Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Квир-теория как академическая образовательная дисциплина \ 5017. Курсова робота Рівень сексуальної освіченості сучасної української молоді

Курсова робота Рівень сексуальної освіченості сучасної української молоді

« Назад

Код роботи: 5017

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Квір-теорія як академічна освітня дисципліна

Тема: Рівень сексуальної освіченості сучасної української молоді

Кількість сторінок: 27

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ОформленняМетодичка

Вступ

Розділ 1. Поняття сексуальної освіти та освіченості. Суміжні поняття

Висновки до першого розділу

Розділ 2. Емпіричне та проективне вивчення питання сексуальної освіченості

Висновки до другого розділу

Висновки

Список джерел та наукова література

Актуальність теми:

1) практична актуальність – дану тему можна вважати актуальною, адже в суспільстві сьогодення гостро стоїть питання про проблеми сексуальної освіченості, культури та репродуктивного здоров’я населення аргументовані низькими показниками статистики. З цього слідує необхідність вивчення цієї теми в результаті чого маю бути виробленість рекомендації про напрями, зміст та характер сексуальної освіти, що тільки стоїть на порозі впровадження. А також в рамках цієї теми необхідно виробляти аргументи для переконання на виключну користь впровадження сексуальної освіти, як явища тих представників старших поколінь, які не характеризуються прогресивністю думок, та складно сприймають появу теми «сексу» у відкритому доступі у сучасному суспільстві.

2) теоретична актуальність – проблематику сексуальної освіченості населення, а відповідно й його сексуальну культуру вітчизняна наукова спільнота на даний час не уникає у свої працях, з часом у дослідників виникає все більше і більше зацікавлення зумовленого розумінням нагальних проблем молодого покоління та суспільства, небайдужого до свого майбутнього, загалом. Попри це досі існує деяка обережність та точковість, або ж розмитість в наукових роботах цієї тематики. Важливо внести до переліку дослідників сексуальної сфери життя сучасної молоді наступні імена: І.С.Кон, С.І.Голод, М.Кле, М. Фуко, Е. Гідденс, В.П.Кравець, О.М.Кікінежді, Т.М.Медіна, О.В.Петрунько, Ю.М.Якубова та ін.

Об’єкт: Сучасна українська молодь віком від 16 до 25 років

Предмет: сексуальна освіченість молодого покоління

Завдання:

1. Визначити рівень сексуальної освіченості молоді

2. Дізнатися думку молоді про важливість проблеми

3. Сформувати образ сексуально освіченої людини, відповідно до думок молоді

4. Визначити шляхи до покрашення ситуації

5. Виробити рекомендації у сфері молодіжної політики для держави

Гіпотези:

1. Рівень сексуальної освіченості сучасної української молоді є низьким

2. Сексуальна освіченість впливає на успішність в аспектах соціальної сфери життя людини

3. Більшість молоді має недостатньо теоретичних знань сексуальної сфери до вступу в інтимне життя

4. Існують міфи про секс, які молода людина може розвіяти виключно на власному досвіді інтимних відносин

5. Існує потреба в запровадженні сексуальної освіти в Україні в найближчому майбутньому

Базова теоретична концепція:

Робота на тему «Рівень сексуальної освіченості сучасної української молоді» покликано виявити загальнозначущі проблеми молоді в інтимній сфері, що виникають на одному з важливих етапів становлення особистості в суспільстві, а також прослідкувати за тим, як сексуальна освіченість може вплинути на успішність людини в аспектах соціальної сфери життя, на її мобільність. Завдяки дослідженню можна буде скласти збірне уявлення про образ сексуально освіченої людини, відповідно до думок молоді.

Принципові робочі гіпотези:

1. Рівень сексуальної освіченості сучасної української молоді є низьким

2. Більшість молоді має недостатньо теоретичних знань сексуальної сфери до вступу в інтимне життя

3. Існує потреба в запровадженні сексуальної освіти в Україні в найближчому майбутньому

Висновки

Формування статевої культури підлітків – частина культури майбутнього суспільства. На сучасному етапі розвитку суспільства роль соціальних зв’язків у формуванні статевої культури є однією з найактуальніших у соціальній теорії та практиці. Безперечно цього можна і потрібно досягати саме шляхом підвищення рівня сексуальної освіченості молоді, що веде за собою необхідність впровадження комплексу заходів сексуальної освіти.

Відповідно, сексуальній освіті, згідно з аналізом сучасної ситуації, необхідно задати вектор спрямованості на наступні результати:

1. Сприяти формуванню соціального клімату, що характеризується толерантним і відкритим ставленням до сексуальності, різному способу життя, установкам та цінностям.

2. Поважати сексуальну різноманітність і гендерні відмінності людей, а також усвідомлювати сексуальну ідентичність і розподіл гендерних ролей.

3. Розширити можливості молодих людей приймати правильні рішення, на основі отриманої інформації та її розуміння, а також відповідальної поведінки щодо себе й свого партнера.

4. Володіти знаннями про тіло людини, його розвиток і функції, особливо щодо сексуальності.

5. Мати можливість розвиватися як індивід, що володіє сексуальністю, вчитися виражати почуття і потреби, відчувати задоволення від сексуальності й розвивати власні гендерні ролі та сексуальну ідентичність.

6. Отримати відповідну інформацію про фізичний, когнітивний, соціальний, емоційний та культурний аспекти сексуальності, методи контрацепції, профілактики ІПСШ, ВІЛ та сексуальне насилля.

7. Володіти необхідними життєвими навичками, щоб вміти володіти усіма аспектами сексуальності та міжстатевих відносин.

8. Володіти інформацією про надання і отримання доступу до консультуванню й медичних послуг, особливо при виникненні проблем або питань, пов’язаних із сексуальністю.

9. Вміти розмірковувати про сексуальність, різні норми й цінності в контексті прав людини, аби сформувати власну критичну думку.

10. Вміти будувати сексуальні стосунки на основі взаєморозуміння і взаємоповаги один до одного, мати рівноправні стосунки, що сприятимуть попередженню сексуального домагання та насилля.

11. Вміти вести мову про сексуальність, емоції й відносини, а також уміти це правильно пояснити.

З цього ми можемо обґрунтовано робити висновки про наступні вимоги суспільства до сексуальної освіти:

1. Сексуальна освіта повинна відповідати віку та рівню розвитку молоді, а також враховувати культурне й соціальне середовище існування молодої людини та її статеву приналежність.

2. В основі сексуальної освіти повинні лежати сексуальні та репродуктивні права людини, а також цілісна концепція благополуччя, яка визначає здоров’я особистості.

3. Сексуальна освіта повинна ґрунтуватися на гендерній рівності, самовизначенні та прийнятті різноманітності у поведінці молоді.

4. Сексуальна освіта має починатися з моменту народження.

5. Сексуальна освіта має сприйматися як внесок у суспільство, в якому права і можливості надаються як окремим особам, так і спільнотам.

6. Сексуальна освіта повинна ґрунтуватися на точних наукових даних.

Важливо сказати, що отримані від досліджень результати переважно свідчать про невідповідність між попитом на інформацію про здорові сексуальні стосунки та забезпеченням цими знаннями, тому необхідне негайне запровадження сексуальної освіти, оскільки Українське суспільство знаходиться на тій критичній точці, коли хвилина затримка у впровадженні здатна призвести до пагубних наслідків для суспільства на багато років вперед.

Адже тільки виправивши ситуацію низької сексуальної освіченості покоління сучасної молоді, яке в подальшому стане батьками, ми зможемо розраховувати на культурне в сексуальному плані суспільство в майбутньому, яке здатне відтворюватись з прогресивними показниками у сфері сексуальної культури та репродуктивного здоров’я.

Список джерел та наукова література

І. Список джерел

1. International technical guidance on sexuality education / an evidence-informed aproach for schools, teachers and health educators. – section on hiv and aids division for the coordination of un priorities in education. Unesco. – ed. – 2009. - /ws/36 rev3. P.22

ІІ. Список наукової літератури

2. Богадельніков І.В. Освіченість або інтелігентність //Проблеми клінічної педіатрії, 3 (21) 2013 стр. 88

3. Большая советская энциклопедия: в 30 т. – М.: «Советская энциклопедия», 1969-1978

4. Бялик О.В. Провідні принципи статевого виховання учнів у закладах освіти країн Євросоюзу с.105-106 / О.В. Бялик // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - 2015. - вип. 19(1). - с. 104-113. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ujrn/tmpvd_2015_19%281%29__12

5. Говорун Т.В. Сексуальність та статева поведінка в україні (проблеми сьогодення та перспективи) // Т.В. Говорун, Б.М. Ворник. – к., 1995. – 51 с.

6. Журавлева И.В. Репродуктивное здоровье подростков и проблемы полового просвещения. // Социология здоровья и медицины. – 2004. – с.134.

7. Івахненко Т.П. Проблема формування сексуальної культури молоді – інноваційна концепція сучасної освіти // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Методологія і теорія педагогіки. – 2012. – № 1

8. Каган В.Е. Воспитателю о сексологии / В.Е. Каган. − М.: Педагогика, 1991. – 254 с.

9. Кетова О.М. Обізнаність молоді сьогодення у питаннях репродуктології та сексуальної поведінки // Вісник вінницького національного медичного університету. – Соціальна медицина, організація охорони здоров’я. – 201р. – №1, Ч.1 (Т.20) – 118 стр.

10. Кон И.С. Сексуальна освіта — глобальне завдання 21 століття [Електронний ресурс] // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2009р. – № 1. – с.94-114.// Режим доступу: Https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahukewicn4tfnmttahuim5okhttzdomqfgg6maq&url=http%3a%2f%2fwww.nbuv.gov.ua%2fold_jrn%2fsoc_gum%2fnvnau_ppf%2f2010_155_1%2f10itp.pdf&usg=afqjcnh-wcowus0rbvrywqx0yvdw6rlmlq&cad=rja

11. Кон И.С. Сексуальность и культура / И.С. Кон. – м., 2004. – 101 с.

12. Кон И.С. Психосексуальное развитие и половая социализация / И.С. Кон // Семейная психотерапия при нервных и психических заболеваниях. – Л.: Ленинградский психоневрологический ин-т, 1978. – С. 113-122.

13. Коханська А.І., Романюк І.Д. Проблеми формування статевої освіченості сучасної молоді України // Український науково-медичний молодіжний журнал. – Соціальна медицина. – 2014. – №1 (79).

14. Кравець В.П. Актуальні проблеми сексуальної освіти учнівської молоді наукові записки// Соціальна педагогіка. Серія: 70 педагогіка. — 2012. — № 4.

15. Лепьохіна О.І. Стан репродуктивного здоров’я студенток класичного приватного університету // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – 2014 р., вип. 34 (87).

16. Ляпіна Л.А., Драган Н.О. До проблеми сексуальної соціалізації підлітків // Наукові праці. Соціологія випуск 213. Том 225. - 2013р.

17. Орлов Ю.М. Половое воспитание, как звено становления личности. – М.: просвещение – с. 202.

18. Федоренко Р.П. Вплив сексуального профілю партнерів на благополуччя шлюбно-сімейних взаємин // Вісник ОНУ імені І.І. Мечников. – Психологія. – 2012р. – Т. 17. Вип. 8(20). – 433стр.

19. Якіманська І.С. / [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://pedagog.profi.org.ua/uk/node/2586

20. Якубова Л.А. Особливості формування статевої культури підлітків. – 2009. – с. 199.