Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лексикология английского языка \ 4661. Курсова робота Лексичні стилістичні засоби в англійській мові

Курсова робота Лексичні стилістичні засоби в англійській мові

« Назад

Код роботи: 4661

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Лексикологія англійської мови

Тема: Лексичні стилістичні засоби в англійській мові

Кількість сторінок: 37

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1 Теоретико-методологічні засади дослідження лексичних стилістичних засобів

1.0. Вступні зауваження

1.1. Визначення лексичного засобу

1.2. Лексичні засоби в стилістиці

1.3. Особливості лексичних стилістичних засобів

Висновки до 1 розділу

Розділ 2. Актуалізація лексичних стилістичних засобів

2.0. Вступні зауваження

2.1. Різноманітність лексичних засобів за ознакою історичної віднесеності

2.2. Вживання формальної та неформальної лексики

2.3. Етимологічна неоднорідність лексичних засобів

2.4. Лексичні виражальні засоби

Висновки до 2 розділу

Висновки

Список використаних джерел та літератури

Актуальність дослідження. Увага до проблем лінгвопоетики та поетичної стилістики спостерігалася задовго до їх виділення у самостійні філологічні дисципліни. Виникнення теорії аналізу художнього тексту пов’язане з потребою глибшого, ніж на рівні сприйняття, вивчення пам’яток словесного мистецтва. Наприкінці XIX – початку ХХ століть з’явилися такі науки, як лінгвістична поетика, семіотика, когнітивна лінгвістика і под., які аналізують поетичний текст як особливу сферу функціонування засобів літературної мови. Активно вживана у розмовному стилі мова виступає у новому ракурсі, виконуючи естетичну функцію, наслідком чого є семантична двоплановість лексичних одиниць у художньому тексті.

Об’єктом дослідження в роботі виступають лексичні засоби в англійській мові.

Мовний стиль є сукупністю мовленнєвих засобів і прийомів, вибір яких обумовлений змістом, характером і метою висловлювання [3; 292].

Н. Ф. Пєлєвіна називає функціональний стиль варіантом мовної системи, що залежить від форми мовлення, його умов та мети [17; 34].

Існують різні класифікації функціональних стилів мови:

І. Р. Гальперін виділяє такі мовні стилі: художній, публіцистичний, газетний, стилі наукової прози та офіційних документів [4; 33]. І. В. Арнольд подає наступну класифікацію мовних стилів: поетичний, науковий, газетний, розмовний [9; 246]. М. Н. Кожина перелічує наступні соціально важливі сфери спілкування: офіційну, наукову, художню, публіцистичну та розмовну [20; 173]. Р. Д. Пьотровскі говорить про існування, книжного» стилю та його підвидів: стилю літературної оповіді, урочисто-поетичного, науково-професійного та офіційно-ділового [20; 167]. І. Р. Гальперін виділяє такі підстилі художнього стилю: поетичний, прозовий та драматичний [4; 33].

Предметом дослідження є поняття та загальна характеристика лексичних стилістичних засобів.

Виходячи з мети та об’єкта дослідження нами визначено основні завдання дослідження:

- охарактеризувати поняття лексичного засобу;

- визначити основні лексичні засоби в стилістиці;

- розгляд вживання формальної та неформальної лексики.

1. Сrystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. - Cambridge University Press, 2002. - 405 p.

2. Словарь иностранных слов / Редкол.: В. В. Пчелкин. - М.: Рус. яз., 1988. - 624 с.

3. Украинский Советский Энциклопедический Словарь / Редкол.: А. В. Кудрицкий. - К.: Глав. ред. УСЭ, 1989. Т.3 – 166 с.

4. Galperin I. R. Stylistics. - M.: Higher School, 1977. - 337 p.

5. Ginbourg R. S. A Course In Modern English Lexicology. - M.:Higher School, 1966. - 274 p.

6. Rayevska N. M. English Lexicology. - K.: Higher School, 1979. - 302 p.

7. Анализ статей зарубежной художественной и научной литературы / Под ред. Г. С. Авессаламова. - Л.: Издательство Ленинградского университета, 1980. – 135 с.

8. Антрушина Г. Б. Лексикологий английского языка. - М.: Дрофа, 1999. – 286 с.

9. Арнольд И. В. Лексикологий современного английского языка. - М.: Просвещение, 1959. – 351 с.

10. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка. - М.: Просвещение, 1980. – 300 с.

11. Гюббенет И. В. Основы филологической интерпретации художественного текста. - М.: Высшая школа, 1991. – 104 с.

12. Езолка И. А. Пособие по интерпретации иностранного текста. - Ростов-на Дону, 1980. – 271 с.

13. Задорнова В. Я. Восприятие и интерпретация художественного текста. - М.: Высшая школа, 1984. – 151 с.

14. Кухаренко В. А. Интерпретация текста. - М.: Просвещение, 1988. – 189 с.

15. Мороховский А. Н. Стилистика английского языка. - К.: Высшая школа, 1984. – 247 с.

16. Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови. - Х.: Основа, 1993. – 255 с.

17. Пелевина Н. Ф. Стилистический анализ художественного текста. - Л.: Просвещение, 1980. – 270 с.

18. Раевская Н. Н. Очерки по стилистической грамматике современного английского языка. - К.: Издательство Киевского университета, 1973. – 142 с.

19. Разинкина Н. М. Функциональная стилистика. - М.: Высшая школа, 1989. – 180 с.

20. Скребнев Ю. М. Основы стилистики английского языка. - М.: Астрель, 2000. – 213 с.

21. Слово в словаре и в тексте / Под. ред. Ю. И. Сусловой. - М.: Изд-во МГУ, 1991. – 198 с.

22. Смирницкий А. И. Лексикологий английского языка. - М.: Издательство литературы на иностранных языках, 1956. – 259 с.

23. Хидекель С. С. Английская лексикология в выдержках и извлечениях. - Л.: Просвещение, 1975. – 238 с.

24. Чаковская М. С. Взаимодействие стилей научной и художественной литературы. - М.: Высшая школа, 1990. – 157 с.

25. Чаковская М. С. Текст как сообщение и взаимодействие. - М.: Высшая школа, 1986. – 273 с.

Висновки

До синтаксичних виражальних засобів також належать паралельні конструкції, хіазм, відтягування і риторичні запитання.

Паралельна конструкція - це художній засіб, який ґрунтується на ідентичній або схожій структурі у двох чи більше реченнях чи частинах речення. Напр.:

«And so, from hour to hour, we ripe,

And then, from hour to hour, we rot.» [4; 208]

Хіазм - це один із видів паралелізму, при якому друга половина фрази. Е. Хемінгуей також вдається до цього прийому:

She didn't like me and I didn't like her.

Риторичне питання - це ствердження у формі запитання. У романі, Прощавай, зброє» знаходимо приклади цього прийому:

You sweet, I said. Weren't you wonderful to come here?

Існують виражальні художні засоби, які поєднують у собі властивості лексичних та синтаксичних. До них відносять порівняння, антитезу, градацію, розрядку, перифраз та евфемізми.

На думку І. Р. Гальперін, засобами, що служать для інтенсифікації певної риси об'єкта чи вища, є порівняння, перифраз, та його різновид, евфемізм.

Порівняння - це інтенсифікація якоїсь однієї риси об'єкта. При використанні порівняння об'єкт характеризується шляхом його зіставлення з іншим об'єктом, що належить до зовсім іншого класу [4; 166]. У романі Е. Хемінгуею знаходимо такий приклад використання цього стилістичного засобу:

There were mists over the river and clouds on the mountain and the trucks splashed mud on the roads and the troops were muddy and wet in their capes, their riffles were wet, the two leather cartridge-boxes on the front of the belts, gray leather boxes heavy with the packs of clips of thin, long 6.5 mm cartridges, bulged forward under the capes so that the men, passing on the road, marched as though they were six months gone with child.

А. Н. Мороховський стверджує, що образне порівняння зазвичай виключає всі якості об'єкта крім одного того, яке є спільним для двох об'єктів [15; 188].

Перифразом він називає стилістичну фігуру заміщення, що полягає у заміні назви предмета описом його найбільш істотних ознак чи вказуванням на його найхарактерніші риси. На думку науковця, перифраз посилює образотворчість мовлення, оскільки не лише називає предмет, а й описує його [15; 170]. У романі, Прощавай, зброє» можна знайти такі приклади перифразу:

`Rome is a beautiful city, said the major. The mother and father of nations, I said.'

You are really an Italian. All fire and smoke and nothing inside.

Наростання А. Н. Мороховський визначає як стилістичний прийом, що полягає у певному взаєморозміщенні декількох компонентів висловлювання до одного референта в порядку наростання експресивності та емоційного напруження. Е. Хемінгуей так використовує цей прийом:

There were three other patients in the hospital now, a thin boy in the Red Cross from Georgia with malaria, anice boy, also thin from New York with malaria and jaundice, and a fine boy who had tried to unscrew the fuse-cap from a combination shrapnel and high explosive shell for a souvenir.

Наростання тут вбачаємо у такому поступовому збільшенні емоційного навантаження при характеристиці персонажів: thin boy - nice boy, also thin - fine boy; а також при згадці про хвороби чи травми, коли кожна наступна стає серйознішою: malaria - malaria and jaundice - had tried to unscrew the fuse-cap from a combination shrapnel and high explosive shell for a souvenir. Ось ще один приклад наростання:

I haven't been happy for a long time and when I met you perhaps I was nearly crazy. Perhaps I was crazy.

Розрядка - це стилістичний прийом, при якому елементи висловлювання розташовані так, що кожен наступний відрізняється спаданням експресивності. Розрядка є стилістичним прийомом, що протилежний до наростання [15; 98].

Антитеза, або протиставлення - це комбінація двох протилежних понять. У художньому творі цей художній засіб виконує поєднувальну, контрастуючи, роз'єднувальну функції, а також формує ритм. Е. Хемінгуей так застосовує цей художній засіб:

The priest was good but dull. The officers were not good but dull. The King was good but dull. The wine was bad but not dull.

Автор протиставляє поняття: good - bad; dull - not dull.

Отже, для художньої прози характерна значна кількість стилістичних художніх засобів різного рівня (лексичних, синтаксичних та лексично-синтаксичних), завдяки яким автору вдається досягти бажаного художнього ефекти.