Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Зарубежная литература (Мировая литература) \ 6087. Курсова робота Образ закоханої жінки у творчості Казимери Іллаковіч

Курсова робота Образ закоханої жінки у творчості Казимери Іллаковіч

« Назад

Код роботи: 6087

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Зарубіжна література

Тема: Образ закоханої жінки у творчості Казимери Іллаковіч

Кількість сторінок: 30

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Дослідження творчого та життєвого шляху Казимери Іллакович

1.1. Життєвий шлях польської поетесси Казимери Іллакович

1.2. Творчий шлях Казимери Іллакович

Розділ 2. Образ закоханої жінки у творчості Казимери Іллакович

2.1. Особливості романтичної поетики

2.2. Образ закоханої жінки в романтичних віршах коханому

Висновки

Список літератури

Актуальність теми нашого досліження викликана сучасною необхідність дослідення розвитку жіночої романтичної поезії в Польші на прикладі творів поетеси Каземири Іллакович. Саме жіноча поезія Іллакович має цілісність та направленність, що відображає епоху післявоєнного розвитку польської романтичної поетики.

Розглядаючи жіночу поетику Каземири Іллакович читачі можуть поглиблювати свої розуміння не лише епохи післявоєнного часу а й специфіку польської літератури та польської романтичної поетики.

Мета дослідження: визначити місце та роль польської романтичної поетики жінок-авторів у процесі формування дискурсу польської літератури, у контексті якої формувалася поезія Каземири Іллаковіч, її специфіки та розвитку літературних, естетико-філософських поглядів на тлі функціонування європейської літературної традиції.

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

- розглянути звязок романтичної поетики Каземири Іллаковіч з літературними направленнями післявоєнної поетики Польщі;

- розглянути специфіку романтичної поетики жінки до коханого на прикладі лірики Каземири Іллаковіч;

- дослідити  особливості становлення польської романтичної поезії, її становлення та поствоєнні особливості;

- виявити загальні особливості романтичної поетики, історію становлення та розвитку романтичного звернення жінки до коханого.

Об’єктом дослідження є жіноча лірика, що є притаманної польській романтичній поетиці поствоєнного періоду на прикладі творів польських поетів.

Предметом дослідження є польська романтична поетика, новаторство та особливості віршів жінок своїм коханим на прикладі творів Каземири Іллакович.

Структурно робота складається з вступу, висновків, двох основних розділів, списку використаної літератури.

В результаті проведено дослідження, можемо зробити на ступні висновки:

1) Казимира Іллакович видатна польська поетесса. Поезія Іллакович викливала повагу і за її життя і після. Досить багато творів Іллакович і зарарз використовуються польськими композиторами. Творчість Іллакович повністю відповідала епохі в який жила поетесса. ЇЇ вірші поєднують жіночу літературу та філософію життя. Поряд з романтичними посланнями для коханого поетесса звертається до Бога.

2) Романтична поетика в Польші має свої особливості та була обумовлена зовнішніми та внутрішніми чинниками розвитку держави. Після Другої світової війни в Польшу з Європи прийшли нові течії в літературі, що вимагали від польських поетів відповідної направленності. Однією з таких направленностей є фемінізм та романтичні вірші для коханого.  Також  самі часи після Другої світової війни спонукали польських поетів до висвітлення романтичного почуття жінок до своїх коханих, котрих немає поруч.

3) Творчі пошуки представниць повоєнної жіночої поезії значною мірою посприяли не лише стильовому й формальному вирішенню текстів Казимери Іллакович, їх об’єднує багато спільних тем та мотивів. Однак поетична манера Казимери Іллакович є надзвичайно самобутньою й не схожою на традиційну феміністичну поезію, бо поза колом її зацікавлень лишилися типові для цієї літератури спроби феміністичної самоідентифікації, натомість чільне місце в її віршах посідає естетико-філософське навантаження, оскільки відображення й авторське потрактування тих фактів буття, що раніше лишалися поза увагою поетів або підлягали висміюванню чи критиці, впливало не лише на формування й перегляд системи цінностей читацького кола, а й породило традиції наслідування.

4) Разом з зміною польськох поезії змінювалася і творчість Іллакович та романтика в її творах. Окрім романтики поетеса досить часто в своїх віршах сверталася до богословної теми. Іноді, тему романтики та богословя вона обєднувала в одному вірші. Так, звернувшись до Бога, Іллакович просить його звернути свій погляд на жінок,що чекають своїх коханих.

1. Река Д. В. / Дискурс польської жіночої поезії другої половини ХХ ст. / Д. В. Река // Київські полоністичні студії. – Київ, 2008. – Т. X. – С. 161-169.

2. Swirski T. M. Religious elements in the poetry of Kazimiera Illakowicz. Ottawa: National Library of Canada, 1981.

3. Danielewska L. Portrety godzin: o Kazimierze Iłłakowiczównie. Warszawa: Czytelnik, 1987.

4. Ołdakowska-Kuflowa M. Chrześcijańskie widzenie świata w poezji Kazimiery Iłłakowiczówny. Lublin: Red. Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993.

5. Стихи. Пер. с польск. и вступл. Н. Астафьевой // Иностранная литература - 1974 - № 12, - с. 3-11 [Стихи]. Пер. с польск. Н. Астафьевой // Польша - 1976 - № 3.

6. [Стихи] // Польские поэты. Стафф. Иллакович. Пшибось. Ружевич. Шимборская. - М. Худож. лит. - 1978 - с. 97-136 - Переводы Н. Астафьевой, Е. Благининой, Ю. Мориц, Д. Самойлова.

7. Из книги стихов "Пепел и перлы". Пер. и предисл. Н. Астафьевой // Даугава - 1996 - № 6 - c. 127-130.

8. [Стихи] // Н.Астафьева, В.Британишский Польские поэты ХХ ыека. Антология т.I - СПб: Алетейя, 2000 - с. 77-105.

9. [Стихи] // Астафьева Н. Польские поэтессы: Антология. - СПб: Алетейя, 2002, - с. 106-163.

10. Астафьева Н. Польские поэтессы. Антология. СПб Алетейя 2002, 640 стр., 28 имен, от поэтесс рубежа XIX-XX вв. до поэтесс рубежа XX-XXI вв.

11. Брандес Г., Романтическая литература Польши, Собрание сочинений, т. XX, - СПБ, - 1913.

12. Британишский В. Поэзия и Польша. Путешествие длиной полжизни. - М.: Аграф (Символы времени), 2007. - 656 с.

13. Ведина В. П. Послевоенная польская проза. - Киев, 1991.

14. Горский И. М. Польский исторический роман и проблема историзма. - М., 1963.

15. Из современной польской поэзии. Сост. и предисл. В. Британишского; Ред. Ю. Левитанский; Худож. ред. А. Купцов. - М.: Прогресс, 1979. – 270 с.

16. История польской литературы. тт. 1-2. - М., 1968-1969.

17. Малькова М., Соколова С. Польская новелла XIX-XX века. - Л., - 1988.

18. Миф Европы в литературе и культуре Польши и России / Редкол.: М. В. Лескинен, В. А. Хорев. - М., - 2004.

19. Оболевич В. Б. История польской литературы: Средневековье. Ренессанс. - Л., 1983.

20. Погодин А. Л., Лекции по истории польской литературы, ч. 1. Средние века и польско-латинский гуманизм первой половины XVI в., Харьков, 1912.

21. Польские поэты. Л. Стафф, К. Иллакович, Ю. Пшибось, Т. Ружевич, В. Шимборская. - М.: Художественная литература, 1978.

22. Польско-русские литературные связи: [сб. ст.]. - М.: Наука, 1970. - 498 с.

23. Прокофьева Д. С. «Струн вещих пламенные звуки»: [страницы польско-русских лит. связей первой половины XIX в.]. - М.: Наука, 1990. - 143, [1] с.

24. Садыхов М. Очерки русско-азербайджанско-польских литературных связей XIX века. - Баку: Азернешр, 1975. - 183 с.

25. Современные польские повести. 70-е годы. - М., 1979.

26. Сравнительное литературоведение и русско-польские литературные связи в XX в. - М., 1989.

27. Хорев В. А. Польская литература ХХ века. - М., 2009.

28. Хорев В. А. Становление социалистической литературы в Польше. - М., - 1979.

29. Цыбенко Е. З. Польский социальный роман 40-70-х гг. ХIХ в. - М., 1971.

30. Цыбенко Е. З. Из истории польско-русских литературных связей XIX-XX вв. - М.: Изд-во МГУ, 1978. - 280 с.

31. Яцимирский А. И. Новейшая польская литература: От восстания 1863 года до наших дней. - В 2 т. - СПб., - 1908.

32. Bartelski L. M. Polscy pisarze współcześni. 1939-1991: Leksykon. Warszawa, PWN, - 1995, - ISBN 83-01-11593-9.

33. Burkot S. Literatura polska. 1939-2009. - Warszawa, PWN, - 2010, - ISBN 978-83-01-16289-4.

34. Faron B. [et al.] Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego: Sylwetki. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1974.

35. Inglot M. Polska kultura literacka Lwowa lat 1939-1941. - Wrocław, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, - 1995, - ISBN 83-7091-021-1.

36. Kuncewicz P. Agonia i nadzieja, - тт. 1-3. - Warszawa, BGW, 1991-1994, - ISBN 83-7066-518-7.

37. Libera Z. [et al.] Literatura polska, тт. 1-3. Warszawa, Uniwersytet Warszawski Instytut Literatury Polskiej, PWN, 1989-1991. - ISBN 83-01-07620-8.

38. Miłosz C. The History of Polish Literature, 2nd edition. Berkeley, University of California Press, - 1983, - ISBN 0-520-04477-0.

39. Tomasik K. Homobiografie: Pisarki i pisarze polscy XIX i XX wieku. Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, - 1998, - ISBN 978-83-61006-59-6.

40. Людкевич С. О польской литературе, «Интернациональная литература», - 1934, - №3-4.

41. Людкевич С. Польская художественная литература, «Художественная литература», - 1934, - №6.

42. Людкевич С. Заметки о новейшей литературе Польши, «Интернациональная литература», - 1935, - №1

43. Байздренко А. М. О новом словаре польских поэтов // Вестник МГУ. Филология. - 1998. - №1. - С. 156-159.

44. Британишский В. Л. Журнал поэтов (о польской поэзии 1960-х годов по канве рассказа о новом польском журнале «Poezja») // Вопр. лит. - 1966 - №8.

45. Британишский В. Л. Поэзия, воскрешенная профессорами (Изучение польского барокко в XX веке) // Вопр. лит. - 1970 - №5.

46. Марек Залеский. Польская литература - какая она сегодня? Перевод Вадима Волобуева // Иностранная литература. - № 8. - 2006.

47. Пиотровская А. Г. Польская литература «времени бурь» // Литература антифашистского Сопротивления в странах Европы. 1939-1945. Отв. ред. Ф. С. Наркирьер. - М., - 1972. - С. 103-150.

48. Польская литература на страницах «ИЛ» 2000-2006 // Иностранная литература. - № 8. - 2006.

49. Тихомирова В. Я. Россия и русские в польской лагерной прозе // Поляки и русские в глазах друг друга. Отв. ред. В. А. Хорев. - М., 2000. С. 184-196.

50. Тихомирова В. Я. Русские заимствования и этнический стереотип в польской лагерной прозе // Studia polonica. - К 70-летию Виктора Александровича Хорева. - М.: «Индрик», 2002. - C. 434-444.

51. Хорев В. А. Имагология и изучение русско-польских литературных связей // Поляки и русские в глазах друг друга. Отв. ред. В. А. Хорев. - М., - 2000. - С. 22-32.

52. Цыбенко Е. З. Взаимосвязи польской и русской модернистской прозы рубежа XIX и XX вв. (Пшибышевский, Берент, Брюсов, Арцыбашев, Белый) // Научные доклады филологического факультета МГУ. - М., 1996. - Вып.1. - С. 145-166.

53. http://feb-web.ru/feb/litenc/encyclop/le4/le4-4552.htm.

54. http://www.stihi.ru/2009/11/29/6531.

55. http://magazines.russ.ru:81/authors/i/illakovich/.

56. http://culture.pl/pl/tworca/kazimiera-illakowiczowna.

57. http://www.liveinternet.ru/tags/%EA%E0%E7%E8%EC%E8%F0%E0+%E8%EB%EB%E0%EA%EE%E2%E8%F7+%E1%E8%E1%EB%E5%E9%F1%EA%E8%E9+%F1%FE%E6%E5%F2/.