Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Педагогическая психология \ 5013. Бакалаврська робота Використання коміксів для формування правової культури дошкільнят

Бакалаврська робота Використання коміксів для формування правової культури дошкільнят

« Назад

Код роботи: 5013

Вид роботи: Бакалаврська робота

Предмет: Педагогічна психологія

Тема: Використання коміксів для формування правової культури дошкільнят

Кількість сторінок: 59

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 800 грн

Оформлення: Методичка

Вступ

Розділ 1. Теоретичні аспекти вивчення правової культури дошкільників

1.1. Психологічні особливості дітей дошкільного віку

1.2. Сутність правової культури дошкільників

1.3. Особливості використання коміксів у навчальному процесі

Розділ. 2. Експериментальне дослідження ефективності застосування коміксів для підвищення правової культури дітей дошкільного віку

2.1. Аналіз використання коміксів для підвищення правової культури дітей під час навчального процесу

2.2. Експериментальне виявлення впливу коміксів на підвищення правової культури дітей дошкільного віку

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

На сучасному етапі розвитку суспільства пріоритетним напрямком світового розвитку життя є процес правового виховання підростаючого покоління. У цих умовах система виховання і освіти молодого покоління все більше орієнтується на гуманізацію, прищеплення маленьким громадянам загальнолюдських і національних цінностей, покладених в основу прав і свобод людини і громадянина.

Нині аналіз науково-педагогічної літератури та практики дозволив нам зробити висновок: незважаючи на наявність досить великої літератури з проблем правового виховання, не всі його теоретичні аспекти розроблені в рівній мірі. Серед найбільш актуальних залишається проблема правового виховання дітей дошкульного віку.

Разом з тим, аналіз досліджень показав, що проблемі формування морально-правових уявлень старших дошкільників в системі дошкільної освіти, приділено недостатньо уваги. У зв'язку з цим, розгляд даної проблеми є актуальним в силу підвищення вимог суспільства до правової культури, соціалізації дошкільників в сучасних умовах.

Метою дослідження є виявлення впливу коміксів на підвищення правової культури дошкільників.

Для досягнення поставленої мети були поставлені наступні завдання:

1) вивчення психологічних особливостей дітей дошкільного віку;

2) визначення сутності правової культури дошкільників;

3) розкриття особливостей використання коміксів у навчальному процесі;

4) дослідження використання коміксів для підвищення правової культури дітей під час навчального процесу;

5) аналіз та обґрунтування застосування коміксів для підвищення правової культури дітей дошкільного віку.

Обєктом дослідження є формування правової культури у навчальному процесі дошкільників.

Предметом бакалаврської роботи є вплив коміксів на підвищення правової культури у навчальному процесі дошкільників.

При написанні бакалаврської роботи використовувалися методи групування, індукції та дедукції.

Наукова новизна роботи полягає у тому, що на сучасному етапі розвитку вітчизняної освіти недостатньо уваги приділяється дидактичній ролі коміксів у навчальному процесі.

Теоретичне значення бакалаврської роботи складають аналіз поглядів провідних сучасних учених на проблему використання коміксів у навчальному процесі дошкільників.

Практичне значення бакалаврської роботи полягає у тому, що матеріали дослідження можна використовувати для подальших наукових розробок у контексті вивчення засобів підвищення правової культури дошкільників.

Експериментальною базою дослідження є старша група дошкільників дитячого садку с. Бігунь.

Бакалаврська робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи становить 59 сторінок, з них 44 сторінки - основного тексту. Список використаних джерел налічує 54 позиції.

Таким чином, ідеї педагогічної культури, завдання виховання і навчання батьків, їх роль у вирішенні сімейних і соціальних проблем суспільства, які пов'язані з вихованням дітей, допоможуть подолати невпевненість у своїх силах; поліпшити виховання дітей за допомогою гуманізації їх життєдіяльності; знизити та упередити негативні явища. Завдання педагогічного колективу полягає в тому, щоб удосконалювати свої підходи, шукати більш ефективні форми взаємодії з батьками і впливу на них.

Дітям старшого дошкільного віку (5-6 років) доступна система знань про права людини, чітко структурно оформлена і спирається на наступні принципи відбору:

- Права, з вмістом яких діти постійно зустрічаються у своєму житті;

- Права, які найбільш часто порушуються дорослими чи іншими дітьми;

- Права, знання яких може сприяти розвитку інтересу дітей до соціальних явищ і доступні пізнання на рівні елементарних узагальнень.

Формування у дітей 5-6 років уявлень про права людини відбувається більш успішно при використанні пошуково-експериментальних, ігрових, проблемних, практичних методів, спостереження і самоспостереження, що робить цей процес особистісно-значущим.

Над вченими-педагогами тяжіють стереотипи. Практикуючі педагоги, швидше на рівні емпірики, опановують і використовують цей дидактичний підхід і педагогічну технологію. Дидактичний потенціал коміксу, як одна із форм передавання інформації, і його вплив на навчальну діяльність учня з принципово новим і ефективним способом організації навчальної діяльності, педагогічна українська спільнота поки що недооцінює.

Запропонована методика використання коміксів розрахована на ігрові, рольові можливості педагогічного процесу. Основний показник виконаного завдання — відповідність сюжету коміксу реаліям, уміння в невербальній формі передати правову інформацію. Цим цілям підкоряються й додаткові конкретні творчі завдання, що розвивають уяву, фантазію та асоціативне мислення.

У результаті проведеного експерименту можна прийти до висновку про те, що після проведення серії занять з використанням коміксів, з метою підвищення рівня правової культури, спостерігаються істотні зміни у знаннях дітей в області права. Так, діагностика показує, що кількість дітей з високим рівнем правового виховання зросла. У той же час, спостерігається тенденція до зменшення кількості дошкільнят з низьким рівнем знань у галузі права.

Таким чином, поєднання різних форм візуалізації навчальної інформації дозволяють отримати новітні засоби навчання та унаочнення матеріалу, прикладом яких можуть слугувати комікси, еволюції яких від розважального до пізнавального контенту дозволяють не тільки унаочнити навчальний матеріал, але й допомогти розвинути мнемічні здібності, сформувати інтелектуальні вміння та підвищити ефективність навчально-пізнавального процесу взагалі.

Список використаної літератури

1. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения. – М.: ИНТОР, 1996. – 544 с.

2. Кудикіна Н. В., Юрженко В. В. До постановки проблеми формування елементарної техніко-технологічної культури особистості в дошкільній освіті // Дошкільна освіта: теоретико- методичні аспекти / За загальною редакцією Н. В. Кудикіної; укл. О. В. Коваленко, О. В. Мартинчук. – К.: Київськ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2011. – С.150–160

3. Мала Катерина. Справедливість і масова культура в сучасному суспільстві – Електронний ресурс: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=48975.

4. Малюємо комікси щодо сталого розвитку. – Електронна адреса: http://esd.org.ua/node/429, Комікси для сталого розвитку. (Презентація). – Електронна адреса: http://www.ippo.edu.te.ua/index.php/2009-12-25-07-23-02/874-2014-01-10-06-46-26.

5. Міністерство освіти буде вчити школярів по коміксах / [стаття]. – Електронна адреса: http://intvua.com/news/64489-mnsterstvo-osvti-bude-vchiti-shkolyarv-po-komksah.html.

6. Найссер У. Познание и реальность. Смысл и принципы когнитивной психологи. – М.: Прогресс, 1981. – 232 с.

7. Новикова И. А. Современное развлекательное телевещание в контексте общественных дискуссий // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика. – 2009. – № 4. – C. 109–126.

8. Собкин В. Комикс в образовании: есть ли польза от дела? // Народное образование. – 2002. – № 9 (1322). – С. 131.

9. Фокин Ю. Г. Теория и технология обучения: деятельносный подход: Учеб. пособие. – М.: Изд. центр "Академия", 2006. – 240 с.

10. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды / Под ред. В. В. Давыдова, В. П. Зинченко. – М.: Педагогика, 1989. – 555 с.

11. Юрженко В. В. Особливості ергономіки екранного поля електронних підручників для системи ПТО // Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка: Зб. наук. праць, вип. 3. – К.: Вид-во ІПТО НАПН України, 2012. – 110 с.

12. Давыдова С. В. Дидактический потенциал комикса и его использование на занятиях по английскому [Електронный ресурс]. Режим доступа: http://rudocs. exdat.com/docs/ index-493259.html?page=28.

13. Архипова Л. М. Комиксы как инновационный метод активизации познавательной сферы учащихся с задержкой психического развития в процессе обучения истории // Ярославский педагогический вестник. Том II. Психолого-педагогические науки. 2012. № 4. С. 106–110.

14. Юрженко В. В. Використання елементів контент-поля електронних підручників в системі професійно-технічної освіти // Науковий вісник. – К.: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2013. – Ч.5. – С. 65–72. 13.

15. Юрженко В. В. Проблеми медіаосвіти в контексті підручникотворення для системи професійно-технічної освіти України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль: ТНПУ, 2013. – № 3. – С. 161–166.

16. Юрженко В. В. Методологічні підходи до визначення структури й змісту освітньої галузі "Технологія" в основній школі: Монографія. – К.: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2014. – С. 213–216.

17. Козлова С. А. Мы имеем право: учебно-методическое пособие / С. А. Козлова. – М.: Обруч, 2010. – 208 с.

18. Эльконин Д. Б. Детская психология / Д. Б. Эльконин; Ред.- сост. Д. Б. Эльконин. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. – 384 с.

19. Нравственная культура личности: условия формирования / Под ред. А. С. Лаптенка. – Мн.: НМО, 2001. – 180 с.

20. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольни- ков: пособие для воспитателей детского сада / Под ред. А. М. Виноградовой. – М.: Просвещение, 1980. – 233 с.

21. Альошина Н. В. Ознайомлення дошкільнят з навколишнім і соціальною дійсністю. - М., - 2001, - 234 с.

22. Бабич Л. М. "365 захоплюючих занять для дошкільнят" - Москва, Айріс-прес, 2000 - 256 с.

23. Гавриліна С. Ю., Кутявина Н. Г., Топоркова І. К., Щербина С. А. Безпека вашого малюка. - Ярославль: "Академія розвитку", 1997 - 160 с.

24. Знайомимо дошкільнят з Конвенцією про права дитини / Авт.-сост.: Є. В. Соловйова, Т. А. Данилова, Т. С. Лагода, Н. М. Стьопіна. - 2-е вид., Испр. і доп. - М.: аркто, 2004. - 88 с.

25. Кацуба С. П., Жоров М. А. Сім'я в житті людини: правові основи. - Львів: Рес. унит. підприємство "Центр наук.-тех. та ділової інформації", 2003. - 88 с.

26. Козлова С. А. Мій світ: прилучення дитини до соціального світу. - М., - 2000, - 188 с.

27. Конвенція про права дитини. Прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 ЮНІСЕФ Дитячий Фонд ООН - 28 с.

28. Ладутько Л. К., Шкляр С. В. Пізнаємо світ і себе. - Мн., 2004, - 76 с.

29. Петеріна С. В. Виховання культури поведінки у дітей дошкільного віку. - М, - 1986, - 88 с.

30. Права дитини. / Авт.-сост. О. Н. Ячменьова. Вітебськ: Вид-во УО "ВДУ ім. П. М. Машерова", 2-3. - 30 с.

31. Смагіна Л. Права дитини в дошкільному віці // Пралеска. 2004. № 12.

32. Смагіна Л. І., Права дитини: теорія і методика: Монографія. - Мінськ: Бел. фонд соц. підтримки дітей та підлітків "Ми - дітям", 1999. - 137 с.

33. Сто уроків з прав дитини: Навчальний метод. посібник / Л. І. Смагіна, А. С. Карнейчік, А. А. Петріковіч, І. А. Царик. - Мн.: Універсітецкае, - 1999. - 171 с.

34. Положення дітей в Республіці Білорусь в 2006 р. національний доповідь / Нац. комісія з прав дитини, МО РБ. - Мн., НІО. 2008. - 164 с.

35. Урунтаева Г. А., Афонькіна Ю. А. Знайомимо малят з навколишнім світом. - М, - 1997, - 212 с.

36. Усачов О. М. Загальна Декларація прав людини для дітей та дорослих. М: "Ангстрем", 1993. - 84 с.

37. Фомічова Т. П. Я і світ навколо мене / під ред. Є. І. Красія. - Мозир, - 2001, - 230 с.

38. Чечет В. В., Коростельова Т. М., Сім'я та установи, що забезпечують дошкільну освіту: взаємодія в інтересах дитини. Мн. - 2004. - 116 с.

39. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2003. – 137 с.

40. Бондар В. І. Дидактика: Підручник. – К.: Либідь, 2005. – 264 с.

41. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Методичний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2003. – 316 с.

42. Власова О. І. Педагогічна психологія: Навчальний посібник. – К.: Либідь, 2005. – 400 с.

43. Вознюк Н. М. Етико-педагогічні основи формування особистості: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2005. – 196 с.

44. Волкова Н. П. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Академія, 2003. – 576 с.

45. Гура О. І. Вступ до спеціальності “Педагогіка вищої школи”: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2005. – 224 с.

46. Забродський М. М. Педагогічна психологія: Курс лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 189 с.

47. Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2005. – 180 с.

48. Кузьмінський А. І., Омельяненко В. А. Педагогіка: Підручник. – К.: Знання-прес,2003. – 418 с.

49. Кутішенко В. П. Вікова та педагогічна психологія (курс лекцій): Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2005. – 128 с.

50. Лозниця В. С. Психологія і педагогіка: основні положення. Навчальний посібник. – К.: “ЕксОб”, 1999. – 303 с.

51. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: Навчальний посібник. – К.: Гранмна, 1999. – 350 с.

52. Ольшанский Д. В. Психология мас. – СПб.: Питер, 2002. – 363 с.

53. Педагогіка: Хрестоматія / Уклад.: А. І. Кузьмінський, В. Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2006. – 700 с.

54. Педагогіка в запитаннях і відповідях: Навчальний посібник / Л. В. Кондрашова, О. А. Пермяков та ін. – К.: Знання, 2006. – 252 с.