Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лексикология английского языка \ 4250. Дисертаційна робота Просодична організація англомовних інтерв‘ю (експериментально-фонетичне дослідження)

Дисертаційна робота Просодична організація англомовних інтерв‘ю (експериментально-фонетичне дослідження)

« Назад

Код роботи: 4250

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Лексикологія анлійської мови

Тема: Просодична організація англомовних інтерв‘ю (експериментально-фонетичне дослідження)

Кількість сторінок: 221

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 3000 грн

Перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади вивчення просодичної організації англомовного інтерв‘ю

1.1. Лінгвістичні аспекти актуалізації англомовних інтерв‘ю

1.1.1. Інтерв‘ю як об‘єкт лінгвістичного дослідження

1.1.2. Комунікативно-прагматичні особливості інтерв‘ю

1.2. Соціокультурна основа актуалізації інтерв‘ю

1.2.1. Соціокультурні фактори просодичної організації інтерв‘ю

1.2.2. Функціональні різновиди англомовних інтерв‘ю

1.3. Мовні, позамовні та просодичні засоби актуалізації інтерв‘ю

1.3.1. Взаємодія мовних і позамовних засобів реалізації англомовних інтерв‘ю

1.3.2. Особливості функціонування просодичних засобів актуалізації англомовних інтерв‘ю

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Програма і методика експериментально-фонетичного дослідження просодичної організації текстів англомовних інтерв‘ю

2.1. Мета і завдання експериментально-фонетичного дослідження

2.2. Програма експериментально-фонетичного дослідження

2.3. Методика експериментально-фонетичного дослідження

2.3.1. Підбір корпусу експериментального матеріалу

2.3.2. Методика проведення аудиторського аналізу

2.3.3. Методика проведення акустичного аналізу

2.3.4. Обробка, оцінка й оформлення результатів експерименту

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Результати аудитивного аналізу просодичної організації текстів англомовних інтерв‘ю

3.1. Аудитивний аналіз експериментального матеріалу аудиторами-інформантами

3.2. Аудитивний аналіз експериментального матеріалу аудиторами-фонетистами

3.2.1. Особливості просодичної організації підготовлених інтерв‘ю

3.2.2. Специфіка просодичної організації непідготовлених інтерв‘ю

3.2.3. Показники частоти актуалізації просодичних засобів оформлення англомовних інтерв‘ю

Висновки до розділу 3

Розділ 4. Результати акустичного аналізу просодичної організації текстів англомовних інтерв‘ю

4.1. Частотні характеристики англомовних інтерв‘ю

4.2. Темпоральні характеристики англомовних інтерв‘ю

4.3. Динамічні характеристики англомовних інтерв‘ю

4.4. Лінгвістична інтерпретація результатів дослідження

Висновки до розділу 4

Висновки

Список використаних джерел

Список ілюстративного матеріалу

Додаток А. Інформація про аудиторів

Додаток Б. Зразки протоколів реєстрації відповідей аудиторів

Додаток В. Приклади графічної реєстрації інтонаційного оформлення підготовлених англомовних інтерв‘ю

Додаток Г. Приклади графічної реєстрації інтонаційного оформлення непідготовлених англомовних інтерв‘ю

Додаток Д. Фрагмент акустичного аналізу просодичних параметрів англомовних інтерв‘ю

Вступ

Дисертацію присвячено вивченню просодичної організації інтерв‘ю на матеріалі англомовних радіо- і телеінтерв‘ю. У роботі обґрунтовано теоретичні засади просодичного оформлення англомовних інтерв‘ю, розроблено комплексну методику експериментально-фонетичного дослідження актуалізації інтерв‘ю, виявлено спільні та відмінні просодичні засоби, за допомогою яких реалізуються англомовні радіо- і телеінтерв‘ю.

Результати дослідження інтонаційного оформлення діалогічного [60; 98], монологічного [110; 145; 244], емоційного мовлення [2; 80; 81; 260], мовлення засобів масової комунікації [43; 44], взаємодії просодичних підсистем актуалізації висловлення [34; 41; 54; 107; 198; 240; 246; 249; 250; 251; 256; 270] доводять важливу роль просодичних засобів у передачі інформації в актуалізації підготовлених і непідготовлених інтерв‘ю, створенні комунікативного каркасу мовлення [94]. Сучасні дослідження з інтонології свідчать про те, що успішність спілкування значною мірою залежить від коректного інтонування висловлень [14; 97; 267; 268; 283; 284]. З одного боку, звукова реалізація тексту має свою специфіку залежно від комунікативної й інформативної мети [186; 187; 249]. Разом із тим, інтонаційна структура усного тексту перебуває у найтіснішій залежності від специфіки жанрів і стилістичних різновидів текстів [262].

Закономірностям функціонування інтерв‘ю як одного з найпоширеніших жанрів масової комунікації приділяється значна увага в наукових працях із журналістики [15; 17; 69; 109; 121; 189], психології [21; 86], лінгвістики [43; 90; 136; 154; 181; 182; 265; 287] тощо. Зокрема, диференційні ознаки інтерв‘ю систематизовано в теоретичних та експериментальних розвідках із різних позицій: розгляду жанрової специфіки й функціональних характеристик інтерв‘ю [70; 133; 146; 269], розвитку інтерв‘ю як соціально-зумовленого жанру [73; 135; 273], композиційних і структурно-семантичних особливостей тексту інтерв‘ю [8; 49; 115; 116; 201; 257; 258], синтактико-стилістичних ознак інтерв‘ю [12; 280], інтонаційного оформлення інтерв‘ю [121; 289].

Низка просодичних характеристик виступала окремим об‘єктом на матеріалі англомовних радіоінтерв‘ю [43; 44], а також у межах комплексних досліджень визначення ролі просодії в організації інтерв‘ю [22; 115; 116; 130], встановлення семантико-синтаксичних і просодичних особливостей аргументативного дискурсу в інтерв‘ю [141], виявлення окремих комунікативних та інтонаційних особливостей дискурсу телеінтерв‘ю [233] тощо.

Проте результати досліджень просодичного оформлення інтерв‘ю не отримали досі належного ступеня систематизації й узагальнення теоретичних положень щодо функціонування системи просодичних засобів реалізації англомовних інтерв‘ю з урахуванням впливу соціокультурних факторів на актуалізацію текстів зазначеного жанру. Відтак вивчення просодичної організації англомовних інтерв‘ю в сучасній лінгвістиці стає об‘єктом комплексного експериментально-фонетичного дослідження, що підвищує його новизну.

Актуальність дослідження зумовлена загальною спрямованістю сучасної фонології на дослідження просодії розмовного мовлення, в тому просодичної організації текстів масової комунікації, зокрема інтерв‘ю. Звернення до проблеми просодичної організації інтерв‘ю пов‘язане з потребою адекватного інтонування текстів масової комунікації, адже такі питання у сучасній лінгвістиці залишаються нерозв‘язаними. З огляду на це виникає необхідність комплексного експериментально-фонетичного дослідження, присвяченого вивченню просодичної організації інтерв‘ю в сучасній англійській мові.

Метою роботи є вивчення просодичної організації англомовних теле- і радіоінтерв‘ю.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:

- обґрунтувати теоретичні засади вивчення просодичної організації англомовного інтерв‘ю;

- виокремити провідні комунікативні та лінгвістичні фактори, які впливають на просодичну організацію інтерв‘ю;

- розкрити методологічні положення експериментального вивчення функціонування системи просодичних засобів актуалізації англомовних інтерв‘ю;

- дослідити перцептивні та акустичні характеристики просодики англомовних інтерв‘ю;

- виявити спільні і варіативні особливості просодичної актуалізації підготовлених і непідготовлених англомовних інтерв‘ю.

Об’єктом дослідження є усна реалізація підготовлених і непідготовлених інтерв‘ю англомовними індивідами різних соціокультурних рівнів.

Предметом дослідження є просодична організація англомовних підготовлених і непідготовлених інтерв‘ю.

Матеріалом дослідження слугує корпус радіо- і телеінтерв‘ю, відібраних аудіокурсів англійської мови, а також інтерв‘ю, записаних із всесвітньої мережі Інтернет за період з 2008 по 2014 рік тривалістю звучання 3 год 47 хв. 16 сек. Загальний обсяг експериментального матеріалу складає 39 радіо- і телеінтерв‘ю різного ступеня підготовленості (743 репліки). Респондентами виступили носії англійської мови різних соціокультурних рівнів.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і вирішення конкретних завдань застосовано теоретичні загальнонаукові (узагальнення, абстрагування, класифікація, індукція, дедукція) та емпіричні загальнонаукові методи (порівняння, вимірювання) для огляду вивченості англомовних інтерв‘ю, а також для виявлення функціональних, прагматичних ознак англомовних інтерв‘ю; метод моделювання і графічної інтерпретації для визначення характеру взаємодії просодичних засобів в організації текстів указаного типу; метод семантичного і комунікативно-прагматичного аналізу для встановлення особливостей просодичної організації англомовних інтерв‘ю; метод зіставлення для реєстрації спільних і відмінних просодичних параметрів у текстах, створених мовцями з різним ступенем підготовленості та різного соціокультурного рівня. Розробка програми і методики, а також виконання експериментального дослідження ґрунтується на експериментально-фонетичних методах, а саме аудитивному й акустичному аналізі, вимірюванні, порівнянні й лінгвістичній інтерпретації результатів дослідження, а також на спеціальних методах (звукозапис, інтонографічний аналіз, спектральний аналіз) для проведення фонетичного експерименту, а саме виявлення спільних і відмінних просодичних засобів інтонаційної організації англомовних інтерв‘ю і кількісному методі обробки експериментальних даних для підтвердження переважання тих чи інших просодичних засобів у досліджуваних різновидах англомовних інтерв‘ю.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертаційному дослідженні обґрунтовано теоретичні засади вивчення просодичної організації англомовного інтерв‘ю, виокремлено провідні комунікативні (участь щонайменше двох співрозмовників; поперемінна адресація мовлення; можливе пряме зіткнення думок; псевоінтимність; змістовий і конструктивний зв'язок висловлень; відносна повнота і розгорнутість висловлень; обмеженість обміну рольовими функціями; позиція адресата зайнятя певною множинністю людей; індивідуалізованість висловлень; офіційність; тяжіння висловлень до автосемантичності) та лінгвістичні (стислість, лаконічність висловлень, своєрідна сфера розмови, використання специфічних стилістичних засобів) ознаки просодичної організації англомовних інтерв‘ю, які уможливлюють його розгляд як монологізованого діалогу.

У роботі уточнено поняття просодичної організації. Розкрито роль компонентів інтонації (мелодики, темпу, фразового наголосу, гучності, ритму і тембру) просодичної організації підготовлених і непідготовлених інтерв‘ю (спадний термінальний тон, розширений і середній тональний діапазон, низький і середній знижений рівні початку висловлень, низький і наднизький рівні їх завершення; помірні гучність і темп). Експериментально встановлено основні закономірності взаємодії соціокультурних (ступінь підготовленості мовлення, прагматична спрямованість, соціокультурний рівень мовця) і просодичних (тип передшкали, тип термінального тону, рівень початку синтагми, швидкість зміни напряму руху термінального тону, тип інтервалу на ділянці "передтермінальна частина – ядро", гучність) засобів просодичної організації англомовних підготовлених і непідготовлених інтерв‘ю (локалізація максимуму основного тону, варіювання максимуму інтенсивності). Описано відмінності просодичної організації підготовлених (варіювання максимуму частоти основного тону в межах від середньої підвищеної до наднизької; сповільнення темпу висловлень; переважання довгих, середніх і коротких пауз) і непідготовлених (варіювання максимуму частоти основного тону в межах від низької до наднизької; прискорення темпу висловлень; збільшення частки коротких і надкоротких пауз) англомовних інтерв‘ю.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що дані стосовно просодичної організації англомовних інтерв‘ю сприятимуть розвитку прикладних аспектів фоностилістики, інтонології, риторики. Крім того, основні положення, результати і висновки дисертаційного дослідження можуть бути використані під час викладання курсу теоретичної (розділ: "Надсегментний рівень мови") і практичної фонетики англійської мови (розділи: "Інтонація усного мовлення", "Риторика", "Фоностилістика"), у курсах за вибором з інтонаційного оформлення тексту, на заняттях з практики мовлення для формування інтонаційних навичок студентів, а також при написанні наукових робіт у галузі англійської філології.

На захист виносяться такі основні положення:

1. Інтерв‘ю як комунікативна одиниця є утворенням, що містить у собі ознаки і монологу, і діалогу. Основними рисами інтерв‘ю як діалогу є наявність щонайменше двох співрозмовників, поперемінна адресація мовлення, пряма безпосередня форма спілкування, можливе пряме зіткнення думок. Монологічними особливостями інтерв‘ю, у свою чергу, є розгорнутість викладу матеріалу респондентом, чіткість формулювань і висновків, які робить кореспондент, відносна повнота охоплення теми, обмежена можливість обміну рольовими функціями. Отже, інтерв‘ю виступає монологізованим діалогом, який тяжіє до автосемантичності і характеризується специфічним використанням мовних засобів, а також інтонаційним оформленням.

2. Серед низки комунікативних і лінгвістичних ознак, які впливають на просодичне оформлення інтерв‘ю, провідними є стислість, але чіткість висловлень, специфічна сфера розмови, обсяг висловлень, соціокультурний рівень мовця, рівень підготовленості мовлення та жанр інтерв‘ю.

3. Вивчення перцептивних характеристик англомовних інтерв‘ю дало змогу встановити, що мовлення у непідготовлених інтерв‘ю сприймається слухачами як більш переконливе, виразне та емоційне у порівнянні з мовленням у підготовлених інтерв‘ю.

4. Інтонаційне оформлення підготовлених інтерв‘ю характеризується такими просодичними ознаками: переважне використання спадного ядерного тону у низькому і середньому тональному рівнях; вживання інтенсифікаторів, які актуалізуються за рахунок спеціального підйому; середні за тривалістю паузи, незначне використання заповнених пауз хезитації зі збільшенням їх кількості відповідно до зниження соціокультурного рівня; варіювання темпу від помірного до сповільненого; відносно рівномірна промінантність наголошених і ненаголошених складів у межах інтоногруп; незначне використання позамовних засобів, за виключенням підгрупи інтерв‘ю з мовцями низького соціокультурного рівня.

5. Просодичній актуалізації непідготовлених інтерв‘ю притаманне використання таких базових просодичних засобів: переважання спадного тону різного висотнотонального рівня; вживання спеціального підйому більшою мірою у мовленні респондентів високого і середнього соціокультурного рівнів; велика частотність коротких пауз, пауз хезитації, часто заповнених словами-паразитами; варіювання темпу від помірного до прискореного; змішаний ритм; варіювання гучності від помірної до підвищеної; використання позамовних засобів, особливо для мовців середнього і більшою мірою низького соціокультурного рівня.

Обсяг і структура дисертації. Робота складається з переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаної літератури і джерел ілюстративного матеріалу та додатків. Обсяг тексту дисертації складає 170 сторінок, загальний обсяг дисертації разом із списком використаної літератури та додатками становить 221 сторінок. Бібліографія включає 295 джерела, серед яких 61 іноземними мовами. Список джерел ілюстративного матеріалу складається із 39 позицій. Текст роботи доповнюють додатки, викладені на 14 сторінках.

Список скорочень та умовних позначень містить використані у дисертації термінологічні скорочення та позначення з їх розшифровкою.

У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження, її актуальність, визначено мету й завдання, об‘єкт і предмет, сформульовано положення, що виносяться на захист, висвітлено наукову новизну, теоретичне і практичне значення, описано методи дослідження, подано дані про апробацію результатів дослідження.

У першому розділі узагальнено наявні у фаховій літературі відомості та основні положення про інтерв‘ю як інформаційний жанр; встановлюється специфіка впливу соціокультурних чинників на закономірності взаємодії мовних і позамовних засобів актуалізації інтерв‘ю; аналізуються результати теоретичних й експериментальних досліджень з актуалізації англомовних інтерв‘ю; здійснюється загальний опис особливостей функціонування просодичних засобів в тексті англомовного інтерв‘ю; визначається і формулюється алгоритм завдань подальшого експериментального дослідження просодичної організації цих текстів.

У другому розділі описано програму і методику проведення експериментально-фонетичного дослідження; побудовано схему послідовних етапів дисертаційної роботи, яка включає методики встановлення інформаційної структури тексту, проведення аудитивного й електроакустичного аналізу та їх інтерпретацію.

У третьому розділі наведено результати аудитивного аналізу соціокультурних особливостей просодичної організації текстів англомовних радіо- і телеінтерв‘ю аудиторами – носіями мови та фонетистами.

У четвертому розділі висвітлено просодичні параметри соціокультурних особливостей просодичної організації англомовних інтерв‘ю, визначених за допомогою акустичного аналізу і подано лінгвістичну інтерпретацію отриманих даних.

У загальних висновках викладено результати теоретичного й експериментального дослідження, сформульовано основні висновки й окреслено перспективи подальшої розробки зазначеної проблеми.

Список використаної літератури охоплює перелік джерел українською, російською англійською та німецькою мовами.

Список ілюстративного матеріалу містить перелік джерел для формування корпусу експериментального матеріалу.

У додатках указано інформацію про аудиторів, подано зразки протоколів реєстрації відповідей аудиторів, наведено найтиповіші тексти інтерв‘ю, відібрані під час аудитивного аналізу для подальшої інструментальної перевірки та викладено результати кількісного аналізу показників актуалізації інваріантних ознак просодичної організації текстів англомовних радіо- і телеінтерв‘ю.

Висновки

За результатами виконання дисертаційного дослідження встановлено закономірності взаємодії просодичних засобів просодичної організації англомовних інтерв‘ю.

На підставі аналізу й узагальнення існуючих теоретичних поглядів та експериментальних даних щодо трактувань поняття інтерв‘ю як специфічного комунікативного і пізнавально-виховного засобу, яке фокусує в собі низку комунікативних і лінгвістичних ознак, ми визначаємо його статус як монологізованого діалогу. Комунікативними ознаками інтерв‘ю як діалогу, є участь щонайменше двох співрозмовників; поперемінна адресація мовлення; зверненість мовлення до співрозмовника; можливе пряме зіткнення думок; псевдоінтимність; змістовий і конструктивний зв'язок висловлень; як монологу - відносна повнота і розгорнутість висловлення; обмеженість обміну рольовими функціями; позиція адресата зайнята певною множинністю людей; індивідуалізованість висловлень респондентів; офіційність; тяжіння висловлень до автосемантичності. Лінгвістичними ознаками інтерв‘ю є стислість, лаконічність висловлень, своєрідна сфера розмови, використання специфічних стилістичних засобів.

Результати експериментального дослідження підтвердили теоретичне припущення про те, що у процесі комунікації кожен індивід певного соціокультурного рівня, який дає інтерв‘ю, завдяки безпосередній комунікативній практиці закріплює у своїй свідомості найбільш загальні або інваріантні соціокультурні моделі просодичної організації інтерв‘ю. В актах подальшої розумово-мовленнєвої діяльності залежно від конкретного жанру та ступеня підготовленості мовець відтворює на ґрунті цих інваріантів усі притаманні його внутрішній культурі варіанти актуалізації інтерв‘ю. Розроблена комплексна методика експериментально-фонетичного дослідження просодичної організації англомовних інтерв‘ю передбачала: добір інформантів і запис експериментального матеріалу; перцептивний аналіз відібраних уривків інтерв‘ю аудиторами-інформантами; аудитивний аналіз озвучених уривків аудиторами-фонетистами; акустичний аналіз просодичних (темпоральних, тональних, динамічних) характеристик актуалізації англомовних інтерв‘ю; лінгвістична інтерпретація і узагальнення результатів експериментально-фонетичного дослідження.

Аудитивний аналіз особливостей реалізації просодичної організації англомовних інтерв‘ю, який передбачав вивчення перцептивних характеристик інтерв‘ю, показав, що у межах класифікації експериментальні тексти характеризуються низкою спільних і відмінних ознак. Специфіка просодичної організації англомовних інтерв‘ю, різних за ступенем підготовленості, жанром і соціокультурним рівнем мовця, забезпечується такими просодичними засобами:

1) спадний термінальний тон (низький у всіх групах незалежно від ступеня підготовленості, соціокультурного рівня мовців і жанрової приналежності; високий із тенденцією до збільшення показників у групі непідготовлених інтерв‘ю);

2) розширений (у підготовлених інтерв‘ю) і середній тональний діапазон (у непідготовлених інтерв‘ю);

3) низький і середній знижений рівні початку висловлення;

4) низька і наднизька зони їх завершення;

5) помірна зона гучності й темпу.

Інваріантними просодичними засобами актуалізації підготовлених і непідготовлених інтерв‘ю є паузи (середньої тривалості – для підготовлених інтерв‘ю, короткі – для непідготовлених), ритм (змішаний – для підготовлених інтерв‘ю, простий – для непідготовлених), а також варіювання гучності (від помірної до підвищеної – для підготовлених інтерв‘ю, від помірної до зниженої – для непідготовлених).

Ґрунтуючись на отриманих даних, було визначено такі інваріантні ознаки інтерв‘ю незалежно від ступеня підготовленості, жанрової специфіки та соціокультурного рівня мовців:

1) локалізація максимуму частоти основного тону;

2) варіювання максимуму інтенсивності.

Узагальнення показників акустичного аналізу англомовних радіо- і телеінтерв‘ю показало, що вони диференціюються завдяки таким просодичним ознакам:

1) варіювання максимуму частоти основного тону (варіювання у межах зон від середньої підвищеної до наднизької – для підготовлених інтерв‘ю, варіювання у межах від низької до наднизької зон – для непідготовлених інтерв‘ю);

2) середньозвукова тривалість висловлень, яка свідчить про сповільнення темпу в підготовлених інтерв‘ю та про прискорення темпу в процесі актуалізації непідготовлених інтерв‘ю;

3) тривалість пауз;

4) локалізація максимуму інтенсивності.

Лінгвістична інтерпретація даних аудитивного й акустичного аналізу особливостей просодичної організації англомовних інтерв‘ю засвідчив подібність між цими показниками й уможливлює подальше використання результатів дослідження в теоретичних і практичному курсі з фонології.

До перспективних напрямів дослідження в галузі просодичних засобів актуалізації англомовних інтерв‘ю слід віднести вивчення питань, пов‘язаних із гендерними особливостями актуалізації підготовлених і непідготовлених інтерв‘ю, дослідження когнітивних особливостей відбору й застосування мовних, зокрема просодичних, і позамовних засобів актуалізації підготовлених і непідготовлених інтерв‘ю порівняно з іншими текстами засобів масової комунікації.

Окрім того, перспективним вважаємо вивчення спільних і диференційних просодичних засобів американського та британського варіанту англійської мови у процесі оформлення текстів зазначеного жанру.

Список використаних джерел

1. Александрова О. А. Речекоммуникативный статус паузы колебания: дис. … канд. филол. наук: 10.02.19 / Александрова Ольга Александровна. - Великий Новгород, 2004. - 208 с.

2. Алексієвець О. М. Просодичні засоби інтенсифікації висловлювань сучасного англійського мовлення / Оксана Миколаївна Алексієвець. - Тернопіль: Економічна думка, 2002. - 200 с.

3. Андреева Г. Р. Политические клише и штампы в современном английском языке / Г. Р. Андреева // Вопросы германской и романской филологии. - Вып. 6. - СПб.: МГУ им. А. С. Пушкина. - С. 105-108.

4. Анощенкова А. М. Интонационные характеристики спонтанной речи и чтения диалогического текста (экспериментально-фонетическое исследование): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / А. М. Анощенкова. - М., 1977. - 24 с.

5. Антипова А. М. Интонация английского языка: [учебн. пособие] / Антонина Михайловна Антипова. - М.: МГПИИЯ им. М. Тореза, 1972. - 144 с.

6. Антипова А. М. О взаимодействии вербальных и невербальных средств общения в спонтанной разговорной речи / А. М. Антипова // Проблема спонтанной разговорной речи. - 1989. - Вып. 332. - С. 61-75.

7. Антипова А. М. Система английской речевой интонации / Антонина Михайловна Антипова. - М.: Высшая школа, 1979. - 131 с.

8. Апалат А. П. Структура, семантика и прагматика текстов-интервью (на материале современной англоязычной прессы): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / А. П. Апалат. - К., 2003. - 20 с.

9. Артемов В. А. Метод структурно-функционального изучения речевой интонации / Владимир Алексеевич Артѐмов. - М.: Наука, 1974. - 130 с.

10. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Нина Давидовна Арутюнова. - [2-е изд.] - М.: Языки русской культуры, 1999. - 894 с.

11. Архангельский Л. М., Социальная природа и роль массового общения / Л. М. Архангельский, Б. А. Юферов // Социальная среда и личность. - Свердловск: Свердловский гос. пед. ин-т., 1969. - С. 27-48.

12. Архипов А. Ф. Некоторые синтактико-стилистические особенности жанра радиоинтервью в их экстралингвистической обусловленности (на материале радиовещания ГДР) / А. Ф. Архипов // Сборник научных трудов Московского государственного педагогического института иностранных языков им. М. Тореза. - 1974. - Вып. 82. - С. 91-97.

13. Бабчук Ю. Й. Просодичні характеристики вигуків у сучасному англійському дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Ю. Й. Бабчук. - К., 2014. - 19 с.

14. Багмут А. Й. Семантика і інтонація в українській мові / Алла Йосипівна Багмут. - К.: Наукова думка, 1991. - 168 с.

15. Бараневич Ю. Д. Жанры радиовещания (Проблемы становления, формирования, развития) / Юрий Дмитриевич Бараневич. - К.-Одесса: Вища школа, 1978. - 194 с.

16. Баранов А. Н. Лексические показатели минимальных диалогов (элементы типологии) / А. Н. Баранов, Е. А. Иванова // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. - 1999. - № 1. - С. 76-87.

17. Барманкулов М. К. Журналистика для всех: (Общность и специфика жанров печати, телевидения и радиовещания) / Марат Карибаевич Барманкулов - Алма-Ата: Казахстан, 1979. - 318 с.

18. Бахтин М. М. Проблема речевых жанров / М. М. Бахтин // Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. - М.: Искусство, 1979. - С. 237-280.

19. Башкина Б. М. Физические параметры просодии речи и их измерение / Б. М. Башкина, Л. Д. Бухтилов. - Минск: Минский гос. пед. ин-т иностр. языков, 1977. - 62 с.

20. Бгажноков Б. Х. Особенности радиоречи / Б. Х. Бгажноков // Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. - М.: Наука, 1974. - С. 66-80.

21. Белановский С. А. Глубокое интервью: [учебн. пособие] / Сергей Александрович Белановский. - М.: Никколо-Медиа, 2001. - 320 с.

22. Беличенко Л. Г. Прагматическая функция просодии в некоторых видах реализаций информационно-публицистического текста / Л. Г. Беличенко // Просодические средства организации стилистически разных текстов в современом английском языке. - М., 1985. - С. 43-63.

23. Белл Р. Т. Социолингвистика: Цели, методы и проблемы / Роджер Т. Белл; [пер. с англ. В. А. Виноградова]. - М.: Международные отношения, 1980. - 320 с.

24. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Эмиль Бенвенист. - М.: Прогресс, 1974. - 447 с.

25. Биркенбил В. Язык интонации, мисики, жестов / Вера Биркенбил; [пер. с нем. А. Желнин]. - СПб.: Питер Пресс, 1997. - 224 с.

26. Биссималиева М. К. О понятиях "текст" и "дискурс" / М. К. Биссималиева // Филологические науки. - 1999. - № 2. - С. 78-85.

27. Блохина Л. П. Специфика фонетической организации спонтанных текстов / Л. П. Блохина // Звучащий текст. - М., 1983. - С. 61-76.

28. Блохина Л. П. Методика анализа просодических характеристик речи / Л. П. Блохина, Р. К. Потапова. - М.: Наука, 1977. - 84 с.

29. Блохина Л. П. Просодические характеристики речи и методы их анализа / Л. П. Блохина. - М.: МГПИИЯ им. М. Тореза, 1980. - 75 с.

30. Бобырева Е. В. Семантика и прагматика инициальных и финальных реплик диалога: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 "Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика" / Е. В. Бобырева. - Волгоград, 1996. - 24 с.

31. Богданов В. В. Речевое общение: Прагматические и семантические аспекты: [учебн. пособие] / В. В. Богданов. - Ленинград: Изд-во Ленинградского ун-та, 1990. - 88 с.

32. Больц Н. Азбука медиа / Н. Больц. - М.: Европа, 2011. - 136 с.

33. Борев В. Ю. Культура и массовая коммуникация / В. Борев, А. Коваленко. - М.: Наука, 1986. - 301 с.

34. Бровченко Т. А. Метод статистического анализа в фонетических исследованиях / Т. А. Бровченко, П. Д. Варбанец, В. Г. Таранец. - Одесса: Одесский гос. ун-т им. И. И. Мечникова, 1976. - 100 с.

35. Бровченко Т. А. Уровневая структура устного текста и его просодический анализ / Т. А. Бровченко // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мєчнікова. Серія: Філологія, мовознавство. - 2007. - Т. 12, Вип. 3. - С. 31-38.

36. Бубнова Г. И. Коммуникативная функция интонации в диалоге (экспериментально-фонетическое исследование на материале французского языка): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.05 "Романские языки" / Г. И. Бубнова. - М., 1980. - 25 с.

37. Бубнова Г. И. Лингвистические проблемы экспериментального изучения звучащей речи: просодический аспект (на материале французского языка): автореф. дис. на соискание ученой степени доктора филол. наук: спец. 10.02.05 "Романские языки" / Г. И. Бубнова. - М., 1992. - 37 с.

38. Бузаров В. В. Изучение диалогической коммуникации - основная задача коммуникативной грамматики / В. В. Бузаров // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. - 2002. - № 1. - С. 148-152.

39. Бурая Е. А. К вопросу о периодичности как основе ритма / Е. А. Бурая // Фонология и интонация. - 1983. - Вып. 216. - С. 118-130.

40. Вакуленко М. О. Аналіз та синтез звукових спектрів людського мовлення / М. О. Вакуленко // Пульсар. - 1999. - № 6-7. - С. 20-23.

41. Валігура О. Р. Класифікація загально лінгвістичних ознак мовної інтерференції / О. Р. Валігура // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: І міжнар. наук.-практ. конф., 14 квітня 2014 р.: матеріали. - К., 2014. - С. 3-5.

42. Валігура О. Р. Соціолінгвістична специфіка дослідження текстів масової комунікації / О. Р. Валігура, Л. С. Козуб // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. - 2005. - Т. 8, № 1. - С. 10-14.

43. Василенко Н. В. Дискурсивна модель англомовного радіоінтерв‘ю / Н. В. Василенко // Вісник Київського нац. лінгвістичного університету. - 2001. - Т. 4, № 2. - С. 90-97.

44. Василенко Н. В. Інтонація мовлення в засобах масової комунікації / Н. В. Василенко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія: Мова, освіта, культура: наукові парадигми і сучасний світ. - 2002. - № 6. - С. 49-52.

45. Виноградов В. В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика / Виктор Владимирович Виноградов. - М.: Изд-во академии наук СССР, 1963. - 255 с.

46. Винокур Т. Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения / Татьяна Григорьевна Винокур. - М.: Наука, 1993. - 172 с.

47. Вольфовська О. О. Ритмічна організація промов сучасних політичних діячів Німеччини (експериментально-фонетичне дослідження): дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Ольга Олександрівна Вольфовська. - К., 2012. - 221 с.

48. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / Илья Романович Гальперин. - М.: КомКнига, 2007. - 144 с.

49. Гапотченко Н. Є. Структурні та жанрово-стилістичні особливості текстів інтерв‘ю в сучасній французькій пресі (комунікативно-прагматичний аспект): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.05 "Романські мови" / Н.Є. Гапотченко. - К., 2005. - 20 с.

50. Глинчевский Э. И. Средства речевого воздействия в языке СМИ / Э. И. Глинчевский // Вестник МГУ. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2005. - № 4. - С. 18-27.

51. Григорян Н. Р. Роль просодии и семантико-синтаксических структур в определении коммуникативных целей высказывания / Н. Р. Григорян, Е. М. Музя // Записки з романо-германської філології. - О.: КП ОМД, 2014. - Вип. 1 (32). - С. 52-60.

52. Гумников И. С. К вопросу о факторах, влияющих на процессы порождения и восприятия высказывания / И. С. Гумников // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. - 2012. - №3. - С. 5-11.

53. Гуревич И. М. Об интонационном параллелизме как типе межфразовой связи реплик в диалоге / И. М. Гуревич // Коммуникативная функция текстовой просодии. - 1986. - Вып. 274. - С. 77-81.

54. Дворжецкая М. П. Организующая функция просодии текста / М. П. Дворжецкая // Тезисы пленарных докладов Моск. ин-та иностр. языков им. М. Тореза. - М.: Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков им. М. Тореза, 1982. - С. 42-44.

55. Дейк ван Т. А. Язык. Познание. Коммуникация / Тѐн Андриус ван Дейк; [ред. В. И. Герасимова; сост. В. В. Петрова]. - М.: Прогресс, 1989. - 312 с.

56. Демьянков В. З. Тайна диалога: (Введение) / В. З. Демьянков // Диалог: Теоретические проблемы и методы расследования / В. З. Демьянков. - М.: ИНИОН РАН, 1992. - С. 10-44.

57. Денискіна Г. О. Репліка-стимул як елемент внутрішньої композиції вільного телеінтерв‘ю / Г. О. Денискіна // Актуальні проблеми менталінгвістики. - 2003. - Ч. 2. - С. 26-35.

58. Добросклонская Т. Г. Медиалингвистика: системный подход к изучению языка СМИ (Современная английская медиаречь) / Татьяна Георгиевна Добросклонская - М.: Флинта: Наука, 2008. - 264 с.

59. Долинин К. А. Интерпретация текста: Французский язык: [учебное пособие] / Константин Аркадьевич Долинин. - М.: КомКнига, 2010. - 304 с

60. Доля І. В. Інтонаційна варіативність висловлень позитивної та негативної оцінки в англомовному діалогічному радіодискурсі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / І. В. Доля. - К., 2014. - 20 с.

61. Драганов А. К. Диалогическая природа публицистического текста / А. К. Драганов // Синтаксис предложения и текста. - 1989. - С. 12-17.

62. Дудик П. С. Із синтаксису простого речення: Синтаксис. Речення. Класифікація речень. Односкладне речення / Петро Семенович Дудик. - Вінниця: Принт Плюс, 1999. - 298 с.

63. Еникеев М. И. Общая и социальная психология: [учебник для вузов] / Марат Исхакович Еникеев. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 1999. - 624 с.

64. Есперсен О. Философия грамматики / Отто Есперсен; [пер. с англ. В. В. Пасека и С. П. Сафроновой]. - М.: Издательство иностранной литературы, 1958. - 404 с.

65. Жакиева К. Темпоральные аспекты фоностилистической организации лекторской речи / К. Жакиева // Коммуникативная функция текстовой просодии. - 1986. - Вып. 274. - С. 5-12.

66. Загуменнов А. П. Компьютерная обработка звука / Александр Петрович Загуменнов. - М.: НТ Пресс, 2004. - 512 с.

67. Зарва М. В. Слово в эфире: О языке и стиле радиопередач / Майа Владимировна Зарва. - [2-е изд.]. - М.: Искусство, 1977. - 179 с.

68. Захарчук Н. Характеристика діалогу як типу тексту / Н. Захарчук // Актуальні проблеми філології та американські студії: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 квіт. 2008 р. - К., Національний авіаційний університет, 2008. - С. 385-386.

69. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості: [підручник] / Володимир Йосипович Здоровега. - Львів: ПАІС, 2004. - 268 с.

70. Зильберт Б. А. Социопсихолингвистическое исследование текстов радио, телевидения, газеты / Борис Александрович Зильберт. - Самара: Изд-во Самарского университета, 1986. - 211 с.

71. Зінченко О. А. Фонетичні параметри усного мовлення чоловіків і жінок (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі німецького спонтанного мовлення): дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Зінченко Оксана Анатоліївна. - К., 2011. – 253 с.

72. Златоустова Л. В. Универсалии в просодической организации текста (на материале славянских, германских и романских языков) / Л. В. Златоустова // Вестник Московского государственного университета. Серия 9: Филология. - 1983. - № 4. - С. 69-78.

73. Іванов В. Ф. Теоретико-методологічні основи вивчення змісту масової комунікації / Валерій Феліксович Іванов. - К.: ВІПОЛ, 1996. - 201 с.

74. Игнатов Н. Г. Роль СМИ в процессе формирования общественного мнения / Н. Игнатов, С. Мотков // Вестник Московского государственного университета. Серия 10: Журналистика. - 1997. - № 1. - С. 19-27.

75. Ільченко О. М. Дискурсивні стандарти сучасної англійської мови науки / О. М. Ільченко // Studia Linguistica: [зб. наук. праць]. - 2013. - Вип. 7 - C. 327-337.

76. Ильясова С. В. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы / С. В. Ильясова, Л. П. Амири. - М.: Флинта; Наука, 2012. - 296 с.

77. Інтонаційна виразність звукового мовлення засобів масової інформації / А. Й. Багмут, Т. О. Бровченко, І. В. Борисюк, Г. П. Олійник. - К.: Наукова думка, 1994. - 190 с.

78. Казак М. Ю. Медиатекст: сущностные и типологические свойства / М. Ю. Казак // Global Media Journal. - 2011. - T. II, Вып. 1. - [Режим доступа]: http://globalmediajournal.sfedu.ru.

79. Калашова А. С. Лингвопрагматические особенности референции дейктических элементов в политическом дискурсе / А. С. Калашова // Вестник МГОУ. - Серия: Лингвистика. - 2013. - № 5. - С. 6-13.

80. Калита А. А. Актуалізація емоційно-прагматичного потенціалу висловлення / Алла Андріївна Калита. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. - 318 с.

81. Калита А. Критерий уровня актуализации эмоционально-прагматического потенциала высказывания / А. Калита, Л. Тараненко // Наукові записки. - Випуск 105 (1). - Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. - С. 476-484.

82. Калита А. А. Проблеми інтонаційної зв‘язності дискурсу / А. А. Калита // Актуальні проблеми вивчення мови, мовлення і перекладу. - 1997. - Вип. 2. - С. 34-38.

83. Калита А. А. Фонетичні засоби актуалізації смислу англійського емоційного висловлювання / Алла Андріївна Калита. - К.: Видавничий центр КДЛУ, 2001. - 351 с.

84. Карасик В. И. Язык социального статуса / Владимир Ильич Карасик. - М.: Генезис, 2002. - 333 с.

85. Касевич В. Б. Ударение и тон в языке и речевой деятельности / В. Б. Касевич, Е. М. Шабельникова, В. В. Рыбин. - Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1990. - 248 с.

86. Квале С. Исследовательское интервью / Стейнар Квале; [пер. с англ. М. Р. Мироновой]. - М.: Смысл, 2003. - 301 с.

87. Кереева С. Б. Социальная обусловленность интонационной вариативности речи (экспериментально-фонетическое исследование на материале английского языка): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / С. Б. Кереева. - М., 1988. - 23 с.

88. Кирей Л. Л. Роль интонации в спонтанных диалогических текстах / Л. Л. Кирей // Проблемы супрасегментной фонетики. - Вып. 248. - 1985 - С. 19-31.

89. Кирей Л. Л. Роль интонационных и синтаксических средств в организации английской спонтанной диалогической речи (экспериментально-фонетическое исследование на материале английского спонтанного диалога): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Л. Л. Кирей. - М., 1988. - 21 с.

90. Киричук Л. М. Стратегічна організація самопрезентації мовця в англомовному інтерв‘ю / Л. М. Киричук // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. - 2008. - № 5. - С. 28-32.

91. Клименюк О. В. Методологія та методи наукового дослідження / Олександр Валеріанович Клименюк. - К.: Міленіум, 2005. - 184 с.

92. Ковалевська Т. Ю. Актуальні проблеми вербального впливу / Т. Ю. Ковалевська // Одеський лінгвістичний вісник. - 2014. - Вип. 3. - С. 110-117.

93. Ковальова Т. А. Діалогічне мовлення в художній літературі крізь призму сучасної лінгвістики / Т. А. Ковальова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. - 2005. - № 7. - С. 74-80.

94. Кодзасов С. В. Интонация вопросительных предложений: форма и функции / С. В. Кодзасов // Диалоговое взаимодействие и представление знаний. - Новосибирск: Вычислительный центр СО АН СССР, 1985. - С. 48-63.

95. Козирева М. С. Чинник слухача в англомовному неофіційному діалогічному дискурсі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04. "Германські мови" / М. С. Козирева. - Харків, 2006. - 20 с.

96. Корнійко І. В. Віртуальні інтерв‘ю як одна з форм віртуального дискурсу / І. В. Корнійко // Мовні і концептуальні картини світу: зб. наук. праць КНУ ім. Т. Шевченка. - К., 2000. - С. 206-212.

97. Корчагина Е. Ю. О классификации публицистических жанров радиоречи с точки зрения интонационной фоностилистики / Е. Ю. Корчагина // Вопросы фоностилистики. - 1980. - Вып. 152. - С. 134-152.

98. Костюк С. В. Полилог в деловом общении / С. В. Костюк // Вестник Московского университета. Серия 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2001. - № 3. - С. 88-99.

99. Коццолино М. Невербальная коммуникация. Теории, функции, язык и знак / Мауро Коццолино; [пер. с итал. О. А. Шипилова]. - Х.: Изд-во "Гуманитарный центр", 2009. - 248 с.

100. Кравченко Н. А. Роль пауз в усилении воздействующего эффекта устного дискурса / Н. А. Кравченко // Записки з романо-германської філології. – 2001. – Вип. 10. – С. 83–88.

101. Краснова И. Е. О некоторых проблемах профессиональной речи в социлингвистическом освещении / И. Краснова, А. Марченко // Теоретические проблемы социальной лингвистики. - М.: Наука, 1981. - С. 324-343.

102. Крестинский С. В. Коммуникативная загрузка молчания в диалоге / С. В. Крестинский // Личностные аспекты языкового общения. - Калинин, 1989. - С. 92-98.

103. Кривошея Г. П. Журналістика: поняття, терміни [навч. посібник] / Григорій Петрович Кривошея. - К.: КиМУ, 2004. - 202 с.

104. Кудиба С. Мовний взаємовплив як проблема мовленнєвого спілкування / С. Кудиба // Семантика мови і тексту. - Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2012). -Івано-Франківськ, 2012. - С. 279-281.

105. Кузнецова Н. А. Структура и функции нисходящих тонов и их вариантов в современном английском языке (экспериментально-фонетическое исследование): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Н. А. Кузнецова. - М., 1988. - 18 с.

106. Кузьмина Н. А. Современный медиатекст / Н. А. Кузьмина. - Омск: ПЦ "Татьяна", 2011. - 414 с.

107. Кулиш Л. Ю. Психолингвистические аспекты восприятия устной иноязычной речи (Зависимость от речевых характеристик говорящего) / Лариса Юлиановна Кулиш. - К.: Вища школа, 1982. - 208 с.

108. Кульчицька О. О. Темпоральні особливості англійського літературного мовлення / О. О. Кульчицька // Вісник Прикарпатського ун-ту. Серія: Філологія. - 1995. - Вип. 1. - С. 141-146.

109. Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста: [учебник] / Галина Викторовна Лазутина. - М.: Аспект-Пресс, 2001. - 240 с.

110. Лапунова О. В. Полифоничность французского новостного телевизионного дискурса в функциональном аспекте: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.05 "Романские языки" / О. В. Лапунова. - Минск, 2014. - 25 с.

111. Лебедева О. В. Диалог как результат социального взаимодействия / О. В. Лебедева // Социокультурное варьирование в языке. - 2001. - Вып. 452. - С. 118-127.

112. Левенкова Е. Р. Синтаксическая пауза как выразительное средство в устной монологической речи / Е. Р. Левенкова, О. С. Миндрул // Функционально-семантические аспекты языковых явлений (на материале германских языков). - Куйбышев, 1989. - С. 66-73.

113. Леонтьев А. А. Особенности общения по радио и телевиденью / А. А. Леонтьев // Психолингвистические проблемы массовой коммуникации. - М.: Наука, 1974. - С. 49-52.

114. Леонтьев А. А. Речь в криминалистике и судебной психологи / А. А. Леонтьев, А. М. Шахнарович, В. И. Батов. - М.: Наука, 1977. - 62 с.

115. Леонтьева Н. А. Роль просодии в организации интервью (экспериментально-фонетическое исследование на материале американского варианта английского языка): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Н. А. Леонтьева. - Москва, 1982. - 20 с.

116. Леонтьева Н. А. О временной организации квазиспонтанного текста (на материале американского радиоинтервью) / Н. А. Леонтьева // Проблема спонтанной разговорной речи. - 1989. - Вып. 332. - С. 34-43.

117. Лещенко А. В. Лингвистические трактовки дискурса: интеракциональный аспект / А. В. Лещенко // Одеський лінгвістичний вісник. - 2014. - Вип. 4. - С. 154-158.

118. Лизанчук В. Радіоінтерв‘ю: чи не найпростіший жанр? / В. Лизанчук // Теле- та радіожрналістика. - 2011. - Вип. 10. - С. 14-30.

119. Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В. Н. Ярцева]. - М.: Советская энциклопедия, 1990. - 685 с.

120. Лукина М. М. Технология интервью: [учеб. пособие] / Мария Михайловна Лукина. - М.: Аспект Пресс, 2005. - 192 с.

121. Лысенко И. А. Интонационные характеристики интервью (на материале французского языка) / И. А. Лысенко // Коммуникативная функция текстовой просодии. - 1986. - Вып. 274. - С. 33-40.

122. Любосветов Д. И. Акустическая природа радиовещания / Д. И. Любосветов // Вестник Московского государственного университета. Серия 10: Журналистика. - 1997. - № 3. - С. 37-47.

123. Лютянська Н. І. Мас-медійний дискурс: типологічні та структурно-організаційні особливості / Н. І. Лютянська // Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. - Серія: Філологічні науки: у 2-х томах. - 2014. - Т. 2. - С. 135-140.

124. Ляшкевич А. Діалог як лінгвістичне поняття / А. Ляшкевич // Південний архів. - 1999. - Вип. 5-6. - С. 354-361.

125. Маклаков А. Г. Общая психология / Анатолий Геннадьевич Маклаков. - СПб.: ПИТЕР, 2001. - 592 с.

126. Максименко С. Д. Общая психология / Сергей Дмитриевич Максименко. - М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2004. - 528 с.

127. Малюга Е. Н. Коммуникативные стратегии расчлененных вопросов в деловом интервью в речи женщин и мужчин / Е. Н. Малюга, С. С. Коготкова // Вестник МГОУ. - Серия: Лингвистика. -2014. - № 5. - С. 38-44.

128. Масленникова А. А. Монолог в жанре интервью [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.phil.pu.ru/depts/02/anglistikaXXI_01/38.htm.

129. Масова комунікація / А. З. Москаленко, Л. В. Губернський, В. Ф. Іванов, В. А. Вергун. - К.: Либідь, 1997. - 216 с.

130. Мелещенко Л. В. О некоторых аспектах организующей роли просодии спонтанного монологического текста (на материале английских текстов-интервью) / Л. В. Мелещенко // Коммуникативная функция текстовой просодии. - 1986. - Вып. 274. - С. 124-133.

131. Микулич А. В. Просодические характеристики английской официально-деловой и непринужденной диалогической речи в условиях интерферентности: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / А. В. Микулич. - Минск, 1988. - 24 с.

132. Минаева С. А. Проблемы организации речевого сообщения в устных видах массовой коммуникации / С. А. Минаева // Место и функции массовой коммуникации (радио, телевидение, кино, пресса) в процессе педагогического воздействия: материалы I Всероссийской научно-теорет. конф., 28-29 ноября 1975 г. - М., МПИИЯ им. М. Тореза, 1975. - С. 51-53.

133. Миронченко В. Я. Діалогічні жанри радіомовлення: [навч. посібник] / Віктор Якович Миронченко. - К.: Вища школа, 1978. - 51 с.

134. Миронченко В. Я. Основи інформаційного радіомовлення: [підручник] / Віктор Якович Миронченко. - К.: ІЗМН, 1996. - 440 с.

135. Михайлин І. Л. Основи журналістики: [підручник] / Ігор Леонідович Михайлин. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 496 с.

136. Мкртчян Т. Ю. Речевое поведение журналистов в политическом теле- и радиоинтервью (на материале русского и английского языков): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / Т. Ю. Мкртчян. - Ростов-на-Дону, 2004. - 22 с.

137. Мозолевська А. С. Лінгвопрагматичний аспект інформативності інтерв‘ю (на матеріалі сучасної французької преси): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.05 "Романські мови" / А. С. Мозолевська. - К., 2014. - 20 с.

138. Монахова Т. Сучасна типологізація текстів у лінгвістиці / Т. Монахова // Семантика мови і тексту. - Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції (Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2012). - Івано-Франківськ, 2012. - С. 414-416.

139. Морозов В. П. Искусство и наука общения: невербальная коммуникация / Владимир Петрович Морозов. - М.: ИП РАН, Центр "Искусство и наука", 1998. - 164 с.

140. Морозова І. Б. Комунікативна активність особистості в процесі в процесі мовного діалогічного спілкування / І. Морозова, В. Александрова // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - 2001. - № 5. - С. 131-134.

141. Нестерова Т. А. Семантико-синтаксические и просодические особенности аргументативного дискурса в интервью (на материале английского языка) / Т. А. Нестерова // Записки з романо-германської філології. - 2001. - Вип. 10. - С. 131-142.

142. Олейник Е. Ю. Просодическая организация синтаксически неполных повествовательных фраз в английском непринужденном диалоге: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Е. Ю. Олейник. - Минск, 1991. - 21 с.

143. Олексієнко Л. П. Прагматична характеристика та структурна організація англійського діалогу / Л. П. Олексієнко // Вісник КНУ ім. Т. Г. Шевченка. - 2001. - Вип. 31. - С. 25-28.

144. Основы теории коммуникации / [ред. М. А. Василенко]. - М.: Гардарики, 2003. - 615 с.

145. Панасенко Н. И. Интонационные средства выражения субъективной модальности в английском монологе-рассуждении (экспериментально-фонетическое исследование): дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Панасенко Наталья Ивановна. - К., 1985. - 191 с.

146. Пельт В. Д. Интервью / В. Д. Пельт // Теория и практика советской периодической печати / [ред. В. Д. Пельт]. - М.: Высшая школа, 1980. - С. 225-239.

147. Перебийніс В. І. Статистичні методи для лінгвістів / Валентина Ісидорівна Перебийніс. - Вінниця: Нова книга, 2002. - 168 с.

148. Петренко І. В. Лінгвоакустичні характеристики паузації в сучасному англомовному лекційному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження чоловічого та жіночого мовлення в дидактичній сфері): дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Петренко Інна Володимирівна. - К., 2000. - 210 с.

149. Петренко С. В. Літературно-критичні жанри сучасного англомовного медійного дискурсу: комунікативно-когнітивний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / С. В. Петренко. - Київ, 2013. - 20 с.

150. Петрянкина В. И. Функционально-семантический аспект интонации / Валентина Ивановна Петрянкина. - М.: Изд-во Университета дружбы народов, 1988. - 192 с.

151. Пиз А. Язык жестов / Аллан Пиз // Язык жестов. Позы спящего: Nonfiction: [пер. с англ. Н. Е. Котляра, Л. Островского; сост. В. В. Шарпило]. - Минск: ПАРАДОКС, 1995. - С. 9-256.

152. Питання інтонації: Експериментально-фонетичне дослідження / [ред. Л. А. Близниченко]. - К.: Наукова думка, 1967. - 106 с.

153. Полонский А. В. Массмедийный текст: запрос на концепцию / А. В.Полонский // Проблемы лингвистики и лингводидактики. - Вып. 2. - Белгород, 2014. - С. 182-186.

154. Попова Е. А. Культурно-языковые характеристики политического дискурса (на материале газетных интервью): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 "Общее языкознание" / Е. А. Попова. - Волгоград, 1995. - 20 с.

155. Потапенко С. І. Мовна особистість у просторі медійного дискурсу (Досвід лінгвокогнітивного аналізу) / Сергій Іванович Потапенко. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. - 360 с.

156. Потапов В. В. Языковая специфика структурно-компонентной актуализации ритма речи / В. В. Потапов // Вопросы языкознания. - 1993. - № 5. - С. 83-97.

157. Потапова Р. К. Язык, речь, личность / Р. К. Потапова, В. В. Потапов. - М.: Языки славянской культуры, 2006. - 496 с.

158. Почепцов Г. Г. О коммуникативной типологии адресата / Г. Г. Почепов // Речевые акты в лингвистике и методике: сб. научн. трудов. - Пятигорск, 1986. - С. 10-17.

159. Прокопенко А. В. Інтерв‘ю в передвиборчому американському дискурсі: структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / А. В. Прокопенко. – Донецьк, 2013. – 20 с.

160. Пруха Я. Теория речевой деятельности и исследования массовой коммуникации / Я. Пруха // Основы теории речевой деятельности. - М.: Наука, 1974. - С. 286-300.

161. Радиожурналистика / [Н. С. Барабаш, Л. Д. Болотова, В. В. Гаспарян и др.]; под ред. А. А. Шерель. - [3-е изд., испр. и доп.]. - М.: МГУ: Наука, 2005. - 478 с.

162. Речевая коммуникация в политике / [под общ. ред. Л. В. Минаевой]. - М.: Флинта: Наука, 2007. - 248 с.

163. Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации / Е. Ф. Тарасов, Н. А. Безменова, Л. Г. Лузина и др. - М.: Наука, 1990. - 136 с.

164. Рубчак О. Б. Аудитивний аналіз англомовних радіо- і телеінтерв‘ю аудиторами - носіями мови / О. Б. Рубчак // Збірник наукових праць Полтавського нац. пед. ун-ту ім. В. Г. Короленка. - 2013. – № 5 – С. 108–114.

165. Рубчак О. Б. Вплив соціокультурних чинників на просодичну організацію мовлення респондентів теле- та радіоінтерв‘ю / О. Б. Рубчак // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. - 2008. - № 5. - С. 421-423.

166. Рубчак О. Б. Лексико-фразеологічні та граматичні особливості текстів англомовних інтерв‘ю / О. Б. Рубчак // Україна і світ: діалог мов і культур: наук.-практ. конф, 21-23 березня 2012 р.: матеріали. - С. 293-295.

167. Рубчак О. Б. Методика проведення експериментально-фонетичного дослідження англомовних радіо- і телеінтерв‘ю / О. Б. Рубчак // Germanistik in der Ukraine. - 2012. - С. 130-135.

168. Рубчак О. Б. Методичні засади аудитивного аналізу англомовних радіо- і телеінтерв‘ю / О. Б. Рубчак // Перші Почепцовські читання: міжнар. наук. конф., 25-27 вересня 2013 р.: матеріали. - К., 2013. - С. 158-160.

169. Рубчак О. Б. Мовні характеристики текстів англомовних інтерв‘ю / О. Б. Рубчак // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. - 2012. - № 6 (231). - С. 90-93.

170. Рубчак О. Б. Особенности функционирования просодических средств актуализации англоязычных радио- и телеинтервью / О. Б. Рубчак // Известия Гомельского гос. ун-та им. Ф. Скорины. - 2014. - Вып. 1 (82). - С. 129-133.

171. Рубчак О. Б. Роль інтервю в комунікації як складовій загальнокультурного простору / О. Б. Рубчак // Мова, освіта, кульутра в контексті Болонських реалій: наук.-практ. конф., 2-4 квітня 2008 р.: матеріали. - К., 2008. - С. 156-159.

172. Рубчак О. Б. Систематизація функціональних різновидів текстів англомовних інтерв‘ю / О. Б. Рубчак // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство). - 2012. - Вип. 105 (2). - С. 552-557.

173. Рубчак О. Б. Специфіка актуалізації текстів теле- та радіоінтерв‘ю / О. Б. Рубчак // Актуальні проблеми філології та американські студії: І міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 квітня 2008 р.: матеріали. - К., 2008. - С. 209-211.

174. Рубчак О. Б. Специфіка функціонування позамовних засобів в англомовних радіо- і телеінтерв‘ю / О. Б. Рубчак // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти: І міжнар. наук.-практ. конф., 14 квітня 2014 р.: матеріали. - К., 2014. - С. 78-80.

175. Сапрыгина Н. В. Психолингвистика диалога / Нина Вадимовна Сапрыгина. - Одесса: Изд-во ―ТЭС‖, 2003. - 328 с.

176. Селіванова О. О. Методологічні проблеми дослідження діалогу / О. О. Селіванова // Одеський лінгвістичний вісник. - 2013. - Вип. 1. - С.144-158.

177. Семчинська Н. С. Ритм і музика мови та інтелекту / Н. С. Семчинська // Мова і культура. Серія: Філологія. - 2002. - Вип. 4, т. 1, ч. 2. Філософія мови і культури. - С. 76-80.

178. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи / Эдвард Сепир; [пер. с англ. Перцова Е. Н.; общая ред. Е. А. Кибрик]. - М.: Прогресс, Универс, 1993. - 656 с.

179. Симонян А. А. Политическое интервью в коммуникативно-прагматическом аспекте / А. А. Симонян // Вестник МГУ. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2007. - № 1. - С. 117-126.

180. Скідченко О. А. Мовні засоби вираження соціального статусу в сучасній англійській мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / О. А. Скідченко. - К., 1997. - 19 с.

181. Соболева О. В. Синтаксические особенности радиоинтервью как формы коммуникации / О. В. Соболева // Категории текста. - 1984. - Вып. 228. - С. 219-231.

182. Соболєва О. В. Функціонально-стилістичний підхід до дослідження текстів інтерв‘ю на матеріалі сучасної французької преси для жінок / О. В. Соболєва // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. - 2008. - № 5. - С. 120-125.

183. Сосунова Г. А. Текст как итог дискурсивной деятельности и единица коммуникации / Г. А. Сосунова // Вестник МГОУ. - Серия: Лингвистика. - 2014. - № 1. - С. 37-41.

184. Степанов С. С. Популярная психологическая энциклопедия / Сергей Сергеевич Степанов. - М.: Эксмо, 2005. - 672 с.

185. Степихов А. А. Соотношение синтаксического и интонационного членения в спонтанном монологе: дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 / Степихов Антон Анатольевич. - Санкт-Петербург, 2005. - 197 с.

186. Стеріополо О. І. Мова, мовлення, комунікація / О. І. Стеріополо // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету LINGUAPAX - К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. - VIII. - Вип 17. - С. 68-77.

187. Стеріополо О. І. Система принципів і засобів організації фонетичного дослідження підготовленого і спонтанного мовлення / О. І. Стеріополо // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. Том 17, № 8. – К., 2014. – С. 176–186.

188. Стечишин Н. В. Адресатные прерывания в речевой коммуникации и языковые средства их реализации в современном английском языке: дис. … канд. филол. наук: 10.02.04 / Стечишин Надежда Владимировна. К., 1997. - 158 с.

189. Сыченков В. В. Интервью-портрет в системе современных публицистических жанров / В. В. Сыченков // Вестник Московского государственного университета. Серия 10: Журналистика. - 2000. - № 2. - С. 108-114.

190. Тараненко Л. І. Просодичні засоби реалізації зв‘язності тексту англійської прозової байки (експериментально-фонетичне дослідження): дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Тараненко Лариса Іванівна. - К., 2003. - 233 с.

191. Тарасов Е. Ф. Социолингвистика и психолингвистика / Е. Ф. Тарасов // Теоретические проблемы социальной лингвистики. - М.: Наука, 1981. - С. 140-164.

192. Тарасова И. П. Структура личности коммуниканта и речевое воздействие / И. П. Тарасова // Вопросы языкознания. - 1993. - № 5. - С. 70-81.

193. Теплицкая Н. И. Некоторые проблемы диалогического текста: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. филол. наук: спец. … / Н. И. Теплицкая. - М., 1975. - 31 с.

194. Теплюк В. М. Свобода и ответственность в деятельности журналиста / Валерий Михайлович Теплюк. - Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, 1985. - 76 с.

195. Тертычный А. А. Жанры периодической печати: [учеб. пособие для вузов] / Александр Алексеевич Тертычный. - М.: Аспект-Пресс, 2002. - 320 с.

196. Тищенко Т. В. Інтонація оцінних висловлень у сучасному англійському діалогічному мовленні: гендерний аспект (експериментально-фонетичне дослідження): дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Тищенко Тетяна Валентинівна. - К., 2011. - 215 с.

197. Тонконогов В. Г. Проблема единства и взаимодействия социального и индивидуального в интонационной характеристике говорящего (экспериментально-фонетическое исследование на материале английского радиоинтервью): автореф. дис. на соискание учен. Степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / В. Г. Тонконогов. - М., 1989. - 23 с.

198. Торсуева И. Г. Интонация и смысл высказывания / Ирина Георгиевна Торсуева. - М.: Наука, 1979. - 111 с.

199. Трескова С. И. Социолингвистические проблемы массовой коммуникации: (Принципы измерения языковой вариативности) / Светлана Ильинична Трескова. - М.: Наука, 1989. - 152 с.

200. Уварова О. О диалогическом речевом взаимодействии в коммуникативном процессе / О. Уварова // Философско-психологические проблемы коммуникации. - Фрунзе: ИЛИМ, 1971. - С. 99-106.

201. Умарканова С. Ж. Тематическое структурирование текстов интервью [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://frgf.utmn.ru/last/No15/text08.htm.

202. Ушакова Т. Н. Речь человека в общении / Т. Н. Ушакова, Н. Д. Павлова, И. А. Зачесова. - М.: Наука, 1989. - 192 с.

203. Фаст Дж. Язык тела. Как понять иностранца без слов / Дж. Фаст, Э. Холл; [пер. с англ. Ю. В. Емельянова]. - С.: Вече, Персей, АСТ, 1995. - 432 с.

204. Федорів Я. Р. Соціокультурний аспект просодичної організації висловлювань-невдоволень (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі англійського мовлення): дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Федорів Ярослава Романівна. - К., 2000. - 248 с.

205. Фирсанова Г. И. Интонация вопросно-ответных конструкций (экспериментально-фонетическое исследование на материале русского языка): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 "Общее языкознание" / Г. И. Фирсанова. - Л., 1972. - 20 с.

206. Формановская Н. И. Речевое общение: коммуникативно-прагматический подход / Наталья Ивановна Формановская. - М.: Русский язык, 2002. - 216 с.

207. Харьковская А. А. Прагмалингвистические аспекты коммуникакции в ситуации интервью (на материале английского языка) / А. А. Харьковская, Н. К. Шуликин // Коммуникативно-прагматические функции языковых единиц. - 1990. - С. 117-123.

208. Холодович А. А. О типологии речи / А. А. Холодович // Историко-филологические исследования: сб. научн. тр. - М., 1967. - С. 123-142.

209. Хундснуршер Ф. Основы, развитие и перспективы анализа диалога / Ф. Хундснуршер // Вопросы языкознания. - 1998. - № 2. - С. 38-50.

210. Хурані О. О. Роль інтонації в офіційному і неофіційному спілкуванні / О. О. Хурані // Одеський лінгвістичний вісник. - 2014. - Вип. 3. - С. 232-237.

211. Цапро Г. Ю. Гендерні стратегії і тактики в англомовному телевізійному інтерв‘ю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Г. Ю. Цапро. – Київ, 2013. – 20 с.

212. Цеплитис Л. К. Анализ речевой интонации / Лаймдот Кришьянович Цеплитис. - Рига: Издательство "Зинатне", 1974. - 272 с.

213. Цибуля Н. Б. Роль интонации в структурировании текста (на материале английских радиопьес): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04. "Германские языки" / Н. Б. Цибуля. - М., 1982. - 24 с.

214. Чахоян Л. П. Взаимодействие интенций как фактор, определяющий типы межличностного общения / Л. П. Чахоян, Ш. А. Паронян // Личностные аспекты языкового общения. - Калинин, 1989. - С 57-75.

215. Чахоян Л. П. Коммуникативная интенция в структуре речевого произведения / Л. П. Чахоян, Г. Д. Невзорова // Речевые акты в лингвистике и методике. - Калинин, 1986. - С. 17-21.

216. Чекулай О. П. Семантико-прагматичні та інтеракційні особливості висловлювань звинувачення та виправдання в політичному інтерв‘ю / О. П. Чекулай // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - К., 2003. - Вип. 9. - С. 253-260.

217. Черепахов М. С. Проблемы теории публицистики / Матвей Самойлович Черепахов. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Мысль, 1973. - 269 с.

218. Черкашин С. В. Прийоми мовленнєвої реалізації тактики ухилення від відповіді на запитання в німецькомовному політичному інтерв‘ю / С. В. Черкашин // Семантика мови і тексту. - Матеріали ХІ Міжнародної наукової конференції. Івано-Франківськ, 26-28 вересня 2012. - С. 668-671.

219. Шальман Т. М. Жанрові діалогічні форми сучасного українського телебачення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.01.08 "Журналістика" / Т. М. Шальман. - К., 2007. - 19 с.

220. Шаповал Ю. Г. Мистецтво журналізму / Юрій Григорович Шаповал. - [Монографія] - Львів, 2007. - 320 с.

221. Швейцер А. Д. Социальная дифференциация английского языка в США / Александр Давидович Швейцер. - М.: Наука, 1983. - 216 с.

222. Шевченко Т. И. Взаимодействие социального и индивидуального в мелодике речи / Т. И. Шевченко // Проблемы супрасегментной фонетики. - 1985. - Вып. 248. - С. 96-105.

223. Шевченко Т. И. Коммуникативные функции социальной вариативности интонации (экспериментально-фонетическое исследование на материале английского языка): автореф. дис. на соискание учен. степени доктора филол. наук: 10.02.04 "Германские языки" / Т. И. Шевченко. - М., 1990. - 48 с.

224. Шепітько С. В. Дискурс і текст у світлі міждисциплінарних зв‘язків / С. В. Шепітько, Е. В. Васильєва, В. Ю. Канна. - [монографія]. - Маріуполь: МДУ, 2010. - 189 с.

225. Шкворченко Н. М. Динамічний компонент інтонації як спосіб впливу в англомовних ділових діалогах (на матеріалі усного мовлення жінок різних рангів) / Н. М. Шкворченко // Одеський лінгвістичний вісник. - 2014. - Вип. 4. - С. 309-312.

226. Шнуровська Л. В. Соціокультурні особливості просодичної інтерференції в усному англомовному дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження): автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Любов Василівна Шнуровська - Київ, 2010. - 21 с.

227. Шумилина Т. В. "Не могли бы вы рассказать…" Метод интервью в журналистике / Татьяна Валентиновна Шумилина. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. - 136 с.

228. Щерба Л. В. Современный русский литературный язык / Л. В. Щерба // Избранные работы по русскому язику / Л. В. Щерба. - М.: Учпедгиз, 1957. - С. 110-129.

229. Ющенко Г. О. Когнітивно-прагматична парадигма дослідження діалогічного мовлення (на матеріалі англійського діалогічного дискурсу в офіційно-діловій сфері спілкування) / Г. О. Ющенко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського державного лінгвістичного університету - 2006. - № 13. - С. 56-62.

230. Язык и массовая коммуникация: Социолингвистическое исследование / [ред. Э. Г. Туманян, А. А. Волков, Т. Б. Крючкова, С. И. Трескова]. - М.: Наука, 1984. - 272 с.

231. Язык и стиль массовой информации и пропаганды / [под ред. Д. Э. Розенталя]. - М.: Изд-во Московского университета, 1980. - 256 с.

232. Якубинский Л. П. О диалогической речи / Л. П. Якубинский // Избранные работы: Язык и его функционирование / Л. П. Якубинский. - М.: Наука, 1986. - С. 17-47.

233. Яшина Н. В. Коммуникативные и интонационные особенности дискурса телеинтервью (на материале американского варианта английского языка): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Н. В. Яшина. - Иваново, 2007. - 21 с.

234. Adler M. J. How to Speak and how to Listen / Mortimer J. Adler. - New York: TOUCHSTONE, 1997. - 485 p.

235. Akmajian A. Linguistics: an Introduction to Language and Communication / A. Akmajian, R. A. Demers, An. K. Farmer, R. M. Harnish. - [5th ed.]. - Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology, 2001. - 604 p.

236. Ariel M. Pragmatics and Grammar / Mira Ariel. - Cambridge: Cambridge University Press, 2008. - 343 p.

237. Auer P. Learning how to Play the Game: An Investigation of Role-Played Job Interviews in East Germany / P. Auer // Text. - 1998. - Vol. 18, № 1. - P. 7-38.

238. Bolinger D. Relative height / D. Bolinger // Analyse de faits prosodiques. Studia phonetica. - 1970. - t. 3. - P. 248-265.

239. Bradbury A. Successful Presentation Skills / Andrew Bradbury. - [3rd ed.]. - London, Philadelphia: KOGAN PAGE, 2007. - 149 p.

240. Bratford B. Intonation in Context: Intonation Practice for Upper-Intermediate and Advanced learners of English / Barbara Bratford. - Cambridge: Cambridge University Press, 1992. - 62 p.

241. Brazil D. A Grammar of Speech / David Brazil. - Oxford: Oxford University Press, 1995. - 264 p.

242. Brazil D. The Communicative Value of Intonation in English / David Brazil. - Cambridge: Cambridge University Press, 1997. - 188 p.

243. Brown G. Listening to spoken English / Gillian Brown. - Moscow: Prosveshcheniye, 1984. - 171 p.

244. Brown S. Lecturing: A Practical Guide / S. Brown, Ph. Race. - London: KOGAN PAGE, 2002. - 197 p.

245. Bull P. Who are we and who are you? The Strategic Use of Forms of Address in Political Interviews / P. Bull, A. Fetzer // Text. - 2006. - Vol. 26, № 1. - P. 3-37.

246. Carrell J. Phonetics: Theory and Application to Speech Improvement / J. Carrell, W. R. Tiffany. - New-York, Toronto, London: McGrow-Hill Book Company, 1960. - 361 p.

247. Cohen A. D. Speech Acts / A. D. Cohen // Sociolinguistics and Language Teaching - Cambridge: Cambridge University Press, 1996. - P. 383-420.

248. Computer Graphics in the Language Lab. Technological Horizons / [G. Molholt, L. Lane, J. Tanner, L. Fischer] // Education Journal. - 1988. - № 15(6). - P. 74-78.

249. Cruttenden A. Intonation / Alan Cruttenden. - Cambridge: Cambridge University Press, 1995. - 214 p.

250. Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of Language / David Crystal. - Cambridge: Cambridge University Press, 1995. - 489 p.

251. Encyclopedia of Linguistics / [ed. by Phillip Strazny]. - Volume 2. - New-York, Oxon: Fitzroy Dearborn, 2005. - 1245 p.

252. Fontaine J. J. R. Dimensional basic emotion, and componential approaches to meaning in componential approaches to meaning in psychological emotion research / J. J. R. Fountaine // Components of emotional meaning: A sourcebook. - Oxford: Oxford University Press, 2013. - P. 31-45.

253. Freeman R. Language and Gender / R. Freeman, B. McElhinny // Sociolinguistics and Language Teaching - Cambridge: Cambridge University Press, 1996. - P. 218-280.

254. Gunter K. Intonation and relevance / K. Gunter // Intonation. - Middlesex, 1972. - 346 p.

255. Hachten W. A. The Troubles of Journalism: A Critical Look at What‘s Right and Wrong With the Press / William A. Hachten. - [3rd ed.]. - London, Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2005. - 186 p.

256. Hawkins P. Introducing Phonology / Peter Hawkins. - London etc.: Hutchinson, 1984. - 326 p.

257. Ilie C. Question-Response Argumentation in Talk Shows / C. Ilie // Journal of Pragmatics. - 1999. - Vol. 31, № 8. - P. 975-999.

258. Ilie C. Semi-institutional discourse: The case of talk shows / C. Ilie // Journal of Pragmatics. - 2001. - Vol. 33, № 2. - P. 209-254.

259. Kalita A. Interaction of the Aspects of Meaning in the Utterance Sense Interpretation / A. A. Kalita // IATEFL - Ukraine Newsletter. - 1998. - № 12. - P. 8-11.

260. Kalita A. Utterance Pragmatics in Oral Communication / A. Kalita // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія "Філологія". - 1999. - Т. 2., № 1. - С. 43-47.

261. Kerekes J. A. Winning an Interviewer‘s Trust in a Gatekeeping Encounter / J. A. Kerekes // Language in Society. - 2006. -Vol. 35. - № 1. - P. 27-57.

262. Kingdon R. The Groundwork of English Intonation / Roger Kingdon. - L.: Longman, 1958. - 272 p.

263. Kramsch C. Language and Culture / C. Kramsch. - Oxford: Oxford University Press, 1998. - 133 p.

264. Kukharenko V. A. A Book of Practice in Stylistics / V. A. Kukharenko. - K.: Nova Knyha Publishers, 2003. - 160 p.

265. Lambrou M. Collaborative Oral Narratives of General Experience: When an Interview Becomes a Conversation / M. Lambrou // Language and Literature. - 2003. - Vol. 12, № 2. - P. 153-174.

266. Language and Communication: Applied Linguistics and Language Study / [ed. Richards J. C., Schmidt R. W.]. - Singapore: Longman Group Limited, 1990. - 276 p.

267. Laver J. Principles of Phonetics / John Laver. - Cambridge: Cambridge University Press, 1994. - 707 p.

268. Laver J. The Gift of Speech / John Laver. - Edinburgh: Edinburgh University Press, 1996. - 400 p.

269. Leuerbach G. Political Interviews as Hybrid Genre / G. Leuerbach // Text. - 2004. - Vol. 24, № 3. - P. 353-397.

270. Littlejohn S. W. Theories of Human Communication / S. W. Littlejohn, K. A. Foss. - [3rd ed.] - Belmont: Wadsworth Publishing Company, 1989. - 315 p.

271. Lucas S. E. The Art of Public Speaking / Stephen E. Lucas. - New-York: McGraw-Hill, Inc., University of Wisconsin-Madison, 2003 - 345 p.

272. Martin J. R. Sin and Grace: Naught for Noughts? / J. R. Martin // Text. - 2000. - Vol. 20(2). - P. 227-238.

273. Meyer Ch. F. Introducing English Linguistics / Charles F. Meyer. - Cambridge: Cambridge University Press, 2009. - 259 p.

274. Nechiporenko B. Dialogue and dialogue teaching / B. Nechiporenko // Проблеми семантики слова, речення та тексту. - 2003. - Вип. 9. - С. 252-256.

275. O‘Connell D. C. Orality and literacy in public discourse: An interview of Hannah Arendt / D. C. O‘Connell, S. Kowal // Journal of Pragmatics. - 1998. - Vol. 30, № 5. - P. 543-564.

276. O‘Connor J. D. Better English Pronunciation / Joseph Desmond O‘Connor. - Cambridge: Cambridge University Press, 1980. - 150 p.

277. O‘Connor J. D. Phonetics: A Simple and Practical Introduction to the Nature and Use of Sound in Language / Joseph Desmond O‘Connor. - London: Penguin Books, 1991. - 320 p.

278. Petraki E. Disagreement and Opposition in Multigenerational Interviews with Greek-Australian Mothers and Daughters / E. Petraki // Text. - 2005. - Vol. 25, № 2. - P. 269-303.

279. Rapley M. “What do you think about…?” Generating views in an interview / M. Rapley, Ch. Antaki // Text. - 1998. - Vol. 18, № 4. - P. 587-608.

280. Rickford J. R. Regional and Social Variation / J. R. Rickford // Sociolinguistics and Language Teaching - Cambridge: Cambridge University Press, 1996. - P. 151-194.

281. Roach P. English Phonetics and Phonology / Peter Roach. - Cambridge: Cambridge University Press, 1990. - 212 p.

282. Roth A. L. Social Epistemology in Broadcast News Interviews / A. L. Roth // Language in Society. - 2002. - Vol. 31, № 3. - P. 355-381.

283. Scherer K. R. Measuring the meaning of emotional words: A domain - specific componential approach / K. R. Scherer // Components of emotional meaning: A sourcebook. - Oxford: Oxford University Press, 2013. - P. 7-30.

284. Scherer K. R. The "mirror of the soul": the expression component / K. R. Scherer, J. J. R. Fontaine // Components of emotional meaning: A sourcebook. - Oxford: Oxford University Press, 2013. - P. 156-169.

285. Scheuer J. Habitus as the Principle for Social Practice: A Proposal for Critical Discourse Analysis / J. Scheuer // Language in Society. - 2003. - Vol. 32, № 2. - P. 143-175.

286. Seryakova I. I. Self-Presentations through Voice Qualities / I. I. Seryakova // Studies in Communicative Phonetics and Foreign Language Teaching Methodology / Kyiv State Linguistic University. - K.: Kyiv State Linguistic University, LENVIT, 1997. - P. 118-120.

287. Simon-Vandenbergen A.-M. Intersubjective Positioning in Talk Shows: A Case Study from British TV / A.-M. Simon-Vandenbergen // Text. - 2004. - Vol. 24, № 3. - P. 399-422.

288. Singer M. Psychology of Language: An introduction to sentence and discourse processes / M. Singer. - Hillsdale, Hove, London: Lawrence Erlbaum Associates, Inc., Publishers, 1990. - 308 p.

289. Trinch S. L. Narrating in Protective Order Interviews: A Source of Interactional Trouble / S. L. Trinch // Language in Society. - 2002. - Vol. 31, № 3. - P. 383-418.

290. Trudgill P. Sociolinguistics: An Introduction to Language and Society / Peter Trudgill. - London: Penguin Books, 1983. - 204 p.

291. Tulloch J. Watching Television Audiences: Cultural Theories and Method / John Tulloch. - New York: Oxford University Press, 2000. - 264 p.

292. Underhill A. Sounds Foundation. Learning and Teaching Pronunciation / Adrian Underhill. - Oxford: MACMILLAN, 2005. - 210 p.

293. Urban G. The sunny topics of ‗dialogue‘? / G. Urban, K. Smith // Semiotica. - 1998. - Vol. 121, № 3/4. - P. 263-281.

294. Volfovska O. Rhythmusbildende Funktion der Intonationskomponenten / O. Volfovska // Germanistik in der Ukraine. - Kyjiw: Verlagszentrum der KNLU, 2010. - Jahrheft 5. - S. 81-85.

295. Yancheva T. Is Phonetics Boring or do we just lack Proper Approach? (Guidelines to Text Phonetic Analysis) / T. YAncheva // IATEFL - Ukraine Newsletter. - 1998. - № 12. - P. 27-28.