Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лексикология английского языка \ 4640. Курсова робота Особливості українських та англійських комунікативних етностилів у експресивних мовленнєвих актах «ПОДЯКА»

Курсова робота Особливості українських та англійських комунікативних етностилів у експресивних мовленнєвих актах «ПОДЯКА»

« Назад

Код роботи: 4640

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Лексикологія англійської мови

Тема: Особливості українських та англійських комунікативних етностилів у експресивних мовленнєвих актах «ПОДЯКА»

Кількість сторінок: 55

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЛІНГВОКУЛЬТОРОЛОГІЯ ЯК КОМПЛЕКСНА НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА

1.1. Поняття «культура» та «культурні цінності» у лінгвістиці

1.2. Мова як компонент диференціації етносу. Мовна картина світу

1.3. Стиль комунікації у спілкуванні

1.4. Мовленнєві акти, їх типологія та класифікація

1.5. Категорія ввічливості у лінгвістиці та способи її позначення

1.5.1. Ввічливість як особлива комунікативна категорія

1.5.2. Стратегія позитивної та негативної ввічливості

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І

РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИВАЦІЯ ЕКСПРЕСИВНИХ МОВЛЕННЄВИХ АКТІВ «ПОДЯКА» В УКРАЇНСЬКИХ ТА АНГЛІЙСЬКИХ КОМУНІКАТИВНИХ ЕТНОСТИЛЯХ

2.1. Мовленнєві акти «ПОДЯКА» в українських та англійських етнолінгвокультурах

2.2. Детермінація поняття «ПОДЯКА»

2.3. Мовленнєві акти «ПОДЯКА» на прикладі роману M. Mitchell “Gone with the wind”

2.4. Перекладацькі трансформації мовленнєвих актів «ПОДЯКА»

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додатки

Глобалізація комунікативних процесів, посилена численними міжнародними контактами, актуалізує дослідження соціолінгвістичних аспектів просодичної організації мовленнєво-етикетних висловлень, що є контактовстановлювальними формами міжособистісного спілкування (В. Бузаров, Ф. Папп, Л. Рижова, З. Туманян, Н. Формановська, І. Фролова, Т. Цив’ян, Р. Шиленко, І. Пост). Курсова робота присвячена вивченню соціокультурної варіативності інтонаційної моделі висловлення-подяки як одного з найуживаніших мовленнєво-етикетних прагматичних актів в англійському діалогічному мовленні (Л. Леонова-Єлисеєва), від коректного просодичного оформлення якого залежить успішність комунікації.

Курсова робота присвячена аналізові варіативності інтонаційних засобів реалізації англійського висловлення-подяки у контексті його функціонально-семантичної стратифікації. Вибір теми зумовлений по-перше, загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на розгляд комунікативно-функціональних особливостей мовних одиниць з використанням багатофакторної стратегії при вивченні інтонаційної варіативності висловлення, а по-друге, необхідністю отримання даних про характер і закономірності взаємодії просодичних підсистем у процесі реалізації різних функціонально-семантичних видів англійського висловлення-подяки.

Метою дослідження курсової роботи є виявлення особливостей українських та англійських комунікативних етностилів у експресивних мовленнєвих актах «ПОДЯКА».

Відповідно до мети, виділяють наступні завдання:

- розкрити поняття «культура» та «культурні цінності» у лінгвістиці;

- визначити мову як компонент диференціації етносу;

- охарактеризувати мовленнєві акти, їх типологію та класифікацію;

- розкрити стиль комунікації у спілкуванні;

- визначити ввічливість як особливу комунікативну категорію;

- розглянути мовленнєві акти «ПОДЯКА» в українських та англійських етнолінгвокультурах;

- визначити детермінацію поняття «ПОДЯКА»;

- розкрити перекладацькі трансформації мовленнєвих актів «ПОДЯКА»;

- розкрити мовленнєві акти «ПОДЯКА» на прикладі роману M. Mitchell “Gone with the wind”.

Значення дослідження полягає в обґрунтуванні парадигми основних структурних компонентів інтонаційної моделі висловлення-подяки в англійському діалогічному мовленні та специфіки її варіювання залежно від зміни соціальних, емоційно-модальних і комунікативно-прагматичних чинників.

Структура курсової роботи складається зі вступу, двох розділів з підпунктами, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Експліцитні мовленнєві стратегії подяки виражають вдячність мовця за допомогою п’яти типових для англійської мови семантичних структур: висловлення вдячності, висловлення бажання подякувати, прохання про дозвіл подякувати, висловлення позитивної оцінки здійсненого вчинку та почуття обов’язку перед «об’єктом подяки» та власне здійснення, пропозиція та констатація подяки.

Імпліцитні мовленнєві стратегії подяки є більш варіативними і включають: реакцію на різноманітні позитивні вчинки та дії людей, таких як прийняття подарунку, вдячність за виконану послугу або пропозицію допомогти, вдячність за гостинність або відповідь на неї; ввічливий спосіб прийняття пропозиції або відмови від неї; спонукання до завершення чи припинення якоїсь дії; як ввічливий спосіб розмикання мовленнєвого контакту; як висловлення вибачення за спричинений клопіт.

1. Арутюнова Н. Д. Дискурс // Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 2011.

2. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М., 2006.

3. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Академія, 2008. – 344 с.

4. Бацевич Ф. С. Текст, дискурс, речевой жанр: соотношение понятий // Вісник Харківського національного університету. №520: Серія Філологія. Вип.33. – Харків, 2010.

5. Дементьев В. В. Изучение речевых жанров: обзор работ в современной русистике // Вопросы языкознания. – 2007. – №1.

6. Карабан В. І. Переклад з української мови на англійську мову. – Вінниця: Нова Книга, 2009. – 608 с.

7. Приседская В. Е. Коммуникативно-прагматические типы объявлений в немецком языке // Матеріали ІІІ Міжнародного лінгвістичного семінару “Компаративістика і типологія у сучасній лінгвістичній науці: здобутки і проблеми” 10-14 червня 2008р./ Ред. колегія: В. Д. Каліущенко (відп. ред) та ін. – Донецьк, ДонНУ, 2008. – С. 139-142.

8. Приседська В. Є. Комунікативно-прагматичні типи оголошень у англійській мові // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: Зб. наук. пр. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – Вип. 11. – С. 191-200.

9. Селшанова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики — К, 2009

10. Степанов Ю. С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности // Язык и наука конца ХХ века. – М., 2009.

11. Франк Д. Семь грехов прагматики: тезисы о теории речевых актов, анализе речевого общения, лингвистике и риторике // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. ХVІІ. – М., 2006.

12. Чарікова І. В. Дискурсивні особливості подяки (на матеріалі діалогічного мовлення) // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія: Філологія. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2010. – Том 4. – №2. – С. 135-143.

13. Чарікова І. В. Фоностилістичні варіанти висловлювання подяки в англійському діалогічному мовленні // Вісник Київського лінгвістичного університету. Серія: Філологія. – Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2011. – Том 5. – № 2. – С. 108-119.

14. Чарікова І. В. Комунікативно-прагматичне варіювання мовленнєвих актів подяки в англійському дискурсі // Науковий часопис „Філологічні студії” Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2009. – №2. – С. 288-298.

15. Чарікова І. В. Модифікація прагматичного значення висловлювань подяки // Науковий часопис „Філологічні студії” Волинського державного університету імені Лесі Українки. – 2007. – №3. – С. 303-313.

16. Чарікова І. В. Роль інтонаційних засобів у визначенні функціонально-семантичних видів висловлення-подяки // Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологія. – Луцьк: Видавничий центр ВДУ „Вежа”, 2006. – №6 – С. 68-73.

17. Шмелёва Т. В. Речевой жанр: опыт общефилологического осмысления // Collegium. – 2008. – №1–2.

18. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Ф. С. Бацевич. – Київ: Вид. центр ''Академія'', 2007. – 342 с.

19. Гринишин М. М. Оцінні мовленнєві акти в асиметричних ситуаціях спілкування / М. М. Гринишин // Мова і культура. – Вип. 11, Т VIII. – Київ, 2009.– С. 31–36.

20. Плющ Н. П. Формули ввічливості в системі українського мовного етикету // Українська мова і сучасність. — К.: НМК ВО. — 2008. — С. 90-98.

21. Окладникова Л. В. Проблема универсальной вежливости / Л. В. Окладникова // Известия ИГЕА. – 2009. – № 1 (63). – С. 125–127.

22. Почепцов Г. Г. Коммуникативные аспекты семантики / Г. Г. Почепцов. – Киев: Высшая школа, 2007. − 130 с.

23. Рядська Р. І. Прагматичні аспекти полісемії перформативних дієслів в англійській мові / Р. І. Рядська // Іноземна філологія. – Вип. 121. – 2009. – С. 123–130.

24. Скалянчук О. С. Засоби реалізації ввічливості в сучасній англійській мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 ''Германські мови'' / О. С. Скалянчук. – Київ, 2006. – 20 с.

25. Тарасов Е. Ф. Социолингвистические проблемы теории речевой коммуникации // Основы теории речевой деятельности. — М. — 2007. — С. 273.

26. Григоренко І. В. Принципи ввічливості у сучасному англомовному дискурсі. Позитивна та негативна ввічливість. [Електронний ресурс]/ Режим доступу: www.weblancer.net/download/portfolio/521113/521113. doc.

27. Ларина Т. В. Категория вежливости в английской и русской коммуникативных культурах / Т. В. Ларина. – М.: Изд-во РУДН 2011. – 98 с.

28. Формановская Н. И. Русский речевой этикет: лингвистический и методический аспекты / Н. И. Формановская. – М.: Рус. яз., 2012. – 125 с.