Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лексикология английского языка \ 5282. Курсова робота Дослідження вживання фразеологічних одиниць у творі Джуліана Барнса «Відчуття закінчення» та способи їх перекладу

Курсова робота Дослідження вживання фразеологічних одиниць у творі Джуліана Барнса «Відчуття закінчення» та способи їх перекладу

« Назад

Код роботи: 5282

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Лексикологія англійської мови

Тема: Дослідження вживання фразеологічних одиниць у творі Джуліана Барнса «Відчуття закінчення» та способи їх перекладу

Кількість сторінок: 29

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Джерелознавча та теоретико-методолгічна база дослідження фразеологізмів

1.1. Поняття «фразеологізмів» в англійській мові

1.2. Групи фразеологізмів, їх функції як предмет дослідження фразеології

Розділ 2. Дослідження вживання фразеологічних одиниць у творі Джуліана Барнса «Відчуття закінчення» та способи їх перекладу

2.1. Вживання фразеологізмів у творі Джуліана Барнса «Відчуття закінчення»

2.2. Способи перекладу фразеологічних одиниць

Висновки

Список використаної літератури

Вивчення фразеологізмів поширює знання про безмежний світ людини, виховує повагу до народу-фразотворця, поповнює мовний запас своєрідними крилатими словами, допомагає краще зрозуміти складні явища.

Знання цих чудових перлин народної мудрості, розуміння їх під час читання художніх творів, публіцистики, преси, при перегляді кінофільмів і спектаклів, правильне їх уживання є безсумнівним показником емоційного освоєння рідного слова. Добірна, фразеологічно багата мова не лише навчає, а й виховує сентенціями, які містяться в ідіомах, прислів’ях, приказках, примовках, відкриває глибини й самої мови.

Фразеологія останніми десятиріччями привертає до себе дедалі більшу увагу дослідників-мовознавців, а також істориків і літераторів. І це цілком зрозуміло. Вона, як мова взагалі, є надійною схованкою здобутків культури, звичаїв, прагнень і сподівань народу, одним із найважливіших джерел для дослідження його минулого й теперішнього життя.

Фразеологія завдяки своєму значенню й експресивно-емоційним властивостям дає естетичну оцінку дійсності, збагачує духовно людину нашого часу.

Однією з особливостей фразеологізмів, що функціонують у художніх текстах, є їх образність, яку пов’язують із трансформацією вихідних стійких словосполучень, що призводить до утворення структурно нових фразеологічних висловів, до виникнення різноманітних конотативних відтінків або додаткових чи зовсім нових значень фразеологічних одиниць (далі – ФО).

Усі видатні англійські письменники більшою або меншою мірою в мові своїх творів відображали особливості рідного їм говору, разом з тим вони прагнули до утворення єдиної літературної мови.

Актуальність дослідження такого типу зумовлюється, по-перше, великим кількісним складом фразеологізмів у творі «Відчуття закінчення» Джуліана Барнса, про що свідчить зібраний фразеологічний матеріал, по-друге, їх важливими експресивно-стилістичними функціями у текстах, по-третє, відсутністю наукових розвідок про модифікаційне функціонування фразеологічних одиниць у художній творчості письменника.

Отже, метою нашої роботи є дослідження функціонально-стильової характеристики фразеологізмів у творі "Відчуття закінчення" Джуліан Барнса та способів їх перекладу.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути поняття про фразеологізми;

- проаналізувати групи фразеологізмів, їх функції як предмет дослідження фразеології;

- з’ясувати способи перекладу фразеологічних одиниць;

- дослідити особливості вживання фразеологізмів у творі Джуліана Барнса «Відчуття закінчення».

Об’єкт дослідження – текст роману Джуліана Барнса "Відчуття закінчення" та його український переклад.

Предмет дослідження – функціонально-стильова характеристика фразеологізмів, які вживаються у творах Джуліана Барнса.

Методи дослідження: метод порівняння, метод зіставлення.

Матеріалом дослідження слугували фразеологізми вибрані із твору Джуліана Барнса "Відчуття закінчення".

Теоретична значущість та практична цінність роботи – результати дослідження можуть бути використані на заняттях з практики художнього перекладу та при вивченні фразеології як науки.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел.

Отже, в роботі ми дослідили, що фразеологія – розділ мовознавства, який вивчає стійкі поєднання в мові. Фразеологією називається також сукупність стійких сполучень у мові в цілому, в мові того чи іншого письменника, в мові окремого художнього твору і т. д.

Як самостійна лінгвістична дисципліна фразеологія виникла порівняно недавно. У мовознавців не склалося єдиної думки про те, що таке фразеологізм, а отже, немає і єдності поглядів на склад цих одиниць у мові. Одні дослідники (Л. Сміт, В. Жуков, В. Телія, Н. Шанська) включають до складу фразеології її стійкі поєднання, інші (Н. Амосова, А. Бабкін, А. Смирницький) – тільки певні групи.

Фразеологія – надзвичайно складне явище, вивчення якого вимагає власних методів дослідження, а також використання даних інших наук – лексикології, граматики, стилістики, історії мови, історії, філософії, логіки, країнознавства, лінгвокультурології тощо.

Отже, метою нашої роботи було дослідження функціонально-стильової характеристики фразеологізмів у творі "Відчуття закінчення" Джуліан Барнса та способів їх перекладу.

Таким чином, можемо сказати, що Дж. Барнс активно використовує виразний і смисловий потенціал фразеології. Авторські перетворення стійких виразів виправдані як лінгвістично, так і психологічно. Трансформація розширює межі авторської думки, допомагає проявити творчий задум автора, відобразити відтінки чуттєвого й емоційного сприйняття письменником представлених у творі подій, розширити палітру відчуттів, які передаються читачеві, створити закінчений образ літературного героя.

Відповідно до мети, ми розглянули поняття фразеологізмів, проаналізували групи фразеологізмів, дослідили особливості вживання фразеологізмів у творі Джуліана Барнса «Відчуття закінчення», а також з’ясували способи та прийоми перекладу фразеологічних одиниць, які використовуються перекладачем.

Розглянуті нами прийоми використання індивідуально-авторських трансформацій дозволяють автору вивести ФО з автоматизму сприйняття, оживити внутрішню форму, відновити семантичний потенціал вхідних в нього компонентів. В результаті «готовий комунікативний фрагмент» наділяється індивідуально-авторською семантикою і набуває синкретичне значення, що включає фразеологічне значення обороту, з одного боку, і «прототипічні» семантичні ознаки, які характеризують об'єкт, що з'явився базою побудови ФО, - з іншого.

Список використаної літератури

1. Алефіренко М. Ф. Теоретичні питання фразеології / М. Ф. Алефіренко. – Харків, 1999. – 210с.

2. Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии / Н. Н. Амосова. – Ленинград, 1989. – 130с.

3. Балли Ш. Французская стилистика / Ш. Балли. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 392 с.

4. Берловська В. Д, Гребінник Г. Ю Англійська загальнонаукова лексика і фразеологія / В. Д. Берловська, Г. Ю Гребінник. Навч. посіб. для аспірантів. – Харків, 2006. – 165 с.

5. Будагов Р. А. Французская стилистика Ш. Балли: [Вступ. ст.] // Балли Ш. Французская стилистика / Пер. с фр. К. А. Долинина / Р. А. Будагов – М., 1961. – 312 с.

6. Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. / В. В. Виноградов – М., 1977. – С. 140-161.

7. Влахов С. И. Непереводимое в переводе / С. И. Влахов, С. Флорин. – М.: Международные отношения, 1980. – 342 с.

8. Грановская Л. М. Біблійні фразеологізми. Досвід словника // Російська мова / Л. М. Грановская. – 1998. – №1. – С. 73-79.

9. Дойчик О. Я. Ідіостиль Джуліана Барнса у лінгвоконцептуальному вимірі: автореф. дис. канд. філол. наук / О. Я. Дойчик. – Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2012. – 20 с.

10. Жуков В. П. Семантика фразеологических оборотов / В. П. Жуков – М., 1990. – С. 28-34.

11. Казакова Т. А. "Художественный перевод. Теория и практика" / Т. А. Казакова. – СПб: Інъязиздат, 2008. – 535 с.

12. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение / В. Н. Комиссаров – М., 2001. – 424 с.

13. Копыленко М. М. Очерки по общей фразеологии / Проблемы, методы, опыты / М. М. Копыленко, Д. З. Попова. – Воронеж, 1990. –141 с.

14. Коробка П. Л. Идиоматическая фразеология как лингвистическая и культурологическая проблема / П. Л. Коробка – М.,1999. – 136 с.

15. Кунин А. В. Английская фразеология. Теоретический курс / А. В. Кунин. – М., 1981. – 344 с.

16. Кунин А. В. Англо-русский фразеологический словарь: [4-е изд., переработанное и дополненное]. - М.: “Русский язык”, 1984. - 942 с.

17. Кунин А. В. Фразеология современного английского язика / А. В. Кунин. – М.: Международные отношения, 1996. – 288 с.

18. Литвинов П. П. Англо-русский фразеологический словарь с тематической классификацией / П. П. Литвинов. – М.: Яхонт, 2000. – 193 с.

19. Лотман Ю. М. Лекции по структуральной поэтике // Ю. М. Лотман и та-ртуско-московская семиотическая школа. М.: "Гнозис", 1994, С. 210-257.

20. Онкович Г. О. Фразеологізми як національно-культурний компонент / Г. О. Онкович. – М.: Дивослово, 1999. – №4. – 270 с. – C. 35-46.

21. Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин – М.: Восток-Запад, 2010. – 314 с.

22. Савицкий В. М. Английская фразеология: Проблемы моделирования / В. М. Савицкий. – Самара, 1993. – С. 51-58.

23. Третьякова И. Ю. Лингвистические факторы окказионального преобразования фразеологизмов / И. Ю. Третьякова // Слово в словаре и дискурсе: [сб. науч. статей к 50-летию Харри Вальтера]. - М., 2006 - С. 472-475.

24. Федуленкова Т. Н. Английская фразеология: Курс лекций / Т. Н. Федуленкова. – Архангельск, 2000. – С. 52-61.

25. Федуленкова Т. Н. Функциональное развитие коммуникативных фразеологических единиц в современном английском языке // Актуальные проблемы семантики, лингвистической типологии и лингводидактики: [Материалы науч. конф.]. / Т. Н. Федуленкова. – М.: Моск. пед. гос. ун-т, 1998. - С. 136-139.

26. Barnes Julian England, England. - London: Vintage Books, 2008. - 266 c.

27. Guignery Vanessa. The Fiction of Julian Barnes (Readers' Guides to Essential Criticism) (annotated Edition) – Hardcover, 240 Pages, Published 2006.

28. O'Reilly Elizabeth. Critical Perspective. British Council. The United Kingdom's international organization for cultural relations and educational opportunities. [Елект-ронний ресурс] – Режим доступу: http://literature.britishcouncil.org/julian-barnes

29. Shakespeare W. Four Tragedies: Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth. Bantam Books / W. Shakespeare, 1988. – 976 p.

30. Желєзна Ю. Everyday is Sunday, або Нестерпна легкість буття Джуліана Барнса. – ЛітАкцент. – 2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://litakcent.com/2014/07/07/everyday-is-sunday-abo-nesterpna-lehkist-buttja-dzh-barnza/.

31. Лебедева О. В. Образ истории в новеллистике Джулиана Барнса. – Вест-ник Новгородского государственного университета. – № 73. Т. 1. – 2013. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.novsu.ru/file/1082706.

Джерела ілюстративного матеріалу

32. Julian Barnes. The Sense of an Ending. – Vintage Books, London. – 2012.

33. Джуліан Барнз. Відчуття закінчення / Пер. з англ. В. Кузнецова. – К.: Темпора, 2013.