Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Когнитивная поэтика \ 4312. Курсова робота Специфіка прояву концепту «стихія» в англомовній літературі

Курсова робота Специфіка прояву концепту «стихія» в англомовній літературі

« Назад

Код роботи: 4312

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Когнітивна поетика

Тема: Специфіка прояву концепту «стихія» в англомовній літературі

Кількість сторінок: 37

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 500 грн

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1

1.0. Вступні зауваження

1.1. Поняття концепту в англомовній літературі

1.2. Основні засоби вираження концепту в англомовній літературі

1.3. Смислові компоненти концепту в англомовній літературі

ВИСНОВКИ ДО 1 РОЗДІЛУ

РОЗДІЛ 2

КОНЦЕПТ «СТИХІЯ» ТА ЙОГО ПРОЯВ В АНГЛОМОВНІЙ ЛІТЕРАТУРІ

2.0. Вступні зауваження

2.1. Основні компоненти концепту "стихія" в англомовній літературі

2.2. Метафорична репрезентація концепту "стихія"

2.3. Специфіка прояву концепту "стихія"

2.4. Вербалізація концепту "стихія" в англомовній літературі

ВИСНОВКИ ДО 2 РОЗДІЛУ

ВИСНОВКИ

CПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Дослідження присвячено вивченню поетико-когнітивного потенціалу концепту стихія в англійській літературі. У роботі обґрунтовано наукову коректність застосування терміна “концепт стихій” як різновиду концептів на позначення першооснов буття, скласифіковано метафори стихій за метафоричними полями і мережами, виявлено спільні механізми творення базових (ядерних) та відмінні характеристики переосмислених (периферійних) концептів в англійських літературних текстах.

Образний компонент концепту стихія в сучасній англійській літературі об’єктивується низкою когнітивних метафор, які мають рекурентний характер в синхронічному та діахронічному аспектах. Ці метафори розподіляються на три основні групи: онтологічні (метафори, пов’язані з вмістищами та субстанціями), структурні (метафори, пов’язані з людською діяльністю, з фізіологічними станами людини, з природними явищами, з живими істотами) та просторові.

Актуальність теми роботи зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на розгляд мовних одиниць з урахуванням інформації, знань про світ, а також уявлень – наївних, наукових, художніх та досвідних, які ці одиниці репрезентують. Дослідження звертається до розгляду вербалізованих уявлень про внутрішній світ людини як носія певної культури в межах антропоцентричної парадигми сучасної гуманітарної науки.

На сучасному етапі розвитку когнітивної поетики спостерігається актуалізація досліджень із вивчення концептуальної метафори як джерела словесних поетичних образів у художніх текстах (Л. І. Бєлєхова, О. П. Воробйова, В. Г. Ніконова, E. A. Semino, G. Steen, R. Tsur). При цьому дискусійними і донині залишаються два принципові питання щодо визначення власне механізмів формування концептуальних метафор (С. А. Жаботинська, М. В. Нікітін), а також їхнього співвідношення з когнітивними (Д. Ю. Буйнова, А. О. Попова) й образними (О. О. Опарина, В. М. Телія, Z. Kovecśes) метафорами.

Ґрунтовний аналіз наукових праць із першої проблеми свідчить про наявність двох підходів до розгляду концептуальної метафори і метафоричного концепту:

1) структурного, представники якого (О. М. Баранов, Ю. М. Караулов) спираються на положення когнітивної теорії формування концептуальної метафори, пов’язаної з цілим комплексом перетворень у концептуальних системах, у яких акумулюються знання про світ (R. W. Gibbs, G. Lakoff);

2) етноцентричного, засновники якого (Н. Д. Арутюнова, В. В. Красних) витлумачують метафоричний концепт як особливий концептуальний носій етнокультурних стереотипів.

Основна відмінність у позиціях учених полягає в різному розумінні складових компонентів концептуальної метафори, що є результатом репрезентації знань про одну концептуальну сферу в термінах іншої (G. Lacoff, M. Johnson), і метафоричного концепту – моделі взаємодії концептів на аналогічній основі (М. В. Нікітін). Так, аналіз концептуальних метафор здійснюється переважно через метамову асоціативних фреймів (С. А. Жаботинська), тим часом метафоричний концепт є трирівневою одиницею, побудованою за принципом аналогії (І. В. Толочін), яка закріплена у свідомості носіїв конкретної мови і є відмінною у представників інших лінгвокультур.

Об’єктом дослідження є вербалізований в сучасній англійській мові концепт стихія, концептуальна інформація, закладена у вербальних засобах його вираження.

Предметом виступають різнорівневі мовні засоби вираження концепту стихія у сучасній англійській мові: окремі лексеми, термінологічні словосполучення, конвенціональні метафори, усталені мовні вирази, паремії та мовні кліше.

У роботі використовуються такі методи і прийоми лінгвістичного аналізу: концептуальний аналіз, лексико-семантичний аналіз, аналіз словникових дефініцій, інтерпретативний аналіз, дискурс-аналіз, текстуальний та дескриптивний аналіз.

Головна мета роботи – проведення комплексного дослідження концепту стихія в сучасній англійській літературі як структурно та змістовно складного, багатовимірного вербалізованого мисленнєвого конструкту людської свідомості в єдності його понятійного, образного та ціннісного компонентів, а також у його дискурсивній реалізації – зумовила конкретні завдання дослідження:

1) проаналізувати концепт стихія як складову англомовної наукової (філософської та психологічної) картин світу, визначити специфіку його мовної об’єктивації у цих сферах людського знання;

2) виділити в англійській літературі особливий комплекс мовних засобів (усталених словосполучень, стійких мовних кліше, англійського пареміологічного фонду), які об’єктивують ключові ознаки концепту стихія в буденній/наївній свідомості англомовної спільноти;

3) виявити ключові когнітивні метафори, які лежать в основі мовлення про стихію в сучасній англійській літературі.

Теоретична значущість роботи полягає у тому, що здійснений аналіз концепту стихія є внеском у розробку теоретичних питань концептології.

Структурно робота складається з вступу, висновків, двох основних розділів, списку використаної літератури.

Поетико-когнітивний потенціал метафор стихій в англійській та українській мовах визначається на основі таких концептуальних положень:

1) в авторській концепції дисертаційного дослідження розмежовано поняття “концептуальна метафора” і “метафоричний концепт” на засадах етноцентричного підходу, в межах якого останній розглядається як особливий концептуальний носій метафоричних смислів;

2) метафоричний концепт як модель взаємодії концептів на аналогічній основі складається з трьох компонентів, які відображають природу метафоричного значення завдяки наявності аналогії між понятійними царинами, що є відмінною у представників різних лінгвокультур;

3) у поетичному тексті метафоричні концепти виконують функцію метафор стихій – метафоричних моделей, концептом-корелятом яких є одна з універсальних стихій (EARTH/ЗЕМЛЯ, AIR/ПОВІТРЯ, WATER/ВОДА й FIRE/ВОГОНЬ) або її структурні компоненти.

Когнітивний потенціал метафор стихій виявляється у процесі їхньої концептуалізації у чотирьох спільних метафоричних полях, ядро яких становлять базові метафоричні концепти і в англійських, і в українських поетичних текстах. Це зумовлено тим, що базові метафоричні концепти належать до позасвідомої автоматичної концептуальної системи, характерної для носіїв різних мов. Вони є когнітивною основою структуризації світу безвідносно до мовних особливостей.

1. Аргуткіна О. А. Концептуально-семантичний і функціональний аспекти мікросистеми “число”. Автор. дис... канд. філол. наук. – Харків, 2001. – 18 с.

2. Арутюнова Н. Д. Понятие судьбы в контексте разных культур / Научный совет по истории мировой культуры. – М.: Наука. І полугодие, 1994. – 320 с.

3. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений / Оценка, событие, факт – М.: Наука, 1988. – 338 с.

4. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков: Пер. с англ. – М.: Школа “Языки русской культуры”, 1999. – С. 134-170.

5. Золян С. Т. От описания идеолекта – к грамматике идиостиля (на материале поэзии Л. Мартынова) // Язык русской поэзии ХХ века: Сб. научн. тр. – М., 1989. – С.256-261.

6. Калашник В. С. Образно-смислова єдність як засіб і знак у поетичній мовній картині світу // Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія. – 2001. – №519. – Вип. 32. – С. 3-11.

7. Карнап Р. Значение и необходимость: Пер. с англ. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1959. – 382 с.

8. Колесов В. В. “Жизнь происходит от слова…”. – Санкт-Петербург: Златоуст, 1999. – 368 с.

9. Рябцева Н. С. “Вопрос”: Прототипическое значение и концепт // Логический анализ языка. Культурные концепты – М.: Наука, 1991. – С. 72-77.

10. Синельникова Л. Н. Лирический сюжет в языковых характеристиках. – Луганск: Ред.-изд. отд. облупр. по печати, 1993. – 186 с.

11. Ставицька Л. О. Мовні засоби вираження наскрізного образу як елемента індивідуальної естетичної системи // Семасіологія і словотвір: Збірник наукових праць. – К.: Наук.думка, 1989. – С. 98-102.

12. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. – М.: Школа “Языки русской культуры”, 1997. – 824 с.

13. Степанов Ю. С. Концепт “причина” и два подхода к концептуальному анализу языка – логический и сублогический // Логический анализ языка. Культурные концепты – М.: Наука, 1991. – С. 5-14.

14. Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и культурный аспекты. – М.: Школа “Языки русской культуры”, 1996. – 228 с.

15. Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. – 360 с.

16. Керлот Х. Э. Словарь символов. – М.: “REFL – book”, 1994. – 603 с.

17. Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник. – М.: Наука, 1975. – 720 с.

18. Кубрякова Е. С., Демьянков В. З., Панкрац Ю. Г., Лузина Н. Г. Краткий словарь когнитивных терминов. – М.: МГУ, 1997. – 246 с.

19. Лингвистический энциклопедический словарь / В. Н. Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с.

20. Українська радянська енциклопедія: У 12-ти томах / М. П. Бажан та ін. – К.: Гол. ред.укр.рад.енциклопедії, 1983.

21. Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. – М.: Политиздат, 1991. – 560 с.

22. Философский энциклопедический словарь / Редкол.: С. С. Аверинцев, Э. А. Араб- Оглы, Л. Ф. Ильичев. – М: Сов. энциклопедия, 1989. – 815 с.

23. Штерн І. Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики: Енциклопедичний словник. – К.: Артек, 1988. – 336 с.

24. Чендей Н. В. Про когнітивно зумовлений аналіз теорій метафори / Н. В. Чендей // Проблеми романо-германської філології: зб. наук. пр. – Ужгород: Поліграфічний центр “Ліра”, 2005. – С.187 – 191.

25. Чендей Н. В. Деякі аспекти когнітивного дослідження поетичних текстів / Н. В. Чендей // Проблеми романо-германської філології: зб. наук. пр. – Ужгород: Ліра, 2006. – С.131 – 141.

26. Чендей Н. В. Метафорична картина світу та її місце у системі світів / Н. В. Чендей // Культура народов Причерноморья: научный журнал. – 2007. – № 110. – Т. 2. – С. 276 – 277.

27. Чендей Н. В. Репрезентація метафоричного поля “ВОГОНЬ” у поезії Дж. Г. Байрона / Н. В. Чендей // Нова філологія: зб. наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2008. – № 32. – С. 269 – 275.

28. Чендей Н. В. Репрезентація метафоричного поля “ВОДА” в українських перекладах поезії Дж. Г. Байрона / Н. В. Чендей // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. – 2008. – № 4. – С. 335-340.

29. Чендей Н. В. Репрезентація метафоричного поля “ЗЕМЛЯ” в українських перекладах поезії Дж. Г. Байрона / Н. В. Чендей // Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. праць. – Ужгород: ТзОВ “Папірус-Ф”, 2008. – Вип. 6. – С. 211-221.

30. Чендей Н. В. Зіставно-типологічний аналіз флористичних метафор у ліриці Дж. Г. Байрона та її українських перекладах / Н. В. Чендей // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 9. Сучасні тенденції розвитку мов. – 2009. – Вип. 4. – С. 199-203.

31. Чендей Н. В. Типологічно-зіставний аналіз метафор водної стихії в ліриці Дж. Г. Байрона та її українських перекладах / Н. В. Чендей // Сучасні дослідження з іноземної філології: зб. наук. праць. – Ужгород: ТзОВ “Папірус-Ф”, 2009. – Вип. 7. – С. 451-455.

32. Beo Beowulf. – [електронний ресурс]. – режим доступу: http://www8.georgetown.edu/departments/medieval/labyrinth/library/oe/texts/ a4.1.html.

33. Bourdieu P. Language and Symbolic Power / Bourdieu P. – Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 1991. – 301 p.

34. Dabezies A. From primitive myths to literary / A. Dabezies; [Transl. from Fr.] // Companion to literary myths, heroes and archetypes / – L.; N.Y.: Routledge, 1996. – P. 960–967.

35. Eco U. Semiotics and the Philosophy of Language / Umberto Eco. – Bloomington: Indiana University Press, 1984 - 242 p.

36. Evans V. Cognitive linguistics: An Introduction / Vyvyan Evans and Melanie Green. – Edinburgh: Edinburgh University Press, 2006. – 830 p.

37. Frake C. O. Language and culture description / C. O. Frake. – Stanford, CA: Stanford University Press, 1980. – 265 p. (Gyl) Gylfaginning // Edda Snorra Sturlusonar. – [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://norse.ulver.com/snorra/ gylfaginning.html.