Распечатать страницу

Реферат Художньо-естетичний розвиток дошкільника

« Назад

Код роботи: 6125

Вид роботи: Реферат

Предмет: Дошкільна освіта

Тема: Художньо-естетичний розвиток дошкільника

Кількість сторінок: 12

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

ВСТУП

1. Сутність художньо-естетичного виховання

2. Особливості художньо-естетичного виховання в дошкільному віці

ВИСНОВОК

Список літератури

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розвитку нашої держави, на тлі економічних і політичних змін, метою навчально-виховного процесу є всебічний розвиток дитини.

Останнім часом зросла увага до проблем теорії і практики художньо-естетичного виховання як найважливішого засобу формування ставлення до дійсності, засобу морального і розумового виховання, тобто як засобу формування всебічно розвиненої, духовно багатої особистості.

На сьогоднішній день проблема гуманізації освіти з метою детермінації гармонійного розвитку кожного має всеохоплюючий характер. Останні два десятиліття психологи і педагоги активно шукають вихід із ситуації, проводячи дослідження з метою пошуку нових методологічних підходів до проблеми становлення індивіда як особистості і творчої індивідуальності в сучасних умовах. Активно ведуться розробки нових освітніх програм і педагогічних технологій, що забезпечують оптимальні шляхи гармонізації особистості з навколишнім світом.

А формувати особистість і художньо-естетичну культуру, - відзначають багато письменники, педагоги, діячі культури (Д.Б. Кабалевський, А.С. Макаренко, Б.М. Неменский, В.О. Сухомлинський, Л.М. Толстой, К.Л. Ушинський), - особливо важливо в найбільш сприятливому для цього віці, оскільки саме в цьому віці закладаються всі основи всього майбутнього розвитку людства.

Дошкільний вік - найважливіший етап розвитку та виховання особистості. Це період залучення дитини до пізнання навколишнього світу, період його початковій соціалізації. Саме в цьому віці активізується самостійність мислення, розвивається пізнавальний інтерес дітей і допитливість.

У зв'язку з цим особливої актуальності набуває виховання у дошкільнят художнього смаку, формування у них творчих умінь, усвідомлення ними почуття прекрасного.

Об'єктом нашого реферату є процес художньо-естетичного виховання дітей дошкільного віку, а предметом – реалізація художньо-естетичного виховання дошкільнят.

Проблема естетичного виховання досить повно розроблена у вітчизняній і зарубіжній літературі. Це дозволило нам провести ретельний аналіз літератури з цієї проблеми і зробити такі висновки.

Естетичне виховання справді має важливе місце у всій системі навчально-виховного процесу, бо за ним стоїть не тільки розвиток естетичних якостей людини, але й особистості в цілому: її сутнісних сил, духовних потреб, моральних ідеалів, особистих і суспільних уявлень світогляду. Всі ці якості в людині розвиваються під впливом різних факторів. Виховне значення має і природа, і праця, і навколишня дійсність: побут, сім'я, міжособистісні відносини, - все, що може бути прекрасним.

Як основний носій прекрасного, мистецтво також є засобом естетичного виховання. Вплив естетичних явищ життя і мистецтва на особистість може проходити як цілеспрямовано, так і спонтанно. Це не випадково. Аналізуючи літературу, ми зробили висновок, що ручне творчість є одним з основних засобів естетичного виховання. Дослідження показало, що і пізнавальний інтерес до ручного творчості у дошкільників досить великий, а наявність інтересу - це перше з умов успішного виховання.

1. Алексєєв П. Г. Методологічні принципи проектування освітніх систем / П. Г. Алексєєв // Проектування в освіті: Проблеми, пошуки, рішення. - М.: Владос, 2008. - 98 с.

2. Болотіна Л. Р., Баранов С. П., Комарова Т. С. Дошкільна педагогіка: Уч. пособие для ст-в висш. уч. зав-й. 2-е вид., Испр. і доп. - М.: Акад. проект, 2005. – 240 с.

3. Варккі М. Дитина у світі творчості: Творче та естетичне виховання дошкільнят / Н. Варккі // Дошкільне виховання. - 2009. - № 6. - С. 57-67.

4. Виготський Л. С. Вибрані психологічні дослідження. - М., 2010. – 384 с.

5. Виготський Л. С. До питання про багатомовності в дитячому віці // Хрестоматія з вікової та педагогічної психології. - М., 2006.

6. Дьяченко О. М. Розвиток уяви у дошкільників / О. М. Дяченко. - М.: Педагогіка, 2006.