Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Музыкальное воспитание \ 5800. Курсова робота Розвиток музичної творчості підлітків на уроках музики і позакласній роботі

Курсова робота Розвиток музичної творчості підлітків на уроках музики і позакласній роботі

« Назад

Код роботи: 5800

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Музичне виховання

Тема: Розвиток музичної творчості підлітків на уроках музики і позакласній роботі

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи музичної творчості школярів

1.1. Мистецтвознавча і педагогічна сутність поняття «музична творчість»

1.2. Прогармові завдання з розвитку музичної творчості підлітків

1.3. Можливості уроків музики та позакласної роботи для розвитку музичної творчості підлітків

Висновки до першого розділу

Розділ 2. Розвиток музичної творчості підлітків на уроках музики і позакласній роботі

2.1. Розробка сучасного змісту завдань, форми роботи з розвитку музичної творчості підлітків на уроці музики і позакласній роботі

2.2. Методичні рекомендації з розвитку музичної творчості підлітків на уроці музики і позакласній роботі

2.3. Методика проведення уроку музики у 8 класі за темою «Музика серйозна й музика легка»

Висновки до другого розділу

Загальні висновки

Список літератури

Додатки

Актуальність теми: Музичне виховання - це процес розвитку музичних здібностей дітей будь якого віку формування здатності розуміти й глибоко переживати музику, творити і виконувати її. [25]

Цей процес, вважає Якимчук Світлана Никанорівна можна розглядати у широкому й більш вузькому значеннях. У широкому значенні музичне виховання - це формування духовності людини, її морально-естетичних уявлень, здатності розуміти й оцінювати крізь призму мистецтва життєві явища. [25]

У такому розумінні музичне виховання це виховання - це виховання людини. У більш вузькому значенні музичне виховання - це формування музичного сприймання, яке здійснюється у різних видах музичної діяльності та спрямоване на розвиток музичних здібностей людини, здатності до емоційного й осмисленого виховання - це формування музичної культури людини. [25]

Музичне виховання - це спеціально організований процес, що передбачає формування особистісних якостей учня та розвиток його здібностей засобами музичного мистецтва вважає Ольга Миколаївна Олексюк. [14]

У сучасних наукових дослідженнях підкреслюється, що творчість як самореалізація і рефлексія самопізнання дає змогу визнати особистісно - орієнтований підхід до музичної педагогіки, що зміщує акценти із змісту освіти на особистість учня, студента в процесі навчання, забезпечує право і можливість ціннісно-смислового вибору, присвоєння «особистісного знання», пише Е. П. Печерська. [18]

Стан розробки проблеми. Проблему формування музичної творчості досліджували різні вітчизняні та зарубіжні вчені. Сучасні погляди на проблему висвітлені у фундаментальному дослідженні О.М. Олексюк. «Музична педагогіка» [14], «Музично-педагогічний процес у вищій школі» [15]; в інших працях, статтях автора Е.П. Печерської Науковий вісник «Роль курсу «Методика музичного виховання» у професійній освіті майбутнього вчителя музики» [18], Якимчук С.Н. «Методика музичного виховання». [25]

Окремим питанням формування творчості, зокрема і музичної творчості присвячено ряд психолого - педагогічних праць вчених. Серед них О.М. Олексюк «Музична педагогіка»[14], В.А. Роменець «Психологія творчості» [21].

Холоденко В.О. «Розвиток творчої активності молодших школярів у процесі інтеграції різних видів музичної діяльності». [23]

Матійчак О.В. «Формування у школярів естетичного сприймання дійсності в музично творчій діяльності.» [13]

Панченко Г.П. «Методика розвитку творчих здібностей майбутнього вчителя музики в процесі вокальної підготовки.» [16]

Теоретичні засади проблеми формування музичної творчості учнів вивчали такі вітчизняні вчені: О.Я. Ростовський «Методика викладання музики в основній школі» [20], «Музична Педагогіка». [19]

Творчий потенціал музичного мистецтва педагогічні умови його використання у навчанні школярів стали предметом розгляду вітчизняних і зарубіжних вчених у таких працях: О.Я. Ростовський «Методика викладання музики в основній школі» [20], «Музична Педагогіка». [19], Д.Б. Кабалевський «Про трьох китів та про інші цікаві речі» [4].

Використання вчителем потенціалу музичного мистецтва задля формування музичної творчості підлітків висвітлювалися у працях таких науковців: Масол Л.М. «Музичне мистецтво» [11], Сбітнєва Л.М. «Методика музичного виховання» [22], О.М. Олексюк. «Музична педагогіка». [14].

Отже, актуальність проблеми обумовлена державними пріоритетами до формування і розвитку музичної творчості підлітків в шкільні роки, а також наявністю протиріччя між потребами шкільної освіти в ефективному використанні потенціалу музичного мистецтва та наявністю значного попиту на методичне забезпечення навчального процесу на сучасній основі. Це і визначило вибір теми курсового дослідження «Розвиток музичної творчості підлітків на уроці музики і позакласній роботі».

Мета курсового дослідження: Теоретично виявити умови розвитку музичної освіти підлітків на уроках музичної творчості підлітків на уроках музики і позакласній роботі.

Мета і предмет курсового дослідження зумовили постановку таких основних завдань:

- розкрити сутність проблеми музичної творчості підлітків, визначити фактори її формування;

- охарактеризувати потенціал музичного мистецтва і наявні педагогічні умови його використання у навчанні школярів;

- теоретично обґрунтувати та розробити необхідні педагогічні умови (засоби, методи, прийоми) ефективного використання вчителем потенціалу музичного мистецтва у навчанні дітей задля розвитку музичної творчості підлітків.

Об'єкт курсового дослідження: Процес розвитку музичної творчості підлітків.

Предмет курсового дослідження: Розвиток музичної творчості підлітків на уроках музики і позакласній роботі.

Для вирішення завдань використаний комплекс наукових методів.

Теоретичне Вивчення та аналіз наукових джерел з музичної педагогіки, методики музичного виховання, психології дали змогу визначити та охарактеризувати основні науково-теоретичні положення дослідження. Аналіз, синтез, узагальнення застосовані при визначені предмета, мети, завдань, педагогічних умов впливу на дітей, результатів дослідження. Педагогічний експеримент використаний для проектування формальної частини дослідження.

Теоретичне і практичне значення результатів дослідження: розкрита сутність і конкретизовано поняття процесу розвитку музичної творчості підлітків на уроці музики і позакласній роботі; розроблені педагогічні умови (засоби, методи, прийоми) ефективного розвитку музичної творчості підлітків на уроці музики і позакласній роботі.

Структура роботи складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку літератури (25 найменувань).

У роботі розміщено 2 наочності, схеми 4-x тестів, фрагмент уроку музики у 8 класі, фрагмент позакласного заняття у 8 класі. Основний обсяг роботи складає 36 сторінок. Загальний обсяг курсової роботи - 40 сторінок.

Музична творчість відкриває можливості для розвитку музичного виховання, а й в самореалізації підлітків, в їхньому бажанні себе реалізувати, як творча особистість. Адже вона проявляється не тільки в свідомості, але й у інтерпретації музичних творів на основі розуміння їхніх задумів, їхніх ідей, їхнього художнього образу і змісту їхніх музичних композиції, аранжерувань.

Вирішальну роль в цьому відіграють: музична фантазія, той досвід які здобули учні за роки навчання, творча уява, і володіння не тільки засобами музичної виразності, і музичними інструментами, а й сучасними музичними програмами.

Творчість підлітків обумовлена специфікою їхньої діяльності, їхніми віковими особливостями, та різними життєвими ситуаціями які переживають підлітки, та обов'язково важливу роль тут відіграють підліткові інтереси та їхнє ставлення до життя.

В теперішній час використання підлітками власної фантазії і сучасних технологій, є гарантією здобуття кращого розвитку музичної творчості. А вчителю в цей час зручно знаходити самому методи розробки методів навчання учнів.

При плануванні уроків необхідно пам'ятати, що не обов'язково робити опору на навчальну програму, треба частіше робити відхилення від програми, учням подобаються нові підходи до уроку музики, але обов'язково треба пам'ятати що завдання вчителя на уроці музики є зацікавити учнів чарівним музичним світом який містить в собі неперевершену красу різних епох та різних країн, в історії якого були видатніші композитори всіх часів і народів, які залишили після себе багатий спадок і кожен з них показував музику свого народу застосовуючи певні характерні народні інтонації, і безперечно красу свого народу.

Тому дуже важливо робити наголос не тільки на сучасну і класичну але і на народну легку музику тому що саме в ній збереглася краса і витонченість справжньої музичності і простої народної творчості.

Список літератури

1. Алієв Ю. Б. Методика преподавания музыки в общеобразовательных учреждениях: [Учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. 030700 - Муз. образование] / Л. А. Безбородова, Ю. Б. Алиев. - М.: Academia, 2002. - С. 413.

2. Алієв Ю. Б. Настольная книга учителя - музыканта. - М., 2000. - 165 с.

3. Дяченко Н. Г. Теоретические основы воспитания и обучения в музыкальних учебных заведениях / Н. Г. Дяченко, И. А. Котляревский, Ю. А. Полянский. – К.: Муз. Украина, 1987. - С. 22-33.

4. Кабалевський Кабалевський, Дмитро Борисович. Про трьох китів та про інші цікаві речі / Пер. з рос. М. Пилинського. - К.: Муз. Україна, 1973. - 187, [2] с.

5. Кондратенко Г. Г. Формування творчих здібностей підлітків у позаурочній роботі засобами музичного мистецтва // Наук. записки: Зб. наук. статей НПУ імені М. Драгоманова. – Вип. 59. – К., 2005. – С. 78-84.

6. Красильникова М. З. До вершини мистецтва // Навч. програма для вищ. навч. закл.

7. Кушка Я. С. Методика музичного виховання дітей [Текст]: навч. посіб. для вищ. навч. закл.: у 2 ч. / Я. С. Кушка; М-во культури і туризму, Держ. метод. центр навч. закл. культури і мистецтв України. - Вінниця: Нова кн., 2007.

8. Лисенко Ю. О. Соціально-педагогічна програма просоціального розвитку старших підлітків як представників молодіжної субкультури засобами сучасної естрадної музики. Украина, 1987. - С. 33.

9. Масол Л. М. Методика навчання мистецтва в основній школі: метод. посіб. для вчителів / Людмила Масол. - К.: Шк. світ, 2012. - 125, [1] с.: табл. — (Бібліотека «Шкільного світу» - Шкільний світ. Бібліотека) - Сер. засн. у 2003 р.

10. Масол Л. М. Мистецтво: підруч. для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, Н. В. Очеретяна; за заг. ред. Л. М. Масол. - К.: Генеза, 2012. - 143 с.: іл.

11. Масол Л. М. Музичне мистецтво підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Л. М. Масол, О. В. Гайдамака, О. В. Калініченко, Н. В. Очеретяна; за ред. Л. М. Масол. - К.: Генеза, 2008. - 191 с.: іл., ноти.

12. Масол Л. М. Загальна мистецька освіта і практика. - К.: Промінь, 2006. - 92 с.

13. Матійчак О. В. Формування у школярів естетичного сприймання дійсності в музично творчій діяльності. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2007. - 20 с.

14. Олексюк О. М. Музична педагогіка: навч. посіб. / О. М. Олексюк; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - 247 с. - Бібліогр. наприкінці модулів.

15. Олексюк О. М., Ткач М. М. Музично-педагогічний процес у вищій школі: формат модернізації: Навчальний посібник. - К.: Знання України, 2009. - 123 с.

16. Панченко Г. П. Методика розвитку творчих здібностей майбутнього вчителя музики в процесі вокальної підготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Панченко Галина Павлівна; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - К., 2008. - 20 с.

17. Г. М. Падалка. Теорія та методика мистецької освіти. Наукова школа Г. М. Падалки / [Падалка Г. М. та ін.; під наук. ред. А. В. Козир]; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Ін-т мистецтв. - К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. - 358 с.: іл. - Авт. зазнач. у змісті - До ювілею Г. М. Падалки.

18. Печерська Е. П. Роль курсу «Методика музичного виховання» у професійній освіті майбутнього вчителя музики // Науковий вісник. Одеса 2003. - Вип. 1-2. - С. 144-149.

19. Ростовський О. Я. Музична педагогіка: навч. програми, метод. рек. та матеріали: навч. посіб. / О. Я. Ростовський; Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2008. - 191 с.

20. Ростовський, О. Я. Методика викладання музики в основній школі: Навч.-метод. посіб. / О. Я. Ростовський; [Гол. ред. Б. Є. Будний]. - Тернопіль: Навч. кн.-Богдан, 2001. - 270, [1] с.: табл., нот. - Бібліогр.: с. 266-270 та в підряд. приміт.

21. Роменець, Володимир Андрійович. Психологія творчості: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. А. Роменець; [Голов. ред. С. В. Головко]. - 2-е вид., допов. - К.: Либідь, 2001. - 286, [1] с.

22. Сбітнєва Л. М. Методика музичного виховання: Навч.-метод. посіб. для студ. Ін-ту культури і мистец. Луган. нац. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка / Луган. нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. - Луганськ: Альма-матер, 2005. - 170 с.: 124-165 с.

23. Холоденко В. О. Розвиток творчої активності молодших школярів у процесі інтеграції різних видів музичної діяльності: Автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук. 13.00.02 / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К., 2004. - 20 с.

24. Челышева И. В. Формы, методы и приёмы организации медиаобразовательного процеса в школе и вузе. / И. В. Челышева // Шкільна бібліотека плюс. 2011. - № 4-6. - С. 31-38.

25. Якимчук С. Н. Методика музичного виховання: [Навч. посіб. для студ. муз.-пед. ф-ів, вищ. та серед. навч. закладів мистецтв, вчителів музики навч. закл. різного типу] / [Наук. ред. С. Г. Карпенчук]; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т, Ін-т мистецтв. - Рівне, 2003. - 159 с.