Распечатать страницу

Реферат Етика спілкування

« Назад

Код роботи: 4444

Вид роботи: Реферат

Предмет: Етика та естетика

Тема: Етика спілкування

Кількість сторінок: 17

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Етика спілкування та її взаємозв’язок з культурою мовлення

2. Стандартні етикетні ситуації між співрозмовниками

3. Складність використання мовних висловів у повсякденному житті

Висновки

Список використаної літератури

Життя людини в суспільстві регламентоване системою різних правил, законів. Правила соціальної поведінки людини, які виробилися впродовж усієї культурної еволюції людства і враховують його соціально – історичний досвід, становлять поняття «етикет». Своєрідним стрижнем етикету є словесний рівень. Він найповніше репрезентує етнічну самобутність. Кожна мова виробила свою систему спеціальних висловів ввічливості – етикет спілкування.

Етикет спілкування - важливий елемент культури народу, продукт культурної діяльності людини та інструмент цієї діяльності, він є складовою частиною культури поведінки і спілкування людини. У виразах етикету спілкування зафіксовані соціальні відносини тієї чи іншої епохи. Специфіка кліше, які використовуються є надзвичайно різноманітною та цікавою.

Отже, актуальність вивчення стандартних етикетних ситуацій обумовлена наступними причинами:

- етикетне спілкування є важливою частиною комунікативної діяльності, його порушення призводить до непорозуміння і культурного шоку;

- незважаючи на те, що окремі сторони етикетного спілкування розглядалися в науковій літературі, багато питань цього типу комунікації залишаються недостатньо висвітленими;

- інтенсифікація міжкультурних контактів вимагає детального вивчення культурно обумовлених моделей поведінки.

Дослідженням етикету спілкування великого значення надавали: Верещагін Є. М., Костомаров В. Г., Карасик В. І., Маслова В. А., Воробйов В. В., Стернін І. А., Формановска Н. І. та ін.

Мета роботи полягає у таких завданнях дослідження: визначити поняття «етика спілкування», розглянути типологію етикетних ситуацій поведінки, виявити специфіку використання етикетного спілкування у повсякденному житті.

Підсумовуючи сказане, зауважимо, що мовленнєвий етикет є однією із важливих сторін людського спілкування, — це сукупність значною мірою стандартизованих висловів, що складають собою стереотипи мовлення, готові формули з певною синтаксичною структурою і лексичним наповненням.

Існує чимало типових комунікативних ситуацій, котрі називаються етикетними, в них взаємини між тими, хто спілкується, стоять на передньому плані, а не є тлом, на якому сприймається зміст мовлення, чи етикетною «приправою» до змісту. Це ситуації вітання, знайомлення, прощання, вибачення тощо. У суспільному житті людини такі ситуації трапляються безліч разів. І було б нелегко, та й недоцільно, щоразу придумувати вислови, фрази для їх мовного оформлення. Позаяк ці ситуації мають стандартний, типізований характер, то їхнє мовне «забезпечення» є стереотипним, тобто узвичаєним, усталеним. Немає потреби доводити, що такі стереотипи полегшують мовленнєве життя людини. Навіщо видумувати, як і що казати, коли існують «комплекти» готових фраз, словесних формул для кожної із типових ситуацій, і потрібно тільки зробити вдалий вибір із цього набору. Однак і ці комплекти, й особливості їх застосування необхідно добре знати.

Вибір стандарту мовленнєвої поведінки, етикетних формул залежить від соціальних якостей (статусу, віку, освіти) адресата мовлення у їх стосунку із якостями автора висловлювання, і від характеру взаємин між комунікантами, ступеня їх знайомства і близькості та інших конкретних ситуацій мовлення.

Далеко не завжди процес спілкування є ефективним, адже між тим, хто доносить інформацію і тим, хто її сприймає можуть виникати бар’єри - психологічні перепони, які людина установлює, аби захиститися від небажаної, втомлюючої або небезпечної інформації. Виділяються такі такі бар’єри:

- виникає через огріхи в процесі передачі інформації (коли комунікатор говорить невиразно, надто швидко, нечітко або вживає велику кількість звуків-паразитів);

- виникає, коли одне і те ж слово різні люди розуміють по-різному, вкладають в них свій власний сенс;

- виникає при невідповідності стилю мови того, хто говорить, і ситуації спілкування або стилю мови, стану того, хто в даний момент слухає;

- виникає, коли логіка міркування того хто говорить або занадто складна для розуміння слухаючого, або здається йому неправильною, суперечить властивій йому манері доказів;

- причиною стають соціальні, політичні, релігійні і професійні розбіжності в поглядах, звичках, традиціях, що призводять до різного пояснення і сприйняття тих або інших понять, явищ, розумінь;

- несприйняття того, хто говорить через його неавторитетність в очах слухача;

- виникнення почуття ворожості, недовіри до того хто говорить, а потім — і до інформації, яку він передає.

Тож, варто сказати, що спілкування є невід’ємною частиною нашого життя, ми спілкуємося з іншими людьми кожного дня, і варто прагнути до того, щоб наші висловлювання були правильними і грамотними, аби приносити задоволення від спілкування, як нам самим, так і співрозмовнику. Знання національного мовленнєвого етикету, уміння користуватися ним у комунікативних актах є ознакою мовного, мовленнєвого, спілкувального етикету. Визначальними етнопсихологічними особливостями українського етикету є передусім доброта, сердечність, простота, щирість і ніжність.

1. Головаха Є. І., Паніна Н. В. Психологія людського взаєморозуміння. - 1989.

2. Кановская М. Б. Енциклопедія етикету. - АСТ, 2007. - 480 с.

3. Конєва О. В. Психологія спілкування: Учеб. посібник. - Ярославль, 1992.

4. Леонтьєв А. А. Психологія спілкування. - М., 1997.

5. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)” / упоряд. Копиленко А. Я., Ляшук Н. А. - Севастополь: видавництво СевНТУ, 2011. - 64 с.

6. Психологія та етика ділового спілкування / За ред. В. Н. Лавриненко. - М., 1997.

7. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. посіб. - 2-ге вид., переробл. і доп. – К.: Знання, 2006. – С. 5).

8. Українська мова (за професійним спрямуванням) [Електронний ресурс] / - Освіта, 2010 - 118 с. - Режим доступу: http://dmeti.dp.ua/ua/mdiv/i2036/p-3/e303.