Распечатать страницу

Реферат Афгано-радянські відносини 1920-х рр.

« Назад

Код роботи: 5830

Вид роботи: Реферат

Предмет: Новітня історія Азії і Африки

Тема: Афгано-радянські відносини 1920-х рр.

Кількість сторінок: 17

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Боротьба за вибір шляхів розвитку Афганістану в перші роки незалежності і центрально-азіатський фактор

2. Відносини СРСР та Афганістану наприкінці 1920-х рр.

Висновки

Список використаної літератури

Проблеми сучасної історії Афганістану привертали увагу дослідників різних наукових шкіл: історію суспільної думки цієї країни у XIX - першій половині XX ст. докладно досліджував таджицький сходознавець Ш. Імомов, особливості суспільних рухів напередодні відновлення і в перші десятиліття незалежності - класик середньоазіатської гілки світової афганістики Х.Н. Назаров, соціальні та зовнішньоекономічні аспекти афганської історії рубежу XIX-XX ст. стали предметом наукових пошуків такого ж блискучого представника Середньої (Центральної) Азії - М.А. Бабаходжаєва (Узбекистан).

Багатопланове і ґрунтовне дослідження впливу ролі афганського фактору на ситуацію в Центральній Азії протягом XIX - початку XXI ст. зробив А.А. Князєв (Киргизстан). Підхід російського академічного співтовариства до соціально-політичних проблем пізньомонархічного і республіканського (анархічного/теократичного) Афганістану найбільш повно представлений у працях В.Р. Коргуна, хоча в останні роки з'явилися нечисленні, але досить цікаві роботи дослідників нового покоління (Ю.В. Босін).

В зарубіжній (західній і східній) афганістиці з часу виходу в світ солідного, хоча і не бездоганного в науковому і політичному відношеннях двотомника П. Сайкса (Великобританія) з'явилося не так багато публікацій узагальнюючого характеру, будь-то оглядові або проблемно-тематичні роботи. Унікальним за панорамністю і поглядом на афганську історію, особливо на події першої третини XX ст. можна вважати нарис відомого індо-мусульманського просвітителя Абдул Гані - на жаль, його твір, досі практично не введений в науковий обіг, побачив світ через багато років після смерті автора.

Невирішеним залишається питання афгано-радянських відносин 1920-х рр., в чому і полягає актуальність нашої роботи.

Отже, метою роботи є дослідження особливостей афгано-радянських відноси 1920-х рр.

Отже, завершення військової інтервенції та громадянської війни дозволило радянській державі розширити свою діяльність на міжнародній арені. Активізація зусиль вітчизняної дипломатії збіглася з глибокими змінами, які окреслилися в роки НЕПу у зовнішньополітичному курсі більшовицького режиму. Якщо раніше він значною мірою формувався на принципах пролетарського інтернаціоналізму, на відмові від "імперського минулого", то тепер акценти все більше починають зміщуватися у бік захисту інтересів Радянської Росії як незалежної, суверенної держави. Історики в цьому зв'язку зазначають, що НЕП у зовнішній політиці означав не лише лібералізацію зовнішньополітичної доктрини більшовиків, але й поступове повернення їх до традиційних національно-державних пріоритетів у взаєминах з іншими країнами.

Події 1920-х рр., будучи самі по собі оригінальним і масштабним явищем, породили нові форми політичної дії, часткові зрушення в господарській та інших сферах життя Афганістану. Не всі вони утвердилися в афганській дійсності того часу, але "код" найбільш значимих новацій епохи Аманулла-хана закарбувався в соціальній тканини та історичній свідомості афганського суспільства.

Афганський досвід, - і позитивний, і негативний, - продемонстрував значимість центрально-азіатського цивілізаційного і геополітичного контексту, історичну спорідненість та взаємозалежність доль народів Афганістану і суміжних країн. Але цей же досвід багаторазово підтвердив відмінності, які зберігаються на рубежах центрально-азіатського (тюрко-таджицького) та південно-азійського (зокрема, пуштунського) кордонів.

1. Босин Ю. В. Афганистан: полиэтническое общество и государственная власть в историческом контексте. - М., 2002.

2. Имомов Ш. История общественной мысли Афганистана во второй половине XIX - первой половине XX века. - Москва-Душанбе, 2001.

3. Орлов А. С., Георгиев В. А., Н. Г Георгиева, Сивохина Т. А. История России. - М.: Проспект, 3-е изд. 2008.

4. Палій Олександр. Як "привид комунізму" перетворив країну на кошмар: До Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 24-ї річниці виводу військ із Афганістану [Текст] / О. Палій // День. - 2013. - № 28/29 (15-16 лют.). - С. 6-7.

5. Афганистан. 1919-1978 гг. // Режим доступу: http://www.e-reading.club/chapter.php/95319/10/Okorokov_ _Sekretnye_voiiny_Sovetskogo_Soyuza.html.