Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лексикология английского языка \ 4673. Курсова робота Функцiональнi особливостi використання модальних дiєслiв в англомовному художньому творi, твiр «Pride and Predudice» Jane Austen

Курсова робота Функцiональнi особливостi використання модальних дiєслiв в англомовному художньому творi, твiр «Pride and Predudice» Jane Austen

« Назад

Код роботи: 4673

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Лексикологія англійської мови

Тема: Функцiональнi особливостi використання модальних дiєслiв в англомовному художньому творi, твiр «Pride and Predudice» Jane Austen

Кількість сторінок: 36

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

РОЗДІЛ 1. КАТЕГОРІЯ МОДАЛЬНОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГО ВИВЧЕННЯ

1.0. Вступні зауваження

1.1. Логіко-філософська інтерпретація модальності

1.2. Лінгвістичне дослідження модальності

1.3. Модальні дієслова як засоби вираження категорії модальності в англійській мові

Висновки до 1 розділу

РОЗДІЛ 2. СПЕЦИФІКА ВЖИВАННЯ МОДІЛЬНИХ СЛІВ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ

2.0. Вступні зауваження

2.1. Мовні особливості художнього стилю мовлення

2.2. Кількісні параметри використання модальних дієслів у художньому тексті

Висновки до 2 розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

ДОДАТКИ

Темою мого дослідження є «Функцiональнi особливостi використання модальних дiєслiв в англомовному художньому творi на прикладі твору «Pride and Predudice» Jane Austen».

Предметом дослідження є модальні слова в сучасній англійській мові як основне лексичне засіб вираження модальності.

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю всебічного теоретичного розгляду категорії модальності, засобів її вираження, систематизація модальних слів, визначення їх статусу.

У лінгвістичній науці модальні слова і словосполучення вважаються однією з найбільш суперечливих лексико-граматичних розрядів слів і привертають увагу вчених з другої половини XX століття. Однак модальні слова до цих пір не отримали повного пояснення в зв'язку з їх багатоплановістю, специфічністю мовного вираження та функціональними особливостями.

Таким чином, недостатня наукова систематизація категорії модальності та засобів її вираження в англійській мові, визначили вибір теми даного реферату.

Мета дослідження полягає у виявленні сутності, в описі і комплексному аналізі модальних слів як особливої частини мови англійської мови, а також у розгляді модальних дієслів як одного зі способів реалізації модальності на прикладі художнього твору «Pride and Predudice» Jane Austen.

Відповідно до мети в роботі ставляться наступні завдання:

- визначити сутність, специфіку та основні ознаки категорії модальності;

- охарактеризувати основні модальні дієслова;

- описати модальні слова як засоби вираження достовірності;

- охарактеризувати модальні слова з точки зору їх лексичного складу;

- виявити синтаксичні функції модальних слів.

При проведенні дослідження були використані наступні методи: порівняльно-зіставний, описовий, статистичний.

Теоретичною та методологічною основою роботи послужили науково-дослідницькі праці як російських, так і зарубіжних лінгвістів з граматики, логіки, синтаксису та загальним питанням мови.

Практична значимість роботи обумовлюється можливістю розглядати результати дослідження як фрагментарну частина комплексного вивчення функціонально-семантичної категорії модальності та засобів мовного подання, складових його компонентів. Це багато в чому визначає сферу практичного застосування моєї курсової роботи, матеріали якої можуть використовуватися в курсі сучасної англійської мови, в спецкурсах з проблем модальності, а також при складанні тлумачних та двомовних словників.

Структура роботи. Робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку літератури та додатків.

Дана робота присвячена дослідженню явища, без якого перекладацький процес не зміг би відбуватись взагалі, а саме дослідженню такого поняття як категорія модальності та засоби вираження модальності при перекладі з англійської мови на українську.

У ході роботи було опрацьовано 205 завершених граматичних конструкцій (речень), які містять в собі засоби вираження модальності. Серед них було виявлено 2 % фонетичних засобів (5 граматичних конструкцій), 25 % лексичних засобів (50 одиниць) та 73 % лексико-граматичних засобів (150 одиниць). На основі опрацьованого матеріалу було встановлено, що найпоширенішими засобами вираження модальності в англійській мові в усіх жанрах є модальні дієслова.

На масиві опрацьованого матеріалу були визначені способи перекладу засобів вираження модальності в сучасній англійській мові на українську мову. Вони можуть перекладатись за допомогою фонетичних засобів (логічного та фонетичного наголосу), лексичних засобів (модальні слова та композити) та лексико-граматичних засобів вираження модальності (модальні слова) або взагалі не мати чіткого вираження.

Також вияснилося, що часто модальність передається за допомогою інтонації та наголосу, проте на письмі модальність частіше за все передається модальними дієсловами. Але це не означає, що ця мовна категорія проста і з нею не виникає ніяких труднощів, адже модальність - поняття багатоаспектне та має низку своїх особливостей. Для перекладача головним є вміння знайти в тексті оригіналу саме те, що прагне передати автор, і вже певними засобами відтворити це.

Специфіка кожного із літературних жанрів із характерними для них мовними стилями відображається, безумовно, на умовах перекладу. При перекладі художніх творів в основному звертають увагу на лексику (адже такі твори впливають не лише на розум, а й на почуття), тому саме такі тексти містять в собі більше модальності, яку треба відповідним чином виразити. Відповідно перекладач має бути дуже уважним при перекладі художньої літератури. У діловому та публіцистичному стилях модальність має свої межі, тому з текстами цих стилів виникають свої труднощі. У розмовному стилі перекладач має більшу свободу творчості і може різноманітними засобами зобразити дійсність.

Отже, перекладаючи будь-які твори, перекладач повинен бути обережним та уважним щодо формулювання речень та створення текстів. Адже лише зрозумілі для нас твори зможуть нам показати те, що хотів донести до читача іноземний письменник.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов / О. С. Ахманова. – М.: Сов. энциклопедия, 1969. – 608 с.

2. Блох М. Я. Теоретические основы грамматики / М. Я. Блох. – 3-е изд., испр. – М.: Высшая школа, 2002. – 160 с.

3. Бурлакова В. В. Теоретическая грамматика английского языка / В. В. Бурлакова. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1983. – 255 с.

4. Зверева Е. А. Научная речь и модальность (система английского глагола) / Е. А. Зверева. – Л.: Наука, 1983. – 158 с.

5. Касевич В. Б. Семантика. Синтаксис. Морфология / В. Б. Касевич. – М.: Наука, 1988. – 311 с.

6. Кобрина Н. А. Грамматика английского языка: Морфология: учеб. пособ. Для студ. пед. ин-тов по спец. № 2103 “Иностр. яз.” / Н. А. Кобрина, Е. А. Корнеева и др. – М.: Просвещение, 1985. – 288 с.

7. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., Издательство иностранной литературы, 1955. – 416 c.

8. Беляева Е. И. Модальность и прагматические аспекты директивных речевых актов в современном английском языке. Автореф. дис. докт. филол. наук. - М., 1988. – 32 с.

9. Бунь О. А. Художній текст крізь призму можливих світів: модально-референційний аспект // Вісник київського лінгвістичного університету. - Серія Філологія: наукове видання. т.6, № 1 / за ред. М. П. Кочергана. - К.: КНЛУ, 2000. - с. 141-148.

10. Валгина Н. С. Теория текста. - М.: Логос, 2003. – 280 с.

11. Виноградов В. В. О категории модальности и модальных словах в русском языке // Труды Ин-та русского языка АН СССР, т.2 - М., 1950. - с. 38-89.

12. Воробйова О. П. О коммуникативно-функциональной гомогенности выска-зыаваний в монологическом тексте // Высказывание и дискурс в прагмалингвистическом аспекте / Под ред. Г. Г. Почепцова. - Сб. науч. тр. - К: КГПИИЯ, 1989. - с. 22-30.

13. Гнатюк Л. П., Бас-Кононенко О. В. Українська мова: Навч. Посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання-Прес, 2002. – 255 с.

14. Ільченко О. М. Етикет англомовного наукового дискурсу: Монографія. - К.: ІВЦ "Політехніка", 2002. – 288 с.

15. Карабан В. І. Посібник-довідник з перекладу англійської наукової та технічної літератури на українську мову - І частина, К.: "Політична думка", 1997. – 299 с.

16. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. - Вінниця: "Нова книга", 2001. – 448 с.

17. Кресан Е. Я. Концепт в тексте: номинативные ракурсы в свете функционализма // Вісник Черкаського університету. - Серія Філол. науки. - Черкаси, 1999. - с. 76-82.

18. Ляпон М. В. Модальность // Русский язык: Энциклопедия / Ред. Ю. Н. Караулов. - М., 1997. - с. 239-240.

19. Мещеряков В. Н. К вопросу о модальности текста // Филологические науки. - 2001. - №4. - с. 99-105.

20. Николина Н. А. Филологический анализ текста. - М.: Академия, 2003. – 256 с.

21. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. Очерки лингвистической теории перевода / Дополнения и комментарии Д. И. Ермоловича. - 2-е изд., стереотип. - М.: "Р. Валент", 2006. – 240 с.

22.. Селиванова Е. А. Матасова Я. Р. Композитная эквивалентность и проблема ономасиологической импликации // Вісник Черкаського університету. - Серія Філас. науки. - Черкаси, 1997. - Вип. З - с. 74-80.

23. Селіванова О. О. Когнітивна ономасіологія. - К.: Фотоцентр, 2000. - 200 с.

24. Селіванова О. О. Принципи сучасних лінгвістичних досліджень // Лінгвогеографія Черкащини. - К.: Знання, 2000. - с. 39-41.

25. Скибицька Н. В. Епістемічна модальність в англійській мові (діахронічний аспект) / Автореф. дис. канд. філол. Наук. - К., 2004. – 21 с.

26. Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 3 квітня 2008 р. / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. - К.: НАУ, 2008. – 220 с.

27. Ткачук В. М. Категорія суб’єктивної модальності / Автореф. дис. канд. філол. наук. - Донецьк, 2002. - 24 с.

28. Тураєва З. Я. Лингвистика текста на исходе второго тысячелетия // Вісник Київського лінгвістичного ун-ту - Сер. Філологія - Т.2, 1999. - с. 17-25.

29. Українська мова. Енциклопедія. - К.: Українська енциклопедія, 2000. – 757 с.

30. Ющук І. П. Українська мова. - К.: Либідь, 2004. – 640 с.

31. Логіка. Модальність суджень. - с. 1 www.refine.org.ua/print.php?rid=2737&page=1.

32. Стилі мовлення. - с. 12 http://revolution./languages/00010540_0.html.

33. Стилі сучасної української літературної мови. - 3с. http://www.refine.org.ua/pageid-1119-1.html.

34. Модальные слова. - 2004. - с. 1 http://linguistic.ru/index.php?id=69&op=content.

35. Технічний опис та технічна анотація Обладнання / Technical Description and Technical Annotation for the Equipment. – 5 с. http://nauka.lp.edu.ua/files/Elektonnuj%20Mikroskop.doc.

36. Саксонов А. А. Перевод с английского на украинский инструкции по установке кондиционера Samsung. – 2 c. http://www.saks.vinnitsa.com/russian/translation_samples/samsung2_ru.htm.