Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лексикология английского языка \ 4798. Курсова робота Функціонально-семантична парадигма прислівників у художньому тексті Lauren Weisberger “The Devil wears Prada”

Курсова робота Функціонально-семантична парадигма прислівників у художньому тексті Lauren Weisberger “The Devil wears Prada”

« Назад

Код роботи: 4798

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Лексикологія англійської мови

Тема: Функціонально-семантична парадигма прислівників у художньому тексті Lauren Weisberger “The Devil wears Prada”

Кількість сторінок: 38

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Основні класи та функціонально-семантична парадигма прислівників

1.1. Вступні зауваження

1.2. Основні класи прислівників в англійській мові

1.3. Семантико-синтаксична категорійна парадигма прикметника як периферійної частини мови

1.4. Функціонально-семантична парадигма прислівників в англійській мові

1.5. Заключні зауваження

Розділ 2. Функціонально-семантична парадигма прислівників у художньому творі

2.1. Вступні зауваження

2.2. Основні групи прислівників в художньому творі

2.3. Структурна ієрархія семантики

2.4. Прислівники міри та ступеня в художньому творі

2.5. Заключні зауваження

Розділ 3. Групи прислівників в творі Lauren Weisberger “The Devil wears Prada”

Висновки до 3 розділу

Висновки

Список літератури

Актуальність дослідження зумовлена недостатнім порівняльним вивченням граматичних особливостей перекладу українською мовою англомовної науково-технічної та художньої прози, а також сучасними вимогами до цих видів перекладу, коли йдеться про передачу не лише змісту оригіналу, а й про оптимальне відтворення стилістичних характеристик тексту. Зіставлення окремих граматичних явищ мови-джерела і мови перекладу в межах контрастивно-перекладознавчого аналізу текстів науково-технічної та художньої прози розв'язує певні вузькі, часткові проблеми цих жанрово-стилістичних видів перекладу, але воно є надзвичайно актуальним на сучасному етапі розвитку перекладознавства, адже принцип цілісного сприйняття тексту – науково-технічного чи художнього – передбачає якнайприскіпливішу увагу до окремих його складових частин.

Об'єктом дослідження є граматичні форми та конструкції, представлені на рівні словоформ (морфологічні особливості) та рівні словосполучень і речень (синтаксичні особливості) англомовних науково-технічних та художніх текстів та їхніх українських відповідників.

Предметом дослідження є особливості стратегії перекладачів у віднайденні способів та прийомів відтворення складних граматичних явищ в українських перекладах англомовної науково-технічної та художньої літератури.

Транспозиції прислівників не є поширеними при перекладі, на відміну від дієслівникових та іменникових. Вони у більшості випадків і перекладаються прислівниками. Але проаналізований матеріал показав, що прислівники, як і інші частини мови, транспонуються. Вони переходять дуже часто у прикметники, фразеологічні звороти, частки, дієприслівникові звороти, дієслова, і менш вживаними є транспозиції у іменники і вставні слова. Особливу зацікавленість становлять прислівники на -ly та прислівники, які відокремлюються комами. Вони мають інші властивості, на відміну від звичайних прислівників, і своїми показниками частіше за все виходять за рамки функцій придієслівного ад’юнкта завдяки положенню на самому початку речення. Ці прислівники розповсюджують свої модифікуючі здатності на речення і таким чином у перекладі теж дуже часто виконують таку функцію. Стосовно ж прислівників на -ly, які не відокремлюються комами, то вони у більшості випадків при перекладі підкреслюють емоційну забарвленість речення. Таку функцію виконують і деякі інші прислівники. Ці приклади дуже характерні для художнього перекладу, який не потребує наукової точності. Також прислівники можуть випускатися при перекладі, що не дуже добре впливає на МП, тому що зникає деяка емоційність, яка була присутня у мові оригіналу. Питання транспозиції прислівників при перекладі на українську мову є дуже актуальним і перспективним для лінгвістичного дослідження.

Отже, під парентетичними конструкціями розуміємо такі форми, які вводяться в речення на семантико-комунікативному рівні, не пов’язуються формально з жодним з його членів і характеризуються специфічною інтонацією й семантикою, вираженням ставлення до повідомленого з погляду його ймовірності чи неймовірності, емоційної оцінки, ступеня звичайності, способу оформлення думок, активізації співрозмовника тощо.

На прикладі сучасної англійської літератури, творі Lauren Weisberger “The Devil wears Prada” було простежено використання парентетичних конструкцій та визначено, що найчастіше вони виражені такими модальними словами як sure, perhaps, surely, naturally, really, maybe, certainly, definitely, of course, а специфіка використання парентез у художньому творі слугує певною характеристикою авторського стилю письменника.

Подальші дослідження використання парентетичних конструкцій у художніх текстах дозволять більш докладно виявити їх вплив на формування художньої дійсності та з’ясувати їх роль в реалізації авторського задуму.

1. Александрова О. В. Проблемы экспрессивного синтаксиса. – М.: Высшая школа. 1981. – 185 с.

2. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / Ахманова О. С. – 2 изд., – М., 1969. – 607 c.

3. Виноградов В. В. О категории модальности и модальных словах в русском языке // Избр. тр.: Исследования по русской грамматике. – М.: Наука, 1975. – Т. 2. – С. 38-79.

4. Котляр Т. Р. Вставочные конструкции в современном английском языке: Автореф. дис. … канд. Филол. наук. – М., 1962. – 27 с.

5. Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В. Н. Ярцева]. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 687 с.

6. Панфилов В. З. Взаимоотношение языка и мышления [Текст] / В. З. Панфилов. – М.: Наука, 1971. – 232 с.

7. Панфилов В. З. Категория модальности и ее роль в конструировании структуры предложения и суждения / В.З. Панфилов М.: Наука, 1977. – 37 с.

8. Скибицька Н. В. Епістемічна модальність в англійській мові (діахронний аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.04 / Н. В. Скибицька. – К.: Нац. ун-т ім. Т.Шевченка, 2004. – 21 с.

9. Тураева З. Я. Лингвистика текста (Текст: Структура и семантика) – Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2103 «Иностр. яз.».— M.: Просвещение, 1986. — 127 с.

10. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. – Л., 1941. с. 265.

11. Bayly A. An Introduction to Languages, Literature and Philosophical, 1758. − Menston: Scalar Press, 1968. −187 p.

12. Beatie J. The Theory of Language, 1788. − Menston: Scolar Press, 1968. − 390 p.

13. Brightland J. A Grammar of the English Tongue. With the Arts of Logic, Rhetoric, Poetry, etc. / 3rd ed. − London: 1714. − 264 p.

14. Brown G. The Grammar of English Grammars, with an Introduction. − N. Y.: Wood, 1869. − 1102 p.

15. BuchnanJ. The British Grammar, 1762. − Menston: Scolar Press, 1968. − 255 p.

16. Greenwood G. An Essay towards a Practical English Grammar: 1711 / Facs. ed. − Menston: Scolar Press, 1968. − 310 p.

17. Harris J. Hermes: or a Philosophical Injury Concerning Universal Grammar / 3rd ed., rev. and corr. − London: Nourse, 1771. − 442 p.

18. Lyons J. Semantics: In 2 vol. − Cambridge: Cambridge University Press, 1977. − Vol. 2. − P. 374−897.

19. Mason CP. English Grammar Including Grammatical Analysis. − London: George and Sons, 1904. − 272 p.

20. Muir J. A Modern Approach to English Grammar. An Introduction to Systemic Grammar. − London: В. T. Batsfort, 1972. − 149 p.

21. Murray L. English Grammar Adapted to Different Classes of Learners / New ed. − London: Longman and Co., 1853. − 328 p.

22. Nesfield J. C. English Grammar. Past and Present: In 3 Parts / 2nd ed. − London: Macmillan, 1944. − 470 p.

23. Poole J. The English Accidence, 1646/Facs. ed. − Leeds: Scolar Press, 1967. − 142 p.

24. Sweet H. A New English Grammar Logical and Historical: In 2 p. − Oxford: Clarendon Press, 1900 − 1903. − P. 1: Introduction, Phonology and Accidents. − 1900. − 499 p.

25. Ward W. An Essay on Grammar, 1765 / Facs. repr. − Menston: Scolar Press, 1967. − 554 p.

26. Wharton J. The English Grammar 1654 / Facs. repr. − Menston: Scolar Press, 1970. – 109 p.