Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лексикология английского языка \ 4606. Курсова робота Особливості функціонування та перекладу сучасного англомовного сленгу

Курсова робота Особливості функціонування та перекладу сучасного англомовного сленгу

« Назад

Код роботи: 4606

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Лексикологія англійської мови

Тема: Особливості функціонування та перекладу сучасного англомовного сленгу

Кількість сторінок: 53

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ СЛЕНГУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

1.1. Поняття сленгу та жаргону

1.2. Види сленгу в сучасному англійському розмовному дискурсі

1.3. Джерела виникнення та сфери використання американського та українського молодіжного та студентського сленгів

РОЗДІЛ 2. ЗІСТАВЛЕННЯ МОЛОДІЖНОГО ТА СТУДЕНТСЬКОГО СЛЕНГУ В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОГО СЛЕНГУ

2.1. Мовні особливості американського та українського студентських сленгів

2.2. Фонетичні, граматичні і словотворчі характеристики сленгу англійської мови

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СЛЕНГУ З АНГЛІЙСЬКОЇ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

3.1. Характерні особливості перекладу сленгу

3.2. Аналіз засобів перекладу лексичних одиниць американського студентського сленгу

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Додаток А

Актуальність теми дослідження полягає в тому, що вивчення сучасного англійського сленгу становить особливий інтерес для професійних перекладачів, викладачів, людей, що цікавляться англійською мовою, готових до повноцінного сприйняття сучасної, далеко не завжди літературної мови, що проникає в англійську літературу.

Одиниці сленгу у розмовному дискурсі увібрали в себе не тільки жаргонізми маргінальних груп, але і стали одним із найбільш потужних каналів їхньої популяризації й асиміляції в загальному сленгу, й в окремих випадках, у розмовній лексиці літературної мови.

Сленг є одним із джерел поповнення лексики англійської літературної мови й одним із елементів англійської культури. Мовні процеси, що розгортаються в слензі, роблять його природною експериментальною лабораторією для спостереження над мовними змінами в соціальному контексті.

Проблематика сленгу є предметом постійного наукового пошуку. Різні аспекти сленгу вивчалися у працях Е. Патріджа, Г. Менкена, І. Гальперіна, А. Швейцера. Соціолінгвістичні параметри сленгу досліджувалися у працях В. Лабова, М. Маковського, Дж. Лайтера, К. Ібле, Ю. Зацного, І. Гонти, О. Клименко. В. Балабін вивчає сленг в американському дискурсі.

Метою курсової роботи є дослідження особливостей функціонування сленгу в розмовному дискурсі сучасної англійської мови.

Відповідно до мети дослідження були сформовані такі завдання:

- охарактеризувати поняття сленгу та жаргону;

- розглянути види сленгу в сучасному англійському розмовному дискурсі;

- показати джерела виникнення та сфери використання американського та українського молодіжного та студентського сленгів;

- розкрити мовні особливості американського та українського студентських сленгів;

- визначити фонетичні, граматичні та словотворчі характеристики сленгу англійської мови;

- розглянути характерні особливості перекладу сленгу;

- проаналізувати засоби перекладу лексичних одиниць американського студентського сленгу.

Об’єкт дослідження – сучасний англомовний сленг.

Предмет дослідження – функціонування сленгу у розмовному дискурсі сучасної англійської мови.

Методи дослідження використовувалися залежно від його етапів та конкретних завдань, поставлених на кожному з них.

На першому етапі дослідження, який можна назвати ознайомлювальним, було виконано критичний аналіз літератури за обраною темою та сформовано наукову концепцію дослідження. При цьому використовувалися методи узагальнення, систематизації, порівняння.

На другому етапі застосовувався метод суцільної вибірки – таким чином із словників англійської мови вибирались сленгові слова та вирази, які зустрічаються.

На третьому етапі використовувався метод когнітивної інтерпретації даних.

Практичне значення даної роботи полягає в систематизації наукових підходів щодо використання сленгу у розмовному дискурсі та розробці моделі аналізу та закономірності використання сленгових слів та виразів сучасної англійської мови.

Структура курсової роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатку.

So slang - a slang words or expressions in spoken language that are characteristic of people of certain social groups and others. In modern English, there are several varieties of slang.

In modern English slang is an active component of the living spoken language represents a significant part of her vocabulary, because the variety of public interests, the assessment of individual phenomena native speakers belonging to different social and professional groups, is a vivid reflection in slang.

In linguistics, and still there are doubts about the definition of "slang". The difficulty lies in the separation criteria vulgarism of slang, colloquialism, slang, Kent, dialect. Most designs are different slang pronounced stylistic painting, characterized by a negative, derogatory estimated expressive emotional connotation.

In slang should distinguish between general and special slang. Youth slang refers to a special slang. Student slang is one of the layers of youth slang vocabulary. Much of its vocabulary of up corporate and professional jargon that exposed Kent. Student slang, like any sublanguages ​​inherent some blurring. Talking about its homogeneity impossible because | since | its formation is not controlled, and language provision has little on it and indirect effects. Isolate student slang as a closed subsystem and the object of observation can only conditionally.

Student slang is an interesting linguistic phenomenon whose existence is limited not only by certain age limits, which is evident from his nomination itself, but also social, temporal and spatial boundaries. It exists among students - in some more or less closed reference groups.

Student slang - a lexicon that feeds on sap national language, living on its phonetic and grammatical grounds. Slang each historical epoch reflect the characteristics of the time. The flow of vocabulary keeps on giving, it only grows shallow sometimes, and other times is flowing.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Астаніна Н. А. Стилістично-функціональна адаптація англомовних запозичень в українській і російській мовах (на матеріалі запозичень кінця ХХ – початку ХХІ століть) // Наукові записки Луганського національного педагогічного університету. Вип. 6. Серія "Філологічні науки": Зб. наук. праць [Норми та парадокси свідомості й мислення] / Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченка. Луганськ: Альма-матер, 2014. – С. 192-210.

2. Белова А. Д. Поняття «стиль», «жанр», «дискурс», «текст» у англійській лінгвістиці / Белова А. Д. // Вісник Іноземна філологія. - К. - 2012. - Вип. 32-33. - С. 10-14.

3. Бондаренко К. Л. Співвідношення сленгової лексики української та англійської мов: лексикографічний та перекладацький аспекти / Бондаренко К. Л. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 146 с.

4. Бурбело В. Б. Сучасні концепції дискурсу та лінгвопрагматичні засади дискурсології / Бурбело В. Б. / Вісник Іноземна філологія. - К. - 2014. - Вип. 32-33. - С. 79-84.

5. Гальперин И. Р. О термине сленг / И. Р. Гальперин // Вопросы языкознания. – 2008. - № 6. – С. 107-114.

6. Гонта І. А. Структурні й семантичні особливості композит-метафор в американському сленгу: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. філол. наук: спец.10.02.04 "Германські мови" / І. А.Гонта. – К.: Київськ. держ. лінгв. ун-т, 2011. – 20 с.

7. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен: Монографія [за ред. І. С. Шевченко]. - Харків: Константа, 2012. – С. 118-144.

8. Зацний Ю. А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови / Зацний Ю. А. – Запоріжжя: Запорізький держ. ун-т., 2008. – 430 с.

9. Клименко О. Л. Поповнення словникового складу англійської мови з не літературних підсистем: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеню канд. філол. наук. / О. Л. Клименко - Харків, 2010. – 20 с.

10. Коловская Н. А. Особенности функционирования американского студенческого сленга / Коловская Н. А. - Ярославский педагогический вестник. - 2013. – 120 с.

11. Лексико-семантичні аспекти молодіжного сленгу англійської мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://naub.org.ua/?p=1071.

12. Никитина Т. Г. Молодёжный сленг: толковый словарь: более 12 000 слов; свыше 3000 фразеологизмов / Т. Г. Никитина. – М.: Астрель: АСТ, 2012. – 910 c.

13. Особливості англійського сленгу. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://stud24.ru/foreign-language/osoblivost-angljskogo-slengu-u-vnz/256414-758828- page2.html.

14. Пиркало С. В. Сленг: ненормативно, але нормально // Урок української. – К.: Наук. думка, - 2012. - №2. - С. 26-28.

15. Потятинник У. О. Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики (на матеріалах періодики США): Автореф. дис… канд. філол. наук: 10.02.04. - Львів, 2013. – 246 с.

16. Скребнев Ю. М. Основы стилистики английского языка. / Скребнев Ю. М. – М.: Астрель, 2010. – 224 с.

17. Федорова Л. Л. Современная молодежная речь: норма или антинорма. – М.: Просвещение, 2012. - 321с.

18. Хомяков В. А. Введение в изучение сленга – основного компонента английского просторечия. - Вологда: ВГПИ, 2011. – 176 с.

19. Ayto J. The Oxford Dictionary of Slang / J. Ayto. – New York: Oxford University Press, 2009. – 474 p.

20. Bradley H. Slang / H. Bradley // The Encyclopaedia Britannica / - 13th ed. – London: The Britannica, Inc. - 2014. Vol. 25. - P. 207-210.

21. Drake G. F. The Social Role of Slang / G. F. Drake // Language: Social Psychological Perspectives / [еdited by H. Giles]. – Oxford: Pergamon Press, 2010. – P. 63-70.

22. Flexner S. B. New Dictionary of American Slang / Comp. by R.Chapman. - N.Y.: Harper and Row, 2008. – 498 p.

23. Lighter J. E. Introduction: What is Slang? / J. E. Lighter // Random House Historical Dictionary of American Slang [comp. by J. Lighter / edited by J. Sheidlower]. – New York: Random House, 2008. – Vol. 1.

24. Morozova N. N. Lectures on English Lexicology. The last word on words., 2010. – 178 с.

25. Partridge E. Slang Today and Yesterday. - N.Y.: The Macmillian, 2006. – 476 p.

26. Spears R. A. NTC’s Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions. – N.Y.: McGraw Hill, 2012. – 3rd ed. – 560 p.

27. The New Encyclopaedia Britannica. – Macropaedia. – 15th ed. - Encyclopaedia Britannica Inc., 2010. – Vol. 10. – P. 871-872.