Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Украинская литература в мировом контексте \ 4458. Бакалаврська робота Інтерпретація біблійних образів в поемах Дж. Г. Байрона, І. Франка та В. Сосюри

Бакалаврська робота Інтерпретація біблійних образів в поемах Дж. Г. Байрона, І. Франка та В. Сосюри

« Назад

Код роботи: 4458

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Українська література у світовому контексті

Тема: Інтерпретація біблійних образів в поемах Дж. Г. Байрона, І. Франка та В. Сосюри

Кількість сторінок: 51

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 600 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ДО ПРОБЛЕМИ ТРАДИЦІЙНИХ ОБРАЗІВ

1.1. Літературно-художній образ

1.2. Традиційні структури

1.3. Біблійні образи

1.4. Протообрази Каїна та Сатани

1.5. Авторська інтерпретація

РОЗДІЛ ІІ. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ДЖОРДЖА БАЙРОНА

2.1. Біографічні відомості

2.2. Біблійні образи в поемі «Каїн»

РОЗДІЛ ІІІ. ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІВАНА ФРАНКО

3.1. Біографічні відомості

3.2. Біблійні образи в поемі «Смерть Каїна»

РОЗДІЛ IV ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ВОЛОДИМИРА СОСЮРИ

4.1. Біографічні відомості

4.2. Біблійні образи в поемі «Каїн»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

У даній роботі розглядається функціонування тисячолітніх біблійних образів в творчості трьох поетів, перший з яких – Джордж Гордон Байрон представляє європейську літературу початку XIX ст, другий – Іван Франко – українську літературу кінця XIX ст., а третій – Володимир Сосюра є українським поетом XX століття.

Актуальність цього дослідження полягає у переосмисленні місця української культури у світі через порівняння кращих зразків європейської та вітчизняної літератури.

Його мета полягає у аналізі і порівнянні авторських інтерпретацій біблійного матеріалу представниками різних національних літератур – вітчизняної та західноєвропейської. Досягнення цієї мети передбачає вирішення таких завдань:

- розгляд теоретичних аспектів вивчення художніх образів, традиційного сюжетно-образного матеріалу, зокрема біблійного, опрацювання відповідних наукових робіт;

- розгляд явища інтерпретації та з'ясування ролі, яку відіграє це явище в становленні і функціонуванні традиційних образів;

- огляд біографій Дж. Г. Байрона та В. Сосюри, з’ясування життєвих обставин, в яких відбулося звернення авторів до канонічної версії;

- здійснення аналізу на матеріалі обраних художніх творів вищезазначених письменників трансформації цих біблійних образів, з'ясування відмінностей між авторською та канонічною версіями.

Висвітлення таких проблем:

- проблема функціонування та еволюції традиційних структур в просторі і часі;

- проблема авторської інтерпретації традиційного біблійного матеріалу.

Об’єктом даного дослідження є поема Дж. Г. Байрона «Каїн», поема І. Франко «Смерть Каїна» і поема «Каїн» В. Сосюри.

Предметом даного дослідження є трансформація внаслідок авторської інтерпретації традиційних біблійних образів Каїна та Сатани на тлі традиційних сюжетів братовбивства та гріхопадіння.

Методологію роботи складають дослідження Анатолія Нямцу, Наталі Калустової, Ганни Мінакової та інших вчених.

Методи: мета та завдання роботи зумовили поєднання компаративістичного, герменевтичного та міфокритичного методів з елементами біографічного та системного.

Структура даної роботи складається зі вступу, чотирьох розділів, кожен з яких в свою чергу поділяється на два підрозділи, висновків та бібліографії.

В ході дослідження нами були проаналізована авторська інтерпретація біблійних образів в трьох художніх творах різних часів, два з яких належать до вітчизняної літератури, один – до західноєвропейської.

В результаті з’ясовано, що Байрон звертається безпосередньо до біблійного матеріалу. Його версія традиційної структури Каїна в однойменному творі є образом-архетипом богоборця. Автор переосмислює традиційний образ з позицій Просвітництва. Байронівський Каїн на відміну від канонічного вже не символ зла; Байрон виправдовує і вбивство і гріхопадіння в біблійному сюжеті. Його Каїн перш за все бунтар, герой, який прагне до дії в ім'я істини, добра і щастя для всього людства. Ставши на шлях героїчної боротьби проти деспотизму, він перетворюється на батька людства. Це перетворення символізує потяг до боротьби у кожній людині, а не першопочаткову жорстокість, як це було в канонічній версії.

Люцифер в поемі також є архетипом богоборця і символом розуму, який в суті своїй не є ні злим, ні добрим.

Франко звертається до образу Каїна через посередництво Байрона. Але трансформуючи Байронівську версію традиційного матеріалу, український письменник доводить хибність богоборської інтерпретації. Франко повертає Каїна в лоно Бога. На перший план в розкритті образу у Франка виходять мотиви каяття і спокутування.

Зображуючи образ Лемеха, Франко розкриває проблему народних авторитетів, які по суті є «сліпими, що ведуть сліпих».

Сосюра, як і Байрон, звертається безпосередньо до біблійного тексту, не використовуючи версії попередників. Його Каїн є архетипом революціонера. Об’єднуючись з образом Демона, Каїн перетворюється на символ людства.

Таким чином, з’ясовано, що Байрон деканонізує образ Каїна, а Франко повертає йому архітиповість першого вбивці. Сосюра ж йде окремим шляхом, знову повертаючи вже «похороненого» Франком героя до богоборської міфологеми. На відміну від Байрона, який трансформував образ Каїна в рамках біблійної фабули, Сосюра, створюючи альтернативну версію біблійного міфу повністю відходить від протоструктури, відмовляється від мотиву злочину, тим самим позбавляючи образи Каїна с Сатани негативних рис.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Аверинцев С. С. Сатана // Мифы народов мира. Онлайн энциклопедия [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.mifinarodov.com/s/satana.html.

2. Аникст. А. Байрон-драматург [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://lib.ru/POEZIQ/BAJRON/byron0_2.txt.

3. Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. Марії Зубрицької. 2-е вид. Доповнене – Львів: Літопис, 2001. – 832 с.

4. Антофійчук В., Нямцу А. Проблеми поетики традиційних сюжетів та образів у літературі. / В. Антофійчук, А. Нямцу. – Чернівці: Рута, 1997. – 256 с.

5. Байрон Дж. Г. Каїн // Байрон Джордж Гордон. Мазепа: Поема / Переклад з англійської; передмова Наталі Жлуктенко. – Харків: Фоліо, 2005. – С. 290-378.

6. Басс І. І., Каспрук А. А. Іван Франко: Життєвий і творчий шлях. / І. І. Басс, А. А. Каспрук. - К.,1983. – 360 с.

7. Біблія або Книги Святого письма Старого і Нового Заповіту із мови давньогрецької й грецької на українську наново перекладена Митрополитом Іларіоном (І. Огієнко) [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrlc.org/bible/.

8. Библия. Влияние Библии на мировую и еврейскую культуру. Электронная еврейская энциклопедия. Еврейский университет в Иерусалиме. Иерусалим, 2003-2007 [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.eleven.co.il.

9. Василюк В. І. Художня інтерпретація біблійних образів у прозі I. Багряного / В. І. Василюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26), 2006. – С. 209-214.

10. Виролайнен М. Н. Богоборчество Байрона в транскрипции Достоевского // Великий романтик Байрон и мировая литература. / М. Н. Виролайнен. – М.: Наука, 1991. – С. 176-187.

11. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник / За наук. Ред. Олександра Галича. – Київ: Либідь, 2001. – 488 с.

12. Гречанюк Ю. А., Нямцу А. Є. Проблеми історизму і традиції в літературі ХІХ-ХХ ст. / Ю. А. Гречанюк, А. Є. Нямцу. – Чернівці: Рута, 1997. – 124 с.

13. Гриценко В. Одкровення предтечі чи сповідь пророка? (Фантасика і реальність у поемах В. Сосюри «Ваал», «Каїн», «Христос» // Українська література в загальноосвітній школі / інститут педагогіки АПН України. Науково-літературний журнал 4/2002. Гл. ред. Н. Й. Волошина. С. 54-58.

14. Калустова Н. К. К вопросу о вечных образах в литературе (Исторический аспект проблемы) / Н. К. Калустова // Вечные темы и образы в советской литературе: Межвуз. сб. научн. трудов. – Грозный: ЧИГУ, 1989. – с. 24-25.

15. Каспрук А. Українська поема кінця XIX – поч. XX ст. Ідеї, теми, проблеми жанру. / А. Каспрук. – К.: «Наукова думка», 1973. – 248 с.

16. Костюченко В. Один загадковий рік з життя Володимира Сосюри / В. Костюченко // Літературна Україна. – 1997. – 11 вересня, №31. – С. 15-26.

17. Крупач М. Каїн: Художня інтерпретація образу в поемах І. Франка та В. Сосюри (метафізичний та історіософічний аспекти) / М. Крупач // Вісник Львів. Ун-ту. Серія філологічна, 2003. Вип.32. С. 213-227 [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.franko.lviv.ua/faculty/Philol/www/visnyk/32/tik.doc.

18. Лавріненко Ю. Володимир Сосюра (літературна сильвета) // Розстріляне відродження: Антологія 1917 – 1933: Поезія – проза – драма – есей / Упорядкув., передм., післямова Ю. Лавріненка, Післямова Є. Сверстюка. – К.: Смолоскип, 2004. – С. 173-176.

19. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. — Чернівці: Золоті литаври, 2001. – 634 с.

20. Лесин В. М., Пулинець О. С. Словник літературознавчих термінів. 3-е вид. переробл. і доп. / В. М. Лесин, О. С. Пулинець. – К.: Радянська школа, 1971. – 431 с.

21. Літературознавчий словник-довідник // за редакцією Р. Т. Гром'яка, Ю. І. Ковалева, В. І. Теремка. – К.: Академія, 2007. — 753 c.

22. Литературоведческий энциклопедический словарь / под общей редакцией В. М. Кожевникова и П. А Николаева. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – С. 253-257.

23. Луков Вал. А., Луков Вл. А. Вечные образы как константы тезаурусов мировой культуры // Электронный журнал «Знание. Понимание. Умение», 2008, №9 [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2008/9/Lukovs_Eternal_Images/.

24. Мельник О. Джордж Гордон Байрон у критичній та творчій перцепції Івана Франка / О. Мельник // Українське літературознавство, 2008. – Вип. 70. С. 221-229.

25. Минакова А. М. Образы вечные и мировые: Сущность и функционирование / А. М. Минакова // Вечные темы и образы в советской литературе: Межвуз. сб. научн. трудов. – Грозный: ЧИГУ, 1989. – с. 10-11.

26. Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. / Гл. ред. С. А. Токарев. – М.: Сов. энциклопедия, 1991. – т. 1. А-К – 671с.

27. Нольман М. Лермонтов и Байрон [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://feb-web.ru/feb/lermont/critics/jt/jt1-466-.htm.

28. Нусинов И. М. Вековые образы // Литературная энциклопедия: В 11 т. [М.], 1929-1939. Т. 2. / И. М. Нусинов. – [М.]: Изд-во Ком. Акад., 1929. – С. 128-137.

29. Нямцу А. Є. Загальнокультурна традиція у світовій літературі. / А. Є. Нямцу. – Чернівці: Рута. 1997 – 233 с.

30. Нямцу А. Е. Основы теории традиционных сюжетов. / А. Е. Нямцу. – Черновцы: Рута, 2003. – 80 с.

31. Нямцу А. Е. Традиционные сюжеты и образы в литературе ХХ в.: Учебное пособие. / А. Е. Нямцу. – Киев: УМК ВО, 1988. – 84 с.

32. Оліфіренко В. Володимир Сосюра [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.donbaslit.skif.net/tvorchist/Sosura.html.

33. Павличко С. Д. Байрон: Нарис життя і творчості. / С. Д. Павличко. – К.: Дніпро, 1989. – 198 с.

34. Петлюра С. І. Франко - поет національної чести (Урив.) / С. Петлюра // Дивослово. - 1996. - № 8. - C. 3-4.

35. Поліщук Я. Міфологічний горизонт українського модернізму: Монографія. / Я. Поліщук. – Івано-Франківськ: Лілея, 2002. – 392 с.

36. Понасенко А. В. Міфологема «Каїн» у рецепції В. Сосюри та Б. Рубчака / А. В. Понасенко // Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – 2010. – № 4. –С. 70-74.

37. Потницева Т. Романтический миф о Каине (Мистерия Байрона «Каин») // Біблія і культура: Збірник наукових статей. Вип. І / Відп. Ред. А. Є. Нямцу. – Чернівці. Рута, 2000. – С.152-156.

38. Приходько В. Б. Переклад як інтерпретація // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. / В. Б. Приходько. – 2004. – №12. – С. 17-19.

39. Рікер Поль. Конфлікт інтерпретацій // Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. / За ред. Марії Зубрицької. 2-е вид. Доповнене – Львів: Літопис, 2001. – С. 280-305.

40. Сегалин. Г. В. Эвропатология гениальных эпилептиков. Форма и характер эпилепсии у великих людей // Клинический архив гениальности и одаренности (эвропатологии), посвященный вопросам паталогии гениально одаренной личности, а также вопросам одаренного творчества, так или иначе связанного с психопатологическими уклонами – том II, вып. III, 1926 г. [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://pathographia.narod.ru/new/t2v3/part1.htm.

41. Скоць А. I. Вічні образи в поемах Івана Франка (На матеріалі філософських поем „Смерть Каїна” і „Мойсей”) / А. І. Скоць // Іван Франко і світова культура. Матеріали міжнародного симпозіуму ЮНЕСКО (Львів, 11-15 вересня 1986). – К.: Наукова думка, 1990. – Кн. 2. – С. 304-307.

42. Сосюра В. Каїн. Поема / В. Сосюра // Київ. – 1990. − №12. – С. 7-25.

43. Сулима В. Біблія і українська література: Навч. посібник. / В. Сулима. – К.: Освіта, 1998. – 400 с.

44. Ткаченко О. Символіка поеми І. Франка «Смерть Каїна» / О. Ткаченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2008. – № 19. – С. 23-27.

45. Усманов Р. Джордж Гордон Байрон / Р. Усманов // Байрон Дж. Собрание сочинений в 4 т. Т.1. - М., 1981 [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.philology.ru/literature3/usmanov-81.htm.

46. Франко І. Замітка перекладчика [до «Каїн. Містерія в трьох діях»] // Франко І. Зібр. тв.: У 50 т. – К.: Наук. думка, 1978. Т. 12. С. 642–644.

47. Франко І. Я. Зібрання творів: В 50-ти т. / І. Я. Франко. – К.: Наук. Думка, 1980. – Т. 27. – 463 с.

48.Франко И. Я. Лорд Байрон. / И. Я. Франко // Собрание сочинений в 50-ти т. Том 29 – К. – С. 283-293.

49. Франко І. Я. Смерть Каїна // Твори: В 3 т. / І. Я. Франко – К.: Наук. Думка, 1991. Т.1. – С. 328-351.

50. Шестак Л. А. Основы общей теории и образности: проблематика и метод / Л. А. Шестак // Филологические науки. – 2003. –№8. – С. 51-61.