Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Управление учебными заведениями \ 6069. Дипломна робота Організаційно-методичні засади управління дистанційним навчанням у вищих навчальних закладах України

Дипломна робота Організаційно-методичні засади управління дистанційним навчанням у вищих навчальних закладах України

« Назад

Код роботи: 6069

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Управління учбовим закладом

Тема: Організаційно-методичні засади управління дистанційним навчанням у вищих навчальних закладах України

Кількість сторінок: 86

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 2000 грн

Анотація

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОЯВА ТА ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

1.1. Історія виникнення та розвитку дистанційного навчання

1.2. Виникнення терміна «дистанційної» освіти та навчання, його значення, різновиди

1.3. Сучасний стан дистанційної освіти та навчання в Україні

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

2.1. Основи проектування курсу дистанційного навчання. Методика розробки ефективного дистанційного навчання

2.2. Особливості ідеального онлайн-курсу

2.3. Аналіз ефективності існуючих систем дистанційного навчання «Історія України: від Другої світової війни до сучасності» та «Фінансовий менеджмент»

РОЗДІЛ 3. ВІДМІННОСТІ ТРАДИЦІЙНОГО ТА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Світовий процес переходу від індустріального до інформаційного суспільства, а також соціально-економічні зміни, що відбуваються в Україні, вимагають суттєвих змін у багатьох сферах діяльності держави. В першу чергу це стосується реформування освіти. Національною програмою «Освіта. Україна XXI» сторіччя передбачено забезпечення розвитку освіти на основі нових прогресивних концепцій, запровадження у навчально - виховний процес новітніх педагогічних технологій та науково-методичних досягнень, створення нової системи інформаційного забезпечення освіти, входження України у трансконтинентальну систему комп'ютерної інформації.

Сьогодні досить швидко змінюється ринок праці, його вимоги до рівня підготовки фахівців, тому найбільш актуальними вимогами роботодавців до потенційних працівників є підвищення кваліфікації, професійна перепідготовка, вміння швидко адаптуватись до нових технологій.

У зв'язку з цим освіта, зокрема і професійна освіта повинна бути більш доступною різним верствам населення, включаючи молодь, безробітних та маломобільні групи громадян.

Вирішення цього завдання дасть додаткові можливості з працевлаштування фахівцям і додаткові можливості для вирішення кадрових завдань роботодавцям. І як один із способів подолання проблем «відкритості освіти» сьогодні виступає дистанційне навчання, запровадження якого в Україні передбачено Національною програмою інформатизації. Зародившись наприкінці 20-го сторіччя, воно увійшло в 21 століття як одна з найбільш ефективних і перспективних систем підготовки фахівців. Поява і активне поширення дистанційних форм самопідготовки є адекватним відгуком систем освіти багатьох країн на процеси, які відбуваються у світі.

У Європі та Північній Америці створюються консорціуми провідних університетів, що представляють широкий спектр дистанційних освітніх послуг. Так, асоціація дистанційної освіти (ДО) в США об'єднує в своєму складі п'ять тисяч навчальних закладів. Юнеско веде роботу з організації віртуального розподіленого університету, навчання в якому відбуватиметься у віртуальному просторі, незалежно від розселення і кордонів, без обмежень за часом.

В Україні та багатьох інших країнах, дистанційні форми навчання до недавнього часу не застосовувалися в широкому масштабі через низку об'єктивних причин – в основному через недостатній розвиток та не досить широке розповсюдження технічних засобів нових інформаційних та телекомунікаційних технологій.

В даний час у нашій країні вже створені технічні передумови для широкого використання дистанційного навчання в освіті. Більш того, намітилося відставання реалізації ідей ДО від можливостей, що надаються технічними засобами. Значна кількість українських вищих навчальних закладах (ВНЗ) вже мають діючі кафедри, а й подекуди навіть й інститути, з дистанційного навчання в своєму складі. Саме тому актуальною є потреба створити інформаційно-комунікаційне забезпечення для підтримки дистанційного навчання в цілому.

Мета дослідження – вивчити ефективність існуючих систем дистанційної освіти, чинники ефективного управління процесом дистанційного навчання у вищій школі і на цій основі запропонувати організаційно методичні засади оптимальної системи дистанційного навчання в сучасному ВНЗ.

Об`єкт дослідження – процес дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України.

Предмет дослідження – чинники ефективної організації і управління процесом дистанційного навчання в сучасному ВНЗ.

Завдання дослідження:

- провести компаративний аналіз ефективності існуючих систем дистанційного навчання;

- визначити основні чинники ефективної системи дистанційного навчання;

- дослідити можливості сучасного навчального закладу вищої освіти щодо створення оптимальної системи дистанційного навчання;

- розробити алгоритм і зміст створення ефективної системи дистанційного навчання у сучасному вищому навчальному закладі (на прикладі КНУ ім. Тараса Шевченка). (можна на прикладі факультету психології або за бажанням дослідника).

Незначний за обсягом час існування системи дистанційної освіти, що базується на використанні сучасних технічних засобів збереження та доставки інформації, масової комунікації, не сприяє створенню розвинених наукових теорій у цій галузі. У тому вигляді, в якому вони вже існують, вони більше стосуються технічної й організаційної сторін функціонування цієї системи. Суто психологічні і педагогічні аспекти системи дистанційної освіти до сьогодні залишаються найменш науково-теоретично обґрунтованими й усвідомленими. Однак вітчизняний і зарубіжний досвід практики дистанційної освіти, що вже склався, наближає нас до розуміння сутності та особливостей цієї системи, заснованої на використанні специфічних освітніх технологій, сучасних методик навчання, технічних засобів і способів передачі інформації, інформаційних та телекомунікаційних технологій, дає змогу осмислити їх на рівні теоретичної концепції. Базовим для створення будь-якої концепції є визначення основних її понять.

Аналіз та узагальнення літературних джерел свідчать, що сьогодні є різні трактування сутності дистанційної освіти, які відображають різноманіття підходів до його тлумачення. У багатьох випадках термін «дистанційна освіта» використовується поряд або замість терміна «дистанційне навчання», «дистантне навчання» тощо.

Так, у Концепції створення і розвитку дистанційної освіти в Україні за основу прийнято таке: дистанційна освіта - це комплекс освітніх послуг, що надаються широким верствам населення у країні і за її мережами за допомогою спеціалізованого інформаційного освітнього середовища, яке базується на засобах обміну навчальною інформацією на відстані (супутникове телебачення, радіо, комп'ютерний зв'язок та ін.). Отже, у цьому визначенні наголошується на розумінні дистанційної освіти як комплексу послуг, якими може скористатися будь-яка людина. Другий аспект у цьому визначенні пов'язаний з розумінням цієї системи як технічної, що підкреслюється поняттям інформаційно-освітнього середовища, і трактується як сукупність інформаційних ресурсів, технічних засобів і каналів телекомунікації.

Дистанційна освіта характеризується також як якісно новий, прогресивний вид навчання, що виник в останній третині XX ст. завдяки новим технологічним можливостям, які з'явилися внаслідок інформаційної революції, і на підставі ідеї відкритої освіти. В основу цього виду навчання покладено самостійну інтерактивну роботу студента зі спеціально розробленими навчальними матеріалами.

Отже, дистанційна освіта є формою навчання, за якої переважає самостійне навчання з використанням сучасних технічних засобів трансляції інформації. Ще в одному визначенні дистанційну освіту охарактеризовано як освіту на відстані, у якій «очні і синхронні заняття з викладачем зведено до мінімуму або їх взагалі немає. Це переважно самостійна освіта (самоосвіта), що включає в тій чи іншій формі зворотний зв'язок з викладачем (освітнім закладом)».

Отже, основною ідеєю дистанційного навчання є створення навчального інформаційного середовища, що охоплює комп'ютерні інформаційні джерела, електронні бібліотеки, відео- та аудіотеки, книги і навчальні посібники. Складниками такого навчального середовища є як студенти, так і викладачі, взаємодія яких здійснюється за допомогою сучасних телекомунікаційних засобів. Таке навчальне середовище дає унікальні можливості студентам для одержання знань як самостійно, так і під керівництвом викладачів.

«Ідеальна модель» дистанційного навчання - це інтегроване середовище з визначенням ролі різних компонентів: методичних, організаційних, педагогічних і технологічних, таких як друкарські матеріали, радіомовлення, телебачення і застосування комп'ютерів.

Використання в навчанні комп'ютерних і телекомунікаційних засобів розширює можливості варіювання матеріалу, інформаційного фонду, яким може користуватися студент в освітньому процесі, робить більш гнучким і оперативним реагування викладача на характер його помилок і труднощів. Це здійснюється за допомогою постійно підтримуваного обома сторонами зворотного зв'язку. Специфічні для дистанційного навчання засоби розширюють межі інформаційного поля студента, кількість пропонованих йому варіантів навчання, підсилюють зворотний зв'язок.

Але слід зазначити, що при дистанційному навчанні студент найчастіше має справу з телетекстом, у якому немає можливостей для зчитування жестів, міміки, інтонації. У процесі контактного навчання викладач, залежно від його здатності до рефлексії, аналізує і коректує свої дії, чого не може зробити машина. У педагогічному спілкуванні студент і викладач пізнають один одного, обмінюються інформацією і ролями, виявляють певні почуття, що також неможливо у першому варіанті.

Дистанційне навчання може бути послідовним, паралельним або самостійним фрагментом у загальній системі навчання. У першому випадку зміст навчання частково поділяється між очною і дистанційною формами, які послідовно застосовуються в єдиній лінійній системі організації освітнього процесу. В умовах паралельного використання дистанційне навчання не несе самостійного навантаження у процесі засвоєння нового знання, формування мотиваційно-поведінкової та особистісної сфер студента, а виконує ілюстративні, тренінгові і контролюючі функції. У третьому варіанті дистанційне навчання може бути застосоване для повного вивчення окремого предмета освітньої програми або всього курсу.

З огляду на зазначене вище, дистанційну освіту і дистанційне навчання ми розглядаємо як особливі організаційні форми, що співвідносяться як загальне й часткове. Дистанційна освіта є новою формою організації освітнього простору, у якій долаються обмеження, пов'язані для людини з місцем і часом одержання освіти, відданістю єдиним національним освітнім традиціям та державним освітнім стандартам, шляхом використання сучасних засобів комунікації і комп'ютерних технологій. Особливою рисою дистанційної освіти є самостійність і особиста відповідальність людини за вибір програми, терміни і якість її проходження.

У межах дистанційної освіти дистанційне навчання є окремим фрагментом, особливою педагогічною технологією в організації освітнього простору, що характеризується особливостями стратегії і тактики взаємодії студента з носіями та джерелами нових для нього знань.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Абдеев Р. Ф. Філософія інформаційної цивілізації. - МД994.; Урсул А. Д. Інформатизація суспільства. Введення в соціальну інформатику. - М., 1990; Ракітов А. І. Філософія комп'ютерної революції. - М., 1991.

2. Агеев В. Н. Электронные учебники и автоматизированные обучающие системы [Текст]: лекция-доклад / РАН; Институт проблем информати­ки; Российской академии естественных наук; Институт фундаменталь­ной и прикладной информатики / Н. А. Селезнева (общ. ред.). - М. Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. - 2001. - С. 31-38.

3. Андреев А. А Компьютерные и телекоммуникационные технологии в сфере образования // Школьные технологии, 2001. - №3.

4. Антонова Т. С., Батаєва Т. В. Перший комп'ютерний підручник "Історія Росії. XX століття". / Піш. 1998. - № 4.

5. Антонова Т. С., Харитонов А. Л. Історія нас розсудить! Методика застосування мультимедійного курсу історії. / Комп'ютер у школі. - 1999. - № 8-9.

6. Антонова Т. С., Харитонов А. Л. Концепція мультимедійного підручника історії. // Досвід комп'ютеризації історичної освіти в країнах СНД. СБ ст. / Под ред. В. Н. Сідорцова, Є. М. Баликін. Мінськ. БДУ. - 1999.

7. Антонова Т. С., Харитонов А. Л. Мультимедійний або гіпертекстовий підручник? (На прикладі комп'ютерного підручника "Історія Росії: XX століття") / Матеріали VIII Міжнародної конференції-виставки "Інформаційні технології в освіті". - М. 3-6 листопада 1998.

8. Антонова Т. С., Харитонов А. Л. Мультимедійний підручник історії Росії XX століття: міфи і реалії інформатизації процесу навчання. / ПІПТ. 2000. - № 3.

9. Антонова Т. С., Харитонов А. Л. Перший комп'ютерний підручник з історії 20 місяців потому: Відпрацювання методики і досвід застосування в школах. / Піш. 1999. - № 6.

10. Антонова Т. С., Харитонов А. Л. Про міфи і реалії. / Комп'ютер у школі. 2000. - № 5.

11. Асояц П. Г. “Мультимедійний курс GCSE з навчання писемного мовлення” // іноземні мови. – 1999. - №4.

12. Борк А. "Історія" нових технологій в освіті: [Пер. з англ.] / Ріс. відкритий ун - т. - М., 1990.

13. Бородкін Л. І. Internet: ресурси в навчальному процесі: досвід історичного факультету МГУ // Інформаційний бюлетень Асоціації «Історія і комп'ютер». № 29, червень 2002. - С. 23.

14. Виявлення експертних знань / О. І. Ларичев, А. І. Мечітов, Є. М. Мошкович, Є. М. Фуремс; Відп. ред.: С. В. Ємельянов. - М.: Наука, 1989.

15. Віглеб Г. Датчики. - М: Світ, 1989.

16. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник [Текст] - К.: Либідь, 1997.

17. Гребньова М. І. (Муніципальна гімназія № 10 м. Новосибірськ.) Актуалізація історичних знань шляхом використання нових інформаційних технологій / Матеріали IX Міжнародної конференції-виставки "Інформаційні технології в освіті". - М., 3-6 листопада 1999.

18. Гурєвич Р. С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчаль­ному процесі та наукових дослідженнях [Текст]: навч. посіб. для студ. пед. ВНЗ і слухачів ін-т. післядипломної пед. освіти / Р. С. Гурєвич, М. Ю. Академія. - Вінниця: ООО «Планер», 2005. - 366 с.

19. Гуржій А. М. Інформаційні технології в освіті / Проблеми освіти: наук. метод. зб. – К.: ІЗМН, 1998. – Вип. ІІ. – С. 5-11.

20. Давидов В. В. Проблеми розвивального навчання: Досвід теорет. та фіз. дослідні. - М.: Педагогіка, 1986.

21. Дидактика середньої школи: Деякі пробл. збрешемо, дидактики / Под ред. М. А. Данилова, М. Н. Скаткина. - М.: Просвещение, 1975.

22. Дмитренко П. В., Пасічник Ю. А. Дистанційна освіта. – К.: НПУ, 1999. – 25 с.

23. Закон України “Про Національну програму інформатизації” від 4.02.1998 р.

24. Информационные технологии и средства дистанционного обучения: Учеб. пособие для студентов высших учебных заведений / Ильдар Маратович Ибрагимов; Под ред. А. Н. Ковшова. - М.: Издательский центр "Академия", 2005.

25. Інтелектуалізація ЕОМ / [Є. С. Кузін, А. І. Ройтман, І. Б. Фоміних, Г. К. Хахалин). - М.: Вищ. шк., 1989.

26. Інтернет в гуманітарній освіті / Під ред. Є. С. Полат. - М., 2001.

27. Інформатика в поняттях і термінах: Кн. для учнів ст. класів середовищ. шк. / Г. А. Бордовський, В. А. Візників, Ю. В. Ісаєв, В. В. Морозов. - М.: Освіта, 1991.

28. Інформаційна технологія: Вопр. розвитку та застосування. - Київ.: Наук, думка, 1988.

29. Інформаційний бюлетень Асоціації «Історія і комп'ютер», № 24, липень 1999.

30. Ковалев В. И. Мотивы поведения и деятельности [Текст] - М., 1988. Коваль, С. П. Дистанционное обучение в РАО «ГАЗПРОМ» [Электрон­ный ресурс] - Режим доступа: http://www.e-joe.ru/sod/97/3_97/st083.html. - Название з домашней странички Интернета.

31. Коваленко Ю. А. “Використання іноземних мов ” // іноземні мови. – 1999. - №4.

32. Колмогоров В. П., Малитиков Е. М., Карпенко М. П. Теоретические и практические аспекты развития дистанционного образования в Российской Федерации // Образование. – 2000. – № 1. – С. 42-54.

33. Комп'ютери і пізнання: Нариси з когітологіі: Зб. наук. тр. / [Ред. -Сост.: Б. М. Величковський, А. І. Зеліченко]. - М.: Наука, 1990.

34. Комунікація розвитку дистанційної освіти в Україні. – К., 2000. – 12 с.

35. Концепція використання нових інформаційних технологій в організаційно-методичному забезпеченні навчального закладу / Ріс. Центр інформатизації освіти; [Наук. керівник: Я. А. Ваграменко, отв. ісполн.: І. В. Роберт]. - М., 1992.

36. Концепція діяльності Українського центру дистанційної освіти Національного технічного університету “Київський політехнічний інститут”. – К.: КПІ, 2000. – 5 с.

37. Концепція інформатизації освіти // Інформатика та освіта. - 1990. - № 1.

38. Концепція інформатизації освіти: (Іспольз. коштів вирахував. Техніки у сфері освіти) / Гос. ком. по нар. освіти; Розробник.: РГ мiжвiд. комісією. під перед. А. П. Єршова. - М., 1989.

39. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. – К.: КПІ, 2000. – 12 с.

40. Короткий психологічний словник / За заг. ред. А. В. Петровського, М. Г. Ярошевського. - М.: Політвидав, 1985.

41. Кузнецов Юрий Федорович, Голубева Виктория Петровна (ppkk@permonline.ru).

42. Кузьминський А. І. Педагогіка вищої школи [Текст]: навч. посіб. - К.: Знання, 2005. - 486 с.

43. Кухаренко В. М. Дистанційне навчання: умови застосування. Дистан­ційний курс: навчальний посібник [Текст]: 3-є вид. / В. М. Кухаренко О. В., Рибалко Н. Г. Сиротенко; за ред. В. М. Кухаренка. - Харків: НТУ «ХПІ», Торсінг, 2002. - 320 с.

44. Ладисев В. С., А. Б. Шакарімова Організація контролю знань в системі дистанційного навчання // Матеріали міжнародної конференції «Національні системи вищої освіти в умовах глобалізації», Петропавловськ, 2001 р.

45. Ладисев В. С., А. Б. Шакарімова, Д. Р. Медигаліев Електронний підручник як інформаційна навчальна система // Матеріали міжнародної наукової навчально-методичної конференції «Проблеми якості підготовки фахівців», Усть-Каменогорськ, 2001 р.

46. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения [Текст] - М.: Педагогика, 1981. - 185 с.

47. Мария Гершуни, Источник: "Деньги", 12-07-2000, - №27.

48. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручн. / кол. Авторів під ред. Ніколаєвої С. Ю. – К.: Левіт, 1999.

49. Німов О. Моїсеєнко С. Англійський без репетитора// комп’ютерний огляд. – 1997. - №27. – с. 35-38.

50. Освітні технології. Навч.-метод. Посібник / за ред. О. М. Пєхати. – К., 2001.

51. Перспективы программированного обучения [Текст] / Под ред. А. В. Нетушила.; пер. с англ. О. В. Бондина и Н. Т. Кобяковой. - М. п: Мир. 1966. - 247 с.

52. Положення про кабінет обчислювальної техніки всіх типів середніх навчальних закладів / НДІ шк. обладнання та техн. засобів навчання АПН СРСР; [С. Г. Шаповаленко, Є. П. Смирнов, І. В. Роберт и др.]. - М., 1989.

53. Рижкова Н. Г. Використання комп'ютерного підручника на заняттях з історії (з досвіду роботи). / Піш. 2000. - № 3.

54. Роберт І. В. Експертно-аналітична оцінка якості програмних засобів навчального призначення // Пед. інформатика. - 1993. - № 1.

55. Роберт І. В. Засоби нових інформаційних технологій - школі // Інформатика та освіта. 1989. - № 2.

56. Роберт І. В. Засоби нових інформаційних технологій у навчанні: дидактичні проблеми, перспективи використання // Інформатика та освіта. - 1991. - № 4.

57. Роберт І. В. Концепція впровадження засобів нових інформаційних технологій у навчальний процес загальноосвітньої школи / НДІ шк. обладнання та техн. засобів навчання АПН СРСР. - М., 1990.

58. Роберт І. В. Концепція програмно - методичного забезпечення навчально - виховного процесу / НДІ шк. обладнання та техн. засобів навчання. - М., 1986.

59. Роберт І. В. Програмно-методичне забезпечення шкільних ЕОМ // Інформатика та освіта. - 1988. - № 4.

60. Самаріна Н. В., С. П. Крицький, Л. Б. Кудрявцева і А. В. Щербин «Електронний підручник-Історія Дону і Північного Кавказу з найдавніших часів до лютого 1917 р.» // Інформаційний бюлетень Асоціації «Історія і комп'ютер». № 25, березень 2000. - С. 152.

61. Селевко Г. К. Энциклопедия образовательных технологий: В 2 т. 2 - М.: НИИ школьных технологий, 2006.

62. Сердюков П. І. Технологія розробки комп’ютерних програм з іноземних мов. – К. – Ленвіт, 1996. – с. 112.

63. Суховиенко Е. А. Электронный учебник и требование к нему [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.lineage2.net.ru.

64. Татарчук Г. М. Институционализация дистанционного обучения: социологический аспект // Образование. – 2000. – № 1. – С. 63-72.

65. Теория и практика дистанционного обучения: Учеб. пособие / Под ред. Е. С. Полат. - М.: Изд. Центр "Академия", 2004.

66. Триндаде А. Р. Информационные и коммуникационные технологии и развитие человеческих ресурсов // Дистанционное образование. – 2000. – № 2. – С. 5-9.

67. Ушмаєв О. М. Internet як нове інформаційне середовище історичної науки. Автореф. дисс... уч. степ. канд. іст. наук. - Ростов-на-Дону, 2002.

68. Харитонов А. Л., Антонова Т. С. Мережева версія мультимедійного підручника "Історія Росії: XX століття". / Матеріали X Міжнародної конференції "Застосування нових технологій в освіті". Троїцьк. 30 червня - 3 липня 1999.

69. Хуторской А. В. Современная дидактика [Текст]: учеб. для вузов - СПб.: Питер, 2001. - 544 с.

70. Цівенков Ю. М., Семенов Є. Ю. Комп'ютеризація в освіті розвинених капіталістичних країн: (Засоби навчання в вищ. Шк.): Огляд, інформація. № 3 / НДІ Вищ. шк. - М., 1989.

71. Шишов С. Є, Кальней В. А. Школа: моніторинг якості освіти. - М.: Педагогічне товариство Росії, 2000.

72. Щукіна Г. І. Педагогічні проблеми формування пізнавальних інтересів учнів. М.: Педагогіка. - 1988.

73. Юмашева Ю. Ю. Про ТЕМРОРлА, Про МОКЕ8! Рецензія на СВ-КОМ «Історія Росії. XX століття. Комп'ютерний підручник», «Кліо Софт», 1977.