Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Административное право \ 5524. Курсова робота Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі охорони праці

Курсова робота Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі охорони праці

« Назад

Код роботи: 5524

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Адміністративне право

Тема: Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі охорони праці

Кількість сторінок: 33

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Адміністративна відповідальність поняття та ознаки

1.1. Поняття адміністративної відповідальності

1.2. Характеристика адміністративних стягнень

1.3. Види адміністративних стягнень

Розділ 2. Характеристика охорони праці в Україні

2.1. Основні законодавчі акти з охорони праці

2.2. Порушення вимог законодавства про охорону праці

Висновки

Список використаних джерел

Актуальність теми: В умовах ринкової економіки зростають вимоги до професійної підготовки працівників, яка поряд з фаховими компетенціями передбачає вміння надійно та безпечно працювати.

Державна політика в галузі охорони праці ґрунтується на головному принципі пріоритетності життя та здоров’я працівників перед будь-якими результатами виробничої діяльності. Реалізація цієї політики передбачає виконання багатьох заходів з підвищення рівня безпеки праці, але головним серед них є формування у працівників засобами освіти мотивації щодо посилення відповідальності особи за власну та колективну безпеку під час професійної діяльності.

Взагалі про охорону праці у сучасному розумінні можна говорити лише починаючи з часів проголошення рівності людей в епоху буржуазних революцій та розвитку капіталістичних відносин у виробництві, хоча з деякими її елементами ми зустрічаємось вже в античні часи, коли Аристотель (384–322 рр. до РХ) вивчав умови праці, а Гіппократ (460-377 рр. до РХ) звернув увагу на шкідливий вплив пилу, який утворюється при видобуванні руди, на організм рудокопів та до подій сьогодення.

Сучасний стан охорони праці в Україні можна охарактеризувати як такий, що викликає серйозне занепокоєння. Створення безпечних умов праці – це невід’ємна частина соціально-економічного розвитку держави, складова державної політики, національної безпеки та державного будівництва, одна з найважливіших функцій органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів рад, підприємств.

Основними правовими актами гарантування, надання та дотримання охорони праці в нашій державі є Конституція України, Кодекс законів про працю України, Закон України «Про охорону праці», Державні стандарти безпеки праці; а також існують інші нормативно-правові акти, стосовно охорони праці. (наприклад: Закон України «Про пожежну безпеку», Постанова КМУ від 30 листопада 2011 р. N 1232 Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві та інші).

Об’єктом дослідження є охорона праці, як загально-правовий аспект у трудовому праві.

Предметом дослідження є безпека, здоров’я усіх учасників трудових правовідносин, забезпечення охорони праці.

На основі законодавства України і судової практики, а також аналізу наукових досліджень теорії трудового права, метою написання курсової роботи є вивчення, дослідження, розкриття поняття охорони праці, нормативно правових актів, оцінки охорони праці на підприємстві, установі та організації в Україні.

Отже, поняття «охорона праці» визначено статтею 1 Закону України «Про охорону праці». Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності людини у процесі праці.

Головною метою охорони праці є створення на кожному робочому місці безпечних умов праці, безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини і, як наслідок, зниження виробничого травматизму та професійних захворювань.

Створення безпечних і здорових умов праці сприяє підвищенню її продуктивності та зниженню собівартості продукції. Підвищення продуктивності відбувається за рахунок зниження стомлюваності працюючих протягом робочого часу, його раціонального використання. Собівартість продукції знижується при зменшенні витрат на компенсацію втрат робочого часу в зв'язку з тимчасовою або стійкою непрацездатністю, а також при зниженні витрат на оплату пільг за роботу в несприятливих умовах.

У Законі «Про охорону праці» вперше в історії України економічні заходи управління охороною праці зведені до рангу державної політики. Цим Законом у суспільстві стверджуються принципово нові взаємовідносини, що базуються на економічному механізмі управління умовами праці — формуванні у власника (роботодавця) економічної зацікавленості у здійсненні заходів щодо поліпшення умов праці.

1. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

2. Коваль Л. Адміністративне право. Курс лекцій. Загальна частина, вид. 3-тє. Підручник. - К., 2009.

3. Коваль Л. В. Відповідальність за адміністративні правопорушення. - К., 2011.

4. Опричико В. Ф. Адміністративна відповідальність за правопорушення. - К., 2007.

5. Остапенко О. І. Адміністративна деліктологія. - Львів, 2010.

6. Винокурова Л. Е., Васильчук М. В., Гаман М. В. Основи охорони праці: Підручник. – К., 2001.

7. Денисенко В. В. Охорона праці. – М., 2006.

8. Єлисєєв А. Г. Охорона праці. – К., 2007.

9. Прокопенко B. I. Трудове право України: Підручник. - X.: Фірма "Консум", 2012.