Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Методология и методы сбора социологической информации (количественные методы) \ 4441. Програма дослідження Оцінка програми стажування для потенційних кадрів ВІЛ-сервісних організацій, як індикатор готовності до виконання професійних обов’язків соціального працівника

Програма дослідження Оцінка програми стажування для потенційних кадрів ВІЛ-сервісних організацій, як індикатор готовності до виконання професійних обов’язків соціального працівника

« Назад

Код роботи: 4441

Вид роботи: Програма дослідження

Предмет: Методологія та методи збору соціологічної інформації (кількісні методики)

Тема: Оцінка програми стажування для потенційних кадрів ВІЛ-сервісних організацій, як індикатор готовності до виконання професійних обов’язків соціального працівника

Кількість сторінок: 29

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

1. Концептуальний розділ

1.1. Проблема дослідження

1.2. Огляд літератури

1.3. Мета, завдання, предмет та об’єкт дослідження

1.4. Концептуалізація основник понять

1.5. Гіпотези дослідження

2. Методологічний розділ

2.1. Дизайн дослідження

2.2. Методи дослідження

2.3. Формування вибірки

2.4. План збору та аналізу даних

2.5. Етичні аспекти та обмеження дослідження

3. Організаційний розділ та бюджет

3.1. Претест

3.2. Підготовка польових робітників та контроль за їх роботою

3.3. Робочий план та кадрове забезпечення

3.4. План розповсюдження результатів дослідження

3.5. Бюджет

Список використаних літературних джерел

В умовах зростаючої конкуренції̈ на ринку праці, пов’язаною з економічною кризою в країні, важливим напрямом державної політики у соціальній сфері є розвиток трудових ресурсів на основі удосконалення професійної підготовки та підвищення кваліфікації відповідно до нових завдань і вимог виробництва.

За таких умов найбільш ефективним видом професійного навчання під час працевлаштування є попереднє стажування на місці, що сприяє розширенню меж компетенцій, можливості оволодіння новою технікою та технологіями тощо. Цей вид навчання спрямований на: набуття та удосконалення практичних знань, умінь та навичок виконання професійних обов’язків на робочих місцях (посадах) з урахуванням вимог роботодавців; вивчення та засвоєння досвіду прогресивних форм обраної організації; підвищення якості та конкурентоспроможності робочої сили у сфері обслуговування, а також забезпечення зростаючих потреб суспільства у кваліфікованих фахівцях.

Стажування здійснюється з метою формування і закріплення на практиці професійних компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки, щодо виконання завдань і обов'язків на займаній посаді або посаді вищого рівня, засвоєння передового досвіду, формування особистісних якостей для виконання професійних завдань на новому, більш високому, якісному, рівні в межах певної спеціальності.

Метою підвищення кваліфікації та стажування працівників є вдосконалення професійної підготовки особи шляхом поглиблення і розширення її професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов'язків у межах спеціальності.

1. "Словник-довідник соціального працівника" (для студентів та соціальних працівників), Кизименко Л. Д., Бєдна Л. М. – Міні-глосарій - Львів, ДЦ МОУ, 2000.

2. Букач М. Основи наукових досліджень у соціальній роботі / М. Букач, Т. Попова, Н. Клименюк. – Ч.: ЧДУ ім. Петра Могили, 2009.

3. Вербець В. В. Методологія та методика соціологічних досліджень: Навчально-методичний посібник. – Друге вид. доп. і перероб. – Рівне: РДГУ: Інститут соціальних досліджень, 2006.

4. Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій / 2-е видання, доповнене. - К., 2007. - 320 с.

5. Рассоха І. М. Конспект лекцій з навчальної дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» / І. М. Рассоха; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 76 с.

5. Інновації у соціальних службах: Навч.-метод. посіб. / Семигіна Т. В., Покладова В. В., Грига І. М. та ін. - К: Університетське видавництво "Пульсари", 2002. - 168 с. (частина 3, розділ 8 "Професійне вигорання персоналу проекту", ст. 97-110).

6. MSW students' satisfaction with their field placements: the role of preparedness and supervision quality [Електронний ресурс] // Journal of Social Work Education, Vol. 46, No. 1 – Режим доступу до ресурсу: http://www.bu.edu/ssw/files/2010/10/MSW-students-satisfaction-with-their-field-placements-20101.pdf.

7. Gelman C. R. (2004). Special secdon: Field education in social work anxiety experienced by foundation-year MSW students entering field placement: Implicafions for admissions, curriculum, and field educafion. Journal of Social Work Education, 40, 39-5.