Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лексикология немецкого языка \ 4245. Дисертаційна робота Мовна і міжмовна омонімія в німецько-українських паралелях: лінгвосинергетичний аспект

Дисертаційна робота Мовна і міжмовна омонімія в німецько-українських паралелях: лінгвосинергетичний аспект

« Назад

Код роботи: 4245

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Лексикологія німецької мови

Тема: Мовна і міжмовна омонімія в німецько-українських паралелях: лінгвосинергетичний аспект

Кількість сторінок: 509

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 4000 грн

Перелік умовних позначень

Скорочення мов, наріч і діалектів

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади вивчення омонімії в руслі лінгвосинергетики

1.1. Внутрішньомовна омонімія та її лінгвістичний статус

1.1.1. Історія дослідження внутрішньомовної омонімії

1.1.2. Слово і його значення

1.1.3. Сучасні підходи до тлумачення омонімії

1.1.4. Омонімія і полісемія

1.1.5. Принципи класифікації внутрішньомовних омонімів

1.1.6. Причини і джерела появи лексичних омонімів

1.1.7. Явище текстового розширення мовної омонімії

1.1.8. Синтаксична омонімія

1.2. Міжмовна омонімія та її лінгвістичний статус

1.2.1. Термінологічні зауваги

1.2.2. Міжмовна омонімія як предмет дослідження різних лінгвістичних дисциплін

1.2.3. Принципи класифікації міжмовних омонімів

1.2.4. Причини і шляхи появи міжмовних омонімів

1.3. Внутрішньомовна і міжмовна омонімія: схожість і відмінності

1.4. Лінгвосинергетика як сучасна наукова парадигма

1.4.1. Основні принципи лінгвосинергетики

1.4.2. Поняттєвий апарат лінгвосинергетики

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Методика дослідження омонімії

2.1. Перший етап дослідження омонімії

2.1.1. Принципи вибірки лексичних і лексико-граматичних омонімів

2.1.2. Принципи вибірки граматичних омонімів

2.1.3. Системність омонімії як мовного явища

2.2. Другий етап дослідження

2.2.1. Методи аналізу внутрішньомовних омонімів

2.2.2. Поділ частин мови за семантичними ознаками

2.2.3. Статистичні методи дослідження

2.3. Третій етап дослідження

2.4. Четвертий етап дослідження

2.5. П’ятий етап дослідження

2.6. Шостий етап дослідження

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Омонімія в німецькій мові

3.1. Омонімія на лексичному рівні

3.1.1. Фонетико-графічні омоніми

3.1.2. Омографи

3.2. Омонімічні відношення серед іменників

3.2.1. Семанична класифікація компонентів омонімічного ряду

3.2.2. Гомогенні омоніми

3.2.3. Семантична диференціація омонімів

3.2.4. Категорія маркованості і лексичний склад оморядів

3.2.5. Когнітивний оператор норми / відхилення від норми

3.3. Омонімічні відношення серед дієслів

3.3.1. Кількісні характеристики дієслівної омонімії

3.3.2. Семантичні характеристики дієслівної омонімії

3.4. Омонімічні відношення серед прикметників

3.4.1. Перші компоненти омопар

3.4.2. Другі компоненти омопар

3.5. Омонімія похідних і складних слів та абревіатур

3.5.1. Розмежування омонімії й полісемії похідних слів

3.5.2. Особливості похідної омонімії іменників, прикметників і дієслів

3.5.3. Омонімія складних слів

3.5.4. Омонімія абревіатур

3.6. Омонімія категорійного значення

3.6.1. Міжчастиномовна омонімія

3.6.2. Моделі міжчастиномовних омонімів

3.6.3. Статистичні закономірності розподілу між частиномовних омонімів

3.7. Синтаксична омонімія в німецькій мові

3.7.1. Синтаксично неоднозначні речення німецької мови

3.7.2. Частота різних типів синтаксичної омонімії

3.8. Синергетичний потенціал омонімії в діахронії

3.8.1. Омонімія в давньоверхньонімецькому періоді

3.8.2. Омонімія в середньоверхньонімецькому періоді

3.8.3. Омонімія в діахронії як рушійна сила еволюції німецької мови

Висновки до розділу 3

Розділ 4. Німецько-українська міжмовна омонімія

4.1. Субстантивні міжмовні омоніми

4.1.1. Формальні міжмовні омоніми

4.1.2. Словотвірні міжмовні омоніми

4.1.3. Граматичні міжмовні омоніми

4.1.4. Змістові міжмовні омоніми

4.2. Ад’єктивні міжмовні омоніми

4.2.1. Кількісні характеристики міжмовних омонімів-прикметників

4.2.2. Структурні характеристики міжмовних омонімів-прикметників

4.2.3. Семантичні особливості міжмовнихомонімів-прикметників

4.3. Міжмовні омоніми серед дієслів

4.4. Національна специфіка семантики міжмовних омонімів

4.5. Міжмовна омонімія як польова структура

4.6. Синергетичний потенціал міжмовної омонімії в діахронії

4.6.1. Генетичні й історичні джерела міжмовної німецько-української омонімії

4.6.2. Зміни значення німецько-українських міжмовних омонімів

4.6.3. Розвиток міжмовної німецько-української енантіосемії

4.7. Міжмовна лексична інтерференція як механізм лінгвістичної синергетики

Висновки до розділу 4

Висновки

Список літератури

Список лексикографічних джерел

Список ілюстративного матеріалу

Додатки

Вступ

Дисертаційне дослідження присвячене вивченню омонімії як мовного і міжмовного явища в руслі лінгвосинергетичної наукової парадигми в німецько-українських паралелях.

Традиційно омонімія як об’єкт лінгвістичних досліджень розглядається з погляду її місця в лексичній системі мови (О.С. Ахманова, В.В. Виноградов, З. Віхтер, А.І. Головня, А.А. Залізняк, Р. Клаппенбах, Л.В. Малаховський), класифікації різних видів омонімів (І.В. Арнольд, Г. Вебер, К. Мьоллер, Ю.С. Степанов, А.М. Шаранда, Т. Шіппан), причин їх появи (В.І. Абаєв, Р.О. Будагов, Л.О. Булаховський, О.О. Реформатський, О.І. Смирницький), функціонування омонімів у мовленні (Е. Агрікола, Ф.А. Дрейзін, Л.М. Іорданська, О.О. Лаптєва, І.О. Мельчук), типології міжмовних фонетичних відповідників у споріднених мовах (Д. Бунчич, В.М. Манакін, А.Є. Міхневич, Й. Мертенс), семантичних особливостей міжмовних омонімів (М.А. Беднаж, Р.О. Будагов, У. Герман, Н.К. Гарбовський, П. Стасінська), їх етимології (В.В. Акуленко, Р. Ліпчук, Г. Петерсен, М. Паріаноу, О.А. Шаблій), лексикографічного представлення (Г. Вотяк, К. Готліб, С.М. Грабчиков, Н. Картагена, М.П. Кочерган, Е. Райнер) тощо.

Проте дослідження омонімії часто зводили до пошуку критеріїв її відмежування від полісемії (Р.І. Болтянська, В.В. Левицький, М.П. Муравицька, В.М. Пророкова, К. Рьомер, Е. Шнайдер), що при недостатній вивченості структурних характеристик омонімії у конкретних мовах не дало успішних результатів (З. Віхтер, Г. Герінгер, М. Пінкал).

Критичний аналіз наявних праць виявив нечіткість формально-логічних критеріїв при виокремленні омонімії як мовного феномену, розбіжності при описі омонімії на лексичному і морфологічному рівнях, слабку розробку питань омонімії на рівні синтаксису. Крім того, до теперішнього часу дослідженню омонімії приділяли набагато менше уваги, ніж таким суміжним явищам, як полісемія, синонімія або антонімія, які також належать до асистемних явищ. Завдяки їх вивченню встановлюють закономірності розвитку мовної системи в цілому, її підсистем і одиниць (Р.О. Будагов, О. Єсперсен, В.М. Жирмунський, В.І. Кодухов, М.Л. Семюельс та ін.). Для пояснення цих закономірностей використовують теорії динамічного характеру мови (А.А. Залізняк), рівноваги / нестійкості мовної системи в діахронії (І.Б. Хлєбнікова), інноваційних / архаїчних тенденцій в еволюції мови (М.М. Гухман, А.А. Полікарпов), регенерації мовних одиниць і значень (В.Г. Адмоні, Б.O. Серебренніков), адаптації системи в діахронійних процесах (І.В. Арнольд), атракції (В.Г. Таранець, Г.С. Щур), співвідношення системи і середовища (Є.А. Макаєв, М.М. Маковський) тощо. У них імплікується ідея синергетичного циклу, тобто спіралеподібного проходження мовною системою етапів порядок – хаос – порядок …, що покладено в основу синергетичного підходу.

У межах цього підходу феномен самоорганізації й саморегуляції мови є об’єктом квантитативної лінгвістики (Г. Альтман, М.В. Арапов, К. Бест, Р. Келер, Е. Келіх, В.В. Левицький, Р.Г. Піотровський), лінгвопрогностики (О.В. Бондаренко, І.О. Лопатіна, В.О. Мигачев), міжкультурної комунікації (Н.В. Дрожащих), лінгвоконцептології (А.В. Гірник), дериватології (С.М. Єнікеєва). Водночас сучасна лінгвосинергетика, ґрунтуючись на принципах нелінійності, ієрархічності, динамічності мови та її здатності до самоорганізації, обстоює системний підхід до вивчення мовних явищ, зокрема, у концепції взаємодії мовних феноменів (Б.Є. Зернов, Н.І. Пушина), при описі моделі життєвого циклу мовних одиниць (А.А. Полікарпов, Д.О. Іванова), структурної організації тексту і дискурсу (О.А. Бабелюк, Л.І. Бєлєхова, І.А. Герман, Г.Г. Москальчук, Л.С. Піхтовнікова), історичного розвитку мови (Т.І. Домброван), ідіолектів (О.О. Семенець). Не менш експланаторним синергетичний підхід виявився при дослідженні внутрішньомовної і міжмовної омонімії. Зокрема, встановлено залежність питомої ваги омонімів від їх частоти вживання та структурного типу слів (І.С. Тишлер, А.Я. Шайкевич), виявлено взаємозв’язки омонімії з процесами конвергенції і дивергенції в мові (А.І. Головня), розроблено типологію міжмовних омонімів у їх співвідношенні з внутрішньомовними омонімами (О.В. Федорчук, К.Ч. Кусаль).

Проте більшість праць присвячено окремим аспектам омонімії на різних мовних рівнях, тому досі відсутній узагальнений кількісно-якісний аналіз корпусу лексичних, лексико-граматичних і граматичних омонімів німецької мови у руслі лінгвосинергетичного підходу. Наводяться переважно усталені класифікації омонімів без їх теоретичного осмислення і ґрунтовного аналізу. І, навпаки, питання про екстра- та інтралінгвістичні причини появи омонімів, специфіку їх відношень залежно від частиномовної приналежності, системність чи асистемність омонімії розглядаються, передусім, теоретично з наведенням декількох найяскравіших прикладів, без залучення достатнього матеріалу, зокрема, суцільної вибірки омонімів з тлумачних словників.

Отже, актуальність теми дисертації зумовлена необхідністю комплексного дослідження омонімії як мовного, мовленнєвого і міжмовного явища в руслі лінгвосинергетичної наукової парадигми, спрямованого на з’ясування механізмів самоорганізації і саморегуляції мовних явищ, структур, одиниць в їх повному, репрезентативному обсязі, а також потребою одержання об’єктивних даних про специфіку вияву омонімічних відношень на лексико-семантичному, морфологічному і синтаксичному мовних рівнях. Ми розглядаємо мову як складну динамічну систему, здатну до самоорганізації, і вважаємо, що аналіз явища омонімії в руслі синергетичного підходу на широкому фактичному матеріалі дозволить отримати нові знання як про онтологію омонімії, так і про організацію мови загалом. Поглиблене вивчення омонімії необхідне також з огляду на укладання тлумачних і перекладних словників, створення ефективних програм автоматичної обробки тексту й удосконалення методики викладання іноземних мов.

Мета роботи полягає у виявленні і комплексному описі внутрішньомовної омонімії на матеріалі німецької мови і міжмовної омонімії на матеріалі німецької й української мов у руслі синергетичної наукової парадигми. Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

– критично розглянути наукову літературу і сформулювати теоретичні положення щодо витлумачення явища омонімії з позицій лінгвосинергетики;

– розробити методику дослідження внутрішньомовної німецької і міжмовної німецько-української омонімії в руслі синергетичної наукової парадигми;

– визначити частиномовну належність омонімів, охарактеризувати омонімію іменників, прикметників і дієслів, прослідкувати мотиваційні зв’язки між компонентами оморядів й описати виконання ними саморегулювальної функції;

– виявити особливості омонімії похідних, складних слів і абревіатур як прояву синергетичних потенцій омонімії в процесі словотвору;

– дослідити омонімію категорійного значення на основі суцільної вибірки граматичних омонімів німецької мови, сформувати повний реєстр моделей міжчастиномовних морфологічних омонімів і виявити синергетичні механізми виникнення функціональної омонімії;

– встановити засоби породження асиметрії між формою і змістом на синтаксичному рівні, описати потенційно можливі неоднозначні висловлювання німецької мови і виявити синергетичні параметри порядку в тексті;

– здійснити комплексне синхронне семантико-конфронтативне зіставлення німецько-українських міжмовних омонімів, їх частиномовний та структурний аналіз і розробити семантичну класифікацію міжмовних омонімів, яка б враховувала їхні релевантні інтра- й екстралінгвальні розбіжності;

– встановити генетичні й історичні джерела та закономірності зміни значень міжмовних омонімів у лоні німецької й української мов, з’ясувати причини появи міжмовних енантіосемізмів, описати основні семантичні типи й різновиди протиставлень у їх структурі;

– виявити національну специфіку семантики німецько-українських міжмовних омонімів та охарактеризувати міжмовну омонімію в руслі синергетичної парадигми як певну структуру з центром і периферією.

Об’єкт дослідження – внутрішньомовні німецькі і міжмовні німецько-українські омоніми.

Предмет дослідження – мовна і міжмовна омонімія в німецько-українських паралелях у синергетичному аспекті.

У дисертації доведено гіпотезу, згідно з якою омонімія є складною, динамічною підсистемою мови, структура якої детермінована процесами взаємодії окремих елементів. Механізми самоорганізації і саморегуляції трансформують омонімію в бік стабільного стану й оптимальної адаптації до оточення, сприяють збереженню цілісності і функціональних властивостей мовної системи в цілому.

Матеріалом дослідження внутрішньомовної омонімії в синхронії слугує суцільна вибірка омонімів з академічного тлумачного словника Duden (2006), доповнена й уточнена відомостями з тлумачних словників Wahrig (2006), Bünting (1996) і Langenscheidt (2008). Загальна кількість досліджуваних омонімів склала 6144 лексеми, об’єднаних в 2953 оморяди.

Для дослідження омонімії абревіатур використано словник скорочень Duden, з якого виписано 6403 омонімічні абревіатури, які позначають 24991 слів та словосполучень. Для укладання повного реєстру міжчастиномовних граматичних омонімів використано електронний словник словоформ, сформований за допомогою програми синтезу парадигм Morphy на основі створеної в Інституті автоматичної обробки мови при Штуттгартському університеті граматичної лексикографічної системи. Шляхом зведення графічно тотожних словоформ отримано 99550 оморядів міжчастиномовних омоформів.

Матеріалом дослідження внутрішньомовної омонімії в діахронії слугує суцільна вибірка омонімів зі словників двн. мови за редакцією Р. Кеблера і Р. Шютцейхеля та свн. мови за редакцією Р. Кеблера і М. Лексера. Кількість омонімів у двн. періоді склала 2488 лексеми, об’єднаних у 1193 оморяди, в свн. періоді – 9435 лексем, об’єднаних у 4251 оморяди. Таким чином, загальна кількість досліджуваних внутрішньомовних омонімів складає 114350 оморядів, кожен з яких містить від 2 до 7 (в абревіатурах – від 2 до 78) компонентів. Для дослідження синтаксичної неоднозначності в німецькій мові проаналізовано тексти з Маннгеймського корпуса COSMAS II (13,5 млн. сторінок), опрацьовано за допомогою програми Morphy близько 1200 сторінок (18000 речень) і виявлено 2700 синтаксично неоднозначних речень.

Кількість досліджуваних німецько-українських міжмовних омонімів становить 5999 лексем, об’єднаних у 2719 міжмовних оморядів. Для аналізу дистрибуційних властивостей міжмовних омонімів використано суцільну вибірку з текстів німецької прози і публіцистики обсягом 5 млн. слововживань з електронного носія та творів українських письменників обсягом близько 2 млн. слововживань з електронної бібліотеки.

Для досягнення поставленої мети й розв’язання конкретних завдань використано низку загальнонаукових і суто лінгвістичних методів. Відбір лексичних омонімів здійснено на основі аналізу словникових дефініцій, що уможливив порівняння денотативних значень компонентів внутрішньомовних і міжмовних оморядів і встановлення відмінностей в їх семантиці. Компонентний аналіз дав змогу розкласти семантичну структуру на мінімальні значущі одиниці, виявити, чим зумовлене розходження семантики гомогенних внутрішньомовних і міжмовних омонімів. Психолінгвістичні методи дозволили виявити асоціації носіїв мови до певних омонімів і розглянути внутрішньомовну омонімію з погляду когнітивного оператора норми / відхилення від норми, а міжмовну омонімію – в руслі зміни змін значень у лоні конкретної національної мови. Корпусний аналіз застосовано для опису явища текстового розширення мовної омонімії й встановлення частоти різних моделей синтаксичної неоднозначності. Окрім того, у роботі використано елементи словотвірного, семантичного, порівняльно-історичного й етимологічного аналізу. Новим є застосування семантико-когнітивного аналізу для пояснення когнітивних процесів, які визначили формування і розвиток семантики внутрішньомовних гомогенних омонімів, та для поглибленого вивчення лексичної і граматичної семантики оморядів. Узагальнення та інтерпретацію результатів спостережень здійснено в руслі синергетичної наукової парадигми.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в оновленому трактуванні омонімії як динамічного явища в руслі синергетичного підходу до мови. Це дозволяє створити цілісну концепцію омонімії, яка об’єднує дискретно-структурний і континуально-структурний принципи дослідження лінгвістичного об’єкта, і дає всі підстави стверджувати, що властивості омонімії не стільки притаманні явищу самі по собі, скільки породжені умовами його існування і характером, способом становлення цих властивостей.

На захист виносяться такі положення:

1. Омонімія – це складна, динамічна підсистема мови, структура якої детермінована процесами взаємодії окремих елементів. Механізми саморегуляції трансформують омонімію в бік стабільного стану й оптимальної адаптації до оточення, сприяють збереженню цілісності і функціональних властивостей мовної системи.

2. Внутрішньомовна і міжмовна омонімія є явищами одного порядку з огляду на їх трактування як потенційних джерел неоднозначності. На основі ключових понять загальної теорії систем запропоновано дефініцію омонімії, придатну для будь-якої мови й будь-якої предметної сфери: омонімія – це симетрія форми за асиметрії лексичного і / або граматичного змісту.

3. Синхронічними параметрами порядку в системі омонімії слугують класифікаційні ознаки різних частин мови. Найпродуктивнішим шляхом утворення лексичних омонімів у німецькій мові є семантичний. Для гомогенних омонімів різних частин мови характерні регулярні семантичні зміни.

4. Компоненти омопар (за умови омонімізації двох одиниць) та оморядів (при омонімізації трьох і більше одиниць) протиставлені на основі категорії маркованості, що корелює з когнітивним оператором норми / відхилення від норми. Наявність маркованих і немаркованих компонентів в оморядах свідчить про синергетичні потенції омонімії.

5. Ядро німецької омонімії похідних слів складає омонімія однокореневих слів. У складних словах спостерігається неоднакове функціональне навантаження омонімів, закріплення за омонімічними твірними основами різних значень, деетимологізація одного з омонімів і перетворення його на морфему. Омонімізація абревіатур пов’язана із чинністю синергетичного закону "найменшого зусилля".

6. Міжчастиномовні граматичні омоніми розподілені за 45 моделями, представленими комбінаціями самостійних і службових частин мови, які репрезентують омонімічні відношення між різними лексико-граматичними класами. Транспозиційні можливості певної частини мови залежать від семантики (спільної, розрядової і конкретного лексичного значення) і граматичних характеристик слова. Розподіли омонімічних моделей міжчастиномовних граматичних омонімів підлягають диверсифікаційному закону, що свідчить про синергетичну природу транспозиції як процесу перетворення семантичної структури слова за умови збереження його формальної структури. Функціональна трансорієнтація виступає параметром самоорганізації мовної системи.

7. Синтаксична омонімія як явище збігу в одній синтаксичній конструкції (словосполученні або реченні) різних значень побудована на нейтралізації передбачених мовною системою розрізняльних ознак у тексті, що призводить до його більшої ентропії. Параметрами порядку в тексті виступають функціональні зв’язки, які забезпечують змістовно-смислову взаємодію між висловлюваннями.

8. Омонімія слів і словоформ у свн. періоді спричинила перебудову синтетичної граматичної структури німецької мови в напрямку до більшої аналітичності.

9. Лексико-семантичний розвиток німецько-українських міжмовних омонімів знайшов своє вираження в зміні їх парадигматичних і синтагматичних властивостей у системі мов-реципієнтів. Основний напрям семантичних процесів у запозичених елементах (функціональна диференціація ЛСВ на шляху від переносного вживання до деметафоризації, деметонімізації, термінологізації в різних суспільно-комунікативних сферах) збігається з аналогічними процесами у відповідниках мови, яка виступає генетичним джерелом. Схожими є не лише результати аналізованих процесів, але й їх хід, що уможливлює побудову типології діахронійних процесів семантичного розвитку в руслі синергетичної парадигми.

10. З погляду синергетики німецько-українська міжмовна омонімія є певною структурою з центром і периферією. В основу такого підходу покладено переходи між максимальною концентрацією ознак омонімії та їх неповним набором. Центром міжмовної омонімії є повні гетерогенні міжмовні омоніми, утворені внаслідок випадкового збігу фонетичних оболонок німецьких і українських відповідників. До навколоядерного оточення входять повні гомогенні міжмовні омоніми, утворені внаслідок розвитку та розходження значень з однієї спільної праформи. У зоні ближньої периферії перебувають міжмовні відповідники з частковою семантичною подібністю. У зоні дальньої периферії розташовані комунікативні міжмовні омоніми, які при схожому звучанні і відповідності значень обмежені певною сферою вживання.

Практичне значення одержаних результатів пов’язане з тим, що теоретичні положення та висновки дисертації поглиблюють системно-структурну і синергетичну парадигми новими аспектами системного вивчення омонімії в мові і мовленні.

Лінгводидактичні можливості застосування результатів роботи визначаються перспективами використання її положень і результатів у теоретичних курсах з загального мовознавства (розділи "Теорія мовознавства", "Мова і мовлення", "Мова і суспільство", "Лексико-семантична система мови", "Розвиток мови", "Методи дослідження мови"), лексикології (теми "Омонімія", "Лексичне значення", "Словотвір"), граматики (розділи "Морфологія", "Синтаксис"), історії німецької мови (розділи "Давньоверхньонімецький період", "Середньоверхньонімецький період"), у викладанні теорії і практики перекладу, а також у лексикографічній практиці і на практичних заняттях з німецької мови.

Результати й висновки дисертаційної праці впроваджуються в курсах "Вступ до мовознавства", "Вступ до германістики", "Основи наукових досліджень", "Лексикологія німецької мови", "Історія німецької мови". Запропонована класифікація міжмовних омонімів стала підґрунтям у розробці нових принципів навчальної лексикографії, які спрямовані на загострення уваги користувача на відповідних семантичних розбіжностях порівнюваних одиниць та повинні попереджати хибне ототожнення змісту міжмовних омонімів через схожість їхньої форми.

Структура й обсяг роботи. Дисертація складається з переліку умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних наукових джерел (570 позицій), списку лексикографічних джерел (54 позиції), списку ілюстративних джерел (3 позиції) і додатків. Загальний обсяг дисертації – 509 сторінок, обсяг основного тексту становить 378 сторінок.

У тексті дисертації наявні 53 таблиці і 10 рисунків. У трьох додатках до дисертації (72 сторінки) наведено матрицю різних видів омонімії, семантичні класифікації омонімів різних частин мови, результати психолінгвістичних експериментів, розподіл омонімічних абревіатур за їх довжиною та за обсягом оморядів, моделі міжчастиномовних омонімів у двн., свн. і сучасній німецькій мові, регулярні морфологічні відповідності німецько-українських міжмовних омонімів-іменників, семантичну класифікацію міжмовних прикметників, інтегральні індекси ідентичності міжмовних омонімів, генетичні та історичні джерела міжмовних омонімів, міжмовні омонімічні дієслова та їх моделі сполучуваності.

Висновки

У дисертації представлено теоретичне узагальнення і нове розв’язання наукової проблеми асиметрії мовного знака, що знаходить вияв у висвітленні генези й онтології омонімії. Виконане дослідження є внеском у лінгвістичну семантику, що включає встановлення закономірностей функціонування мовних одиниць, пояснення морфологічних, структурних і семантичних особливостей внутрішньомовних і міжмовних спільнозвучних слів, динаміки значень у мовленні, а також висвітлення культурноспецифічної семантико-стильової еволюції омонімів у системі національної мови-носія. Отримані в руслі синергетичного підходу результати поглиблюють знання про мову як складну, динамічну систему, здатну до самоорганізації.

Розроблена комплексна методика лінгвосинергетичного аналізу омонімії дозволила виявити механізми саморегуляції, які трансформують омонімію в бік стабільного стану й оптимальної адаптації до оточення, сприяють збереженню цілісності і функціональних властивостей мовної системи.

Внутрішньомовна і міжмовна омонімія є явищами одного порядку з огляду на їх трактування як потенційних джерел неоднозначності. На основі ключових понять загальної теорії систем запропоновано дефініцію омонімії як симетрії форми за асиметрії лексичного і/або граматичного змісту. Багатомірна класифікація омонімів з урахуванням їх частиномовної належності, походження, функціональних характеристик, семантики й симетрично-асиметричних відношень між цими параметрами дозволила виокремити несуперечливі логіко-змістові класи омонімів, що слугує підтвердженням системності омонімії як мовного явища.

Найбільшу здатність вступати в омонімічні відношення мають неповнозначні частини мови, яким властивий абстрактний, позбавлений предметно-речової співвіднесеності характер лексичного значення, що сприяє певній широкозначності, семантичній невизначеності і дозволяє трактувати окремі вживання як омонімічні. Повнозначні частини мови мають самостійне лексичне значення, що стримує розвиток омонімії. Параметрами порядку в системі омонімії є класифікувальні ознаки повнозначних частин мови (предметність, якість, дія, стан тощо), які гальмують процеси конверсії.

Кількість гомогенних оморядів, утворених з омонімів спільного походження, удвічі більша, ніж гетерогенних, компоненти яких збіглися внаслідок фонетичного розвитку або запозичення. Це свідчить про те, що найпродуктивнішим шляхом утворення лексичних омонімів у німецькій мові є семантичний. Для гомогенних омонімів-іменників характерні регулярні метафоричні, метонімічні й гіперо-гіпонімічні переноси. Семантичний розвиток омонімічних дієслів йде в напрямку появи абстрактно-переносного значення в дієслів дії, що сприяє розмежуванню омонімів на початковому етапі їх виникнення за рахунок їх входження до різних ЛСГ. Серед омонімічних прикметників виявлено регулярний перехід ознаки якості предмета в ознаку інтенсивності, що являє собою, з погляду синергетики, один з механізмів саморегуляції омонімії як мовної підсистеми.

Компоненти оморядів протиставлені на основі категорії маркованості, що корелює з когнітивним оператором норми / відхилення від норми. Серед компонентів оморяду перший омонім, як правило, немаркований, а інші – марковані, тобто обмежені у вживанні стилістично, хронологічно, територіально або соціально. Це означає, що оморяди містять слабкі і сильні компоненти. Сильні компоненти оморядів – це обмежена у функціонуванні лексика, протиставлена своїми диференційними ознаками активному, загальновживаному, нейтральному складу мови.

З когнітивного погляду мовна маркованість є похідною від когнітивної маркованості, тобто немарковане мовне значення відповідає нормальному (природному, очікуваному) стану речей, а марковане – відхиленню від нього. Нормальний стан речей входить до когнітивного гештальта людського досвіду і концептуалізується з мінімальною затратою ментальних обчислювальних зусиль, тобто активується автоматично, а відхилення від гештальта для їхньої активації вимагають додаткових обчислювальних ресурсів. Таким чином, мовна маркованість відображає лінгвоспецифічними засобами в мовних структурах, в тому числі й омопарах і оморядах, когнітивний оператор норми і відхилення від норми. У свою чергу наявність маркованих і немаркованих компонентів в омопарі чи оморяді свідчить про синергетичний потенціал омонімії.

Системне ядро омонімії похідних слів німецької мови складає омонімія однокореневих слів. За омонімічними твірними основами складних слів закріплені різні значення, при словотворі спостерігається неоднакове функціональне навантаження омонімів, деетимологізація одного з омонімів і перетворення його на морфему. Серед омонімічних абревіатур переважають синтаксичні ініціалізми, усічення і структурні ініціалізми, що зумовлене основним інформаційним навантаженням початкових літер слова. Омонімізація, що відбувається при скороченні, пов’язана із чинністю синергетичного закону "найменшого зусилля".

У німецькій мові наявні 99550 оморядів міжчастиномовних граматичних омонімів, які розподілені за 45 омонімічними моделями, що репрезентують омонімічні відношення між усіма частинами мови. Транспозиційні можливості слів залежать від їх граматичних характеристик і від семантики (спільної, розрядової і конкретного лексичного значення). Розподіл омонімічних моделей міжчастиномовних граматичних омонімів підлягає диверсифікаційному закону, що свідчить про синергетичну природу транспозиції як процесу перетворення семантичної структури слова за умови збереження його формальної структури. Міжчастиномовні омоніми розширюють номінативно-комунікативні можливості мови й економлять вербокреативні зусилля мовців.

Аналіз синтаксичної структури 2700 неоднозначних речень виявив 36 типів зв’язків і відношень безпосередніх складників, коли слово чи сполучення можна віднести одночасно до декількох домінант. Синтаксична омонімія є результатом нейтралізації передбачених мовною системою розрізняльних ознак у тексті, що приводить до його більшої ентропії. Проте параметри порядку у вигляді функціональних зв’язків у тексті забезпечують змістовно-смислову взаємодію між висловлюваннями, тому омонімія синтаксичних конструкцій знімається контекстом.

З діахронійних позицій омонімія слів і словоформ привела до радикальних змін у системі німецької мови. Редукція голосних у свн. періоді "розхитала" морфологічні основи флективної двн. мови і привела до нівелювання відмінностей між основними типами відмінювання повнозначних частин мови і відмінковими формами всередині однієї і тієї ж парадигми. Омонімічні форми вивели мовну систему зі стану рівноваги і перешкоджали успішній реалізації комунікативних функцій мови. Як тільки ці зміни досягли "порогу чутливості", мова опинилася в точці біфуркації, і її граматична система набула аналітичних рис, тобто омонімія граматичних форм різних частин мови у свн. періоді спричинила перебудову синтетичної граматичної структури німецької мови в напрямку до більшої аналітичності.

Серед міжмовних омонімів виділено формальні (орфоепічні, орфографічні, словотвірні), граматичні (екстра- й інтракатегорійні) і змістові (повні і часткові). Німецькі відповідники удвічі переважають українські внаслідок внутрішньомовної омонімії, синонімічної, контактної або дистантної паронімії. Спостерігаємо семантичні зміни, пов’язані зі звуженням і розширенням значень іменників-міжмовних омонімів відносно мови-джерела, метафоричні і метонімічні переноси, детермінологізацію або деспеціалізацію слів, зумовлену зміною сфери їх вживання. Виявлено регулярну семантичну зміну за моделлю "прикметник фізичних характеристик у німецькій мові → прикметник з семантикою призначення в українській мові". Функціонування дієслівних міжмовних омонімів вирізняється відносною стабільністю основних значень, моделі сполучуваності дієслів є в цілому схожими. Появі протилежного змісту у міжмовних енантіосемізмах сприяють експресивність слів, внутрішньомовна антонімія, антифразис, еліпс, причини культурно-історичного характеру. Схожими є не лише результати аналізованих процесів, але й їх хід, що дозволяє побудову типології діахронійних процесів семантичного розвитку в руслі синергетичної парадигми.

З погляду синергетики міжмовна омонімія є певною структурою з центром і периферією. Центром міжмовної омонімії є повні гетерогенні міжмовні омоніми, утворені внаслідок випадкового збігу фонетичних оболонок німецьких і українських відповідників. До навколоядерного оточення входять повні гомогенні міжмовні омоніми, утворені внаслідок розвитку та розходження значень з однієї спільної праформи. У зоні ближньої периферії перебувають міжмовні відповідники, які мають часткову семантичну подібність. У зоні дальньої периферії розташовані комунікативні міжмовні омоніми, які при схожому звучанні і відповідності значень обмежені певною сферою вживання. З погляду теорії мовних контактів у зміні семантики під впливом міжмовних відповідностей омонімічного характеру вбачаємо окремий випадок інтерференційної перебудови.

Перспективним вважаємо порівняльно-зіставне дослідження омонімії в різних мовах, яке дозволить виявити спільні риси і розбіжності в структурі і кількості омонімічних одиниць різних рівнів, визначити характер формально-смислових відношень між омонімами, зіставити шляхи і способи поповнення словникового складу мов омонімами, з’ясувати особливості самоорганізації і саморегуляції омонімії як універсального явища у руслі синергетичної наукової парадигми.

Список використаних джерел

1. Абаев В. И. О подаче омонимов в словаре / В. И. Абаев // Вопросы языкознания. - 1957. - № 3. - С. 31-43.

2. Абаев В. И. Выступление на дискуссии по вопросам омонимии на открытом заседании учёного совета Ленинградского отделения Института языкознания АН СССР / В. И. Абаев // Лексикографический сборник. - 1960. - № 4. - С. 71-74.

3. Аксенова Г. Н. Русско-белорусские межъязыковые омонимы и омографы / Г. Н. Аксенова // Вопросы преподавания русского языка в школе с белорусским языком обучения: [темат. сб. науч. трудов] / [под ред. А. Е. Супруна, H. Л. Желуденко]. - Минск: МГУ, 1978. - С. 192-198.

4. Акуленко В. В. Вопросы интернационализации словарного состава языка / Валерий Викторович Акуленко. - Харьков: Изд-во Харьк. ун-та, 1972. - 213 с.

5. Алпатов В. М. Части речи: теория и типология / Владимир Михайлович Алпатов. - М.: Наука, 1990. - 267 с.

6. Амири Л. П. Языковая игра в российской и американской рекламе: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык", 10.02.19 "Теория языка" / Л. П. Амири. - Ростов-на-Дону, 2007. - 24 с.

7. Андрукович П. Ф. О статистических и лексико-грамматических свойствах слов / П. Ф. Андрукович, Э. И. Королёв // НТИ. - Серия: 2. - 1977. - № 4. - С. 3-9.

8. Аничков И. Е. Об определении слова / И. Е. Аничков // Морфологическая структура слова в языках различных типов. - М.-Л.: Наука, 1963. - С. 150-159.

9. Античные теории языка и стиля / [ред. О. М. Фрейденберг]. - СПб.: Алетейя, 1996. - 364 с.

10. Апресян Ю. Д. Лексическая семантика. Синонимические средства языка / Юрий Дереникович Апресян. - [2-e изд.]. - М.: Языки русской культуры, 1995. - 464 с.

11. Арапов М. В. Квантитативная лингвистика / Михаил Викторович Арапов. - М.: Наука, 1988. - 186 с.

12. Армаш Н. В. Сопоставительный анализ структуры слога в современных немецком и украинском языках: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языкознания" / Н. В. Армаш. - Одесса, 1991. - 16 с.

13. Арсеньева М. Г. Многозначность и омонимия / М. Г. Арсеньева, Т. В. Строева, А. П. Хазанович. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1966. - 256 с.

14. Арутюнова Н. Д. К проблеме функциональных типов лексического значения / Н. Д. Арутюнова // Аспекты семантических исследований / [отв. ред. Н. Д. Арутюнова, А. А. Уфимцева]. - М.: Наука, 1980. - С. 156-249.

15. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы / Нина Давидовна Арутюнова. - [2-е изд., стер.]. - М.: УРСС, 2013. - 384 с.

16. Архипов И. К. О принципах идентификации переносных значений / И. К. Архипов // Studia Liguistica. - СПб.: Тритон, 1997. - Вып. 4: Языковая система и социокультурный контекст. - C. 12-19.

17. Архипов И. К. Проблемы языка и речи в свете прототипической семантики / И. К. Архипов // Studia Linguistica. - СПб.: Test Print, 1998. - Вып. 6: Проблемы лингвистики и методики преподавания иностранных языков. - С. 5-21.

18. Архипов И. К. Когнитивный и логический анализ в лексикографической практике / И. К. Архипов // Человеческий фактор в языке: [учеб.-метод. пособие] / И. К. Архипов. - СПб.: Невский ин-т языка и культуры, 2001. - С. 39-57.

19. Архипов И. К. Организация и метод построения словарной статьи на основе принципа прототипической семантики / И. К. Архипов, С. А. Песина, Д. Н. Новиков // Языки в современном мире: материалы V междунар. конф.: [в 2 ч.]. - М.: КДУ, 2006. - С. 67-73.

20. Ахманова О. С. Очерки по общей и русской лексикологии / Ольга Сергеевна Ахманова. - [3-е изд.]. - М.: Книж. дом "Либроком", 2009. - 296 с.

21. Бабайцева В. В. Явления переходности в грамматике русского языка: [монография] / Вера Васильевна Бабайцева. - М.: Дрофа, 2000. - 638 с.

22. Бабелюк О. А. Поетика постмодерністського художнього дискурсу: принципи текстотворення (на матеріалі сучасної американської прози малої форми): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Бабелюк Оксана Андріївна. - Київ, 2010. - 33 с.

23. Бабелюк О. А. Стилістичні засоби і прийоми крізь призму лінгвосинергетики / О. А. Бабелюк // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2010. - Т. 14, № 1. - С. 7-21.

24. Балалыкина Э. А. Словообразовательная омонимия в современном русском языке / Э. А. Балалыкина // Przegląd Rusycystyczny. - 1986. - № 1-2. - C. 43-51.

25. Балалыкина Э. А. Семантические законы и история слов / Э. А. Балалыкина // Русская и сопоставительная филология: лингвокультурологический аспект. - Казань: Казан. гос. ун-т, 2004. - C. 31-38.

26. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Шарль Балли. - [3-е изд.]. - М.: УРСС, 2009 - 416 c.

27. Баранникова Л. И. Сущность интерференции и специфика ее проявления / Л. И. Баранникова // Проблемы двуязычия и многоязычия / [Под ред. П. А. Азимова]. - М.: Наука, 1972. - С. 88-98.

28. Баранцев Р. Г. Синергетика в современном естествознании / Рэма Георгиевич Баранцев. - М.: УРСС, 2014. - 160 с.

29. Бархударов Л. С. Очерки по морфологии современного английского языка: [учебник] / Леонид Степанович Бархударов. - [3-е изд., доп.]. - М.: УРСС, 2009. - 160 с.

30. Бархударов Л. С. Структура простого предложения современного английского языка / Леонид Степанович Бархударов. - [3-е изд.]. - М.: УРСС, 2012. - 200 с.

31. Баудер А. Я. Части речи как структурно-семантические классы слов в современном русском языке / Анатолий Яковлевич Баудер. - Таллинн: Валгус, 1982. - 184 с.

32. Бахтурина Р. В. Значение и образование отыменных глаголов с суффиксом -ø- / -и-(ть) / Р. В. Бахтурина // Развитие словообразования современного русского языка. - М.: Наука, 1966. - С. 91-93.

33. Беднаж М. А. Польсько-українська міжмовна омонімія: дис. … кандидата філол. наук: спец. 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство" / Марія Андріївна Беднаж. - Київ, 2000. - 188 с.

34. Белоусов К. И. Синергетика текста: От структуры к форме / Константин Игоревич Белоусов. - [2-е изд.]. - М.: УРСС, 2013. - 248 с.

35. Бенвенист Э. Очерки по осетинскому языку / Эмиль Бенвенист. - М.: Наука, 1965. - 166 с.

36. Благовещенский О. В. Заметки об омонимах и их подаче в словаре / О. В. Благовещенский // Вопросы языкознания. - 1973. - № 6. - С. 120-126.

37. Блумфилд Л. Язык / Леонард Блумфилд. - [3-е изд., стереотип.]. - М.: УРСС, 2009. - 608 с.

38. Богин Г. И. Типология понимания текста: [учеб. пособие] / Георгий Исаевич Богин. - Калинин: КГУ, 1986. - 86 с.

39. Боковня А. Е. Интерференция при обучении иностранному языку и возможные пути её преодоления: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 "Теория и методика обучения и воспитания" / А. Е. Боковня. - Москва, 1995. - 18 с.

40. Бойчук И. В. К вопросу о возникновении ложной омонимии при фонографической адаптации заимствованных собственных имен / И. В. Бойчук // Восточноукраинский лингвистический сборник. - Донецк: ДонГУ, 1999. - № 5. - С. 135-141.

41. Бортэ JI. B. Глубина взаимодействия частей речи в современном русском языке / Лариса Васильевна Бортэ. - Кишинев: Штиинца, 1977. - 117 с.

42. Бортэ Л B. Процесс взаимодействия и смежные явления в сфере категориально-грамматических классов слов / Л. В. Бортэ // Языковая семантика и речевая деятельность. Вопросы русского языка и литературы: [межвуз. сб.]. - Кишинев: Штиинца, 1985. - С. 25-32.

43. Будагов Р. А. Ложные друзья переводчика / Р. А. Будагов // Человек и его язык. - М.: МГУ, 1976. - С. 268-272.

44. Будагов Р. А. Введение в науку о языке / Рубен Александрович Будагов. - М.: Добросвет-2000, 2002. - 544 с.

45. Будагов Р. А. История слов в истории общества / Рубен Александрович Будагов. - [2-е изд., доп.]. - М.: Добросвет-2000, 2004. - 256 с.

46. Буданов В. Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и в образовании / Владимир Григорьевич Буданов. - М.: УРСС, 2013. - 240 с.

47. Булаховский Л. А. Из жизни омонимов / Л. А. Булаховский // Русская речь. - Л.: Академия, 1928. - Т. 3. - С. 47-60.

48. Бунчич Д. Энантиосемия внутриязыковая и межъязыковая как проблема коммуникации / Д. Бунчич // Slowa, slowa, slowa … w komunikacji jezykowej. - Gdansk: Wydawnictwo UG, 2004. - C 207-212.

49. Вагурин В. А. Синергетика эволюции современного общества / Владимир Афанасьеви Вагурин. - [4-е изд., стереотип.]. - М.: УРСС, 2014. - 216 с.

50. Валгина Н. С. Активные процессы в современном русском языке: [учеб. пособие] / НинаСергеевна Валгина. - М.: Логос, 2001. - 304 с.

51. Вардуль И. Ф. Место семантики в лингвистическом описании / И. Ф. Вардуль // Проблемы семантики. - М.: Наука, 1974. - С. 12-24.

52. Валігура О. Р. Лінгвокогнітивні і комунікативні основи фонетичної інтерференції (експериментально-фонетичне дослідження англійського мовлення українців): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови"; 10.02.15 "Загальне мовознавство" / О. Р. Валігура. - Київ, 2010. - 34 с.

53. Васильев Л. М. Современная лингвистическая семантика / Леонид Михайлович Васильев. - [2-е изд.]. - М.: Либроком, 2009. - 192 с.

54. Вейнрейх У. О. О семантической структуре языка / У. О. Вейнрейх // Новое в лингвистике. - М.: Прогресс, 1970. - Вып. 5. - С. 51-79.

55. Вейнрейх У. Языковые контакты: состояние и проблемы исследования / Уриель Вайнрайх; [перевод с англ. и комментарии Ю. А. Жлуктенко; вступ. ст. В. Н. Ярцевой]. - К.: Вища школа, 1979. - 255 с.

56. Верещагин Е. М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия (билингвизма) / Евгений Михайлович Верещагин. - М.: МГУ, 1969. - 160 с.

57. Верещагин Е. М. Лингвострановедческая теория слова / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. - М.: Русcкий язык, 1980. - 320 с.

58. Виноградов В. В. О грамматической омонимии в современном русском языке / В. В. Виноградов // Русский язык в школе. - 1940. - № 1. - С. 1-13.

59. Виноградов В. В. О формах слова / В. В. Виноградов // Известия АН СССР. Отделение литературы и языка. - 1944. - Т. 3. - Вып. 1. - С. 31-44.

60. Виноградов В. В. Об омонимии и смежных явлениях / В. В. Виноградов // Вопросы языкознания. - 1960. - № 5. - С. 3-17.

61. Виноградов В. В. Проблемы морфематической структуры слова и явления омонимии в славянских языках / В. В. Виноградов // Славянское языкознание: VI Междунар. съезд славистов. - М., 1968. - С. 53-120.

62. Виноградов В. В. Исследования по русской грамматике / Виктор Владимирович Виноградов. - М.: Наука, 1975. - 559 с.

63. Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове / Виктор Владимирович Виноградов. - [4-е изд.]. - М.: Русский язык, 2001. - 719 с.

64. Винокур Г. О. Русский язык: Исторический очерк / Григорий Осипович Винокур. - [4-е изд.]. - М.: КомКнига, 2010. - 200 с.

65. Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови: [академічна граматика української мови] / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська. - К.: Пульсари, 2004. - 400 с.

66. Влчек Й. Чешско-русские омонимы - высшая стадия лексической интерференции / Й. Влчек // Болгарская русистика. - София: Общество русистов Болгарии, 1975. - С. 45-61.

67. Всеволодова М. В. Способы выражения пространственных отношений в русском языке / М. В. Всеволодова, Е. Ю. Владимирский. - [3-е изд.]. - М.: УРСС, 2009. - 280 с.

68. Вукович Й. К проблеме классификации частей речи / Й. Вукович // Вопросы языкознания. - 1972. - № 5. - С. 49-61.

69. Вуттке Н. А. О лингвистическом статусе предлогов / Н. А. Вуттке // Семантика. Функционирование. Текст. - Киров: ВГГУ, 2001. - С. 67-73.

70. Гавранек Б. К проблематике смешения языков / Б. Гавранек // Новое в лингвистике. - М.: Прогресс, 1972. - Вып. 6. - С. 94-111.

71. Гайсина Р. М. Лексико-семантическое поле глаголов отношения в современном русском языке / Рейда Миргалеевна Гайсина. - Саратов: Изд-во СГУ, 1981. - 195 с.

72. Гайсина Р. М. Межкатегориальный переход понятия и обогащение лексики / Рейда Миргалеевна Гайсина. - Уфа: Башкир. гос. ун-т, 1985. - 80 с.

73. Гак В. Г. Языковые преобразования: Виды языковых преобразований. Факторы и сферы реализации языковых преобразований / Владимир Григорьевич Гак. - [2-е изд., испр.]. - М.: УРСС, 2010. - 408 с.

74. Гальперин И. Р. Относительно употребления терминов "значение", "смысл", "содержание" в лингвистических работах / И. Р. Гальперин // Филологические науки. - 1982. - № 5. - С. 34-43.

75. Гарбовский Н. К. Теория перевода / Николай Константинович Гарбовский. - [2-е изд.]. - М.: Изд-во МГУ, 2007. - 544 с.

76. Герман И. А. Введение в лингвосинергетику / И. А. Герман, В. А. Пищальникова. - Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и права, 1999. - 130 с.

77. Герман И. А. Лингвосинергетика / И. А. Герман. - Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и права, 2000. - 168 с.

78. Гирнык А. В. Синергетическая модель концепта "жизнь": экспериментальное исследование: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / А. В. Гирнык. - Тверь, 2011. - 19 с.

79. Гладкий П. И. Лексическая омонимия имён существительных в современном немецком языке: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / П. И. Гладкий. - К., 1967. - 21 с.

80. Гладкий П. І. Семантичне злиття однозвучних слів у німецькій мові / П. І. Гладкий // Мовознавство. - 1968. - № 1. - С. 24-28.

81. Гладров В. Вопросы функциональной эквивалентности в сопоставительной лингвистике / В. Гладров // Русский язык за рубежом. - 1985. - № 6. - С. 71-73.

82. Головня А. И. Омонимия как системная категория языка: [монография] / Анастасия Ивановна Головня. - Минск: БГУ, 2007. - 132 с.

83. Голубева Н. П. Изменения лексико-грамматических признаков, связанные с субстантивацией (К вопросу об изменчивых и постоянных признаках трансформированных грамматических категорий): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.15 "Общее языкознание" / Н. П. Голубева. - Киев, 1963. - 19 с.

84. Голякова Н. В. Некоторые случаи семантической омонимии в современном французском языке / Н. В. Голякова // Учёные записки Ярославского государственного педагогического института имени К. Д. Ушинского. - 1965. - Вып. 54: Иностранные языки. - С. 3-12.

85. Горохова С. И. Психолингвистические особенности механизма порождения речи по данным речевых ошибок: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.15 "Общее языкознание" / С. И. Горохова. - Москва, 1986. - 16 c.

86. Грабчиков С. М. Межъязыковые омонимы и паронимы (опыт составления словаря) / Степан Митрофанович Грабчиков. - Минск: Изд-во Белорус. ун-та, 1980. - 216 с.

87. Гребенкина О. С. Коммуникативно-прагматическая интерпретация многозначного высказывания с позиций контрадиктно-синергетического подхода: автореф. дис. на соискание учен. степени кандидата филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / О. С. Гребенкина. - Пермь, 2002. - 20 с.

88. Гринберг Дж. Квантитативный подход к морфологической типологии языков / Дж. Гринберг // Новое в лингвистике. - М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1963. - Вып. ІІІ. - С. 60-94.

89. Губанова И. С. Зависимость между омонимией и длиной слова в современном английском языке / И. С. Губанова // Вестник Поморского университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. - Архангельск, 2010. - № 2. - С. 66-69.

90. Губанова И. С. Омонимика современного английского языка в этимологическом и историко-лингвистическом аспектах / И. С. Губанова // Lingua mobilis. - 2010. - № 2 (21). - С. 143-151.

91. Гудавичус А. Й. Сопоставительная семасиология литовского и русского языков / А. Й. Гудавичус. - Вильнюс: Изд-во Вильнюс. ун-та, 1985. - 175 с.

92. Давыдов И. И. Опыт о порядке слов [Электрoнный ресурс] / И. И. Давыдов // Труды Общества любителей российской словесности. - М.: МГУ, 1816. - Ч. 5. - 123 с. - Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/821.

93. Данеш Ф. Опыт теоретической интерпретации синтаксической омонимии / Ф. Данеш // Вопросы языкознания. - 1964. - № 6. - С. 3-16.

94. Данилов А. А. О некоторых проблемах омонимии / А. А. Данилов // Слово в лексико-семантической системе языка. - Л.: Наука, 1972. - С. 37-46.

95. Демська О. М. Лексична та лексико-граматична омонімія сучасної української мови: дис. … кандидата філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / Орися Мар’янівна Демська; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - К., 1996. - 643 с.

96. Денисова С. П. Типологія категорій лексичної семантики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: спец. 10.02.15 "Загальне мовознавство", 10.02.02 "Російська мова" / С. П. Денисова. - К., 1996. - 34 с.

97. Денисова С. П. Глобалізми в засобах масової інформації / C. П. Денисова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія: [зб. наук. праць]. - Вінниця: Вид-во Вінницького держ. ун-ту, 2003. - Вип. 6. - С. 390-395.

98. Денисова С. П. Глобалізми та їх адаптація в східнослов’янських мовах / С. П. Денисова // Мовні і концептуальні картини світу: [зб. наук. праць]. - К.: Вид.-поліграф. центр "Київський університет", 2007. - С. 220-226.

99. Домброван Т. І. Актуалізація синергетичного підходу в сучасних лінгвістичних дослідженнях / Т. І. Домброван // Записки з романо-германської філології: [зб. наук. праць]. - Одеса: Фенікс, 2011. - Вип. 26. - С. 51-58.

100. Домброван Т. І. Аплікативний потенціал синергетичної парадигми в лінгвістиці / Т. І. Домброван // Studia philologica. - 2012. - Вип. 1. - С. 79-84.

101. Домброван Т. И. Лингвосинергетика: от бинарности - к тернарности / Т. И. Домброван // Слов’янський збірник: [зб. наук. праць]. - К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. - Вип. 17, Ч. 2. - С. 341-348.

102. Домброван Т. И. Язык в контексте синергетики / Татьяна Иваовна Домброван. - Одесса: Одесская гор. тип., 2013. - 342 с.

103. Дрейзин Ф. А. Синтаксическая омонимия (к постановке вопроса) / Ф. А. Дрейзин // Машинный перевод и прикладная лингвистика. - М., 1966. - Вып. 9. - С. 38-43.

104. Дрожащих Н. В. Синергетические аспекты межкультурной коммуникации / Н. В. Дрожащих // Синергетическая лингвистика vs. Лингвистическая синергетика: материалы междунар. науч.-практ. конф., (г. Пермь, 8-10 апреля 2010 г.). - Пермь: ПГТУ, 2010. - С. 276-282.

105. Дубічинський В. В. Лінгвістичний апарат на опис лексичних та термінологічних паралелей / В. В. Дубічинський // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. - Харків, 1993. - Т. 1. - С. 117-121.

106. Дубова О. А. Закономірності транспозиційних змін / О. А. Дубова // Наукові праці: науково-методичний журнал. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. - Т. 98, Вип. 85: Філологія. Мовознавство. - С. 26-34.

107. Дудников А. В. Современный русский язык: учеб. [для филол. спец. вузов] / Алексей Виссарионович Дудников. - М.: Высшая школа, 1990. - 424 с.

108. Дьячук И. В. Проблема транспозиции на уровне частей речи / И. В. Дьячук // Развитие частей речи в истории русского язика: [Межвуз. сб. науч. тр.]. - Рига: Изд-во ЛатвГУ, 1988. - С. 42-46.

109. Єнікеєва С. М. Синергетичні аспекти семантичної деривації (на матеріалі сучасної англійської мови) / С. М. Єнікеєва // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - Житомир: ЖДУ, 2008. - Вип. 32. - С. 140-144.

110. Єнікєєва С. М. Система словотвору сучасної англійської мови: синергетичний аспект (на матеріалі новоутворень кінця ХХ - початку ХХІ століть): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / С. М. Єнікєєва. - К., 2011. - 36 с.

111. Желєзняк І. М. Псевдонім / І. М. Желєзняк // Українська мова: [енциклопедія]. - К.: Українська енциклопедія, 2000. - С. 501.

112. Жирмунский В. М. Внутренние законы развития языка и проблема грамматической аналогии / В. М. Жирмунский // Труды Института языкознания. - М.: Изд-во АН СССР, 1954. - Т. IV. - С. 74-79.

113. Жлуктенко Ю. О. Українсько-англійські міжмовні відносини: українська мова у США і Канаді / Юрій Олексійович Жлуктенко; Київський інститут народного господарства. - К.: Вид-во Київського ун-ту, 1964. - 168 с.

114. Задорожный М. И. О границах полисемии и омонимии / М. И. Задорожный. - М.: МГУ, 1971. - 71 с.

115. Залевская А. А. Введение в психолингвистику / Александра Александровна Залевская. - [2-е изд., доп. и испр.]. - М.: УРСС, 2007. - 560 с.

116. Зализняк А. А. Семантическая деривация в синхронии и диахронии: проект "Каталога семантических переходов" / А. А. Зализняк // Вопросы языкознания. - 2001. - № 2. - С. 13-25.

117. Зализняк А. А. Русская семантика в типологической перспективе / Андрей Анатольевич Зализняк. - М.: Языки славянской культуры, 2013. - 640 с.

118. Заславская Н. В. Семантико-стилистическая и функциональная характеристика межъязыковых омонимов в русском и украинском языках (в разряде прилагательных и существительных): автореф. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.15 "Общее языкознание" / Н. В. Заславская. - К., 1985. - 18 с.

119. Зверев А. Д. Выражение направления производности в русском языке / А. Д. Зверев // Актуальные проблемы русского словообразования. - Самарканд, 1972. - C. 75-77.

120. Земская Е. А. Современный русский язык. Словообразование: [учеб. пособие] / Елена Андреевна Земская. - М.: Флинта, 2011. - 324 с.

121. Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка / Галина Александрова Золотова. - М.: Либроком, 2009. - 352 с.

122. Иванникова Е. А. К вопросу о взаимоотношении понятия варианта с понятием синонима / Е. А. Иванникова // Синонимы русского языка и их особенности. - Ленинград, 1972. - С. 138-153.

123. Иванова И. П. Об историческом рассмотрении омонимии / И. П. Иванова // Проблемы сравнительной филологии: [cб. статей к 70-летию В. М. Жирмунского]. - М.-Л., 1964. - С. 250-259.

124. Ивлева Г. Г. Семантические особенности слов в немецком языке / Г. Г. Ивлева. - М.: Высшая школа, 1978. - 105 с.

125. Ильиш Б. А. Современный английский язык: теоретический курс / Б. А. Ильиш. - [2-е изд.]. - М.: Изд. лит-ры на инстр. языках, 1948. - 347 с.

126. Ингве В. Г. Синтаксис и проблема многозначности / В. Г. Ингве // Машинный перевод. - М.: Иностранная литература, 1957. - С. 280-305.

127. Иорданская Л. Н. Синтаксическая омонимия в русском языке (с точки зрения автоматического анализа и синтеза) / Л. Н. Иорданская // НТИ. - № 5. - 1967. - С. 9-17.

128. Исаченко А. В. О грамматическом значении / А. В. Исаченко // Вопросы языкознания. - 1961. - № 1. - С. 28-43.

129. Искоз А. М. Лексикология немецкого языка / А. М. Искоз, А. Ф. Ленкова. - [3-е изд.]. - Л.: Просвещение, 1970. - 296 с.

130. Калайдович И. Ф. Опыт правил для составления русского производного словаря с некоторыми замечаниями на правила, принятые "Обществом любителей Российской словесности" / И. Ф. Калайдович // Трактаты Общества любителей Российской Словесности. - М.: Унив. тип., 1824. - Ч. V. - С. 330-390.

131. Калечиц Е. П. Явления перехода в системе частей речи / Е. П. Калечиц. - Новосибирск: Наука, 1991. - 215 с.

132. Капуш А. В. "Хибні друзі перекладача" в міжмовному та внутрішньомовному контексті / А. В. Капуш // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2004. - № 17. - С. 149-150.

133. Караулов Ю. Н. Ассоциативная грамматика русского языка / Юрий Николаевич Караулов. - М.: Изд-во ЛКИ, 2010. - 328 с.

134. Караулов Ю. Н. Общая и русская идеография. Основы идеографического словаря русского языка / Юрий Николаевич Караулов Караулов. - [2-е изд.]. - М.: УРСС, 2010. - 360 с.

135. Карпіловська Є. А. Вступ до прикладної лінгвістики: комп’ютерна лінгвістика / Є. А. Карпіловська. - Донецьк: Юго-Восток, 2006. - 188 с.

136. Карпов В. А. Язык как система / В. А. Карпов. - [3-е изд.]. - М.: УРСС, 2009. - 304 с.

137. Карпусь А. К. Немецко-русско-украинские лексические параллели: автореф. дис. на соскание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / А. К. Карпусь. - Киев, 1983. - 23 с.

138. Карп’юк М. Д. "Паралельна форма", "дублет" чи "варіант"? / М. Д. Карп’юк // Культура слова. - 1978. - Вип. 15. - C. 70-75.

139. Кибрик А. Е. Лингвистическая реконструкция когнитивной структуры / А. Е. Кибрик // Вопросы языкознания. - 2008. - № 4. - С. 51-77.

140. Ким О. М. Транспозиция на уровне частей речи и явление омонимии в современном русском языке / О. М. Ким. - Ташкент: Изд-во "Фан" УзССР, 1978. - 228 с.

141. Кияк Т. Р. Ми не лукавили з Тобою … (до 70-ліття доктора філологічних наук, професора, академіка АН Вищої школи України, народного депутата Кияка Тараса Романовича) / Тарас Романович Кияк. - Чернівці: Букрек, 2014. - 416 с.

142. Кийко С. В. Грамматическая омонимия существительного в современном немецком языке / С.В. Кийко // Оралды ңғылым жаршысы. Серия: Педагогические науки. Филологические науки. История. Право. Философия. Музыка и жизнь. - 2015. - № 3 (134). - С. 33-38.

143. Кійко С. В. Полісемія дієслів сучасної німецької мови: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / С. В. Кійко. - К., 1999. - 20 с.

144. Кійко С. В. Принципи семантичної класифікації дієслів німецької мови / С. В. Кійко // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія: [зб. наук. праць]. - Чернівці: Рута, 2000. - Вип. 84. - С. 30-41.

145. Кійко С. В. Відношення між полісемією та омонімією дієслів сучасної німецької мови / С. В. Кійко // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія: [зб. наук. праць]. - Чернівці: Рута, 2001. - Вип. 114. - С. 12-24.

146. Кійко С. В. Українсько-німецькі "фальшиві друзі перекладача" / С. В. Кійко // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія: [зб. наук. праць]. - Чернівці: Рута, 2005. - № 234. - С. 125-143.

147. Кійко С. В. До питання про українсько-німецькі "фальшиві друзі перекладача" / С. В. Кійко // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: матеріали III міжвуз. конф. молодих учених, (Донецьк, 15-16 лют. 2005 р.) / відп. ред. В. Д. Каліущенко / Мін-во освіти і науки України. - Донецьк: ДонНУ, 2005. - С. 120-121.

148. Кійко С. В. До питання про етимологічні джерела українсько-німецьких "Фальшивих друзів перекладача" / С. В. Кійко // Функционализм как основа лингвистических исследований: сб. науч. докладов ХІІ Междунар. конф. по функциональной лингвистике, (Ялта, 3-7 октября 2005 г.) / Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского и др. - Ялта, 2005. - С. 141-143.

149. Кійко С. В. Інтернаціональна лексика у практиці викладання іноземної мови / С. В. Кійко // Діяльнісно-зорієнтований підхід як шлях формування мовних та мовленнєвих компетенцій з іноземних мов у контексті полі культурності освітнього процесу Буковини: матеріали регіональної конф., (Чернівці, 9 грудня 2005 р.) / Управління освіти і науки Чернівецької обласної державної адміністрації та інші. - Чернівці: Родовід, 2005. - С. 99-102.

150. Кійко С. В. Англіцизми в сучасній німецькій мові (на матеріалі журналу "Der Spiegel") / С. В. Кійко // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія: [зб. наук. праць]. - Чернівці: Рута, 2007. - № 339-340. - С. 142-155.

151. Кійко С. В. Кількісні і якісні характеристики запозичень у сучасній німецькій мові / С. В. Кійко // Культура народов Причерноморья: [научный журнал]. - Симферополь: Крым, 2007. - № 110. - Т. 1. - С. 241-245.

152. Кійко С. В. До семантичної структури українсько-німецьких міжмовних омонімів / С. В. Кійко // Актуальні проблеми германської філології в Україні та Болонський процес: матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., (Чернівці, 20-21 квіт. 2007 р.) / М-во освіти і науки України. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2007. - С. 132-136.

153. Кійко С. В. Міжмовна омонімія ідеологічно маркованої лексики (на матеріалі іменників сучасних німецької й української мов) / С. В. Кійко // Нова філологія: [зб. наук. праць]. - Запоріжжя: ЗНУ, 2008. - Вип. 29. - С. 89-95.

154. Кійко С. В. Німецько-українська міжмовна енантіосемія / С. В. Кійко // Наукові записки. Серія: Філологічна. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2008. - Вип. 9. - С. 169-177.

155. Кійко С. В. Словотвірні типи німецько-українських міжмовних омонімів / С. В. Кійко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Германська філологія: [зб. наук. праць]. - Луцьк: ВНУ, 2008. - № 4. - С. 373-377.

156. Кійко С. В. Особливості лексико-семантичного розвитку французьких запозичень у німецькій і українській мовах / С. В. Кійко // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія: [зб. наук. праць]. - Чернівці: Рута, 2008. - № 408-409. - С. 138-170.

157. Кійко С. В. Розмежування полісемії та омонімії в тлумачних словниках (на матеріалі дієслів сучасної німецької мови) / С. В. Кійко // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: матеріали VI Міжву. конф. молодих учених, (Донецьк, 28-29 січня 2008 р.) / М-во освіти і науки України. - Донецьк: ДонНУ, 2008. - Т. 1. - С. 92-96.

158. Кійко C. В. Особливості міжмовної німецько-української енантіосемії / С. В. Кійко // Актуальні проблеми германської філології: матеріали ІІІ міжнар. наук. конф., присвяченої 70-річчю від дня народження проф., докт. філол. наук В. В. Левицького, (Чернівці, 10-12 квіт. 2008 р.) / М-во освіти і науки України. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2008. - С. 133-137

159. Кійко C. В. Особливості міжмовної омонімії ідеологічно маркованої лексики / С. В. Кійко // Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених, (Горлівка, 6 трав. 2008 р.) / М-во освіти і науки України. - Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2008. - Вип. 10. - С. 117-119.

160. Кійко С. В. Міжмовні омоніми як джерело інтерференційних помилок / С. В. Кійко // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі: зб. наук. праць Всеукр. наук.-метод. конф. Донецького національного університету, (Донецьк, 10-11 черв. 2008 р.) / М-во освіти і науки України. - Донецьк: ДонНУ, 2008. - Вип. 10. - С. 106-111.

161. Кійко С. В. Словотвірні типи німецько-українських міжмовних омонімів / С. В. Кійко // Сучасні тенденції розвитку та дослідження германських мов: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф., (Мелітополь, 19 вер. 2008 р.) / М-во освіти і науки України. - Мелітополь: Вид-во Меліт. держ. пед. ун-ту, 2008. - С. 59-62.

162. Кійко С. В. Принципи класифікації українсько-німецьких міжмовних омонімів / С. В. Кійко // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень та навчання іноземних мов: зб. наук. праць 2-ї Всеукр. наук.-метод. конф., (Хмельницький, 10-11 жовт. 2008 р.) / М-во освіти і науки України. - Хмельницький: ХНУ, 2008. - С. 61-63.

163. Кійко С. В. Особливості словотвору іменників-омонімів сучасної німецької мови / С. В. Кійко // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія: [зб. наук. праць]. - Чернівці: ЧНУ, 2009. - Вип. 441-443. - С. 36-40.

164. Кійко С. В. Запозичення з латині в сучасній німецькій мові / С. В. Кійко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: [наук. журнал] / гол. ред. П. Ю. Саух. - Житомир: ЖДУ, 2009. - Вип. 45. - С. 89-94.

165. Кійко С. В. Запозичення зі слов’янських мов у сучасній німецькій мові / С. В. Кійко // Нова Філологія: [зб. наук. праць]. - Запоріжжя: ЗНУ, 2009. - Вип. 34. - С. 197-204.

166. Кійко С. В. Інтернаціоналізми та міжмовна омонімія в професійній субмові літературознавства / С. В. Кійко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. - Луцьк: ЛНУ, 2009. - № 17. - С. 121-127.

167. Кійко С. В. Міжмовна омонімія німецьких і українських фразеологічних одиниць / С. В. Кійко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Філологічні науки. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. - Вип. 20. - С. 258-262.

168. Кійко С. В. Міжмовні омоніми в професійній субмові театру / С. В. Кійко // Буковинський журнал. - Чернівці: Просвіта, 2009. - № 1-2. - С. 253-269.

169. Кійко С. В. Семантичний розвиток французьких дієслівних запозичень у німецькій та українській мовах / С. В. Кійко // Новини от добрата наука - 2009: материали за V междунар. науч. практ. конф., (Cофия, 17-19 май 2009 г.). - София: "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2009. - Т. 14: Филологични науки. - С. 44-53.

170. Кійко С. В. Запозичення з української мови в сучасній німецькій мові / С. В. Кійко // Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте 2009: материалы междунар. науч.-практ. конф., (Одесса, 15-30 июня 2009 г.) / Одесский нац. морской ун-т. - Одесса: Изд-во Черноморье, 2009. - Т. 12: Философия и филология. - С. 30-38.

171. Кійко С. В. Міжмовна омонімія театральної лексики / С. В. Кійко // Новини от научния напредък: материали за V междунар. науч. практ. конф., (Cофия, 17-25 август 2009 г.). - София: Бял ГРАД-БГ, 2009. - Т. 4: Педагогически науки. Филологични науки. Психология и социология. - С. 52-59.

172. Кійко С. В. Слов’янські лексичні елементи в сучасній німецькій мові / С. В. Кійко // Predni vedecke novinky - 2009: Materialy V mezinarodni vedecko-prakticka conference, (Praha, 25 srpna - 05 źaří 2009 roku). - Praha: Education and Science, 2009. - Dil 5: Filologicke vedy. - S. 15-23.

173. Кійко С. В. Міжмовна омонімія на фразеологічному рівні / С. В. Кійко // Научният потенциал на света - 2009: материали за V междунар. науч. практична конференция, (Cофия, 17-25 септември 2009 г.). - София: "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2009. - Т. 6: Филологични науки, психология и социология. - С. 10-16.

174. Кійко С. В. Запозичення-грецизми у сучасній німецькій мові / С. В. Кійко // Семантика мови і тексту: матеріали Х міжнар. наук.-практ. конф., (Івано-Франківськ, 21-23 вересня 2009 р.) / М-во освіти і науки України. - Івано-Франківськ, 2009. - Ч. ІІ. - С. 135-138.

175. Кійко С. В. Асоціації як універсальний чинник зміни значення слів / С. В. Кійко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - Чернівці: Книги ХХІ, 2010. - Вип. 22. - Т.1. - С. 183-188.

176. Кійко С. В. Запозичення з романських мов у сучасній німецькій літературній мові / С. В. Кійко // Гуманітарний вісник: [зб. наук праць]. Іноземна філологія. - Черкаси: ЧДТУ, 2010. - Вип. 16., Ч. 1. - С. 56-63.

177. Кійко С. В. Національна специфіка семантики міжмовних омонімів / С. В. Кійко // Наукові записки. Філологічні науки. Мовознавство. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. - Вип. 89 (3). - С. 48-53.

178. Кійко C. В. Омоформія в сучасній німецькій мові / С. В. Кійко // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія: [зб. наук. праць]. - Чернівці: ЧНУ, 2010. - Вип. 531. - С. 42-60.

179. Кійко С. В. Особливості семантики іменників-омонімів сучасної німецької мови / С. В. Кійко // Проблеми романо-германської філології. - Ужгород: ЗакДУ 2010. - С. 39-49.

180. Кійко С. В. Українські лексичні елементи в сучасній німецькій мові / С. В. Кійко // Буковинський журнал. - Чернівці: Просвіта, 2010. - № 1. - С. 202-209.

181. Кійко С. В. Асоціації як причина семантичних змін / С. В. Кійко // Moderní vymoženosti vĕdy - 2010: Materiály V mezinárodní vĕdecko-praktická konference, (Praha, 27.02.2010-05.03.2010). - Praha: Publishing House Education and Science, 2010. - Díl 11: Filologické vĕdy. - С. 53-59.

182. Кійко С. В. Національна специфіка семантики міжмовних омонімів / С. В. Кійко // Мова. Культура. Комунікація: матеріали 1-ї Міжнар. наук. конф., (Чернігів, 16 квіт. 2010 р.) / М-во освіти і науки України. - Чернігів: ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2010. - С. 40-42.

183. Кійко С. В. Омонімія іменників у сучасній німецькій мові / С. В. Кійко // Основни проблеми на съвременната наука - 2010: материали за VI международна научна практична конференция, (София, 17-25 април. 2010 г.). - София: "Бял ГРАД-БГ", 2010. - Т. 18: Филологични науки. - С. 35-41.

184. Кійко С. В. Омонімія дієслів у сучасній німецькій мові / С. В. Кійко // Efektivní nástroje moderních vĕd - 2010: Materiály VІ mezinárodní vĕdecko-praktická konference, (Praha, 27 duba - 05 května 2010 r.). - Praha: Education and Science, 2010. - Díl 16: Filologické vĕdy. - С. 59-63.

185. Кійко С. В. Принципи виділення морфологічних омонімів у сучасній німецькій мові / С. В. Кійко // Nastolení moderní vĕdy - 2010: Materiály VІ mezinárodní vĕdeckopraktická konference, (Praha, 27 záři - 05 října 2010 r.). - Praha: Education and Science, 2010. - Díl 4: Filologické vĕdy. Filosofie. - С. 17-22.

186. Кійко C. В. Омографи в сучасній німецькій мові / С. В. Кійко // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія: [зб. наук. праць]. - Чернівці: ЧНУ, 2011. - Вип. 551-552. - С. 149-162.

187. Кійко С. В. Омонімія антропонімів й апелятивів у сучасній німецькій мові / С. В. Кійко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - Луганськ: ЛНУ, 2011. - № 16 (227), Ч. ІІ. - С. 11-16.

188. Кійко С. В. Частиномовний розподіл омонімів у сучасній німецькій мові / С. В. Кійко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. - Луцьк: ВНУ, 2011. - № 3,Ч. 2. - С. 41-47.

189. Кійко С. В. Семантичні особливості іменників-омонімів сучасної німецької мови / С. В. Кійко // Kluczowe aspekty naukowej działalności - 2011: materiáły VІІ międzynarodowej naukowipraktycznej konferencji, (Przemyśl, 07-15 stycznia 2011 r.). - Przemyśl: Nauka i studia, 2011. - Vol. 12: Filologiczne nauki. - S. 17-21.

190. Кійко С. В. Омонімія власних і загальних назв у сучасній німецькій мові / Кійко С. В. // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Тернопіль, 7-8 квіт. 2011 р.). - Тернопіль: Економічна думка, 2011. - С. 53-55.

191. Кійко С. В. Особливості омонімії абревіатур у німецькій мові / С. В. Кійко // Védecký prů mysl evropského kontinentu - 2011: materiály VІІ mezinárodní vĕdecko-praktická konference, (Praha, 27 listopadu - 05 prosinců 2011 r.). - Praha: Education and Science, 2011. - Díl 17: Filologické vĕdy. - С. 43-48.

192. Кійко С. В. Омонімія абревіатур у сучасній німецькій мові / С. В. Кійко // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія: [зб. наук. праць]. - Чернівці: ЧНУ, 2012. - Вип. 595-596. - С. 20-31.

193. Кійко С. В. Омонімія в мовленні: типологія й інтерпретація / С. В. Кійко // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія: [зб. наук. праць]. - Чернівці: ЧНУ, 2012. - Вип. 630-631. - С. 59-72.

194. Кійко С. В. Омофони в сучасній німецькій мові / С. В. Кійко // Вісник Житомирського державного університету: [науковий журнал]. - Житомир: ЖДУ, 2012. - Bи п. 62. - С. 71-75.

195. Кійко С. В. Принципи багатомірної класифікації омонімів / С. В. Кійко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. - Вип. 29. - Т. 3. - С. 3-7.

196. Кійко С.В. Синтаксична омонімія в німецькій мові / С. В. Кійко // Слов’янський збірник. - К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2012. - Вип. XVII, Ч. 2. - С. 385-392.

197. Кійко С. В. Зміна значення англіцизмів на терені німецької й української мов / С. В. Кійко // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство: [міжвуз. зб. наук. статей]. - Бердянськ: БДПУ, 2013. - Вип. VIII, Ч. 3. - С. 78-88.

198. Кійко С. В. Омонімія апелятивів і топонімів / С. В. Кійко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. - Вип. 32. - С. 196-200.

199. Кійко С. В. Синтаксична омонімія в газетно-публіцистичних текстах сучасної німецької мови / С. В. Кійко // Сучасний вимір філологічних наук: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Львів, 31 трав. - 1 черв. 2013 р.). - Львів: ЛОГОС, 2013. - С. 93-97.

200. Кійко С. В. Синергетичний потенціал омонімії в середньоверхньонімецькій мові / С. В. Кійко // Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Філологія: [зб. наук. праць]. - Одеса: Вид. дім "Гельветика", 2014. - Вип. 8. - Т.1. - С. 102-104.

201. Кійко С. В. Німецько-українська міжмовна омонімія: [монографія] / Світлана Василівна Кійко. - Чернівці: Вид. дім "Родовід", 2014. - 434 с.

202. Кійко С. В. Омонімія в мові і мовленні: [монографія] / Світлана Василівна Кійко. - Чернівці: Вид. дім "Родовід", 2014. - 544 с.

203. Кіндей Л. Г. Морфолого-синтаксична омонімія дієслів із префіксами ви-, пере-, по-: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / Л. Г. Кіндей. - Кіровоград, 2002. - 16 с.

204. Кіцила Л. Словники міжмовних омонімів: історія виникнення та перспективи розвитку / Л. Кіцила // Проблеми слов’янознавства. - 1999. - Вип. 50. - С. 231-237.

205. Клычков Г. С. К вопросу о приемах установления близости лексических значений слова (омонимия или полисемия) / Г. С. Клычков, Н. А. Кузьменко // Иностранные языки в школе. - 1980. - № 6. - С. 8-11.

206. Князева Е. Н. Синергетика как новое мировидение: диалог с И. Пригожиным / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов // Вопросы философии. - 1992. - № 12. - С. 3-20.

207. Князева Е. Н. Основания синергетики: Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. - СПб.: Алетейя, 2002. - 414 с.

208. Князева Е. Н. Основания синергетики: Человек, конструирующий себя и свое будущее / Е. Н. Князева, С. П. Курдюмов. - М.: УРСС, 2014. - 264 с.

209. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика / Ирина Михайловна Кобозева. - [5-е изд., испр. и доп.]. - М.: УРСС, 2012 - 352 с.

210. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови / АллаПетрівна Коваль. - К.: Вища школа, 1987. - 345 с.

211. Колмогорова А. В. Языковое значение как синергетическая система / А. В. Колмогорова // Научное мнение. - 2012. - № 9. - С. 61-67.

212. Коломиец О. В. Французско-украинские лексические параллели: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.05 "Романские языки" / О. В. Коломиец. - К., 1976. - 27 с.

213. Колшанский Г. В. К проблеме понятия и значения слова / Г. В. Колшанский // Иностранные языки в высшей школе. - М.: МГПИИЯ, 1962. - С. 55-60.

214. Комарова З. И. Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингвистике / Зоя Ивановна Комарова. - [2-е изд.]. - М.: ФЛИНТА / Наука, 2013. - 820 с.

215. Комиссаров В. Н. Общая теория перевода: [учеб. пособие] / Вилен Наумович Комиссаров. - М.: ЧеРо, 1999. - 136 с.

216. Конецкая В. П. Характеристика лексических омонимов - слов, генетически связанных, и пути их образования в английском языке / В. П. Конецкая // Учёные записки Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина. - М., 1961. - Вып. 166: Исследования по английской лексикологии. - С. 84-110.

217. Конецкая В. П. Аксиомы, закономерности и гипотезы в лексикологии / В. П. Конецкая // Вопросы языкознания. - 1998. - № 2. - С. 22-37.

218. Коровина Г. И. Построение правил различения омонимии при помощи машины / Г. И. Коровина // Проблемы кибернетики. - 1962. - Вып. 7. - С. 225-228.

219. Косериу Э. Синхрония, диахрония и история: Проблема языкового изменения / Эухенио Косериу. - М.: УРСС, 2010. - 208 с.

220. Костюченко Ю. П. Количество и место омонимов в современном английском языке: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Ю. П. Костюченко. - Харьков, 1954. - 14 с.

221. Кочерган М. П. Слово і контекст (Лексична сполучуваність і значення слова) / Михайло Петрович Кочерган. - Львів: Вища школа, 1980. - 183 с.

222. Кочерган М. П. Словарь русско-украинских межъязыковых омонимов (содержание и принципы построения) / М. П. Кочерган // Филологические науки. - 1990. - № 3. - С. 103-109.

223. Кочерган М. П. Зіставна лексична семантика: проблеми і методи дослідження / М. П. Кочерган // Мовознавство. - 1996. - № 2-3. - С. 3-11.

224. Кривоносов А. Т. Система "взаимопроницаемости" неизменяемых классов слов / А. Т. Кривоносов // Вопросы языкознания. - 1975. - № 5. - С. 97-100.

225. Кривоносов А. Т. Система классов слов как отражение структуры языкового сознания: философские основы теоретической грамматики / Алексей Тимофеевич Кривоносов. - Москва, Нью-Йорк: ЧеРо, 2001. - 848 с.

226. Кронгауз М. А. Семантика: учебник [для вузов] / Максим Анисимович Кронгауз. - М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. - 399 с.

227. Критенко А. П. Абсолютна і відносна омонімія та її подача в Українсько-російському словнику / А. П. Критенко // Лексикографічний бюлетень. - 1963. - Вип. 9. - С. 13-30.

228. Крылов Ю. К. Об одной парадигме лингвостатистических распределений / Ю. К. Крылов // Лингвостатистика и вычислительная лингвистика. - Тарту: Изд-во Тартуского ун-та, 1982. - С. 80-102.

229. Кубрякова Е. С. Язык и знание / Елена Самуиловна Кубрякова. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 560 c.

230. Кубрякова Е. С. Части речи в ономасиологическом освещении / Елена Самуиловна Кубрякова. - [4-е изд.]. - М.: УРСС, 2012. - 120 с.

231. Кубрякова Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного слова / Елена Самуиловна Кубрякова. - [4-е изд., стереотип.]. - М.: УРСС, 2013. - 208 с.

232. Кузнецова Т. Д. Роль установки в формировании правильного и ошибочного речевого действия в условиях билингвизма и трилингвизма: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. псих. наук: 13.00.02 "Теория и методика обучения и воспитания" / Т. Д. Кузнецова. - Тбилиси, 1982. - 16 с.

233. Кузьменко Г. І. Омонімія: аспектологія, проблематика: філол. розвідка з лексикології та стилістики / Ганна Іванівна Кузьменко. - К.: Вид. центр "Київський університет", 2000. - 35 с.

234. Курдюмов С. П. Психология и синергетика / С. П. Курдюмов, В. Ю. Кры лов, Г. Г. Малиновецкий. - М.: ИПМ РАН, 1990. - 32 с. - (Препринт / Институт прикладной математики РАН, № 41).

235. Курилович Е. Очерки по лингвистике / Ежи Курилович. - М.: Тривиум, 2000. - 490 с.

236. Кустова Г. И. Когнитивные модели в семантической деривации и система производных значений / Г. И. Кустова. - Вопросы языкознания. - 2000. - № 4. - С. 85-109.

237. Кутина Л. Л. К вопросу об омонимии и ее отражении в словарях современного русского языка / Л. Л. Кутина // Лексикографический сборник. - 1960. - Вып. 4. - С. 51-55.

238. Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови: морфологія / І. К. Кучеренко. - Вінниця: Поділля-2000, 2003. - 464 с.

239. Кушлик О. П. Омонімія незмінних класів слів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / О. П. Кушлик. - Львів, 2000. - 21 с.

240. Кушнерик В. І. Фоносемантизм: гіпотези і факти / Володимир Іванович Кушнерик. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2008. - 420 с.

241. Куштенко Л. Ю. Кількісні та якісні параметри англо-українських словникових відповідностей / Л. Ю. Куштенко // Мовознаство. - 1972. - № 4. - С. 36-42.

242. Кушнина Л. В. Перевод как синергетическая система / Л. В. Кушнина // Вестник Пермского университета. - Пермь: Изд-во Перм. гос. ун-та, 2011. - Вып. 3 (15). - С. 81-86.

243. Кушнина Л. В. Основные принципы синергетики перевода / Л. В. Кушнина // Вестник Удмуртского университета. - Ижевск: Изд-во Удмуртского гос. ун-та, 2011. - Вып. 4. - С. 173-177.

244. Ладо Р. Лингвистика поверх границ культур / Р. Ладо // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Прогресс, 1989. - Вып. 25: Контрастивная лингвистика. - С. 32-62.

245. Лаптева О. А. Синтаксическая дискретность монологического высказывания в устной научной речи / О. А. Лаптева // Функциональные стили. Лингвистические аспекты. - М.: Наука, 1985. - С. 118-132.

246. Лаптева О. А. Речевые возможности текстовой омонимии / Ольга Алексеевна Лаптева. - [3-е изд.]. - М.: УРСС, 2009. - 415 с.

247. Лаптева О. А. Русский разговорный синтаксис / Ольга Алексеевна Лаптева. - М.: УРСС, 2013. - 400 с.

248. Лаптева О. А. Живая русская речь с телеэкрана: разговорный пласт телевизионной речи в нормативном аспекте Ольга Алексеевна Лаптева. - М.: УРСС, 2014. - 520 с.

249. Латышев Л. К. Технология перевода / Лев Константинович Латышев. - М.: Изд. центр "Академия", 2007. - 320 с.

250. Левицкий А. Э. Функциональные подходы к классификации единиц современного английского языка / Андрей Эдуардович Левицкий. - К.: АСА, 1998. - 362 с.

251. Левицкий А. Э. Функциональные изменения в системе номинативных единиц современного английского языка: дис. … доктора филол. наук: 10.02.04 "Германские языки" / Левицкий Андрей Эдуардович. - К., 1999. - 396 с.

252. Левицкий В. В. Статистическое изучение лексической семантики / Виктор Васильевич Левицкий. - К.: УМК ВО, 1989. - 155 с.

253. Левицкий В. В. Семасиология / Виктор Васильевич Левицкий. - [2-е изд., испр. и доп.]. - Винница: Нова книга, 2012. - 680 с.

254. Левицкий Ю. А. Основы теории синтаксиса / Ю. А. Левицкий. - [4-е изд.]. - М.: УРСС, 2014. - 368 с.

255. Левицький В. В. Вивчення смислової структури слова з допомогою асоціативної методики / В. В. Левицький // Мовознавство. - 1972. - № 3. - С. 22-31.

256. Левицький В. В. Експериментальне вивчення лексичної полісемії / В. В. Левицький // Мовознавство. - 1975. - № 3. - С. 43-58.

257. Левицький В. В. Історія німецької мови / Віктор Васильович Левицький. - Вінниця: Нова книга, 2007. - 214 с.

258. Левицький В. В. Лексикологія німецької мови / Віктор Васильович Левицький. - Вінниця: Нова книга, 2014. - 392 с.

259. Левковская К. А. Лексикология современного немецкого языка / Ксения Аристарховна Левковская. - М.: Высшая школа, 1968. - 318 с.

260. Лейчик В. М. Семантическая омонимия и многозначность в сфере терминов / В. М. Лейчик // Лексика и лексикография. - М.: Наука, 1991. - С. 115-121.

261. Лейчик В. М. Терминоведение: предмет, методы, структура / Владимир Моисеевич Лейчик. - [4-е изд.]. - М.: УРСС, 2014. - 264 с.

262. Липатов А. Т. Синтонимия и аббревиация / А. Т. Липатов // Бодуэновские чтения: Бодуэн де Куртенэ и современная лингвистика: труды и материалы междунар. науч. конф., (Казань, 11-13 дек. 2001 г.): [в 2 т.]. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2001. - Т. 1. - С. 162-165.

263. Литвин Ф. А. Многозначность слова в языке и речи / Феликс Абрамович Литвин. - [2-е изд.]. - М.: КомКнига, 2005. - 120 с.

264. Ломоносов М. В. Краткое руководство к красноречию / М. В. Ломоносов // Полное собрание сочинений: [в 11 т.] / М. В. Ломоносов. - Москва: Аукционный Дом "Гелос", 2006. - Т. 7. - С. 91-378.

265. Лопатин В. В. Рождение слова. Неологизмы и окказиональные образования / Владимир Владимирович Лопатин. - М.: Наука, 1973. - 151 с.

266. Лотте Д. С. Краткие формы научно-технических терминов / Дмитрий Семенович Лотте. - М.: Наука, 1971. - 83 с.

267. Лукин М. Ф. Критерии перехода частей речи в современном русском языке / М. Ф. Лукин // Филологические науки. - 1986. - № 3. - С. 49-56.

268. Лукьянова Н. А. Однокоренные синонимы и варианты слова / Н. А. Лукьянова // Синонимия в языке и речи: [докл. Конференции] / [редкол. Е. И. Убрятова и др.]. - Новосибирск, 1970. - С. 151-163.

269. Маевская Л. Д. Модные, искусственные слова, сокращения в немецком языке как отражение фрагментов реального мира / Л. Д. Маевская // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. - Харків: Константа, 2002. - № 567. - С. 90-94.

270. Малаховский Л. В. Теория лексической и грамматической омонимии / Лев Владимирович Малаховский. - М.: Либроком, 2009. - 248 с.

271. Малинецкий Г. Г. Математические основы синергетики: Хаос, структуры, вычислительный эксперимент / Георгий Геннадиевич Малинецкий. - [7 изд.]. - М.: УРСС, 2012. - 312 с.

272. Манакин В. Н. Основы контрастивной лексикологии: близкородственные и родственные языки / Владимир Николаевич Манакин. - Кировоград: Центр.-укр. изд-во, 1994. - 262 с.

273. Манакин В. Н. Сопоставительная лексикология / Владимир Николаевич Манакин. - К.: Знання, 2004. - 326 с.

274. Манакін В. М. Мова і міжкультурна комунікація / Володимир Миколайович Манакін. - К.: Академія, 2012. - 288 с.

275. Мартиросян Л. І. Українсько-російська міжмовна омонімія в генетичному і функціонально-семантичному аспектах (дієслівна лексика): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство" / Л. І. Мартиросян. - К., 2002. - 20 с.

276. Маслов Ю. С. Омонимы в словарях и омонимия в языке / Ю. С. Маслов // Вопросы теории и истории языка: [cб. статей в честь проф. Б. А. Ларина]. - Л.: ЛГУ, 1963. - С. 198-202.

277. Маслова-Лашанская С. С. Лексикология шведского языка / Сара Семеновна Маслова-Лашанская. - Л.: ЛГУ, 1973. - 208 c.

278. Матурана У. Биология познания / У. Матурана // Язык и интеллект: сборник / [пер. с анг., нем.; сост. В. В. Петров]. - М.: Прогресс, 1995. - С. 95-142.

279. Маулер Ф. И. Грамматическая омонимия в современном английском языке / Федор Иосифович Маулер. - Ростов: Изд-во Рост. ун-та, 1983. - 136 с.

280. Мечникова Э. М. Значения слова и методы его описания: на материале современного английского языка / Эсфирь Максимовна Медникова. - [2-е изд.]. - М.: УРСС, 2010. - 208 с.

281. Мельникова А. И. К вопросу о русских омографах / А. И. Мельникова // Русский язык в школе. - 1974. - №4. - С. 80-84.

282. Мельчук И. А. Строение языковых знаков и возможные формально-смысловые отношения между ними / И. А. Мельчук // ИАН ОЛЯ. - 1968. - № 5. - С. 426-433.

283. Мельчук И. А. Словообразование и конверсия / И. А. Мельчук // Актуальные проблемы русского словообразования: материалы респ. науч. конф., (Самарканд, 12-15 сентяб. 1972 г.). - Самарканд: Изд-во Самарк. гос. ун-та, 1972. - С. 102-107.

284. Мельчук И. А. Опыт теории лингвистических моделей "СМЫСЛ ↔ ТЕКСТ" / Игорь Александрович Мельчук. - М.: Языки русской культуры, 1999. - 346 с.

285. Милованов В. П. Синергетика и самоорганизация: Современная теория мышления. Элементы общей психологи / Владимир Петрович Милованов. - М.: УРСС, 2013. - 224 с.

286. Милославський И. Г. О регулярном приращении значения при словообразовании / И. Г. Милославский // Вопросы языкознания. - 1975. - № 6. - С. 65-73.

287. Миронюк Н. П. Українсько-російські міжмовні омоніми / Н. П. Миронюк // Лексика української мови в її зв’язках з сусідніми слов’янськими і неслов’янськими мовами. - Ужгород: Ужгород. держ. ун-т, 1982. - С. 48-50.

288. Моисеев А. И. Некоторые вопросы теории словосочетаний / А. И. Моисеев // Филологические науки. - 1977. - № 2. - С. 54-60.

289. Молошная Т. Н. Алгоритм перевода с английского языка на русский / Т. Н. Молошная // Проблемы кибернетики. - 1960. - Вып. 3. - С. 209-273.

290. Москальчук Г. Г. Структура текста как синергетический процесс / Галина Григорьевна Москальчук. - [2-е изд.]. - М.: УРСС, 2010. - 296 с.

291. Муравицька М. П. Психолінгвістичний аналіз лексичної омонімії / М. П. Муравицька // Мовознавство. - 1975. - № 3. - С. 12-19.

292. Налимов В. В. Вероятностная модель языка. О соотношении естественных и искусственных языков / Василий Васильевич Налимов. - М.: Наука, 1979. - 303 с.

293. Никитин М. В. Основы лингвистической теории значения / Михаил Васильевич Никитин. - [2-е изд.]. - М.: ЛИБРОКОМ, 2009. - 168 с.

294. Новиков Д. Н. Разграничение полисемии и омонимии в свете когнитивной лингвистики (на материале современного английского языка): дис. … кандидата филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Новиков Дмитрий Николаевич. - СПб., 2001. - 173 с.

295. Новиков Д. Н. К определению статуса лексической неоднозначности (полисемия или омонимия) субстантивной единицы COACH: прототипический подход / Д. Н. Новиков / Человек и язык в поликультурном мире: материалы Междунар. науч. конф., (Владимир, 19-21 октяб. 2006 г.). - Владимир: ВГПУ, 2006. - С. 160-167.

296. Новиков Д. Н. Синхронный анализ лексической неоднозначности: от семантики к когнитивной (прототипической) семантике / Д. Н. Новиков // Известия Южного федерального университета. Филологические науки. - 2008. - №1. - С. 67-78.

297. Новиков Д. Н. Лексическая неоднозначность в когнитивном аспекте: прототипическая база английского лексикона / Дмитрий Николаевич Новиков. - М.: УРСС, 2010. - 118 с.

298. Новиков Л. А. Антонимия в русском языке / Лев Алексеевич Новиков. - Москва: МГУ, 1973. - 289 с.

299. Новиков Л. А Семантика русского языка / Лев Алексеевич Новиков. - М.: Высшая школа, 1982. - 272 с.

300. Новиков Л. А. Таксономия омонимии (на материале русского языка) / Л. А. Новиков // Язык - система. Язык - текст. Язык - способность. - М.: Институт русского языка РАН, 1995. - С. 37-46.

301. Новиков Л. А. Избранные труды: [в 2 т.] / Лев Алексеевич Новиков. - М.: РУДН, 2001-. -Т. 1: Проблемы языкового значения. - 2001. - 672 с.

302. Общее языкознание. Внутренняя структура языка / Отв. ред. Б. А. Серебренников. - М.: Наука, 1972. - 564 с.

303. Огуй О. Д. Полісемія в синхронії, діахронії та панхронії: Системно-квантитативні аспекти полісемії в німецькій мові та мовах Європи / Олександр Дмитрович Огуй. - Чернівці: Золоті литаври, 1998. - 370 с.

304. Ожегов С. И. Выступление на дискуссии по вопросам омонимии / С. И. Ожегов // Лингвистический сборник. - 1960. - Вып. IV. - С. 69-71.

305. Олемской А. И. Синергетика сложных систем: Феноменология и статистическая теория / Александр Иванович Олемской. - [2-е изд.] - М.: УРСС, 2013. - 384 с.

306. Ольшанский И. Г. Полисемия существительных в языке и тексте: [учеб. пособие] / Игорь Григорьевич Ольшанский. - М.: МГПИИЯ им. М. Тореза, 1982. - 81 с.

307. Ольшанский И. Г. Лексическая полисемия в системе языка и тексте / И. Г. Ольшанский, В. П. Скиба. - Кишинев: Штиинца, 1987. - 127 с.

308. Ольшанский И. Г. Лексическая полисемия в современном немецком языке (системные, коммуни кативные и лексикографические аспекты): дис. … доктора филол. наук: спец. 10.02.04 / Ольшанский Игорь Григорьевич. - М., 1991. - 530 с.

309. Опельбаум Е. В. Деякі проблеми контрастивного вивчення лексики далекоспоріднених мов / Е. В. Опельбаум // Нариси з контрастивної лінгвістики. - Київ: Наукова думка, 1979. - С. 50-58.

310. Павленко Л. П. До джерел словесних скарбів / Лариса Петрівна Павленко. - Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. - 213 с.

311. Перебийніс В. І. Кількісні та якісні характеристики системи фонем сучасної української літературної мови / Валентина Ісидорівна Перебийніс. - К.: Наук. думка, 1970. - 270 с.

312. Перебийніс В. І. Статистичні методи для лінгвістів / Валентина Ісидорівна Перебийніс. - Вінниця: Нова Книга, 2013. - 176 с.

313. Перцов Н. В. О неоднозначности в поэтическом языке / Н. В. Перцов // Вопросы языкознания. - 2000. - № 3. - С. 55-82.

314. Песина С. А. Полисемия в когнитивном аспекте / Светлана Андреевна Песина. - СПб: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. - 325 с.

315. Петренко М. Г. Явление омографии в современном русском языке: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / М. Г. Петренко. - Одесса, 1987. - 16 с.

316. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении / Александр Матвеевич Пешковский. - [10-е изд.]. - М.: УРСС, 2013. - 434 с.

317. Пилипенко Р. Є. Die Rolle der Mehrsprachigkeit und Interkulturalität in der ukrainischen Literatur / Р. Є. Пилипенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. - Вип. 25. - 2014. - С. 350-357.

318. Пиотровский Р. Г. Информационные измерения языка / Раймуд Генріхович Пиотровский. - Ленинград: Наука, 1968. - 116 с.

319. Пиотровский Р. Г. О лингвистической синергетике / Р. Г. Пиотровский // Научно-техническая информация. - 1996. - № 12. - С. 1-12. - (Серия 2: Информационные процессы и системы).

320. Пихтовникова Л. С. Лингвосинергетика: основы и очерк направлений: [монография] / Лидия Сергеевна Пихтовникова. - Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2012. - 180 с.

321. Поликарпов А. А. Стилистика, семантика, грамматика: опыт анализа системных взаимосвязей / А. А Поликарпов, В. А. Курлов // Вопросы языкознания. - 1994. - № 1. - С. 62-75.

322. Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / З. Д. Попова, И. А. Стернин. - М.: АСТ "Восток - Запад", 2010. - 314 с.

323. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике: Глагол. Местоимение. Числительное. Предлог / Александр Афанасьевич Потебня. - [2-е изд.]. - М.: УРСС, 2010. - 320 с.

324. Привалова И. В. Психологическая установка в процессе понимания иностранного текста (на материале русского и английского языков): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 "Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика" / И. В. Привалова. - Саратов, 1995. - 18 с.

325. Проблеми квантитативної лінгвістики = Problems of quantitative linguistics: [зб. наукових праць] / Наук. ред.: Г. Альтман, В. Левицький, В. Перебийніс. - Чернівці: Рута, 2005. - 352 с.

326. Пророкова В. М. Некоторые особенности омонимии в немецком языке / В. М. Пророкова // Вопросы языкознания. - 1960. - № 5. - С. 76-79.

327. Пророкова В. М. К вопросу о разграничении омонимов и лексико-семантических вариантов слова (на материале непроизводных существительных современного немецкого языка): дис. … кандидата филол. наук: 10.02.04 / Пророкова Валерия Михайловна. - Москва, 1966. - 273 с.

328. Пророкова В. М. Слова-"приправы", слова-"заплаты". Модальные частицы в немецкой разговорной речи: [учеб. пособие] / Валерия Михайловна Пророкова. - М.: Высшая школа, 1991. - 127 с.

329. Рахилина Е. В. Когнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость / Екатерина Владимировна Рахилина. - М.: Русские словари, 2008. - 416 с.

330. Рецкер Я. И. Перевод и переводческая практика / Яков Иосифович Рецкер. - М.: Междунар. отношения, 1974. - 216 с.

331. Реформатский А. А. Лингвистические вопросы перевода / А. А. Реформатский // Иностранные языки в школе. - 1952. - № 6. - С. 12-22.

332. Реформатский А. А. Введение в языковедение / Александр Александрович Реформатский. - [5-е изд.]. - М.: Аспект Пресс, 2001. - 536 с.

333. Рихтер Г. И. Вопросы классификации омонимов в русском языке / Г. И. Рихтер // Филологические науки. - 1961. - № 1. - С. 24-31.

334. Ровдо И. С. Межъязыковые омонимы в условиях русско-белорусского и бело русско-русского двуязычия: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 "Общее языкознание, социолингвистика, психолингвистика" / И. С. Ровдо. - Минск, 1980. - 16 с.

335. Рогожникова Р. П. Варианты слов в русском языке / Роза Павловна Рогожникова. - М.: Просвещение, 1966. - 158 с.

336. Рогозная Н. Н. Лингвистический атлас нарушений в русской речи иностранцев / Нина Николаевна Рогозная. - Иркутск: ОГУПИ, 2001. - 332 с.

337. Розенцвейг В. Ю. О языковых контактах / Виктор Юльевич Розенцвейг // Вопросы языкознания. - 1963. - № 1. - С. 59-65.

338. Розенцвейг В. Ю. Языковые контакты / Виктор Юльевич Розенцвейг. - Л.: Наука, 1972. - 80 с.

339. Ромашковцева Э. П. Проблемы семантического разграничения полисемии и омонимии / Э. П. Ромашковцева // Исследования семантической структуры слова. - М.: Наука, 1979. - С. 45-67.

340. Руделев В. Г. Теория нейтрализации. Некоторые результаты. Перспективы развития / В. Г. Руделев // Теория нейтрализации. - Тамбов: Изд-во ТГУ, 1980. - С. 3-10.

341. Савченко І. С. Принципи виділення лексичних омонімів-іменників в українській мові: автореф. дис. на здобуття наук. степеня канд. філол. наук: спец. 10.02.02 "Українська мова" / І. С. Савченко. - К., 1994. - 20 с.

342. Секерина И. А. Психолингвистика / И. А. Секерина // Современная американская лингвистика: фундаментальные направления: [сборник] / ред.: А. Кибрик, И. Кобозева. - [4-е изд.]. - М.: УРСС, 2010. - С. 231-275.

343. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. - Полтава: Довкілля-К, 2010. - 844 с.

344. Семенець О. О. Синергетика поетичного слова: [монографія] / Олена Олександрівна Семенець. - Кіровоград: Імекс ЛТД, 2004. - 337 c.

345. Семчинський С. В. Семантична інтерференція мов / Станіслав Володимирович Семчинський. - К.: Вища школа, 1974. - 256 с.

346. Скляревская Г. Н. Метафора в системе языка / Галина Николаевна Скляревская. - Санкт-Петербург: Наука, 1993. - 152 с.

347. Скорик П. Я. Грамматика чукотского языка / П. Я. Скорик. - М.-Л.: АН СССР, 1961. - Ч. 1: Фонетика и морфология именных частей речи. - 448 с.

348. Смирницкая О. А. Наименования космологических объектов в мифе и языке / О. А. Смирницкая // Becтник Московского университета. Серия 9: Филология. - 2002. - № 1. - С. 7-21.

349. Смирницкий А. И. Значение слова / А. И. Смирницкий // Вопросы языкознания. - 1954. - № 3. - С. 12-24.

350. Смирницкий А. И. К вопросу о слове: проблема тождества слова / А. И. Смирницкий // Труды института языкознания. - М.: Иностранные языки, 1954. - Т. 4. - С. 88-101.

351. Смирницкий А. И. Лексикология английского языка / Александр Иванович Смирницкий. - М.: Изд-во МГУ, 1998. - 260 с.

352. Смирнова Н. С. К вопросу о многозначности слов / Н. С. Смирнова // Исследования по лексикологии, словообразованию. - Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та. - 1970. - С. 161-169.

353. Смолска A. Наблюдения над междуезиковата омонимия в русския и в балгарския език / А. Смолска // Език и литература. - 1972. - № 27(6). - С. 73-79.

354. Соболева П. А. Словообразовательная полисемия и омонимия / Полина Аркадьевна Соболева. - М.: Наука, 1980. - 294 с.

355. Солсо Р. Когнитивная психология / Роберт Солсо. - [6-е изд.]. - СПб.: Питер, 2006. - 589 с.

356. Соссюр Ф. де Курс общей лингвистики / Фердинанд де Соссюр; [пер. с франц.]. - [6-е изд.]. - М.: УРСС, 2012. - 256 с.

357. Степанов Ю. С. Язык и метод. К современной философии языка / Юрий Сергеевич Степанов. - М.: Языки русской культуры, 1998. - 784 с.

358. Степанов Ю. С. Основы языкознания / Юрий Сергеевич Степанов. - [2-е изд., доп.]. - М.: УРСС, 2012. - 274 c.

359. Степанова М. Д. Словообразование современного немецкого языка / Мария Дмитриевна Степанова. - М.: УРСС, 2007. - 374 с.

360. Стеріополо О. І. Теоретичні засади фонетики німецької мови / Олена Іванівна Стеріополо. - Вінниця: Нова книга, 2004. - 320 с.

361. Стернин И. А. Проблемы анализа структуры значения слова / Иосиф Абрамович Стернин. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1979. - 156 с.

362. Стернин И. А. Контрастивная лингвистика: проблемы теории и методики исследования / Иосиф Абрамович Стернин. - М.: АСТ Восток-Запад, 2007. - 288 с.

363. Стернин И. А. Типы русско-немецких лексических соответствий / И. А. Стернин, Б. Харитонова // Контрастивные исследования русского и немецкого языков. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1986. - С. 8-17.

364. Стернина М. А. Лексические и грамматические семы при категориальной полисемии / М. А. Стернина // Лексические и грамматические компоненты в семантике языкового знака. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1983. - С. 104-109.

365. Суник О. П. Общая теория частей речи / Орест Петрович Суник. - [2-е изд.]. - М.: УРСС, 2010. - 136 с.

366. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного / Александра Васильевна Суперанская. - [4-е изд.]. - М.: УРСС, 2012. - 368 с.

367. Супрун А. Е. Ответ на вопрос: каковы типы лексических омонимов в системе славянских языков (общее для всех славянских языков, индивидуальное) / А. Е. Супрун // Cб. ответов на вопросы по языкознанию: [к IV междунар. съезду славистов]. - М.: Нау ка, 1958. - C. 35-38.

368. Сухов Н. К. О применении буквенных сокращений в качестве научно-технических терминов / Н. К. Сухов // Изв. АН СССР. Отдел технических наук. - 1953. - № 7. - С. 1058-1064.

369. Тарасенко В. В. Фрактальная семиотика: "слепые пятна", перипетии и узнавания / Владислав Валерьевич Тарасенко. - [2-е изд.]. - М.: Книжный дом "Либроком", 2012. - 232 с.

370. Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис: [монография] / Яков Георгиевич Тестелец. - М.: Изд-во РГГУ, 2001. - 798 с.

371. Тихонов А. Н. Проблемы составления гнездового словообразовательного словаря современного русского языка: курс лекций / Александр Николаевич Тихонов. - Самарканд, 1971. - 387 с.

372. Толстой Н. И. Избранные труды: [в 3 т.] / Н. И. Толстой. - М.: Яз. рус. культ., 1997. - Т. 1: Славянская лексикология и семасиология. - 520 c.

373. Торопова Н. А. Семантика и функции логических частиц (на материале немецкого языка) / Нина Афанасьевна Торопова. - Саратов: Изд-во СГУ, 1980. - 174 с.

374. Третьякова К. В. Природа та особливості абревіальної омонімії в латинській мові / К. В. Третьякова // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Мовознавство. - Луцьк: Вид-во ВНУ, 2010. - № 8. - С. 232-234.

375. Тузов В. В. Синергетика как методология исследования процессов само организации сложных систем / В. В. Тузов // Библиосфера. - 2007. - № 1. - С. 52-59.

376. Тузов В. В. Методы синергетики / В. В. Тузов // Библиосфера. - 2009. - № 4. - С. 8-14.

377. Тулдава Ю. А. Проблемы и методы квантитативно-системного исследования лексики / Йухан Артурович Тулдава. - Таллинн, 1987. - 205 с.

378. Тулдава Ю. А. Об измерении связи качественных признаков в лингвистике: Сопряжённость альтернативных признаков / Ю. А. Тулдава // Учёные записки Тартуского университета. - Тарту: Изд-во Тартуского ун-та, 1988. - Вып. 827. - С. 146-162.

379. Турчин М. Контрастивний аналіз омонімії скорочень сучасної німецької та української мов на структурно-семантичному рівні / М. Турчин // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія: [зб. наук. праць]. - Чернівці: Рута, 2001. - № 114. - С. 24-31.

380. Тышлер И. С. О проблемах омонимии в английском языке: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / И. С. Тышлер. - М., 1966. - 19 с.

381. Тышлер И. С. Еще о проблеме причинности лексической полисемии слова / И. С. Тышлер // Язык и общество. - Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1970. - Вып. 2. - С. 142-162.

382. Тышлер И. С. Омонимия в современном английском языке: учебное пособие / И. С. Тышлер. - Саратов: Изд-во СГУ, 1988. - 157 с.

383. Ужченко В. Д. Українська фразеологія / Ужченко В. Д., Л. Г. Авксентьев. - Харків: Основа, 1990. - 168 с.

384. Уилкс Й. Анализ предложений английского языка / Й. Уилкс // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Наука, 1983. - Вып. 12: Прикладная лингвистика. С. 318-373.

385. Українська мова: Енциклопедія / [за ред. В. М. Русанівського, О. О. Тара ненка, М. П. Зяблюк та ін.]. - К.: Укр. енциклоп., 2000. - 752 с.

386. Улуханов И. С. Отношение мотивации между глаголом и существительным со значением действия / И. С. Улуханов // Вопросы языкознания. - 1975. - № 4. - С. 38-45.

387. Улуханов И. С. Узуальные и окказиональные единицы словообразовательной системы / И. С. Улуханов // Вопросы языкознания. - 1984. - № 1. - С. 44-50.

388. Ульман С. Семантические универсалии / C. Ульман // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Прогресс, 1970. - Вып. 5: Языковые универсалии. - С. 250-299.

389. Урманцев Ю. А. Симметрия природы и природа симметрии: Философские и естественно-научные аспекты / Юнир Абдуллович Урманцев. - [4-е изд.]. - М.: УРСС, 2013. - 232 с.

390. Уфимцева А. А. Слово в лексико-семантическом системе языка / Анна Анфилофьевна Уфимцева. - М.: Просвещение, 1968. - 364 с.

391. Уфимцева А. А. Семантика слова / А. А. Уфимцева // Аспекты семантических исследований. - М.: Наука, 1980. - С. 5-80.

392. Уфимцева А. А. Типы словесных знаков / Анна Анфилофьевна Уфимцева. - [3-е изд.]. - М.: УРСС, 2011. - 208 с.

393. Фалькович М. М. К вопросу об омонимии и полисемии / М. М. Фалькович // Вопросы языкознания. - 1960. - № 5. - С. 85-88.

394. Федоренко Т. А. Энантиосемия в современном украинском языке: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: 10.02.02 "Украинский язык" / Т. А. Федоренко. - К., 1989. - 18 с.

395. Фёдорова О. В. Основы экспериментальной психолингвистики: Принципы организации эксперимента / Ольга Викторовна Фёдорова. - [2-е изд.]. - М.: Спутник, 2008. - 24 с.

396. Филимонова Ю. В. Системное исследование нейтрализации как явления языковой нормы в современном русском языке: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: 10.02.01 "Русский язык" / Ю.В. Филимонова. - Ярославль, 2000. - 24 с.

397. Филин Ф. П. Выступление на дискуссии по вопросам омонимии / Ф. П. Филин // Лингвистический сборник. - М., 1960. - Вып. IV. - С. 59-60.

398. Филин Ф. П. О слове и вариантах слова / Ф. П. Филин // Морфологическая структура слова в языках различных типов: [сб. статей]. - М.-Л.: Наука, 1963. - С. 130-136.

399. Филин Ф. П. Очерки по теории языкознания / Федот Петрович Филин. - [2-е изд.]. - М.: УРСС, 2008. - 416 с.

400. Филипец И. О конфронтации частных семантических систем в словарном составе двух разных языков / И. Филипец // Языкознание в Чехословакии. - М.: Наука, 1978. - С. 373-394.

401. Фокс Р. Энергия и эволюция жизни / Рональд Фокс. - М.: Мир, 1992. - 216 с.

402. Харитонова Б. Национальная специфика семантики русского слова: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: 10.02.01 "Русский язык" / Б. Харитонова. - Воронеж, 1987. - 21 с.

403. Хакен Г. Синергетика / Герман Хакен. - М.: Мир, 1980. - 406 с.

404. Хакен Г. Синергетика. Иерархия неустойчивости в самоорганизующихся системах и устройствах / Герман Хакен. - М.: Мир, 1985. - 419 с.

405. Хакен Г. Можем ли мы применять синергетику в науках о человеке? / Г. Хакен // Синергетика и психология. - М.: Янус-К, 1999. - Вып. 2: Социальные процессы. - С. 11-25.

406. Хауген Э. Языковой контакт / Э. Хауген // Новое в лингвистике. - М.: Прогресс, 1972. - Вып. 6: Языковые контакты. - С. 61-80.

407. Ходова К. И. Языковое родство славянских языков / Капитолина Ивановна Ходова. - М.: Учпедгиз, 1960. - 63 с.

408. Чейф У. Л. Значение и структура языка / Уоллес Л. Чейф; [пер. с англ. Г. С. Щура]. - [3-е изд.]. - М.: УРСС, 2009. - 424 с.

409. Чернавский Д. С. Синергетика и информация: Динамическая теория информации / Дмитрий Сергеевич Чернавский. - [4-е изд.]. - М.: УРСС, 2013. - 304 с.

410. Чернявский В. С. Об автоматической индексации омонимов / В. С. Чернявский, Д. Г. Лахути, Г. А. Лесскис // Труды ІІІ Всесоюзной конференции по информационно-поисковым системам. - М.: Наука, 1967. - Т. 1. - С. 106-110.

411. Чертищева-Гальперина О. Г. К вопросу о границах между полисемией и омонимией (на материале немецких приставочных глаголов) / О. Г. Чертищева-Гальперина // Вопросы германского языкознания. - Челябинск, 1967. - Вып. 41: Лексикология, стилистика, словообразование. - С. 93-98.

412. Четыркин Е. М. Статистические методы прогнозирования / Евгений Михайлович Четыркин. - М.: Статистика, 1975. - 184 с.

413. Чубур Т. А. Национальная специфика семантики слова и проблемы ее лексикографической фиксации (на материале языковых наименований незанятости трудовой деятельностью в русском и английском языках): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.15 "Теория языка" / Т. А. Чубур. - Воронеж, 2005. - 23 с.

414. Шаблій О. А. Міжмовна термінологічна омонімія як проблема термінографії і перекладу: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук: 10.02.16 "Теорія і практика перекладу" / О. А. Шаблій. - К., 2002. - 19 с.

415. Шайкевич А. Я. О принципах классификации омонимов / А. Я. Шайкевич // Процессы развития в языке. - М.: ВПШ и АОН при ЦК КПСС, 1959. - С. 125-143.

416. Шайкевич А. Я. Источники лексической омонимии в германских языках: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / А. Я. Шайкевич. - Москва, 1962. - 20 с.

417. Шанский Н. М. Лексика и фразеология современного русского языка / Николай Максимович Шанский. - М.: Учпедгиз, 1957. - 168 с.

418. Шанский Н. М. Лексикология современного русского языка / Николай Максимович Шанский. - М.: УРСС, 2014. - 312 с.

419. Шаповалова Г. В. Інноваційні процеси в сучасному медіатексті (функціонально-лінгвістичні аспекти): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.01.08 "Журналістика" / Г. В. Шаповалова. - К., 2003. - 20 с.

420. Шаранда А. Н. Статистическое выделение типовых контекстов и автоматический перевод (на материале немецких научно-технических текстов): дис. … кандидата филол. наук: спец. 10.02.16 "Теория и практика перевода" / А. Н. Шаранда. - Л., 1968. - 29 с.

421. Шведова Н. Ю. Теоретические результаты, полученные в работе над "русским семантическим словарем" / Н. Ю. Шведова // Вопросы языкознания. -1999. - № 1. - С. 3-16.

422. Шерцль В. О. О словах с противоположными значениями (или о так называемой энантиосемии) / В. О. Шерцль // Хрестоматия по истории русского языкознания. - М.: Высшая школа, 1973. - С. 259-264.

423. Шигуров В. В. Переходные явления в области частей речи в синхронном освещении / В. В. Шигуров. - Саранск: Изд-во СГУ, 1988. - 88 с.

424. Шидловский А. В. Лингвистические проблемы перевода на белорусский язык / А. В. Шидловский. - Минск: Изд-во МГУ, 1978. - 98 с.

425. Шипнівська О. О. Головні аспекти побудови електронного корпусу текстів української мови / О. О. Шипнівська // Мова. - 2004. - № 9. - С. 211-215.

426. Шипнівська О. О. Формування лінгвістичної бази даних граматичних омонімів на матеріалі Українського національного лінгвістичного корпусу / О. О. Шипнівська, С. В. Стариков // Лексикографічний бюлетень: [зб. наук. праць] / відпов. ред. В. В. Німчук. - К., 2006. - Вип. 14. - С. 188-194.

427. Шипнівська О. О. Структурно-семантичні та функціональні характеристики міжчастиномовної морфологічної омонімії сучасної української мови: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.01 "Українська мова" / О. О. Шипнівська. - К., 2007. - 21 с.

428. Шкурко Е. В. О принципах классификации синтаксических омонимов / Е. В. Шкурко // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Мовознавство. - 2013. - Вип. 19. - Т. 1. - C. 144-147.

429. Шмелев Д. Н. Лексикология современного русского языка / Дмитрий Николаевич Шмелев. - М.: Просве ще ние, 1977. - 257 с.

430. Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка) / Дмитрий Николаевич Шмелев. - [2-е изд.]. - М.: КомКнига, 2006. - 280 с.

431. Шуба П. П. Проблемы русско-белорусской межъязыковой омонимии и паронимии / П. П. Шуба // Вопросы преподавания русского языка в школе с белорусским языком обучения: [cб. cтатей]. - Минск: БГУ, 1975. - C. 14-32.

432. Щепин А. Г. Контекстная омонимия в русском языке (речевые созвучия): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: 10.02.01 "Русский язык" / А. Г. Щепин. - Иркутск, 1963. - 23 с.

433. Щерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике / Лев Владимирович Щерба. - Л.: Из-во Ленингр. ун-та, 1958. - Т. 1. - 182 с.

434. Эман Э. Об омонимии в немецком языке / Э. Эман // Вопросы языкознания. - 1960. - № 5. - С. 117-124.

435. Юносова В. О. Варіантність відмінкових закінчень іменників у сучасній українській літературній мові / Валентина Олександрівна Юносова. - К.: Знання, 2003. - 126 с.

436. Язич Д. Русско-сербскохорватские межъязыковые омонимы / Д. Язич // Годишњак филозофска факультета у Новом Саду. - Нови Сад, 1971. - XIX. - С. 337-382.

437. Abel C. Über den Gegensinn der Urworte / Carl Abel. - Leipzig: Verlag von Wilhelm Friedrich, 1884. - 65 S.

438. Agricola E. Syntaktische Mehrdeutigkeit (Polysyntaktizität) bei der Analyse des Deu tschen und des Englischen / Erhard Agricola. - Berlin: Akademie-Verlag, 1968. - 203 S.

439. Altmann G. Towards a theory of language / Gabriel Altmann // Glottometrika. - 1978. - Nr. 1. - S. 1-25.

440. Altmann G. Prolegomena to Menzerath’s Law / Gabriel Altmann // Glottometrika. - 1980. - Nr. 1. - S. 1-10.

441. Altmann G. Semantische Diversifikation / Gabriel Altmann // Folia Linguistica. - Vol. XIX. - 1985. - S. 177-200.

442. Altmann G. Modelling diversification phenomena in language / Gabriel Altmann // Diversification Processes in Language: Grammar. - Hagen: Margit Rottmann Medien verlag, 1991. - S. 33-46.

443. Altmann G. Diversification processes / G. Altmann // Quantitative Linguistik. Ein internationales Handbuch. - Berlin: de Gruyter, 2005. - S. 646-658.

444. Altmann G. Iterative fitting of probability distributions [Electronic Resource] / G. Altmann, A. Fitter. - Lüdenscheid: RAM-Verlag, 1997. - System requirements: Windows 95/98/NT/2000/XP. - Name from container.

445. Antal L. Questions of Meaning / Laszlo Antal. - The Hague: Mouton, 1963. - 95 p.

446. Augst G. Überlegungen zu einer synchronen etymologischen Kompеtenz / G. Augst // Untersuchungen zum Morpheminventar der deutschen Gegenwartssprache. - Tübingen: Narr, 1975. - S. 156-230.

447. Awramiuk E. Systemowość polskiej homonimii miédzyparadygmatycznej / Elżbieta Awramiuk. - Biaіystok: Wyd. Uniwersitetu w Biaіymstoku, 1999. - 242 S.

448. Baeskow H. Abgeleitete Personenbezeichnungen im Deutschen und Englischen. Kontrastive Wortbildungsanalysen im Rahmen des Minimalistischen Programms und unter Berücksichtigung sprachhistorischer Aspekte / Heike Baeskow. - Berlin [u. a.]: Walter de Gruyter, 2002. - 769 S.

449. Baldinger K. Die Semasiologie: Versuch eines Überblicks / Kurt Baldinger. - Berlin: Akademie-Verlag, 1957. - 40 S.

450. Bergmann R. Zur Abgrenzung der Homonymie und Polysemie im Neuhoch deutschen / R. Bergmann // Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen. - 1973. - Bd. 210. - S. 22-40.

451. Besch W. Geschichte der deutschen Sprache. Längsschnitte - Zeitstufen - Linguistische Studien / W. Besch, N. R. Wolf. - [16. Aufl.]. - Berlin: Erich Schmitt Verlag, 2009. - 347 S.

452. Best K.-H. Häufigkeitsverteilungen in Texten / Karl-Heinz Best [Hrsg.]. - [3. Aufl.]. - Göttingen: Peust & Gutschmidt Verlag, 2001. - 312 S.

453. Blank A. Prinzipien des lexikalischen Bedeutungswandels am Beispiel der ro ma nischen Sprachen / Andreas Blank. - Tübingen: Niemeyer, 1997. - 533 S.

454. Braun P. Internationalismen - gleiche Wortschätze in europäischen Sprachen / P. Braun // Internationalismen: Studien zur interlingualen Lexikologie und Lexiko graphie / Braun P., Schaeder B., Volmert J. (Hg.). - Tübingen: Narr Verlag, 1990. - C. 13-33.

455. Bridges R. S. On English Homophones / R. S. Bridges // Society for Pure English Tract. - Oxford: Clarendon Press, 1919. - 48 p.

456. Brinkmann H. Die deutsche Sprache. Gestalt und Leistung / Hennig Brinkmann. - Düsseldorf: Schwann, 1971. - 939 S.

457. Buttler D. Polska homonimia słowotwórcza / D. Buttler // Prace Filologiczne. - 1972. - T. 22. - S. 121-157.

458. Buyssens E. Linguistique historique: Homonymie, stylistique semantique, chan ge ments phonetiques / Eric Buyssens. - Bruxelles: Univ. de Bruxelles Pr., 1965. - 158 p.

459. Cartagena N. Vergleichende Grammatik Spanisch-Deutsch / N. Cartagena, H.-M. Gau ger. - Mannheim, Wien, Zürich: Dudenverlag, 1989. - Bd. 1. - 641 S.

460. Croft W. Typology and universals / William Croft. - [2-d ed.]. - Cambridge: University Press, 2003. - 320 p.

461. Čemerikić J. Paronymes russo/serbo-croates ("amis" et "faux-amis") / J. Čemerikić, G. Imart. - Aix-en-Provence: Univ. de Provence, 1988. - 264 S.

462. Diez F. Chr. Grammatik der romanischen Sprachen / Friedrich Christian Diez. - Bonn: Eduard Weber, 1836. - 334 S.

463. Ducháček O. O vzájemném vlivu tvaru a významu slov / Otto Ducháček. - Praha: Státní peda go gické nakladatelství, 1953. - 191 s.

464. Duden. Die Grammatik der deutschen Gegenwartssprache. - Mannheim / Wien / Zürich: Dudenverlag, 2005. - Bd. 4. - 864 S.

465. Ehegötz E. Zur Problematik der "falschen Freunde des Übersetzers" im Be reich der polnisch-deutschen Phraseologie / E. Ehegötz // Aktuelle Fragen der Lexiko logie und Phraseologie slawischer Sprachen. Studien 4. - Berlin: Humboldt-Universität Berlin, 1989. - S. 31-44.

466. Engel U. Deutsche Grammatik / Ulrich Engel. - [3. Aufl.]. - Heidelberg: Groos, 1996. - 890 S.

467. Eroms H.-W. Syntax der deutschen Sprache / Hans-Werner Eroms. - Berlin / New York: de Gruyter, 2000. - 510 S.

468. Fleischer W. Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache / W. Fleischer, I. Barz. - [4. Aufl.]. - Berlin [u.a.]: de Gruyter, 2012. - 484 S.

469. Frazier L. Against Lexical Generation of Syntax / Lyn Frazier // Lexical Represen tation and Pro cess. - Cambridge: MIT Press, 1989. - P. 505-528.

470. Frege G. Über Sinn und Bedeutung / G. Frege // Zeitschrift für Philosophische Kritik. - 1892. - Nr. 100. - S. 25-50.

471. Frohne G. Die Internationalisierungstendenz des Wortschatzes und die sogenannten Internationalismen / G. Frohne // Fremdsprachenunterricht. - 1989. - Nr. 8/9 (33/42). - S. 439-443.

472. Gass S. M. Second language acquisition / S. M. Gass, L. Selinker. - Hillsdale: Erlbaum, 1994. - 488 p.

473. Gauger H.-M. Zum Problem der Synonyme / H.-M. Gauger. - Tübingen: Narr, 1972. - 149 S.

474. Gilliéron J. La faillite de l’étymologie phonétique. Résumé de conférences faites à l’école pratique des hautes études; étude sur la défectivité des verbes / Jules Gilliéron. - Neuveville: Beerstecher, 1919. - 133 p.

475. Gilliéron J. Pathologie et thérapeutique verbales / J. Gilliéron. - Paris: Champion, 1921. - 202 p.

476. Gorrell P. Structural Relations in the Grammar and the Parser / P. Gorrell // Folia Linguistica. - Berlin: de Gruyter, 1994. - Vol. 28 (1-2). - P. 101-138.

477. Gottsched J. Ch. Grundlegung einer deutschen Sprachkunst. Nach dem Muster der besten Schriftsteller des vorigen und jetzigen Jahrhunderts / Johann Christoph Gottsched. - Leipzig: Verlag Bernhard Christoph Breitkopf, 1749. - 602 S.

478. Greenberg J. Language universals, with spezial reference to feature hierarchies / Joseph H. Greenberg. - The Hague: Mouton amd Company, 1966. - 89 p.

479. Grosbart Z. Problem mylących podobieństw międzyjęzykowych: Próba definicji i poszukiwania terminologiczne / Z. Grosbart // Acta Universitatis Lodziensis: Folia Litteraria. - 1982. - Nr. 9. - S. 197-208.

480. Hamers J. F. Bilinguality and bilingualism / J. F. Hamers, M. Blanc. - Cambridge: University Press, 1989. - 324 p.

481. Haschka Ch. Zur Entwicklungsgeschichte der "faux amis"-Forschung / Ch. Haschka // Leben de Sprachen: Zeitschrift für fremde Sprachen in Wissenschaft und Praxis. - 1989. - Nr.4. - S. 148-152.

482. Heger K. Homographie, Homonymie und Polysemie / K. Heger // Zeitschrift für Ro ma nische Philologie. - 1963. - Nr. 79. - S. 471-491.

483. Helbig G. Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den Ausländerunterricht / G. Helbig, J. Buscha. - Tübingen: Langenscheidt, 2001. - 654 S.

484. Hengst K.-H. Lehnwort - Internationalismus - Analogonym. Zur Semantik fachsprachlicher interlingualer Analogonyme im Russischen und Deutschen / K.-H. Hengst // Zeitschrift für Slawistik, 1977. - Nr. 2. - S. 250-259.

485. Heringer H. J. Die Unentscheidbarkeit der Ambiguität / H. J. Heringer // Logos Semanticos: studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu. - Vol. 3: Semantik. - Berlin, New York: de Gruyter, 1981. - S. 93-126.

486. Herskovits A. Language and spatial cognition: An interdisciplinary study of the prepositions in English / Annette Herskovits. - Cambridge: CUP, 1986. - 190 p.

487. Ionescu A. "Falsche Freunde". Deutsch-rumänische lexikalische Interferenzen / Adriana Ionescu. - Berlin: Wiss. Verlag, 2014. - 368 S.

488. Jakobson R. Semiotik (ausgewählte Texte 1919-1982) / Roman Jakobson. - [1. Aufl.]. - Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1988. - 430 S.

489. James C. The ignorance hypothesis in Interlanguage studies / C. James // Interlanguage. Studies Bulletin. - Utrecht, 1977. - Nr. 2/2. - P. 152-167.

490. Jespersen O. Eine internationale Sprache / Otto Jespersen. - Heidelberg: Winter, 1928. - 148 S.

491. Kaliszan J. Homonymy of derivatives in Russian / Jerzy Kaliszan. - Poznán: Adam Mickiewicz University Press, 1997. - 146 p.

492. Karcevsky S. І. The Asymmetric Dualism of the Linguistic Sign / S. І. Karcevsky // The Prague School: Selected Writings, 1929-1946 / Ed. by P. Steiner. - Austin: University of Texas Press, 1982. - P. 47-54.

493. Karpaczewa M. Aproksymaty - wyrazy różnych języków o podobnej formie a odmiennym znaczeniu (na przykładzie języka polskiego i bułgarskiego) / M. Karpaczewa // Rocznik slawistyczny - Revue slavistique. - 1985. - Nr. 45(1). - S. 45-50.

494. Keppler K. Some inacurrance in German - English dictionaries / K. Keppler // The German Quar terly. - Vol. XIV. - 1951. - P. 3-24.

495. Kieft A. Homonymie en haar invloed op de taaloutwikkeling / Anthonij Kieft. - Groningen: Wolters, 1938. - 170 p.

496. Kijko S. Zum Problem der ukrainisch-deutschen Falschen Freunde des Übersetzers / S. Kijko, J. Kijko // Studia Germanica Universitatis Ves primiensis / Hrsg. von Scaba Földes. - 2006. - Heft 1. - S. 53-70.

497. Kijko S. V. Deutsch-ukrainische zwischensprachliche Enantiosemie / S. V. Kijko // Das Wort. Germanistisches Jahrbuch Russland. - Moskau, 2013. - Jahrbuch 2012/2013. - S. 247-262.

498. Kiyko S. Zur Methodik der kontrastiven phonologischen Untersuchungen des Ukrainischen und des Deutschen / S. Kiyko // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія: [зб. наук. праць]. - Чернівці: Рута, 2005. - № 266. - С. 120-142.

499. Kiyko S. Zum Projekt des Wörterbuches der ukrainisch-deutschen und deutsch-ukrainischen Falschen Freunde des Übersetzers / S. Kiyko // Linguistik im Schloss I: Linguistischer Workshop, (Wartin, 1.-3. Juni 2005) / Hrsg. von N. Fries und S. Kiyko. - Berlin: Universitätsverlag der HU, 2005. - S. 79-99.

500. Kiyko S. Metalexikographische Überlegungen zum Wörterbuch der Falschen Freunde / S. Kiyko // Lexicographica. Internationales Jahrbuch für Lexikographie. - Berlin / New York: de Gruyter, 2013. - Jahrbuch 29. - S. 199-221.

501. Kiyko S. Semantische Struktur der ukrainisch-deutschen "Falschen Freunde des Übersetzers" / S. Kiyko // European Applied Sciences. - Nr. 7. - 2013. - S. 51-54.

502. Kiyko S. Homonymy as viewed by the cognitive operator of norm / S. Kiyko / Nauka i studia. - Przemyśl: Nauka i studia, 2013. - Nr. 6 (74). - S. 76-91.

503. Kiyko S. Homonymy: a negativ phenomenon? / S. Kiyko // Бъдещите изследвания: материали за 9-а междунар. науч. практ. конф., (София, 17-25 фев. 2013 г.). - София: "Бял ГРАД-БГ" ООД. - Т. 17: Филологични науки. - С. 44-50.

504. Kiyko S. Homonymy and the Category of Markedness / S. Kiyko // Věda a technologie: krok do budoucnosti - 2013: materiály IX mezinárodní vědecko-praktická conference, (Praha, 27 února - 05 březen 2013 r.). - Praha: Education and Science. - Díl 16: Filologické vědy. - S. 18-25.

505. Kiyko S. Zur Makro- und Mikrostruktur des Wörterbuch der deutsch-ukrainischen "Falschen Freunde" / S. Kiyko // Begegnungen zwischen der Ukraine und den deutschsprachigen Ländern in Literatur, Sprache und Kultur: XX. UDGV-Tagung, (Lwiw, 27.-28. September 2013). - Lwiw: ПАІС, 2013. - S. 119-122.

506. Kiyko S. Synergetik der Homonymie als einer Systemerscheinung / S. Kiyko // Germanistik in der Ukraine. - Kyjiw: Verlagszentrum von KNLU, 2014. - Band 9. - S. 55-64.

507. Klein H.-W. Schwierigkeiten des deutsch-französischen Wortschatzes. Germanismen - faux amis / Hans-Wihelm Klein. - Stuttgart: Klett, 1984. - 400 S.

508. Köhler R. Zur linguistischen Synergetik: Struktur und Dynamik der Lexik / Reinhard Köhler. - Bochum: Studienverlag Brockmeyer, 1986. - 200 S.

509. Köhler R. Synergetic Linguistics / R. Köhler // The Encyclopedia of Language and Linguistics. - Oxford: Pergamon Press, 1994. - Vol. 8. - P. 4454-4455.

510. Koller W. Einführung in die Übersetzungswissenschaft / Werner Koller. - [5. Aufl.]. - Wiesbaden: Quelle und Meyer, 1997. - 343 S.

511. Kußmaul P. Verstehen und Übersetzen: Ein Lehr- und Arbeitsbuch / Paul Kußmaul. - [3., aktual. Auflage]. - Tübingen: Narr, 2014. - 217 S.

512. Lado R. Linguistics across cultures: applied linguistics for language tea chers / Robert Lado. - Ann Arbor: University of Michigan Press, 1957. - 141 p.

513. Langacker R. W. Foundations of Cognitive Grammar / Ronald Wayne Langacker. - Stanford, 1987. - V. 1: Theoretical Prerequisites. - 516 p.

514. Lezius W. Morphologiesystem Morphy / W. Lezius // Linguistische Verifikation. Dokumen tation zur ersten Morpholympics / Hrsg. von R. Hausser. - Tübingen: Niemeyer, 1996. - S. 25-35.

515. Lezius W. A Morphology-System and Part-of-Speech Tagger for German / Lezius W., Rapp R., Wettler M. // Natural Language Processing and Speech Technology: Results of the 3rd KONVENS Conference / Hrsg. von D. Gibbon. - Mouton: de Gruyter, 1996. - S. 369-378.

516. Lipczuk R. Semantische Relationen im Bereich der lexikalischen Tautonyme im Deutschen und Polnischen / R. Lipczuk // Studien zum polnisch-deutschen Sprachvergleich. - Kraków: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońs kiego, 1985. - Nr. 80 (2). - S. 61-72.

517. Lipczuk R. Zum Problem der falschen Freunde des Übersetzers / R. Lipczuk // Theorie und Pra xis der deutsch-polnischen Konfrontation und Trans lation. - Rzeszów: Wydawn. Wyzczej Szkoly Pedagog., 1989. - S. 41-52.

518. Lipczuk R. Falsche Freunde des Übersetzers. Forschungsprobleme und Streitfragen / R. Lipczuk // Internationaler Germanisten-Kongress in Tokyo / Hrsg. von Y. Shichiji. - München: Iudicium, 1991. - S. 404-411.

519. Lorens W. Zum Verhältnis von Abbild und Bedeutung. Überlegungen im Grenzfeld zwischen Erkenntnistheorie und Semantik / W. Lorens, G. Wotjak. - Berlin: Akademie-Verlag, 1977. - 520 S.

520. Lorenz A. Interferenzbedingte Fehler auf Grund von lexikalisch-semantischen Unterschieden zwischen dem Deutschen und dem Englischen / Anita Lorenz. - Berlin: Hum boldt-Universität, 1982. - 178 S.

521. Мartin R. Syntaxe de la définition lexicographique / R. Мartin // Statistique et Linguistique. - Paris: Klincksieck, 1974. - P. 60-71.

522. Mehl S. Statistische Verfahren zur Zuordnung von Präpositionalphrasen / S. Mehl, H. Langer, M. Volk // Computer, Linguistik und Phonetik zwischen Sprache und Sprechen / Hrsg. von B. Schröder. - Frankfurt am Main: Peter Lang, 1998. - S. 97-110.

523. Menner R. J. The Conflict of Homonymy in English / R. J. Menner // Language. - 1936. - Vol. 12. - Nr. 4. - P. 229-244.

524. Menzerath P. Die Architektonik des deutschen Wortschatzes / Paul Menzerath. - Bonn: Dümmler, 1954. - 131 S.

525. Mertens J. Die sogenannten faux amis in schriftlichen Textproduktionen von Lernern des Französischen der Sekundarstufe I / Jürgen Mertens. - Frankfurt am Main: Peter Lang, 2001. - 486 S.

526. Möller K. Die Form als reine Formsache? / K. Möller. - Wien: Peter Lang, 1992. - 262 S.

527. Moskalskaja O. I. Grammatik der deutschen Gegenwartssprache / O. I. Mоs kalskaja. - [4. Aufl.]. - M.: Академия, 2004. - 352 S.

528. Nonlinear Regression Analysis Program [Electrinic base] / Ph. H. Sherrod. - Copyright 1991-2001.

529. Nübling D. Historische Sprachwissenschaft des Deutschen. Eine Einführung in die Prinzipien des Sprachwandels / D. Nübling. - [4. Aufl.]. - Tübingen: Narr, 2013. - 355 S.

530. Öhman S. Wortinhalt und Weltbild. Vergleichende und methodologische Studien zu Bedeutungslehre und Wortfeldtheorie / Suzanne Öhman. - Stockholm: Norstedt, 1951. - 194 S.

531. Öhmann E. Über Homonymie und Homonyme im Deutschen / Emil Öhmann. - Helsinki: Finnische Literaturgesellschsft, 1934. - 142 S.

532. Pacak M. Homographs: Their Classification and Identification / M. Pacak // Vistas in Information Handling. - Washington, 1963. - Vol. 1. - P. 111-140.

533. Panasiuk I. Kulturelle Aspekte der Übersetzung: Anwendung des ethnopsychologischen Lakunen-Modells auf die Analyse und Übersetzung literarischer Texte / Igor Panasiuk. - Münster: Lit, 2005. - 305 S.

534. Parianou M. "Falsche Freunde" im Sprachenpaar (Neu) Griechisch - Deutsch / Maria Parianou. - Franhfurt am Main: Lang, 2000. - 240 S.

535. Parianou M. Psychologische Aspekte des Bilingualismus / Maria Parianou. - Heidelberg: Winter, 2008. - 182 S.

536. Paul H. Prinzipien der Sprachgeschichte / Hermann Paul. - [10. Aufl.]. - Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2010. - 428 S.

537. Petersen H. Das Phänomen Falsche Freunde im Lichte unterschiedlicher Beschreibungs modelle / Hans Petersen. - Kassel: GHB, 1990. - 216 S.

538. Petersen H. Prinzipien einer am Pragmatismus orientierten Sprachbeschreibung / Hans Petersen. - Kassel: Universitätsdruckerei, 2004. - 158 S.

539. Philipon-la-Madelaine L. Des homonymes français, ou Mots qui dans notre langue se ressemblent par le son et différent par le sense / Louis Philipon-la-Madelaine. - Paris: Nouv. éd, 1802. - 576 p.

540. Pinkal M. Logik und Lexikon. Die Semantik des Unbestimmten / Manfred Pinkal. - Berlin/New York: Walter de Gruyter, 1985. - 290 S.

541. Porzig W. Die Einheit des Wortes. Ein Beitrag zur Diskussion / W. Porzig // Sprache - Schlüssel zur Welt / Festschrift für L.Weisgerber. - Düsseldorf: Schwann, 1959. - S. 158-167.

542. Radtke E. Typologie des sexuell-erotischen Vokabulars des heutigen Italjenisch: Studien zur Bestimmung der Wortfelder Prostituta und Membro virile unter besonderer Berücksichtigung der übrigen romanischen Sprachen / Edgar Radtke. - Tübingen: Narr, 1980. - 330 S.

543. Roelcke Th. Typologische Variation im Deutschen: Grundlagen - Modelle - Tendenzen / Thorsten Roelcke. - Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2011. - 320 S.

544. Römer Ch. Der deutsche Wortschatz. Struktur, Regeln und Merkmale / Ch. Römer, B. Matzke. - Tübingen: Narr, 2010. - 240 S.

545. Scherer C. Korpuslinguistik / Carmen Scherer. - Heidelberg: Winter, 2014. - 100 S.

546. Schildt J. Gedanken zum Problem Homonymie - Polysemie in synchronischer Sicht / J. Schildt // Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikations forschung. - 1969. - Nr. 22. - S. 352-359.

547. Schippan Th. Lexikologie der deutschen Gegenwartssprache / Thea Schippan. - Tübingen: Niemeyer, 2002. - 306 S.

548. Sitarek А. Scheinidentität oder täuschende Ähnlichkeit der deutschen und englischen Lexeme als Fehlerquelle in der schriftlichen Sprachproduktion der polnischen Deutschlerner - semantische Kategorie "falsche Freunde" / A. Sitarek // Kom munikation für Europa: Sprachkontakte - Sprachkultur - Sprachenlernen. - Szczecin: Oficyna In-Plus, 2004. - S. 209-223.

549. Stasińska P. О некоторых типах семантических отношений в пределах русско-польских омонимов / Polina Stasińska // II Spotkania językoznawcze. W kręgu semazjologii, leksykologii i terminologii. - Opole, 1988. - S. 263.

550. Stemberger J. P. The lexicon in a model of language production / Joseph Paul Stemberger. - New York u.a.: Garland Pibl., 1985. - 299 p.

551. Steriopolo O. I. Asymmetrie im Sprachsystem und ihre Bedeutung für die Entwicklung der Sprache / O. I. Steriopolo // Germanistik in der Ukraine. - Kyjiw: Verlagszentrum von KNLU, 2014. - Band 9. - S. 108-113.

552. Sütterlin L. Die deutsche Sprache der Gegenwart / Ludwig Sütterlin. - [2. stark verarb. Aufl.]. - Leipzig: Voigtländer, 1907. - 451 S.

553. Svobodová–Chemlová J. Interférences lexicales: internationalismes, faux internationalismes et les problemes liés a leur traduction / J. Svobodová–Chemlová // Problemes de la traduction. - Praha: Univ. Karlova, 1982. - Bd. 1. - 200 S.

554. Talmy L. Force Dynamics in Language and Cognition / L. Talmy // Cognitive Science. - 1988. - No. 12. - P. 49-100.

555. Tauli V. Introduction to a Theory of Language Planning / V. Tauli. - Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1968. - 228 p.

556. Topalova A. "Falsche Freunde" im Klassenzimmer: Fehler beim Internationalismen-Gebrauch deutschlernender Bulgaren / A. Topalova // Info DaF. - 1997. - Nr. 24.5. - S. 661-666.

557. Trnka B. Bemerkungen zur Homonymie / Bohumil Trnka // Travaux du Cercle Linguis tique de Prague. - 1931. - Nr. 4. - S. 152-156.

558. Ullmann St. Semantik. Eine Einführung in die Bedeutungslehre / St. Ullmann. - Frankfurt a.M.: Fischer, 1973. - 401 S.

559. Varela F. Chaos as self-renewal / F. Varela // Chaos / Ed. by T. Teunners. - Rotterdam: Erasmus University, 1990. - P. 25-37.

560. Volmert J. Die Rolle griechischer und lateinischer Morpheme bei der Entstehung von Internationalismen / J. Volmert // Eurolatein: Das grie chische und latei nische Erbe in den europäischen Sprachen / Hrsg. von H. H. Munske, A. Kirk ness. - Tübingen: Nie meyer, 1996. - S. 47-64.

561. Weber H.–J. Mehrdeutige Formen im heutigen Deutsch. Studien zu ihrer grammatischen Beschreibung und lexikographischen Erfassung / Heinz Josef Weber. - Tübingen: Nie me yer, 1974. - 271 S.

562. Weber H.–J. Dependenzgrammatik: ein Arbeitsbuch / Heinz Josef Weber. - Tübingen: Narrr, 1997. - 163 S.

563. Weeren J. van. Interferenz und Valenz: Zum Problem der "falschen Freunde" für niederländische Germanistikstudenten / Jan van Weeren. - Leiden: Unipress, 1977. - 138 S.

564. Weinreich U. Sprachen in Kontakt / U. Weinreich, A. Vincenz. - München: Beck, 1977. - 281 S.

565. Wharton R. M. Approximate language identification / R. M. Wharton // Infor ma tion and Control. - 1974. - Vol. 26. - Issue 3. - P. 236-255.

566. Wichter S. Signifikantgleiche Zeichen: Untersuchungen zu den Problem bereichen Polysemie, Homonymie und Vagheit auf der Basis eines kommunikativen Zeichenbegriffs am Beispiel deutscher Substantive, Adjektive und Verben / Sigurd Wichter. - Tübingen: Narr, 1988. - 199 S.

567. Wildgen W. Archetypensemantik: Grundlagen für eine dynamische Semantik auf der Basis der Katastrophentheorie / Wolfgang Wildgen. - Tübingen: Narr, 1985. - 316 S.

568. Winograd Т. Software für Sprachverarbeitung / T. Winograd // Computer-Anwendungen. - Heidelberg: Springer, 1990. - S. 86-100.

569. Zipf G.K. Human behaviour and the principle of least effort / G. K. Zipf. - Cambridge: Ad di son-Wesley, 1949. - 573 p.

570. Zwirner E. Lauthäufigkeit und Zufallsgesetz / E. Zwirner, K. Zwirner // Forschungen und Fortschritte 11. - 1935. - Nr. 4. - S. 43-45.