Распечатать страницу

Курсова робота Американський сленг в українській мові

« Назад

Код роботи: 4453

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Лексикологія американської англійської мови

Тема: Американський сленг в українській мові

Кількість сторінок: 41

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 550 грн

Вступ

Розділ 1. Етимологія поняття «сленг» його основні характеристики та сфера функціонування

1.1. Поняття сленгу та його характерні риси

1.2. Американський сленг в контексті художніх творів

1.3. Проблематика перекладу американського сленгу

Розділ 2. Практична реалізація адекватного перекладу художнього тексту, що містить американські сленгізми, на сучасну українську мову

2.1. Переклад фрагментів та фраз, що містять одиниці сленгу

2.2. Характеристика обраних методів трансформації при перекладі художнього тексту

Висновки

Список використаних джерел

Сучасні геополітичні тенденції зближення світових культур та проблеми міжнаціонального спілкування зумовлюють актуальність проведення лінгвістичних досліджень, спрямованих на вивчення національно-культурної специфіки мовних явищ. Сленг як різновид мовного субстрату традиційно привертає увагу вітчизняних і зарубіжних філологів завдяки яскравому емоційно-експресивному забарвленню, лаконічності й образності, здатності постійно змінювати кордони, що розділяють його з мовною нормою.

Дослідженням сленгу та його функціонуванням в американському варіанті англійської мови займалися як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники, серед них: І. В. Арнольд, Л. С. Бурдін, Р. Вільямс, В. Г. Вілюман, І. Р. Гальперін, І. А. Гонта, Дж. Елтінг, Ю. А. Зацний, О. Л. Клименко, М. М. Маковський, Г. Л. Менкен, В. Лабов, Е. Партрідж, А. І. Смирницький, Т. А. Соловйова, Г. О. Судзіловський, Г. Д. Томахін, С. Томашек, Т. Торн, Г. В. Фаулер, В. А. Хом'яков, О. Д. Швейцер та ін.

Однак проблема американського сленгу потребує подальших лінгвістичних досліджень, що обумовлено, перш за все, плинністю його лексичного складу, а також широкою представленістю американського сленгу у художній літературі та засобах масової інформації. Недостатньо уваги приділялося сленгу в перекладознавстві. При здійсненні перекладу сленгізмів на неспоріднену мову виникають труднощі, зумовлені стилістичними, лексичними та граматичними відмінностями мов оригіналу та перекладу.

Аналіз осбливостей перекладу одиниць сленгової лексики поки що лишається на периферії уваги лінгвістів, хоча цій проблемі присвячені роботи В. Н. Крупнова, Г. А. Судзиловського, P. I. Розіної, Т. А. Соловйової та деяких інших науковців. Вищезгадані лінгвісти в основному розглядають проблему джерел виникнення сленгу, їх словотворення. На даному етапі розвитку лінгвістики та перекладознавства сленг становить собою ще недостатньо вивчену проблему, яка потребує подальшого дослідження. Отже, дана курсова робота присвячена особливостям перекладу сленгу на матеріалі художнього тексту.

Тому актуальність дослідження зумовлена тим, що одна із найскладніших для перекладознавства проблем – визначення сутності сленгу та шляхів передачі його значення при перекладі українською мовою. Необхідність дослідження визначається прагненням більш повно виявити та всесторонньо вивчити проблеми передачі американського сленгу українською мовою та досягнення адекватності перекладу. В наш час існує відносно невелика кількість наукових робіт з питання використання американського сленгу в художній літературі та його трансформації при перекладі на українську мову.

Теоретична значимість роботи полягає в комплексному розгляді перекладацьких трансформацій при перекладі сленгу в художній літературі.

Практична цінність роботи полягає в узагальненні знань про функціонування сленгу. Новизна характеризується тим, що у даній роботі сленг розглядається у системі двох сучасних мов. В роботі також присутній аналіз одиниць сленгу на матеріалі уривків та речень з художніх текстів та розмовної живої мови, подано класифікацію способів перекладу сленгізмів, прослідковано особливості їх передачі українською мовою, пропонуються варіанти перекладу у випадках, коли передача відомими способами є практично неможливою.

Метою курсової роботи є з'ясування семантичних, стилістичних та синтаксичних особливостей одиниць американського сленгу для знаходження оптимальних засобів їх перекладу українською мовою. А також виявити основні трансформації перекладу та підтвердити їх комплексний характер.

Для досягнення поставленої мети необхідно визначити соціально-політичні чинники, що впливають на лексичний склад американського сленгу, а також лінгвістичні процеси формування сленгізмів, їх значення та використання в літературних текстах, що передбачає вирішення конкретних завдань:

- розкрити суть поняття «сленг»;

- надати уривок з тексту, проаналізувати стилістику твору, виявити в ньому сленгові одиниці;

- охарактеризувати основні способи перекладу американського сленгу з англійської на українську мову;

- визначити конкретні приклади способів передачі членгу рідною мовою, пояснити причини використання перекладацьких трансформацій.

Для вирішення поставлених завдань в даній роботі використовуються наступні методи: дослідницький метод, порівняльний аналіз тексту з перекладом, співставний та трансформаційний аналізи. Порівняльний аналіз передбачає порівняння та співставлення одиниць перекладу, в нашому випадку американського сленгу, вихідної мови з відповідною одиницею української мови.

Об'єктом дослідження є сленгова американська лексика.

Предметом є способи перекладу сленгізмів, що використовуються в художніх текстах.

Таким чином, в роботі розглядається важлива для перекладознавства проблема – особливості перекладу американського сленгу, що у деяких випадках навіть не має аналогів в мові, на яку перекладається. Отримані висновки можуть бути використані спеціалістами перекладознавства, а також в курсі теорії та практики перекладу.

Структура даної роботи: робота зкладається зі вступу, двох розділів, висновку та списку використаних джерел, що містить 20 позицій.

При перекладі спеціальної розмовної лексики перекладач дотримується, в основному двох напрямків - або шукає аналогічну українську лексичну одиницю, що має приблизно таку саму експресивність (еквівалентний переклад), або тлумачить чи роз'яснює значення, тобто використовує описовий переклад.

Аналіз англійських оригіналів та їх перекладів показує, що важко перекласти знижені лексеми, які не мають відповідників у мові перекладу. Значну частину сленгу можна віднести до так званої безеквівалентної лексики, яка зустрічається в кожній мові й відбиває національно-культурну специфіку та самобутність національної мови. Збереження експресивності у перекладі є досить важливим завданням.

Для перекладу художніх творів що містять сленг, актуальними є проблеми адекватної передачі американського експресивного просторіччя (сленгу), яке широко використовується в художній літературі, фільмах та телевізійних шоу.

Проаналізувавши основні принципи забезпечення адекватності перекладу одиниць зниженої лексики, можна стверджувати:

Адекватний переклад передбачає врахування всіх осбливостей одиниць мови оригіналу й передачу їх еквівалентними одиницями мови перекладу. Але американський сленг і одиниці українського експресивного просторіччя є утвореннями другорядними, що виникли на основі лексико-семантичного варіювання обмеженої кількості слів літературної мови.

У двох різних мовах не існує абсолютних синонімів, тому повний збіг за значеннями та вжитком, особливо при перекладі, неможливий. Міжмовна синонімія не є абсолютною і це особливо стосується сленгу, який до того ж найчастіше належить до так званої безеквівалентної лексики.

Переклад одиниць американського сленгу потребує урахування основного значення слова літературної мови, від якого утворена одиниця сленгу, врахування використання під час її утворення практичних компонентів значення популярної одиниці сленгу.

Сленгізми вживаються авторами художніх творів, акторами кіно з метою відображення яскравого характеру героїв, цікавість ситуацій, а також створюють специфічний стиль, мiкpoсвіт як героїв, так і самого твору або фільму.

1. Беляева Т. М., Хомяков В. А. Нестандартная лексика английского языка. - Л.: ЛГУ, 1985. – 194 с.

2. Бондаренко К. «Співвідношення сленгової лексики української на англійської мов: лексикографічний та перекладацький аспекти» [Електронний ресурс] / К. Бондаренко // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. - Вип. 81 (4). - С. 141-145. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz/Fil/2009_81_4/statti/33.pdf.

3. Бурденко Є. С. Етимологія терміну сленг та сучасне його тлумачення / Є. С. Бурденко, О. А. Заболотна [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://intkonf.org/burdenko-es-kpn-zabolotna-oa-etimologiya-terminu-sleng-ta-suchasne-yogo-tlumachennya/.

4. Вилюман В. Г. О способах образования слов сленга в современном английском языке // Учен. зап. ЛГПИ им. А. И. Герцена. - Л.: ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1955. - т.3. - С. 47-50.

5. Гальперин И. Р. О термине сленг // Вопросы языкознания. – М.: Наука, 1956. - №6. - С.104-107.

6. Зацний Ю. А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови. - Запоріжжя: Запорізький держ. ун-т., 1998. – 430 с.

7. Клименко О. Л. Поповнення словникового складу англійської мови з нелітературних підсистем: Автореф. дис... канд. філол. наук. – Харків, 2000. – 20 с.

8. Комиссаров В. Н. Слово о переводе / В. Н. Комиссаров. - М.: Международньїе отношения, 1973. - 275 с.

9. Комиссаров В. Н. Теория перевода / В. Н. Комиссаров. - М.: Вьісшая школа, 1990. - 245 с.

10. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): підручник / І. В. Корунець. - Вінниця: Нова Книга, 2001. - 448 с.

11. Кухаренко В. А. Практикум з стилістики англійської мови (A Book of Practice in Stylistics): Підручник. - 2-ге вид., перегл. та пошир. - Вінниця: Нова книга, 2000. – 160 с.

12. Словар українського сленгу «Словопедія» [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://slovopedia.org.ua/57/53399/374588.html.

13. Словник української мови [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://language.br.com.ua/%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3/.

14. Халдзев В. Н. Теория литературы / В. Н. Халшев. - М.: Союз, 1999. - 380 с.

15. Bradley H. Slang // The Encyclopaedia Britannica. – 13th ed. – London: The Britannica, Inc., 1926. - Vol.25. - P. 207-210.

16. Drake G. F. The Social Role of Slang // Language: Social Psychological Perspectives / Ed. by H. Giles. – Oxford: Pergamon Press, 1980. – P. 63-70.

17. Flexner S. B. New Dictionary of American Slang / Comp. by R. Chapman. - N.Y.: Harper and Row, 1986. – 498 p.

18. The Ellen show - Hugh Laurie: the British accent vs the American [Електронний ресурс]. - режим доступу: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=wYmrg3owTRE.

19. Symphony in Slang: [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://lingualeo.ru/jungle/16092.

20. Spears R. A. NTC's Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions. – N.Y.: McGraw Hill, 2000. – 3rd ed. – 560p.