Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лингвистика немецкого языка \ 5788. Курсова робота Категорія можливості, як інваріант модальності у сучасній німецькій мові та способи її перекладу українською мовою на прикладі роману Юдіт Германн «Нічого, крім привидів»

Курсова робота Категорія можливості, як інваріант модальності у сучасній німецькій мові та способи її перекладу українською мовою на прикладі роману Юдіт Германн «Нічого, крім привидів»

« Назад

Код роботи: 5788

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Лінгвістика німецької мови

Тема: Категорія можливості, як інваріант модальності у сучасній німецькій мові та способи її перекладу українською мовою на прикладі роману Юдіт Германн «Нічого, крім привидів»

Кількість сторінок: 49

Дата виконання: 2019

Мова написання: українська

Ціна: 650 грн

Вступ

Розділ 1. Категорія можливості як один з видів модальності та система засобів її вираження

1.1. Категорія можливості як один з видів модальності

1.2. Система граматично-лексичних засобів вираження категорії можливості

1.2.1. Модальні дієслова як один з основних засобів вираження можливості в німецькій мові

1.2.2. Вираження можливості за допомогою інфінітивних конструкцій

1.2.3. Форми кон’юнктива як основний спосіб вираження нереальності

1.2.4. Темпоральна конструкція Futur II як один з варіантів вираження можливості

1.2.5. Прикметники з суфіксом –bar як спосіб передачі можливості виконання дії

1.2.6. Використання модальних слів для вираження можливості

Розділ 2. Відтворення категорії можливості у художньому перекладі на прикладі роману Юдіт Германн «Нічого, крім привидів»

2.1. Основні способи вираження реальної можливості та їхній переклад українською мовою

2.2. Вираження та способи перекладу потенційної можливості вираженої дієсловом «sollen»

2.3. Дієслово «müssen» для вираження альтернативної можливості та способи його перекладу

2.4. Допустова можливість – способи її вираження та особливості перекладу

2.5. Особливості вираження та перекладу нереальної можливості

Висновки

Zusammenfassung

Бібліографія

Одним з актуальних та істотних комунікативних аспектів речення в будь-якій мові є категорія модальності. Їй присвячено велика кількість праць, як німецьких, так і українських лінгвістів. Водночас існують різні суперечливі думки щодо категорії модальності. Пояснити це можна складністю та багатоплановість даної категорії, яка має відношення до всіх рівнів мови.

Загалом, модальність являє собою функціонально-семантичну категорію, яка виражає відношення змісту до дійсності, а також ставлення мовця до висловлюваного. Інваріанти знач значень реалізуються у плані необхідності, обов’язку, припущення, наміру, бажання та можливості.

Категорія можливості виражає у свою чергу відношення мовця щодо реальності чи нереальності здійснення дії. Залежно від контекстуальних умов й інтонації модальність можливості може виступати в різних модифікованих значеннях і відтінках, засоби вираження цієї категорії в різних мовах мають як подібні, так і відмінні риси.

Аналіз дослідження показує, що на сьогодні існує необхідність детальнішого дослідження даної теми, особливо в німецько-українському аспекті.

Актуальність даної роботи обумовлена необхідністю аналізу та систематизації функціонально-структурного значення модальності можливості у німецькій мові, оскільки дана тема на сучасному етапі досліджена лише поверхнево.

Мета дослідження полягає у виявленні лінгвістичного статусу категорії можливості, аналіз засобів вираження даного виду модальності у німецькій мові та особливості їхнього перекладу українською мовою.

Відповідно до мети роботи постають наступні такі завдання роботи:

- вияснити місце модального значення категорії можливості та неможливості серед інших модальних значень та визначити її сутність та семантичну структуру;

- проаналізувати та систематизувати основні морфологічні, лексичні та лексико-граматичні способи виражання категорії можливості;

- визначити способи перекладу категорії можливості українською мовою.

Об'єктом дослідження є граматичні та лексичні засоби вираження модальності можливості у романі Юдіт Германн «Нічого, крім привидів».

Предметом розгляду даної курсової роботи є лексико-граматичні засоби вираження категорії можливості у сучасній німецькій мові та їхній переклад українською мовою.

Матеріалом дослідження є роман німецької письменниці Юдіт Германн «Нічого, крім привидів» та його переклад українською виконаний Наталею Сняданко.

При дослідженні даної теми були використані методи лінгвістичні методи контекстуального та компонентного аналізу. Робота виконана на основі матеріалу, зібраного вибірковим методом із художньої літератури.

Теоретичне значення дослідження полягає у створенні теоретичного матеріалу, який би міг бути використаним для подальших досліджень модальності та її категорій. Теоретична значимість визначається також вкладом, внесеним у дослідження функціонально-семантичних категорій модальності у німецькій мові.

Практичне значення дослідження полягає у можливості використання практичного матеріалу роботи при вивченні граматики німецької мови та особливостей перекладу категорії можливості.

Структура та об’єм роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновку та списку використаної наукової та художньої літератури.

Питання, безпосередньо пов’язані з дослідженням модальності, на сьогодні залишаються все ще дискусійними. Загалом, модальність – це комплексна багатоаспектна функціонально-семантична категорія, що виражає ставлення до висловлюваного. Категорія можливості, як інваріант модальності, виражає у свою чергу його ставлення до об’єктивної дійсності та оцінку вірогідності виконання можливості.

Дана робота присвячена аналізу лексико-граматичних способів вираження категорії можливості у сучасній німецькій мові та особливостям їхнього перекладу українською мовою на прикладі роману Юдіт Германн «Нічого, крім привидів».

Відповідно до поставлених задач у ході дослідження було досягнуто таких цілей:

- встановлено місце модального значення категорії можливості серед інших значень модальності;

- визначено сутність категорії можливості як інваріанту модальності;

- визначено граматичну та лексичну структуру способів вираження категорії можливості німецькою мовою;

- проаналізовано, встановлено та систематизовано основні способи перекладу категорії можливості українською мовою.

Проаналізувавши та систематизувавши основні морфологічні, лексичні та лексико-граматичні способи вираження даної модальної категорії, можна зробити висновок, що основним компонентами вираження можливості є модальні дієслова, конструкції «sein+Infinitiv», «haben+Infinitiv», Futur II, форми кон’юнктива та прикметники з суфіксом –bar.

Модальна категорія можливості була розглянута через призму об’єктивної та суб’єктивної модальності, вона знаходить своє втілення у відповідних мікрополях: реальна, потенційна, альтернативна, допустова та нереальна.

Відповідно до цього на основі роману Юдіт Германн «Нічого, крім привидів» було встановлено, що основними способами вираження категорії реальної можливості є модальні дієслова «können», «dürfen», конструкції з дієсловом «lassen», перш за все такі як «es lässt sich» та «sich lassen+Infinitiv», а також інфінітивні конструкції «sein+Infinitiv», «haben+Infinitiv», які відповідно перекладатимуться як «могти», «бути у змозі», «бути здатним».

Для вираження значення потенційної можливості можливе вживання дієслова «sollen». Оскільки така можливість лише гіпотетична, українським еквівалентом буде «могти», «змогти» з часткою «б».

Альтернативна можливість виражається лише за допомогою модального дієслова «müssen» з запереченням, і перекладатиметься у більшості випадків як «не потрібно» чи «можеш і не робити».

Для передачі допустової можливості використовуватиметься модальне дієслово «mögen», найбільш вживаною конструкцією якого є структура «mag sein». Переклад такої структури звучатиме як «може бути». Ще одним способом вираження даного типу можливості є модальні слова, найуживанішими серед яких є vermutlich, wahrscheinlich, möglich та vielleicht eventuell. Було виявлено, що дані слова не виражають категорію можливості як такої, а трактуються лише як її припущення. Відповідно модальні слова перекладатимуться як «мабуть» та «можливо».

Було також встановлено, що єдиним способом вираження категорії нереальної можливості є претеріальні групи кон’юнктива. Оскільки в українській мові існує лише одна форма умовного способу, то такі конструкції перекладатимуться за допомогою форм дієслова минулого часу з часткою «б» чи «би».

Крім того було також виявлено, що в окремих випадках засоби вираження категорії можливості німецькою мовою можуть безпосередньо не перекладатися українською мовою, а замінюватись близькими за семантикою виразами та словами чи передаватись описовим методом для того аби зберегти граматичну та стилістичну єдність тексту.

Перспективи подальшого дослідження категорії можливості пов’язані з розглядом інших лексико-граматичних засобів її вираження, більш детальним аналізом синонімічних конструкцій та порівняльним аналізом мікрополів модальності можливості.

Бібліографія

1. Dreyer H., Schmitt R. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik (Neubearbeitung). – Hueber Verlag, 2009 – s. 391.

2. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. – München: Langenscheidt, 2005. – s. 656.

3. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch fur den Auslanderunterricht. – Leipzig: VEB Verlag Enzyklopadie, 1998. – s. 629.

4. Helbig G., Buscha J. Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht.– Langenscheidt, 2001 – s. 654.

5. Herman J. Nichts als Gespenster. Erzählungen – S. Fischer, 2003. – s. 320.

6. Hohler F. Der neue Berg. – Frankfurt am Mein: Lieteraturverlag, 1989. – s. 433.

7. Абрамов Б. А. Теоретическая грамматика немецкого языка: Сопоставительная типология немецкого и русского языков [учебное пособие] – ВЛАДОС, 2004. – 286 с.

8. Амеліна С. М. Логічна модальність у німецькій мові та засоби її вираження / Амеліна С. // Філологічні студії. – 2012. – № 7. - Ч. 2 – c. 11-12.

9. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М.: Иностранная литература, 1955. – c. 44.

10. Виноградов В. В. О категории модальности и модальных словах в русском языке / В. В. Виноградов. // Избранные труды. Исследование по русской грамматике. – М.: Наука, 1975. – c. 53-87.

11. Герман Ю. Нічого, крім привидів – Харків: Фоліо, 2007. – c. 285.

12. Гильфанов Р. Т. Лексико-грамматические средства выражения модальности в неродственных языках (на материале немецкого и татарского языков) / Р. Т. Гильфанов // Русская и сопоставительная филология: состояние и перспективы: Международная научная конференция, посвященная 200-летию Казанского университета (Казань, 4-6 октября 2004 г.): Труды и материалы: / Под общ. ред. К. Р. Галиуллина. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2004. – c. 140-141.

13. Гулига Е. В., Шендельс Е. И. Грамматико-лексические поля в современном немецком языке. – М., 1969. – c. 184.

14. Карасевич О. В. Засоби вираження модальної можливості в німецькій фаховій мові та способи її передачі українською мовою / ПОЛІТ. Сучасні проблеми науки. Гуманітарні науки: тези доповідей ХІІІ міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів, м. Київ, 3-4 квітня 2013 р., Національний авіаційний університет / редкол. М. С. Кулик [та ін.]. – К.: НАУ, 2013. – c. 308.

15. Крашенинникова Е. А. Модальные глаголы и частицы в немецком языке. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Учпедгиз, 1958. – 187 с.

16. Крушельницкая К. Г., Попов М. Н. Советы переводчику. Учебное пособие по немецкому языку для вузов. – АСТ, Астрель, 2002 – c. 148.

17. Лалаян Н. С., Подвойська О. В. Порівняльна граматика німецької та української мов. - Вінниця: Нова Книга, 2013. - c. 224.

18. Любчук Н. В. Зіставна граматика німецької та української мов. Морфологія: навчальний посібник. / Любчук Н. В. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2011. – с. 161.

19. Палійчук А. Л. Суб`єктивна авторська модальність як складова інтимізації. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – № 5. – Луцьк: Вежа. – с. 432-437.

20. Пянковська І. В. Поняття модальності та засоби її репрезентації в сучасній німецькій мові // Наукові записки. – Випуск 96 (2). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – с. 71-75.

21. Ралдугіна К. О. Модальність як логіко-філософська та лінгвістична категорія // Вісник Запорізького національного університету: Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - №1. - с. 156-160.

22. Словник української мови: в 11 томах. - Том 4, 1973. - с. 775.

23. Тураева З. Я. Лингвистика текста и категория модальности // Вопросы языкознания. – №3. - М., 1994. – с. 105-114.

Електронні ресурси

24. Modalität und Konditionalsätze. [електронний ресурс] / Krifka M. // Режим доступу: www.uni-leipzig.de/~doelling/veranstaltungen/Satzsemantik_11_Modalitaet.pdf.

25. Лексико-грамматические средства выражения модальности в разноструктурных языках (на материале татарского и немецкого языков) [електронний ресурс] / Гильфанов Р. Т. // Режим доступу: www.dissercat.com/content/leksiko-grammaticheskie-sredstva-vyrazheniya-modalnosti-v-kumykskom-yazyke-v-sopostavlenii-s.

26. Місце модальних слів в процесі реалізації інтенції припущення (на матеріалі німецької мови) [електронний ресурс] / Шенько М. М. // Режим доступу: www.rusnauka.com/21_NNP_2010/Philologia/70615.doc.htm.

27. Модальность: Учебно-методическое пособие по практической грамматике немецкого языка [електронний ресурс] / Кураков В. И. // Режим доступу: window.edu.ru/resource/657/25657/files/volsu225.pdf.

28. Модальные глаголы немецкого языка: от этимологии к прагматике [електронний ресурс] / Балакина А. А. // Режим доступу: www.lib.tsu.ru/mminfo/000349304/16/image/16-005.pdf.

29. Особенности употребления konjunktiv’a в немецком языке и его перевод на русский язык. [електронний ресурс] / Чозгиян Т. Г. // Режим доступу: www.sworld.com.ua/index.php/uk/philosophy-and-philology-413/linguistics-and-foreign-languages-in-the-world-today-413/19914-413-0448.

30. Субъективность-модальность [електронний ресурс] / Краснова Т. И. // Режим доступу: jf.spbu.ru/upload/files/file_1354999283_0584.pdf.