Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Сравнительная лексикология английского и украинского языка \ 4328. Курсова робота Порівняння систем модальних дієслів англійської та української мов

Курсова робота Порівняння систем модальних дієслів англійської та української мов

« Назад

Код роботи: 4328

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Порівняльна лексикологія англійської та української мови

Тема: Порівняння систем модальних дієслів англійської та української мов

Кількість сторінок: 26

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗІСТАВНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ В АНГЛІЙСКІЙ ТА УКРАЇНСЬКИХ МОВАХ

1.1. Категорія модальності

1.2. Морфологічна та семантична характеристика модальних дієслів в англійській та українській мовах

РОЗДІЛ 2. ПОРІВНЯННЯ СИСТЕМ МОДАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ НА ПРИКЛАДІ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

2.1. Особливість функціонування дієслів в українській мові

2.2. Особливість функціонування модальних дієслів в українській мові

ДОДАТОК 1

ДОДАТОК 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Серед численних мовознавчих досліджень однією з найактуальніших, незважаючи на довгу історію досліджень є — функціонування модальних дієслів.

Цією проблемою займалось багато вчених та велика кількість лінгвістів таких як: І. Смушков, М. Єрмаш, Р. Кверк, А. Клименко, Ф. Палмер, Р. П. Мильруд та ін..

Як нам відомо, в процесі перекладу або передачі думки вираженій на одній мові перекладач часто стикається з різними труднощами. Однією з типових труднощів є передача значень модальних дієслів при перекладі. З усіх існуючих визначень терміну модальності можна зупинитись на значенні «ставлення мовця до змісту висловлювання як до дійсності».

Актуальність даної роботи полягає в необхідності систематизації теоретичного здобутку в сфері модальних дієслів та застосування їх на практиці, що допоможе більш глибоко освідомити даний матеріал.

Об’єкт дослідження: модальні дієслова в англійській та українській мовах.

Предмет даного дослідження - є морфолого-семантичні характеристики та синтаксичні функції модальних дієслів в англійській та українській мовах.

Мета даної роботи полягає у досліджені та аналізі текстів англійської та американської художньої літератури та їх перекладів на українську мову. Порівняльний аналіз дасть нам змогу краще побачити способи вираження модальних дієслів у різних аспектах мови, та надати типологічну характеристику модальним дієсловам в англійській та українській мовах, та вирішення наступних питань та завдань:

- Визначення поняття категорії модальності.

- Окреслити морфолого-семантичну характеристику модальних дієслів в англійській та українській мовах.

- Визначити синтаксичні особливості модальних дієслів у реченнях.

- Зробити порівняльний аналіз модальних дієслів та функціонування.

Матеріалом даного дослідження виступив твір художньої літератури - «ThreeMenin a Boat» Jerome K. Jerome, (1998). "Introduction", Oxford World's Classicsedition of Three Menin a Boat; Three Menon the Bummel.

Гіпотезою даного дослідження, є те,що в українській мові є певні ізоморфні та аломорфні явища у функціонуванні модальних дієслів, але незважаючи на це, є певні способи передачі аломорфних явищ при перекладі.

Методи. При написанні даної роботи були використані наступні методи: Метод вивчення попередньо теоретичного і практичного дослідження, морфолог-семантичний аналіз слів, елементи аналізу за безпосередніми складниками, метод співставлення та порівняння.

Структура курсової роботи: робота складається зі вступу, теоретичного розділу, та практичного розділу що містить дослідження функціонування модальних дієслів на матеріалі інструкції, висновків, списку використаної літератури.

Проаналізувавши в рамках даного аналізу чотири художні твори англійської літератури та їх українські переклади, щодо використання способів передачі в перекладах значень англійських модальних дієслів можна сказати наступне:

- при перекладі активно застосовується колорит української мови, який в міру підсилює емоційне навантаження;

- при перекладі з англійської на українську контекстуальні перекладацькі відповідності англійських модальних дієслів, в середньому, зустрічаються в два рази частіше словникових відповідностей;

- більш частотне використання контекстуальних відповідників, очевидно, викликано прагненням перекладачів максимально повно відтворити мову оригіналу, тобто не тільки передати значення модальності, але і добитися природного звучання українського перекладу.

Практична частина роботи реалізує поставлене на початку завдання, здійснює лінгвістичний аналіз. Матеріалом для дослідження виступає: повість «Троє у човні» Джерома К. Джерома, оскільки художня література дає можливість глибше та в контексті розглянути особливості мови.

1. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. / И. В. Арнольд. - М.: Высш. шк., 1986. - 295 с.

2. Ахманова О. С. Навчальний посібник / О. С. Ахманова. – Суми: СумДУ, 2000. – 171 с.

3. Бархударов Л. С. Очерки по морфологи современного английского языка / Л. С. Бархударов // Научные исследования в области морфологии – М.: Высшая школа, 1975. – С. 156.

4. Бородін О. І. Історія розвитку поняття про систему лінгвістики / О. І. Бородін // – К.: Радянська школа, 1978. – С. 102.

5. Булатецька Л. І. Теорія і теоретизація у лінгвістиці / Л. І. Булатецька — Вінниця; Нова кн., 2004. — 175 с.

6. Верба Г. В., Верба Л. Г. Довідник з граматики англійської мови. / Г. В. Верба, Л. Г. Верба. - К., 2002. - 385 с.

7. Вихованець І. Р. Нариси з функціонального синтаксису української мови / І. Р. Вихованець — К.: Наук. думка, 2000. — 224 с.

8. Вихованець І. Р. Семантичко-синтаксична структура речення / І. Р. Вихованець, Городенська К. Г., Русанівський В. М. — К., 2001. — 219 с.

9. Зеленщиков А. В. Пропозиция и модальность [Текст]: монография / А. В. Зеленщиков. - изд. 2-е, доп.. — М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. - 216 с.

10. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика [Текст]: учебник / И. М. Кобозева. - изд. 4-е. — М.: Книжныйдом «ЛИБРОКОМ», 2009. - 352 с.

11. Каушанская В. Л. Грамматикаанглийского язика / В. Л. Каушинская — Вища шк. 2010. — 193 с.

12. Смирницький А. И. Лексикологияанглийскогоязыка. / А. И. Смирницький – М.: Издательстволитературы на иностранныхязыках, 1956. – 250 с.

13. Jerome K. Jerome «ThreeMenin a Boat», (1998). "Introduction", Oxford World's Classic sedition of Three Menin a Boat; Three Menon the Bummel. [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://www.freeaudiobooksonline.org/book/three-men-in-a-boat/.