Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Филология \ 6166. Курсова робота Семантичний аналіз лексичних одиниць у кінофільмі «Двухсотлітня людина»

Курсова робота Семантичний аналіз лексичних одиниць у кінофільмі «Двухсотлітня людина»

« Назад

Код роботи: 6166

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Філологія

Тема: Семантичний аналіз лексичних одиниць у кінофільмі «Двухсотлітня людина»

Кількість сторінок: 38

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

Вступ

Розділ 1. Загальні теоретичні засади кінодискурсу в сучасній лінгвістиці

1.1. Жанрові характеристики кінодискурсу

1.2. Стилістичні характеристики кінодискурсу

1.3. Лексичні характеристики кінодискурсу

Розділ 2. Семантичний аналіз лексичних одиниць у кінофільмі Двухсотлітня людина

2.1. Характеристика кінофільму «Двухсотлітня людина» та лексики кінофільму

2.2. Лексика щоденного вжитку в кінофільмі

2.3. Особливості лексики кінофільму при його перекладі

Висновки

Використана література

Проблематика зміни комунікативних ролей (далі – ЗКР) як найважливішої структурно-організаційної характеристики діалогічної взаємодії (І. Гоффман) привертає увагу дослідників різних комунікативно орієнтованих лінгвістичних дисциплін. У межах соціолінгвістики Дж. Гамперц, У. Лабов, М.А.К. Геллідей та інші акцентують процедури зміни ролей мовця і слухача як супутні структурно–функціональні характеристики соціальної інтеракції. З позицій конверсаційного аналізу Г. Сакс, І. Щеглофф постулюють наявність системи прескриптивних правил регуляції зміни мовців у режимі реального часу – операціонально. Зміна ролей розглядається у термінах реплікового обміну, який складається із окремих ходів (М. Култхард, Дж. Сінклер); на основі системно-регулятивного контекстуально індиферентного підходу виокремлюється ряд формальних сигналів передачі і збереження ходу (С. Дункан, В. Інгве, Д. Фіске).

У прагмалінгвістиці ЗКР визначається як конверсаційна стратегія, локальний операціональний (здійснюваний on-line) апарат покрокової передачі, збереження, присвоєння мовленнєвого ходу у процесі інтерактивної двосторонньої координації мовленнєвих внесків (Т.А. ван Дейк, С. Левінсон, Б. Орестрем, Д. Таннен).

З точки зору комунікативно-дискурсивного підходу ЗКР визнається важливішим фактором динамічної організації дискурсу, інтерсуб’єктним конструктом як мовця, так і слухача (М.Л. Макаров, Д. і Г. Франк); описуються її стратегії у німецькомовному дискурсі (С.О. Арістов, Г. Грубер, І.П. Сусов). Природа зміни ролей розглядається як діалогова (О.С. Іссерс), така, що організує мовлення (І.Є. Фролова). ЗКР відносять до структурно- організаційних категорій дискурсу (В.І. Карасик) і визначають як метадискурсивну операціональну категорію (І.С. Шевченко), однак питання про сутність і засоби ЗКР в дискурсі залишається відкритим.

Мета дослідження – визначення лексичної сутності англомовного кінодискурсу.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання завдань:

- систематизувати наукові уявлення про лексичні особливості кінодискурсу;

- виявити специфіку лексики на прикладі кінофільму «Двохсотлітня людина»

Об’єктом дослідження обрано засоби лексики в кінофільмі «двохсотлітня людина».

Предметом дослідження є лінгвопрагматичні характеристики засобів реалізації стратегій і тактик зміни комунікативних ролей у кооперативних і конфліктних ситуаціях англомовного кінодискурсу.

Таким чином, підводячи підсумки проведеного дослідження, можна зробити наступні висновки.

Термінологія сфери кіно є активно розвиваючоюся частиною загальної терміносистеми англійської мови.

Проаналізований фактичний матеріал була розподілено на нуступні тематичні групи: жанри фільмів; види фільмів; терміни, що стосуються звуку; терміни, що стосуються освітлення; терміни, що стосуються зйомки певних кадрів; назви організацій; назви реалій (події, течії, власні назви, оказіоналізми); назви професій; назви технічного оснащення.

Детальний аналіз специфіки використання лексики кожної з цих груп дає можливість виявити тенденції розповсюдження термінів у мові. Так, наприклад, терміни груп технічного оснащення, звуку, освітлення тагрупа назв реалій (подій, течій, власних назв, оказіоналізмів) часто використовується у засобах масової інформації.

Групи жанрів і видів фільмів є також поширеними у мові, адже більшість цих термінів були запозичені з інших сфер мистецтва, зокрема з літератури. Дані тематичні групи дозволяють науковцям простежити закономірності виникнення неологізмів у сфері кіномистецтва, їх розповсюдження у засобах масової інформації і подальше вживання пересічними громадянами, що таким чином розширює лексичні словники різних мов світу.

1. Никулина Е. А. Лингвистическая компетенция и концепция терминологических фразеологизмов.

2. Вестник МГУ. – 2003. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – № 4. – С. 52–59.

3. Скороходько Е. Ф. Позиційна інтерференція термінів як структурна характеристика наукового тексту // Мовознавство. – липень-серпень 2006. – №4. – С.22–31.

4. Суперанская А. В., Подольская Н. В., Васильева Н. В. Общая терминология: Вопросы теории. – М.: Наука, 1989. – 246 с.

5. Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В., Андерсен К. Getting America-Wise through Reading. – Київ: Пед. думка, 2001. – 175 с.

6. Калініна Л. В., Самойлюкевич І. В., Андерсен К. Getting America-Wise through Listening. – Київ: Пед. думка, 2002. – 190 с.

7. Мороховский А. Н., Воробьева О. П., Лихошерст Н. И., Тимошенко З. В. Стилистика английского языка. – Киев:Вища школа, 1984. – 247 с.

8. Онопрієнко Т. М., Кузнецова І. В., Котнюк Л. Г., Гаращук Л. А., Чумак Л. М., Малярчук О. В. The World of Cinema: Посібник-практикум. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2009. – 224 с.

9. Томахин Г. Д. Реалии-американизмы: Учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. – Москва: Высшая школа, 1988. – 239 с.

10. Hornby A. S. Оxford Advanced Learner’s Dictionary // 7th edition. – Oxford: Oxford University Press, 2005. – 1780 p.

11. Longman Dictionary of Language and Culture // 3d edition. – Pearson Education Ltd, 2005. – 1620 p.

12. Виноградов В. С. Перевод: Общие и лексические вопросы. Учебное пособие / В. С. Виноградов. -М.: КДУ, 2004. - 240 с.

13. Горшкова В. Е. Перевод в кино Текст. / В. Е. Горшкова. - Иркутск: МИГЛУ, 2006. - 278 с.

14. Горшкова В. Е. Теоретические основы процессориентированного перевода кинодиалога (на материале французских фильмов): автореф.... дис. д-ра филол. наук / В. Е. Горшкова. - Иркутск, 2006. - 36 с.

15. Денисова Г. Чужой среди своих: к вопросу о переводе художественных фильмов и их восприятии в рамках иноязычного культурного пространства / Г. Денисова // Университетское переводоведение. - 2006. - Выпуск 7. - С. 155.

16. Конкульовський В. В. До проблеми перекладу кінотекстів комедійного жанру / В. В. Конкульовський // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. - № 16 (227). - Ч. І. - 2011. - с. 35-39.

17. Anderman G. Drama translation / Anderman G. // Routledge Encyclopedia of Translation Studies. - London; New York: Routledge, 2001. - P. 71-74.

18. Baker M. Dubbing / M. Baker, B. Hochel // Routledge Encyclopedia of Translation Studies. - London; New York: Routledge, 2001. - P. 74-77.

19. Castaneda Diaz A. A. Le temps comme dimension de lunivers cinématographique (A propos du temps et de lespace créatifs dans le cinégramme) / A. A. Castaneda Diaz // Langage, Temps et Temporalité: Actes du 29-e Colloque dAlbi Langages et Signification, CALS/CPST. 2008. - Р. 118.

20. Diaz Cintas J. New Trends in Audiovisual Translation // A. Matamala. Main Challenges in the Translation of Documentaries / J. Diaz Cintas. - Salisbury: Cromwell Press roup., 2009. - 270 p.

21. Ivarsson J. Subtitling / J. Ivarsson, M. Carroll - Simrishamn: TransEdit, 1998. - 185 p.

22. Jurt J. Traduction et transfert culturel / J. Jurt // De la traduction et des transferts culturels. - Paris: Le Ed, 2007. - P. 105–109.

23. Karamitroglou F. A Proposed Set of Subtitling Standards in Europe / F. Karamitroglou // Translation Journal. - 2005. - vol. 2. 2. - 12 с.

24. McLuhan M. The Global Village / McLuhan M., Powers B. R. - Beaverton: McKenzie Books, 1995. - 236 p.