Распечатать страницу

Курсова робота Джен Ейр, як приклад соціального роману

« Назад

Код роботи: 5258

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Зарубіжна література

Тема: Джен Ейр, як приклад соціального роману

Кількість сторінок: 34

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Специфіка творчого доробку Ш. Бронте

1.1. Соціальний роман в англійській літературі

1.2. Ш. Бронте як майстер соціальної літератури

1.2.1. Біографія Ш. Бронте

1.2.2. Характеристика головних творів Ш. Бронте

Розділ 2. «Джен Ейр» Ш. Бронте, як приклад англійського соціального роману іі половини хіх століття

2.1. Ідея рівності людей у романі «Джен Ейр»

2.2. Трагедійність сюжету

Висновки

Список використаної літератури

Творчість Шарлоти Бронте одержало високу оцінку Карла Маркса. Він писав у 1854 р., характеризуючи на сторінках американської газети "Нью-Йорк Дейлі Трибюн" англійську літературу того періоду: "Блискуча плеяда сучасних англійських романістів, які в яскравих і красномовних книгах розкрили світу більше політичних і соціальних істин, чим усі професійні політики, публіцисти і моралісти разом, дали характеристику всіх шарів буржуазії. Якими зобразили їхній Диккенс, Теккерей, міс Бронте і місіс Гаскелл? Як людей повних самовпевненості, лицемірства, деспотизму і неуцтва; а цивілізований світ підтвердив цей вирок убивчою епіграмою: "Вони упокорюватись перед тими, хто вище їх, і ведуть себе, як тирани, стосовно тих, хто нижче їх" [Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 10, с. 648].

Талант Шарлоти Бронте розвивався під впливом романтизму. Але її героїні були не лише романтичні у своєму протесті чи героїчному стоїцизмі, вони наділені тверезим розумінням навколишньої соціальної обстановки і не відсторонюються від суспільства, але вимагають від нього визнання своїх прав на свободу, щастя і творчість, вони відстоюють своє право на свободу почуття.

У англійському інтелектуальному житті ХІХ ст. жіноче питання було одним з найактуальніших та широко обговорюваних, оскільки жінка мала нерівні з чоловіком правовий, економічний, політичний, соціальний, культурний статуси.

Актуальність роботи виявляє проблему жіночої емансипації, яку порушували у своїй творчості чимало письменників і критиків вищезазначеного періоду. Сотні науково-публіцистичних, літературно-критичних статей, рецензій, оглядів, нотаток, присвячених різним аспектам цієї проблеми, були написані представниками різних напрямків суспільної думки і надруковані на сторінках періодичних видань найрізноманітнішої орієнтації. Шарлотта Бронте в цьому не є єдиною, але першою жінкою в історії літератури, яка відкрито, не соромлячись, поставила питання рівності перед Англією, і, як наслідок перекладу «Джен Ейр» на інші мови, - перед усім світом.

Емансипаційні процеси переважно стимулювалися критиками-чоловіками. Революційні демократи, такі як К. Маркс, у своїх статтях обґрунтовували ідеї «пробудження» жіночої особистості. Праці діячів ліберального, консервативного і релігійного напрямку з приводу проблем жіночої емансипації менш вивчені, хоча представляють чималий інтерес.

Що ж до художньої творчості жінок-письменниць названого періоду, то вона ще не стала об'єктом пильного і глибокого аналізу. Між тим, друга половина ХІХ століття – час бурхливого розвитку жіночої літературної творчості, зумовленого емансипаційними процесами, що відбувалися в суспільстві. Жіноча література і критика стала помітним явищем суспільного і культурного життя у світі.

Резюмуючи спроби описати, оцінити, класифікувати жіночу творчість ХІХ ст., можна констатувати, що наукових праць, присвячених аналізу сюжетно-композиційних, жанрових особливостей художніх творів письменниць, специфіці жіночого письма, існує порівняно небагато. Фактично, ступінь вивченості жіночої літератури мінімальний, хоча жіноча творчість ХІХ ст. і привертала увагу деяких критиків того часу.

Тож, за мету роботи, ми поставили – вивчення особливості жанру, специфіки письма та історичну спадщину «Джен Ейр», вивчення цього твору для аналізування англійського соціального роману.

Щоб досягти поставленої мети даної роботи, необхідно виконати наступні завдання:

- підготувати теоретичний і практичний матеріал щодо творчості Ш. Бронте;

- простежити передумови формування особливості жанру, вивчивши біографію письменниці;

- проаналізувати творчий спадок письменниці;

- розглянути унікальне середовище роману як своєрідний соціум, в якому формуються і еволюціонують характери героїв роману;

- проаналізувати роман «Джен Ейр», як приклад англійського соціального роману другої половини ХІХ ст.;

- визначити специфіку письма і образність роману;

- визначити літературний спадок Ш. Бронте.

Для цього використовуємо комплексні методи, які полягають у детальному вивченні роману, аналізу соціальних обстановок, описаних в романі, порівнянні.

Об’єктом даного дослідження є роман «Джен Ейр», як приклад англійського соціального роману.

Предметом даного дослідження приклад соціального роману, яким є «Джен Ейр».

Джерелами матеріалу виступають роботи вітчизняних та зарубіжних дослідників творчості Шарлоти Бронте Т. Даниловою, З. Гражданською, І. Шайтановим, А.-Л. Мортоном, К. Марксом.

Наукова новизна роботи полягає у розкритті літературного спадку Шарлоти Бронте романом «Джен Ейр», який являє собою не просто приклад соціального роману, а й прикладом романтизму, та представляє собою соціальний протест.

Теоретична цінність роботи полягає у визначенні критика лицемірної і жорстокої англійської буржуазії в романі Шарлотти Бронте, яка зберегла усе своє значення і для сучасного читача.

Практичне значення результатів визначається можливістю застосування роботи як основи для вивчення творчості видатної письменниці Англії, яка є представником романтизму.

Ми розглянули творчість Шарлоти Бронте, її роман «Джен Ейр» в контексті світової літератури і зробимо висновки:

1. Творчість Шарлоти Бронте вразило уяву як сучасників, так і наступні покоління і зайняв гідне місце в англійській літературі. Вона значно розширила функціональність художнього образу і значимість самостійності персонажа, надзвичайно урізноманітнила розповідну лінію і збагатила діалог. Суттєво змінилося ставлення до людини, що займає особливе місце в суспільному процесі, чому сприяло створення системи детермінант, що зумовили показ особистості в різних зв'язках, суспільних і особистісних.

2. Роман Ш. Бронте "Джен Ейр" був високо оцінений сучасниками, розвинув і збагатив національну традицію. Романтична і реалістична естетика переплітається в романі, надаючи йому неповторний характер. Створена автором емоційна та інтелектуальна атмосфера є новаторським прийомом і певним проривом в подальшу еволюцію жанрової структури, формування роману ідей, психологічного інтелектуального. Силою поетичного уяви Шарлоти Бронте прагнула потрясти серця читачів, зробити їх доступними добра, краси, мужності, настільки властивому її маленької героїні.

3. Бронте вдалося осягнути глибинні пласти національного характеру, показати - егоїзм, жорстокість, схильність до амбіцій, використовувати нові методи психологічного аналізу, які ляжуть в основу реалістичного письма і будуть використані у подальшому розвитку роману.

4. Шарлотта Бронте рано пішла з життя, але слід її в літературі глибокий. Романтичний інтерес до проблем особистості, утвердження етичного ідеалу, ретельне дослідження соціальних питань зробили Бронте характерним представником англійської романтичної прози. Одна з перших вона звернулася до жанру психологічного роману, що робить її твори співзвучними нашій епосі.

1. Англійська література, під ред. Тарасенко, 1982 р.

2. Большая Советская Энциклопедия.

3. Гражданська З. Т. “Роман “Джен Ейр”, - М., 1989.

4. Гражданская З. Т. От Шекспира до Шоу: Англ. Писатели XVІ-ХХ вв.: Кн. для учащихся – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1992.

5. Дітькова С. Ю. Історія зарубіжної літератури ХІХ століття. Курс лекцій, Запоріжжя, 2002.

6. Данилова Т. Шарлотта Бронте. Жизнь и творчество. М. 1989.

7. Журнали “Всесвіт”.

8. Журнали “Древо познания”.

9. Зарубіжна література ХІХ століття – К., 1992.

10. Зарубіжна література, під ред. Савченко, 1998 р.

11. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник У 2т. Т.1: А-К. / за ред. Н. Михальської та Б. Шавурського. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005.

12. Ивашева В. Английский реалистический роман ХІХ века в его современном звучании. М., «Худож. лит.», 1974 264 – 317 с.

13. История зарубежной литературы ХІХ века: Учеб. для філол. спец. вузов / В. Н. Богословский, А. С. Дмитриев, Н. А. Соловьева и др.; Под ред. Н. А. Соловьевой. – М.: Выш. шк., 1991. – 593 – 601с.

14. Кеттл А. Введение в изучение английского романа. М., 1966.

15. Ковалев Ю. Эпоха романтизма. Общая характеристика // История всемирной литературы. – М.: Наука, 1989. – Т. 6. – С. 552–553.

16. Літературна енциклопедія. – М, 1989.

17. Мортон А.-Л. От Мэлори до Элиота. М., «Прогресс», 1970.

18. Павличко С. Зарубіжна література. Дослідження та критичні статті. – К.: Основи, 2001. – С 13–151; 393–410.

19. Фокс Р. Роман и народ, М., 1961.

20. Перкінс Д. Чи можлива історія літератури? – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – 152 с.

21. Українська та зарубіжна література. – К, 2000.

22. Хрестоматія світової літератури – К., 1989.

23. Шайтанов І. “Роман “Джен Ейр”. - М. 1991.

24. Шарлотта Бронте Городок: Роман / Пер с англ. Л. Орев и Е. Суриц: Вступ статья Н. Михальской; - М., Худож. лит 1983 р.

25. Шарлотта Бронте “Джен Ейр”, М., 1989 р.