технологій вносить певні позитивні моменти в роботу з обдарова­ними дітьми.

Завдяки використанню Інтернету учень може приймати участь у біль­шій кількості різних олімпіад, конкурсів, конференцій. Перші тури подібних за­ходів проводяться без виїзду в інші міста, а через мережу Інтернет. Якщо учень досягає певних успіхів, то його запрошують на очний тур. Зрозуміло, що учасниками таких заходів в першу чергу стають здібні діти.

Учень може самостійно знайти методи розв'язування олімпіадних задач, знайти необхідну інформацію для своїх досліджень, отримати поради в режимі спілкування з іншими учасниками чи членами журі, побачити прогалини в своїх знаннях розглядаючи роботи інших учасників.

Щоб працювати з обдарованими студентами з використанням НІТ до викладача також посилюються вимоги. Дуже часто, щоб виконати проект, здій­снити дослідження на належному рівні, необхідно оволодіти додатковими знан­нями. Але програмні засоби змінюються так швидко, що вивчаючи їх по книгах, по статтях з періодичних видань, з статей в Інтернет, все одно відстаєш. Тому бажано запрошувати спеціалістів, які в стислі терміни кваліфіковано допомо­жуть освоїти нові програмні продукти і методи навчання. Це підтверджує підго­товка викладачів на курсах «Іntel навчання для майбутнього», «Партнерство в навчанні».

Для викладача важливо не тільки досконально знати свій предмет, а й уміти направити енергію учня в потрібне русло, щоб він сам вже знав, в якому напрямі розвиватися. Розпочинати роботу з обдарованими учнями бажано з початкових класів. Як не дивно, але маючи доступ до пошуку інформації, дуже рідко навіть талановиті студенти самостійно можуть знайти цікавий конкурс, змагання, олімпіаду. Тому пошук таких заходів бажано здійснювати викладачам і пропо­нувати здібним учням. Сучасний школяр часто піднімає питання заохочен­ня (а що він буде мати від участі). Тому викладач повинен показати всі позити­вні сторони.

10. Використання елементів інформатики в трудовому навчання учнів школи

ХХІ століття ставить перед людством вимогу інтенсифікації інформаційного прогресу, який впливає на всі сфери життєдіяльності людини і суспільства. Зокрема, відбувається перехід від індустріальних до науково-інформаційних технологій, що значною мірою базуються, не на матеріальній, а на інтелектуальній власності, на знаннях субстанцій виробництва і визначаються рівнем розвитку освіти в країні, станом наукового потенціалу нації. На сьогодні, назріла переорієнтація підготовки школярів до трудової діяльності від уніфікованого, усередненого підходу до індивідуалізованої організації усієї системи освіти, перш за все, освітньої галузі «Технологія» і шкільного предмету «Трудове навчання».

Жодний із засобів навчання не є універсальним і має ряд позитивних, так і негативних рис. Це підкреслює роль вчителя в освітньому процесі. Засоби навчання лише допомагають йому урізноманітнити викладання, по різному організувати самостійну роботу учнів на уроках, зробити урок цікавим і пізнавальним. Не є виключенням і сучасна комп’ютерна техніка.

Вчитель трудового навчання планує застосування засобів і прийомів вивчення певної інформації. Він контролює правильність виконання учнями трудових прийомів, застосовує різноманітні методи оцінювання навчальних досягнень школярів. Перед учителем виникає проблема організації учнів, стимулювання їх до навчальної роботи з урахуванням індивідуальних особливостей. Ефективність запропонованих засобів навчання значною мірою залежить від майстерності учителя і його бажання працювати творчо, нестандартно, дієво, враховувати індивідуальні здібності школярів.

Запровадження інформаційних технологій навчання школярів у процесі підготовки спирається на реалізацію принципів використання міжпредметних зв’язків. Використання комп’ютерних технологій вимагає обов’язкового узгодження міжпредметних зв’язків трудового навчання та інформатики.

Учні, які розпочали вивчення інформатики у 7 класі, цілком підготовлені до роботи з нескладними комп’ютерними програмами з трудового навчання. Вони вміють завантажувати комп’ютер, виконувати основні операції з використанням текстового та графічного редакторів, проводити обчислення, пошук даних у мережі Інтернет тощо. Важливо, що програма з інформатики передбачає вивчення учнями 7 класу програмних засобів навчального призначення. За наявності у школі відповідних програм з трудового навчання їх вивчення можна розпочати на уроках інформатики. Аналіз матеріалів, що містяться в сучасних публікацій з названої проблематики дає підстави зробити висновок про достатній рівень комп’ютерної грамотності учнів 9 класів загальноосвітніх шкіл, який дозволяє більшості з них виконувати прості операції на комп’ютері та користуватися навчальними програмами.

Сільські школярі мають значно нижчу підготовку і досить невеликий досвід роботи на ПК. Звичайно, цей висновок не можна розповсюджувати на всі загальноосвітні школи України. Опитування вчителів, вивчення матеріально-технічного оснащення шкіл показали, що ряд сільських навчальних закладів мають добре оснащені кабінети інформатики, у яких на належному рівні здійснюється підготовка молоді. Враховуючи той факт, що грамі комп’ютеризації сільських шкіл сьогодні приділяється значна увага, можна стверджувати, що найближчим часом таке відставання буде ліквідоване.

Проблемі підготовки вчителів до використання комп’ютерної техніки сьогодні приділяється багато уваги. У вищих навчальних закладах педагогічної освіти для усіх майбутніх учителів читаються обов’язкові курси інформатики, використання комп’ютерних технологій при вивченні фахових дисциплін та ін. Удосконалення комп’ютерної грамотності вчителів є одним із обов’язкових напрямків курсової підготовки в інститутах післядипломної освіти тощо.

Усе це свідчить, що питання підготовки вчителів до роботи на комп’ютері буде найближчим часом вирішене на рівні, достатньому для виконання необхідного мінімуму робіт. З іншого боку, використання комп’ютерної техніки приведе до самовдосконалення підготовки вчителя.

Вказуючи, яким чином можна використати комп’ютер на уроці трудового навчання, вчителі наводять такі пріоритети застосування: подача теоретичного матеріалу, проведення тестування, ознайомлення з основами виробництва мультимедійними засобами тощо. Майже усі вчителі технічної та обслуговуючої праці вказують на відсутність необхідних комп’ютерних програм для використання на уроках трудового навчання, які хоча б частково відповідали навчальним програмам з даного предмету.

Серйозною проблемою у запровадженні комп’ютерних технологій у навчальний процес загальноосвітніх шкіл є відсутність відповідного програмного забезпечення з окремих предметів, у тому числі, з трудового навчання. Ці зауваження в черговий раз підтверджують попередній висновок про те, що єдиної точки зору на проблему використання комп’ютерної техніки в навчальному процесі загальноосвітніх шкіл немає. Тим більше, практично не існує потрібних програмних комп’ютерних продуктів для безпосереднього використання на уроках трудового навчання, які враховували б індивідуальні особливості учнів. Одержані нами дані вказують на необхідність розробки спеціальних комп’ютерних програм, і подальшої перевірки робочої гіпотези щодо ефективності реалізації виявлених дидактичних умов індивідуалізації навчального процесу на основі використання комп’ютерів у процесі трудового навчання. Поряд з цим потрібно пам’ятати і про те, що використання комп’ютерної техніки на уроках трудового навчання повинно бути лише своєрідним доповненням, і не повинно домінувати. Основний обсяг занять повинен відводитися на виконання практичних робіт з проектування виробів і обробки матеріалів, засвоєння азбуки домашнього господарювання, на реалізацію інших завдань згідно чинної програми трудового навчання школярів.

11. Застосування інформаційно-комунікативних технологій у підготовці вчителя трудового навчання

Темпи технологічного і науко­во-технічного прогресу нині такі, що більшість знань застарівають про­тягом 3 — 5 років. Тому жоден ви­щий навчальний заклад не в змозі підготувати фахівця на весь період його професійної діяльності. Звід­си — необхідність безперервного підвищення кваліфікації і профе­сіонального удосконалення. Фахів­ці будь-якої галузі мають бути гото­вими до необхідності підвищувати свою кваліфікацію протягом усієї професійної діяльності. Крім того, виникає необхідність, щоб нові знан­ня надходили в систему освіти без­посередньо в процесі навчання. Ос­новним принципом підготовки фа­хівця мають бути неперервність та науковість. Має вдосконалюватися якість освіти, орієнтованої на тип особистості, здатної до стрімкої, гнучкої зміни своєї життєдіяльнос­ті. Особливо гостро ця проблема сто­сується підготовки вчителя, зокре­ма вчителя трудового навчання.

Реформування системи освіти та зміни в економіці України викли­кають перехід до нового змісту тру­дового навчання. Аналіз програм трудового навчання загальноосвіт­ньої школи доводить необхідність опанування в школі кресленням, на­вичками механічної обробки мате­ріалів і первинними знаннями тех­нологій окремих галузей виробницт­ва, економіки, екології.

Необхідною на нинішньому ета­пі особистісно орієнтованою техно­логією навчання є зміна ролі вчите­ля, його перетворення з авторитета, який володіє великим обсягом знань і вмінь, у модератора, аніматора або провідника у світі знань. Такі змі­ни пов'язані з низкою проблем. З одного боку, вчителі звикли до своє­рідної монополії на знання і до відчуття своєї безпомилковості. Це при­водить до труднощів при переході на інший стиль праці. З другого бо­ку, приріст знань та інформації від­бувається так швидко, що важко встигнути вчасно їх опрацювати. Крім того, школа і вчитель перестає бути єдиним джерелом знань. Різні форми дистанційного навчання (телебачення, комп'ютер, освітні програми, Інтернет) можуть певною мірою замінити вчи­теля, і в будь-якому випадку є сут­тєвим елементом посередника в отриманні знань. Швидке введення Інтернет-технологій створило все­світню комунікаційну платформу, що відкрила шляхи для перегляду традиційних способів навчання. Су­часний учитель повинен розуміти це і намагатися співіснувати з ци­ми формами, а не суперничати, ви­ключаючи такі способи набування знань. Він також повинен уміти ви­користовувати ці нові форми робо-ти, щоб таким чином виконати на- • дану йому роль провідника, який зможе упорядкувати і звести в чіт­ку систему знання, що надходять до учнів з різних джерел. Така позиція вчителя, безсумнівно, збільшить його авторитет у шкільному середовищі, а йому самому дасть змогу безупинно підвищувати професіональний рівень.

Учитель трудового навчання має володіти базовими професійними знаннями. Основна складність його підготовки полягає в тому, що тех­нічна література, яка для цього по­трібна, дуже швидко застаріває, не відповідає сучасному рівню розвит­ку галузей виробництва. Сфера ви­робничих знань характеризується високою динамікою: створюються нові матеріали, змінюються техно­логії, удосконалюється автоматика та різноманітні інструменти. Якщо вчитель не буде постійно поповню­вати свої знання, то дуже швидко вони перестануть бути актуальними. Тому неперервна освіта — це необ­хідність для професіоналів цієї групи.

Друга проблема - велике різно­маніття сучасних матеріалів і техно­логій роботи з ними. Неможливо бу­ти обізнаним на високому рівні в усіх сферах виробництва. Людина, яка досконало вивчила особливос­ті сучасних сплавів і методи їх об­робки та використання (види з'єд­нання, захист від пошкодження, умови експлуатації тощо), може щось упустити з галузі вирощування рос­лин чи сучасної електротехніки. То­му вчитель трудового навчання по­винен постійно бути готовим до то­го, що учень може задати запитання з будь-якої сфери трудової діяль­ності людини, надивившись на різ­номаніття технічних речовин та ма­теріалів, які пропонує сучасний ри­нок. Для відповіді на такі запитання вчитель має знати, де знайти потріб­ну інформацію, і як краще донести її до учня, як пробудити у нього пі­знавальний інтерес.

Педагог має не тільки переда­вати інформацію, а й формувати у молоді уміння самостійної, непе­рервної освіти, здобувати знання й удосконалювати свою професійну культуру. Враховуючи динамічний ріст виробничих технологій, непе­рервна освіта викладачів педагогіч­но-індустріальних факультетів є вкрай необхідною.

Основним засобом забезпечення неперервної освіти на сучасному ета-'; пі є інформаційно-комунікативні тех­нології. У вчителя трудового навчан­ня вже на сьогодні мають бути сфор­мовані основні компоненти основ інформаційної культури:

• розуміння сутності інформації та інформаційних процесів, їх ролі в пізнанні навколишньої дійсності та творчої діяльності людини, в управлінні технічними процесами;

• розуміння проблеми подання, оцінювання і вимірювання інформації, її сприймання й усвідомлен­ня, сутності формалізації суджень, зв'язку між змістом і формою, ролі інформаційного моделювання в су­часній інформаційній технології;

• розуміння сутності неформалізованих, творчих компонентів мислення;

• уміння добирати і формулю­ вати мету, здійснювати постановку завдань, висувати гіпотези, будува­ти інформаційні моделі досліджу­ваних процесів і явищ, аналізувати їх за допомогою сучасних технічних засобів та інтерпретувати отримані результати, систематизувати фак­ти, осмислювати і формулювати ви­сновки, узагальнювати спостере­ження, передбачати наслідки рі­шень;

• уміння добирати послідовність операцій і дій у професійній діяль­ності, розробляти програму спосте­реження, досліду, експерименту;

• володіння апаратними засто­суваннями ЕОМ, системами опрацювання текстової, числової і гра­фічної інформації, баз даних і знань, предметно-орієнтованими приклад­ними системами, системами телекомунікацій;

• розуміння сутності штучного інтелекту;

• уміння адекватно формалізу­вати наявні у людини знання та і не проектувати формалізовані описи, дотримуватися належної рівноваги між формалізованою і неформалізованою складовими.

Сучасний учитель трудового навчання не може не володіти комп'ютерними технологіями. Не див­лячись на те, що оснащення шкіл комп'ютерною технікою з кожним роком збільшується, на жаль, її ви­користання, особливо під час тру­дового навчання, не можна назва­ти достатнім. Учителі в більшості випадків дуже консервативні. Біль­шість з них, особливо з великим ста­жем роботи, не хочуть змінювати традиційного способу навчання.

Тому вчителів треба переконати в доцільності використання нового дидактичного засобу, яким є ком­п'ютер. Його застосування в на­вчально-виховному процесі багато-аспектне. По-перше, комп'ютер мож­на використовувати як банк даних. Учителю трудового навчання по­стійно потрібна специфічна інфор­мація, наприклад, дані про елемен­ти конструкцій, фізичні параметри машин і механізмів, режими терміч-і ної обробки, відомості про механіч­ні, технологічні й експлуатаційні властивості конструкційних мате­ріалів тощо. Усі ці дані можна знай­ти в електронних довідниках, на їх основі сформувати власний, необ­хідний для конкретного розділу на­вчальної програми, і зберігати його в пам'яті комп'ютера.

По-друге, на заняттях з трудово­го навчання, навіть за умови наяв-' ності застарілого обладнання або й цілковитої його відсутності, ком­п'ютер є найкращим засобом для ілюстрації принципу роботи прила­дів або механізмів у динаміці. Ком­п'ютер є незамінним також у випад­ку імітування технологічних проце­сів, які в природі відбуваються повільно або потребують для де­монстрування громіздких приладів, а тому не можуть бути продемон­стровані на занятті. Таким самим способом моделюються складні фі­зичні й технологічні процеси, що допоможе учням уявити реальні про­цеси, які неможливо продемонстру­вати в дійсності.

По-третє, знання вчителем по­трібного математичного забезпечен­ня до комп'ютерних програм дасть змогу проводити необхідні розра­хунки технологічних процесів або побудови графіків залежності пара­метрів окремих процесів. Не мож­на при цьому недооцінювати також роль комп'ютера в естетичному ви­хованні школярів під час демонстру­вання технічних та художніх витво­рів, велику кількість яких можна знайти в Інтернеті.

По-четверте, нині широко засто­совується в освітньому процесі ком­п'ютерне тестування.

Варто також зазначити, що «гло­бальні комп'ютерні мережі дають можливість не лише застосовувати у викладацькій діяльності більш ши­рокий спектр навчальних матеріа­лів, а й використовувати для свого професійного росту широкі інфор­маційні ресурси комп'ютерних ме­реж, підтримувати тісні творчі зв'язки зі своїми колегами, а в перспекти­ві — підвищувати свою кваліфіка­цію шляхом дистанційного навчання за спеціальними програмами» [1, 4]. У перспективі набуде розмаху дис­танційне навчання, тому існує по­треба включити до університетських освітніх програм для вчителів тех­нологічні інтегративні стратегії, які містять базові вміння роботи в ре­жимі «опііпе». Навчання в цьому ре­жимі вимагає ефективного викла­дання: володіння змістом, знання предмета, вміння планувати заняття.

Усі перелічені форми застосу­вання комп'ютерних технологій бу­дуть ефективними лише за умови інноваційного підходу до підготов­ки вчителя трудового навчання. Країні потрібен-учитель нової генерації з добре сформованими професійни­ми уміннями і навичками, що забез­печують реалізацію психолого-пе-дагогічних знань про мету, завдання, принципи, сутність інноваційного; навчання та виховання і знань про способи організації педагогічного: процесу в інноваційному режимі. Розуміння того, що використання комп'ютерів, доступ до сучасних джерел інформації є важливою скла­довою освіти людини XXI ст. при­вело до відкриття у Вінницькому державному педагогічному універ­ситеті ім. Михайла Коцюбинського спеціальності «трудове навчання та основи інформаційних технологій». Студентів педагогічно-індустріаль­ного факультету, які навчаються за цією спеціальністю, готують до кар­динальних змін у викладанні трудо­вого навчання.

Професійна підготовка такого вчителя потребує тісної співпраці всіх викладачів, які працюють за да­ною спеціальністю, причому про­відна роль відводиться викладачам основних спеціальних дисциплін. Саме тому проблема застосування комп'ютерних технологій у навчаль­но-виховному процесі стала об'єктом дослідження викладачів факультету.

Інформаційна освіта майбутніх учителів трудового навчання відбу­вається в два етапи. Спочатку сту­дентів ознайомлюють з актуальним програмним забезпеченням, яке про­понується ринком. Поряд з вивчен­ням точних наук студентів навча­ють користуватися певними мовами програмування. Вже практикується комп'ютерне тестування при викла­данні технічних дисциплін і вивча­ються особливості створення моде­лей комп'ютерних навчально-конт­ролюючих програм.

Своєрідним стало застосування комп'ютера на лабораторному прак­тикумі з фізики, де студенти не тіль­ки проводять необхідні розрахунки, а й моделюють робочі схеми. Ство­рена студентом віртуальна схема пе­ревіряється самим комп'ютером, а в разі її неправильності студент не допускається до лабораторної робо­ти. Така процедура допуску стиму­лює роботу студентів щодо самопід­готовки з теоретичних питань і за­побігає псуванню обладнання.

Під час вивчення графічних дис­циплін широко застосовуються мож­ливості мультимедійної програмиСАБ, призначеної для автома­тизації інженерно-графічних робіт. Таку програму можна використати для виконання функції друку, авто­матизованого нанесення різних груп розмірів, а тому успішно застосо­вується для виконання технічних креслень.

Застосування різноманітних ком­п'ютерних програм спрощує робо­ту студента, дає змогу поліпшити якість виконання навчального зав­дання, підвищити рівень інтелектуа­льного і технічного мислення. Ком­п'ютерні графічні технології стали важливим ефективним засобом для вивчення нарисної геометрії, яка викликає певні труднощі у багатьох студентів. З'явилася можливість про­демонструвати контури та різні про­екції взаємного перехрещення гео­метричних фігур не тільки в стати­ці, а й у динаміці, що досить складно зробити звичайними методами. Та­ким чином, використання комп'ю­терної графіки відкриває нові мож­ливості для розвитку просторового мислення.

Удосконаленню фахової підго­товки вчителів трудового навчання сприяє залучення студентів до тех-ніко-конструкторської діяльності. Використання комп'ютерних техно­логій під час вивчення курсу «Опір матеріалів» забезпечує більш наоч­не та доступне сприйняття абстракт­них конструкторських об'єктів, на­дає навчанню практичної значущості.

На другому етапі планується вра­хувати специфіку профілю навчан­ня, тобто студенти оволодіватимуть методикою застосування комп'ю­терних технологій на уроках крес­лення, трудового навчання. У зв'яз­ку з тим, що останнім часом дуже поширились різноманітні комп'ю­терні ігри — від найпростіших до досить складних, від суто розважаль­них до таких, що містять значні пі­знавальні компоненти, — у підго­товці вчителя не зайвим буде роз­глянути дидактичну цінність різного типу комп'ютерних ігор. Вони, без­перечно, розвивають кмітливість, швидку реакцію, уміння орієнтува­тися в складних динамічних ситуа­ціях, які виникають у реальному житті. Планується також навчання студентів складанню власних дидак­тичних програм.

Очевидно, що за такими вчите­лями, які володіють комп'ютерною технікою, майбутнє. Але не варто забувати про педагогічні кадри, які ще у розквіті своїх творчих сил, але, закінчивши вищі навчальні закла­ди понад 10 років тому назад, не ма­ли можливості навчитися користу­ванню комп'ютером. Такі вчителі потребують негайної перепідготов­ки, яку доцільніше здійснювати не в інститутах удосконалення квалі­фікації вчителів, а при вищих на­вчальних закладах, де є спеціалізо­вані комп'ютерні лабораторії. В рам­ках курсів підвищення кваліфікації вчителів слід проводити їх навчан­ня в таких трьох напрямах:

1) навчання предмета «Трудове навчання» із застосуванням комп'ю­терних технологій;

2) навчання користуванню ком­п'ютером;

3) навчання методики викорис­тання комп'ютера на уроках трудо­вого навчання.

Перед учителями XXI ст. поста­ли нові й більш складні, ніж до цьо­го часу, завдання. Працюючи в умо­вах, що безперервно змінюються, вони повинні постійно активізува­ти свої знання, систематично удо­сконалюватися і збагачувати мето­ди, організаційні форми та дидак­тичні засоби, готуючи учнів до життя, форми якого самі ще не в змозі точ­но визначити [3, с. 53]. За таких умов педагогічні вищі навчальні заклади і центри підвищення кваліфікації вчителів повинні теж постійно удо­сконалювати свою роботу. Готуючи педагогічних працівників для ново­го суспільства XXI ст., слід керува­тися новою освітньою парадигмою, компоненти якої вже існують і ви­користовуються в освітній практи­ці. Аналіз стану проблеми підготов­ки педагогічних працівників дає змогу виділити кілька особливостей па-радигмального зрушення в її науко­вому осмисленні й вирішенні:

• персоніфікація — орієнтація на особистість педагога, а не на систему інституцій освіти;

• інноваційність підготовки пе­дагогічних працівників — спрямованість на створення нового особистісного і соціально значимого продукту;

• соціокультурна орієнтація - підхід до педагогічної освіти як до створення особистістю власного про­фесійного і соціокультурного досвіду;

• контекстуальне включення - орієнтація на вирішення проблем підготовки педагогічних працівників у контексті конкретних проектів.

Висока освіченість учителя тру­дового навчання передбачає, окрім доброго знання свого фаху, оволо-; діння сучасною філософією освіти, використання сучасних інформацій­но-комунікативних технологій. Без цих умінь і знань педагог не здат­ний до високої мобільності у зміні парадигм, технологій навчання, що є ознакою нашого часу. Тому на ни­нішньому етапі є дуже важливим навчання вчителя використанню су­часних інформаційних технологій.

12. Роль комп'ютерних технологій у формуванні навичок конструювання виробів на уроках трудового навчання учнів 8-9 класів

Впровадження комп'ютерних технологій у процес навчання різних навчальних дисциплін набув масового характеру. Комп'ютер став засобом підвищення продуктивності праці у всіх сферах діяльності людини. Проте, процес інформатизації майже не торкнувся трудового навчання. Це пов'язано із необхідністю формування за допомогою комп'ютера певних навичок. Тому, справедливо підкреслюючи можливості комп'ютера, акцент необхідно робити на тому, що машині відводиться роль засобу, а суб'єктом діяльності завжди залишається людина, комп'ютер виступає в ролі провідника ідей вчителя.

Проте, для успішного використання комп'ютера в навчальному процесі мова повинна йти не про функції комп'ютера, а про функції програмних продуктів з педагогічної точки зору, що виступають як джерело знань і засіб організації навчально-виховної діяльності. Під дидактичними функціями педагогічних програмних продуктів розуміють цілеспрямовано задані властивості, що найбільше повно відповідають призначенню педагогічного програмного середовища у навчально-виховному процесі. Саме тому необхідно підкреслити важли­вість створення програмного середовища при співпраці програміста із спеціалістами педагогіки і пси­хології, що рідко має місце на прак­тиці. «Якщо спеціаліст у галузі про­грамування створює ППЗ на основі власної інтуїції, своїх поглядів і уяв­лень про навчальний процес само­стійно, без допомоги педагога ви­значає предметні області ППЗ, тоді створений таким чином програмний продукт буде мало ефективним у ви­користанні, а іноді може створити певні проблеми. Методичному су­проводу в таких випадках залиша­ється бажати кращого, і без допо­моги підготовленого вчителя такі програмні засоби залишаються пред­метом пасивного навчання і довідко­вими посібниками з хорошими пре-зентаційними можливостями» [3].

Існує ряд програмно-методич­них розробок для використання комп'ютерних навчальних програм у процесі формування теоретичних знань на уроках трудового навчання [2, 7]. Також є програми для більш професійного використання комп'ютерної техніки у виробничому процесі, зокрема програма при­значена для автоматизованого роз­крою листових матеріалів — ДСП, фанери, металу, скла, пластмас та ін., яка дозволяє значно підвищити ефективність и скоротити час фор­мування карт розкрою [4], також програма оптимального розкрою прямокутних листів на деталі пря­мокутної форми [5].

У своєму дослідженні нами поста­влено за мету створити комп'ютер­ний програмний продукт, що пе­редбачав би його застосування на уроках трудового навчання учнів 8 — 9 класів, враховуючи специфіку пред­мета та особливості передбаченого програмою навчального матеріалу. Розглянемо для прикладу процес конструювання виробів на звичай­ному уроці трудового навчання без застосування комп'ютерів. Вчитель видає учням зразки виробів для ви­готовлення (як правило, це стан­дартний набір пропонованих учням виробів, що вже роками виготовля­ються в навчальних майстернях). Перед учнями стоїть завдання про­аналізувати форму та розміри окре­мих деталей, отворів, їх взаємне роз­міщення, спосіб їх з'єднання та ма­теріал виготовлення, і після того запропонувати свій виріб із зміне­ними параметрами тих чи інших елементів порівняно із зразком та виконати ескіз чи технічний рисунок.

Конструювання виробів є твор­чим процесом, що вимагає достат­нього розвитку технічного мислен­ня та процесів уяви. Як показують наші дослідження, учні, які прихо­дять в навчальні майстерні, не вмі­ють конструювати вироби для виготовлення, зображати їх у вигляді креслення, ескізу чи технічного ри­сунку. «Створення образу нерозрив­но пов'язано із залученням знань, із виконанням ряду логічних опера­цій. Переплетення чуттєвих і логіч­них компонентів мисленнєвої діяль­ності призводить не тільки до відтво­рення образу, але й створення нового, відмінного від вихідного, зображе­ного на кресленні» [6]. Таким чином, в результаті обдумування зображення готової деталі, можна створити іншу, із додатковими функціями та при­значенням. «При формуванні таких вмінь необхідно спонукати учнів по-новому глянути на добре відоме, ста­вати на точку зору, що відрізняєть­ся від загальноприйнятої, обгово­рювати наслідки, що витікають із нових аналогій» [2].

Коли учень переконструйовує задані характеристики завдання в новий образ, в його уяві з'являєть­ся остаточний вигляд виробу. Без попереднього досвіду такої роботи не буде відбуватися творчий про­цес [1]. Свого часу, майже всі ав­тори, що вивчали творчу діяльність, відзначають, що «творчо підходи­ти до справи, висловлювати оригі­нальні пропозиції багатьом зава­жають такі негативні мотиви, як невпевненість у своїх силах, над­мірна самокритика, страх бути не­зрозумілим або висміяним» [1]. Як відзначає Ф.І. Іващенко: «Розви­ток уяви — найважливіша умова творчого ставлення до справи, но­ваторства в будь-якому виді пра­ці...» [1]. У свою чергу, він виділяє деякі умови розвитку уяви, які можуть бути включені до змісту трудового виховання або відтворені у навчальних умовах. Зокрема, «...розвиток уяви тісно пов'язано з наявністю у людини таких якостей, як сприйнятливість до проблем, наполегливість (вона допомагає про­тистояти невдачам), прагнення до ігрових ситуацій (гравець звільню­ється від скутості, від звичних дій), прагнення до вдосконалення, від­сутність самозаспокоювання та ін.». Ці факти завжди необхідно врахову­вати вчителю: негативні — переборювати, а позитивні — розвивати.

Саме із врахуванням вищенаве-деного нами розроблено програмне середовище із метою конструювання виробів. На екрані з'являється зображення виробу (див. мал. /.), що надає можливість учневі переходити від одного зображення до іншого, змінюючи окремі елементи виробу (останній розділений на три частини), варіанти їх зміни показано на мал. 2, 3. Під час роботи із програмою в учня є можливість варіювати окремі елементи виробу, підбираючи оптимальний вигляд остаточного виробу (на його думку). Тим самим створюється ігрова ситуація, з'являється інтерес до конструкторської діяльності, зникають негативні мотиви.

Програма пройшла апробування на уроках трудового навчання у 8 — 9 класах загальноосвітніх шкіл № 11, 15 м. Тернополя. Конструювання виробів в експериментальних класах проходило у комп'ютерному класі з використанням даної програми.

В контрольних класах проводилось звичайне заняття без використання комп'ютерної техніки. Після того, як учні сконструювали вироби, вони приступали до їх виготовлення. Аналіз результатів роботи експериментальних та контрольних груп показав, що вироби (зокрема їх естетичний вигляд, наявність у ньому тих чи інших елементів, що підвищують функціональні можливості, доцільність, практичність) у експериментальних групах кращі ніж у контрольних.

Б3837, Рис. 1

Б3837, Рис. 2

Б3837, Рис. 3

Отже, розвиток уяви та творчого мислення в експериментальних групах знаходиться на вищому рівні ніж у контрольних. Проте є випадки, коли учні із контрольних груп в силу своїх здібностей, попереднього досвіду та інших факторів проявляють високі творчі здібності без використання комп'ютерної техніки.

Використання на заняттях з трудового навчання даного програмного середовища дозволяє краще унаочнити готові вироби, які виготовляють учні, що важко досягти за допомогою креслення, ескізу чи технічного рисунку. Зображення виробу умовно розділено на декілька окремих частин тим самим полегшує процес аналізу та проектування нового. Існує можливість змінювати завдання залежно від тематики заняття, оскільки програма являється «відкритою» (дозволяє у будь-який час змінити або доповнити завдання). Підбір завдань проводиться диференційовано (різний ступінь складності), тим самим здійснюється індивідуальний підхід із врахуванням можливостей кожного учня, що відповідає сучасним вимогам загальноосвітньої школи.

Висновок

Процес інформатизації суспільства сьогодні - це об'єктивне явище, пов'язане з підвищенням ролі та впливу інтелектуальних видів діяльності на всі аспекти людського життя. Тому інформатизація освіти, як невід'ємна скла­дова інформатизації суспільства, має забезпечити функціонування людини в умовах існуючого сучасного техноінформаційного простору і, перш за все, зорієнтувати розвиток освіти на впровадження в навчальний процес нових інформаційних технологій.

Помітною і позитивною ознакою суспільного розвитку багатьох країн нині є інтенсивний розвиток інформаційно-комп'ютерних технологій. Підписання Україною Болонської конвенції зі створення загальноєвропейського простору вищої освіти у рамках інтеграційних процесів у травні 2005 р. у місті Берген (Норвегія), вимагає від сучасних вищих навчальних закладів карди­нальних змін для формування нових знань, умінь і навичок студентів.

Основний напрямок в інформатизації освіти - вдосконалення навчально-виховної діяльності закладів освіти в результаті застосування НІТ під час інформування, проектування, навчання та створення техноінформаційного середовища для більш ефективного розвитку інтелектуальних, творчих та професійних здібностей особистості.

Інформатизація навчального процесу, з одного боку, має на меті підготовку висококваліфікованих учителів, які б могли застосовувати НІТ в навчально-виховному процесі та особистій професійній діяльності, а з іншого - підвищення ефективності навчання завдяки розширенню обсягів шформа-ції та вдосконалення методів її застосування.

Широке впровадження (НІТ) в навчальний процес породжує ряд проблем, що стосуються змісту методів, організації форм і засобів навчання, гуманітаризації освіти та гуманізації навчального процесу, інтеграції навчальних програм і фундаменталізації знань, підготовки й удосконалення кваліфікації педагогічних кадрів, створення системи неперервної освіти, зокрема систем освіти і самовдосконалення вчителів, яка забезпечує оволодіння ними основамиінформаційної культури.

Значною мірою інформатизація навчального процесу сприяє вирішенню ряду питань його гуманізації, оскільки з'являються можливості значної інтентеграціїі спілкування вчителів і учнів, врахування індивідуальних запитів, і здібностей та їх розвитку, розкриття творчого потенціалу учня та диференціації навчання відповідно до запитів, індивідуальних особливостей, нахилів і здібностей дитини, звільнення дитини і вчителя від необхідності виконання рутинних, технічних операцій, надання їм всіх можливостей для розв'язання пізнавальних, творчих проблем.

Використання НІТ дає можливість значно підвищити ефективність навчання, завдяки корисності, доцільного дозування, доступності (зрозумілості), малому шуму оперативного взаємозв'язку джерела навчальної інформації і учня, адаптації темпу навчальної інформації до швидкості засвоєння, індивідуальних особливостей школярів, ефективного поєднання індивідуальної та колективної діяльності, методів і засобів навчання, організацій них форм навчального процесу, що значною мірою сприяє вирішенню ряду завдань. При цьому невіддільним від проблем гуманізації навчання є використання основних принципів сучасної психології: нероздільна єдність свідомої ті та діяльності, трактування пізнавальних процесів як форм діяльності і врахування рівнів психічного розвитку, індивідуалізації учня орієнтовної групи дій, проблемності в навчанні, а також врахування ролі людських факторів, зокрема таких, як діяльність, свідомість, особистість.

Вирішення означених проблем вимагає розробки нових навчальних дисциплін, курсів, нових методик викладання всіх без винятку предметів нового типу навчання, нових засобів, організаційних форм і методів навчання, супроводу, аналізу, коригування навчального процесу, управління цим процесом, розрахованих на акцентування самостійної навчальної пильності дослідницького, творчого характеру учнів і вчителів на основі широкого використання НІТ, активізацію пізнавальної діяльності учнів.

в основу використання НІТ в навчальному процесі повинні бути покладені принципи, що не залежать від конкретної предметної галузі, в якій управляє вчитель. Основи інформаційної культури, уявлення про можливість (автоматизовані інформаційно-обчислювальні системи), сфери їх використання потрібно формувати в процесі вивчення всього цих дисциплін, незалежно від їх специфіки і обраного фаху. Обсяг та їх зміст повинні бути значно диференційованими згідно до спеціалізації вчителя.

Слід зазначити, що для використання НІТ вчителям зовсім не обов'язково знати будь-які мови програмування, вміти складати власні алгоритми і програми, знати фізичні, арифметичні та логічні принципи побудови дії персональних електронно-обчислювальних машин (ПЕОМ) тощо. Головне - досконале знання своєї предметної галузі та методики використання НІТ при її вивченні та викладанні.

Сучасне педагогічне програмне забезпечення (ППЗ) дозволяє ознайомитися з правилами користування ним за досить короткий час (іноді, при певному досвіді роботи з ПЕОМ, за 15-30 хвилин), проте, методика використання ППЗ (та інших засобів НІТ) повинна ретельно розроблятися до кожного окремого заняття. З одного боку, ППЗ (педагогічні програмні засоби) - це пакети прикладних програм для використання в процесі навчання різним предметам. З іншого - це дидактичні засоби, призначені для різних цілей навчання: формування знань, умінь і навичок, контролю за якістю їхнього засвоєння та ін., тобто це компоненти процесу навчання. Перше принципово важливе для розв'язання питання про склад і види ППЗ, друге - для визначення їхнього місця серед численних дидактичних засобів навчання, виявлення класів задач, що доцільно розв'язувати із застосуванням програмних засобів, для співвіднесення традиційних і програмних засобів навчання.

Із позицій програмної реалізації до числа ППЗ можуть бути віднесені комп'ютерні навчальні програми (вони, у свою чергу, можуть бути поділені на інформаційні, контролюючі, моделюючі, демонстраційні, тренажерні, комбіновані й ін.), експертні системи навчального призначення, комп'ютерні ігри та ін. Відзначимо, що за певних умов на заняттях із різних предметів можуть використовуватися інструментальні програмні засоби, зокрема такі, як текстові, графічні, музичні редактори, електронні таблиці і т. п.

Чітко визначеною є мета використання ППЗ у навчальному процесі:

- образне і динамічне представлення навчальної інформації, її систематизація, постійне й оперативне відновлення;

- вироблення і закріплення різноманітних умінь і навичок;

- контроль за засвоєнням знань.

Використання комп'ютера як засобу навчання висуває завдання розроб­ки науково обґрунтованої типології програм як на рівні дидактики, так і на рівні методик викладання з урахуванням специфіки кожного предмета.

У педагогічній літературі мають місце різні наукові підходи щодо побудови типології навчальних програм.

Так, Б.С. Гершунський класифікує ППЗ за діловим призначенням і виділяє наступні типи машинно-орієнтованих навчальних програм:

1) керуючі;

2) діагностуючі;

3) демонстраційні;

4) що генерують;

5) контролюючі;

6) моделюючі і т. ін.

Доосить важливо, щоб учитель розумів, що може і що не може комп’ютер. Аналіз творчого продуктивного мислення показує, що головним процесі навчання є не стільки операційно-технічні процедури програм розвЄЄязання вже сформульованих задач, скільки побудова зразка ситуації, висування гіпотези, здогадка, постановка проблеми, задачі. Розвиток програмного забезпечення досяг такого рівня, коли в багатьох випадках алгоритм досягнення мети може побудувати сам комп'ютер.

Вміння та навички, які необхідні майбутнім вчителям для використання нових інформаційних технологій при викладанні навчальних дисциплін, а також для керування навчальним процесом при його підготовці, супроводі й аналізу в умовах сучасних закладів освіти.

Актуальною стає підготовка творчих учителів у процесі використання елементів дистанційного навчання. Ця форма навчального процесу дає можливість не переривати процесу праці вчителя. Цьому питанню останнім часом приділяється надзвичайно багато уваги. Тому актуальність вказаної проблеми для сучасної вищої школи є незаперечною.

Впровадження дистанційної освіти за допомогою інформаційно-комп'ютерних технологій, яка була б доступною для всіх, незалежно від місця знаходження, має винятково важливе значення. Аналіз останніх наукових досліджень свідчить про глибокий інтерес та значну увагу до поставленої проблеми.

Дистанційне навчання - автоматизована навчальна система, що містить у собі дидактичні, методичні й інформаційно-довідкові матеріали з навчальної дисципліни, а також програмне забезпечення, що дає змогу комплексно використовувати їх для самостійного одержання й контролю знань. Засоби навчання представляють як зміст навчання, так і контроль й управління навчально-пізнавальною діяльністю студентів.

У традиційному навчальному процесі такими засобами є друковані паперові видання підручників, навчально-методичні комплекси, посібники, довідники, словники. У процесі традиційного вивчення у вузі найголовнішим залишається усне мовлення викладача та його особистість, а при дистанційному навчанні використовується й застосовується писемне мовлення з навчальним матеріалом на аудіо-, відео-, електронних носіях, комп'ютерні навчальні системи, комп'ютерні мережі. Тому при одержанні дистанційної освіти кількість засобів навчання збільшується.

Електронні видання навчального призначення мають низку позитивних переваг, на відміну від паперових. Зокрема, це компактність збереження в пам'яті комп'ютера або на дискеті; мультимедійні можливості, мобільність, можливість оперативного внесення змін і доповнень; користування гіпертекстовими посиланнями; зручність пересилання електронною поштою, спілкування у форумі, чаті.

Особливу увагу, як свідчить наш досвід, слід приділити сучасним підручникам. Створення навчальної продукції, особливо підручника - складна змістовна задача, яка на стартовому етапі повинна бути вирішена спільними зусиллями творчих колективів носіїв мови.

Сучасний стан освітнього процесу, можливості засобів телекомунікацій, потреби суспільства у висококласних фахівцях, конкурентоспроможних на ринку праці, роблять незаперечним факт необхідності впровадження елементів дистанційного навчання навіть у традиційну форму освіти.

Таким чином, використання в освітньому процесі новітніх досягнень інформаційно-комп'ютерних технологій, безперечно, сприяє зануренню сучасного фахівця у світовий інформаційний простір згідно з вимогами Болонського процесу.

Впровадження цієї системи освіти дасть можливість Україні стати на рівень високорозвинутих країн, сформувати міцну систему нових освітніх технологій, освоювати інноваційний шлях розвитку. Така освіта, що дає можливість забезпечити всебічний розвиток особистості, її соціальну рівноправність, толерантність, самостійність й ініціативність, вимагає поваги до волі й способу життя кожного громадянина, безперечно, має велике, майбутнє.