Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Методика преподавания иностранных языков в высшей школе \ 4255. Дисертаційна робота Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів на основі кейс-методу

Дисертаційна робота Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів на основі кейс-методу

« Назад

Код роботи: 4255

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Методика викладання іноземних мов у вищій школі

Тема: Формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів на основі кейс-методу

Кількість сторінок: 260

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 2300 грн

Перелік умовних позначень

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади формування іншомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів на основі кейс-методу

1.1. Історія розвитку і сучасний стан методики формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності у діалогічному мовленні на основі кейс-методу у вищих навчальних закладах

1.2. Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу

1.3. Кейс-метод як сучасна технологія формування у студентів-магістрантів професійно орієнтованої компетентності у діалогічному мовленні

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Методика формування англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів на основі кейс-методу

2.1. Зміст навчання професійно орієнтованого англійського діалогічного мовлення студентів-магістрантів

2.2. Етапи та підсистема вправ для навчання професійно орієнтованого англійського діалогічного мовлення викладачів на основі кейс-методу

2.3. Модель організації процесу навчання професійно орієнтованого англійського діалогічного мовлення майбутніх викладачів на основі кейс-методу

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Експериментальна перевірка ефективності методики навчання професійно орієнтованого англійського діалогічного мовлення на основі кейс-методу

3.1. Організація і проведення експерименту

3.2. Результати експерименту та їх інтерпретація

3.3. Методичні рекомендації щодо формування професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів англійської мови

Висновки до розділу 3

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Тенденція сучасного суспільства до інтенсифікації міжособистісних, міжнаціональних і міжнародних контактів, інтеграція вищої освіти України у світові освітні системи передбачають впровадження і дотримання принципів гуманізації та гуманітаризації освіти. Крім того, сучасний етап розвитку нашої держави як європейської країни, що розвивається, вимагає створення свідомого покоління особистостей, з притаманними їм громадянською позицією, освіченістю, критичним мисленням, інтеліґентністю.

Саме такі випускники вищих навчальних закладів (ВНЗ) зможуть виконати соціальні замовлення суспільства та забезпечити державні потреби в молодих висококваліфікованих кадрах, і як наслідок, професійна підготовка майбутніх викладачів іноземної мови (ІМ) набуває наразі особливого значення, а розширення економічних і культурних зв’язків між країнами світу потребує професійного спілкування нерідною мовою, що також підкреслює значущість професійної підготовки майбутнього викладача ІМ.

Згідно з чинною Програмою з англійської мови для університетів / інститутів (2001), професійна мета навчання ІМ передбачає формування у студентів професійної компетентності шляхом ознайомлення з різними методами і прийомами навчання ІМ та залучення до виконання професійно орієнтованих завдань [101], щоб майбутні викладачі успішно формували у студентів вміння іншомовної комунікації. Щодо володіння англійською мовою (АМ), то випускники ВНЗ (мовні спеціальності) повинні мати рівень досвідченого компетентного користувача – С2, зокрема С2.1 для діалогічного мовлення та С2.2 для монологічного мовлення.

Формування професійної компетентності майбутніх учителів ІМ було об’єктом досліджень у працях багатьох авторів: Л. В. Ананьєвої, О. Б. Бігич, Л. В. Гайдукової, Т. П. Камаєвої, І. В. Коломієць, В. В. Перлової, О. В. Пінської, О. Б. Репп, С. В. Роман, Т. О. Стеченко та ін. Проте питання професійної підготовки науково-педагогічних кадрів, які працюватимуть у вищій школі, не було вичерпно опрацьоване, що дає підстави стверджувати, що проблема формування іншомовної комунікативної компетентності і особливо такого її складника як професійно орієнтованої компетентності (ПОК) у діалогічному мовленні (ДМ) майбутніх викладачів АМ все ще залишається недостатньо теоретично і практично дослідженою.

У Програмі [101] зазначено, що на 5-му курсі вдосконалення професійно орієнтованої комунікативної компетентності здійснюється комплексно за усіма напрямами, проте на вищому рівні, ніж на попередніх курсах, чому сприяє застосування сучасних технологій навчання, зокрема кейс-методу (Case Study).

Суть методу полягає у використанні набору навчальних матеріалів, укладених у теку (кейс), для спільного аналізу, обговорення або вирішення проблем з певного розділу навчальної дисципліни. Зародження кейс-методу як технології бере свій початок ще з 1870 року, коли професор Гарвардського університету (Harvard University) Крістофер Колумбус Лангделл (Christopher Columbus Langdell) вирішив, що навчання юриспруденції буде ефективнішим, якщо студенти будуть аналізувати ситуації-кейси, а не читати підручники, заучуючи тексти законів напам’ять. Крім того К. К. Лангделл прагнув навчити студентів практично застосовувати закони, щоб після закінчення навчання студенти мали практичний досвід. З упровадженням кейс-методу у навчання у 1919 році пов’язують також ім’я Уолеса П. Донама (Wallace P. Donham), тодішнього декана Гарвардської бізнес школи, який сприяв застосуванню кейс-методу у навчальному процесі [210].

На сьогодні кейс-метод все частіше застосовується в освітньому процесі ВНЗ, особливо з юридичних, економічних спеціальностей тощо (Г. Л. Багієв, О. М. Долгоруков, О. А. Михайлова, В. Н. Наумов та ін.) і, відповідно, навчання ІМ професійного спрямування на основі кейс-методу набуває популярності (П. О. Бавіна, М. В. Гончарова, О. В. Єгорова, М. Н. Кузнєцова, І. О. Сімкова, Н. М. Теслікова та ін.). Водночас навчання майбутніх викладачів ІМ на основі кейс-методу, як інтерактивної технології у співробітництві, досі залишається недослідженою як науково-методична проблема.

Оскільки професія викладача ІМ вимагає співпраці і роботи зі студентами, використовуючи ІМ, то застосування кейс-методу як засобу, що сприяє розвитку вмінь використовувати теоретичний матеріал для аналізу практичних проблем викладання; оцінювати педагогічні ситуації, виділяти важливе з інформаційного потоку; самостійно приймати рішення в умовах невизначеності; аналізувати навчальні ситуації, прогнозувати їх подальший розвиток, допомагає студентам розвивати професійні якості [150].

Крім того, кейс-метод має певні переваги, оскільки є не лише засобом навчання, а й має великий виховний потенціал щодо розвитку особистісних якостей студентів – майбутніх викладачів ІМ, серед яких: працьовитість, цілеспрямованість, креативність, впевненість у собі, готовність взяти на себе відповідальність за результати власного аналізу ситуації, і, як наслідок, формування соціально активної і життєво компетентної особистості, здатної до саморозвитку, самовдосконалення і самореалізації.

Використання кейс-методу сприяє активізації навчального процесу і є ефективним засобом формування пізнавальних і комунікативних здібностей студентів [86, с. 127]. Організація навчання на основі цієї технології сприяє розвитку мовленнєво-мисленнєвих процесів та їх реалізації в мовленнєвому спілкуванні майбутніх викладачів АМ [86, с. 128].

Усе вищезазначене обумовило вибір теми дисертаційного дослідження, актуальність якої зумовлена такими чинниками:

1) соціальним замовленням суспільства на висококваліфікованих науково-педагогічних працівників вищої школи, які вільно володіють ІМ;

2) вимогами чинної Програми щодо навчання ДМ майбутніх викладачів АМ;

3) потребою у спеціальних теоретичних дослідженнях з проблем організації професійно орієнтованого навчання ДМ майбутніх викладачів ІМ;

4) недостатньою кількістю досліджень з упровадження такої технології навчання ІМ як кейс-метод.

Об’єкт дослідження – процес формування професійно орієнтованої іншомовної компетентності в говорінні магістрантів мовних спеціальностей.

Предмет дослідження – методика формування професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів англійської мови на основі кейс-методу.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці та експериментальній перевірці методики формування англомовної ПОК у ДМ майбутніх викладачів АМ на основі кейс-методу.

Для досягнення поставленої мети були вирішені такі завдання:

1) проаналізувати історію розвитку та сучасний стан методики формування іншомовної ПОК у ДМ майбутніх викладачів ВНЗ;

2) охарактеризувати магістранта – майбутнього викладача ІМ у контексті особистісно-діяльнісного підходу;

3) обґрунтувати доцільність використання кейс-методу як сучасної технології для навчання магістрантів – майбутніх викладачів ІМ;

4) розробити методику формування англомовної ПОК у ДМ майбутніх викладачів АМ на основі кейс-методу, зокрема уточнити зміст навчання, визначити етапи та розробити підсистему вправ;

5) експериментально перевірити ефективність розробленої методики та сформулювати методичні рекомендації щодо формування англомовної ПОК в ДМ засобом кейс-методу.

Для розв’язання поставлених завдань використані такі методи дослідження:

- теоретичні (критичний аналіз вітчизняних і зарубіжних наукових джерел з досліджуваної проблеми; аналіз чинних програм, підручників і посібників з англійської мови щодо застосування кейс-методу у навчанні ДМ; вивчення й узагальнення практичного досвіду викладачів і власного досвіду з організації професійно орієнтованого (ПО) навчання майбутніх викладачів АМ; моделювання навчального процесу);

- емпіричні (задля обґрунтування й розробки підсистеми вправ та укладання моделі навчання застосовано метод наукового спостереження; проведення методичного експерименту з метою перевірки ефективності запропонованої методики; статистичний метод для організації і обробки одержаних результатів).

Наукові положення, які виносяться на захист:

1. Контекстом формування іншомовної ПОК у ДМ студента-магістранта на основі кейс-методу є особистісно-діяльнісний підхід, який уможливив виокремлення об’єктів його особистісного та діяльнісного розвитку як майбутнього викладача ІМ. Так, особистісний складник включає мотиви, інтереси, вік, індивідуально-психологічні особливості, когнітивні процеси. Нерозривно поєднаний з особистісним діяльнісний складник містить досвід, професійно орієнтовані знання і когнітивний стиль.

2. Ефективною технологією формування у майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні є кейс-метод як метод аналізу професійно орієнтованих ситуацій, який полягає в отриманні студентами набору навчальних матеріалів (кейсу), осмисленні змісту його проблеми, яка, зазвичай не має однозначного вирішення, та обговоренні розв’язання проблеми на основі набутих знань.

3. Процес формування професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів англійської мови на основі кейс-методу передбачає підготовчий етап, на якому студенти отримують навчальні матеріали і набувають професійно орієнтованих знань, та основний етап, на якому студенти оволодівають професійно орієнтованою компетентністю в діалогічному мовленні та розвивають професійно орієнтовані вміння навчання діалогічного мовлення.

4. Процес формування у майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні на основі кейс-методу передбачає організацію навчання у формі професійно орієнтованої дискусії і професійно орієнтованої рольової гри-дискусії.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що вперше теоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено методику формування англомовної ПОК у ДМ майбутніх викладачів на основі такої інтерактивної технології навчання як кейс-метод, заукладеноно класифікацію кейсів відповідно до професійних знань, яких магістранти набувають у процесі обговорення кейсу; удосконалено критерії добору навчального матеріалу для розроблення ситуацій (кейсів) з метою формування англомовної ПОК у ДМ майбутніх викладачів АМ; набуло подальшого розвитку дослідження особистісного та діяльнісного розвитку студента в контексті особистісно-діяльнісного підходу, а також моделювання процесу навчання майбутніх викладачів англомовного ПО ДМ на основі кейс-методу.

Практичне значення отриманих результатів полягає у доборі та організації навчальних матеріалів у кейси (розроблено 10 тематичних кейсів) для формування ПОК в англійському ДМ; розробці підсистеми вправ та моделі організації відповідного навчання; формулюванні методичних рекомендацій щодо формування ПОК у ДМ майбутніх викладачів АМ на основі кейс-методу.

Результати дослідження можуть бути використані викладачами на практичних заняттях з АМ, при укладанні робочих програм і навчальних посібників для студентів – майбутніх викладачів АМ. Матеріали дослідження можуть бути адаптовані для навчання АМ студентів молодших курсів, а також інших ІМ.

Структура роботи зумовлюється її цілями і завданнями. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, переліку використаних джерел загальною кількістю 255 найменувань (з них 92 – англійською та німецькою мовами), 16 додатків. Загальний обсяг дисертації – 260 сторінок. Кількість таблиць – 17, рисунків – 16. Додатки викладено на 86-ти сторінках.

Висновки

Результатом наукового дослідження, яке ґрунтувалось на застосуванні кейс-методу для формування ПОК у ДМ майбутніх викладачів АМ, стали теоретичне обґрунтування та практичне розроблення відповідної методики навчання й експерименальна перевірка її ефективності.

1) Проаналізовані історія та сучасний стан формування іншомовної ПОК у ДМ майбутніх викладачів ІМ на основі кейс-методу засвідчили недостатній рівень науково-методичного дослідження цієї проблеми і, відповідно, потребу в розробленні методики формування ПОК в англійському ДМ студентів магістратури із застосуванням кейс-методу як сучасної інтерактивної технології навчання.

2) Особистісно-діяльнісний підхід як контекст характеристики студента – активного суб’єкта іншомовної освіти – уможливив виокремлення об’єктів його особистісного та діяльнісного розвитку як майбутнього викладача ІМ. Так, особистісний складник включає мотиви, інтереси, вік, індивідуально-психологічні особивості, когнітивні процеси студента. Нерозривно пов’язаний з особистісним діяльнісний складник містить досвід, професійно орієнтовані знання та когнітивний стиль студента.

3) Теоретично обґрунтувано доцільність використання кейс-методу як сучасної інтерактивної технології фомування ПОК у ДМ майбутніх викладачів АМ. Запропоновано авторську класифікацію кейсів відповідно до професійних знань викладача ІМ: методичні, психологічні, педагогічні, лінгвістичні та лінгвосоціокультурні кейси.

Визначено критерії добору навчальних матеріалів для укладання професійно орієнтованих кейсів: професійної спрямованості, автентичності, проблемності, ситуативності, доступності, міжпредметності.

Виокремлено підготовчий та основний етапи формування ПОК у ДМ майбутніх викладачів АМ. Запропоновано алгоритм роботи з кейсом: укладання кейсу викладачем, знайомство студентів з матеріалами кейсу під час самостійної позааудиторної роботи, обговорення студентами професійно орієнтованої проблеми кейсу на аудиторному практичному занятті з АМ. Конкретизовано етапи обговорення студентами кейсу: інформаційно-підготовчий, ситуативно-дискусійний, констатувально-інтерпретаційний.

4) З огляду на практичну й професійну цілі навчання ІМ конкретизовано предметний (професійно-трудова сфера спілкування з властивими йому комунікативними ситуаціями, темами, текстами, комунікативними намірами й знаннями, професійно орієнтованим мовним матеріалом) і процесуальний (вміння читання, аудіювання і ДМ, вправи для їх розвитку; загальнонавчальні вміння, пов’язані з інтелектуальними процесами та організацією учіння, компенсаційні вміння, комунікативні вміння, а також завдання для їх розвитку; професійно орієнтовані вміння виконувати проектувальну, адаптаційну, організаційну, комунікативну, мотиваційну, контролюючу й дослідницьку діяльність викладача АМ, а також задачі для їх формування) аспекти змісту ПОК в англійському ДМ студентів.

Розроблено підсистему вправ для формування у студентів магістратури англомовної ПОК у ДМ на основі кейс-методу. Побудована з урахуванням кейсової організації навчальних матеріалів підсистема вправ включає дві групи вправ, які реалізуються протягом визначених етапів навчання: на підготовчому етапі – підгрупи вправ для розвитку вмінь аудіювання, читання, письма; на основному етапі – підгрупи вправ для розвитку вмінь письма і ДМ, зокрема вмінь дискусії.

5) Ефективність запропонованої методики формування ПОК у ДМ майбутніх викладачів АМ була перевірена в ході експериментального навчання. Результати післяекспериментального зрізу засвідчили зростання середнього коефіцієнта навченості в ЕГ-1 на 0,09, ЕГ-2 – на 0,28 і ЕГ-3 – на 0,2. Водночас було виявлено, що найефективнішим є варіант методики навчання, запропонований в ЕГ-2, за яким магістранти укладали сінквейн як вербальну опору для ведення дискусії, що сприяло активнішій участі студентів в обговоренні та якіснішому формуванню ПОК в англійському ДМ.

Результати експериментального дослідження інтерпретовано у вигляді методичних рекомендацій для викладачів щодо формування у студентів магістратури англомовної ПОК у ДМ на основі кейс-методу.

Основним підсумком дослідження є розробка теоретичних і практичних положень щодо створення кейсів і їх застосування в процесі формування ПОК у ДМ майбутніх викладачів АМ, вивчення студента як активного суб’єкта навчальної діяльності в контексті особистісно-діяльнісного підходу, створення підсистеми вправ для формування ПОК у ДМ майбутніх викладачів АМ на основі кейс-методу.

Проведене дослідження не претендує на остаточне вирішення питання професійно орієнтованої іншомовної освіти майбутніх викладачів ІМ. Одержані результати свідчать про доцільність подальшого теоретичного та практичного дослідження цієї проблеми, зокрема щодо монологічного мовлення.

Список використаних джерел

1. Агапова С. Г. Прагмалингвистический аспект английской диалогической речи: дис. … д-ра филол. наук: 10.02.19, 10.02.04 / Агапова София Григорьевна. – Ростов-на-Дону, 2003. – 269 с.

2. Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.

3. Алексеева Л. Е. Методика обучения профессионально ориентированному иностранному языку. Курс лекций: Методическое пособие / Л. Е. Алексеева. – СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2007. – 136 с.

4. Алексенко С. Ф. Варіативність інтонаційної моделі висловлення-вибачення у мовленнєвій комунікації (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійського діалогічного мовлення): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Алексенко Світлана Федорівна. – К., 2004. – 20 с.

5. Алексєєва Т. В. Теоретико-методичні умови формування професійного усного мовлення іноземною мовою студентів вищих педагогічних навчальних закладів: автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / Алексєєва Тетяна Володимирівна. – К., 2003. – 19 с.

6. Алтухова А. А. Формирование субъект-субъектных отношений учителя и учащихся в учебном процессе общеобразовательной школы: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Алтухова Анна Анатольевна. – Барнаул, 2004. – 203 с.

7. Ананьев Б. Г. Психофизиология студенческого возраста / Б. Г. Ананьев // Вестник высшей школы. – 1972. – №7. – С. 17-19.

8. Ананьева Л. В. Обучение студентов языковых специальностей профессионально направленной диалогической речи с использованием деловой игры (французский язык): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Ананьева Людмила Валентиновна. – К., 2002, – 266 с.

9. Андреева И. П. Формирование специальных речевых умений как фактор совершенствования профессионально-методической подготовки будущего учтеля иностранного языка / И. П. Андреева // Проблемы профессионально-педагогической напрвленности в преподавании иностранного языка как специальности: межвуз. сб. науч. трудов / М-во просвещения РСФСР, Горьк. гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. – Горький: Горьк. гос. пед. ин-т им. Н. А. Добролюбова, 1985. – С. 65-71.

10. Андронік Н. П. Оцінювання рівня сформованості дискусійних умінь полі логічного мовлення студентів мовних вищих навчальних закладів / Наталія Павлівна Андронік // Горизонты образования. – 2012. – № 3, том 2 (36). – С. 7-11.

11. Асеев В. Г. Мотивация поведения и формирование личности / В. Г. Асеев. – М.: Мысль, 1976. – 342 с.

12. Балан О. В. Методика обучения научному дискурсу будущих магистров педагогического образования на основе диалогизации («языковое образование» иностранные языки): автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Балан Оксана Владимировна. – М., 2013. – 27 с.

13. Барковський В. В. Теорія ймовірностей та математична статистика / В. В. Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін. – К.: ЦУЛ, 2002. – 448 с. – (Серія: Математичні науки).

14. Безкровна Л. М. Шлях від аналітичного читання до аналітичного письма (A Way from Analytical Reading to Analytical Writing) / Л. М. Безкровна. – К.: Скарби, 2004. – 284 с.

15. Беляева П. А. Лингвистический анализ диалогической речи в художественном тексте: дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / Беляева Полина Александровна. – М., 2005. – 172 с.

16. Беспалько В. П. Опыт разработки и использования критериев качества усвоения знаний / Владимир Павлович Беспалько // Советская педагогика. – 1968. – № 4. – С. 52–69.

17. Бикова І. П. Методика планування експерименту як компонент професійної підготовки студента мовного вузу / І. П. Бикова // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі: Зб. наук. праць. – Вип. 1. – Донецьк: ДонДУ, 1999. – С. 3–6.

18. Бим И. Л. Подход к проблеме упражнений с позиции иерархии целей и задач / И. Л. Бим // Общая методика обучения иностранным язикам: хрестоматия / [сост. А. А. Леонтьев] – М.: Рус. яз., 1991. – С. 99-111.

19. Бим И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: Проблемы и перспективы: Учеб. пособие для студентов пед. институтов по спец. №2103 «Иностр. яз.» / И. Л. Бим. – М.: Просвещение, 1988. – 256 с.

20. Бігич О. Б. Психологічна характеристика студента як суб’єкта навчальної діяльності у світлі особистісно-діяльнісного підходу / Оксана Борисівна Бігич // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. – КДЛУ, 1998. – С. 3-10.

21. Бігич О. Б. Сінквейн як прийом формування іншомовної комунікативної компетентності / О. Б. Бігич // Найновите постижения на европейската наука – 2012: Материали за VІІІ международна научна практична конференция. 17-25.06.2012. – Том 11. Педагогически науки. – София: «Бял ГРАД-БГ» ООД, 2012. – С. 51-53.

22. Бігич О. Б. Теоретичні основи формування методичної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: дис. доктора пед. наук: 13.00.02 / Бігич Оксана Борисівна. – К., 2005. – 480 с.

23. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень: [підручник] / М. Т. Білуха. – К.: АБУ, 2002. – 480 с.

24. Блонский П. П. Память и мышление / Павел Петрович Блонский. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с. – (Серия «Психология-класика»).

25. Бондаренко Я. О. Дискурс акцентуйованих мовних особистостей: комунікативно-когнітивний аспект (на матеріалі персонажного мовлення в сучасній американській художній прозі): дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Бондаренко Яна Олексіївна. – К., 2002. – 19 с.

26. Бориско Н. Ф. Теоретические основы создания учебно-методических комплексов для языковой межкультурной подготовки учителей иностранных языков (на материале интенсивного обучения немецкому языку): дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 / Бориско Наталия Федоровна. – К., 2000. – 508 с.

27. Британ Ю. В. Формування професійно орієнтованої читацької компетенції в майбутніх викладачів англійської мови засобами Інтернет-ресурсів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Британ Юлія Володимирівна. – К, 2014. – 299 с.

28. Бухбиндер В. А. О структуре гипотезы и ее роли в методическом исследовании / Вольф Абрамович Бухбиндер // Материалы республ. науч. конф. по пробл. эксперимента в методтике обуч. иностр. языкам. – К.: КГПИИЯ, 1971. – С. 38–39.

29. Вайсбурд М. Л. Использование учебно-речевых ситуаций при обучении устной речи на иностранном языке / М. Л. Вайсбурд. – Обнинск: «Титул», 2001. – 128 с.

30. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: метод. посібник для студентів магістратури / Світлана Сергіївна Вітвицька. – К.: Центр навчальної літератури, 2003. – 316 с.

31. Волкова Н. П. Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах / Н. П. Волкова, О. Б. Тарнопольський. – Дніпропетровськ, 2013. – 227 с.

32. Выготский Л. С. Детская психология / Лев Семенович Выготский. – М.: Педагогика, 1982. – 229 с.

33. Выготский Л. С. Собрание починений: В 6 т. Т. 1. Вопросы теории и истории психологии / Под ред. А. Р. Лурия, М. Г. Ярошевского. – М.: Педагогика, 1982. – 488 с.

34. Гайдукова Л. В. Формування професійно орієнтованої компетенції в діалогічному мовленні у майбутніх учителів англійської мови: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Гайдукова Лілія Василівна. – К, 2008. – 342 с.

35. Галузинський В. М. Педагогіка: теорія та історія / В. М. Галузинський, М. Б. Євтух. – К.: Вища школа, 1995. – 237 с.

36. Гальперин П. Я. Проблемы формирования знаний и умений у школьников и новые методы обучения в школе / П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин // Вопросы психологи. – 1963, – №5. – С. 61-72.

37. Гальскова Н. Д. Профессионально-направленное обучение диалогической речи в языковом педвузе / Н. Д. Гальскова // Иностранные языки в школе. – 1982. – №4. – С. 58-62.

38. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностанным языкам: лингводидактика и методика: [учеб. пособие для студ. лингв. и филол. фак. высш. учеб. заведении] / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М.: Академия, 2004. – 336 с. – (Высшее профессиональное образование: иностранные языки).

39. Головач Ю. В. Контроль уровня сформированости профессионально фонетической компетенции студентов первого курса языкового педагогического вуза (на материале английского языка): дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Головач Юлия Валерьевна. – К, 1997. – 272 с.

40. Гура О. І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності: Навчальний посібник / О. І. Гура. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

41. Гурвич П. Б. Основы обучения устной речи на языковых факультетах: Курс лекций: Ч. І / Перси Борисович Гурвич. – Владимир, Владимир. гос. пед. ин-т им. П. И. Лебедева-Полянского, 1972. – 156 с.

42. Гурвич П. Б. Основы обучения устной речи на языковых факультетах: Курс лекций: Ч. ІІ / Перси Борисович Гурвич. – Владимир, Владимир. гос. пед. ин-т им. П. И. Лебедева-Полянского, 1974. – 175 с.

43. Гурвич П. Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков (Спецкурс) / П. Б. Гурвич. – Владимир, 1980. – 104 с.

44. Дистервег А. Руководство к образованию немецких учителей / А. Дистервег // Хрестоматія з зарубіжної педагогіки. – М., 1981. – С. 353-416.

45. Дистервег А. Избранные педагогические сочинения / А. Дистервег. – М.: Учпедгиз, 1956. – С. 136-203.

46. Додонов Б. И. Структура и динамика мотивов деятельности / Б. И. Додонов // Вопросы психологии. – 1984. – № 4. – С. 126-130.

47. Дорош О. О. Лінгвокогнітивний і комунікативний аспекти авторського жіночого мовлення в романах Маргеріт Дюрас: автореф. дис... канд. філол. наук / Дорош Ольга Олександрівна. – К., 2006. – 20 с. 48. Жданович М. А. Лингвистические средства создания образа персонажа в художественном диалоге: на материале современной англоязычной прозы и драматургии: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Жданович Мария Александровна. – Самара, 2009. – 195 с.

49. Журавлева П. Д. Развитие речевого слуха как компонента профессиональной подготовки преподавателей иностранного языка (языковой вуз, английский язык): автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Методика преподавания иностранных языков» / Журавлева П. Д. – М., 1983. – 24 с.

50. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [наук. редактор укр. видання С. Ю. Ніколаєва]. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

51. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-педагогических исследований: учеб. пособие [для студ. высших пед. учеб. заведений] / В. И. Загвязинский, Р. А. Атаханов. – М.: Академия, 2001. – 2008 с.

52. Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке: Кн. для учителя. – 2-е изд. / И. А. Зимняя. – М.: Просвещение, 1985. – 160 с.

53. Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. Изд. второе, доп., испр. и перераб. / И. А. Зимняя. – М.: Логос, 2001. – 384 с.

54. Ігіна З. О. Модальні слова у персонажному мовленні: семантичний та прагматичний аспекти (на матеріалі прози англійського й американського модернізму): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Ігіна Зоя Олександрівна. – К., 2009. – 20 с.

55. Камаева Т. П. Формирование профессионально-методических умений речевого взаимодействия на иностранном языке (английский язык): автореф. дис. на соискание учен. степени док. пед. наук: спец. 13.00.02 «Методика преподавания иностранных языков» / Камаева Т. П. – М., 1990. – 24 с.

56. Квасова О. Г. Основи тестування іншомовних навичок і вмінь: Навчальний посібник / О. Г. Квасова. – К.: Ленвіт, 2009. – 119 с.

57. Кіршова О. В. Методика підготовки магістрантів створювати професійно орієнтовані проекти на основі німецькомовних текстів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Кіршова Ольга Володимирівна. – К, 2008. – 190 с.

58. Колесникова И. Л. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков / И. Л. Колесникова, О. А. Долгина. – СПб.: Изд-во «Русско-Балтийский информационный центр «Блиц»», «Cambridge University Press», 2001. – 224 с.

59. Коломиец И. В. Методика проведения ролевой игры с учетом индивидуально-психологических особенностей студентов при обучении профессионально направленному диалогическому общению (английский язык, неязыковой вуз): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Коломиец Ирина Владимировна. – К., 1992. – 252 с.

60. Коломиец С. С. Обучение специалистов профессионально ориентированному общению с зарубежными партнерами (на материале английского язика): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Коломиец Светлана Семеновна. – К., 1994. – 253 с.

61. Концепція організації підготовки магістрів в Україні / Наказ Міністерства освіти і науки України № 99 від 10.02.2010 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу до документу: http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/6670/print/.

62. Коренякина Т. Н. Формирование общеучебных умений у младших школьников «группы риска»: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Коренякина Татьяна Николаевна. – Астрахань, 2010. – 29 с.

63. Корнаева З. В. Об отборе коммуникативного минимума для начального этапа обучения в средней школе / З. В. Корнаева // Иностранные языки в школе. – 1989. – №1. – С. 36-41.

64. Кравчук Г. В. Методика навчання студентів технічних спеціальностей професійно орієнтованого англійського діалогічного мовлення на основі текстів науково-технічної реклами: автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Кравчук Ганна Валеріївна. – К., 2010. – 23 с.

65. Красикова Е. Н. Кейс-метод в структуре и содержании методической компетенции лингвиста-преподавателя: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Красикова Екатерина Николаевна. – Ставрополь, 2009. – 29 с.

66. Красковська О. Л. Навчання старшокласників загальноосвітніх шкіл моделей комунікативної поведінки британців: дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Красковська Ольга Леонідівна. – К., 2006. – 340 с.

67. Краткий словарь когнитивных терминов / Под общей ред. Е. С. Кубряковой. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996. – 245 с.

68. Кролевецкая Е. Н. Формирование субъект-субъектных отношений учителя и учащихся в учебном процессе общеобразовательной школы: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Кролевецкая Елена Николаевна. – Белгород, 2006. – 215 с.

69. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н. В. Кузьмина. – М., 1990. – 119 с.

70. Кулюткин Ю. Н. Психология обучения взрослых / Ю. Н. Кулюткин. – М.: Просвещение, 1985 – 305 с.

71. Куренкова Т. П. Параметры профессионально-направленного совершенсвования грамматической стороны речи студентов языкового педагогического вуза / Т. П. Куренкова // Проблемы профессионально-педагогической направленности в преподавании иностранного языка как специальности: межвуз. сб. науч. трудов / М-во просвещения РСФСР, Горьк. гос. пед. ин-т им. А. М. Горького. – Горький: Горьк. гос. пед. ин-т им. Н. А. Добролюбова, 1985. – С. 36-40.

72. Курило Л. В. Навчання майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованого наукового писемного мовлення: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Курило Лідія Віталіївна. – К, 2014. – 222 с.

73. Леонтьев А. А. Психология речевого общения: автореф. дис. … доктора пед. наук / Леонтьев Алексей Алексеевич. – М., 1975. – 40 с.

74. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность / А. А. Леонтьев. – М.: Просвещение, 1969. – 287 с.

75. Лощинина Л. А. Формировние иноязычной профессионально ориентированной компетентности студентов-филологов на основе интерактивного подхода (английский язык): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Лощинина Лариса Александровна. – СПб., – 2011. – 25 с.

76. Люботинский А. А. Управленческая деятельность учителя (на примере формирования диалогических умений) / А. А. Люботинский // Традиции и инновации в методике обучения иностранным языкам. Под ред. Колковой М. К. – СПб.: КАРО, 2007. – 288 с.

77. Ляховицкий М. В. Методика преподавания иностранных языков: [учеб. пособие для филол. фак. вузов] / Михаил Васильевич Ляховицкий. – М.: Высш. школа, 1981. – 159 с.

78. Ляховицкий М. В. Сущность и специфика экспериментального исследования в методике обучения английскому языку / Михаил Васильевич Ляховицкий // Иносторанные языки в школе. – 1969. – № 4. – С. 20–30.

79. Майєр Н. В. Типологія навчально-методичних задач для формування складників методичної компетентності майбутніх викладачів французької мови / Н. В. Майєр // Науковий вісник кафедри Юнеско КНЛУ. – Серія “Філологія. Педагогіка. Психологія”. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – Вип. 29. – С. 210-216.

80. Максименко Л. О. Навчання професійно спрямованого англомовного діалогу майбутніх менеджерів невиробничої сфери: дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Максименко Людмила Олександрівна. – К., 2012. – 284 с.

81. Максимов В. Г. Педагогическая диагностика в школе: [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / В. Г. Максимов. – М.: Академия, 2002. – 272 с.

82. Малушко Е. Ю. Методика формирования иноязычной профильной аудитивной компетенции магистрантов лингвистики (на основе инфокоммуникационной технологии подкастов, английский язык): автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Малушко Елена Юрьевна. – Пятигорск, 2013. – 28 с.

83. Маркова А. К. Формирование мотивации учения в школьном возра-сте / А. К. Маркова. – М., 1983. – 96 с.

84. Маркова А. К. Мотивация учения и ее воспитание у школьников / А. К. Маркова, А. Б. Орлов, Л. М. Фридман. – М., 1983. – 64 с.

85. Маслыко Е. А. Совершенствование межпредметных связей в системе методической подготовки учителя иностранного языка / Е. А. Маслыко // Совершенствование языковой и методической подготовки учителя иностранных языков: Межвуз. сб. науч. тр. – Нижн. Новгород: НГПИИЯ, 1990. – С. 83-93.

86. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б. Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

87. Методика обучения иностранным языкам в средней школе: учеб. / [Гез Н. И., Ляховицкий М. В., Миролюбов А. А. и др.]. – М.: Высш. школа, 1982. – 373 с.

88. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня «магістр»] / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2011. – 344 с.

89. Метьолкіна О. М. Формування англомовної професійно орієнтованої компетенції у діалогічному мовленні майбутніх митників: автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Метьолкіна Олена Миколаївна. – К., 2012. – 21 с.

90. Мильруд Р. П. Особенности контроля в овладении иноязычным речемышлением / Р. П. Мильруд // Контроль в обучении иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1986. – С. 5 – 13.

91. Назарчук А. В. Теория коммуникации в современной философии / А. В. Назарчук. – М.: Прогресс-Традиция, 2009. – 320 с.

92. Никонова Е. И. Методика формирования компетенций учителя иностранного языка в области осуществления контроля речевых умений учащихся (английский язык, языковой вуз): автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Никонова Елена Ивановна. – М., 2014. – 27 с.

93. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2005. – 448 с.

94. Пассов Е. И. Контроль как методический феномен (при коммуникативном методе обучения) / Е. И. Пассов // Контроль в обучении иностранным языкам в средней школе. – М.: Просвещение, 1986. – С. 13-19.

95. Пассов Е. И. Мастерство и личность учителя: на примере преподавания иностранного языка / Е. И. Пассов, В. П. Кузовлев, В. Б. Царькова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 240 с.

96. Пассов Е. И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному общению / Ефим Израилевич Пассов. – М.: Рус. яз., 1989. – 276 с.

97. Пассов Е. И. Терминосистема методики, или как мы говорим и пишем / Е. И. Пассов. – СПб.: Златоуст, 2009. – 124 с.

98. Перлова В. В. Методика формування у майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтованих слухомовних навичок: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Перлова Вікторія Володимирівна. – Харків, 2007. – 301 с.

99. Пертусевич Ю. А. Інтерактивне навчання майбутніх учителів англійського монологічного мовлення на основі художніх творів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Петрусевич Юлія Андріївна. – Київ, 2014. – 310 с.

100. Пінська О. В. Навчання майбутніх учителів професійно спрямованої писемної комунікації англійською мовою як другою іноземною: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Пінська Олена Валеріївна. – К., 2001. – 266 с.

101. Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п’ятирічний курс навчання): проект / колектив авт.: С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей (керівники), Ю. В. Головач та ін.; Київ. держ. лінгв. ун-т. – Вінниця: Нова книга, 2001. – 245 с.

102. Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя в кредитно-модульній системі організації навчання / В. В. Кудіна, М. І. Соловей, Є. С. Спіцин. – К.: Ленвіт, 2008. – 377 с.

103. Ситуационный анализ или Анатомия Кейс-метода / Под ред. д-ра социологических наук, профессора Сурмина Ю. П. – К.: Центр инноваций и развития, 2002. – 286 с.

104. Прокудина О. Н. Гендерный дискурс-анализ речевых стратегий женской языковой личности: На материале русской и английской диалогической речи: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01, 10.02.19 / Прокудина Ольга Николаевна. – Кемерово, 2002. – 209 с.

105. Развитие психофизиологической функции взрослых людей / Под ред. Б. Г. Ананьева, Е. И. Степановой. – М., 1972. – 248 с.

106. Репп Е. Б. Формирование профессиональных умений обучения лексической стороне иноязычной речи у студентов III-IV курсов факультета иностранных языков педагогического вуза (на материале английского языка): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Репп Е. Б. – Л., 1990. – 247 с.

107. Рогова Г. В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г. В. Рогова, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахарова. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с. – (Б-ка учителя иностр. яз.).

108. Роман С. В. Методика проведения занятий по практике английского языка с использованием учебно-профессиональных задач (І курс язык. педвуза): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Роман Светлана Владимировна. – К., 1982. – 230 с.

109. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / C. JI. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2001. – 720 с.

110. Сальная Л. К. Обучение профессионально ориентированному иноязычному общению / Лейла Климентьевна Сальная. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2009. – 198 с.

111. Самойлюкевич И. В. Методика обучения профессионально направленному говорению на английском языке (III курс языкового педагогического вуза): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Самойлюкевич Инна Владимировна. – К.: 1990. – 247 с.

112. Сахарова Т. Е. Проблема ситуаций при обучении диалогической речи / Т. Е. Сахарова // Общая методика обучения иностранным язикам: хрестоматия / [сост. А. А. Леонтьев] – М.: Рус. яз., 1991. – С. 180-187.

113. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко. – СПб.: ООО “Речь”, 2003. – 350 с.

114. Сисоєва С. О. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: Навчально-методичний посібник / Світлана Олександрівна Сисоєва, Тетяна Євгенівна Кристопчук. – Луцьк: ВАТ “Волинська обласна друкарня”, 2009. – 460 с.

115. Ситуационный анализ или Анатомия Кейс-метода / Под ред. д-ра социологических наук, профессора Сурмина Ю. П. – К.: Центр инноваций и развития, 2002. – 286 с.

116. Сімкова І. О. Методика навчання англомовної професійно орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Сімкова Ірина Олегівна. – К., 2010. – 303 с.

117. Скалкин В. Л. Коммуникативные упражнения на английском языке: Пособие для учителя / В. Л. Скалкин. – М.: Просвещение, 1983. – 128 с.

118. Скалкин В. Л. Основы обучения устной иноязычной речи / В. Л. Скалкин – Л.: Русский язык, 1981. – 248 с.

119. Скалкин В. Л. Речевые ситуации как средство развития неподготовленной речи / В. Л. Скалкин, Г. А. Рубинштейн // Общая методика обучения иностранным язикам: хрестоматия / [сост. А. А. Леонтьев] – М.: Рус. яз., 1991. – С. 154-161.

120. Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок та вмінь / Ніна Костянтинівна Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3-7.

121. Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Сергей Дмитриевич Смирнов. – М.: Издательский центр "Академия", 2001. – 304 с.

122. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным язикам: Базовый курс лекцій: пособие для студентов пед. вузов и учителей / Елена Николаевна Соловова. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с.

123. Стеченко Т. О. Формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Стеченко Тетяна Олександрівна. – К., 2004, – 261 с.

124. Стилистика английского языка / [Мороховский А. Н., Воробьева О. П., Лихошерст Н. И., Тимошенко З. В.]. – К.: Вища школа, 1984. – 247 с.

125. Столяренко Л. Д. Психологические основы профессионального самоопределения / Л. Д. Столяренко // Педагогика и психология высшей школы: учебное пособие. – Ростов-на-Дону.: Феникс, 2002. – С. 427-444.

126. Сыресина И. О. Стилистическая дифференциация английской диалогической речи: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Сыресина Ирина Олеговна. – М., 2007. – 138 с.

127. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология / Нина Федоровна Талызина. – М.: Академия, 1988. – 194 с.

128. Тарнопольський О. Б. О некоторых особенностях проведения экспериментальных исследований в области методики обучения иностранным языкам / Олег Борисович Тарнопольський // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – 2011. – № 8. – С. 20–23.

129. Узнадзе Д. М. Психологические исследования / Д. М Узнадзе. – М.: Наука, 1966. – 451 с.

130. Фабрична Я. Г. Мовний портфель у навчанні професійно орієнтованого писемного двостороннього перекладу майбутніх викладачів іноземних мов і культур / Я. Г. Фабрична // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнородної науково-практичної конференції, 03-05 квітня 2013 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 573-575.

131. Фаенова М. О. Обучение культуре общения на английском языке: [науч.-теорет. пособие] / Марина Олеговна Фаенова. – М.: Высшая школа, 1991. – 144 с. – (Библиотека преподавателя).

132. Филонова В. В. Методика развития межкультурных умений студентов на основе кейс-метода (английский язык, направление подготовки «Лингвистика»): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Филонова Виктория Викторовна. – М., 2013. – 30 с.

133. Філоненко М. М. Психологія спілкування. Підручник / М. М. Філоненко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 224 с.

134. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность / Хайнц Хекхаузен. – СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. – 860 с. – (Серия «Мастера психологии»).

135. Хомицкая А. Н. Профессионально ориентированное совершенствование фонетической стороны речи студентов старших курсов языкового педагогического вуза (на материале английского языка): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Хомицкая Алла Николаевна. – Нижний Новгород, 1999. – 278 с.

136. Чарікова І. В. Варіативність інтонаційної моделі висловлення-подяки у мовленнєвій комунікації: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Чарікова Ірина Висилівна. – Чернівці, 2007. – 20 с.

137. Черкашина Е. И. Современные тенденции профессиональной подготовки преподавателя иностранного языка / Елена Ивановна Черкашина // Весник Томского государственного педагогического университета. – 2012. – №5. – С. 58-64.

138. Черниш В. В. Навчання іншомовного діалогічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу / В. В. Черниш // Іноземні мови. – 2012. – №4. – С. 11-27.

139. Чірва І. В. Методика навчання майбутніх інженерів-програмістів англійського діалогічного мовлення з використанням комп'ютерних програм: автореф. дис... канд. пед. наук / Чірва Інна Володимирівна. – К., 2008. – 21 с.

140. Штульман Э. А. К вопросу о методологии научных исследований / Эдуард Абрамович Штульман // Иностранные языки в школе. – 1988. – № 1. – С. 77–79.

141. Штульман Э. А. Основы эксперимента в методике обучения иностранным языкам / Эдуард Абрамович Штульман. – Воронеж: Из-во Воронежского ун-та, 1971. – 144 с.

142. Штульман Э. А. Теоретические основы организации научно-экспериментального методического исследования / Эдуард Абрамович Штульман // Иностранные языки в школе. – 1980. – № 1. – С. 42–47.

143. Шумова И. В. Методика организации и проведения педагогической практики бакалавра-филолога на основе кейс-технологий: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Шумова Ирина Викторовна. – М., 2010. – 26 с.

144. Щепеткова Е. А. Тренинговые технологии в обучении студентов лингвистического вуза устному иноязычному общению (английский язык): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Щепеткова Елена Александровна. – Нижний Новгород, 2011. – 23 с.

145. Щукин А. Н. Методика обучения речевому общению на иностранном языке. Учебное пособие для преподавателей и студентов языковых вузов / А. Н. Щукин. – М.: Издательство Икар, 2011. – 454 с.

146. Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: Учебное пособие для преподавателей и студентов / А. Н. Щукин. – М.: Филоматис, 2004. – 416 с.

147. Щуркова Н. Е. Принцип субъектности / Н. Е. Щуркова // Педагогический вестник. – 1996. – № 3. – С. 12-23.

148. Эльконин Д. Б. Избранные психологические труды / Д. Б. Эльконин. – М.: Педагогика, 1989. – 560 с.

149. Ющенко Г. О. Варіативність інтонації англійського офіційно-ділового діалогічного мовлення в соціолінгвістичному аспекті (експериментально-фонетичне дослідження): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Ющенко Ганна Олександрівна. – Одеса, 2008. – 21 с.

150. Ягоднікова В. В. Інтерактивні форми і методи навчання і виховання учнів / В. В. Ягоднікова // Інтерактивні вправи та ігри. – Харків: Вид. група «Основа», 2011. – 144 с.

151. Ярошенко О. В. Вправи для формування у майбутніх викладачів англійської мови професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні на основі кейс-методу / О. В. Ярошенко // Іноземні мови. – 2013. – №4. – С. 21-28.

152. Ярошенко О. В. Діяльність як важливий фактор становлення майбутнього викладача іноземних мов в контексті особистісно-діяльнісного підходу / О. В. Ярошенко // Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (26 березня 2013 р.). – Чернігів: ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2013. – С. 69-70.

153. Ярошенко О. В. Експериментальна перевірка ефективності методики формування у майбутніх викладачів професійно орієнтованої компетентності у діалогічному мовленні на основі кейс-методу / О. В. Ярошенко // Вісник КНЛУ. – Серія “Педагогіка та психологія”. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – Вип. 23. – С. 156-168.

154. Ярошенко О. В. Етапи формування англомовної професійно орієнтованої компетентності у діалогічному мовленні майбутніх викладачів засобом кейс-методу / О. В. Ярошенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів: ЧНПУ, 2013. – Вип. 111. – С. 391-393.

155. Ярошенко О. В. Зміст професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів англійської мови / О. В. Ярошенко // Вісник КНЛУ. – Серія “Педагогіка та психологія”. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – Вип. 22. – С. 133-143.

156. Ярошенко О. В. Кейс-метод як сучасна технологія формування професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів англійської мови / О. В. Ярошенко // Іноземні мови. – 2014. – № 2. – С. 39-44.

157. Ярошенко О. В. Критерії добору кейсів для навчання майбутніх викладачів іноземної мови / О. В. Ярошенко // Сучасні підходи до викладання і дослідження іноземних мов та зарубіжної літератури: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (20 березня 2015 р.). – Суми: СумДПУ А. С. Макаренка, 2015. – С.131–134.

158. Ярошенко О. В. Майбутній викладач англійської мови в процесі формування компетентності в діалогічному мовленні / О. В. Ярошенко // Сучасний студент у контексті особистісно-діяльнісного підходу: за результатами науково-методичних досліджень: [колективна монографія] / за заг. і наук. ред. докт. пед. наук, проф. Бігич О. Б. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 35-46.

159. Ярошенко О. В. Особистісний розвиток майбутнього викладача іноземних мов у контексті особистісно-діяльнісного підходу / О. В. Ярошенко // Наукові записки. – Серія “Філологічні науки”. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – Вип. 119. – С. 475-482.

160. Ярошенко О. В. Предметний аспект змісту професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів англійської мови / О. В. Ярошенко // Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4-5 жовтня 2013 р.). – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, 2013. – С. 61-63.

161. Ярошенко О. В. Процесуальний аспект змісту навчання при формуванні англомовної професійно орієнтованої компетентності в діалогічному мовленні майбутніх викладачів / О. В. Ярошенко // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (03-05 квітня 2013 р.). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. – С. 578-580.

162. Ярошенко О. В. Роль сінквейна у навчанні студентів-магістрантів дискусії / О. В. Ярошенко // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (19-21 березня 2014 р.). – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 613-615.

163. Ярошенко О. В. Синквейн как вербальная опора для проведения дискуссии будущими преподавателями английского языка / О. В. Ярошенко // Проблемы современной науки. Сборник научных трудов. – Ставрополь: Логос, 2014. – Вып. 12. (Ч.1). – С. 67-73.

164. Adams M. Wandel im Fach: Historiographie von DaF als Fachsprachen – Disziplin in der DDR / Marina Adams. – Frank & Timme GmbH, 2010. – 281 S.

165. Ausbildung Gestalten Buchhändler / Buchhändlerin / [D. Dausien, N. Drewello, Dr. U. Hilberath und andere]. – W. Bertelsmann Verlag, 2011. – 164 S.

166. Bausch K.-R. Handbuch Fremdsprachenunterricht / K.-R. Bausch, H. Christ, H.-J. Krumm. – Francke, 1995. – 585 S.

167. Blell G. Fremdsprachendidaktik und Lehrerbildung: Konzepte, Impulse, Perspektiven / Gabriel Blell, Christiane Lütge. – LIT Verlag Münster, 2012. – 225 S.

168. Booth D. I’ve Got Something to Say: How student voices inform our teaching / David Booth. – Pembroke Publishers Limited, 2013. – 144 p.

169. Brown H. D. Principles of Language Learning and Teaching / H. D. Brown. – White Plains, NY: Addison Wesley Longman, 2000. – 354 p.

170. Byrd J., Jr. Guidebook for Student-Centered Classroom Discussions / J. Byrd, Jr. – Interactivity Foundation, 2008. – 131 p.

171. Communication Strategies (Комунікативні стратегії): Підручник / За ред. А. Е. Левицького. – К.: Логос, 2011. – 336 с.

172. Delaney D. Fields of Vision. Vol. 2 / D. Delaney, C. Ward, C. R. Fiorina. – Pearson Education Limited, 2003. – 640 p.

173. Didaktik der deutschen Sprache / [U. Bredel, H. Günter, P. Klotz und andere]. – Verlag Ferdinand Schöninh GmbH, 2006. – 1056 S.

174. Distance Education and Languages Evolution and Change / Edited by Holmberg B., Shelley M., White C. – Clevedon, Buffalo, Toronto: Multilingual Matters, 2005. – 342 p.

175. Dörnyei Z. Some dynamics of language attitudes and motivation: Results of a longitudinal nationwide survey / Z. Dörnyei, K. Csizér // Applied Linguistics, 2002. – №23(4). – Р. 421-462.

176. Evans V. Successful Writing / V. Evans. – Express Publishing, 2000. – P. 94-97.

177. Evans V. Upstream Proficiency (Student’s Book) / V. Evans, J. Dooley. – Expres Publishing, 2002. – 277 p.

178. Farrell T. S. Ch. Teaching Reading to English Language Learners / Thomas Sylvester Charles Farrell. – Corwin Press, 2008. – 107 p.

179. Gardner R. Attitudes and Motivation in Second Language Learning / R. Gardner, W. Lambert. – Rowley, MA: Newbury House, 1972. – 298 p.

180. Girard D. Motivation: the responsibility of the teacher / D. Girard // ELT Journal. – 1977. – №31. – Р. 97-102.

181. Goldblatt P. F. Cases for Teacher Development / Patricia F. Goldblatt, Deirdre Smith. – SAGE Corporations, Inc., 2005. – 280 p.

182. Gudjons H. Handlungsorientiert lehren und lernen: Schülerativisierung, Selbsttätigkeit, Projektarbeit / Herbert Gudjons. – Julius Klinkhardt, 2008. – 166 S.

183. Gudjons H. Frontalunterricht – neu entdeckt: Integration in offene Unterrichtsformen / Herbert Gudjons. – Julius Klinkhardt, 2011. – 280 S.

184. Harmer J. Essential Teacher Knowledge: Core Concepts in English Language Teaching / Jeremy Harmer. – Pearson Education Limited, 2012. – 288 p.

185. Harmer J. The Practice of English Language Teaching / J. Harmer. – Pearson Education Limited, 2007. – 448 p.

186. Heath J. Teaching and Writing Case Studies / J. Heath. – Bedford: European Case Clearing House, 2002. – 197 p.

187. Heinze C. Das Schulbuch im Innovationsprozess: bildungspolitische Steuerung, pädagogischen Anspruch, unterrichtspraktische Wirkungserwartungen / Carsten Heinze. – Julius Klinkhardt, 2011. – 252 S.

188. Herreid C. F. What Makes a Good Case? / C. F. Herried // Jornal of College Science Teaching. – Dec 1997 / Jan 1998. – Vol. 27 (№3). – P. 163-165.

189. Hess H.-W. Didaktische Reflexionen: “Berliner Didaktik” und Deutsch als Fremdsprache heute / Hans-Werner Hess. – Stauffenburg, 2004. – 280 S.

190. Hoffman B. Methoden-Mix / B. Hoffman, U. Langefeld. – Winklers Verlag, 2001. – 160 S.

191. Huckin T. N. Achieving professional communicative relevance in a ‘generalised’ ESP classroom / T. N. Huckin // ESP in the Classroom: Practice and Evaluation. – ELT Document 128. – P. 29-35.

192. Jordan R. R. English for Academic Purposes: A guide and resource book for teachers / R. R. Jordan. – Cambridge University Press, 2012. – 404 p.

193. Katz I. When choice motivates and when it does not / I. Katz, A. Assor // Educational Psychology Review. – 2007. – №19(4). – Р. 429-442.

194. Kleinfeld J. The Case Method in Teacher Education: Alaskan Models. ERIC Digest [Електронний ресурс] / Judith Kleinfeld // ERIC Clearinghouse on Rural Education and Small Schools. – Charleston, WV, 1990. – Режим доступу: http://ericae.net/db/digs/ed321965.htm.

195. Komiyama R. CAR: Means for Motivating Students to Read / R. Komiyama // English Teaching Forum. – 2009. – Vol.47 (№3). – P. 32-37.

196. Lander R. Scored Group Discussion: An Assessment Tool [Електронний ресурс] / Richard Lander // Grants and Award Programm for Teachers. – Curriculum Services Canada Foundation, 2002. – Режим доступу: http://www.curriculum.org/storage/258/1334676693/Scored_Group_Dicussion.pdf.

197. Learning Through Discussion / Hill W. F., Rabow J., Charness M. A. and others. – 3rd edition. – Waveland Press Inc, 2000. – 70 p.

198. Levin B. B. Using the Case Method in Teacher Education: The role of discussion and experience in teachers' thinking about cases / Barbara Barry Levin // Teaching and Teacher Education. – 1995. – №11. – P. 63-79.

199. Mascull B. Key Words in the Media / B. Mascull. – L.: Harper Collins Publishers, 1997. – 246 p.

200. Nath J. L. The Roles of Case Studies in the Educational Field / J. L. Nath // International Journal of Case Method Research & Application. – 2005. – XVII (3). – P. 396-400.

201. Neale P. Preparing a Case Study: A Guide for Designing and Conducting a Case Study for Evaluation Input / P. Neale, S. Thapa, C. Boyce. – Pathfinder International, 2006. – 14 p.

202. Noels K. A. Why are you learning a second language? Motivational orientations and self-determination theory / K. A Noels, L. G. Pelletier, R. Clément // Language Learning. – 2000. – №50(1). – Р. 57-85.

203. Nunan D. Second Language Teaching and Learning / D. Nunan. – Boston, Massachusetts: Heinle&Heinle Publishers, 1999. – 330 p.

204. One-Day, One-Problem: An Approach to Problem-based Learning / G. O’Grady, E. Yew, K. P. L. Goh, H. Schmidt. – Springer, 2012. – 306 p.

205. Oxford R. Language learning motivation: Expanding the theoretical framework / R. Oxford, J. Shearin // The Modern Language Journal. – 1994. – №78(і). – Р. 12-25.

206. Risko V. J. Videodisc-based case methodology: A design for enhancing preservice teachers’ problem-solving abilities / Victoria J Risko // Yearbook of American Reading Forum. – Logan: Utah State University Press, 1991. – P. 121-137. 207. Romm T. The Case Study Challenge: A new approach to an old method / T. Romm, S. Mahler // Management Education and Development. – 1991. – №22 (4). – Р. 292-301.

208. Ryan R. M. Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definition and new directions / R. M. Ryan, E. L. Deci // Contemporary Educational Psychology. – 2000. – №25 (1). – Р. 54-67.

209. Scrivener J. Learning Teaching: A Guidebook for English Language Teachers / Jim Scrivener. – Macmillan Publishers Limited, 2005. – 431 p.

210. Shugan S. M. Editorial: Save Research – Abandon the Case Method of Teaching / Steven M. Shugan // Marketing Science. – 2006. – Vol. 25. – No.2 (March-April). – P. 109–115.

211. Shulman J. H. Case Methods in Teacher Education / Judith H. Shulman. – New York: Teachers College Press, 1992. – 272 p.

212. Smith D. Using Case Study and Narrative Inquiry to Support New Teachers / D. Smith // Annual meeting of the Canadian Society for the Study of Education. – Vancouver, B.C., 2008. – P. 72-82.

213. Spolsky B. Anniversary article: Language motivation revitised / B. Spolsky // Applied Linguistics. – 2000. – №21 (2). – Р. 157-169.

214. Spratt M. The TKT Course: Teaching Knowledge Test / Marry Spratt, Alan Pulverness, Melanie Williams. – Cambridge University Press, 2005. – 188 p.

215. Teaching Knowledge Test Glossary [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://teflcertificates-avo.com/en/teacher-dev/tkt-preparation-materials-14.

216. Teaching with Case Studies [Електронний ресурс] // Speaking of Teaching. Stanford University Newsletter on Teaching, Winter 1994. – Vol. 5 (No.2). – Р. 1-4. – Режим доступу: http://www.stanford.edu/dept/CTL/cgi-bin/docs/newsletter/case_studies.pdf.

217. Tesch B. Kompetenzorientierte Lernaufgaben im Fremdsprachunterricht / Bernd Tesch. – Peter Lang, 2010. – 399 S.

218. The ABCs of Case Teaching / [Golich V. L., Boyer M., Franko P., Lamy S.]. – Institute for the Study of Diplomacy, 2000. – 81 p.

219. Thornbury S. How to Teach Speaking / S. Thornbury. – Pearson Education Limited, 2009. – 156 p.

220. Thornbury S. The CELTA Course. Trainee Book / Scott Thornbury, Peter Watkins. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 216 p.

221. Thornbury S. The CELTA Course. Trainer’s Manual / Scott Thornbury, Peter Watkins. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 184 p.

222. Ur P. A Course in Language Teaching: Practice and Theory / Penny Ur. – Cambridge University Press, 1996. – 380 p.

223. Ushioda E. Motivation / Emma Ushioda // The Cambridge Guide to Pedagogy and Practice in Second Language Teaching / Edited by A. Burns, J. C. Richards. – Cambridge University Press, 2012. – P. 77-85.

224. Wallace M. J. Training Foreign Language Teachers / M. J. Wallace. – Cambridge University Press, 2001. – 180 p.

225. Wright T. Roles of Teachers and Learners / T. Wright. – Oxford University Press, 1991. – 167 p.

226. Wynn M. J. Creative Teaching Strategies: A Resource Book for K-8 [Teaching Method Series] / Marjorie J. Wynn. – Delmar Publisher, 1996. – 485 p.