Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лексикология английского языка \ 5732. Курсова робота Вживання англіцизмів у текстах сучасних українських ЗМІ

Курсова робота Вживання англіцизмів у текстах сучасних українських ЗМІ

« Назад

Код роботи: 5732

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Лексикологія англійської мови

Тема: Вживання англіцизмів у текстах сучасних українських ЗМІ

Кількість сторінок: 33

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 700 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи дослідження запозичень

1.1. Поняття та механізм лексико-семантичного запозичення

1.2. Типологія запозичень

Розділ 2. Особливості вживання запозичень з англійської мови у сучасних українських ЗМІ

2.1. Інтернет ЗМІ як джерело розповсюдження англіцизмів на прикладі сайту «Українська правда»

2.2. Лексико-семантичні групи англомовних запозичень, що функціонують у текстах українських сайтів новин

Висновки

Список використаних джерел

У кожній мові є слова, запозичені з інших мов. В останні роки збільшився приплив іноземних слів в українську мову, особливо з англійської. Вмикаючи радіо або телевізор, ми чуємо, наприклад, про саміт двох країн, або те, що для підключення мережі Інтернет нам необхідно звернутися до провайдера. Іншомовні терміни стали панівними в найбільш передових галузях науки і техніки: комп’ютер, дисплей, плеєр, а також у фінансово-комерційній діяльності: бартер, спонсор, холдинг. Для тих, хто любить спорт, з’являються нові види спортивних занять: віндсерфінг, армрестлінг, фрістайл, скейтборд, кікбоксинг, а боєць у кікбоксингу замінюється англіцизмом файтер (fighter).

Актуальність дослідження. Сьогодні велика увага в дослідженні стану української мови приділяється англійському та американському лінгвокультурному впливу. «Латиною ХХ століття» по праву називається англійська, адже близько 3/4 всіх запозичень в українській мові кінця ХХ – початку ХХІ століття припадає на англіцизми та американізми. З кожним роком з англійської мови в українську приходить все більше і більше нових слів [31, c.4]. Телебачення, газети, Інтернет та інші засоби масової інформації справляються на людей та їх мову щодня більший вплив. Саме дослідження вживання англіцизмів у текстах сучасних ЗМІ на прикладі онлайн видань в Інтернеті являється досить актуальним.

Проблему вживання англіцизмів у текстах сучасних ЗМІ досліджували такі вчені, як Артамонова І.М., Битківська Я.В., Гол Дж., Демченко К.В., Карпіловська Є.А., Коваль М.П., Крейг Р., Лукина М.М., Приходько Г.І., Рудакова Т.М., Чередниченко О.І. та ін.

Мета дослідження полягає в характеристиці вживання англіцизмів у текстах сучасних ЗМІ на прикладі онлайн видань в Інтернеті. Для досягнення мети були поставлені такі завдання:

1) Охарактеризувати поняття та механізм лексико-семантичного запозичення;

2) Проаналізувати типологію запозичень;

3) Узагальнити інформацію про Інтернет ЗМІ як джерело розповсюдження англіцизмів;

4) Визначити та дослідити лексико-семантичні групи англомовних запозичень, що функціонують у текстах українських сайтів новин.

Об’єктом дослідження є англомовні запозичення в лексичному складі української мови.

Предметом дослідження є англомовні запозичення текстах українських сайтів новин на прикладі інформаційного Інтернет-видання «Українська правда».

Під час вирішення визначених завдань використовувались наступні методи дослідження:

1. у межах аналітико-описового методу застосовано прийоми класифікаційного аналізу в процесі визначення лексико-семантичних груп англомовних запозичень;

2. за допомогою зіставного методу було досліджено лексичні особливості зіставлюваних мов (української та англійської) у їхніх подібностях і відмінностях;

3. метод компонентного аналізу запроваджено для виявлення змін, які відбуваються в структурі лексичного значення слова в момент його запозичення іншою мовою; у дослідженні відмінностей значень слів у текстах ЗМІ й словниках іншомовних слів.

Практична цінність роботи полягає в узагальнені знань про вживання англіцизмів у текстах сучасних ЗМІ на прикладі онлайн видань в Інтернеті. Дослідження може використовуватися в навчальних цілях.

У відповідності до поставлених мети та конкретних завдань дослідження, визначено структуру роботи. Вона складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Таким чином, етимологічний аналіз дає можливість встановити словотворчо-морфемні і семасіологічні відповідності між лексико-семантичними елементами як усередині однієї мови, так і в межах близькоспоріднених та неспоріднених мов.

Філологічний аналіз має виключну важливість для етимології. За допомогою цього методу встановлюється достовірність слів та їх значень, вдається визначити слова-привиди, тобто визначити істинну форму конкретного слова. Істинно науковий підхід до етимологічних досліджень виник тільки після заснування Ф. Боппом порівняльно-історичного методу (компаративістики) на початку XIX ст.

Механізм запозичення носить цілковито структурний характер. Тільки характер структурних реакцій усередині системи і загальної моделі лексико-семантичного набору, який запозичується, є вирішальним для можливості запозичення слів чи втрати тих чи інших лексичних елементів системи. Важливою властивістю лексики, яка має безпосереднє відношення до можливості запозичення та виходу слів з мови, є її варіативність.

Узагальнимо, що процес запозичення є досить складним і тривалим. Це зумовлено тим, що для запозичення певних слів в конкретну мову необхідні мотиви. Науковці-лінгвісти вирізняють такі два типи мотивів для запозичення слів: мотив престижу і необхідність еквіваленту слова, що запозичується, в лексичному складі мови-реціпієнта. Варто підкреслити складність механізму лексико-семантичного запозичення.

Спочатку слово потрапляє в систему-супутник, вступає в реакцію з елементами цієї системи, і лише після цього, воно потрапляє чи не потрапляє в основну систему. Коли вже слово стає частиною системи, воно асимілюється, пристосовуючись до фонетичних, граматичних стандартів мови-реципієнта, іноді набуваючи нове значення. Єдиної класифікації запозичень не існує, оскільки не існує єдиної думки серед лінгвістів щодо вибору критеріїв їх класифікації.

Останнім часом Інтернет перетворився на основний канал поширення новин, випереджаючи традиційні ЗМІ за швидкістю реагування на події, оперативністю викладу новин, інтерактивністю, зручністю використання, мультимедійністю. Он-лайнові видання набувають усе більшої популярності серед читачів, оскільки надають їм можливість не тільки швидко ознайомитись з великим обсягом нової інформації, а й узяти участь в обговоренні найважливіших подій. Тому на сьогодні особливої актуальності набуває вивчення жанрово-стилістичних особливостей текстів новин в українських інтернет-виданнях.

Підсумуємо, що особливості висвітлення новин на сайті «Української правди» відображають загальні тенденції розвитку інформаційної інтернет-журналістики, а саме: підвищення ролі оперативності як однієї з головних переваг онлайнових ЗМІ, тяжіння до поєднання інформування та розважальності («інфотейнмент»), що відбивають заголовки повідомлень, поліфункціональність заголовків, які одночасно використовують і в ролі самостійних «жорстких» новин, і в ролі гіперпосилань, за якими можна перейти до повного тексту повідомлення. Всі ці явища супроводжуються широким використанням англіцизмів. Тим не менш, варто відзначити, що перенасичення мови сучасних українських новин іншомовними запозиченнями призводить до їхньої неінформативності, тобто втрати основної функції мас-медіа.

Список використаних джерел

Монографії, статті, навчальні та практичні посібники

1. Ажнюк Б. М. Мовні зміни на тлі деколонізації / Б. М. Ажнюк // Мовознавство. – К., 2001. – № 3. – С. 48-54.

2. Артамонова І. М. Системні характеристики онлайнових та офлайнових ЗМІ / І. М. Артамонова // Вісник СумДУ. – 2008. – № 1. – С. 181-188.

3. Баранник Д. Х. Українська мова на межі століть / Д. Х. Баранник // Мовознавство. – 2001. – № 3. – С. 42-47.

4. Битківська Я. В. Тенденції засвоєння і розвитку семантики англіцизмів у сучасній українській мові. – Автореф. дис... канд. філол. наук. – Івано-Франківськ, 2008. – 20 с.

5. Васіна О. В. Трансформація явища інтертекстуальності в Інтернет-новинах / О. В. Васіна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2009. – Вип. 1. – № 874. – С. 14-19. – (Серія «Соціальні комунікації»).

6. Великий тлумачний словник сучасної української мови / за ред. В. Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 1440 с.

7. Гол Дж. Онлайнова журналістика / Дж. Гол.; пер. з англ. К. Булкін. – К.: К.І.С., 2005. – 344 с.

8. Демченко К. В. Функціонування іншомовних лексем у текстах публіцистичного стилю / К. В. Демченко // Культура народов Причерноморья. – 2005. – № 69. – С. 170-172.

9. Дьолог О. С. Процес адаптації новітніх англійських запозичень у сучасному українському мовленні / Дьолог О. С. // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Том 24 (63). – 2011. – № 4. – Ч. 2. – С. 118-121.

10. Калмыков А. А. Интернет-журналистика: учеб. пособ. / А. А. Калмыков, Л. А. Коханова. – М.: Юнити-Дана, 2005. – 383 с. – (Серия «Медиаобразование»).

11. Карпіловська Є. А. Тенденції розвитку сучасного українського лексикону: чинники стабілізації інновацій / Є. А. Карпіловська // Українська мова. – 2008. – № 1. – С. 24-35.

12. Клименко Н. Ф. Запозичення у мовних картинах світу / Н. Ф. Клименко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – 2003. – № 2. – С. 66-74.

13. Коваль М. П. Основні аспекти української науково-технічної термінології з інформатики / Коваль М. // Вісник: Проблеми української термінології. Матеріали 6-ї Міжнародної наукової конференції. – Львів: Львівська політехніка, 2000. – № 402. – С. 420-428.

14. Кочерга О. Н. Висловлювальні можливості української мови та втілення їх у термінотворенні / Кочерга О., Непийвода Н. // Вісник: «Львівська політехніка»: Матеріали 6-ї Міжнародної наукової конференції. – № 402. – Львів: «Львівська політехніка», 2000. – С. 24-25.

15. Крейг Р. Інтернет-журналістика / Р. Крейг. – К.: Києво-Могилянська академія, 2007. – 323 с.

16. Крысин Л. П. Русский литературный язык на рубеже веков / Л. П. Крысин // Русская речь. – М., 2000. – № 1 – С. 37-45.

17. Культура української мови: Довідник / За ред. В. М. Русанівського. – К.: Либідь, 1995. – 304 с.

18. Лукина М. М. СМИ в пространстве Интернет / М. М. Лукина, И. Д. Фомичева. – М.: Изд-во МГУ им. М.В. Ломоносова, 2005. – 87 с.

19. Мазурик Д. Українська неологічна традиція / Д. Мазурик // Вісник Львівського університету. – Вип. 34. – Ч. 1. – Львів, 2004. – С. 219-225.

20. Масенко Л. В. Мова і суспільство: Постколоніальний вимір / Л. Масенко. – K.: KM Академія, 2004. – 268 с.

21. Матеріали 6-ї Міжнародної наукової конференції. – Львів: Львівська політехніка, 2000. – № 402. – С. 420-428.

22. Наумовець А. Л. Імплементація англіцизмів в українській мові / А. Наумовець // Укр. термінологія і сучасність: зб. наук. праць – Вип. IV. – К.: КНЕУ, 2001. – С. 19-20.

23. Полюга Л. М. Словник українських морфем / Л. М. Полюга. – 3-є вид. – К.: Довіра, 2009. – 554 с.

24. Полякова Т. М. Лексичні інновації іншомовного походження в сучасній російській мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10. 02. 02. «Російська мова» / Т. М. Полякова. – К., 2004. – 18 с.

25. Попова Н. О. Запозичення з англійської мови в лексико-семантичну систему української мови кінця ХХ та початку ХХІ століття: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. О. Попова. – Х., 2002. – 17 с.

26. Потятиник Б. В. Інтернет-журналістика: навч. посіб. / Б. В. Потятиник. – Львів: ПАІС, 2005. – 244 с.

27. Приходько Г. І. Міжкультурна комунікація в контексті когнітивної лінгвістики / Г. І. Приходько // Мови, культури і переклад у добу глобалізації. – К.: КНУ імені Т. Шевченка, 2005. – С. 56-63.

28. Радчук В. Д. Іншомовні слова в українському мовленні / В. Радчук. – К.: Либідь, 1998. – 375 с.

29. Рудакова Т. М. Функціонування соціально-економічної лексики англомовного походження в українських ЗМІ кінця ХХ – поч. ХХІ ст.: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 „Українська мова» / Т. М. Рудакова. – Луганськ, 2009. – 19 с.

30. Сапальова Н. Р. Використання в українському перекладі науково-технічних термінів, іншомовного походження / Н. Сапальова // Культура народів Причорномор’я. – №13. – 2001. – С. 16-22.

31. Селігей П. О. Що нам робити із запозиченнями? // Українська мова. – 2007. – № 3. – С. 3-15.

32. Сніцар В. П. Аналітичний огляд літератури з проблем новітніх англомовних запозичень у лексико-семантичну систему української мови / В. П. Сніцар // Вісник КНЛУ. – № 1. – К., 2012. – С. 251-260

33. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації): монографія / Олександр Анатолійович Стишов. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2003. – 388 с.

34. Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тис. слів та словосполучень / Уклали: О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – К.: Довіра, 2006. – 789 с.

35. Тонкіх І. Ю. Особливості висвітлення новин в інтернет-виданні «Українська Правда» / І. Ю. Тонкіх // Соціальні комунікації. – К., 2012. – № 2. – С. 102-107.

36. Чередниченко О. І. Англіцизми у французькому та українському медіа дискурсі // Вісник Київського університету ім. Т. Шевченка. Іноземна філологія. Вип. 39. – К., 2005. – С. 4-6.

37. Чередниченко О. І. Об’єднавча функція мови / О. І. Чередниченко // Мовні і концептуальні картини світу. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2003. – С. 3-7.

38. Чернікова Л. Ф. Англіцизми в сучасній українській мові / Чернікова Л. Ф., Смілик Т. І. // Филологические науки. – № 9. – К., 2008. – С. 129-133.

39. Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М. Попович. – К.: Ірина, 1999. – 1551 с.

40. Щур І. І. Словник комп’ютерного сленгу української мови. - К., 2006. – 144 с.


Електронні джерела

41. Донецьких чорнобильців «видавлюють» з наметів штрафами і погрозами [Електронний ресурс] // Українська правда. – 10 грудня. – Режим доступу: //www.pravda.com.ua/news/2011/12/10/6827896.

42. Лещенко С. Віктора Януковича провели в останній політичний бій [Електронний ресурс] / С. Лещенко, Т. Ніколаєнко // Українська правда. – 2009. – 25 жовтня. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2009/10/25/4264375.

43. Лещенко С. Віктор Ющенко провів психотерапію серед своїх прихильників [Електронний ресурс] / С. Лещенко // Українська правда. – 2009. – 24 листопада. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2009/11/24/4334694.

44. Ніколаєнко Т. М. Юлія Тимошенко озброїлася ностальгією за майданом [Електронний ресурс] / Т. Ніколаєнко, М. Найом, С. Лещенко // Українська правда. – 2009. – 26 листопада. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/articles/2009/10/26/4265735.

45. Притула А. Р. Пока никак не могу решиться взять интервью у Кучмы [електронний ресурс] / Алена Притула // Телекритика. – 2008. – 13 лютого. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/lyudi/2008-02-13/3 6478.

46. Рудакова Т. М. Варіативність англомовних запозичень у сучасних ЗМІ [Електронний ресурс] / Рудакова Т. М. – 2009. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/apif/2009_3/rudakova.pdf.

47. У Луцьку горить центральний універмаг [Електронний ресурс] // Українська правда. – 2011. – 04 грудня. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2011/12/4/6811606.

48. Українська правда [Електронний ресурс]. – 2011. – 18 грудня. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua.

49. Янукович: ЄврАзЕС – не наша гра [Електронний ресурс] // Українська правда. – 01 грудня. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2011/12/1 /6805500.

50. Янукович чекає на «самогубство» Тимошенко [Електронний ресурс] // Українська правда. – 2010. – 21 лютого. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2010/02/21/4796455.