Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Методика преподавания иностранных языков в высшей школе \ 4254. Дисертаційна робота Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні

Дисертаційна робота Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні

« Назад

Код роботи: 4254

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Методика викладання іноземних мов у вищій школі

Тема: Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні

Кількість сторінок: 395

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 3500 грн

Перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ І. Теоретичні основи формування професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні

1.1. Генезис вивчення проблеми формування професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні учителя англійської мови в ретроспективі

1.2. Характеристика професійно педагогічного спілкування учителя іноземної мови

1.3. Особливості міжкультурного професійно орієнтованого говоріння учителя іноземної мови

Висновки до Розділу І

Розділ ІІ. Сучасні підходи до навчання англійської мови студентів мовних спеціальностей

2.1. Компетентнісний підхід до мовної підготовки вчителя іноземної мови

2.2. Рівневий підхід у сучасній професійно орієнтованій мовній підготовці вчителя

2.3. Рефлексивний підхід до професійно орієнтованої мовної підготовки майбутніх учителів іноземних мов

Висновки до Розділу ІІ

Розділ ІІІ. Концептуальні засади формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні

3.1. Теоретична структурно-функціональна модель формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні

3.2. Цілі формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні

3.3. Зміст і структура професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні

3.4. Змістовий компонент навчання майбутніх учителів англомовного професійно орієнтованого говоріння у ВНЗ

3.4.1. Конструювання змісту професійної підготовки майбутнього вчителя до усного англомовного професійно-педагогічного спілкування

3.4.2 Принципи відбору та організації змісту навчання англомовного професійно орієнтованого говоріння

3.4.3. Зміст навчання майбутніх учителів англомовного професійно орієнтованого говоріння

3.4.3.1. Сфери, теми та ситуації професійно орієнтованого спілкування

3.4.3.2. Лінгвосоціокультурний аспект змісту навчання англомовного професійно орієнтованого говоріння

3.4.3.3. Стратегічний компонент змісту навчання англомовного професійно орієнтованого говоріння

3.4.3.4 Англомовний текст як компонент змісту навчання професійно орієнтованого говоріння

Висновки до розділу ІІІ

Розділ IV. Методичні основи формування професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні

4.1. Загальна організація навчального процесу з формування професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні

4.2. Принципи організації навчального процесу формування професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні

4.3. Цілі, зміст та структура спеціалізованого курсу ―Навчання майбутніх учителів англомовного професійно орієнтованого говоріння

4.4. Система контролю рівня сформованості у майбутніх учителів англомовної професійно орієнтованої компетенціі в говорінні

Висновки до розділу IV

Розділ V. Дослідно-експериментальна перевірка теоретико-методичних засад формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенціїї в говорінні

5.1. Гіпотеза, мета та загальний план експериментальної роботи

5.2. Організація та проведення експерименту

5.3. Результати експерименту, їх статистичне оброблення й інтерпретація

5.4. Методичні рекомендації щодо організації формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні

Висновки до розділу V

Висновки

Література

Додатки

Вступ

Розвиток політичних, економічних і культурних зв‘язків України розширює сфери професійного спілкування іноземною мовою (ІМ), тому актуальним постає питання про підготовку кваліфікованих спеціалістів, здатних здійснювати ефективну співпрацю із зарубіжними колегами. Оскільки міжнародні контакти значно поширилися майже в усіх суспільних сферах, то не оминули вони й сферу освіти. Реформування навчання ІМ проводиться згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти (ЗЄР), розробленими й запровадженими Комісією з питань освітньої політики при Раді Європи.

Згідно із зазначеними вище Рекомендаціями головною метою навчання ІМ є формування іншомовної комунікативної компетенції. Відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України, зокрема рекомендованої для вищих навчальних закладів (ВНЗ) Програми з англійської мови (АМ) для професійного спілкування [590] студенти мають оволодіти загальновживаною та професійно орієнтованою ІМ, причому передбачено, що випускник ВНЗ має оволодіти ІМ на рівні В2 (Vantage professional – просунутий професійно орієнтований) чи найбільш високому рівні – С1 (Effective professional – автономний професійно орієнтований). Програма з АМ для університетів/інститутів [356], яка є невід‘ємною складовою частиною всієї системи безперервної професійної підготовки викладачів ІМ в Україні, передбачає володіння випускниками ВНЗ чотирма видами мовленнєвої діяльності на рівні С2, вільне користування ІМ, зокрема англійською, у професійних, наукових та інших цілях.

Усі навички й уміння, що забезпечують усне спілкування, – мовленнєві висловлювання, адекватні з точки зору мовних, і мовленнєвих, і соціокультурних норм, вимог ситуації, особистих намірів, взаємин співрозмовників тощо, як зазначає О.Б. Тарнопольський, становлять комунікативну компетенцію в говорінні, найважливішим складником якої є мовленнєва компетенція, тобто та, що власне забезпечує можливість мовлення. Іншомовна мовленнєва компетенція в говорінні, що формується у студентів – майбутніх учителів ІМ, повинна бути професійно- орієнтованою, йдеться про орієнтацію на професійну діяльність майбутнього вчителя ІМ [436, c. 6].

Проблема формування у майбутнього вчителя АМ професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні (ПОАКГ) перебуває на межі багатьох наук, а саме: філології, методики викладання іноземних мов, соціальної психології, гуманістичної педагогіки. Комунікативна компетенція педагога визначає соціально-психологічну атмосферу навчального процесу, успіх педагогічної діяльності. Міжособистісна комунікативна взаємодія зумовлена професійним володінням лінгвістичними, екстралінгвістичними засобами, механізмами психологічного впливу, розмаїттям виховних засобів, прийомів, методів і форм роботи, усвідомленням експресивних можливостей – мовленнєвих, мімічних та жестикуляції.

Аналіз сучасних методичних, психолого-педагогічних і лінгвістичних досліджень свідчить про наявність окремих передумов розв‘язання питання формування професійно орієнтованої англомовної компетенції майбутніх учителів. У роботах Н.А. Березовика, В.А. Кан-Калика, Я.Л. Коломинского, О.М. Леонтьєва, О.О. Леонтьєва та інших учених проблема формування комунікативної компетенції вчителя – це відносно нове поле знань.

В.А. Кан-Калик уперше виділив у проблемі спілкування дидактичний та комунікативний аспекти. Сенс комунікативної взаємодії він вбачав у цілеспрямованому формуванні системи професійно доцільних міжсуб‘єктних стосунків. Науковцями розроблені теоретичні положення міжособистісного пізнання (А.А. Бодалев, С.В. Кондратьєва, В.А. Лабунська, В.Н. Мясищев, Н.Н. Обозов, Л.А. Петровська, В.М. Шепель та ін.), педагогічної взаємодії (І.О. Зимня, Н.В. Кузьміна, А.А. Реан, В.А. Сластенін, Л.І. Сосніна, Т.В. Фуряєва, І.К. Шалаєв, В.А. Якунін та ін.), педагогічного спілкування (І.І. Барахович, Я.Л. Коломинський, А.К. Михальська, А.В. Мудрик, Р.А. Парошина, В.Г.Пасинок, А.П.Сковородніков, Н.І. Формановська та ін.), ідеї особистісно-орієнтованого навчання (Є.В. Бондаревська, З.І.Васильєва, Т.А. Стефановська, В.В. Сєріков, М.І. Шилова, І.Д. Фрумін, І.С. Якиманська та ін.).

Аналіз методичної літератури свідчить, що процес навчання професійно орієнтованого говоріння (ПОГ) досліджувався на матеріалі різноманітних спеціальностей (економічних, технічних, управлінських, медичних, юридичних тощо) та мов (М.В. Аветісян, Є.С. Большакова, Є.М. Богачова, А.І. Валуєва, Н.Д. Гальскова, Н.Л. Драб, А.П. Запорожченко, І.В. Драгомирецький, Л.М. Контовська, М.Г. Кочнева, Л.І. Морська, А.П. Литнєва, М.А. Лютнєва, І.Ф. Надьожина, Н.Р. Петранговська, Н.Д. Соловйова, О.Б. Тарнопольський, І.А. Федорова, К.Н. Хітрік, Г.Г. Шевченко, S.E. Balmet, M.H. deLegge та ін.).

Переважно увагу методистів привертали питання навчання професійно орієнтованого говоріння (ПОГ) студентів немовних спеціальностей. Що стосується мовного педагогічного ВНЗ, то зусилля методистів зосереджувалися на різноманітних аспектах навчання монологічного мовлення (ММ) (І.М. Андреасян, А.К. Артикбаєва, А.П. Бабенко, М.С. Балабайко, Є.Г. Бжоско, А.Н. Гаврилов, Н.Д. Долгалова, А.П. Запорожченко, Н.П. Захаренкова, Г.В. Ільїна, В.І. Кунін, Б.І. Невська, Л.І. Новожилова, П.М. Леонтьєв, В.В. Матвєйченко, Є.А. Маслико, А.Є. Мельник, А.І. Остапенко, Ю.І. Пассов, К.Д. Розанова, Ю.О. Склизьков, І.В. Черепанова, Л.І.Шевченко), удосконаленні усного ММ на основі системно-функціональної організації навчально-мовленнєвого матеріалу (Н.О. Баташов); присвячено дослідження з навчання усномовленнєвої комунікативної діяльності на ситуативній основі в групах поглибленого вивчення АМ філологічних факультетів університету (С.Я. Андрушко), навчання усного ММ з використанням відеофонограми в інтенсивному курсі на початковому етапі навчання (Н.Ф. Бориско), розглянуто проблему тестового контролю рівня володіння говорінням АМ як другою іноземною студентів мовного факультету (О.О. Молокович). Крім того, досліджуючи питання навчання усного монологічного висловлювання, науковцями виділено основні сфери усного спілкування та види монологічних висловлювань (В.Л. Скалкін), розроблено методику індивідуалізації навчання іншомовного мовлення зі спеціальності (Н.Д. Соловйова), досліджено питання різних видів монологічного висловлювання (монолог-переконання – Т.О. Петрова, професійно спрямована бесіда – Л.В. Манякіна, монолог-повідомлення – Л.І. Шевченко, монолог-міркування – Н.Р. Петранговська, монолог-презентація – Н.Л. Драб), розроблено та теоретично обґрунтовано методику усного спонтанного мовлення на матеріалі художніх текстів (В.В. Матвєйченко). запропоновано методику навчання усного аргументованого дискурсу (О.М. Леоньєв, E. Hatch). Створено психологічну основу навчання усного мовлення, зокрема вивчено питання психологічної та психолінгвістичної основи усного мовлення (М.І. Жинкін, І.О. Зимня, О.О. Леонтьєв).

Стають актуальними дослідження, присвячені формуванню окремого аспекту професійно орієнтованої компетенції, а саме: фонетичної компетенції (С.Л. Бобирь, Ю.В. Головач, А.М. Хомицька), професійно орфографічної (О.В. Гнєвек), навчання лексико-граматичного аспекту (І.Б. Ігнатова, Т.П. Куренкова, Б.М. Маруневич, Т.О. Стеченко), навчання професійно спрямованого аудіювання (О.Ю. Бочкарьова, І.І. Халєєва), соціокультурного компоненту (І.І. Лейфа, Є.А. Смирнова, О.В. Кавнатська), психологічні та лінгводидактичні аспекти навчання професійно орієнтованого читання (Т.С. Сєрова), формування комунікативної компетенції під час вивчення ІМ з використанням телекомунікаційних можливостей Інтернету (О.І. Годунов) та відеоматеріалів (Н.Ф. Бориско, Г.Г. Жогліна, С.С. Калініна, В.С. Пащук), формування комунікативної компетенції в читанні АМ із застосуванням комп‘ютерних технологій у ВНЗ (С.І. Шевченко), формування готовності студентів педагогічних ВНЗ до професійної діяльності засобами ІМ (Л.П. Кадченко, Г.В. Турчинова), навчання майбутніх учителів професійно спрямованої комунікації (Л.Г. Антонова, О.В. Пінська, Е.В. Васильєва).

Серед питань формування умінь професійно-адаптивного вміння володіння ІМ під час навчання різних видів мовленнєвої діяльності (І.П. Андрєєва, Г.В. Ільїна, О.Г. Манєєва, С.В. Роман, С.Я. Ромашина, І.В. Самойлюкевич, Н.М. Скалчинська, Т.І. Скрипнікова, Б.І. Стрілець, J.-C. Beacco), причому акцентувалося на аспекті спілкування вчителя на уроці, активізації навчання професійно спрямованого діалогічного мовлення (І.П. Андрєєва, Л.В. Гайдукова, Л.В. Калініна, Т.П. Камаєва, І.В. Коломієць), моделювання реальної професійної діяльності фахівця на аудиторних практичних заняттях (С.В. Роман, Т.І. Скрипнікова, Л.Є. Туміна, О.Г. Усанова, Л.В. Хаймович, P. Robinson), особливе місце посідає дослідження можливостей застосування рольової, навчально- рольової і ділової гри як засобу інтенсифікації навчання усного іншомовного спілкування (О.О. Артем‘єва, О.А. Лівшиць, Т.І. Олійник, В.М. Філатов) та як засобу реалізації професійно спрямованого навчання ІМ (Л.В. Ананьєва, О.А. Колесникова, І.В. Коломієць, С.С. Коломієць, Л.Б. Котляров), з філологічної точки зору досліджено питання фактичних мовленнєвих жанрів педагогічного дискурсу та тексту уроку (В.Б. Чернік). Вивчалося питання структури комунікативних умінь та психологічні умови їх формування у студентів педагогічних вищих навчальних закладів (Т.І. Лук‘яненко). Науковцями порушена проблема комунікативних здібностей як фактору розвитку професійних умінь і навичок педагогів (Г.І. Якушева), професійної компетенції вчителя, структури та змісту його професійної діяльності (А.К. Маркова, В.В. Молчановський).

Поза сумнівом, здійснені дослідження зробили значний внесок у розв‘язання проблеми, проте їх аналіз переконує, що використані не всі резерви в навчанні майбутніх учителів ПОГ. Крім того, спеціальних цілісних досліджень, що розглядають комплексно проблему та дозволяють прослідкувати закономірності та особливості формування ПОАКГ вчителя АМ, починаючи з першого курсу навчання у мовному ВНЗ та до його закінчення, та які можуть стати основою оптимальної методичної системи немає.

Характеристика усного професійного спілкування (ПС) передбачає виділення та характеристику основних форм і жанрів усного професійного спілкування. Аналіз особливостей усного професійного мовлення пов'язаний із визначенням змісту, структури та порядку побудови усних текстів (дискурсів) різного жанру, що будуть використовуватися спеціалістами згідно з комунікативним наміром під час ПС.

Неодмінною умовою успіху спеціаліста є дотримання загальних вимог до рівня культури усного професійного мовлення. Під поняттям ― професійне мовлення, багато дослідників розуміють такі якісні ознаки, як: смислова точність, доступність викладу думок, ясність, однозначність у формулюванні думки, небагатослівність мовлення, логічність, аргументованість, відповідність між мовними засобами та обставинами мовлення, адекватність мовних засобів стилю викладу, різноманітність мовних засобів (багатство лексики в активному словниковому запасі мовця), самобутність, нешаблонність в оцінках, порівняннях, у побудові висловлювань, виразність дикції, відповідність інтонації мовленнєвій ситуації.

Таким чином, можна зробити висновок, що професійне мовлення спеціалістів розглядається як оптимальне використання мовних засобів з урахуванням літературної норми для досягнення професійно важливих цілей в процесі спілкування.

Визначаючи концепцію дослідження, ми виходили з того, що головним методичним фактором під час підготовки кваліфікованих спеціалістів є організація навчання студентів ІМ на основі компетентнісного підходу. Узагальнення характеристик цього підходу, які описані в науковій літературі, дозволяє визначити компетентність, слідом за Н.Ю. Канасовою, як інтегровану якість особистості, що характеризує здатність розв‘язувати проблеми та типові завдання, що виникають у реальних ситуаціях, використовуючи знання, навчальний та життєвий досвід, цінності та схильності. Це означає, що студенти мають не лише знати певний мовний та мовленнєвий матеріал, розуміти специфіку та особливості функціонування ІМ у різноманітних галузях і сферах, але вміти застосовувати набуті знання для здійснення професійного спілкування в конкретних ситуаціях. Упровадження компетентнісного підходу передбачає запровадження певних змін у зміст, структуру технологію навчання та організацію власне навчального процесу, а також систему оцінювання навчальних досягнень студентів.

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена цілою низкою чинників, а саме:

- необхідністю підвищення рівня володіння студентами англійською мовою згідно із загальноєвропейськими стандартами, зокрема підвищення рівня сформованості ПОАКГ;

- недостатньою розробленістю методики навчання англомовного професійно орієнтованого говоріння студентів мовних ВНЗ;

- несформованістю єдиної цілісної і послідовної методики навчання англомовного ПОГ студентів-майбутніх учителів для отримання освітнього кваліфікаційного рівня ―бакалавр;

- відсутністю об‘єднаних у єдину систему навчальних матеріалів для поетапного набуття знань, формування навичок і розвитку вмінь ПОАКГ.

Враховуючи важливість значення ПОАКГ в діяльності вчителя ІМ і не розробленості цього питання у теорії та практиці методики викладання ІМ, була визначена тема дисертаційного дослідження: Теоретико-методичні засади формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні.

Мета роботи полягає в обґрунтуванні, розробці й експериментальній перевірці теоретико-методичних засад формування у студентів, майбутніх учителів АМ, професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні.

Досягнення визначеної мети передбачає розв‘язання таких задач:

1. Визначити теоретичні передумови формування ПОАКГ у майбутніх учителів АМ та виявити сутність категорії ―професійно орієнтована англомовна компетенція в говорінні.

2. Охарактеризувати професійно педагогічне спілкування вчителя ІМ, описати особливості міжкультурного професійно орієнтованого говоріння шляхом аналізу сучасних освітніх документів і публікацій Ради Європи з мовної політики, наукових джерел з педагогіки, психології, соціології, методики викладання ІМ, досліджень теорії спілкування в цілому, професійно орієнтованого та міжкультурного зокрема.

3. Проаналізувати сучасні підходи до навчання ІМ як бази для розроблення теоретичних основ формування ПОАКГ у майбутніх учителів АМ.

4. Уточнити й охарактеризувати компонентний склад ПОАКГ, конкретизувати знання, навички, вміння й готовності що входять до її складу та визначити й описати рівні сформованості ПОАКГ у студентів, майбутніх учителів АМ: адаптивний (мовленнєва діяльність учителя на уроці та позакласній і позашкільній діяльності) та професійно- комунікативний (професійно-діловий і соціально-професійний рівень).

5. Дослідити теоретичні основи й обґрунтувати концептуальні засади формування у майбутніх учителів ПОАКГ.

6. Розробити методику формування ПОАКГ у майбутніх учителів АМ.

7. Обгрунтувати модель організації навчального процесу для формування ПОАКГ у майбутніх учителів АМ.

8. Експериментально перевірити ефективність запропонованої методики формування у майбутніх учителів ПОАКГ та укласти відповідні методичні рекомендації.

Об’єктом дослідження є процес формування у майбутніх учителів іноземних мов англомовної компетенції в говорінні.

Предметом дослідження є визначення теоретико-методичних засад формування професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні у студентів бакалаврату.

Для вирішення поставлених задач на різних етапах наукового пошуку використані такі методи дослідження:

- теоретичні: критичний аналіз вітчизняних і зарубіжних теоретичних друкованих та електронних джерел із методики викладання ІМ, лінгвістики, психології, педагогіки, соціології, психолінгвістики й мовознавства з досліджуваної теми, критичний аналіз чинних вітчизняних і зарубіжних програм, освітніх документів, підручників, навчально- методичних комплексів та дидактичних матеріалів з АМ з метою виявити існуючі тенденції професійної освіти вчителів ІМ та формування ПОАКГ зокрема; методи системно-структурного аналізу, синтезу, узагальнення й абстругування для зіставлення теоретичних підходів до визначення та обґрунтування концептуальних засад формування ПОАКГ у майбутніх учителів АМ; метод проектування моделі формування у майбутніх учителів ПОАКГ для реалізації методики навчання ПОГ у ВНЗ;

- емпіричні: вивчення, аналіз й узагальнення педагогічного досвіду відповідно до об‘єкта та предмета дослідження; опитування, бесіди з викладачами методики, мовних дисциплін, керівниками педпрактики, курсовими й дипломними роботами з методики; групові та індивідуальні бесіди зі студентами; узагальнення досвіду викладачів ВНЗ з організації навчання студентів – майбутніх учителів англомовного ПОГ; наукове спостереження за процесом навчання англомовного ПОГ у ВНЗ; експериментальне навчання для перевірки ефективності розробленої методики процесу формування у майбутніх учителів ПОАКГ; якісний і кількісний аналіз отриманих експериментальних даних;

- методи математичної статистики для обробки і перевірки результатів експериментального навчання.

Теоретико-методологічною основою дослідження є основні положення дидактики вищої школи і методики навчання іноземних мов, сучасні дослідження з методики викладання ІМ, що містять концептуальні положення професійно-методичної підготовки вчителя ІМ (О.Б. Бігич, І.Л. Бім, В.П. Бойко, Н.Ф. Бориско, Н.Д. Гальскова, Н.І. Гез, С.В. Знаменська, Т.П. Камаєва, О.В. Кузлякіна, Н.Ф. Коряковцева, О.Є. Ломакіна, К.С. Махмурян, Н.О. Микитенко, В.В. Молчановський, Л.І. Морська, С.Ю. Ніколаєва, Ю.І. Пассов, О.П. Петращук, І.В. Самойлюкевич, В.В. Сафонова, О.М. Соловова, О.Б. Тарнопольський, А.М. Щукін, Н.В. Язикова, M. Altet, M. Demeuse, P. Diadori, V. Dupuis, M. Kelly, D. Nunan, J.C. Richards, J. Roberts, S. Thornbury, J. Yalden та ін.) основні положення формування окремого аспекту професійно орієнтованої компетенції, а саме: фонетичної компетенції (С.Л. Бобирь, Ю.В. Головач, А.М. Хомицька), професійно орфографічної (О.В. Гнєвек), навчання професійно спрямованого аудіювання (О.Ю. Бочкарьова), соціокультурного компоненту (І.І. Лейфа, Є. А. Смирнова, О. В. Кавнатська), формування комунікативної компетенції під час вивчення ІМ з використанням телекомунікаційних можливостей Інтернету (О.І. Годунов, Н.Є. Єсеніна) та відеоматеріалів (Н.І. Бичкова, Н.Ф. Бориско, В.С. Пащук), формування готовності студентів педагогічних ВНЗ до професійної діяльності засобами ІМ (Л.П. Кадченко, Г.В. Турчинова), навчання майбутніх учителів професійно спрямованої комунікації (Л.Г. Антонова, О.В. Пінська, Е.В. Васильєва); теоретичні положення педагогічної взаємодії (І.О. Зимня, Н.В. Кузьміна, А.А. Реан, В.А. Сластенін, Л.І. Сосніна, Т.В. Фуряєва, І.К. Шалаєв, В.А. Якунін та ін.), педагогічного спілкування (І.І. Барахович, Я.Л. Коломинський, А.К. Михальська, А.В. Мудрик, В.Г. Пасинок, А.П. Сковородніков, Н.І. Формановська та ін.); положення компетентнісного (Г.І. Бубнова, А.М. Волкова, Л.Я. Єрьоміна, Е.Ф. Зеєр, І.О. Зимня, А.К. Маркова, Л.І. Морська, С.Ю. Ніколаєва, О.І. Пометун, А.В. Хуторський, В.Ю. Шаронін, F. Audigier, G.E. Hall, Ph. Jonnaert, D.J. Matthews, W.J. Rothwell та ін.), рефлексивного (Л.А. Артюшина, Н.Є. Важеєвська, В.К. Єлісєєв, Г.Г. Єрмакова, О.М. Соловова, І.О. Стеценко, О.О. Яковлєва, D. Bowker, J. Calderhead, D. McIntyre та ін.), рівневого (М.В. Вербицька), соціокультурного (А.Л. Бердичесвський, О.В. Бирюк, М.А. Богатирева, Н.Д. Гальскова, А.В. Григорян, Г.В. Єлізарова, О.В. Компанцева, К.О. Костіна, В.В. Сафонова, П.В. Сисоєв), комунікативного підходів (А.А. Алхазішвілі, Ю.І. Пассов, А.В. Щепілова, M. Cozzolino, та ін.).

Наукові положення, що виносяться на захист:

1. Професійно орієнтована англомовна компетенція в говорінні є базовою професійною компетенцією учителя АМ та є багатокомпонентною, цілісною й інтегративною, яка базується на взаємодії компетенцій: мовленнєвих компетенцій в говорінні та в аудіюванні, мовних і мовних професійно орієнтованих компетенцій, лінгвосоціокультурній компетенції та навчально-стратегічної (в першу чергу рефлексивної). Всі компетенції пов‘язані з методичною компетенцією. Перелічені компетенції є взаємопов‘язаними, взаємозалежними та взаємозумовленими.

2. Професійно орієнтована англомовна компетенція в говорінні має формуватися на двох рівнях – адаптивному та професійно- комунікативному. Адаптивний рівень передбачає: а) мовленнєву діяльність учителя на уроці ІМ (проведення уроків ІМ) та б) позакласну й позашкільну діяльність учителя ІМ (проведення позакласних і позашкільних заходів ІМ). Професійно-комунікативний рівень передбачає: а) мовленнєву діяльність учителя на професійно-діловому рівні (участь у професійних дискусіях, виступи, доповіді на конференціях, семінарах, обговореннях, дебатах тощо) та б) мовленнєва діяльність на соціально-професійному рівні (спілкування з колегами, етикет мовленнєвої поведінки в ситуаціях офіційних прийомів, культурної програми тощо).

3. Провідними підходами до формування професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні є компетентнісний, рефлексивний і рівневий. Формування ПОАКГ на засадах рівневого підходу повинно відбуватися поетапно з урахуванням рівнів і підрівнів володіння вміннями англомовного професійно орієнтованого говоріння, виділених з урахуванням відповідних загальноєвропейських шкал: А2+ професійно обмежений, В1 допороговий професійний, В1+ порогів або професійно рубіжний, В2 професійно пороговий просунутий, В2+ пороговий достатній, С1 автономний високий професійно орієнтований, С1+ автономний творчий професійно орієнтований, С2 рівень вільного професійно педагогічного спілкування.

4. Модель формування ПОАКГ у майбутнього вчителя як активного суб‘єкта мовленнєвої діяльності представлена структурними та функціональними компонентами. Системоутворюючими елементами вказаної моделі є фактори, що впливають на формування ПОАКГ, принципи й умови її формування.

Модель може ефективно функціонувати лише за умови реалізації принципів: професійно-педагогічної спрямованості, моделювання професійної діяльності, конгруентності, забезпечення професійною комунікацією, автентичності, ситуативно-тематичної подачі й організації навчального матеріалу, інтеграції. До блоків, що входять до моделі та є її структурними компонентами слід відносити: цільовий блок, змістовний, організаційний, операційно-технологічний, критеріальнео-оцінювальний, рівні сформованості ПОАКГ, результативний.

Цільовий блок передбачає єдність реалізації практичної, професійної та особистісно-формувальної (освітньої, емоційно- розвивальної та виховної) цілей. Змістовний блок включає предметний та процесуальний аспекти навчання. Організаційний блок визначає методи, форми, прийоми і засоби формування ПОАКГ. Компетентнісна спрямованість навчання передбачає залучення інноваційних технологій та активних методів навчання, які сприяють формуванню ПОАКГ у студентів-майбутніх учителів АМ. Організаційні форми передбачають навчання у співпраці, в малих групах, взаємонавчання.

5. Специфіка змісту й організації формування ПОАКГ зумовлена сучасними вимогами до рівня професійної підготовки майбутнього вчителя та відображена в моделі, невід‘ємним складником якої є розроблений у процесі дослідження спецкурсі «Навчання майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтованого говоріння», що сприяє цілеспрямованому формуванню професійно орієнтованої англомовної компетенції та є важливою умовою для її розвитку й удосконалення.

6. Методика формування професійно орієнтованої компетенції повинно передбачає певну специфіку організації навчального процесу: розпочинатися на початковому етапі навчання у ВНЗ із поступовим збільшенням рівнем професіоналізації та передбачати паралельне формування умінь професійно орієнтованого монологічного та діалогічного мовлення; оцінювання ефективності формування у майбутніх учителів ПОАКГ має здійснюватися системно і комплексно з використанням різних засобів контролю та виражаютися в досягненні відповідних рівнів сформованості ПОАКГ; результативність навчального процесу з використанням теоретичної структурно-функціональної моделі підвищується за рахунок створення умов: мотиваційного забезпечення навчально-професійної діяльності студентів, реалізації взаємозв‘язку навчальної та професійної діяльності, зв'язку аудиторної та позааудиторної роботи, розвитку творчості та самостійності студента.

7. Реалізація концептуальних засад формування ПОАКГ у майбутніх учителів АМ характеризує процес навчання ПОГ як системний, цілісний та спеціально організований, що ґрунтується на специфіці усномовленнєвої та професійної діяльності вчителя АМ у процесі міжкультурного професійного спілкування та експериментально перевіреної методики навчання. Навчальний процес, організований як єдина цілісна багаторівнева система, забезпечує формування у майбутніх учителів високого рівня сформованості ПОАКГ.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в ньому вперше:

- проведено комплексне дослідження професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні учителя АМ у взаємопов‘язаних аспектах, а саме: як процесу та результату;

- виявлено сутність категорії ― професійно орієнтована англомовна компетенція в говорінні та обґрунтовано методичний аспект її формування у майбутніх учителів АМ;

- обґрунтовано концептуальні засади формування у майбутніх учителів АМ професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні, методологічною основою якої є основні положення компетентнісного, рівневого та рефлексивного підходів;

- розроблено модель процесу навчання та контролю формування професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні майбутніх учителів англійської мови як цілісну систему взаємопов‘язаних та взаємозумовлених компонентів – цільового, змістовного, організаційного, операційно-технологічного, критеріально-оціночного, які в процесі свого функціонування забезпечують формування здатності студентів, майбутніх учителів АМ, до англомовного професійно орієнтованого спілкування;

- визначено рівні володіння ПОГ майбутніх учителів. У дисертаційному дослідженні удосконалено:

- положення сучасних підходів до навчання ІМ як бази для розробки теоретичних основ формування ПОАКГ у майбутніх учителів АМ.

- вимоги до організації навчання англомовного ПОГ упродовж усього циклу підготовки майбутніх учителів у мовному ВНЗ;

- зміст понять: професійно орієнтована компетенція майбутнього вчителя іноземної мови; професійно орієнтована англомовна компетенція в говорінні; професійно-комунікативні / комунікативно-навчальні вміння; професійно орієнтовані методичні вміння; адаптивний рівень володіння іноземною мовою.

При цьому подальшого розвитку набуло:

- вирішення проблеми змісту й структури ПОАКГ майбутнього вчителя АМ;

- дослідження змістовних компонентів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні вчителя англійської мови;

- конкретизація компонентів ПОАКГ майбутнього вчителя АМ;

- вивчення комунікативних, психологічних і лінгвістичних особливостей англомовного ПОГ.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що на основі розробленої концепції:

- в розробці методики формування ПОАКГ у майбутніх учителів АМ, яка забезпечує формування умінь англомовного ПОГ та здатності до участі у професійно педагогічному спілкуванні;

- в розробці навчально-методичного забезпечення для формування ПОАКГ у майбутніх учителів АМ (створено програму спеціалізованого курсу ― Навчання майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтованого говоріння; відібрано зміст навчання професійно орієнтованого англомовного говоріння; укладено банк мовленнєвих функціональних кліше “Classroom English”, “Effective Presentations”, “English for International Congresses, Conferences and Symposia”; підготовлено навчально-методичні матеріали до підручника і посібника з методики викладання ІМ, рекомендованих Міністерством освіти і науки України до використання у навчальному процесі класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів (листи № 1/11-8569 від 14.09.2010 р. і № 1/11- 18105 від 21.11.2012 р.), розробленo навчально-методичні матеріали: Європейський досвід підготовки вчителя іноземної мови, “Speak English Correctly”, “Correct English Usage For Everyday And Professional Life”, “A Teaching Guide to Some Useful Practical Classroom English Phrases”, “Teacher Talk: Good Classroom Management In English (An Aid to Professional Conversation: a Guide to the Most Common Classroom English Vocabulary and a Collection of Common Errors)”; Інтернет-технології у професійній діяльності вчителя: вивчаємо та викладаємо іноземні мови; Комп‘ютерні засоби професійно-педагогічного спілкування та навчання іноземних мов).

Основні положення і результати дослідження можуть бути включеними до спецкурсів та лекцій з курсу ― Методика викладання іноземних мов, занять з практики АМ, навчально-методичні матеріали можуть також бути використаними для курсу підвищення кваліфікації учителів АМ.

Структура дисертації та обсяг зумовлені її цілями та завданнями. Робота складається зі вступу, п‘яти розділів, висновків, списку використаних джерел (689 найменувань, з них 137 англійською, французькою, італійською та польською мовами), 11 додатків, розташованих на 137 сторінках. Основний зміст дисертаційного дослідження викладено на 395 сторінках. Робота містить 34 таблиці, 17 рисунків. Загальний обсяг дисертації – 622 сторінки.

Висновки

У результаті проведеного дослідження теоретично узагальнено й вирішено наукову проблему формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні, що реалізувалося у розробці відповідної методики й в експериментальній перевірці її ефективності. Можна зробити такі висновки:

1. Використані положення компетентнісного, рівневого та рефлексивного підходів заклали підґрунтя для основних теоретичних передумов формування ПОАКГ. У нашому дослідженні ми використовували термін компетенція, оскільки досліджували вимоги, норми, що висунуті до рівня підготовки майбутнього вчителя АМ та зумовлені соціальним замовленням суспільства.

Таким чином, під професійно орієнтованою компетенцією в говорінні ми розуміємо здатність майбутнього педагога адекватно до ситуації спілкування (у різноманітних сферах і ситуаціях) вибирати вербальні й невербальні засоби комунікації, успішно організовувати свою усномовленнєву іншомовну діяльність (у монологічній і діалогічній/полілогічній формах), виходячи з професійних мотивів, якостей і вмінь у типових і нестандартних ситуаціях під час реалізації професійних завдань. ПОАКГ складається із двох окремих компетенцій: компетенція у ПОММ та ПОДМ. Необхідною частиною останньої є також професійно орієнтоване англомовне полілогічне мовлення. Таким чином, сукупність усіх перерахованих вище видів мовлення складають англомовне ПОГ.

2. Підготовка майбутнього вчителя ІМ повинна відбуватися з урахуванням положень міжкультурного спілкування, що передбачає використання ІМ у трьох найпоширеніших моделях:

1) освітня (власне навчання);

2) професійно-кар‘єрна (поєднання знань загальнорозмовної ІМ і професійної тематики спілкування з урахуванням норм поведінки, прийнятних у певній корпоративній та/або професійній культурі);

3) інформаційно-модернізаційна модель (використання ІМ для пошуку необхідної інформації з метою використання для власного навчання (опанування ІМ) і викладання ІМ, використовуючи сучасні засоби та джерела інформації.

3. Формування ПОАКГ у майбутніх учителів АМ має здійснюватися відповідно до положень компетентнісного, рефлексивного та рівневого підходів, у межах яких виділено актуальні положення. Зокрема, відповідно до ідей компетентнісного підходу вважаємо, що основними компонентами професійної компетенції вчителя ІМ є:

1) професійна іншомовна комунікативна компетенція (загальна іншомовна комунікативна, іншомовна професійно орієнтована комунікативна компетенція (компетенції в професійно орієнтованому говорінні, аудіюванні, читанні, письмі, професійно орієнтована соціолінгвістична компетенція);

2) професійні компетенції (філологічна, україномовна комунікативна компетенція, психолого-педагогічна та методична);

3) загальні компетенції (загальнонаукові, загальнокультурна, інформаційно-комунікаційні, інструментальні, соціально-особистісні, управлінські, рефлексивні). Обов‘язковими компонентами професійної компетенції вчителя ІМ є рефлексивна та навчально-стратегічна компетенції. В основі компетенції лежить відповідне мислення, що формується завдяки рефлексії. Усі компоненти професійної компетенції вчителя ІМ взаємопов‘язані та взаємозалежні. Професійна компетенція учителя ІМ формується не лише у процесі аудиторних занять у ВНЗ, але й під впливом професійної підготовки під час педагогічної практики в школі, усього освітньо-культурного контексту. Підготовка майбутнього вчителя ІМ у контексті компетентнісного підходу вимагає перегляду ЗН, що, в свою чергу, вимагає конкретизації номенклатури фахових умінь, розроблення й запровадження до навчального процесу нових освітніх технологій. ПОАКГ, будучи багатокомпонентним, ієрархічно організованим і багаторівневим феноменом, вимагає встановлення й опису єдиних рівнів її сформованості. Рівневий підхід до викладання та вивчення ІМ передбачає стандартизацію рівнів сформованості компетенціїі в АПОГ у майбутніх учителі в АМ, що має відбуватися з урахуванням рівнів, виділених ЗЄР. Найоптимальнішою формою представлення рівнів є трьохрівнева структура: на нижньому щаблі є базовий, інтродуктивний рівень умінь ППС, розпочинаючи з рівня А2; другим, проміжним рівнем можна вважати рівень В, на третьому щаблі є рівень, який відповідає рівневі С. Кожен рівень поділяється на два підрівня та деталізується додатковим ― плюсовим рівнем, що позначає більш поглиблений визначений рівень. Рефлексивний підхід до формування ПОАКГ передбачає постійний аналіз та осмислення майбутнім учителем своїх дій та професійної діяльності, пізнання діяльності учасників ППС. Рефлексія у підготовці майбутніх учителів АМ може виступати метою (на І-ІІ курсах) і засобом (ІІІ-ІV курсах) (шляхом використання відповідних спеціально організованих професійних проблемних ситуацій, завдань, вправ, сучасних методів і технологій, зокрема).

4. Аналіз наукових праць переконує, що компетенція – явище складне за своєю структурою та має декілька компонентів. Так, першим компонентом ПОАКГ є знання. До цього компоненту входять декларативні та процедурні знання. До декларативних знань як одного із компонентів АПОКГ належать: лінгвістичні знання: мовні знання (лексико- граматичні та фонетичні), прагматичні знання, знання умов спілкування, мовленнєві знання, знання різних компенсаторних стратегій в усному іншомовному ДМ, ММ і АПОГ тощо; країнознавчі знання; декларативні методичні знання. Процедурні знання, що входять до складу ПОАКГ, це так звані «динамічні знання», які співвідносять із такими знаннями: як саме (шляхи) та за допомогою чого (засоби) отримувати нові знання. Особливим різновидом процедурних знань є так звані знання умов. До цих знань належать: знання про те коли, в яких умовах та як використовувати набуті знання та/або застосовувати певні стратегії і дії, вчиняти самі дії, а також розуміння ступеню важливості, первинності та вторинності, вибір регістру стилю спілкування відповідно до статусу співрозмовника тощо.

Другим компонентом АПОКГ є навички. До групи навичок ми відносимо репродуктивні фонетичні – артикуляційні й інтонаційні, репродуктивні лексичні та граматичні навички. Сформованість лексичних навичок передбачає володіння ЛО та мовленнєвими кліше, ідіоматичними висловлюваннями, виразами класного вжитку, мовленнєвими кліше наукового та науково-педагогічного дискурсу на рівні понадфразової єдності та тексту. Сформованість репродуктивних граматичних навичок передбачає правильність оформлення усномовленнєвого повідомлення відповідно до норм виучуваної ІМ. Крім того, постає необхідність дотримуватись граматичних форм, прийнятих у науковому та науково-педагогічному дискурсі. Третім компонентом ПОАКГ виступають уміння.

До складу ПОАКГ належать групи вмінь:

1) мовленнєві вміння ДМ і ММ та ПОДМ і ПОММ;

2) методичні (до цієї групи входять окремі підгрупи вмінь;

3) навчальні вміння;

4) інтелектуальні вміння;

5) компенсаційні вміння;

6) організаційні вміння;

7) рефлексивні вміння.

До групи методичних умінь, що входять до складу ПОАКГ, відносяться: 1) комунікативно-навчальні вміння; 2) конструктивно-планувальні вміння; 3) адаптаційні вміння; 4) гностичні вміння; 5) організаційні вміння; 6) мотиваційні вміння; 7) дослідницькі вміння; 8) контрольно-оцінювальні вміння.

Розглянувши всі компоненти ПОАКГ, ми дійшли висновку, що обов‘язковими компонентами професійної компетенції вчителя ІМ є навчально-стратегічна компетенція, що забезпечує якість та швидкість опанування ПОАКГ та рефлексивна компетенція, оскільки в основі будь-якої компетенції є відповідне мислення, що формується завдяки рефлексії. Таким чином, усі компоненти професійної компетенції вчителя ІМ, зокрема ПОАКГ, взаємопов‘язані та взаємозалежні. Крім того, результати проаналізуваних наукових досліджень свідчать, що ПОАКГ входить до загальної професійної компетенції вчителя ІМ.

6. Процес формування ПОАКГ розпочинається на першому курсі ВНЗ та втілюється на практичних заняттях з ІМ і методики викладання ІМ, він триває впродовж усього періоду навчання. Ефективною умовою формування ПОАКГ та формування готовності до професійного міжкультурного спілкування, є, на нашу думку, запровадження до навчального процесу на четвертому курсі професійно орієнтованих спецкурсів, з огляду на цілі нашого дослідження ми розробили відповідний спецкурс ― Навчання майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтованого говоріння.

7. У дослідженні обґрунтовано модель організації навчального процесу для формування ПОАКГ майбутніх учителів АМ Системоутворювальними елементами розробленої моделі ми вважаємо: фактори, що впливають на формування ПОАКГ, принципи формування, умови формування ПОАКГ. До блоків, що входять до запропонованої моделі та є його структурними компонентами, належать: цільовий, змістовний, організаційний, операційно-технологічний, критераільно-оціночний та результативний блоки. Головним фактором, що зумовлює формування ПОАКГ, є соціальне замовлення суспільства на підготовку компетентного вчителя, здатного реалізовувати професійні функції, до факторів належать сучасний стан розвитку методичної науки та вимоги часу.

Педагогічними умовами, що визначають умови формування ПОАКГ та її успішність, ми вважаємо: інтенсифікацію навчального процесу, введення відповідних професійно орієнтованих спецкурсів, розширення та поглиблення культурологічного змісту підготовки майбутніх учителів, формування цілеспрямованості студентів на вдосконалення професійних умінь учителя АМ через мотиваційне забезпечення навчального процесу, реалізація взаємопов‘язаності навчальної та професійної діяльності засобами моделювання останньої; формування у майбутніх учителів навичок і вмінь рефлексії завдяки спеціально розробленим вправам та елементам мовного та методичного портфелів учителя ІМ, організація навчання на засадах співпраці.

Цільовий блок формування ПОАКГ визначає запланований результат педагогічної діяльності, який досягається за допомогою змісту, методів, засобів навчання тощо. Формування професійно-комунікативної компетенції в АПОГ передбачає досягнення практичної, професійної та особистісно-формувальної мети, що у своїй сукупності забезпечують досягнення стратегічної мети навчання у ВНЗ – сформувати вторинну мовну особистість, що передбачає формування здатності майбутнього вчителя АМ здійсненювати ППС у формі ПОММ і ПОДМ.

Цілі формування вказаної компетенції досягаються комплексно, у єдності кожної. Такі цілі вимагають перегляду організації навчання, а відтак і ЗН, що й зумовило стратегічний напрямок розроблення змісту навчання АПОГ. До змістовного блоку належать усі дисципліни та їх наповнення, що забезпечують формування ПОАКГ. Зміст навчання (його компоненти) має бути таким, щоб він забезпечував можливість здійснювати реальне ППС. Зміст навчання АПОГ включає в себе предметний і процесуальний аспекти.

До предметного аспекту ЗН, на нашу думку, належать такі аспекти: професійно орієнтовані сфери, теми, ситуації, комунікативні цілі й наміри спілкування, мовний і мовленнєвий матеріал, невербальні засоби спілкування, навчальні та компенсаторні стратегії та тексти. Компонентами процесуального аспекту ЗН АПОГ ми вважаємо: відповідні професійно орієнтовані знання, навички й уміння, а також відповідні вправи для набуття знань і формування навичок і вмінь. Організаційний блок моделі визначає методи, форми, прийоми й засоби формування ПОАКГ.

Особистісно-діяльнісна та компетентнісна спрямованість навчання передбачає залучення інноваційних технологій та активних методів навчання, які сприяють формуванню ПОАКГ у студентів-майбутніх учителів АМ. Організаційні форми передбачають навчання у співпраці, у малих групах, взаємонавчання, при цьому залучають усіх студентів та вони несуть особисту відповідальність за власні дії та дії партнерів по спілкуванню.

До ефективних засобів формування ПОАКГ, на нашу думку, належать тексти різного характеру, зокрема аудитивні, аудіовізуальні, друковані й інтерактивні. Під операційно-технологічним блоком у нашій моделі ми розуміємо увесь процес набуття студентами знань з фаху, формування професійно орієнтованих умінь і ставлень. Логічним і невід‘ємним елементом представленої моделі формування ПОАКГ є критеріально-оцінювальний блок. До цього блоку належать критерії оцінювання рівня сформованості ПОАКГ в цілому, а саме: адаптивний рівень ПОДМ і ПОММ та соціально-професійного рівня.

8. Ефективність запропонованої методики формування у майбутніх учителіва ПОАКГ була перевірена під час експериментального навчання. Дані експериментального навчання інтерпретовані за допомогою математичних методів, що підтвердили його ефективність. Результати експерименту стали підґрунтям для формулювання методичних рекомендацій щодо формування ПОАКГ у майбутніх учителів АМ. Основні теоретичні положення та практичні доробки було впроваджено до навчального процесу трьох ВНЗ України, загальна кількість студентів, що взяла участь в експериментальному навчанні, становить 591 особа (див.Дод. М).

Список використаних джерел

1. Агапитова Т. Г. Дидактические основы обучения иноязычному информативному чтению как средства формирования профессиональной культуры специалиста по иностранному языку: [монография] / Татьяна Григорьевна Агапитова. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2003. – 171 с.

2. Айсмонтас Б. Б. Педагогическая психология: схемы и тесты: учебное издание / Бронюс Броневич Айсмонтас. – М.: Изд-во ВЛАДОС- ПРЕСС, 2006. – 207 с.

3. Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М.: Изд-во ИКАР, 2009. – 448 с.

4. Аксенова И. Н. Когерентность и когезия репортажа / И. Н. Аксенова // Языковое общение: процессы и единицы. – Калинин, 1988. – С. 124 - 128.

5. Алдонова Т. В. Формирование профессионального мышления студентов при изучении иностранного языка: автореф. дис. на соиск. наук. ступени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 / Татьяна Викторовна Алдонова. – Липецк, 1998. – 19 с.

6. Алексеева Л. Е. Оптимизация процесса обучения иноязычному профессионально ориентированному общению студентов факультета международных отношений (на материале английского языка): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Алексеева Лариса Евгеньевна. – СПб., 2002. – 313 с.

7. Алиев С. Н. Научно-педагогические основы формирования профессиональной компетенции будущих учителей иностранных языков в педвузах Республики Таджикистан (на материале английского языка): автореф. дис. на стиск. научн. степени доктора пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)» / Алиев Сулаймон Нозимович. – Душанбе, 2009. – 50 с.

8. Ананьєва Л. В. Навчання студентів мовних спеціальностей професійно спрямованого діалогічного мовлення з використанням ділової гри (французька мова): дис. … канд..пед.наук: 13.00.02 / Ананьєва Людмила Валентинівна. – К., 2002. – 266 с.

9. Андреев В. И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития / Валентин Иванович Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2003. – С.217. – 608 с.

10. Андреева Г. М. Принципы днятельности и исследование общения / Г. М. Андреева // Общение и деятельность. – Прага, 1988. – С. 56 – 58.

11. Антонова Л. Г. Обучение студентов-словесников профессионально значимым письменным жанрам: дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 «Теория и методика обучения русскому языку» / Любовь Геннадиевна Антонова. – М., 1998. – 416 с.

12. Антонова Н. А. Педагогический дискурс: речевое поведение учителя на уроке: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. филолог. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык» / Наталья Александровна Антонова. – Саратов, 2007. – 24 с.

13. Антюшина М. О. Обучение профессиональной речи будущого учителя иностранного языка в процессе профессиональной подготовки: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Майя Омаровна Антюшина. – Пенза, 2006. – 181 с.

14. Андрушко С. Я. Методика обучения устноречевой коммуникативной деятельности на ситуативной основе в группах углубленного изучения английского языка: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Светлана Яковлевна Андрушко. – Одесса, 1990. – 217 с.

15. Апарина Ю. И. Педагогические условия формирования адаптивной речи студентов – будущих учителей начальних классов и иностранного язика: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Юлия. Игоревна Апарина. – М., 2006. – 25 с.

16. Арванітопуло Е. Г. Проектна методика навчання англійської мови на старшому ступені ліцею: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Арванітопуло Елла Георгіївна. – К., 2006. – 294 с.

17. Арванітопуло Е. Г. Зміст і структура курсу з навчання майбутніх учителів створення професійно орієнтованих проектів для навчання іноземної мови / Елла Георгіївна Арванітопуло. – Іноземні мови. – 2007. – № 4. – С. 21-25.

18. Ариян М. А. Пути совершенствования профессиональной компетенции учителя иностранного языка / Маргарита Анастасовна Ариян // Иностранные языки в школе. – 2003. – № 1. – С. 86-90.

19. Артамонова Е. П. Формирование иноязычной коммуникативной компетентности у будущих учителей иностранного языка на основе социокультурного подхода: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Артамонова Елена Петровна. – Магнитогорск, 2004. – 173 с.

20. Артемова А. Ф. Английские имена собственные и пополнение словарного состава / А. Ф. Артемова, О. А. Леонович // Иностранные языки в школе. – 2005. - № 1. – С. 101 – 105.

21. Артемьева О. А. Общепедагогические и лингводидактические основы активизации познавательной деятельности студентов вузов при обучении иностранному языку на основе системы учебно-ролевых игр: дис. … доктора пед.наук: 13.00.02 / Артемьева Ольга Алексеевна – Тамбов, 1999. – 509 с.

22. Артюшина Л. А. Дидактические средства включения рефлексивных умений школьников в содержание образования: автореф. дис. на соискание учен. сепени канд. пед. наук: 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Лариса Андреевна Артюшина. – Н. Новгород, 2008. – 24 с.

23. Архангельская М. В. Методологический компонент в содержании естественноматематического образования в технических вузах: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Архангельская Мария Владимировна. – М., 2006. – 137 c.

24. Архангельский С. И. Учебный процесс в высшей школе и его закономерные основы и методы: [учеб.-метод. пособие] / С. И. Архангельский. – М.: Высшая школа, 1980. – 368 с.

25. Артыкбаева А. К. Методика обучения монологической устной речи в языковом вузе (немецкий язык): автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» / А. К. Артыкбаева. – М., 1983. – 23 с.

26. Байдикова Н. Л. Формирование готовности будущего учителя иностранного языка к педагогическому общению: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Байдикова Наталия Леонидовна. – Курган, 2000. – 177 с.

27. Байкова Л. А. Педагогическое майстерство и педагогические технологи: [учебное пособие] / Л. А. Байкова, Л. К. Гребенкина. – М.: Школьная пресса, 2000. – С. 70. – 96 с.

28. Бакурова Е. Н. Использование регионального компонента содержания в обучении иноязычному говорению студентов вузов (по специальности 100103 ―Социально-культурный сервис и туризм на материале немецкого языка): автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык)» / Бакурова Елена Николаевна. – М., 2008. – 19 с.

29. Барановська Л. В. Теоретико-методичні основи навчання професійного спілкування студентів вищого аграрного навчального закладу: дис. … доктора пед. наук: 13.00.04 / Барановська Лілія Володимирівна. – К., 2004. – 517 с.

30. Бароненко Е. А. Формирование умений дидактического речевого общения у студентов педагогических вузов: дис. … канд.пед.наук: 13.00.08 / Бароненко Елена Анатольевна. – Челябинск, 1998. – 178 с.

31. Баташев H. A. Совершенствование устной монологической речи студентов 3-го курса языкового факультета на основе системно- функциональной организации учебно-речевого материала (английский язык): дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Баташев Николай Александрович. – Л., 1988. - 295 с.

32. Баташева Т. С. Психологические условия и механизм развития когнитивно-коммуникативных способностей студентов-филологов: дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07 / Баташева Татьяна Сергеевна. – Н. Новгород, 2006. – 242 с.

33. Беляева А. П. Интегративно-модульная педагогическая система професиионального образования / Антонина Павловна Беляева. – СПб.: Радом, 1996. – 227 с.

34. Белякова Н. М. Формирование социокультурной компетенции у студентов начальних курсов языковых вузов при самостоятельной работе в сети Интернет: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)» / Белякова Наталья Михайловна. – СПб. – 2008. – 25с.

35. Безукладников К. Э. Формирование лингводидактических компетенций будущого учителя иностранного языка: концепция и методика: автореф. дис. на соиск. учен. степени доктора пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки, уровень высшего профессионального образования)» / Константин Эдуардович Безукладников. – Н. Новгород. – 2009. – 36 с.

36. Бердичевский А. Л. Концепция подготовки учителя иностранного языка / Анатолий Леонидович Бердичевский // Иностранные языки в школе. – 1990. – № 4. – С. 94–100.

37. Березовин Н. А. Психология педагогического общения: [учеб.- метод. пособие для студентов пед. специальностей и педагогов] / Н. А. Березовин, Н. А. Цырельчук. – Мн.: МГВРК, 2008. – 464 с.

38. Бермус А. Г. Проблемы и перспективы реализации компетентностного подхода в образовании / Александр Григорьевич Бермус // Интернет-журнал «Эйдос». – 2005. – 10 сентября. – 10 с. Електронний режим доступу: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-12.htm. – В надзаг: Центр дистанционного образования ―Эйдос.

39. Беспалько В. П. Опыт разработки и использования критериев качества усвоения знаний / Владимир Павлович Беспалько // Советская педагогика. – 1968. – № 4. – С. 52–69.

40. Бикова І. П. Методика планування експерименту як компонент професійної підготовки студента мовного вузу / І. П. Бикова // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Донецький держ. ун-т. – Донецьк: ДонДУ, 1999. – Вип. 1. – С. 3–6.

41. Бим И. Л. Модель успешности профессиональной деятельности учителя иностранного языка / И. Л. Бим, Л. В. Содомова // Иностранные языки в школе. – 1996. – № 6. – С. 17–21.

42. Бим И. Л. Немецкий язык. Базовый курс. Концепция. Программа. / Инесса Львовна Бим. – М.: Новая школа, 1995. – 126 с.

43. Бим И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: проблемы и перспективы / Инесса Львовна Бим. – М.: Просвещение, 1988. – 255 с.

44. Бирюк О. В. Методика формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів у навчанні читання англомовних публіцистичних текстів: дисер. … канд. пед. нук: 13.00.02 / Бирюк Ольга Василівна. – К., 2006. – 209 с.

45. Бичкова Н. І. Основи використання відеофонограми та фонограми для навчання іноземних мов: [монографія] / Наталія Іванівна Бичкова. – К.: Віпол, 1999. – Ч.1. – 107 с.

46. Бігич О. Б. Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: [монографія] / Оксана Борисівна Бігич– К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. – 278 с.

47. Бігич О. Б. Чинні вітчизняні навчально-методичні комплекси та навчальні посібники з англійської мови для початкової школи / Оксана Борисівна Бігич // Іноземні мови. – 2001. - № 3. – С.44-48.

48. Бігич О. Б. Чинні програми методичної підготовки та навчальні посібники для майбутніх учителів іноземних мов / Оксана Борисівна Бігич // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія. – 2002. – Випуск 5. – С. 7 – 19.

49. Бобиенко О. М. Ключевые компетенции личности как образовательный результат системы профессионального образования: дис. … канд. пед.наук: 13.00.08 / Олеся Михайливна Бобиенко. – Казань, 2005. – 186 с.

50. Бобырь С. Л. Обучение логическому ударению как компонент профессионально-речевой подготовки учителя иностранного языка (первый курс, английский язык): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 «Методика преподавания иностранных языков» / Светлана Леонидовна Бобырь. – К., 1990. – 18 с.

51. Богатырева М. А. Социокультурный компонент содержания профессионально-ориентированного учебника: дис. … кандидата пед.наук: 13.00.02 / Богатырева Марина Александровна. – М., 1998. – 226 с.

52. Богданов В. В. Текст и текстовое общение: [учебное пособие] / В. В. Богданов– СПб: СПбГУ, 1993. – 69 с.

53. Боева Т. В. Лингводидактические основы профессионального общения при подготовке специалистов (Иностранные языки): дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Боева Татьяна Викторовна. – Воронеж, 2002. – 166 с.

54. Бойко В. П. Профессионально-ориентированная методика формирования учебных умений у студентов І курса факультета иностранных языков (на материале английского языка): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Владимир Петрович Бойко. – Липецк, 1993. – 216 с.

55. Бордовский Г. А. Управление качеством образовательного процесса: [монография] / Г. А. Бордовский, А. А. Нестеров, С. Ю. Трапицын. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2001. –359 с.

56. Борецька Г. Е. Правильність іншомовного висловлювання та класифікація граматичних помилок у писемному мовленні / Ганна Едуардівна Борецька // Теоретичні питання освіти та виховання. Збірник наукових праць. – К.: Вид.центр КДЛУ, 2000. – Вип. 12. – С.75–78.

57. Борецька Г. Е. Чинники виникнення та аналіз порушень граматичної правильності англомовної писемної комунікації / Ганна Едуардівна Борецька // Вісник КНЛУ. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2005. – Вип.9. – С.45–53.

58. Бориско Н. Ф. Концепция учебно-методического комплекса для практической языковой подготовки учителей немецкого языка (На материале интенсивного обучения): [монография]. / Наталья Федоровна Бориско. – К.: Изд. центр КГЛУ, 1999. – 268 с.

59. Бориско Н. Ф. Обучение устной монологической речи с использованием видеофонограммы в интенсивном курсе на начальном этапе языкового вуза (на материале немецкого языка): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. – К., 1987. – 226 с.

60. Бориско Н. Ф. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: Изучение, обучение, оценка. Анализ некоторых аспектов / Наталия Федоровна Бориско // Іноземні мови. – 2005. – № 1. – С. 8 – 14.

61. Бориско Н. Ф. Особливості формування фонетичної компетенції в умовах інтегрованого навчання ІМ у мовному ВНЗ / Наталя Федорівна Бориско // Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня ―магістр] / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін./ за ред. С. Ю. Ніколаєвою. – К.: Ленвіт, 2011. – С. 107–140.

62. Бориско Н. Ф. Сам себе методист или советы изучающему иностранные языки / Наталия Федоровна Бориско. – К.: Фирма «Инкос», 2001. – 267 с.

63. Бориско Н. Ф. Теоретические основы создания учебно- методических комплексов для языковой междукультурной подготовки учителей иностранных языков (на материале интенсивного обучения немецкому языку): дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 / Бориско Наталья Федоровна. – К., 2000. – 508 с.

64. Бориско Н. Ф. Формирование профессионально ориентированной коммуникативной компетенции на практических занятиях по иностранному языку или сколько методики нужно будущему учителю? / Наталья Федоровна Бориско // Іноземні мови. – 2010. – № 2. – С. 3-10.

65. Борисова Н. В. Дискуссия в активном обучении: [метод.пособие] / Н. В. Борисова, А. Л. Соловьева. – М.: Изд–во Исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов, 1992. – 58 с.

66. Бородулина М. К. Основы обучения иностранным языкам в языковых вузах: дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 / Бородулина Мария Кузьминична. – М., 1968. – 465 с.

67. Бородулина М. К. Основы преподавания иностранных языков в языковом вузе / М. К. Бородулина, Н. М. Минина. – М.: Высшая школа, 1968. – 118 с.

68. Борходоева Л. А. Прагматический текст как средство формирования социокультурной компетенции студентов языкового вуза: дис. … канд.пед.наук: 13.00.02 / Борходоева Лариса Анатольевна. – Улан- Удэ, 2002. – 211 с.

69. Бочкарьова О. Ю. Методика навчання майбутніх учителів англійської мови професійно-спрямованого аудіювання: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Бочкарьова Олена Юріївна. - К., 2007. – 278 с.

70. Британ Ю. В. Лінгвостилістичні характеристики професійно орієнтованих текстів британських наукових періодичних електронних видань / Ю. В. Британ // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2011. – Вип. 20. – С. 10–18.

71. Бубнова Г. И. Компетентностный подход: методика оценивания речевой продукции / Г. И. Бубнова, И. В. Морозова // Вестник Московского ун-та. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2009. – № 2. – С. 112–119.

72. Бугреева Е. А. Формирование профессиональной филологической компетентности у студентов языковых специальностей вузов: дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.08 / Елена Александровна Бугреева. – Тольятти, 2002. – 265 с.

73. Бутенко Н. Ю. Комунікативна майстерність викладача: [навчальний посібник] / Наталія Юріївна Бутенко. – К.: КНЕУ, 2005. – 336 с.

74. Бухбиндер В. А. О структуре гипотезы и ее роли в методическом исследовании / Вольф Абрамович Бухбиндер // Материалы республ. науч. конф. по проблемам эксперимента в методике обучения иностранным языкам. – К.: КГПИИЯ, 1971. – С. 38–39.

75. Вайсбурд М. Л. Использование учебно-речевых ситуаций при обучении устной речи на иностранном языке: учеб. пособие для проведения спецкурса по обучению иноязычному общению в системе повышения квалификации учителей / Мира Лазаревна Вайсбурд. – Обнинск: Титул, 2001. – 128 с.

76. Важеевская Н. Е. Рефлексия как элемент содержания образования / Н. Е. Важеевская // Наука и школа. – 2000. – № 6. – С. 23 – 27.

77. Варламова Е. Ю. Формирование лингводидактической компетентности будущих учителей иностранного языка как второй специальности: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Варламова Елена Юрьевна. – Чебоксары, 2005. – 202 с.

78. Варникова О. В. Формирование профессиональной компетентности студентов высшей школы в процессе иноязычной подготовки: автореф. дис. на соиск. учен. степени доктора пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Ольга Васильевна Варникова. – Пенза, 2011. – 40 с.

79. Ведель Г. Е. Сознательно-практический метод обучения иностранным языкам: спустя сорок лет: [монография] / Григорий Евгеньевич Ведель. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2002. – 186 с.

80. Вейхман Г. А. Новое в грамматике современного английского языка: [учеб. пособие для вузов] / Шоигорий Абрамовис Вейхман. – М.: Астрель: АСТ, 2006. – 542 с.

81. Вербицкая М. В. Компоненты и уровни переводческой компетенции / М. В. Вербицкая, М. Ю. Соловов // Вестник Московского ун-та. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2010. – № 4. – С. 9 – 18.

82. Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: [метод. пособие] / Андрей Александрович Вербицкий. – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с.

83. Вербицкий А. А. Игровые формы контекстного обучения / Андрей Александрович Вербицкий. – М.: Знание, 1983. – 235 с.

84. Виробничі функції, типові задачі діяльності та вміння учителя іноземної мови (спеціаліста) / Колектив авторів під керівництвом С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 96 с. ―Бібліотечка журналу ―Іноземні мови, вип. 4/99.

85. Владимирова Л. П. Методические основы организации взаимодействия учителей иностранных языков в сетевых сообществах: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)» / Владимирова Людмила Павловна. – М., 2009. – 28 с.

86. Войнова Ж. Е. Использование учебно-речевых ситуаций со страноведческой направленностью при обучении говорению студентов II курса языкового факультета педагогического вуза (на материале английского языка): дис. … кандидата пед.наук: 13.00.02 / Войнова Жанна Евгеньевна. – Петрозаводск, 1999. – 164 с.

87. Вокуева О. Д. Использование текстов разных типов в обучении лексической стороне устной речи на начальном этапе в языковом вузе: дис. … канд.пед.наук: 13.00.02 / Вокуева Ольга Даниловна. – СПб., 1998. – 203 с.

88. Волкова А. Н. Формирование ключевых компетентностей у студентов 1 курса языкового факультета в процессе обучения иноязычному общению (на матери але английского языка): дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Волкова Анастасия Николаевна. – СПб., 2005. – 198 с.

89. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: [навч. посіб.] / Наталія Павлівна Волкова. – К.: ВЦ ―Академія, 2006. – 256 с.

90. Волкова Н. П. Моделювання професійної діяльності у викладанні навчальних дисциплін у вишах: [монографія] / Н. П. Волкова, О. Б. Тарнопольський; за заг. та наук. ред. О. Б. Тарнопольського. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 228 с.

91. Волошинова Л. В. Аудіовізуальні мистецтва в системі професійної мовної підготовки майбутнього фахівця у сфері міжнародних відносин: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. – теорія та методика професійної освіти. – К., 2004. – 203 с.

92. Вопросы контроля обученности иностранному языку: [методическое пособие] / Под ред. Алексадра Александровича Миролюбова. – Обнинск: Титул, 2001. – 80 с.

93. Воронина Г. И. Методика обучения чтению аутентичных СМИ учащихся завершающей ступени обучения школ с углубленным изучением иностранного языка (на материале немецкого языка): автореф. Дис. На соискание учен.степени канд.пед.наук: спец 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык)» / Г. И. Воронина. – М., 1994. – 16 с.

94. Врублевская Е. С. Индивидуализация содержания самостоятельной работы студентов как фактор развития их профессиональной компетентности: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Врублевская Евгения Станиславовна. – Челябинск, 2002. – 174 с.

95. Высоких Е. В. Влиянеие родной культуры на иноязычное общение студентов: психолого-педагогический анализ: дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07 / Высоких Елена Виуловна. – М., 2000 – 153 с.

96. Гаврилова Н. В. Лингвокультурный концепт «критика» и его функционирование в педагогическом дискурсе: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. филолог. наук: 10.02.19 «Теория язика» / Наталья Викторовна Гаврилова. – Волгоград, 2007. – 24 с.

97. Гайдукова Л. В. Зміст навчання англійського діалогічного мовлення на молодших курсах вищого мовного навчального закладу / Лілія Василівна Гайдукова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2007. – Випуск 12. – С.14–23.

98. Гайдукова Л. В. Формування професійно орієнтованої компетенції в діалогічному мовленні у майбутніх учителів англійської мови: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Гайдукова Лілія Василівна. – К., 2008. – 342 с.

99. Галушкин А. В. Психологические условия оптимизации овладения иноязычной устной речевой деятельностью: дис. … канд. психолог. наук: спец. 19.00.01 / Галушкин Алексей Валерьевич. – Новосибирск, 2004. – 160 с.

100. Гальскова Н. Д. Обучение диалогической речи студентов языкового педагогического вуза с учетом их индивидуально- психологических особенностей (нем. язык): автореф. дис. ... канд. пед. наук / Наталья Дмитриевна Гальскова. – М., 1982. – 22 с.

101. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным языкам: [пособие для учителей] / Наталья Дмитриевна Гальскова. – М.: АРКТИ, 2000. – 165 с.

102. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика: [учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. Заведений] / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 336 с.

103. Гапонова С. В. Типологія помилок у мовленні майбутніх учителів на уроках англійської мови / Світлана Василівна Гапонова // Іноземні мови. – 2006. – № 2. – С. 3–5.

104. Гвишиани Н. Б. Язык научного общения: Вопросы методологии / Наталья Борисовна Гвишиани. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 280 с.

105. Гез Н. И. Методика обучения иностранному языку в средней школе / Н. И. Гез, М. В. Ляховицкий. – М.: Просвещение, 1982. – 373 с.

106. Герасимов Б. Н. Методы активного обучения в педагогической деятельности: Введение в классификацию. Понятийный аппарат / Б. Н. Герасимов. – Самара, 1994. – 102 с.

107. Гладышева Н. Н. Методика формирования грамматических навыков говорения на начальной ступени языкового вуза (на материале видо-временных форм английского глагола): автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык)» / Наталия Николаевна Гладышева. – М., 2008. – 19 с.

108. Голованчук Л. П. Методика формування соціокультурної компетенції у студентів мовних спеціальностей / Людмила Павлівна Голованчук // Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня ― магістр] / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за ред. С. Ю. Ніколаєвою. – К.: Ленвіт, 2011. – С. 245 – 260.

109. Головач Ю. В. Контроль уровня сформированности профессионально-фонетической компетенции студентов первого курса языкового педагогического вуза (на матери але английского языка): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Головач Юлия Валерьевна. – К., 1997. – 272 с.

110. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Устимович Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

111. Гойхман О. Я. Речевая коммуникация: учебник / О. Я. Гойхман, Т. М. Надеина. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 272 с. – (Высшее образование).

112. Грабова С. В. Аналіз програм підготовки вчителя в аспекті навчання використання пара лінгвістичних засобів в усному спілкуванні англійською мовою / Світлана Василівна Грабова // Технології навчання іноземних мов: стан і перспективи: матеріали міжнародної науково- практичної конференції, (Умань, 14-15 тр. 2004 р.) / М-во освіти і науки України, Уманський державний пед.ун-т. імені П. Тичини. – Умань: Уманський державний пед. ун-т. імені П. Тичини, 2004. – С. 13.

113. Григорян А. В. Реализация лингвосоциокультурного компонента содержания языкового образования на основе кросскультурного подхода: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Григорян Асмик Валерьевна. – М., 2010. – 233 с.

114. Гронь Л. В. Навчання вільного переказу майбутніх учителів англійської мови: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Гронь Лариса Василівна. – К., 2001. – 198 с.

115. Грушевицкая Т. Г. Основы межкультурной коммуникации: [учебник для вузов] / Т. Г. Грушевицкая, В. Д. Попков, А. П. Садохин / Под общ.ред. А. П. Садохина. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 352 с.

116. Губина Н. М. Формирование межкультурной компетенции студентов при обучении деловому английскому языку в элективном спецкурсе (продвинутый уровень, специальность «Мировая экономика»): автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык)» / Губина Наталия Михайловна. – М., – 2004. – 22 с.

117. Гузь О. І. Навчання усного англомовного мовлення учнів початкової загальноосвітньої школи з використанням відеофонограми: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Гузь Олена Іванівна. – К., 2004. – 167 с.

118. Гураль С. К. Обучение иноязычному дискурсу как сверхсложной саморазвивающейся системе (языковой вуз): автореф. дис. на соиск. научн. степени доктора пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)» / Светлана Константиновна Гураль. – Томск, 2009. – 46 с.

119. Гуревич Р. В. Урок-дискуссия на немецком языке в старших классах / Р. В. Гуревич // Иностранные языки в школе. – 1996. – № 1. – С. 33–36.

120. Гурвич П. Б. Основы обучения устной речи на языковых факультетах: курс лекций / Перси Борисович Гурвич. – Владимир, 1972. – Ч. 1. – 156 с.

121. Гурвич П. Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков / Перси Борисович Гурвич. – Владимир: Владимирский гос. пед. ин-т, 1980. – 103 с.

122. Дацків О. П. Критерії оцінювання рівня сформованості вмінь говоріння у майбутніх учителів англійської мови засобами драматизації / Ольга Павлівна Дацків // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2011. – Вип. 20. – С. 197–204.

123. Девина Л. И. Обучение устному профессиональному общению на иностранном языке. (Английский язык, неязыковой вуз): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Лариса Ивановна Девина. – М., 1989. – 221 с.

124. Девятова Г. Г. Формирование готовности будущих учителей иностранного языка к межкультурной коммуникации: автореф. дис. … наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.08 / Гузель Габитовна Девятова. – Магнитогорск, 2002. – 16 с.

125. Деньгина Н. О. Обучение устной иноязычной речи на основе проектного подхода учащихся старших классов гимназий (на материале английского языка): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Деньгина Нина Олеговна. – СПб., 2000. – 169 с.

126. Деркач А. А. Акмеология: личностное и профессиональное развитие человека: методолого-прикладные основы акмеологических исследований / Анатолий Алексеевич Деркач. – М., 2000. – 390 с.

127. Деркач А. А. Педагогическая эвристика: Искусство овладения иностранным языком / А. А. Деркач, С. Ф. Щербак. – М.: Педагогика, 1991. – 224 с.

128. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / Ілона Миколаївна Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 352 с.

129. Долгова Л. А. Культурная модель профессионального развития учителя / Л. А. Долгова, Л. П. Захарова, Л. Н. Шилова // Языковое образование в национально-культурном наследии России: исторические традиции, современность, взгляд в будущее: тезисы докладов Всероссийской науч.-практ. конф., 20–21 мая, 2001 г., Москва / М-во образования Российской Федерации, Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования. – М.: АПК и ПРО, 2001. – С. 207–209.

130. Долгополова Е. И. О некоторых формах профессионально ориентированного обучения / Е. И. Долгополова // Профессионально ориентированное обучение иностранным языкам. – Пермь: Пермский гос. ун-т 1982. – 179 с.

131. Долина А. В. Методика вдосконалення фонетичної компетенції у майбутніх учителів англійської мови у самостійній роботі: дис. канд.пед.наук: 13.00.02 / Долина Аліна Василівна. – К., 2012. – 275 с.

132. Доможирова М. А. Деловая игра в обучении профессионально- ориентированному общению на иностранном языке студентов неязыковых вузов: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Доможирова Мария Анатольевна. – СПб., 2002. – 209 с.

133. Драб Н. Л. Навчання майбутніх економістів іншомовного професійно спрямованого монологічного мовлення (монолог-презентація): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Драб Наталія Леонідівна. – К., 2003. – 316 с.

134. Дуранов Е. М. Педагогический подход к преемственному обучению как системе / Е. М. Дуранов, П. А. Михайлов // Пути повышения эффективности обучения в школе: сборник научных трудов. – Челябинск, 1977. – С. 3–11.

135. Європейське мовне портфоліо: [методичне видання] / Уклад. Оксана Дмитрівна Карп‘юк. – Тернопіль: Лібра Терра, 2008. – 112 с.

136. Європейський мовний портфель для економістів (проект) / Укладач Наталя Вікторівна Ягельська. – К.: Ленвіт, 2004. – 56 с.

137. Европейский языковой портфель для филологов (преподавателей язика, письменних и устных переводчиков) / Составитель К. М. Ирисханова, под. ред. А. Н. Набережного, Р.Шерера. Руководитель Российского пілотного проекта «Европейский языковой портфель для России» академик РАО, проф. И. И. Халеева. – М.: МГЛУ, 2003. – 75 с.

138. Елизарова Г. В. Культура и обучение иностранным языкам / Галина Васильевна Елизарова. – СПб.: КАРО, 2005. – 352 с.

139. Елисеев В. К. Становление и развитие рефлексивной культуры учителя как субъекта педагогической деятельности: дис. … доктора пед. наук: 13.00.08 / Елисеев Владимир Константинович. – М., 2005. – 460 с.

140. Елухина Н. В. Контроль устного неофициального общения на иностранном языке / Н. В. Елухина, Е. В. Тихомирова // Иностранные языки в школе. – 1998. – № 2. – С. 14–18.

141. Емельянова Е. И. Формирование личностно-профессиональной компетентности будущих учителей иностранного языка в вузе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Емельянова Елена Игоревна. – Великий Новгород, 2010. – 278 с.

142. Емельянова Н. А. Лекция как разновидность риторически организованного дискурса: проблема овладения особенностями жанра / Наталья Александровна Емельянова // Вестник Московского ун-та. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2010. – № 2. – С. 95–103.

143. Еремин Ю. В. Теоретические основы профессионально- коммуникативной подготовки будущего учителя в условиях педагогического университета: Предметная область, иностранный язык: дис. … доктора пед.наук: 13.00.08 / Еремин Юрий Владимирович. – СПб., 2001. – 322 с.

144. Еремина Л. Я. Оптимизация обучения иноязычной устной речи на начальном этапе языкового вуза на основе компетентностного похода (немецкий язык как второй иностранный при первом английском): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Людмила Яковлевна Еремина. – СПб, 2005. – 190 с.

145. Ермакова Г. Г. О критериях развития профессиональной рефлексии педагога / Г. Г. Ермакова // Материалы научно-практической конференции, Буругуслан, 25-26 сентября 2001. – Оренбург: ОГПУ, 2001. – С. 64–67.

146. Ермолаев О. Ю. Математическая статистика для психологов: [учебник] / О. Ю. Ермолаев. – М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 2003. – 336 с. – (Библиотека психолога).

147. Есенина Н. Е. Использование комплекса средств информационных и коммуникационных технологий в процес се обучения профессионально ориентированному иностранному языку в вузе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Есенина Наталья Евгеньевна. – М., 2006. – 216 с.

148. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации: [монография] / Николай Иванович Жинкин. – М.: Наука, 1982. – 157 с.

149. Жумаева Л. А. Формирование иноязычной профессиональной коммуникативной компетенции специалиста в процессе подготовки в вузе культуры и искусств: автореф. дис. на соиск науч. ступени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 / Людмила Алексеевна Жумаева. – М., 2001. – 16 с.

150. Журавлева Е. В. Формирование готовности старшеклассников к деловому общению в учебном процессе школы: автореф. дис. на стиск. науч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика» / Елена Владимировна Журавлева. – Кемерово, 2000. – 21 с.

151. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

152. Запорожченко А. П. Обучение устной подготовленной монологической речи на первом курсе факультета английского языка: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / А. П. Запорожченко. – К., 2008. – 256 с.

153. Звонарева Н. А. Формирование и коррекция профессионального стиля деятельности учителя на основе его индивидуальности: дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07 / Звонарева Наталия Алексеевна. – М., 2000. – 147 с.

154. Зеер Э. Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход: [учеб.пособие] / Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Э. Э. Сыманюк. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2005. – 216 с.

155. Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно- целевая основа компетентностного подхода в образовании / Ирина Алексеевна Зимняя. – М.: Исслед. центр пробле м качества подготовки специалиста, 2004. – 38 с.

156. Зимняя И. А. Педагогическая психология: [учебник для вузов]. Изд. второе, доп, испр. и перераб. / Ирина Алексеевна Зимняя. – М.: Логос, 2001. – 284 с.

157. Зинченко В. Г. Межкультурная коммуникация. От системного подхода к синергетической парадигме: [учебное пособие] / В. Г. Зинченко, В. Г. Зусман, З. И. Кирнозе. – 2 – е изд. – М.: Флинта: Наука, 2008. – 224 с.

158. Знаменская С. В. Педагогические условия формирования коммуникативной культуры студентов в процессе профессиональной подготовки в вузе: дис. … канд. пед..наук: 13.00.08 / Знаменская Стояна Васильевна. – Ставрополь, 2004. – 213 с.

159. Зязюн І. А. Педагогічна майстерність / За ред. акад. АПН України І. А. Зязюна. – К.: Вища школа, 1997. – С. 207–209, 215, 220–222, 123.

160. Зыкова Н. Н. Некоторые пути совершенствования языковой подготовки учителя / Н. Н. Зыкова // Профессионально-педагогическая направленность обучения иностранным языкам в вузе: Респ. Сб. – Горький, 1977. - № 2. – С. 24–35.

161. Иванова Е. М. Психотехнология изучения человека в трудовой деятельности: [учеб.-метод. пособие для студентов фак. психол. ун-тов] / Е. М. Иванова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1992. – 94 с.

162. Ивашова Л. Н. Развитие умения проектировать упражнения в процессе профессиональной подготовки учителя иностранного языка: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Ивашова Лиана Николаевна. – Елец, 2007. – 183 с.

163. Измайлов М. А. Принципы обучения иностранным языкам / М. А. Измайлов // Методика преподавания иностранных языков: общий курс: учеб.пособие / Отв. ред. А. Н. Шамов. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Восток – Запад, 2008. – С. 28-43.

164. Изотова Н. В. Корректирующий контроль как фактор повышения качества обучения (на материале предметов гуманитарного цикла): автореф. дис. на соиск. научн. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования)» / Надежда Васильевна Изотова. – Брянск, 2004. – 19 с.

165. Инновационно-компетентностная образовательная программа по учебной дисциплине: Опыт проектирования: науч. доклад / И. А. Зимняя и др.; под науч.ред. И. А. Зимней. – М.: Исслед. центр проблем качества подготовки специалистов, 2008. – 111 с.

166. Ипполитова Н. А. Текст в системе обучения русскому языку в школе: [учеб. пос. для студ. пед. вузов] / Наталья Александровна Ипполитова. – М.: Флинта, Наука, 1998. – 176 с.

167. Исаев В. А. Образование взрослых: компетентностный поход: [учеб.-методическое пособие] / В. А. Исаев, В. И. Воротилов. – СПб.: ИОВ Рао, 2005. – 91 с.

168. Исаев Е.И. Становление и развитие профессионального сознания будущего педагога / Е. И. Исаев, С. Г. Косарецкий, В. И. Слободчиков // Вопросы психологии. – 2000. – № 3. – С. 57–66.

169. Исаева Т. Е. Компетенция студентов и преподавателей высшей школы: способы формирования и оценивания: [монография] / Татьяна Евгеньевна Исаева. – Ростов н/Д.: РГУПС , 2010. – 151 с.

170. Ишханян Н. Б. Пути формирования лингвосоциокультурной компетенции в интенсивном курсе обучения иностранному языку: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Ишханян Наталья Борисовна. – М., 1996. – 242 с.

171. Кавнатская Е. В. Социокультурные аспекты развития умений профессионально-делового общения специалистов в области обучения иностранным языкам: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Кавнатская Елена Вячеславовна. – М., 1999. – 310 с.

172. Каган М. С. Мир общения: Проблема межсубъектных отношений / Моисей Самойлович Каган. – М.: Политиздат, 1988. – 319 с.

173. Каган М. С. Философия культуры / Моисей Самойлович Каган. – Спб.: Петрополис, 1996. – С.295 – 296. – 415 с.

174. Камаева Т. П. Формирование профессионально-методических умений речевого взаимодействия на иностранном языке (английский язык): автореф. дис. на соискание учен. степени док. пед. наук: спец. 13.00.02 «Методика преподавания иностранных языков» / Тамара Павловна Камаева. – М., 1990. – 24 с.

175. Каневская Г. Ф. Обучение научных работников устному иноязычному общению в пролонгированном курсе: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Г. Ф. Каневская. – М., 1987. – 16 с.

176. Кан-Калик В. А. Педагогическая деятельность как творческий процесс: исследование субъективно – эмоциональной сферы творческого процесса педагога / Виктор Абрамович Кан-Калик. – Грозный, 1976. – 286 с.

177. Кан-Калик В. А. Педагогическая деятельность как творческий процесс (Эмоционально–коммуникативные аспекты педагогического творчества): автореф. дис. … д-ра психол. наук / Виктор Абрамович Кан- Калик. – Л.: ЛГУ, 1985. – 36 с.

178. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении: [кн. для учителя] / Виктор Абрамович Кан-Калик. – М.: Просвещение, 1987. – 190 с.

179. Каратанова О. А. Лингвистически релевантные нарушения педагогического дискурса: дис. на соиск. учен. степени канд. филолог. наук: 10.02.19 / Каратанова Ольга Анатольевна. – Волгоград, 2003. – 184 с.

180. Караулов Ю. Н. Лингвокультурное сознание русской языковой личности. Моделирование состояния и функционирования / Ю. Н. Караулов, Ю. Н. Филиппович. М., 2009. – 336 с.

181. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Юрий Николаевич Караулов. – М.: Наука, 1987. – 262 с.

182. Карева Л. А. Использование стратегической компетенции в процессе обучения устному общению в аспекте диалога культур: (английский язык, неязыковой вуз): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Карева Людмила Александровна. – М., 2000. – 252 с.

183. Кашкин В. Б. Основы теории коммуникации. Лингвистика и межкультурная коммуникация: Золотая серия / Вячеслав Борисович Кашкин. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. – 256 с.

184. Киктева К. С. Межкультурная коммуникативная компетенция как цель иноязычной подготовки будущих юристов в вузе / Ксения Сергеевна Киктева // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2009. - № 3. – С. 185–191.

185. Кильмяшкина Т. А. Становление психологического компонента профессиональной компетентности специалиста в педагогическом вузе: дис. … канд.. психолог. наук: 19.00.07 / Кильмяшкина Татьяна Анатольевна. – Саранск, 2005. – 223 с.

186. Кирилкин В. С. Педагогика в схемах / В. С. Кирилкин. – СПб.: ГУГА, 2009. – 34 с.

187. Кнодель Л. В. Педагогіка вищої школи: [посіб. для магістрів] / Л. В. Кнодель. – К.: Вид. ПАЛИВОДА А. В., 2008. – 136 с.

188. Князева В. В. Рефлексия и рефлексивные методы / В. В. Князева // Вестник ОГПУ: Оренбург: изд-во ОГПУ, 2002. – С. 213–231.

189. Ковальчук М. А. Дискуссия как средство обучения иноязычному общению: [методическое пособие для преподавателей иностранных языков] / М. А. Ковальчук. – М.: Высшая школа; Научно-образовательный центр «Школа Китайгородской», 2008. – 144 с.

190. Коджаспирова Г. М. Педагогика в схемах, таблицях и опорних конспектах / Г. М. Коджаспирова. – М., 2008. – С. 167.

191. Кодлюк Я. П. Компетентнісний підхід у підготовці майбутніх педагогів як пріоритет модернізації вищої освіти України / Я. П. Кодлюк // Професійні компетенції та компетентності вчителя: матеріали регіон. наук.-практич.семінару. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2006. – С. 10-13.

192. Козлова Н. Б. Развитие профессиональной компетентности будущего учителя иностранного языка в процессе иноязычной подготовки в вузе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Козлова Наталья Борисовна. – Магнитогорск, 2003. – 148 с.

193. Кокойло Л. А. Комплиментарные высказывания в современном английском языке (структура, семантика, употребление): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филолог. наук: спец. / Л. А. Кокойло – К., 1996. – 24 с.

194. Колесникова И. Л. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков: справочное пособие / И. Л. Колесникова, О. А. Долгина – М.: Дрофа, 2008. – 431 с.

195. Колесникова И. А. Коммуникативная деятельность педагога / Ирина Аполлоновна Колесникова; под ред. В. А. Сластѐнина. – М.: Издательский центр ―Академия, 2007. – 336 с.

196. Колесникова О. А. Ролевые игры в обучении иностранным языкам / О. А. Колесникова // Иностранные языки в школе. – 1989. – № 4. – С. 14–16.

197. Коломиец С. С. Обучение специалистов профессионально- ориентированному общению с зарубежными партнерами (на материале английского языка): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Коломиец Светлана Семеновна. – К., 1994. – 252 с.

198. Комарова Л. И. Текст как основа обучения личностно- ориентированному общению в старших классах средней школы: автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)» / Л. И. Комарова. – М., 1992. – 17 с.

199. Коммуникативно-ориентированный контроль и самоконтроль // Программы общеобразовательных учреждений. Английский язык. Школа с углубленным изучением иностранных языков. 2 – 11 классы / Виктория Викторовна Сафонова. – М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. – 236 с.

200. Компанцева Е. В. Содержательно-методический аспект социокультурной компетенции в профессиональной подготовке студентов лингвистических специальностей: автореф. дис. на соиск. учен. степени кандидата пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)» / Компанцева Елена Владимировна. – М., 2007. – 23 с.

201. Компетентностный подход в педагогическом образовании: Коллективная монография / под ред. проф. В. А. Козырева, проф. Н. Ф. Радионовой и проф. А. П. Тряпицыной. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2005. – 392 с.

202. Компетентностный подход: Реферативный бюллетень. – М.: Издательство РГГУ, 2005. – 27 с.

203. Конасова Н. Ю. Новые формы оценивания образовательных результатов учащихся: [учебно-методическое пособие для администраторов и педагогов общеобразовательной школы] / Н. Ю. Конасова. – СПб.: КАРО, 2006. – 112 с.

204. Кондратьева Л. Л. Моделирование профессиональной деятельности в системе практических занятий / Л. Л. Кондратьева, Г. В. Лазутина, Е. И. Пронин // Содержание, формы и методы обучения в высшей и средней школе / Сборник научных статей. – М., 1985. – Вып. 4.

205. Коновалова И. С. Технология разработки и оценивания программ дополнительного профессионального педагогического образования: автореф. дис. … на соиск. учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Ирина Станиславовна Коновалова. – Ростов на Дону, 2007. – 23 с.

206. Конотоп О. С. Вимоги до вправ для навчання майбутніх філологів англомовного усного діалогічного спілкування з використанням автентичних відеофільмів / Олена Сергіївна Конотоп // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2006. – Випуск 11. – С. 41-48.

207. Конотоп О. С. Методика навчання майбутніх філологів англійського діалогічного спілкування з використанням відеофонограми: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Конотоп Олена Сергіївна. – К., 2010. – 262 с.

208. Конотоп О. С. Навчання майбутніх філологів англомовного усного діалогічного спілкування з використанням відеофонограми // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2006. – Випуск 10. – С. 22-27.

209. Концепция высшего профессионального педагогического образования (на примере иноязычного образования) / Под ред. Е. И. Пассова, В. Б. Царьковой. – Липецк: ЛГПП, 1998. – 86 с.

210. Конышева А. В. Английский язык. Современные методы обучения / Ангелина Викторовна Конышева. – Минск: ТетраСистемс, 2007. – С. 38-103.

211. Конышева А. В. Игровой метод в обучении иностранному язику / Ангелина Викторовна Конышева. – СПб.: КАРО. – Минск: издательство «Четыре четверти», 2006. – 192 с.

212. Конышева А. В. Контроль результатов обучения иностранному языку / Ангелина Викторовна Конышева. – СПб.: КАРО, Мн.: Издательство

«Четыре четверти», 2004. – 144 с.

213. Коробова Ю. Особливості змісту професійно-комунікативної підготовки майбутніх учителів іноземної мови / Ю. Коробова // Вища школа, 2011. – Спецвипуск 11. – С. 182–191.

214. Коряковцева Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы изучающих иностранный язык: [пособие для учителей] / Наталия Федоровна Коряковцева. – М.: АРКТИ, 2002. – 176 с.

215. Коряковцева Н. Ф. Теоретические основы организации изучения иностранного языка учащимся на базе развития продуктивной учебной деятельности (общеобразовательная школа): дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 / Коряковцева Наталия Федоровна. – М., 2003. – 426 с.

216. Костина Е. А. Развитие социокультурного компонента профессиональной компетентности будущего учителя в образовательном процессе вуза: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Костина Екатерина Алексеевна. – Новосибирск, 2006. – 214 с.

217. Кравченко И. П. Развитие коммуникативности студентов – будущих преподавателей иностранного языка в процессе профессиональной подготовки в вузе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Ирина Петровна Кравченко. – Калининград, 2004. – 160 с.

218. Краевский В. В. Основы обучения. Дидактика и методика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. В. Краевский, А. В. Хуторской– М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 352 с.

219. Красикова Е. Н. Кейс-метод в структуре и содержании методической компетенции лингвиста-преподавателя: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Красикова Екатерина Николаевна. – Ставрополь, 2009. – 172 с.

220. Кретинина Г. В. Методика обучения студентов филологических факультетов иноязычной спонтанной речи (английский язык как дополнительная специальность): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Кретинина Галина Вячеславовна. – Тамбов, 2002. – 248 с.

221. Крупченко А. К. Становление профессиональной лингводидактики как теоретико-методологическа проблема в профессиональном образовании: автореф. дис. на соискание учен. ступени доктора пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Анна Константиновна Крупченко. – М., 2007. – 46 с.

222. Крюкова О. П. Самостоятельное изучение иностранных языков в компьютерной среде (на примере английского языка): [Текст] / Ольга Павловна Крюкова. – М.: Логос, 1998. – 126 с. С. 115–116.

223. Кудряшова О. В. Методика поэтапного формирования коммуникативной компетенции в письменной речи: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Кудряшова Ольга Васильевна. – Челябинск, 2005. – 196 с.

224. Кузлякина Е. В. Развитие профессиональных коммуникативных умений у будущего учителя иностранного языка в ситуативно- направленном обучении иноязычному общению (на примере немецкого языка): дис. … канд. пед. наук: 13.00.08, 13.00.02 / Кузлякина Елена Васильевна. – Курск, 2006. – 150 с.

225. Кузнецова И. В. Интенсификация ученого процесса на основе индивидуализации обучения с использованием видеофонограммы / И. В. Кузнецова // Современные теории и методы обучния иностранным языкам: Материалы второй международной научно-практической конференции «Языки мира и мир языков». – М.: Экзамен, 2006. – С.143–147.

226. Кузнецова М. Н. Лингвометодические основы использования ролевой игры как средства формирования навыков межкультурного общения на иностранном языке: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Кузнецова Марина Николаевна. – М., 2011. – 272 с.

227. Кузовлев В. П. Рекомендации для студентов по составлению методической характеристики класса и использованию ее в качестве средства индивидуализации процесса обучения иноязычному общению / Владимир Петрович Кузовлев. – Липецк, 1986. – 46 с.

228. Кузьмин Н. Н. Единство теории и практики как общий принцип профессиональной подготовки будущего учителя / Н. Н. Кузьмин // Профессионально-педагогические умения и пути их формирования. – Воронеж: ВГПИ, 1985. – С. 7–20.

229. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н. В. Кузьмина. – М.: Высшая школа, 1990. – 240 с.

230. Куимова М. В. Обучение устной монологической речи с опорой на аутентичной письменный текст (английский язык, неязыковой вуз): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Куимова Марина Валерьевна. – Ярославль, 2005. – 165 с.

231. Кукса Б. В. Взаємоповязане навчання монологічного мовлення і письма майбутніх учителів англійської мови з використанням мультимедійних засобів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Кукса Богдана Владиславівна. – К., 2013. – 187 с.

232. Куликова Л. В. Коммуникативный стиль как проблема теории межкультурного общения: автореф. дис. на соиск. ученой степени доктора филолог. наук: спец. 10.02.19 «Теория языка» / Л. В. Куликова. – Волгоград 2006. – 40 с.

233. Кулюткин Ю. К. Эвристические методы в структре решений / Ю. К. Кулюткин. – М.: Высш.школа, 1970. – С.133–134.

234. Куренкова Т. П. Параметры профессионально-направленного совершенствования грамматической стороны речи студентов языкового педагогического вуза / Т. П. Куренкова // Проблемы профессионально- педагогической направленности в преподавании иностранного языка как специальности: межвуз. сб. науч. трудов / М-во просвещения РСФСР, Горьк. гос. пед. ин-т имени А. М. Горького. – Горький: Горьк. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Н. А. Добролюбова, 1985. – С. 36–40.

235. Курникова Н. С. Формирование ключевых квалификаций будущего учителя иностранного языка на основе компетентностного подхода: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Курникова Наталия Сергеевна. – Чебоксары, 2008. – 203 с.

236. Кустов Л. М. Проблема системогенеза исследовательской деятельности инженера-педагога / Л. М. Кустов. – Челябинск, 1998. – 275 с.

237. Лавриков А. И. Моделирование / А. И. Лавриков. – М., 1973. – 224 с.

238. Лагвешкина Г. В. Профессиональная подготовка преподавателя английского языка в области письменной речи: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Г. В. Лагвешкина. – М., 1989. – 219 с.

239. Лапидус Б. А. Основы методики преподавания второго иностранного языка как специальности: дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 / Борис Аронович Лапидус. – М., 1976. – 532 с.

240. Лапидус Б. А. Проблемы содержания обучения в языковом вузе / Борис Аронович Лапидус. – М.: Высш.школа, 1986. – 145 с.

241. Левина М. М. Технология профессионального педагогического образования / М. М. Левина. – М.: Академия, 2001. – 272 с.

242. Лейфа И. И. Социокультурный аспект в формировании профессиональной компетенции будущих учителей иностранного языуа (немецкий язык, младшие курсы): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Ирина Ильинична Лейфа. – М., 1995. – 163 с.

243. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики / Алексей Алексеевич Леонтьев. – М.: Смысл, 1997. – 287 с.

244. Леонтьев А. А. Педагогическое общение / Алексей Алексеевич Леонтьев. – Нальчик: Издательский центр ―Эль-Фа, 1996. – 93 с.

245. Леонтьев А. А. Психология общения: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений] / Алексей Алексеевич Леонтьев. – 4-е изд. – М.: Смысл: Издательский центр ―Академия, 2007. – 368 с.

246. Леонтьев А. А. Функции иллюстраций в учебнике иностранного языка / Алексей Алексеевич Леонтьев // Психолингвистическая и лингвистическая природа текста и особенности его восприятия. – К.: Вища школа, 1979. – 246 с.

247. Леонтьев А. Н. Проблемы развития психики / Алексей Николаевич Леонтьев. – Изд-во МГУ, 1981. – 584 с.

248. Леонтьев А. Н. Педагогическое общение / Алексей Николаевич Леонтьев // Педагогика и психология. – 1979. – № 1. – С. 3.

249. Леонтьев П. М. Обучение студентов аргументированному дискурсу в условиях самостоятельной учебной деятельности (английский язык, языковой вуз). Автореф. дис. … на соискание ученой степени канд. пед. наук: 13.00.02: Теория и методика обучения / Леонтьев П. М. – Минск, 2005. – 21 с.

250. Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения / Исаак Яковлевич. – М.: Педагогика, 1981. – 186 с.

251. Лисина М. И. Проблема онтогененза общения / М. И. Лысина. – М., 1986. – 143 с.

252. Лимова С. В. Обучение идиоматической речи на немецком языке с использованием аутентичного материала (I курс языкового вуза): дис. … канд.пед.наук: 13.00.02 / Лимова Светлана Викторовна. – СПб., 2000. – 254 с.

253. Личко Л. Я. Формування у майбутніх менеджерів-економістів англомовної професійно спрямованої компетенції в говорінні): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Лідія Яковлівна Личко. – К., 2008. – 257 с.

254. Лобанов А. А. Основы профессионально-педагогического общения: [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / А. А. Лобанов. – М.: Издательский центр «Академия», 2004. – 192 с.

255. Ломакина О. Е. Формирование профессиональной компетентности будущего учителя иностранных языков: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Ломакина Ольга Евгеньевна. – Волгоград, 1998. – 255 с.

256. Ломов Б. Ф. Психические процессы и общение / Борис Федорович Ломов // Методологические и теоретические проблемы социальной психологии. – М., 1975. – С. 266.

257. Лукина Н. Д. Практический курс фонетики английского языка: [учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Надежда Дмитриевна Лукина. – М.: Астрель, АСТ, 2006. – 270 с.

258. Лукьяненко Т. И. Структура коммуникативных умений учителя и психологические условия их формирования у студентов: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. психол. наук: 19.00.07 «Педагогическая психология» / Лукьяненко Татьяна Ивановна. – М., 1991. 16 с.

259. Ляховицкий М. В. Методика преподавания иностранных языков: [учеб. пособие для филол. фак. вузов] / Михаил Васильевич Ляховицкий. – М.: Высш. школа, 1981. – 159 с.

260. Ляховицкий М. В. Сущность и специфика экспериментального исследования в методике обучения английскому языку / Михаил Васильевич Ляховицкий // Иностранные языки в школе. – 1969. – № 4. – С. 20–30.

261. Ляховицкий М. В. Технические средства в обучении иностранным языкам / М. В. Ляховицкий, И. М. Кошман. – М.: Просвещение, 1981. – 143 с.

262. Мазунова Л. К. Система овладения культурой иноязычного письма в языковом вузе: дис. … доктора пед.наук: 13.00.02 / Мазунова Лидия Константиновна. – М., 2005. – 353 с.

263. Малетина Л. В. Обучение иноязычному монологическому говорению во взаимосвязи с информативным чтением в процессе профессиональной подготовки будущего инженера: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Лариса Васильевна Малетина. – Екатеринбург, 2007. – 23 с.

264. Мальченко А. А. Учитель иностранного языка за три года? / А. А. Мальченко // Иностранные языки в школе. – 2005. – № 1. – С. 72–78.

265. Манякина Л. Ф. Обучение студентов техникумов торгово- экономисеского профиля ведению профессионально направленной беседы на английском языке: дис. … канд.пед.наук: 13.00.02 / Манякина Л. Ф. – К., 1998. – 162 с.

266. Маркова А. К. Психология профессинализма / Аэлита Капитоновна Маркова. – М.: Педагогика, 1996. – С. 58-64.

267. Маркова А. К. Психология труда учителя: книга для учителя / Аэлита Капитоновна Маркова. – М.: Просвещение, 1993. – 192 с.

268. Маршукевич А. И. Методологические основы педагогики взрослых / А. И. Маршукевич. – Л., 1972. – 310 с.

269. Маслыко Е. А. Совершенствование межпредметных связей в системе методической подготовки учителя иностранного языка / Евгений Александрович Маслыко // Совершенствование языковой и методической подготовки учителя иностранных языков / Межвуз. Сб. науч. трудов. – Н.Новгород: Нижегородский гос. пед. ин-т иностр. яз. имени Добролюбова. – 1990. – С. 83–93.

270. Матвейченко В. В. Методика обучения устной спонтанной речи с использованием произведений художественной литературы (английский язык, начальный этап, языковой факультет высшего учебного заведения): дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Матвейченко Виктория Викторовна. – К., 2000. - 206 с.

271. Махмурян К. С. Теоретико-методические основы ускоренной подготовки учителя иностранного языка в условиях дополнительного профессионального образования: автореф. дис. на соиск. учен. степени доктора пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)» / Каринэ Степановна Махмурян. – М., 2009. – 35 с.

272. Мацевич С. Ф. Чтение как средство обучения устной монологической речи на начальном этапе (в условиях исторического факультута с дополнительной специальностью английский язык): дис. … канд. пед. наук / Мацеевич Светлана Федоровна. – Л., 1975. – 262 с.

273. Мацнєва О. А. Навчання майбутніх учителів розуміння англійського мовлення з національними та регіональними типами вимови: дис. ... канд. пед. наук / Мацнєва Оксана Анатоліївна. К., 2009. – 276 с.

274. Мацуева Т. М. Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку как специальности и его реализация в действующих учебниках по практике устной и письменной речи для педагогических вузов (на материале немецкого языка): автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Методика преподавания иностранных языков» / Татьяна Михайловна Мацуева. – М., 1993. – 16 с.

275. Мельничук О. Модель специалиста / О. Мельничук, А. Яковлева // Высшее образование в России. – 2000. № 5. – С. 19–25.

276. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

277. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Н. И. Гез, М. В. Ляховицкий, А. А. Миролюбов и др. – М.: Высшая школа, 1982. – 373 с.

278. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня ― магістр] / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за ред. С. Ю. Ніколаєвою. – К.: Ленвіт, 2011. – 344 с.

279. Методические рекомендации по обучению профессионально- направленной устной речи для студентов старших курсов языковых педагогических вузов / Сост. Инна Владимировна Самойлюкевич. – Житомир: ЖГПИ, 1989. – 66 с.

280. Микитенко Н. О. Теоретичні основи формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничих спеціальностей: [монографія] / Наталія Олександрівна Микитенко / За ред. доктора пед. наук, проф., члена-кореспондента НАПН України Г. В. Терещук. – Тернопіль: НТПУ, 2011. – 384 с.

281. Микитенко Н. О. Технологія формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю: [монографія] / Наталія Олександрівна Микитенко / За ред. доктора пед. наук, проф., члена-кореспондента НАПН України Г. В. Терещук. – Тернопіль: НТПУ, 2011. – 411 с.

282. Мильруд Р. П. Методика преподавания английского языка. English Teaching methodology: [учеб.пособие для вузов] / Радислав Петрович Мильруд. – М.: Дрофа, 2005. – 253 с.

283. Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения французскому языку: [учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Иностр. яз.»] / Рюрик Константинович Миньяр-Белоручев. – М.: Просвещение, 1990. – 224 с.

284. Миролюбов А. А. Культуроведческая направленность в обучении иностранным языкам / Александр Александрович Миролюбов // Иностранные языки в школе. – 2001. – № 5. – С.11–14.

285. Мирошникова Н. Н. Оптимизация отбора и организации учебного материала для обучения взрослых английскому языку (в условиях языковых курсов): дис. … канд.пед.наук: 13.00.02 / Мирошникова Наталья Николаевна. – СПб., 2003. – 179 с.

286. Мисечко О. Є. Поняття стратегічної компетенції у змісті сучасної професійної підготовки вчителя іноземної мови у ВНЗ / Ольга Євгеніївна Рисечко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2004. – Вип. 19. – С. 174–178.

287. Митюшова Е. С. Формирование профессиональной компетентности учителя английского языка дошкольных учреждений: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Митюшова Екатерина Сергеевна. – Новосибирск, 2010. – 205 с.

288. Митяева А. М. Компетентностная модель многоуровневого высшего образования (на материале формирования учебно- исследовательской компетентности бакалавров и магистров): автореф. дис. на соиск. учен. степени доктора пед.наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Анна Михайловна Митяева. – Волгоград, 2007. – 43 с.

289. Михалевская И. И. Лингводидактические аспекты обогащения терминологической речи студентов языковых вузов: На материале терминов методики преподавания английскому языку: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Михалевская Ирина Ивановна. – М., 2001. – 253 с.

290. Михеева Т. Б. Совершенствование профессиональной компетентности учителя русского языка полиэтнической школы: автореф. дис. на соиск. научн. степени доктора пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (русский язык)» / Татьяна Борисовна Михеева. – М., 2009. – 47 с.

291. Мкртчян Н. М. Модульная организация педагогической практики как условие совершенствования педагогической культуры будущого учителя: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Нина Михайловна Мкртчян. – Ростов на Дону, 2007. – 24 с.

292. Можайцева Г. Н. Выразительность речи студентов-филологов как фактор совершенствования их коммуникативно-речевой подготовки дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Галина Николаевна Можайцева. – СПб., 1999. – 293 с.

293. Молокович О. О. Тестовий контроль рівня володіння говорінням англійською мовою як другою іноземною у студентів II курсу мовного факультету: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Молокович Ольга Олексіївна. – К., 2001. – 243 с.

294. Молчановский В. В. Состав и содержание профессионально- деятельностной компетенции преподавателя русского языка как иностранного: дис. … доктора пед. наук: 13.00.08 / Молчановский Виктор Васильевич. – М., 1999. – 369 с.

295. Морська Л. І. Методична система підготовки вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій у навчанні учнів: [монографія] / Лілія Іванівна Морська. – Тернопіль: НТПУ імені Володимира Гнатюка, 2007. – 243 с.

296. Морська Л. І. Теоретико-методологічні засади підготовки вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій: [монографія] / Лілія Іванівна Морська. – Тернопіль: НТПУ імені Володимира Гнатюка, 2007. – 243 с.

297. Морська Л. І. Теоретико-методичні основи розробки та застосування комп‘ютерного педагогічного тесту: [монографія] / Лілія Іванівна Морська. – Тернопіль: НТПУ імені Володимира Гнатюка, 2006. – 160 с.

298. Мосьпан Н. В. Експериментальна перевірка ефективності методики навчання майбутніх філологів емоційно-модальної англомовної інтонації з використанням автентичних навчальних відеокурсів / Н. В. Мосьпан // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2006. – Випуск 13. – С. 143-150.

299. Монахов В. М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса / В. М. Монахов. – Волгоград: Перемена, 1995. – 152 с.

300. Мулюкина Ю. А. Профессионально-педагогическая ролевая игра в подготовке преподавателей иностранного языка / Ю. А. Мулюкина, Н. К. Тихонова // Иностранные языки в школе. – 2003. – № 4. – С. 50–52.

301. Настольная книга преподавателя иностранного языка: Справочное пособие. 7-е издание, стереотипное / Кол. авторов: Е. А. Маслыко, П. К. Бабинская, А. Ф. Будько и др. – Минск: Вышэйшая школа, 2001. – 522 с.

302. Ніколаєва С. Ю. Зміст навчаннч іноземних мов і культур у середніх навчальних закладах / Софія Юріївна Ніколаєва // Іноземні мови. – 2010. – № 3. – С. 3–10.

303. Ніколаєва С. Ю. Концепція підготовки вчителя іноземної мови / Софія Юріївна Ніколаїва // Іноземні мови. – 1995. – № 3–4. – С. 5–10.

304. Ніколаєва С. Ю. Міжкультурна комунікативна та іншомовна комунікативна компетенції / С. Ю. Ніколаєва, І. Ф. Соболєва // Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня ― магістр] / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін./ за ред. С. Ю. Ніколаєвою. – К.: Ленвіт, 2011. – С. 23–36.

305. Ніколаєва С. Ю. Мовний портфель: призначення, структура, види, укладання (посібник) / С. Ю. Ніколаєва, Н. В. Ягельська // Бібліотечка журналу ―Іноземні мови. – Вип.4/ 2005. – К.: Ленвіт, 2005. – 64 с.

306. Ніколаєва С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): [навчальний посібник] / Софія Юріївна Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2008. – 285 с.

307. Николаева С. Ю. Проект ―Тьюнинг образовательных систем в мире и формирование иноязычной коммуникативной компетентности / София Юрьевна Николаева // Іноземні мови. – 2012. – № 2. – С. 5–12.

308. Ніколаєва С. Ю. Система навчання іноземних мов і культур студентів мовних спеціальностей (викладачів, перекладачів) / Софія Юріївна Ніколаєва // Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня ―магістр] / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін./ за ред. С. Ю. Ніколаєвою. – К.: Ленвіт, 2011. – С. 53–88.

309. Ніколаєва С. Ю. Ступенева підготовка вчителя / викладача іноземної мови в університеті. Вихідні положення / Софія Юріївна Ніколаїва // Іноземні мови. – 1999. – № 2. – С. 3–8.

310. Ніколаєва С. Ю. Сучасні тенденції мовної освіти в Україні // Міжнародний форум „Мовна освіта: шлях до євроінтеграції: Тези доповідей. – К.: Ленвіт, 2005. – С.6–7.

311. Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу / Софія Юріївна Ніколаєва // Іноземні мови. – 2010. – № 2. – С. 11–17.

312. Новацкий Т. Основы дидактики профессионального обучения / Т. Новацкий. – М.: Высшая школа, 1979. – 280 с.

313. Новоградская-Морская Н. А. Бізнес-программы супутникового телевидения в обучении аудированию студентов экономических вузов / Н. А. Новоградская-Морская // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КДЛУ. Серія ― Філологія-педагогіка-психологія. – К., 2003. – Вип.3В. – С. 688–692.

314. Новые педагогические и информационные технологи в системе образования / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева и др.; Под ред. Е. С. Полат. – М.: Издательский центр ― Академия, 2002. – 272 с.

315. Носонович Е. В. Критерии содержательной аутентичности учебного текста / Е. В. Носонович, Р. П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 1. – С. 6–18.

316. Носонович Е. В. Критерии содержательной аутентичности учебного текста / Е. В. Носонович, Р. П. Мильруд // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 2. – С. 6–12.

317. Обучение иностранному языку как специальности (для ин-тов и фак. иностр. яз.): [учеб. пособие] / Бородулина М. К., Карлин А. Л., Лурье А. С. и др. – 2-е изд., испр. – М.: Высш. школа, 1982. – 255 с.

318. Овчарук О. В. Компетентнісний підхід до формування змісту середньої освіти: досвід зарубіжних країн / О. В. Овчарук // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. – К.: ―К.І.С., 2004. – С. 5-14.

319. Овчинникова А. В. Развитие профессиональной компетентности учителя иностранного языка в процессе дополнительного педагогического образования: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Овчинникова Алла Вениаминовна. – М., 2008. – 140 с.

320. Оконь В. Введение в общую дидактику / В. Оконь. – М.: Высшая школа, 1990. – 382 с.

321. Остапенко Н. М. Технологія сучасного уроку рідної мови: [навч. посібник] / Н. М. Остапенко, Т. В. Симоненко, В. М. Руденко. – К.: ВЦ ―Академія, 2011. – 248 с. – (Серія ― Альма-матер).

322. Палій О. А. Методичний аналіз сучасних відео курсів з німецької мови / О. А. Палій // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія Педагогіка та психологія. – К.: Видавничий центр КДЛУ, 2000. – Випуск 3. – С. 144–147.

323. Панфилова А. П. Игровое моделирование в деятельности педагога: [учебное пособие для студентов высш. учеб. заведений] / Альвина Павловна Панфилова. – М.: Издат. центр «Академія», 2006. – 368 с.

324. Панфилова А. П. Теория и практика общения: [учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. pаведений] / Альвина Павловна Панфилова. – М.: Издательский центр «Академія», 2007. – 288 с.

325. Паршикова О. О. Комунікативно-ігровий метод навчання іноземної мови учнів початкової загальноосвітньої школи (теоретико- методологічний аспект): [монографія] / Олена Олексіївна Паршикова. – Донецьк: Вид-во «Вебер» (Донецька філія), 2009. – 296 с.

326. Пассов Е. И. Коммуникативное иноязычное образование: готовим к диалогу культур / Ефим Израилевич Пассов. – Минск: ООО ―Лексис, 2003. – 184 с.

327. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению: Пособие для учителей иностранного языка / Ефим Израилевич Пассов. – М.: Просвещение, 1985. – 207 с.

328. Пассов Е. И. Культуобразная модель профессиональной подготовки учителя: философия, содержание, реализация / Ефим Израилевич Пассов // Іноземні мови. – 2002. – № 4. – С. 3-18.

329. Пассов Е. И. Основы методики обучения иностранным языкам / Ефим Израилевич Пассов. – М.: Русский язык, 1977. – 214 с.

330. Пассов Е. И. Учитель иностранного языка: мастерство и личность (Б-ка учителя иностр. яз.) / Е. И. Пассов, В. П. Кузовлев, В. Б. Царькова. – М.: Просвещение, 1993. – 159 с.

331. Пассов Е. И. Урок иностранного языка в средней школе / Ефим Израилевич Пассов. – М.: Просвещение, 1988. – 223 с.

332. Пащук В. С. Навчання студентів мовних спеціальностей усного англійського монологічного мовлення з використанням автентичних художніх фільмів: дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Пащук Вікторія Степанівна – К., 2002. – 247 с.

333. Педагогика: [учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Под ред. Виталия Александровича Сластенина. – М., 2004. – С. 459.

334. Педагогика и психология высшей школы: [учеб. пособие] / авторский коллектив / отв. ред. М. В. Буланова-Топоркова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2002. – 544 с.

335. Педагогика и психология высшей школы: [учебное пособие] / Ответственный редактор проф., канд. филол. наук М. В. Буланова-Топоркова – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 544 с.

336. Педагогика профессионального образования: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / Е. П. Белозерцев, А. Д. Гонеев, А. Г. Пашков и др.; Под ред. В. А. Сластенина. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 368 с.

337. Пенькова О. В. Формирование умений делового общения у студентов неязыковых вузов средствами иностранного языка: Общепедагогический аспект: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.08 / Ольга Владимировна Пенькова. – Волгоград, 2001. – 16 с.

338. Перфилова Г. В. Профессиональная направленность овладения иностранным языком на практических занятиях / Г. В. Перфилова // Сборник научных трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. – Вып. 277. – М., 1986. – С. 5–10.

339. Петранговська Н. Р. Система вправ для навчання студентів немовних спеціальностей вищих закладів освіти професійно спрямованого монологу-міркування / Наталя Романівна Петранговська // Іноземні мови. – 2003. – № 2. – С. 17-23.

340. Петращук О. П. Тестовий контроль у навчанні іноземної мови в середній загальноосвітній школі: [монографія] / Олена Петрівна Петращук. – Видавничий центр КДЛУ, 1999. – 261 с.

341. Петращук О. П. Типи тестових завдань для контролю іншомовного говоріння учнів середньої загальноосвітньої школи / Олена Петрівна Петращук // Іноземні мови. – 1999. – № 1. – С. 14–18.

342. Петренко В. Ф. Оптимизация речевого воздействия / В. Ф. Петренко, Ю. А. Солрокин, Е. Ф. Тарасов. – М.: Наука, 1990. – 240 с.

343. Петренко Н. М. К вопросу об использовании зарубежных учебников и учебных комплексов в практике обучения иностранному языку // Науково-методичні матеріали 4-ї міжнародної конференції „Стратегії методики навчання мовам для спеціальних цілей. – К.: Київськ. національний універ. імені Т. Г. Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 1999. – С. 139-140.

344. Петрова Тамара Олегівна. Методика навчання учнів класів технологічного профілю усного підготовленого монологу аглійською мовою з використанням ресурсів Інтернету: дис. ... канд. наук: 13.00.02 / Петрова Тамара Олегівна. – К., – 2007. – 202 с.

345. Петрунина Е. С. Просодические характеристики речи лекторов (на материале национального и интернационального вариантов английского языка): автореф. дис. на соискание ученой степени канд. филолог. наук: 10.02.19 «Теория языка» / Елена Сергеевна Петрунина. – Волгоград, 2007. – 17 с.

346. Пидкасистый П. И. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы / П. И. Пидкасистый, Л. М. Фридман, М. Г. Гарунов. – М.: Пед. общество России, 1999. – 354 с.

347. Платонов К. К. Краткий словарь системы психологических понятий / Константин Константинович Платонов. – М.: Высшая школа, 1984. – С.79. – 176 с.

348. Пищулин В. Г. Модель выпускника университета / В. Г. Пищулин // Педагогика. – 2002. – № 9. – С. 22–27.

349. Плужник И. Л. Формирование межкультурной коммуникативной компетенции студентов гуманитарного профиля в процессе профессиональной подготовки: дис. … доктороа пед. наук: 13.00.01 / Плужник Ирина Ленаровна. – Тюмень, 2000. – 335 с.

350. Поляков О. Г. Теоретические и практические аспекты разработки профильно-ориентированных программ по английскому языку / О. Г. Поляков // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 4. – С.12–16.

351. Пометун О. І. Теорія та практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / Олена Іванівна Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. – К., 2004. – 112 с.

352. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: [наук.-метод. посібник] / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко; За ред. О. І. Пометун. – К.: А.С.К., 2006. – 192 с.

353. Попова Я. В. Развитие коммуникативно-языковой компетентности будущего учителя иностранного языка на основе проектно-культурологического подхода: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Попова Ярослава Викторовна. – Магнитогорск, 2009. – 210 с.

354. Практикум по методике преподавания иностранных языков / [под общ. ред. К. И. Саломатова, С. Ф. Шатилова]. – М.: Просвещение, 1985. – 224 с.

355. Програма базового курсу методики викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах. – К.: КНЛУ Режим доступу до програми: http://methods.at.ua/load/dlja_studentiv/programa_bazovogo_kursu/programa_bazovogo_kursu_metodiki_vikladannja_inozemnikh_mov/27-1-0-50.

356. Програма з англійської мови для університетів / інститутів (п‘ятирічний курс навчання): Проект / Колектив авт.: С. Ю. Ніколаєва, М. І. Соловей (керівники), Ю. В. Головач та ін. – К.: КДЛУ та ін., 2001. – 245 с.

357. Прозорова Е. В. Педагогические условия развития коммуникативной компетентности будущего учителя в процессе высшего профессионального образования (на материале изучения педагогических дисциплин): дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Прозорова Елена Викторовна. – Хабаровск, 1998. – 215 с.

358. Психологический словарь / Под ред. Василия Васильевича Давыдова. – М.: Педагогика, 1983.

359. Психологічна енциклопедія / автор-упорядник О. М. Степанов. – К.: ― АКАДЕМВИДАВ, 2006. – 424 с.

360. Пустовалова О. С. Методика культуроведческого обогащения иноязычной практики школьников 10-11 классов школ с углубленным изучением иностранного языка (на материале культуроведения США): дис. … канд.пед.наук: 13.00.02 / Пустовалова Ольга Семеновна. – М., 2001. – 215 с.

361. Пушкова М. П. Педагогические основы развития социокультурной компетенции будущего учителя в процессе изучения иностранного языка: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Пушкова Маргарита Павловна. – Иркутск, 2001. – 185 с.

362. Пыльцин А. А. Использование функциональных шумов и стереофонических эффектов в обучению аудированию устной иноязычной речи на среднем этапе языкового вуза: автореф. Дис. На соискание учен.степени канд.пед.наук: спец. 13.00.02 «Методика преподавания иностранных языков» / Пыльцин Александр Александрович. – К., 1985. – 22 с.

363. Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Дж. Равен. – М.: Когито-Центр, 2002. – 396 с.

364. Разанкина Н. М. Стандартные фразы повседневного общения. Русско-английские соответствтия: краткий справочник / Нина Марковна Разанкина. – М.: АСТ, Астрель, 2011. – 350 с.

365. Разанкина Н. М. Стилистика английсмкого научного текста: [монография] / Нина Марковна Разанкина. – М.: Либроком, 2009. – 216 с.

366. Реан А. А. Социальная педагогическая психология / А. А. Реан, Я. Л. Коломинский. – СПб.: ПИТЕР, 1999. – 416 с.

367. Робоча програма з курсу за вибором ― Сучасні засоби навчання іноземних мов для спеціальності 7.030502 ― Мова і література // Укладач робочої програми: к.п.н., ст. викладач Черниш В. В. – К., 2002. – 20 с.

368. Рогова Г. В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Рогова Г. В., Рабинович Ф. М., Сахарова Т. Е. – М.: Просвещение, 1991. – 287 с.

369. Розенбаум Е. М. О профессиональной подготовке учителя в университете / Е. М. Розенбаум, А. Е. Самойлов // Иностранные языки в высшей школе. – 1991. – Вып. 23. – С. 72–80.

370. Розенбаум Е. М. Основы обучения диалогической речи на языковом факультете педагогических вузов / Ежи Максимилианович Розенбаум. – М.: Высшая школа, 1975. – 126 с.

371. Роман С. В. Методика проведения занятий по практике английского языка с использованием учебно-профессиональных задач (І курс языкового педвуза): дис. канд. … пед. наук: 13.0.02. / Роман Светлана Владимировна. – К., 1982. – 230 с.

372. Роман С. В. Професійно орієнтована іншомовна комунікативна компетентність майбутніх учителів іноземної мови як предмет формування в курсі практики усного та писемного мовлення / Світлана Володимирівна Роман // Іноземні мови. – 2012. – № 2. – С. 39–45.

373. Ромашина С. Я. Дидактическое коммуникативное воздействие учителя на класс (структурно-функциональный подход): дис. … доктора пед. наук: 13.00.01 / Ромашина Светлана Яковлевна. – Барнаул, 2001. – 451 с.

374. Рубцова А. В. Продуктивный подход в иноязычном образовании (аксиологические аспекты): автореф. дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык, уровень профессионального образования)» / Анна Владимировна Рубцова. – СПб., 2012. – 53 с.

375. Рудакова Л. П. Навчання студентів розуміння соціокультурної інформації при читанні англомовної художньої літератури у вищих моних навчальних закладах: дис. … канд. пед.наук: 13.00.02 / Рудакова Людмила Пилипівна. – К., 2004. – 255 с.

376. Руденский Е. В. Социальная психология. Курс лекций: [учебное издание] / Евгений Владимирович Руденский. – М.: ИНФРА-М; Новосибирск: НГАиУ, 1997. – 224 с.

377. Рябцевич И. А. Управление развитием умением устного иноязычного общения на основе использования аутентичных видеоматериалов (английский язык, неязыковой вуз): автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. пед. наук: 13.00.02 / Рябцевич Ирина Аркадьевна. – Минск, 2007. – 21 с.

378. Рыданова И. И. Основы педагогики общения: [учебное пособие для студентов] / И. И. Рыданова. – Минск: Буларуская навука, 1998. – 319 с.

379. Рыченкова Л. А. Формирование социокультурной компетентности будущих учителей иностранных языков: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Рыченкова Любовь Александровна. – Волгоград, 2008. – 203 с.

380. Савченко Г. П. Обучение профессионально-ориентированному иноязычному общению студентов-юристов (следователей): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук 13.00.02 «Теория и методика обучения» / Г. П. Савченко. – М., 1998. – 24 с.

381. Сажко Л. А. Цілі та зміст формування іншомовної компетенції у говорінні студентів мовних спеціальностей в умовах глобалізації суспільства / Ліля Антонівна Сажко // Вісник КНЛУ. Серія Педагогіка та психологія. – 2010. – Вип.18. – С. 55–62.

382. Саланович Н. А. Проблема мотивации и роль упражнений при обучении французскому языку в старших классах / Н. А. Саланович // Иностранные языки в школе. – 1998. – № 1. – С. 15–17.

383. Саломатов К. И. О целях и задачах практического курса иностранного языка в педагогическом вузе / Константин Иванович Саломатов // Вопросы методики преподавания иностранных языков в специальном вузе (младшие курсы): Сб. статей. – Горький, 1973. - № 56. – С. 103–111.

384. Саломатов К. И. Совершенствование профессионально- методической подготовки будущих учителей / К. И. Саломатов, С. Ф. Шатилов // Иностранные языки в школе. – 1988. – № 1. – С. 15–20.

385. Самойлюкевич И. В. Методика обучения профессионально направленному говорению на английском языке (ІІІ курс языкового педагогического вуза): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Самойлюкевич Ирина Владимировна. – К., 1991. – 247 с.

386. Сафонова В. В. Английский язык. Школа с углубленным изучением иностранных языков. – 2 – 11-е классы / Виктория Викторовна Сафонова. – М.: АСТ: Астрель: Хранитель, 2007. – 236 с. – (Прграммы общеобразовательных учреждений).

387. Сафонова В. В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций / Виктория Викторовна Сафонова. – Воронеж: Истоки, 1996. – 237 с.

388. Сафонова В. В. Коммуникативна компетенция: современные подходы к многоуровневому описанию в методических целях / Виктория Викторовна Сафонова В. В. – М.: Еврошкола, 2004. – 236 с.

389. Сафонова В. В. Методика обучения иностранным языкам. Языковая педагогика в схемах и таблицах. Тема: Многоуровневость в языковом образовании: общеевропейский и национальные подходы // Методические тетради. – 3-е изд./ Виктория Викторовна Сафонова В. В. – М.: Еврошкола, 2008. – 92 с.

390. Семенова Е. С. Формирование профессиональной компетентности будущих учителей иностранного языка на основе контекстного подхода: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Семенова Елена Сергеевна. – Чебоксары, 2007. – 222 с.

391. Семеног О. М. Культура наукової української мови: [навч. посіб.] / Олена Миколаївна Семеног. – К.: ВК ― Академія, 2012. – 216 с. (Серія ―Альма-матер).

392. Семиченко В. А. Психология общения / Валентина Анатольевна Семиченко. – К.: Центр «Магистр-S», 1998. – С. 4. – 152 с.

393. Сергеев И. С. Как реализовать компетентностный подход на уроке и во внеурочной деятельности: [практическое пособие] / И. С. Сергеев, В. И. Блинов. – М.: АРКТИ, 2007. – 132 с.

394. Сериков В. В. Образование и личность: Теория и практика проектирования пед. систем / Владислав Владиславович Сериков. – М.: Логос, 1999. – 271 с.

395. Сімкова І. О. Методика навчання англомовної професійно орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Сімкова Ірина Олегівна. – К., 2010. – 303 с.

396. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Е. В. Сидоренко – СПб.: ООО ―Речь, 2002. – 350 с.

397. Сысоев П. В. Концепция языкового поликультурного образования: [монография] / Павел Викторович Сысоев. – М.: Еврошкола, 2003. – 406 с.

398. Сисоєва С. О. Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної освіти: навчально-методичний посібник / С. О. Сисоєва, Т. Є. Кристопчук. – Луцьк: ВАТ ― Волинська обласна друкарня, 2009. – 460 с.

399. Синичкина Н. Е. Формирование лингвометодической компетенции будущего учителя родного русского языка в современном вузе: автореф. дис. на соиск. ученой степени доктора пед. наук: 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / Наталья Евгеньевна Синичкина. – Великий Новгород, 2010. – 40 с.

400. Скалкин В. Л. Коммуникативно-информационная структура устноязычного текста и вопросы обучения речи / Владимир Львович Скалкин // Иностранные языки в школе. – 1974. - № 6. – С. 41–48.

401. Скалкин В. Л. Коммуникативные упражнения на английском языке: [пособие для учителя] / Владимир Львович Скалкин. – М.: Просвещение, 1983. – С. 9.

402. Скалкин В. Л. Основы обучения устной иноязычной речи / Владимир Львович Скалкин. – М.: Русский язык, 1981. – 248 с.

403. Скалкин В. Л. Структура устной иноязычной коммуникации и вопросы обучения устной речи на иностранном языке / Общая методика обучения иностранному языку: [хрестоматия] / Сост. Леонтьев А. А. – М.: Русский язык, 1991. – С. 173–180.

404. Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних навичок і вмінь / Ніна Константинівна Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3–7.

405. Скрипченко О. Функції і форми спілкування // Загальна психологія / О. Скрипченко, Л. Долинська, З. Огороднійчук та ін. – К.: Правда Ярославичів, 1997. – С. 370–372.

406. Сластенин В. А. Педагогика / Виталий Александрович Сластенин. – М.: Издательский Дом Магистр – Пресс, 2000. – 488 с.

407. Сластенин В. А. Педагогика: [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. завдений] / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В. А. Сластенина. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 576 с.

408. Слесаренко И. В. Обучение устному аргументативному общению на основе текста газетно-публицистического стиля (английский язык, языковой вуз): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Слесаренко Инга Валерьевна. – Томск, 2003. – 298 с.

409. Словарь методических терминов (теория и практика преподавания языков) // В. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – СПб: Златоуст, 1999. – 472 с.

410. Смелякова Л. П. Теоретические основы основы отбора художественного текстового материала для языкового вуза (на материале английского языка): дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 / Смелякова Лидия Петровна. – К., 1992. – 390 с.

411. Смирнова Е. А. Профессионально-направленное формирование социокультурной компетенции в процессе подготовки будущих учителей иностранного языка: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Смирнова Елена Алексеевна. – М., 2001. – 182 с.

412. Смирнова Е. В. Овладение социокультурными особенностями полилогического общения в языковом вузе / Смирнова Елена Валерьевна // Вестник ВГУ, Серия «Лингвистика и межкультурная коммуникация». – 2004. – № 2. – С. 87–93.

413. Смирнова Е. Э. Пути формирования модели специалиста с высшим образованием / Е. Э. Смирнова. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1977. – 136 с.

414. Смолянинова О. Г. Компетентностный подход в системе высшего образования: [монография] / О. Г. Смолянинова, О. А. Савельева, Е. В. Достовалова. – Красноярск: Сибир. федер. ун-т, 2008. – 194 с.

415. Соклакова О. В. К обучению интонации устного неподготовленного монологического высказывания / О. В. Соклакова // Иностранные языки в школе. – 2003. – № 3. – С.12–16.

416. Соколова Н. Г. Методика обучения иностранным языкам. Программа для студентов педагогических колледжей. Специальность: 0303 Иностранный язык. Квалификация: учитель ИЯ в основной школе / Наталия Германовна Соколова. – М.: Еврошкола. – 1999. – 105 с.

417. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс: [пособие для студентов педвузов и учителей] / Елена Николаевна Соловова. – М.: АСТ, Астрель, 2008. – 238 с.

418. Соловова Е. Н. Методическая подготовка и переподготовка учителя иностранного язика: интегративно-рефлексивный подход: [монография] / Елена Николаевна Соловова. – М.: ГЛОССА-ПРЕСС, 2004. – 336 с.

419. Соловова Е. Н. Подготовка учителя иностранного языка с учетом современных тенденций обновления содержания образования / Елена Николаевна Соловова // Иностранный языки в школе. – 2001. – № 4. – С. 8–11.

420. Соловова Е. Н. Разроботка авторских программ и курсов / Елена Николаевна Соловова // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 4. – С. 13–19.

421. Соловова Е. Н. Разроботка авторских программ и курсов / Елена Николаевна Соловова // Иностранные языки в школе. – 2004. – № 5. – С. 13–19.

422. Соловова Е. Н. Аттестация преподавателей иностранного языка в контексте развития системы непрерывного педагогического образования / Е. Н. Соловова, В. В. Сафонова, К. С. Махмурян // Первое сентября. – 2002. – № 4. – С. 6–9.

423. Соловьева Н. Д. Индивидуализированное обучение устной иноязычной монологической речи по специальности в неязыковом вузе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Соловьева Н.Д. – К., 1990. – 253 с.

424. Степанов С. С. Педагогическое общение / Сергей Сергеевич Степанов // Педагогическая энциклопедия в 2 т. – М.: ЭКСМО, 1999. – С. 132.

425. Степанюк А. В. Компетентнісний підхід до підготовки майбутнього вчителя біології / А. В. Степанюк, Г. В. Ягенська // Професійні компетенції та компетентності вчителя: матеріали регіон. наук.-практ. семінару. – Тернопіль: Вид-ва ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2006. – С. 147-152.

426. Стеченко Т. О. Формування професійно орієнтованої англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Стеченко Тетяна Олександрівна. – К., 2004. – 261 с.

427. Стеценко И. А. Развитие педагогической рефлексии в профессиональной подготовке учителя в условиях усвоения опыта педагогической деятельности: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Стеценко Ирина Александровна. – Таганрог, 1998. – 228 с.

428. Стефанская А. В. Специфика языковой подготовки иностранных инженеров в условиях производственной деятельности / А. В. Стефанская // Мир русского слова. – 2000. – № 3. – С. 42–47.

429. Стояновский А. М. Использование ситуаций в процессе коммуникативного обучения иноязычному общению / А. М. Стояновский, Е. И. Пассов // Иностранные языки в школе. – 1990. – № 4. – С. 13–17.

430. Стояновский А. М. Ситуативная позиция как основа создания ситуации речевого общения // А. М. Стояновский, Е. И. Пассов // Иностранные языки в школе. – 1990. - № 1. – С. 23–27.

431. Сура Н. А. Навчання студентів університету професійно орієнтованого спілкування іноземною мовою: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Сура Наталія Анатоліївна. – Луганськ, 2005. – 224 с.

432. Сухова Н. А. Формирование культурно-страноведческой компетенции на основе аутентичных материалов в процессе обучения устной речи студентов педагогического вуза: Второй курс, немецкий язык: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Сухова Наталья Александровна. – СПб., 2002. – 244 с.

433. Сысоев П. В. Концепция языкового поликультурного образования (на материале культуроведения США): [монография] / Павел Викторович Сысоев. – М.: Изд-во «Еврошкола», 2003. – 406 с.

434. Тамбовкина Т. Ю. самообучение иностранным языкам в языковом вузе: концепция языкового курса / Т. Ю. Тамбовкина // Иностранные языки в школе. – 2007. - № 4. – С. 77–84.

435. Тарнопольський О. Б. Принципи побудови професійно орієнтованого підручника англійської мови для факультетів психології / Олег Борисович Тарнопольський // Іноземні мови. – 2009. – № 1. – С. 27–31.

436. Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: [навчальний посібник] / Олег Борисович Тарнопольський. – Дніпропетровськ: Видавництво ДУЕП, 2005. – 246 с.

437. Тарнопольский О. Б. Обучение этикету иноязычного повседневного, педагогического и делового общения в языковом вузе: предисловие к исследованию / О. Б. Тарнопольский, Л. Д. Димова // Іноземні мови. – 1999. – № 1. – С. 29–31.

438. Тарнопольський О. Б. О некоторых особенностях проведения экспериментальных исследований в области методики обучения иностранным язикам / Олег Борисович Тарнопольський // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого- педагогічні науки. – 2011. – № 8. – С. 20–23.

439. Терещук Г. В. Компетентнісний підхід як фактор зближення освітніх систем / Г. В. Терещук // Професійні компетенції та компетентності вчителя: матеріали регіон. наук.-практ. семінару [28-29 листопада 2006 р.]. – Тернопіль, 2006. – С. 7–9.

440. Тимофеева Т. И. Формирование стратегической компетенции студентов в коммуникативной деятельности в процессе обучения иностранному языку: [монография] / Тимофеева Татьяна Ивановна. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 136 с.

441. Томахин Г. Д. Теоретические основы лингвострановедения (на материале лексических американизмов английского языка): дис. … доктора филолог. наук: 10.02.19 / Томахин Геннадий Дмитриевич. – М., 1984. – 487 с.

442. Торунова Н. И. Деловая игра в профессиональной подготовке лингвиста-преподавателя / Н. И. Торунова, Г. И. Кокташева, В. А. Шерстеникина // Иностранные языки в школе. – 2000. – № 6. – С. 77–83.

443. Трегубенкова М. В. Развитие иноязычной компетентности студентов вузов в процессе профессиональной подготовки: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Трегубенкова Мария Валерьевна. – Челябинск, 2005. – 199 с.

444. Трегубова Ю. О. Сфера образования в американской и британской лингокультурах: фреймовый поход: автореф. дис. соиск. учен. степени канд. филолог. наук: спец. 10.02.19. «Теория языка» / Юлия Олеговна Трегубова. – Волгоград, 2007. – 26 с.

445. Тумина Л. Е. Основы обучения студентов-филологов устным профессионально значимым речевым жанрам повествовательного характера: дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 / Тумина Любовь Егоровна. – М., 1998. – 645 с.

446. Українська О. О. Методика тестування рівня сформованості мовленнєвої компетенції майбутніх викладачів у говорінні французькою мовою: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Українська Ольга Олексіївна. – К., 2009. – 300 с.

447. Усанова О. Г. Обобщающая речь учителя на этапе подведения итогов урока как педагогический речевой жанр: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Усанова Ольга Григорьевна. – М., 1997 – 147 с.

448. Устименко О. М. Зміст і цілі формування в учнів середніх навчальних закладів іншомовної компетентності у монологічному мовленні / Ольга Михайлівна Устименко // Вісник КНЛУ. Серія ―Педагогіка та психологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2011. – Вип. 20. – С. 93–102.

449. Устименко О. М. Навчання іншомовного монологічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу / Ольга Михайлівна Устименко // Іноземні мови. – 2013. – № 1. – С. 3–9.

450. Устименко О. М. Навчання іншомовного монологічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу (продовження) / Ольга Михайлівна Устименко // Іноземні мови. – 2013. – № 2. – С. 3–13.

451. Федорова І. А. Навчання майбутніх економістів-міжнародників професійно спрямованого англомовного монологу-повідомлення: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Федорова Інеса Анатоліївна. - К., 2006. – 247с.

452. Филиппова О. В. Профессиональная речь учителя. Интонация: [учеб. пособие] / Ольга Викторовна Филиппова. – М.: Флинта: Наука, 2001. – 192 с.

453. Формы профессионального обучения педагогов / автор.-сост. Т. В. Хуртова. – Волгоград: Учитель, 2007. – 207 с.

454. Фридман Л. Н. Наглядность и моделирование в обучении / Л. Н. Фридман. – М.: Знание, 1984. – 79 с.

455. Фатхуллина Р. Р. Формирование речевой компетенции как основы профессиональной деятельности будущих учителей иностранного языка: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Фатхуллина Раиля Равиловна. – Ульяновск, 2004. – 233 с.

456. Хаймович Л. В. Монолог учителя на этапе объяснения нового материала: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Людмила Вениаминовна Хаймович. – М., 1998. – 251 с.

457. Халеева И. И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи (подготовка переводчиков): [монография] / Ирина Ивановна Халеева. – М.: Высш. школа, 1989. – 238 с.

458. Харламов И. Ф. Педагогика / Иван Федорович Харламов. – М.: Высшая школа, 1990. – 576 с.

459. Хоменко О. В. Зміст навчання англійської мови на старшому ступені середньої загальноосвітньої школи: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. / Хоменко Олександр Вікторович. – К., 1999. – 266 с.

460. Хроменков П. А. Межнаучная коммуникация в интеграции педагогического образования студентов вуза: автореф. дис. на соиск. учен. степени доктора пед. наук: спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Петр Александрович Хроменков. – М., – 2010. – 46 с.

461. Хуторской А. В. Ключевые компетенции и образовательные стандарты [Електронний ресурс] / Андрей Викторович Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». – 2002. – 23 апреля. – 10 с. Режим доступу: http://www.eidos.ru/journal/2005/0423.htm. – В надз: Центр дистационного образования як-отЭйдосяк-от. – Заголовок з екрана. – Мова рос.

462. Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: [учеб.пособие для студентов, обучающихся по педагогическим специальностям] / Андрей Викторович Хуторской. – М.: Академия, 2008. – 252 с. – (Высшее профессиональное образование. Педагогические специальности).

463. Хуторской А. В. Технология проектирования ключевых и предметных компетенций [Електронний ресурс] / Андрей Викторович Хуторской // Интернет-журнал «Эйдос». – 2005. – 12 декабря. – 10 с. http://www.eidos.ru/journal/2005/1212.htm. – В надз: Центр дистационного образования «Эйдос». Заголовок з екрана. – Мова рос.

464. Царькова В. Б. Речевые упражнения как средство развития речевого умения: дис. … канд. пед. наук / В. Б. Царькова. – Липецк, 1981. – 249 с.

465. Чалова Л. В. Исследование предметного и личностного планов обучения в условиях диалогического общения: дис. … канд. психолог. наук: 19.00.07 / Чалова Лариса Владимировна. – Нижний Новгород, 1999. – 152 с.

466. Черепанова И. В. Обучение подготовленному высказыванию типа сообщения, доклад на продвинутом этапе языкового вуза (немецкий язык): дис. … канд. пед. наук / Черепанова Ирина Владимировна. – М., 1983. – 198 с.

467. Черній Л. В. Компетентнісний підхід у фаховій підготовці майбутніх учителів іноземної мови в університетах США: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.04 / Людмила Віталіївна Черній. – Тернопіль, 2011. – 20 с.

468. Черник В. Б. Фатические речевые жанры в педагогическом дискурск и тексте урока: автореф. дис. … на соиск. учен. степени канд. пед. наук: 13.00.02 «Теория и методика обучения русскому язику» / Черник Виктория Борисовна. – Екатеринбург, 2002. – 25 с.

469. Черниш В. В. Активні методи у підготовці майбутніх учителів англійської мови / Валентина Василівна Черниш // Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Ялта (4-6 березня 2010 р.). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2010. – Частина І. – С.122–125.

470. Черниш В. В. Аналіз програм підготовки вчителя в аспекті формування компетенції в англомовному професійно орієнтованому говорінні / Валентина Василівна Черниш // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія ― Педагогіка та Психологія. – Випуск. 17. – 2010. – C. 127–138.

471. Черниш В. В. Використання відеофонограми для навчання майбутніх учителів англомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення / Валентина Василівна Черниш // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія ― Педагогіка та Психологія. – Випуск 14. – 2008. – С. 122–130.

472. Черниш В. В. Використання евристичних методів для навчання майбутніх учителів обговорення професійно орієнтованих проблем англійською мовою у процесі міжкультурного спілкування / Валентина Василівна Черниш // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ― Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття. – Одеса: Друк, 2008. – Одеський національний політехнічний університет, 2008 – С.226–231.

473. Черниш В. В. Використання ситуативної ділової гри у професійній підготовці майбутнього вчителя англійської мови / Валентина Василівна Черниш // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія ― Педагогіка та Психологія. – Випуск 18. – 2010. – C. 202–209.

474. Черниш В. В. Відеофонограма у формуванні професійної компетенції у майбутніх учителів англійської мови / Валентина Василівна Черниш // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія ― Педагогіка та психологія. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2006. – Випуск 10. – С. 216–222.

475. Черниш В. В. Вправи для формування у майбутніх учителів англійського професійно орієнтованого монологічного мовлення з використанням відеофонограми / Валентина Василівна Черниш // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія ― Педагогіка та Психологія. – Випуск 15. – 2009. – C.125–133.

476. Черниш В. В. Експериментальна перевірка ефективності спецкурсу ― Навчання майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтованого говоріння / Валентина Василівна Черниш // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія ― Педагогіка та Психологія. – Випуск 20. – 2011. – C. 133–149.

477. Черниш В. В. Етапи навчання майбутніх учителів англомовного професійно орієнтованого говоріння / В. В. черниш // проблеми сучасної педагогічної освіти. – Ялта, 2013. – вип. 39. – Ч. 4. С. 338–346.

478. Черниш В. В. Європейський досвід підготовки вчителя іноземної мови / Валентина Василівна Черниш. – Бібліотечка журналу ―Іноземні мови. – Вип. 1 / 2008. – К.: Ленвіт, 2008. – 64 с.

479. Черниш В. В. Зарубіжний досвід тестування професійних умінь учителя англійської мови / Валентина Василівна Черниш // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. – 2008. Психолого-педагогічні науки. – Випуск 5. – 2007. – С.172–175.

480. Черниш В. В. Засоби формування іншомовної комунікативної компетенції у діалогічному мовленні / Валентина Василівна Черниш // Іноземні мови. – 2011. – № 3. – С. 15–22.

481. Черниш В. В. Зміст і структура професійно-вибіркової дисципліни для підготовки майбутніх учителів англійської мови до використання сучасних засобів навчання у фаховій діяльності / Валентина Василівна Черниш // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: – Ялта: РВВ КГУК, 2008. – Вип.18. – Ч.2. – С. 274–281.

482. Черниш В. В. Інноваційні методи удосконалення у майбутніх учителів англійської мови умінь професійно орієнтованого говоріння під час проходження педагогічної практики / Валентина Василівна Черниш // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція ― Якість вищої освіти: шляхи вдосконалення організації і проведення педагогічної практики майбутніх вчителів та філологів, Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов на честь 60-річчя заснування ВНЗ, м. Горлівка. 23- 24 квітня 2009 року. Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. С. В. Роман. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2009. – С. 60–63.

483. Черниш В. В. Інтернет-технології у професійній діяльності вчителя: вивчаємо та викладаємо іноземні мови / Валентина Василівна Черниш // Бібліотечка журналу ― Іноземні мови. – Вип. 4/2011. – К.: Ленвіт, 2011. – 64 с.

484. Черниш В. В. Інформаційно-комунікаційні засоби формування та удосконалення іншомовної комунікативної компетентності у навчальних закладах різного типу / В. В. Черниш // Іноземні мови. – 2012. - № 3. – С. 8–17.

485. Черниш В. В. Комп‘ютерні засоби професійно-педагогічного спілкування та навчання іноземних мов / Валентина Василівна Черниш // Бібліотечка журналу ― Іноземні мови. – Вип. 1/2012. – К.: Ленвіт, 2012. – 64 с.

486. Черниш В. В. Компетентнісна парадигма навчання майбутніх учителів англійської мови як спеціальності / Валентина Василівна Черниш // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ― Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України. – Ялта, 2008. – Частина ІІ. – С. 166–171.

487. Черниш В. В. Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови у вищих навчальних закладах / Валентина Василівна Черниш // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції ―Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України, 22 – 23 вересня 2009 р. м. Ялта. – Зб. статей. – Ялта: РВВВ КГУ, 2009. – Ч. 3. – С. 51–54.

488. Черниш В. В. Контроль рівня сформованості компетентності в англомовному діалогічному мовленні / Валентина Василівна Черниш // Іноземні мови. – 2012. – № 1. – С. 9–16.

489. Черниш В. В. Критерії оцінювання рівня сформованості у майбутніх учителів компетентності в англомовному професійно орієнтованому говорінні / Валентина Василівна Черниш // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21 – 23 березня 2012 року. – К.: Вид.центр КНЛУ, 2012. – С. 515–517.

490. Черниш В. В. Методика формування професійно орієнтованої комунікативної компетенції у майбутніх викладачів. Посібник для студентів вищих навчальних закладів. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф.рівня ― магістр] / Валентина Василівна Черниш / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2011. – С. 261–309.

491. Черниш В. В. Можливості використанням матеріалів мережі Інтернет у навчання майбутніх учителів професійно орієнтованого англомовного говоріння / Валентина Василівна Черниш // Тези шостої міжвузівської конференції молодих учених ― Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур 28 – 29 січня 2008 р. Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – С. 96–98.

492. Черниш В. В. Навчання іншомовного діалогічного мовлення в аспекті компетентнісного підходу / Валентина Василівна Черниш // Іноземні мови. – 2012. – № 4. – С. 11–27.

493. Черниш В. В. Навчання майбутніх учителів англомовного професійно орієнтованого говоріння із застосуванням ігрових вправ у межах комунікативного підходу / Валентина Василівна Черниш // Матеріали наукової конференції ― Психолого-педагогічні проблеми освіти і виховання в умовах глобалізації та інтеграції освітніх процесів. 12 грудня 2007 р. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2007. – С.291–293.

494. Черниш В. В. Організація та проведення рольових ігор на уроках з іноземної мови / Валентина Василівна Черниш // Іноземні мови. – 2010. – № 4. – С. 7–15.

495. Черниш В. В. Особливості Європейського Портфеля для студентів-майбутніх учителів іноземних мов / Валентина Василівна Черниш // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: педагогічні науки, 2009. Випуск 63. – С.225–229.

496. Черниш В. В. Підготовка майбутніх учителів англійської мови до використання Європейського мовного портфеля учня під час педагогічної практики / Валентина Василівна Черниш // Якість вищої мовної освіти: шляхи вдосконалення організації і проведення педагогічної практики майбутніх вчителів та філологів: Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції / за ред. С. В. Роман. – Горлівка: Видавництво ГДПІІМ, 2008. – С.120–122.

497. Черниш В. В. Порушення правильності та типові помилки в англомовному професійно орієнтованому говорінні майбутніх учителів / Валентина Василівна Черниш // Наукові записки. – Острог: Видавництво Національного університету ― Острозька академія. – Вип. 9. – 2008. – С. 557–566.

498. Черниш В. В. Принципи відбору змісту навчання майбутніх учителів професійно орієнтованого англомовного говоріння / Валентина Василівна Черниш // Острог Наукові записки. Серія ― Психологія і педагогіка. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 22-23 квітня 2010 року ― Міжнародна комунікація: мова – культура-особистість. – Острог: Видавництво Національного університету ― Острозька академія, 2010. – Вип. 15. – С. 360–366.

499. Черниш В. В. Принципи навчання майбутніх учителів англомовного професійно орієнтованого говоріння / Валентина Василівна Черниш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2011. – № 4. – С.144–150.

500. Черниш В. В. Проблемно-активні технології навчання в процесі формування у майбутніх учителів професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні / Валентина Василівна Черниш // Іноземна комунікація: Здобутки та перспективи: Тези доповідей другої міжнародної наукової конференції, Тернопіль, ТНЕУ, 24-25 квітня 2008 року. – Тернопіль: ТзОВ ―Терно-Граф, 2008. – С.239–241.

501. Черниш В. В. Професійно-методична підготовка майбутніх учителів іноземної мови до використання мультимедійних курсів / Валентина Василівна Черниш // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія ―Педагогіка та Психологія. – Випуск 12. – 2007. – С. 165–172.

502. Черниш В. В. Сучасні технології формування професійно орієнтованої англомовної компетенції в говорінні у майбутніх учителів / Валентина Василівна Черниш // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали 8-ї Міжнародної науково- практичної конференції / за ред. В.К. Чернової. – Полтава: Полтавський університет економіки і торгівлі. 14 – 15 травня 2010 – С.519–521.

503. Черниш В. В. Теоретичні передумови створення спецкурсу ―Навчання майбутніх учителів англомовного професійно орієнтованого говоріння / Валентина Василівна Черниш // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія ― Педагогіка та Психологія. – Випуск 21. – 2012. – C. 74–94.

504. Черниш В. В. Теоретична структурно-функціональна модель формування у майбутніх учителів англомовної професійно орієнтованої компетентності у говорінні / Валентина Василівна Черниш // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія ― Педагогіка та Психологія. – Випуск 19. – 2011. – C. 149–161.

505. Черниш В. В. Формування у майбутніх учителів англійської мови умінь організації і коригування класної діяльності учнів / Валентина Василівна Черниш // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Житомир: Вид-во ЖДУ імені І.Франка. – Випуск 42. – 2008. – С. 65–68.

506. Черниш В. В. Формування у майбутніх учителів іноземних мов умінь аналізу навчально-методичних комплексів / Валентина Василівна Черниш // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія ― Педагогіка та Психологія. – Випуск 9. – 2005. – С.209–217.

507. Черниш В. В. Шляхи формування у майбутніх учителів умінь ― адаптивного рівня професійно орієнтованого англомовного говоріння / Валентина Василівна Черниш // Нові концепції викладання іноземної мови в контексті Болонського процесу: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 7 листопада 2007 р. / Укл. Г. В.Турчинова, О. О. Яременко, М. О. Шутова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – С. 57–59.

508. Черныш В. В. Использование мастер-классов для формирования у будущих учителей профессионально-ориентированной англоязычной компетенции в говорении / Валентина Васильевна Черныш // Тезисы докладов международной научно-практической конференции «Многоуровневая система подготовки специалистов в области межкультурной коммуникации: общеевропейский подход и проблемы ее адаптации в государствах-участниках СНГ» (в рамках Инновационной образовательной программы Московского государственного лингвистического университета «Система формирования языковой компетентности – важный фактор инновационного развития России (Лингвапарк)» (мероприятие 1.3.4.1). 17-21 декабря 2007 р. – М.: МГЛУ – С. 75.

509. Черныш В. В. Лингвосоциокультурный компонент содержания обучения будущих учителей англоязычному профессионально- ориентированному говорению / Валентина Васильевна Черныш // Современный научный вестник. Серия: Педагогические науки, Психология и социология. – Белгород, 2012. – № 20 (132). – С. 22–33.

510. Черниш В. В. Організація навчання майбутніх учителів англомовного професійно орієнтованого говоріння / В. В. Черниш // Нові концепції викладання іноземної мови в світлі сучасних вимог: Матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, 5 листопада 2014 року / Укл. Г. А. Турчинова, О. О. Яременко-Гасюк, М. О. Шутова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – С. 132–135.

511. Черныш В. В. Проблемы определения уровней владения будущими учителями английского языка профессионально ориентированной речью / Валентина Васильевна Черныш // Міжнародна науково-практична конференція «Тенденции развития языкового образования в современном мире». 20-21 грудня 2011 року, м. Мінськ, Минский государственный лингвистический университет.

512. Черныш В. В. Проблемы отбора компонентов содержания обучения будущих учителей англоязычного профессионально ориентированного говорения / Валентина Васильевна Черныш // Теоретические и практические аспекты лингвообразования: прикладная лингвистика и обучение иностранному языку в вузе / Сборник научных статей/ под ред. Л. С. Зникиной. – Кемерово: ГУ КузГТУ, 2009. – С.122–125.

513. Черныш В. В. Проблемы формирования у будущих учителей профессионально ориентированной англоязычной компетенции в говорении / Валентина Васильевна Черныш // Тезисы докладов международной научно-практической конференции «Нанотехнологии в лингвистике и в лингводидактике: миф или реальность? Опыт создания общего образовательного пространства СНГ» (в рамках Инновационной образовательной программы Московского государственного лингвистического университета «Система формирования языковой компетентности – важный фактор инновационного развития России (Лингвапарк)» (мероприятие 1.3.4.4). 14-16 ноября 2007 г. – М. – С. 58.

514. Черныш В. В. Содержание обучения будущих учителей англоязычному профессионально ориентированному говорению / Валентина Васильевна Черныш // «Повышение квалификации педагогических кадров в изменяющемся образовании: сборник научных статей Всероссийской научно-практической конференции, 27-28 декабря 2012 года» / Электронный сборник. Режим доступу: http://www.apkpro.ru/content/blogcategory/0/331/25/25.

515. Черныш В. В. Cовершенствование профессиональных умений учителя английского языка в рамках спецкурса «Обучение будущих учителей английского языка профессионально ориентированного говорения» / Валентина Васильевна Черныш // Формирование профессиональной компетентности специалиста средствами иностранного языка: Материалы международной научно-практической конференции «Реализация требований ФГОС в системе непрерывного иноязычного образования». – Москва, 2 – 3 февраля 2012 г. В двух книгах. Книга 2. – М., 2012. – С. 325–331.

516. Черниш В. В. Формування іншомовної компетентності в діалогічному мовленні / Валентина Василівна Черниш // Методика викладання іноземних мов і культур: теорія і практика / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – С. 302–340.

517. Черниш В. В. Формування у майбутніх цчителів умінь використання аудіо книжок на уроках англійської мови / Валентина василівна Черниш // вісник Київського національного ліенвістичного університету. Серія: Педагогіка та Психологія. – 2006. – Вип. 11. – С. 172–179.

518. Черниш В. В. A Teaching Guide to Some Useful Practical Classroom English Phrases / Валентина Василівна Черниш. – Бібліотечка журналу ― Іноземні мови. – Вип. 4/2009. – К.: Ленвіт, 2009. – 60 с.

519. Черниш В. В. Correct English Usage For Everyday And Professional Life / Валентина Василівна Черниш. – Бібліотечка журналу ― Іноземні мови. – Вип. 2/2009. – К.: Ленвіт, 2009. – 64 с.

520. Черниш В. В. Speak English Correctly / Валентина Василівна Черниш. – Бібліотечка журналу ― Іноземні мови. – Вип. 4 / 2008. – К.: Ленвіт, 2008. – 64 с.

521. Черниш В. В. Teacher Talk: Good Classroom Management In English (An Aid to Professional Conversation: a Guide to the Most Common Classroom English Vocabulary and a Collection of Common Errors). Посібник. / Валентина Василівна Черниш. – Бібліотечка журналу ―Іноземні мови. – Вип.1/2010. – К.: Ленвіт, 2010. – 64 с.

522. Чичерина Н. В. Самостоятельная работа: личностные стратегии изучения иностранного языка: [электронний ресурс] Н. В. Чичерина – Режим доступу: http://www.pomorsu.eu/ScientificLife/Library/Sbornic2/article15html.

523. Чужик А. С. Использование видеофонограммы для обучения диалогической речи на факультетах физического воспитания педвузов: дис. канд. пед. наук: 13.00.02 / Чужик А.С. – К., 1984. – 193 с.

524. Чурляева Н. П. Структурно-компетентностный подход к построению педагогической системы подготовки специалистов в техническом вузе: монография / Наталья Петровна Чурляева. – Красноярск: Тип. «Город», 2005. – 259 с.

525. Шадриков В. Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельности / В.Д. Шадриков. – М.: Издательство: «Наука», 1982. – 186 с.

526. Шарко В. Д. Сучасний урок: технологічний аспект: [посібник для вчителів і студентів] / Валентина Дмитрівна Шарко. – К., 2006. – 220 с.

527. Шарова Л. М. Формирование профессионально-этической культуры будущего учителя в процессе педагогического общения: дис. … кандидата пед.наук: 13.00.08 / Шарова Людмила Максимовна. – Брянск, 2003. – 189 с.

528. Шаронин В. Ю. Компетентностный подход в формировании содержания и реализации дисциплин по выбору студентов в вузе: автореф. дис. … на соискание ученой степени канд. пед. наук: 13.00.08 / Владислав Юрьевич Шаронин. – М., 2005. – 20 с.

529. Шатилов С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе / Шатилов С. Ф. – М.: Просвещение, 1986. – 223 с.

530. Шевченко Т. Ю. Обучение иноязычному полилоговому общению студентов-лингвистов: автореф. дис. на соиск. учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки, уровень профессионального образования)» / Татьяна Юрьевна Шевченко. – Пятигорск, 2008. – 23 с.

531. Шелухина Т. В. Совершенствование профессиональной компетентности учителей иностранных языков сельских школ в условиях учреждений дополнительного педагогического образования: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Шелухина Татьяна Владимировна. – Чебоксары, 2009. – 194 с.

532. Шипицо Л. В. Контроль устной речи (на начальном этапе обучения) / Л. В. Шипицо, под. ред. Е. Ю. Сосенко. – М.: Изд-во Московского университета, 1985. – 88 с.

533. Шерстюк О. М. Як аналізувати сучасний підручник / Олена Миколаївна Шерстюк // Іноземні мови. – 1997. – № 3. – С.65–67.

534. Штульман Э. А. К вопросу о методологии научных исследований / Эдуард Абрамович Штульман // Иностранные языки в школе. – 1988. – № 1. – С. 77–79.

535. Штульман Э. А. Основы эксперимента в методике обучения иностранным языкам / Эдуард Абрамович Штульман. – Воронеж: изд-во Воронеж. унив-та, 1971. – 135 с.

536. Штульман Э. А. Теоретические основы моделирования экспериментально-методического исследования в методике обучения иностранным языкам: автореф. дис. на соискание учен. степени док. пед. наук: спец. 13.00.02 ― Методика преподавания иностранных языков / Эдуард Абрамович Штульман. – М., 1982. – 52 с.

537. Шукліна С. І. Методика контролю рівня сформованості англомовної соціокультурної компетенції в рецептивних видах мовленнєвої діяльності майбутніх учителів: дис. … канд. пед. Наук: 13.00.02 / Шукана Світлана Іванівна. – К., 2006. – 289 с.

538. Щеголева О. Н. Типология заданий для самостоятельной контролируемой работы в свете компетентностного похода к обучению иностранному языку как специальности (на материале английского языка): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Щеголева Ольга Николаевна. – Ставрополь, 2006. – 203 с.

539. Щепилова А. В. Коммуникативно-когнитивный подход к обучению французскому языку как второму иностранному / Алла Викторовна Щепилова. – М.: ГОМЦ «Школьная книга», 2003. – 488 с.

540. Щукин А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц / Анатолий Николаевич Щукин. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. – 746 с.

541. Щукин А. Н. Методика обучения иностранным языкам: [курс лекций] / Анатолий Николаевич Щукин. – М.: Изд-во УРАО, 2002. – 288 с.

542. Щукин А. Н. Методика обучения речовому общению на иностранном языке: [учебное пособие для преподавателей и студентов языковых вузов] / Анатолий Николаевич Щукин. – М.: Издательство Икар, 2011. – 454 с.

543. Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам (теория и практика): [учеб. пособие для препод. и студ.] / Анатолий Николаевич Щукин. – М.: Филоматис, 2004. – 416 с.

544. Щукин А. Н. Современные интенсивные методы и технологии обучения иностранным языкам: [учебное пособие] / Анатолий Николаевич Щукин. – М.: Филоматис, 2008. – 188 с.

545. Щукина Э. И. Коммуникативные упражнения в видеозаписи для обучения устной диалогической речи студентов архитектурной специальности (на втором этапе обучения английскому языку): дис. … канд. пед. наук: 13.00.03. – К., 1991. – 299 с.

546. Языкова Н. В. Формирование профессиональной методической деятельности студентов педвузов, факультетов иностранных языков / Наталья Витальевна Языкова. – Улан-Удэ, 1994. – 237 с.

547. Языкова Н. В. Цели и содержание методической подготовки студентов педагогических факультетов иностранных языков / Наталья Витальевна Языкова // Иностранные языки в школе. – 1995. – № 1. – С. 57–61.

548. Яковлева Е. А. Развитие педагогической рефлексии будущих преподавателей колледжа в процессе профессиональной подготовки: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Яковлева Елена Александровна. – УФА, 2005. – 205 с.

549. Якупова А. Р. Активные формы обучения как фактор интенсификации ученого процесса в ходе преподавания гуманитарных дисциплин (на примере филиала «Восход» МАИ) / Алевтина Равильевна Якупова // Вестник Московского ун-та. Серия 20. Педагогическое образование. – 2010. – № 1. – С. 49–57.

550. Якушева Г. М. Коммуникативные способности как фактор развития профессиональных умений и навыков педагога / Г. М. Якушева // Приобщение к педагогической профессии: практика, концепции, новые структуры. – Воронеж, 1992. – С. 122–124.

551. Янкина Н. В. Формирование межкультурной компетентности студента университета: дис. … доктора пед.наук: 13.00.08 / Янкина Наталья Владиславовна. – Оренбург, 2006. – 360 с.

552. Яхнюк Т. О. Використання фрагментів художніх відеофільмів для навчання студентів мовних спеціальностей соціокультурної англійської лексики: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. / Яхнюк Тетяна Олександрівна. – К., 2002. – 223 с.

553. Acklam R. Teaching English with Cambridge English for Schools & Cambridge English Worldwide. Teacher Training Video. Teacher‘s Guide / R. Acklam – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 46 p.

554. Allan M. Teaching English with Video / Margaret Allan. – Harlow: Longman, 1991. – 118 p.

555. Altan M. Z. Self direction in professional development: a reflective approach / M.Z. Altan // Modern English Teacher. – 1997. – Vol. 6, No 2. – P. 7–13.

556. Altet M. Formateurs d‘enseignsnts. Quelle professionnalisation? / M. Altet, L. Paquay, Ph. Perrenoud – Bruxelles: Éditions De Boeck Université, 2005. – 294 p.

557. An Introduction to the Current European Context in Language Teaching: ECML Research and Development Report Series / Coordinator: Gábor Boldizsár, Project team: Magdalena Bedynska, Anthony DeGabriele, Geneviève Girard and others. – EMCL: Council of Europe Publishing, 2004. – 101 p.

558. Arbekova T. I. Correct English for Everyday Use / T.I. Arbekova. – М.: Высшая школа, 1990. – 221с.

559. Arnold J. Affect in Language Learning / J. Arnold. – Cambridg e: Cambridge University Press, 1999. – 57 p.

560. Audigier F. Compétences et contenus / François Audigier, Nicole Tutiaux-Guillon. – Bruxelles: Éditions De Boeck Université, 2008. – 224 p.

561. Audigier F. Curriculum, enseignement et pilotage / François Audigier, Marcel Crahay, Joaquim Dolz. – Bruxelles: Éditions De Boeck Université, 2006. – 280 p.

562. Beacco J.-C. Compétance de communication: objectif d‘enseignement aux pratiques de classe / J.-C. Beacco // Le français dans le monde. – 1980. – # 153. – P. 36–41.

563. Billett S. Learning Trough Practice: Models, Traditions, Orientations and Approaches (Professional and Practice-based Learning) / Stephen Billett. – Canberra: Springer, 2010. – 309 p.

564. Boletta W. Fast Fluency. Communication in English for the International Age / William Boletta. – N.Y.: Logos International, 1991. – 81 p.

565. Boyer H., Butzbach M., Pendanx M. Nouvelle introduction à la didactique du français langue étrangère. Le français sans frontières, outils pédagogiques / H. Boyer, M. Butzbach, M. Pendanx. – P.: Clé international, 1990. – 240 p.

566. Bowker D. Helping teachers to reflect – an application of NLP / D. Bowker // The Teacher Trainer. – 1998. – Vol.12, No 1. – P. 19–21.

567. Brinton D. M. Content-based second language instruction / D. M. Brinton, M. A. Snow, M. B. Wesche. – N. Y.: Newbury House Publishers, 1989. – 241 p.

568. Brinton D. M. New ways in content-based instruction / D. M. Brinton, P. Master (Eds). – Alexandria, VA: TESOL, 1997. – 302 p.

569. Brown G. Teaching the Spoken Language. An Approach based on the analysis of conversational English / Gillian Brown and George Yule. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – 162 p.

570. Brown H. D. Principles of Language Learning and Teaching. Second edition / Brown H. D. – N. Y.: Longman, 1994. – 477 p.

571. Brown H. D. Teaching by Principles: An Interactive Approach to Language Pedagogy / Brown H. D. – N.Y.: Prentice Hall Regents, 1994. – 186 p.

572. Calderhead J. Issues in reflective teaching / J. Calderhead, P. Gates // Conceptualizing Reflection in Teacher Development. – L. and N.Y.: Routledge Falmer, 2004. – P. 1–8.

573. Calderhead J. Conceptualizing reflection in teacher development / J. Calderhead, P. Gates. – L.: Falmer Press, 1993. – P. 1–9.

574. Carr M. Strategy acquisition and transfer among German and American children: Environment influences on metacognitive development / M. Carr, D.E. Kurtz, W. Schneider and other // Developmental Psychology. – 1989. – № 25. – P. 765–771.

575. Certificate in English Language Teaching to Young Learners (CELTAYL). – Cambridge: University of Cambridge, ESOL Examinations, ALTE, 2005. – 37 p.

576. Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages (CELTA). – Cambridge: University of Cambridge, ESOL Examinations, ALTE, 2006. – 23 p.

577. Chernysh V. V. Types of Spoken Tests for Assessing the Level of Professionally Oriented Speaking to the English Language Trainee Teachers / Valentyna Chernysh // Středoevropský Věstník pro vědu a výzkum. Central European Journal for Science and Research. – Praha: Publishing house Education and Science. – Nr. 2 (2). – P. 47–55.

578. Chernysh V. V. Ways of Formation of professionally Oriented Competence in Speaking to the English Language Trainee Teachers / V. V. Chernysh // Nauka I Studia. Pedagogiczne nauki. – Przemysl: Nauka I Studia, 2013. – Nr. 38 (106). – P. 5–13.

579. Cohen A. D. The impact of Strategies-Based Instruction on Speaking a Foreign Language. Research Report / Andrew D. Cohen, Susan J. Weaver, and Tao-Yuan Li. – Center for Advanced Research on Language Acquisition University of Minnesota, June 1996. – 51 p.

580. Cozzolino M. La Comunicazione invisibile. Gli aspetti non verbali della comunicazione: teorie, funzioni, lingua e segni / Mauro Cozzolino. – L., Madrid, N. Y., P., Rome: Edizioni Carlo Amore, Firera Publishing Froup, 2003. – 248 p.

581. Cyr P. Les stratégies d‘apprentissage / Paul Cyr / Collection dirigée par Robert Galisson. – P.: CLE International, 2006. – 181 p.

582. Czernysz W. W. Etykieta językowa jako część treści nauczania przyszłych nauczycieli anglojęzycznego fachowo orientowanego mówienia / Walentyna Wasylivna Czernysz // Nauka i Studia. Pedagogiczne nauki, psychologia i socjologia. – Przemyśl: Nauka I studia, 2012. – # 19 (64). – S. 13–21.

583. Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations (DeSeCo). Background Paper. – December 2001. – 12 p.

584. Defenition and Selection of Competencies (DESECO). Theoretical and Conceptual Foundations. Strategy Paper. – Organisation for Economic Cooperation and Development, October 2002. – 27 p.

585. Demeuse M. Développer un curriculum d‘enseignement ou de formation. Des options politiques au pilotage / M. Demeuse, Chr. Strauven avec la collaboration de X. Roegiers. – Bruxelles: Éditions De Boeck Université, 2006. – 301 p.

586. Diadori P. How to Train Language Teacher Trainers / Pierangela Diadori. – Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2012. – 243 p.

587. Dictionnaire de didactique du français langue étrangère et seconde / J.- P. Cuq. – P.: CLE International, 2003. – 303 p.

588. Diploma in Teaching English to Speakers of Other Languages. – Cambridge: University of Cambridge, ESOL Examinations, ALTE, 2005. – 32 p.

589. Dudley-Evans T. Development in ESP. A multi-disciplinary approach / T. Dudley-Evans, M. J. St. John. – Cambridge: Cabridge University Press, 1998. – 301 p.

590. Dupuis V. Facing the future Language educators across Europe / V. Dupuis, F. Heyworth, K. Leban and others. – European Centre for Modern Languages: Council of Europe Publishihg, September 2003. – 156 p.

591. English for Specific Purposes (ESP). National Curriculun for Universities / Колектив авторів: Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко, І. І. Зуєнок та ін. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.

592. European Language Portfolio – Adult version: Revised Edition. For personal and work-related language learning. – Council of Europe. CILT, the National Centre for Languages, 2007. – 40 p.

593. European Portfolio for Student Teachers of Languages. A reflection tool for language teacher education / D. Newby, R. Allan, A-B. Fenner and others. – Gratz, European Centre for Modern Languages: Council of Europe Publishing, 2007. – 89 p. http://www.ecml.at/epostl.

594. European Portfolio for Student Teachers of Languages. A reflection tool for language teacher education. User‘s Guide / D. Newby, R. Allan, A-B. Fenner and others. – Gratz, European Centre for Modern Languages: Council of Europe Publishing, 2007. – 11 p.

595. European Profile for Language Teacher Education – A Frame of Reference. Final Report. A report to the European Commission Directorate General for Education And Culture // Written by Michael Kelly, Michael Grenfell, Rebecca Allan and others. – September 2004. – 124 p.

596. Facing the future. Language educators across Europe / Véronique Dupuis, Frank Heyworth, Ksenija Leben and others. – Strasbourg: Council of Europe publishing, 2003. – 156 p.

597. Faerch C. Process and strategies in foreign language learning and communication / C. Faerch, G. Kasper // International Studies Bulletin. – 1989. – № 5. – P. 47–118.

598. Fenner A.-B. Approaches to Materials Design in European Textbooks: Implementing Principles of Authenticity, Learner Autonomy, Cultural Awareness / Anne-Brit Fenner and David Newby. – Council of Europe, European Centre for Modern Languages, January 2000. – 221 p.

599. Fox K. Watching the Englsih. The Hidden Rules of English Behaviour / Kate Fox. – L.: Hodder and stoughton Ltd, 2004. – 157 p.

600. Frendo E. How to Teach Business English / E. Frendo. – L.: Longman, Pearson Education Ltd., 2005. – 162 p.

601. Fulcher G. Testing Second Language Speaking / Glenn Fulcher. – Edinburgh: Longman, 2003. – 288 p.

602. Garbutt M. IELTS Strategies for Study. Reading, Writing, Listening and Speaking at University and College. Updated Edition. – Sydney: National Centre for English Language Teaching and Research, Ligare Pty Ltd, 2002. – 171 p.

603. Global Oral Assessment Scale. Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR), Language Policy Division. – Strasbourg. – January 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.coe.int/lang цитується по Черниш В. В. Методика формування професійно орієнтованої комунікативної компетенції у студентів мовних спеціальностей // Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій: [навч.-метод.посібник для студ.мовних спец. Осв.-кваліф.рівня ― магістр] / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2011. – С. 261–309.

604. Guimelli C. Problèmes psychologiques des méthodes audio-visuelles / C. Guimelli, M.-L. Rouauette M.-L. – P.: CLE International, 1979. – 80 p.

605. Hall G. E. Competency-Based Education: A process for the improvement of education / Gene E. Hall, Howard L. Jones. – Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1976. – 376 p.

606. Harmer J. The Practice of English Language Teaching / Jeremy Harmer. – Harlow: Pearson, Longman, 2007. – 448 p.

607. Harris V. Helping learners learn: exploring strategy instruction in language classrooms across Europe / Vee Harris with A. Gaspar, B. Jones and other. – Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2001. – 191 p.

608. Horwitz E. R. Language anxiety: from theory and research to classroom implications / E. R. Horwitz, D. J. Young. – Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1991. – 195 p.

609. Hutchinson T. English for Specific Purposes: A learning-centred approach / T. Hutchinson, A. Waters. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 183 p.

610. Ivanov A. O. English Conversational Formulas / A. O. Ivanov, J. Povey. – М.: Просвещение, 1989. – 128 р.

611. Jak mόwić po angielsku. Wzory dialogόw do matury I egzaminόw / Opracowanie Elżbieta Mańko. Konsultacja językowa Jenny Thomson. – Warszawa: Langenscheidt, 2005. – 143 s.

612. Jonnaert Ph. Curriculum et compétences / Philippe Jonnaert, Moussadak Ettayebi, Rosette Defise. – Bruxelles: Éditions De Boeck Université, 2009. – 116 p.

613. Jordan R. R. English for Academic Purposes: A Guide and Resource Book for Teachers (Cambridge Language Teaching Library) / R. R. Jordan. – Cambridge: Cambridge University Press, 2012. – 404 p.

614. Jordan R. R. ―Pyramid discussion / R. R. Jordan // English Language Teaching Journal. – 1990. – № 44 (1). – P. 46–54.

615. Kelly M. European Profile for Language Teacher Education – A Frame of Reference. Final Report. A report to the European Commission Directorate General for Education and Culture / M. Kelly, M. Grenfell, Rebecca Allan and others. – Southampton, 2004. – 124 p.

616. Kozub L. Fundamentals of English Pronunciation: [навчальний посібник з практичної фонетики англійської мови для студентів вищих навчальних закладів] / Lyuba Kozub. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. – 144 с.

617. La formation continue des enseignants: éducation permanente / sous la direction d‘Anita Weber et de Guy Jobert avec la participation de Christine Revuz. – P.: Centre National de Lettres, 1988. – 275 p.

618. Language Biography. European Language Portfolio. – Council of Europe. CILT, the National Centre for Languages, 2007. – 29 p.

619. Language in Language Teacher Education / edited by Hugh Trappes- Lomax & Gibson Ferguson. – Amsterdam, Philadelpihia: John Benjamin Publishing Co., 2002. – 259 p.

620. Language Learner Strategies: 30 Years of Research and Practice / Editors: Andrew D. Cohen and Ernesto Macaro. – Oxford: Oxford University Press, 2008. – 344 p.

621. Language Learning Strategies in Independent Settings (Second Language Acquisition) / Edited by Stella Hurd and Tim Lewis. – Multilingual Matters, 2008. – 304 p.

622. LeDoux J. The Emotional Brain / J. LeDoux. – N. Y.: Simon & Schuster, 1996. – P. 25.

623. Livingston J. A. Effects of metacognitive instruction on strategy use of college students: unpublished manuscript / J. A. Livingston. – Buffalo: State University of New York, 1996. – 349 p.

624. Livingstone C. Role Play in Language Learning / C. Livingstone. – M., 1988. – P. 62.

625. Lonergan J. Video in Language Teaching / J. Lonergan. – Cambridge: Cambridge University Press, 1992. – 133 p.

626. Luoma S. Assessing Speaking / Sari Luoma. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 212 p.

627. Macaro E. Learning strategies in foreign and second language classrooms / Ernesto Macaro. – L., N. Y.: CONTINUUM, 2001. – 282 p.

628. Malderez A. Mentor courses: [a resource book for trainer-trainers] / A. Malderez, C. Bodoczky. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999. – 221 p.

629. MacIntyre P. D. How does Anxiety Effects Second Language Learning?: A Reply to Sparks and Ganshow / Peter D. MacIntyre // Modern Language Journal. – 1995. – № 79 (1). – P. 90–99.

630. Matthews D. J. Patterns of Competence in Early Adolescence: A Domain Specific Approach to Gifted Education / Dona J. Matthews. – University of Toronto, 1990. – 174 p.

631. McIntyre D. Theory, theorizing and reflecting in initial teacher education / Donald McIntyre // Conceptualizing Reflection in Teacher Development. – L. and N. Y.: Routledge Falmer, 2004. – P. 39–51.

632. Mothe J.-C. L‘évaluation par les tests dans la classe de français / J.-C. Mothe. – Paris: BELC, 1975. – 144 p.

633. Multilingual glossary of language testing terms // Studies in Language Testing [prepared by ALTE members]. – L.: Cambridge University Press, 1998. – 404 p.

634. National Language Standards (Revised 2005). – L.: CILT, 2005. – 82 p.

635. National Professional Standards for Teachers. February 2011. – Melbourne: AITSL Ltd, 2011. – 28 p.

636. Nikandrov N. D. Open Address to the Speech Communication Association Research Colloquium / N.D. Nikandrov. – M., 1996 – July.

637. Nunan D. Language Teaching Methodology. A textbook for teachers / David Nunan. – N. Y.: Prentice Hall International English Language Teaching, 1991. – 264 p.

638. Nunan D. The Learner-Centred Curriculum. A Study in second language teaching. Cambridge Applied Linguistics / David Nunan – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 196 p.

639. O‘Malley J. M. Learning Strategies in Second Language Acquisition / J. Michael O‘Malley, Anna Uhl Chamot. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 412 p. (265 p. У Задорожної в монографії).

640. Olstain E. Course Design: Developing Programs and Materials for Language Learning (CambridgeLanguage Teaching Library) / Elite Olstain, Fraida Dubin. – Cambridge: Cambridge University Press, 2000. – 194 p.

641. Oral Assessment Criteria Grid (CEFR Table 3) Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR), Language Policy Division. – Strasbourg. – January 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.coe.int/lang.

642. Oxford R. L. Hero with a Thousand Faces: Learner Autonomy, Learning Strategies and Learning Tactics in Independent Language Learning / Rebecca L. Oxford // Language Learning Strategies in Independent Settings. – Cromwell Press Ltd., 2008. – P. 41–63.

643. Oxford R. L. Language Learning Strategies: What every teacher should know / Rebecca L. Oxford. – Boston: Heinle & Heinle, 1990. – 87 p.

644. Papen R. A. Le rôle des stratégies d‘apprentissage dans le processus d‘appropriation d‘une langue seconde / R. A. Papen // La revue de l‘AQEFLS. – 1993. – № 14.4. – P.11–26.

645. Professional Standards for Teachers. Core. – L.: TDA, 2007. – 14 p.

646. Reeves J. Professional Learning as Relational Practice / Jenny Reeves. – L.: Springer. Rizvi, F. and Lingard, R., 2010. – 190 p.

647. Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR). Manual. – Strasbourg: Language Police Division, January 2009. – 188 p.

648. Relevant Qualitative Factors for Production. Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR), Language Policy Division. – Strasbourg. – January 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.coe.int/lang.

649. Richards Jack C. Approaches and Methods in Language Teaching: A Description and Analysis / Jack C. Richards, T. Rodgers. – Cambridge: Cambridge University Press, 1991. – 270 p.

650. Richards Jack C. Curriculum Development in Language Teaching (Cambridge Language Education) / Jack C. Richards. – Cambridge: Cambridge University Press, 2001. – 321 p.

651. Richards Jack C. Longman Dictinary of Language Teaching and Applied Linguistics / Jack C. Richards, Richard Schmidt with H. Kendricks and Y. Kim. – L.: Longman, Pearson Education, 2002. – 595 p.

652. Richards Jack C. Professional development for language teachers / J.C. Richards, T. Farrell. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 202 p.

653. Roberts J. Language teacher education / Jon Roberts. – N. Y.: and L.: Prentice Hall, 1998. – 346 p.

654. Rothwell W. J. Competency-Based Training Basics / William J. Rothwell, James M. Graber. – Alexandria, Va: ASTD Press, 2010. – 146 p. – (ASTD Training Basics Series).

655. Salient Characteristics of CEFR Levels (2009), Relevant Qualitative Factors for Spoken Interaction. Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR), Language Policy Division.ь– Strasbourg. – January 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.coe.int/lang.

656. Scales of language proficiency (1992).

657. Schiffler L. Interaktiver Fremdsprachenunterricht / L. Schiffler. – Stuttgart, 1980. – S. 344.

658. Scovel T. Effect of Affect on Foreign Language Learning: A Review of the Anxiety Research / T. Scovel // Language Learning. – 1978. – № 28. – P. 129–142.

659. Spratt M. The TKT Course / Mary Spratt, Alan Pulverness, Melanie Williams. – Cambridge: Cambridge University Press, 2005. – 192 p.

660. Stempleski S., Tomalin B. Video in Action: Recipes for using Video in Language Teaching / S. Stempleski, B. Tomalin. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 167 p.

661. Supplementary Criteria Grid: ― Plus Levels. Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (CEFR), Language Policy Division. – Strasbourg. – January 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.coe.int/lang.

662. Swan M. Thinking about Language Teaching. Selected articles 1982 – 2011 / Michael Swan. – Oxford: Oxford University Press, 2012. – 230 p.

663. Tagliante C. L‘évaluation et le Cadre européen commun / Christine Tagliante. – P.: CLE international, 2007. – 207 p.

664. Tanko G. Into Europe. Prepare for modern English exams: the writing handbook / Gyula Tanko; [series editor J. C. Alderson]. – Budapest: Teleki Laszlo foundation. British Council, Hungary, 2005. – 307 p.

665. Tardif J. Pour un enseignement stratégique: l‘apport de la psychologie cognitive / Jacques Tardif. – Montréal: Les Éditions Logiques, 1992. – 474 p.

666. Tarone E. Communication strategies in East-West interactions / E. Tarone, G. Yule // Discourse across cultures. Ed. By Smith L. Hemel. – hempstead: Prentice Hall, 1987. – P. 49–65.

667. Tarone E. Some thoughts of on the notion of ― communication strategy / T. Tarone // Strategies in interlaguage communicvation. Ed. By Faerch C. and Kasper G. – L.: Longman, 1983. – P. 61–74.

668. Tchernyche V. V. Etes vous un bon étudiant en langue étrangère? / Valentine Tchernyche // Іноземні мови. – № 1. – 2007. – С.60–61.

669. Tchernyche V. V. Quel type d‘étudiant en langue étrangère êtes-vous? / Valentine Tchernyche // Іноземні мови. – № 4. – 2007. – С.55–56.

670. Teachers‘ Standards in England. – L.: DfE, 2011. – 11 p.

671. Teaching Knowledge Test. – Cambridge: University of Cambridge. ESOL Examinations, ALTE, 2006. – 11 p.

672. The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching and Assessment. – Strasbourg, 2001. – 260 p.

673. The Impact of Strategies-based Instruction on Speaking a Foreign Language. Research Report / A. D. Cohen, S. J. Weaver, T.-Y. Li. – Center for Advanced Research on Language Acquisition University of Minnesota, 1996. – 51 p.

674. The Training of Teachers of a Foreign Language: Developments in Europe. Main Report. A Report to the European Commission Directorate General for Education and Culture. Revised Report / Written by Michael Kelly, Michael Grenfell, Angela Gallagher-Bett and others. – Southampton: School of Modern Languages, University of Southampton, August 2002. – 85 p.

675. Thornbury S. How to Teach Speaking / Scott Thornbury. Series edotor: Jeremy Harmer. – Harlow: Pearson, Longman. – 2008. – 156 p.

676. Thornbury S. The CELTA Course. Trainee Book / Scott Thornbury, Peter Watkins. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 216 p.

677. Tillit B. Speaking Naturally. Communication Skills in American English / Bruce tillit, Mary Newton Bruder. – Cambridge: Cambridge University Press, 2007. – 216 p.

678. TKT. Teaching Knowledge Test. Examination Report. Module 1. 2006. – Cambridge: University of Cambridge. ESOL Examinations, ALTE, 2006. – 12 p.

679. TKT. Teaching Knowledge Test. Examination Report. Module 2. 2006. - Cambridge: University of Cambridge. ESOL Examinations, ALTE, 2006. – 11 p.

680. TKT. Teaching Knowledge Test. Examination Report. Module 3. 2006. – Cambridge: University of Cambridge. ESOL Examinations, ALTE, 2006. – 11 p.

681. Trappes-Lomax H. Trenholm S. Interpersonal Communication / S. Trenholm, A. Jensen. – Oxford: Oxford University Press, 2004. – 434 p.

682. Trenholm S. Interpersonal Communication / S. Trenholm, A. Jensen. – Oxford: Oxford University Press, 2004. – 434 p.

683. Tuning Educational Structures in Europe: Final Report. Phase One. / ed. Julia González. Robert Wagenaar. – University of Deusto, 2003. – 316 p.

684. Underhill N. Testing Spoken Language. A handbook of oral testing techniques / Nic Underhill, Series Editor Penny Ur. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 117 p.

685. Wallace M. J. Action Research for Language Teachers / Michael J. Wallace. – Cambridge: Cambridge University Press, 1998. – 158 p.

686. Wallace M. J. Training Foreign Language Teachers. A Reflective Approach / Michael J. Wallace. – Cambridge: Cambridge University Press, 1995. – 180 p.

687. White R. The ELT Curriculum: Design. Innovation and Management (Applied Language Studies) / Ronald White. – Oxford: Blackwell Publishers, 2000. – 193 p.

688. Williams M. Psychology for language teachers: social construvist approach / M. Williams, R. L. Burdon. – Cambridge: Cambridge University Press, 1997. – 240 p.

689. Yalden J. Principles of Course Design for Language Teaching / Janice Yalden. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – P. 10–50.