Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Реклама \ 5809. Бакалаврська робота Державний PR в Україні

Бакалаврська робота Державний PR в Україні

« Назад

Код роботи: 5809

Вид роботи: Бакалаврська робота

Предмет: Реклама

Тема: Державний PR в Україні

Кількість сторінок: 72

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 1700 грн

Вступ

Розділ 1. Історико-теоретичні основи дослідження PR в системі державного управління

1.1. Сутність, зміст та специфіка державного управління

1.2. Історія розвитку PR в системі влади

1.3. Державний PR-менеджмент у сучасному світі

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Специфіка державного PR в Україні

2.1. Розвиток державного менеджменту в Україні

2.2. Особливості системи комунікацій органів державної влади України

2.3. Інструментарій PR в системі українського державного управління

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Перспективні напрями розвитку PR в системі державного управління України

3.1. Порівняльна характеристика державного PR в Україні та за кордоном

3.2. Шляхи підвищення ефективності PR в системі державного управління

Висновки до розділу 3

Висновки

Список використаних джерел та літератури

Актуальність дослідження: Стратегія держави відносно громадянського суспільства, реалізована в діяльності РR-служб органів державної влади, проявляється, насамперед, у певній інформаційній політиці. На даний момент вона набула величезного значення в діяльності органів держави, і це обумовлено вступом людства в нову фазу розвитку − інформаційне суспільство.

Переважною тенденцією розвитку світового співтовариства на початку XXІ ст. є інтенсивний перехід до нового типу демократичного суспільства – відкритого інформаційного суспільства. Революційні зміни у сфері комунікацій обумовлюють той незаперечний факт, що інформація, інформаційні процеси та інформаційно-комунікативні технології, які їх забезпечують, сьогодні відіграють визначальну роль у багатьох сферах діяльності суспільства й держави. У найближчі роки інформаційне суспільство для одних країн стане реальністю, а для інших, у тому числі й для України − орієнтиром розвитку.

Інформаційні процеси впливають не тільки на економічний, соціальний, політичний, науково-технічний і культурний розвиток суспільства, але й на зміну світогляду людини, морально-психологічні й поведінкові аспекти її життєдіяльності, державний устрій і функціонування державного механізму, у цілому на інфраструктуру міжособистісних, суспільних, міждержавних відносин.

Інформаційна сфера стає одним з найважливіших об'єктів державного управління, а її регулювання в економічно розвинених країнах визнано не тільки актуальним, але й пріоритетним завданням державного управління. Нові інформаційні й телекомунікаційні технології дозволяють розширити права громадян, надаючи їм доступ до різної інформації; дають громадянам змогу брати участь у прийнятті політичних рішень й контролі за діяльністю державної влади; вони надають можливість активно продукувати інформацію, а не тільки її споживати; забезпечують захист приватного життя тощо.

Для того, щоб суспільство й держава розвивалися без соціальних вибухів і потрясінь, необхідно, щоб суспільство адекватно реагувало на прямі регулюючі впливи влади й адаптувалося до умов і правил розвитку, обумовлених цими впливами. Для формування відповідного морально-психологічного й емоційного стану суспільства система органів влади повинна постійно здійснювати додаткову інформаційну взаємодію із суспільством, привселюдно роз'ясняючи свої рішення й дії, а суспільство, його інституціональні структури й окремі громадяни повинні мати можливість відкрито виражати своє колективне й особисте ставлення до рішень і дій влади.

Для того, щоб в Україні сформувалося й розвивалося демократичне громадянське суспільство, необхідно, щоб суспільні структури й кожен громадянин могли оперативно одержувати достовірну й об'єктивну інформацію з усіх питань життєдіяльності системи «суспільство-влада», що їх цікавлять, і вільно обмінюватися цією інформацією. У зв’язку із цим вагому роль здобувають Publіc Relatіons в системі державного управління України.

Теоретичні аспекти Publіc Relatіons у системі державного управління закладено у класичних роботах стародавніх філософів (Платон, Аристотель та ін.), середньовічних мислителів (Н. Макіавеллі), класиків нового часу (М. Вебер) і сучасних учених (Д. Дороті, С. Блек, В. Комаровський, О. Чуміков).

Саме на їх праці (сучасників і класиків) спираються у своїй діяльності політики, чиновники, правителі й уряди багатьох держав. Аналізом Publіc Relatіons у державному управлінні займалися також такі вітчизняні вчені, як В. Білоус, В. Королько, Г. Почепцов, Є. Тихомирова.

Мета бакалаврського дослідження − розкриття аспектів ефективності державного PR в Україні.

Зважаючи на мету дослідження, у дипломній роботі реалізуються наступні завдання:

1) розкрити сутність та зміст державного управління;

2) дослідити роль PR-технологій в системі влади;

3) розглянути розвиток державного менеджменту в Україні;

4) проаналізувати комунікативну діяльність та інструментарій PR в системі вітчизняного державного управління;

5) порівняти державний PR в Україні та за кордоном;

6) запропонувати шляхи підвищення ефективності PR в системі державного управління.

Об'єкт бакалаврського дослідження − система державного управління.

Предмет бакалаврського дослідження − PR в системі державного управління України.

Практична значимість бакалаврського дослідження полягає у можливості використання отриманих знань у подальших дослідженнях та прикладному застосуванні Publіc Relatіons у системі державного управління.

Структура бакалаврського дослідження включає вступ, основну частину – три розділи, загальні висновки, список використаних джерел та літератури. Загальний обсяг роботи − 72 сторінки, з яких 64 сторінки основного тексту.

У бакалаврському дослідженні нами було здійснено огляд сучасного стану, проблем і тенденцій розвитку технологій Publіc Relatіons у системі державного управління. У підсумку варто зауважити наступне:

Державне управління – це процес цілеспрямованого впливу суб’єкта державного управління, що представляє державну владу у вигляді спеціально утворених органів та їх системи, на об’єкт управління, яким є все суспільство або його частини, внаслідок якого задовольняються потреби держави і суспільства. Метою державного управління є створення високорозвинутої, правової, цивілізованої європейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності, культури та демократії.

Становлення зв'язків із громадськістю пройшло ряд етапів розвитку: від розуміння необхідності інформування населення й створення перших служб, відділів, підрозділів, відповідальних за зв'язки із громадськістю (початок XX століття) до посилення технологічного розвитку, інтернаціоналізації засобів масової інформації й створення інформаційних магістралей (початок XXІ сторіччя).

Головна мета діяльності PR-служб в органах державної влади полягає в налагодженні механізму використання комунікативного потенціалу як ресурсу проведення державної політики. Будучи важливим елементом системи державного управління й визначаючи напрямки своєї діяльності основними функціями державної влади, PR-служби володіють декількома чіткими функціями: інформаційно-політична, інформаційно-комунікативна, консультативно-методична та організаційно-правова.

За часів СРСР влада характеризувалася єдністю, а її уособленням вважалася єдина система представницьких органів державної влади − ради народних депутатів різних рівнів, яким і належала більшість владних повноважень. Ця система влади характеризувалась відсутністю чіткого розмежування повноважень владних органів, а також збалансованості таких повноважень на початку становлення незалежності України. З прийняттям Конституції України у 1996 році з'явились можливості для формування дієздатного уряду, побудови єдиної ефективної вертикалі виконавчої влади, закладення основ розмежування повноважень центральних і місцевих органів влади. Конституція відкрила можливості для створення цілісної системи державного управління на базі визначених у ній принципів єдності державної влади та її розподілу на законодавчу, виконавчу та судову. Важливо, що при цьому були чітко визначені і конституційно закріплені повноваження найвищих інститутів державної влади.

Система комунікацій є необхідною умовою успішного функціонування системи державного управління, найважливішим фактором підвищення його ефективності. Система комунікацій в державному управлінні – це сукупність державної й муніципальної інформації, інформаційних потоків як засобів забезпечення погодженості в управлінні, взаємодії між органами влади й управління, а також між владою й суспільством. Система комунікацій органів державної влади України включає дві підсистеми: підсистему зовнішніх комунікацій та підсистему внутрішніх комунікацій.

Найпоширенішими інструментами PR в системі українського державного управління є: прес-конференції, брифінги, які проводять PR-служби за участю відповідальних працівників владних структур або без них; розсилання прес-релізів й інших інформаційних матеріалів, дні інформування про актуальні питання зовнішньої та внутрішньої політики держави; особисті зустрічі з журналістами та громадськістю відповідальних осіб державних органів влади; виступи керівників та відповідальних працівників органів державної влади на радіо та телебаченні; використання ЗМІ − друкованих, телебачення, радіо; спеціальні інформаційні програми; «дні відкритих дверей» для журналістів, спеціальні події, політична реклама, мережа Інтернет тощо.

Типова урядова PR-служба в країнах Заходу, як правило, складається із чотирьох основних відділів: відділ преси, відділ телебачення й радіо, відділ реклами, відділ брифінгів. Основні завдання PR-служб у країнах Заходу полягають у тому, щоб просвіщати громадськість щодо діяльності державних інститутів, створюючи сприятливий клімат для здійснення державних програм та інформувати міністрів й інших осіб, що приймають рішення про існуючу й можливу реакцію громадськості на проведену й намічену політику.

В Україні робота з налагодження зв'язків із громадськістю виконується прес-службами міністерств та відомств, управліннями по зв'язках із громадськістю, відповідальними особами по зв'язках із пресою й іншими функціональними підрозділами органів влади. На жаль, основною проблемою РR-діяльності в органах державної влади є низька ефективність зворотного зв'язку.

У діяльності відповідних PR-служб, управлінь і департаментів по зв'язках із громадськістю спостерігається функціональна орієнтація на інформування, на формування іміджу, на роботу зі ЗМІ, у той час як властиво взаємодії із громадськістю приділяється недостатньо уваги. Практично відсутня основна ознака зв'язку із громадськістю − двосторонній діалог між владою й населенням, виражений в обговоренні прийнятих рішень, залучення громадян до оцінки діяльності, «обліку й контролю» громадської думки.

Для ефективного державного управління особливо важливі та необхідні комунікації, які допомагають визначити, наскільки суспільство підтримує управлінські рішення. Така взаємодія (влади та громадськості) має бути системною. Від уміння зрозуміло й переконливо пояснити громадянам про дії та рішення, які приймаються для покращення їхнього життя, залежить не лише успішність чинної влади, а й держави загалом.

Важливим є також розуміння того, що зв’язки з громадськістю як функція управління мають бути безперервними, планованими й орієнтуватися не тільки на сьогоднішніх партнерів, а й на майбутніх. Для того, щоб досягти взаєморозуміння, доброзичливих відносин та співпраці між органом державної влади і громадськістю, потрібно дотримуватися таких вимог: забезпечити широке, адекватне інформування і всієї громадськості, і її окремих соціальних груп; організувати ефективний «зворотний зв’язок» із громадськістю; залучити громадськість до участі в процесі обговорення та прийняття рішень.

Список використаних джерел та літератури

1. Алехин Э. В. Управление общественными отношениями: учебник / Э. В. Алехин. – Пенза: 2012. – 303 с.

2. Атаманчук Г. В. Теория государственного управления: учебник / Г. В. Атаманчук. – Москва: Омега-Л, 2004. – 291 с.

3. Беккер К. Межличностная коммуникация в органах местного управления: перевод с англ. / К. Беккер. – Обнинск: Институт муниципального управления, 2002. – 52 с.

4. Бережев В. А. Организация и проведение PR-кампаний: учебное пособие / В. А. Бережев, А. А. Малькевич. – Санкт-Петербург: 2010. – 176 с.

5. Бочаров М. П. История паблик рилейшнз: нравы, бизнес, наука. / М. П. Бочаров. – Москва: 2007. – 213 с.

6. Бухтатий О. Є. Конституційно-правові засади державного управління в інформаційній сфері: цілі, завдання, функції та існуючі протиріччя // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр. – Харків: Видавництво ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2009. – № 2 (36). – С. 394-403.

7. Блэк С. Паблик рилейшнз. Что это такое ? / Блэк С. − Москва: ЭКО, 2009. - 211 с.

8. Бронікова С. А. ПР-діяльність як стратегічний курс модернізації системи професійного навчання державних службовців [Електронний ресурс]: С. А. Бронікова. – Режим доступу: http://library.oridu.odessa.ua/library. – Назва з екрана.

9. Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах Запада / И. А. Василенко. – Москва: Логос, 2006. – 200 с.

10. Василенко И. А. Связь с общественностью в государственных организациях и местных органах власти: западный опыт / И. А. Василенко. – Москва: 2009 – 212 с.

11. Войтович Р. В. Глобалізація та її вплив на систему державного управління: аналіз, проблеми, перспективи: монографія / Р. В. Войтович. – Чернівці: Технодрук, 2011. – 368 с.

12. Галумов Э. А. PR в международных отношениях / Э. А. Галумов. – Москва: Известия, 2002. – С. 174-175.

13. Державне управління: підручник у 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України / ред. кол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. – Дніпропетровськ: НАДУ, 2012. – Т. 1. – 564 с.

14. Державне управління в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи: матеріали ІV-ої Міжнар. наук. конф. аспірантів та докторантів з державного управління (14 червня 2013 р). – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2013. – 222 с.

15. Джерилевская М. А. Установки коммуникативного поведения: диагностика и прогноз в конкретных ситуациях / М. А. Джерилевская. – Москва: Смысл, 2008. – 262 с.

16. Енциклопедія державного управління: у 8 т. / редкол.: В. М. Князєв, І. В. Розпутенко та ін. – 2011. – Т. 1. Теорія державного управління. – 748 с.

17. Закон України «Про інформацію»: від 02.10.1992 № 2657-XII. – [Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. − Назва з екрана.

18. Запровадження комунікацій у суспільстві / під заг. ред. Н. К. Дніпренко, В. В. Різуна. − Київ: ТОВ «Вістка», 2009. − 56 с.

19. Заходи PR у системі державного управління / І. Ю. Слісаренко, В. В. Басалюков, В. М. Бебик // PR в органах державної влади та місцевого самоврядування. – Сімферополь: МАУП, 2003. – 61-63 c.

20. Інформаційна безпека особистості, суспільства, держави: підручник / Я. М. Жарков, М. Т. Дзюба, І. В. Замаруєва, М. І. Онищук, М. М. Присяжнюк, А. О. Рось: Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ: 2008. – 254 с.

21. Катлип С. М., Сентер А. Х., Брум Г. М. Паблик рилейшнз. Теория и практика. – Санкт - Петербург, 2006. – 202 с.

22. Колосок С. В. Поняття і функції паблік рілейшнз. Актуальні проблеми державного управління: Наук. зб. − вип.4. – Одеса: ОФ УАДУ, 2000. – 95-102 с.

23. Комаровский В. С. Связи с общественностью в политике и государственном управлении / В. С. Комаровский. – Москва: РАГС, 2010. – 421 с.

24. Конах В. К. Національний інформаційний простір України: проблеми формування та державного регулювання / В. К. Конах. – Київ: 2013 – 49 с.

25. Корнійчук О. Зв’язки з громадськістю як інструмент державної політики в Україні / О. Корнійчук // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 10. – С. 114-121.

26. Коцан Н. Н. Застосування комунікації із громадськістю виконавчих органів державної влади України / Н. Н. Коцан, О. С. Адамук [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/635/1.pdf.

27. Мойсеєв В. А. Паблік рілейшнз / В. А. Мойсеєв.− Київ: Академвидав, 2007. – 224 с.

28. Олуйко В. М. Особливості формування інститутів державної влади / В. М. Олуйко // Університетські наукові записки.– 2006 – № 3 – С. 345-350.

29. Пантелейчук І. В. Політична реклама в системі державно-управлінської комунікації [Електронний ресурс] / І. В. Пантелейчук. − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_Gum/Apdu/2009_1/doc/2/06.pdf. – Назва з екрана.

30. Панфилова А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности / А. П. Панфилова. – Санкт петербургб., 2009. – 494 с.

31. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Г. Г. Почепцов. – Москва: Рефл-бук; Ваклер, 2000. – 71 с.

32. Почепцов Г. Г. Теория и практика коммуникации / Г. Г. Почепцов. – Москва: Центр, 2006 – 198 с.

33. Пашенцев Е. Н. Паблик рилейшнз от бизнеса до политики / Е. Н. Пашенцев. – Москва: Финпресс, 2011. – 236 с.

34. Політичні технології: механізм і мистецтво здобуття політичної влади / М. Ф. Головатий, О. В. Бабкіна, В. В. Басалюков [та ін.] // PR в органах державної влади та місцевого самоврядування. – Сімферополь: МАУП, 2007. – 25-30 с.

35. Политология: учебное пособие / ред. Василика М. А. – Санкт-Петербург, 2010. – 404 с.

36. Різун В. В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій [Електронний ресурс] / [Наукова сторінка професора Володимира Різуна] / Інститут журналістики: [сайт]. − Київ, 2011. Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/Nacherky_do_metodologiyi.pdf. – Назва з екрана.

37. Ротовский А. А. Системный PR / А. А. Ротовский. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2006. – 256 с.

38. Рубцов В. П. Державне управління та державні установи: навч. пос. для дистанційного навчання / В. П. Рубцов, Н. І. Перинська / ред. д., соціол. н., проф. Ю. П. Сурміна. – Київ: Університет «Україна», 2008. – 440 с.

39. Русаков А. Ю. Связи с общественностью в органах государственной власти / А. Ю. Русаков. – Санкт- Петербург: Издат. Михайлова В. А., 2006 – 321 с.

40. Санаев А. Русский пиар в бизнесе и политике / А. Санаев. – Москва: Ось, 2005. – 303 с.

41. Соловйов В. М. Новий державний менеджмент: визначення, сутність і генеза поняття / В. М. Соловйов. – Вісник Київського у-ту ім. Т. Шевченка; серія «Державне управління». – 2014 – № 1 – С. 80-86.

42. Стернин И. А. Межкультурная коммуникация: учебное пособие / И. А. Стернин. – Нижний Новгород: 2009. – 203 с.

43. Сурмін Ю. П. Методологічні аспекти реформування державного управління в Україні / Ю. П. Сурмін. – Державне управління: теорія та практика: електрон. наук. фах. вид. – 2010. – № 1 – С. 67-70.

44. Тарашвили Е. Связи с общественностью в государственных структурах / Е. Тарашвили. – PR-библиотекарь. – 2009 – №5 – 46-52 с.

45. Тихомирова Є. Б. Зв’язки з громадськістю / Є. Б. Тихомирова. – Київ: НМЦВО, 2007. – 560 с.

46. Управління соціальним і гуманітарним розвитком: навч. посіб.: у 2 ч. / [В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, Е. М. Лібанова та ін.]; за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського. – Київ: НАДУ, 2009. – Ч. 1. – 456 с.

47. Фахрутдинова А. З. Коммуникации в управлении: учебное пособие по специальности «ГМУ» / А. З. Фахрутдинова. – Новосибирск: СибАГС, 2008. – 140 с.

48. Холод О. М. Специфіка тлумачення терміну «соціальні комунікації» / О. М. Холод. – Соціальні комунікації сучасного світу: [науково-теоретичний збірник]. – 2009. – Т. 1. − С. 32-40.

49. Чумиков А. Н. Связи с общественностью / А. Н. Чумиков. – Москва: Дело, 2008. – 287 с.

50. Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управления / М. А. Шишкина. – Санкт-Петербург, 2009. – 216 с.

51. Юрченко В. Менеджмент новин у ЗМІ як механізм впровадження комунікативних технологій державними установами / В. Юрченко. – Публічне управління. – 2012. – №2. – С. 184-188.