Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Методика преподавания математики и информатики \ 4283. Курсова робота Електронні навчальні матеріали: розв`язування задач планіметрії

Курсова робота Електронні навчальні матеріали: розв'язування задач планіметрії

« Назад

Код роботи: 4283

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Методика викладання математики та інформатики

Тема: Електронні навчальні матеріали: розв`язування задач планіметрії

Кількість сторінок: 32

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ВСТУП

1. ПОНЯТТЯ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

2. ВИДИ ТА ФОРМИ ЕЛЕКТРОННИХ НАВЧАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

3. ВИКОРИСТАННЯ ЕНМ В НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ

4. ПРИКЛАДИ СТВОРЕННЯ ЕНМ З РОЗВ`ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ПЛАНІМЕТРІЇ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Період глобалізації суспільства вимагає нових поглядів та підходів до організації навчального процесу. З’являються та набувають поширення нові форми забезпечення потреб людини в одержанні необхідних знань. В умовах освіти навчання має бути спрямоване на формування сильної особистості, здатної жити і працювати в безперервно мінливому світі.

У результаті аналізу сучасних педагогічних досліджень виявлено, що одним з актуальних напрямків професійної підготовки вчителів математики, є формування у майбутнього вчителя умінь самостійно створювати і електронні навчальні матеріали (ЕНМ).

Проблема використання електронних навчальних матеріалів в навчальному процесі досліджена у роботах багатьох вітчизняних та закордонних вчених (М. І. Жалдак, А. Ю. Уваров, Г. А. Краснова, Б. С. Гершунскій, А. А. Кузнецов, Е. І. Кузнєцов, С. А. Бешенков, А. П. Єршов, В. А. Візників та ін.).

За словами директора компанії Sanoma Pro, яка займається розробкою електронних навчальних середовищ в Фінляндії O. С. Тойвонена: «Електронні навчальні матеріали були створені на допомогу вчителям та учням. Самою головною їх метою є поліпшення успішності» [12].

Основним призначенням ЕНМ є суттєве підвищення ефективності процесу навчання. Їх можна розглядати як додатковий навчально-методичний засіб, який дозволяє методично правильно організувати самостійну роботу учнів над матеріалом, розвинути їх вміння та навички.

ЕНМ не зможуть повністю замінити викладача, оскільки живе спілкування не зможе замінити жодна комп’ютерна технологія. Основною його метою є створення сучасних комфортних умов для формування наукового світогляду тих, хто навчається, при вивченні будь-якої дисципліни. А також полегшення роботи викладача шляхом позбавлення його від монотонної, іноді багатогодинної роботи з перевірки виконуваних учнів робіт та ін.

Тому електронні навчальні матеріали приймають на себе підтримку частини тих компонентів навчання, які в стандартному навчальному процесі забезпечуються очним спілкуванням вчителя та учня.

Виходячи з вищесказаного, була сформульована тема курсової роботи: «Електронні навчальні матеріали: розв`язування задач планіметрії»

Об'єкт дослідження – електронні навчальні матеріали.

Предмет дослідження – шляхи створення електронних навчальних матеріалів з розв`язування задач шкільної планіметрії.

Мета дослідження – визначення шляхів створення електронних навчальних матеріалів для підтримки вивчення шкільної планіметрії.

Одним з важливих аспектів інформатизації системи освіти є створення та ефективне використання в педагогічному процесі електронних навчальних матеріалів.

Електронний навчальний матеріал - інформація (документ) в електронному вигляді, систематизована у відповідності з цілями навчальної дисципліни або освітньої програми і представлена у формі, зручній для використання в освітньому процесі. ЕНМ можуть називатися як матеріали, призначені для безпосереднього використання викладачами та учнями, але ще не отримали статус електронного видання, так і не призначені для безпосереднього використання в навчальному процесі матеріали - як складові частини комплексного навчального видання (наприклад, списки тестових завдань і відповідей.

Використання ЕНМ сприяє вирішенню і такої проблеми, як постійне оновлення інформаційного матеріалу. У них також можуть міститися велика кількість вправ і прикладів, докладно ілюструватися в динаміці різні види інформації, що призводять до більш якісного засвоєння матеріалу. З появою електронних матеріалів педагоги отримали можливість використовувати графіку, анімацію, аудіо і відео. Всі ці ефекти можуть добре утримувати увагу учнів, але все ж у багатьох електронних освітніх ресурсах не простежуються педагогічні принципи.

Електронні навчальні матеріали відіграють значну роль при вивченні математики. ЕНМ з математики дозволяють учням засвоювати програму з індивідуальною швидкістю, залежно від здібностей і підготовки учнів. Також використовуючи електронні матеріали, викладач звільняється від багатьох рутинних операцій, дозволяє видозмінювати весь процес навчання, реалізовувати модель особистісно-орієнтованого навчання, а головне - удосконалювати самопідготовку учнів.

У ході курсової роботи нами була реалізована задача створення електронних навчальних матеріалів стосовно розв`язування планіметричних задач з використання програми Математичний конструктор. За допомогою додатка UV Screen Camera, який дозволяє здійснити запис відео з екран, нами було створено 10 відеороликів з розв`язування задач шкільної планіметрії.

Дана курсова робота може бути корисною працівникам освіти та всім тим, хто захоче розробляти сучасні навчальні електронні матеріали.

1. Валецька Т. М. Методичні рекомендації до структури і змісту електронних видань // Валецька; Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Чернів. торг.-екон. ін-т. - К., 2012. - 19 c.

2. Грек В. В. Разработка электронных учебных материалов по курсу «Основы Web-мастеринга» // В. В. Грек. - Екатеринбург, 2008.

3. Ефименко В. Н. Использование электронных образовательных ресурсов на уроках математики [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://festival.1september.ru/articles/532279/.

4. Краснова Г. А. Технологии создания электронных обучающих средств // Г. А. Краснова, М. Н. Беляев, А. В. Соловов. - М.: МГИУ, 2001. - 224 с.

5. Лаврентьев B. H. Электронный учебник // В. Н. Лаврентьев, Н. И. Пак // Информатика и образование №9, 2000.

6. Мединцева И. П. Использование электронных учебных материалов при обучении математике [Текст] / И. П. Мединцева // Молодой ученый. — 2012. — №11. — С. 455-457.

7. Положение об учебном электронном издании Ф. М. Достоевского [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://omsu.ru/page.php?id=2545.

8. Программа модернизации образования [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.internet-law.ru/.

9. Ряполов А. Н. Применение видеоуроков в дистанционном образовании // А. Н. Ряполов. V Всероссийская научно-практическая конференция «Информационные технологии в образовании». - Саратов, 2013.

10. Уваров А. Ю. Основные процедуры разработки учебного материала. Вопросы Интернет образования выпуск №3 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://center.fio.ru/vio/vio_13/cd_site/Articles/art_1_13.htm.

11. Шайхиева Е. Н. Создание и использование электронных презентаций на уроках математики [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nsportal.ru/shkola/obshchepedagogicheskietekhnologii/library/sozdanie-i-ispolzovanie-elektronnykh-prezentatsiy.

12. Электронные материалы вытесняют школьные учебники [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.goodnewsfinland.ru/arhiv/mesyaca/4fcce442/95c212b5/.