Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Стилистика английского языка \ 4800. Курсова робота Англійські термінологічні словосполучення в юридичних документах

Курсова робота Англійські термінологічні словосполучення в юридичних документах

« Назад

Код роботи: 4800

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Стилістика англійської мови

Тема: Англійські термінологічні словосполучення в юридичних документах

Кількість сторінок: 53

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТЕРМІНА І ТЕРМІНОЛОГІЇ У СУЧАСНІЙ ЛІНГВІСТИЦІ

1.1. Поняття терміна і види термінологічних одиниць

1.2. Будова термінів

1.3. Мовознавчі вимоги до термінів

1.4. Визначення терміносистеми

1.5. Класифікація термінів

РОЗДІЛ 2. АНГЛІЙСЬКІ ТЕРМІНОЛОГІЧНІ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В ЮРИЛИЧНИХ ДОКУМЕНТАХ

2.1. Терміносистема юридичних термінів в англійській мові

2.2. Особливості термінологічних словосполучень в юридичних документах

ВИСНОВКИ

Додатки

Список літератури

Для сучасної англійської юридичної термінології характерною є подвійна мовна основа. Поряд із словами та виразами, що належать до власне англійської мови, наявні також терміни-слова та терміни-словосполучення, запозичені з класичних та сучасних європейських мов. В англійській мові вони значною мірою асимілювалися, внаслідок чого ядро сучасної лексики права є лише частково специфічним і будується відповідно до правил термінотворення, властивих англійській мові в цілому.

Моделі правових термінів в англійській мові організовані відповідно до доволі жорстких норм термінотворення, які є типовими для вузькоспеціальної лексики. Наповнення моделі відбувається відповідно до екстралінгвістичних вимог поняттєвого поля. Чіткість і універсальність моделей утворення правничих термінів забезпечуються набором визначених словотвірних елементів певного мікрополя.

Правничі терміни номінують такі аспекти мовно-концептуального поля юриспруденції: суб’єкт дії (терміни-складні слова, двохкомпонентні словосполучення, суфіксальні похідні), правомірна дія (складні слова, абревіатури, двохкомпонентні словосполучення), документ (складні слова, двохкомпонентні словосполучення), об’єкт права (конверсійні похідні, складні слова), злочин (складні слова, двохкомпонентні словосполучення, трьохкомпонентні словосполучення, словосполучення – власні назви).

Системний характер юридичної термінології визначається наявністю гіперо-гіпонімічних та антонімічних відношень термінів права, які є універсальним засобом тематичної ієрархічної та різнополюсної організації досліджуваної термінології. Асистемність англійської правничої термінології полягає в наявності полісемантичних, омонімічних та синонімічних термінів, які за відсутності визначаючого контексту перешкоджають однозначному розумінню правового поняття, але водночас є джерелом поповнення юридичної лексики за законом економії мовних зусиль.

Поповнення сучасної англійської правничої термінології вторинними номінаціями відбувається головним чином за рахунок метафоризації (на основі функціональної подібності, подібності ознак, подібності до тварин і до назви місця) і метонімізації (на основі зв’язку між процесом і результатом, результатом і процесом, процесом і особою, процесом і предметом, частиною і цілим, процесом і документом).

ВСТУП

З розширенням міжнародних взаємин вивчення іноземної мови як мови спеціальної набуває фахового термінологічного спрямування, однією з ознак якого є термінологічна двомовність. Терміни різних галузей знань утворюють в українській та іноземній мовах свої системи з внутрішньою впорядкованістю компонентів. Знайти оптимальну відповідність цих систем – важливе завдання сучасної філологічної науки, орієнтованої на якісне викладання іноземних мов.

Необхідною передумовою спілкування фахівців (що стає складнішим у зв’язку з безперервною спеціалізацією наук) є процеси впорядкування, гармонізації та уніфікації спеціальних лексичних одиниць, зокрема, в англійській мові. Ці процеси можливі за умови чіткої систематизації окремих термінологій, опису зв’язків між окремими елементами систем та їх логічного впорядкування. Міжнародна уніфікація законодавства, прикладом якої є правова база Європейського Союзу, потребує глибокого знання відмінних та схожих рис правових систем. Такі знання є невід’ємними від знання правової термінології. Вивчення англійської юридичної термінології дає можливість точно окреслити сучасну концептуально-лексичну картину юриспруденції як таку, що тісно пов’язана з глибинними механізмами інтелектуальної діяльності людини, і це знаходить відображення у формуванні засобів виразу, в моделях та правилах її організації і в структурі самого юридичного дискурсу.

Теоретичною базою дослідження є роботи вітчизняних і зарубіжних вчених Н.Ф. Клименко, Е.Ф. Скороходька, Т.Р. Кияка, В.М. Лейчика, А.Д. Бєлової, В.І. Карабана, Б.Н. Головіна, С.В. Гріньова, Т.А. Журавльової, В.Г. Гака, І.С. Квитко, Л.Ф. Омельченко, А.В. Суперанської, Л.Б. Ткачової, В. Бішина, Б. Бікса, П. Гудріха, Д. Мелінкофа та інших.

Актуальність дослідження зумовлена фактом необхідності системного вивчення спеціальної англійської юридичної термінології як важливої частини лексичної підсистеми, що включає поряд із цілими словами також і їхні частини, та словотвірні моделі і правила сполучення слів-термінів у синтагматичні послідовності для вираження конкретного номінативного завдання, в плані якомога повнішого її опису та виявлення усіх основних шляхів її формування, організації та функціонування в межах правничого письмового дискурсу.

В сучасній лінгвістиці відсутні праці, які б дали змогу отримати цілісну картину інвентаря правничої терміносистеми на сучасному етапі її становлення та гармонізації відповідних субмов права демократичних країн світу, в тому числі й української правничої термінології, які висвітлювали би загальнотеоретичні питання, що стосуються процесів виникнення і функціонування наукових термінів права як одиниць первинної і вторинної номінації.

Мета дослідження полягає в тому, щоб системно представити англійську правничу термінологію, основні шляхи і способи утворення юридичних термінів у сучасній англійській мові та описати деякі прагматичні аспекти функціонування правничих термінів у письмовому юридичному дискурсі.

Для досягнення головної мети були поставлені і вирішені такі конкретні завдання:

- уточнити основні властивості та ознаки юридичного терміна;

- визначити принципи системної організації юридичної термінології англійської мови;

- виявити та описати словотвірні особливості англійських юридичних термінів;

- встановити особливості структурних і структурно-семантичних моделей англійських правничих термінів;

- проаналізувати юридичний дискурс в його письмовій формі та визначити ступінь його насиченості зовнішніми та внутрішніми лексичними одиницями юриспруденції.

Об’єктом дослідження стали англійські юридичні терміни загальною кількістю 150 одиниць, що містяться в тлумачних юридичних словниках англійської мови та в опрацьованих джерелах матеріалу.

Предметом вивчення виступають словотвірні, структурно-семантичні характеристики англійської юридичної термінології, як і окремі аспекти її функціонування в правничому дискурсі.

Методи дослідження. Мета та завдання визначили вибір таких методів дослідження, як метод синхронного опису і структурного аналізу, компонентний, словотвірний, контекстуальний та трансформаційний аналізи, а також елементи статистичного аналізу.

Список літератури

1. Терміни-словосполучення в англійській юридичній термінології // Гуманітарний вісник. Серія “Іноземна філологія”. – Черкаси: ЧІТІ, 1999. – С. 79-82.

2. Юридичні терміни–композити в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу / Зб. наук. праць.– Київ: КНУ, 2000. – № 4. – С. 118-125.

3. Структурні і семантичні особливості англійських юридичних термінів–складних слів // Мовні і концептуальні картини світу / Зб. наук. праць.– Київ: КНУ, 2001. – №5. – С. 45-47.

4. Омонімія в англійській юридичній термінології // Проблеми романо-германської філології / Зб. наук. праць. – Ужгород: УжДУ, 2001. – С. 54-58.

5. Трьохкомпонентні словосполучення – юридичні терміни в англійській мові // Слов’янський вісник. Зб. наук. праць. – Рівне: РІС КСУ, 2003. – Вип. 4. – С. 14-18.

6. Английская юридическая терминология и проблемы ее унификации // Функциональная лингвистика. Язык в современном обществе / Материалы междун. конференции 5-9 октября 1998 г. – Ялта, 1998. – С. 48-49.

7. К вопросу о словообразовательной метафоризации (на материале английской юридической терминологии) // Проблемы семантического описания единиц языка и речи / Материалы докладов Междунар. науч. конференции 10-12 ноября 1998 г. – Минск, 1998. – С. 162-163.

8. Екстралінгвістичні фактори впливу на розвиток англійської юридичної термінології // Функциональная лингвистика. Язык. Культура. Общество / Материалы конференции 4-8 октября 1999 г. – Ялта, 1999. – С. 37-39.

9. Особливості конверсії та абревіації в англійській юридичній термінології // Іноземна філологія на межі тисячоліть / Тези доповідей міжнар. наук. конференції. – Харків: ХНУ, 2000. – С. 62-63.

10. Конверсія в англійській юридичній термінології та її відтворення засобами української мови // Проблеми романо-германської філології / Матеріали міжнарод. наук. конференції, 25-26 вересня 2000 р. – Ужгород: УжДУ, 2000. – С. 98-101.

11. Явище абревіації в англійській юридичній термінології // Функциональная лингвистика. Язык. Человек. Власть / Материалы конференции, 1-6 октября 2001 г. – Ялта, 2001 г. – С. 63-64.

12. Алимов В. В. Юридический перевод. Практический курс. Английский язык. Изд. 2-е / Вячеслав Вячеславович Алимов. – М.: Эдиториал УРСС, 2004. – 160 с.

13. Англо-український юридичний словник: Близько 75000 термінів / упоряд.: С. М. Андріанов та ін.; за ред. Л. І. Шевченко. – К.: Арій, 2007. – 552 с.

14. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми / В'ячеслав Іванович Карабан. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 57 с.

15. Маслова В. А. Лингвокультурология: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений / Валентина Авраамовна Маслова. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с.

16. Пронина Р. Ф. Перевод английской научно-технической литературы: учебн. пос. для вузов. – 3-е изд., испр. и доп / Раиса Федоровна Пронина. – М.: Высшая школа, 1986. – 175 с.

17. Слепович В. С. Деловой английский. Business comunication: учебн. пос. / Виктор Самойлович Слепович. – Мн.: ТетраСистемс, 2002. – 256 с.

18. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: Учеб. пособие для студ. высш. учеб, заведений / Светлана Григорьевна Тер-Минасова. – М.: Слово/Slovo, 2000. – 624 с.

19. Щепотина Е. В. Лингвокультурные факторы перевода юридического текста / Елена Валерьевна Щепотина // Язык, коммуникация и социальная среда. Вып. 2. – Воронеж: ВГТУ, 202. – С. 109–116.

20. Семантико-стилістичні аспекти функціонування юридичної термінології в економічному тексті // Іноземномовний текст за фахом: лінгводидактичні аспекти. – Львів:Світ, 1998. – С. 136–141.

21. Англійська юридична термінологія у текстах з економіки // Іноземна філологія. Український науковий збірник. – 1999. – Вип.111. – С. 208–212.

22. Дериваційні процеси правничої термінології в економічних текстах // “Наукові записки” Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Мовознавство. – 2000.– №1. – С.99–104.

23. Повага до закону — важливе для майбутнього економіки України // Матеріали міжвузівської наук.-практ. конф. “Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку”. – Ч. 1. – Тернопіль. – 1996. – С. 79.

24. Юридичні терміни в економічних текстах: граматична класифікація // Матеріали західно-регіон. наук.-метод. конф. викладачів іноз. мов вищих навч. закладів “Лінгво-дидактичні проблеми викладання іноземних мов на економічних факультетах”. – Тернопіль. – 1997. – С. 131–132.

25. Особливості англійської юридичної термінології в економічному дискурсі // Матеріали 2-ї західно-регіон. наук.-метод. конф. викладачів іноз. мов вищих навч. закладів “Лінгво-дидактичний плюралізм навчального процесу з іноземних мов у вищих навчальних закладах”. – Тернопіль. – 1999. – С. 142–146.

26. Карабан В. І. Переклад англійської наукової та технічної літератури: лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі / В. І. Карабан. – Вінниця: Нова книга, 2001. – Ч. 2. – 304 с.

27. Комарова З. И. Ненормативная терминологическая лексика в отраслевой терминосистеме и терминологическом словаре // 4 Житниковские чтения: актуальные проблемы лексикографирования научных исследований: материалы межвузовской научной конференции / З. И. Комарова. – Челябинск, 2000. – Ч. 1. – С. 15–24.

28. Ліпко І. В. Англійська мова для юристів: підруч. [для студ. та викл. вищ. навч. закл.] / І. В. Ліпко. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 208 с.

29. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури: міжнародні конвенції у галузі прав людини / [Черноватий Л. М., Карабан В. І., Ганічева Т. В., Ліпко І. П.]. – Вінниця: Нова Книга, 2006. – 272 с.

30. Полубиченко Л. В. Язык юридической документации как объекта учебного перевода в функционально-стилистическом аспекте / Л. В. Полубиченко // Вестник Московского государственного университета: лингвистика и межкультурная коммуникация. – Москва: Изд-во МГУ, 1999. – Сер. 19. – № 3. – С. 116–129.

31. Скороходько Є. Ф. Позиційна інтерференція термінів як структурна характеристика наукового тексту / Є. Ф. Скороходько // Мовознавство. – 2006. – № 4. – С. 22–32.

32. Хижняк С. П. Правовая терминология и проблемы ее упорядочения / С. П. Хижняк // Правоведение. – 1990. – № 6. – С. 67–71.

33. Циткіна Ф. О. Термінологія й переклад / Ф. О. Циткіна. – Львів: ВЛІ, 1988. – 35 с.

34. Шило В. Генезис і становлення англійської правничої та адміністративної термінології / В. Шило // Вісник Львів. ун-ту. – 2003. – № 11. – С. 126–132. – (Серія: іноземні мови).