Распечатать страницу

Шпора з предмету Теорія ймовірності - 61 питання

« Назад

Код роботи: 250

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Теорія ймовірності

Тема: 61 питання

Кількість сторінок: 77

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

1. Означення та приклади подій

2. Означення та приклад повної групи подій та простору елементарних подій

3. Класичне означення ймовірності випадкової події

4. Дати означення та вказати властивості перестановки, сполучення, комбінації елементів

5. Дати означення відносної частоти появи події

6. Дати геометричне та статистичне означення ймовірності

7. Дати визначення умовної ймовірності

8. Формули множення ймовірностей для залежних та незалежних подій

9. Формули для обчислення появи хоча б однієї події

10. Формула повної ймовірності

11. Формули Байєса

12-13. Означення експерименту за схемою Бернуллі. Формула Бернуллі для обчислення ймовірностей, умова використання

14. Найімовірніше число появи події в схемі Бернуллі

15. Сформулювати локальну теорему Муавра-Лапласа

16. Сформулювати інтегральну теорему Муавра-Лапласа

17. Дисперсія

18. Мода дискретної випадкової величини

19. Початковий момент k-го порядку випадкової величини

20. Визначення ексцесу

21. Формула Пуассона малоймовірних випадкових подій

22. Випадкова величина

23. Закон розподілу випадкової величини

24. Функція розподілу

25. Математичне сподівання

26. Біноміальний закон розподілу

27. Закон розподілу Пуассона

28. Закон розподілу двох дискретних випадкових величин

29. Функція розподілу ймовірностей системи двох випадкових величин

30. Визначення випадкових величин

31. Щільність імовірностей для нормального закону на площині має вигляд

32. Формула Пуассона для найпростішого потоку

33. Розподіл Фішера

34. Розподіл Стьюдента

35. Визначення статистичної оцінки

36. Теорема Чебишова

37. Теорема Бернулі

38. Нерівності Чебишова та її значення

39. Нормальний закон розподілу

40. Рівномірний закон розподілу

41. Центральна гранична теорема

42. Логарифмічний нормальний закон розподілу

43. Показниковий закон розподілу

44. Числові характеристики

45. Кількісні ознаки елементів генеральної сукупності

46. Гіпергеометричний закон розподілу

47. Геометричний закон розподілу

48. Емпірична функція розподілу

49. Полігон і гістограма

50. Предмет математичної статистики

51. Генеральна сукупність

52. Асиметрія й ексцес

53. Перевірка правильності нульової гіпотези про нормальний закон розподілу ознаки генеральної сукупності

54. Загальна дисперсія ,міжгрупова та внутрішньогрупова дисперсія

55. Загальний метод перевірки впливу фактора на ознаку способом порівняння дисперсій

56. Вибірковий коефіцієнт кореляції

57. Множина регресії, множинний коефіцієнт кореляції та його властивості

58. Дати поняття однофакторний аналіз

59. Критерій узгодженості Пірсона

60. Точкові та інтервальні статистичні оцінки

61. Функціональна, статистична і кореляційна залежності