Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Издательская деятельность \ 5237. Курсова робота Розгорнутий редакторський аналіз на прикладі «Літопис парафії Красів» Василя Лаби

Курсова робота Розгорнутий редакторський аналіз на прикладі «Літопис парафії Красів» Василя Лаби

« Назад

Код роботи: 5237

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Видавнича справа

Тема: Розгорнутий редакторський аналіз на прикладі «Літопис парафії Красів» Василя Лаби

Кількість сторінок: 24

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

РЕДАКТОРСЬКИЙ АНАЛІЗ

1. Вибір теми та обґрунтування конкурентоспроможності потенційного видання

2. Типологічна характеристика

3. Розроблення теми твору та його інформаційно-предметна основа

4. Характеристика структури оригіналу

5. Оцінка логічності матеріалу

6. Особливості викладу

7. Редакційно-технічне опрацювання

8. Розроблення апарату майбутнього видання

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

РЕЦЕНЗІЯ

У наш час, коли девіз «хто інформований, той править світом» найбільш актуальний, неможливо бути сучасною діловою людиною і не володіти інформацією. На жаль, не завжди якість відповідає кількості. Книжкові ринки повні дешевою і зручною у використанні літературою, яка, при більш детальному вивченні, потребує серйозного доопрацювання.

Головним завданням редактора є усунення помилок видавництва і автора, непомічених раніше, внесення змін, що відбулися після здачі оригінала в набір. Редактор повинен повністю розбиратися у всьому процесі перетворення рукопису у книжку, знати основи оформлення видань, слідувати нормам літературної мови і розуміти тенденцію її розвитку, а також вміти грамотно використовувати всі багатства мови для того, щоб допомогти авторові зробити його твір яскравим, доступним широкому колу читачів.

Варто зауважити, що редактору не слід вдаватися до виправлень, які не є необхідними, оскільки кількість правок і змін в рукописі не говорить про якість роботи.

Вивчення методики роботи над виданням становить предмет курсу «Літературне редагування», а основним завданням курсової роботи є вироблення вміння домагатися найбільшої відповідності форми і змісту, поліпшення композиційної побудови, логічної чіткості точного лексико-стилістичного оформлення тексту.

Актуальність курсової роботи полягає в тому, щоб детально розгледіти аналіз структури майбутнього видання, його конкурентоспроможність, інформативність тощо.

Об’єктом дослідження є редакторський аналіз авторського оригіналу, що проходить редакційно-видавничий процес.

Метою нашої роботи є визначення різних аспектів редакторського аналізу, на прикладі видання: «Літопис парафії Красів» Василя Лаби. – Львів, 2014.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

1. Розглянути вибір теми та обґрунтування конкурентоспроможності потенційного видання.

2. Здійснити типологічну характеристику.

3. Охарактеризувати ступінь розроблення теми твору та його інформаційно-предметну основу.

4. Охарактеризувати структуру оригіналу.

5. Провести оцінку логічності матеріалу.

6. Проаналізувати особливості викладу.

7. Охарактеризувати редакційно-технічне опрацювання.

8. Дослідити розроблення апарату майбутнього видання.

У процесі аналізу ми використовували праці А. Мільчина, М. Тимошика, С. Антонової та інших видатних вчених, а також загальновизнані стандарти України у сфері видавничої справи та ресурси книжкової палати України. Курсова робота складається зі вступу, редакторської частини, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Літературне редагування – це творчий процес, який включає в себе безліч аспектів, що регулюють літературні, моральні, логічні і технічні норми видання.

Будь-який автор повинен вміти правильно викладати свої думки, уважно підбирати формулювання і фактичний матеріал, щоб не заплутати читача.

Охарактеризувавши основні аспекти редакторського аналізу, ми прийшли до висновку, що у даному виданні найбільше граматичних і технічних помилок. Багато тавтології, яка робить мову одноманітною, знижує її виразність.

Необхідно доопрацювати зміст і оформити посилання. Особливої уваги заслуговують логічні помилки, яких у тексті чимало.

У підсумку можна сказати, що ділові видання як наймеш досліджений сегмент українського журналістикознавства потребують подальшого вивчення, зокрема поза увагою залишилися питання жанрової специфіки таких журналів, тематична палітра, аудиторія, особливості графічного наповнення.

Таким чином, приходимо до висновку, що допускати дане видання у його первісному вигляді до публікації не слід. Видання «Літопис парафії Красів» Василя Лаби необхідно повернути автору на доопрацювання.

«Літопис парафії Красів» та його об'єктивна оцінка, що дозволяє визначити готовність оригіналу до подальшого перебігу видавничого процесу, можна зробити висновок, що форму твору та зміст необхідно поліпшувати. Авторський задум може втілитися лише за умови якісного редагування твору. Він містить ряд недоліків, які необхідно усунути. Авторові слід очистити текст від мовних штампів і тим самим удосконалити його. Видання потрібно переробляти відповідно до сучасного правопису.

Оригінал має і позитивні риси. Він є одним із перших видань в Україні, в яких достовірно та із прикладами показано життя парафії Красів.

Авторові слід подумати над ідеєю створення покажчика. Це спростить пошук читачам, які орієнтуються за назвами творів. Необхідно ввести підрядкові посилання, тому що деякі терміни незрозумілі, або зробити вкінці невеличкий словничок.

1. Акіншина І. Основи редагування: медот. рек. для орг. самост. роботи та підгот. до модульної роботи студ. спец. 6.030500 «Українська мова та література. Редагування освітніх видань» / І. Акіншина. - Луганськ: Альма-матер, 2008. - 81с.

2. Грабовський С. Про особливості національного редагування / С. Грабовський // «Ї». - 2004. - № 32. - C. 182-187.

3. Жадько В. Основи журналістики та редакційно-видавничої справи: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл., які навчаються за спец. «Журналістика» і «Видавнича справа та редагування» / В. Жадько. - К.: Вид-во «СПД Жадько В. О.», 2005. - 351 с.

4. Зелінська Н. Редактор: сучасні трансформації відомого фаху / Н. Зелінська // Вісник Книжкової палати. - 2003. - № 9. - С.3-5.

5. Іванов С. Основи композиції видання: Посібник / С. Іванов. – Львів: Світ, 2013. – 232 с.

6. Іванченко Р. Літературне редагування / Р. Іванченко. - Репр. вид. - К., 2003. — 248 с.

7. Капелюшний А. Редагування в засобах масової інформації: Навч. Посібник / А. Капелюшний. - Л.: Паіс, 2005. - 304 с.

8. Капелюшний А. Стилістика й редагування: Практичний словник-довідник журналіста / А. Капелюшний. — Львів: Паіс, 2002. — 576 с.

9. Карп'юк Я. Літературне редагування: ремесло чи мистецтво? / Я. Карп’юк // Урок української. - 2001. - № 11-12. - С. 19-21.

10. Квитко И. С. Терминоведческие проблемы редактирования / И.С. Квитко. -Львов: Вища шк: Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1986. - 150 с.

11. Куляс П. Редагування - справа потрібна і цікава: Практичні завдання / П. Куляс // Дивослово. - 2003. - № 2. - C. 51-56.

12. Лаба В. «Літопис парафії Красів» / В. Лаба. – Львів, 2014. - 99 с.

13. Нові видання України. Видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур. – К.: Національна бібліографія України, 2009-2013.

14. Партико З. В. Загальне редагування: Нормативні основи: Навч. Посібник / З. В. Патрико. - Львів: Афіша, 2001. - 415 с.

15. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Практичний посібник / М. Тимошник. – К.: Наша культура і наука, 2005. – 560 с.

16. Українська мова. Енциклопедія / За ред. І. В. Муромцева. – К.: Видавництво «Майстер-клас», 2011. – 400 с.

17. Шинкарьова А. О. Видавнича справа та редагування./ А. О. Шинкарьова / Коледж СНУ ім. В. Даля, Україна, Луганськ, 2009. - 50 с.

18. Красів (Миколаївський район) // [Електронний ресурс]. – // Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B2_%28%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%29.

19. Книги Василя Лаби // [Електронний ресурс]. – // Режим доступу: http://archive.is/3ALqy.