Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лексикология английского языка \ 6061. Курсова робота Молодіжна лексика сучасної англійської мови та її вивчення в ЗОШ

Курсова робота Молодіжна лексика сучасної англійської мови та її вивчення в ЗОШ

« Назад

Код роботи: 6061

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Лексикологія англійської мови

Тема: Молодіжна лексика сучасної англійської мови та її вивчення в ЗОШ

Кількість сторінок: 33

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади дослідження сленгу як мовної семантичної структури

1.1. Поняття сленгу та його місце у сучасному мовленні

Розділ 2. Молодіжний сленг в англійській мові

2.1. Проблема молодіжного сленгу в англійській мові як засіб самовираження та відображення світогляду молодої людини

2.2. Лексико-семантичні аспекти молодіжного сленгу англійської мови

Розділ 3. Навчання молодіжної лексики на уроках англійської мови в ЗОШ

3.1. Молодіжна лексика на уроках англійської мови в ЗОШ

3.2. Експериментальне дослідження застосування молодіжного сленгу на уроках англійської мови в ЗОШ

Висновки

Список використаної літератури

Актуальність теми. Сленг – це не шкідливе утворення мови, яке вульгаризує усну мову, а органічна та в деякій мірі необхідна частина цієї системи. Дана проблема є дуже цікавою для лінгвіста.

Сленг розвивається, змінюється дуже швидко. Це утворення, яке може як легко утворитися, так і зникнути. Ці всі зміни відбуваються для спрощення усної мови та її розуміння. Сленг – дуже живе та динамічне утворення. Його використовують у різних сферах суспільного життя. Це важлива частина мови, яка допомагає «тримати» її «живою».

Стан розробки проблеми. Хомяков В.А. у своїй книзі «Введение в изучение слэнга – основного компонента английского просторечия» вказано, що вперше термін сленг зі значенням language of low or vulgar type був засвідчений у 1756 році; з 1802 року цей термін розуміють як The cant or jargon of a certain class or period, а з 1818 року під сленгом стали розуміти Language of a highly colloquial type, considered as below the level of standard educated speech, and consisting either of new words or of current words employed in some special sense.

Загалом, проблемою вивчення сленгу займались такі вчені: Е. Партрідж, С.Б. Флекснер, В. Фріман, М.М. Маковський, Менкен, А. Баррере, Ч. Леланд, І.Р. Гальпєрін, В.Дж. Бурк (Burke), В.А. Хомяков, І.В. Арнольд, Т.А. Соловьйова та багато інших. Кожен з них досліджував термін «сленг» як такий і певні його особливості. У словниках Хоттена, Бауманна, в статтях вітчизняних дослідників сленга дається довгий список бібліографії; існує чудова праця-довідник Берка, з котрої можна взяти ряд висловлень про сленг письменників та літераторів тощо.

Об’єкт дослідження - поняття сленгу, англійський сленг, джерела сленгу, його види, форми та використання на уроках англійської мови в ЗОШ.

Предмет дослідження – структурні та семантичні особливості англійського сленгу та його використання на уроках англійської мови в ЗОШ.

Мета дослідження: дослідити особливості молодіжного сленгу на уроках англійської мови в ЗОШ.

Завдання:

1. Прослідкувати історію розвитку терміну сленг;

2. Проаналізувати наукову літературу з питань вивчення сленгу;

3. Визначити поняття сленг, дослідити роль сленгу в мові;

4. Спираючись на матеріали, дослідити особливості студентського англійського сленгу;

5. Показати на прикладах студентський англійський сленг в учбових закладах.

Методи дослідження: порівняльно-історичний, описовий метод та контен-аналіз.

Мета і завдання роботи зумовили таку її структуру: робота складається зі вступу, головної частини, яка складається з трьох розділів, висновків.

У висновках показані результати досягнення чи недосягнення мети, процес вирішення завдань.

Культура мовлення та молодіжний сленг, як засіб відображення світогляду особистості посідають особливе місце в системі сучасної англійської мови. Аналізуючи використання сленгу в культурі мовлення особистості, ми можемо сказати, що він є досить важливим. Сленг є тим засобом, за допомогою якого мова постійно оновлюється, додає до себе нові аспекти старих понять, полегшує спілкування, а головне – удосконалює її, робить більш зрозумілою для інших народів.

Структура англійського сленгу постійно поповнюється новими видами, але й досі зберігає в собі історично-сформовані типи сленгу. Мабуть, ніхто й ніколи не зможе точно розповісти історію англійської мови. Більшість її слів колись все одно були сленгом, до них відносились із упередженням, але тепер вони є повноправною частиною класичної англійської мови.

Отже, через свою надзвичайну гнучкість і рухливість, сленг постійно змінюється, з'являються нові слова, а вже існуюча лексика може набувати нового значення. Тобто сленг будується як з нових, постійно виникаючих у процесі спілкування, так і з відомих слів, але в новому їх застосуванні.

Відродження духовності народу, розвиток моральної та естетичної культури підростаючого покоління, «розвиток національної свідомості безпосередньо пов'язане з мовними проблемами», пише Л.І. Скворцов у книзі «Екологія мови». Мені близька його позиція, тому я порахувала необхідним у міру своїх сил і можливостей дослідити одну з актуальних проблем сучасної російської мови. У результаті дослідження ми дійшли висновків:

1) молодіжний сленг є стійкою мовною освітою в силу прагнення молоді «виділитися», протиставити себе старшому поколінню та суспільним нормам, у тому числі - на мовному рівні, з-за особливостей занять і захоплень молодих людей ( наприклад, робота на комп'ютері; музичні пристрасті, хобі і т.п.);

2) у молодіжному жаргоні, як у дзеркалі, відбивається процес змін в суспільстві;

3) сфера вживання сленгу розширюється, аж до формування «державного жаргону», з'являються нові групи.

Дослідження жаргону цікаве і важливе для сучасного етапу мовознавства. Після проведеного дослідження на основі опитування серед учнів ЗОШ № 11 м. Одеса, зазначимо що досить багато учнів використовують англійські сленгізми на уроках англійської мови та в власному житті.

1. Балабін В. В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу. / Балабін В. В. - К.: Логос, 2002. - 313 с.

2. Береговская Н. В. Молодежный сленг: формирование и функционирование // Вопросы языкознания. – М.: Наука, 1996. - №3. – C 32-41.

3. Бик І. С. Теорія і практика перекладу. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, – 2005. – 240 с.

4. Булыко А. Н. Большой словарь иностранных слов. 35 тысяч слов. Изд. 2-е, испр. / Булыко А. Н. - М.: Мартин, 2007. - 704 с.

5. Вилюман В. Г. Про способи утворення слів сленгу в сучасній англійській мові // Питання мовознавства, 1960, № 6, - С. 137-140.

6. Захарченко Т. Є. Английский и американський сленг. – М.: АСТ, 2009. – 478 с.

7. Маковський М. М. мовна сутність сучасного англійського сленгу / / Іноземні мови в школі, 1962, № 4, - С. 102-113.

8. Сучасний тлумачний словник української мови: 65 000 слів / За заг. ред. д-ра філолог. наук, проф. В. В. Дубчинського. – Х.: ВД «ШКОЛА», 2006. – 1008 с.

9. Холстинина Т. В. Американский сленг в художественном тексте и проблема его передачи на русский язык. Автореферат диссертации – М., 2007. – 37 с.

10. Хомяков В. А. Введение в изучение основного компонента англ. просторечия. – Вологда, 1971, - С. 104.

11. Ayto J., Simpson J. The Oxford dictionary of modern slang. – L.: Oxford University Press, 1992. – 1156 p.

12. Beale P. A Dictionary of Slang and Unconventional English. – L.: Routledge, 1999. – 534 p.

13. Chapman R. L. The dictionary of American Slang. – N.Y.: Collins Reference, 1998. – 640 p.

14. Coleman J. A History of Cant and Slang Dictionaries: Volume II: 1785-1858. – L.: Oxford University Press, 2005. – 352 p.

15. Gokak V. K. The Poetic Approach to Language. - L.: Norwood Editions, 1977. – 248 p.

16. Grose F. A Classical Dictionary of the Vulgar Tongue. – L.: S. Hooper, 1785. – 372 p.

17. Hotten J. C. A Dictionary of Modern Slang, Cant and Vulgar Words. – L.: Oxford University Press, 1860. – 290 p.

18. King A. H. The Language of Satirized Characters in Poetaster`. – L.: Williams & Norgate, 1941. – 368 p.

19. Mencken H. L. The American Language. – N.Y.: Knopf, 1984. – 816 p.

20. Partridge E. Slang To Day and Yesterday. – L.: Routledge, 1960. – 496 p.

21. Partridge E. Smaller Slang Dictionary. – L.: Dorset Press, 1987. – 522 p.

22. Pei M. The History of English Language. - N.Y.: New American Library, 1994. – 438 p.

23. Platt J. The Development of English Colloquial Idiom during the Eighteenth Century. – L.: Oxford University Press, 1926. – 190 p.

24. Spears R. A. Slang and Euphemism. - N.Y.: New American Library, 1982. – 448 p.

25. Thorne T. Dictionary of contemporary slang. – L.: Bloomsbury, 1997. – 486 p.

26. Антрушина Г. Б., Афанасьєва О. В., Морозова Н. Н. Лексикологія англійської мови. - М.: Дрофа, 2001. – 288 с.

27. Арнольд І. В. Експресивні засоби англійської мови: збірка наукових робіт. - Л.: ЛТПИ, 1975. – 126 c.