Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лексикология английского языка \ 4244. Дисертаційна робота Розвиток аппозитивних конструкцій в англійській мові VII–XVII століть: структурно-функціональний аспект

Дисертаційна робота Розвиток аппозитивних конструкцій в англійській мові VII–XVII століть: структурно-функціональний аспект

« Назад

Код роботи: 4244

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Лексикологія англійської мови

Тема: Розвиток аппозитивних конструкцій в англійській мові VII–XVII століть: структурно-функціональний аспект

Кількість сторінок: 189

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 3000 грн

Перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади вивчення аппозиції у сучасній лінгвістиці

1.1. Висвітлення аппозитивного типу відношень у вітчизняних та зарубіжних студіях

1.2. Трактування аппозитивних конструкцій у загальній теорії мовних змін

1.2.1. Природа і механізми мовних змін

1.2.2. Місце аппозитивних конструкцій в еволюції англійської мови

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Методика дослідження аппозитивних конструкцій в англомовних текстах VII–XVII століть

2.1. Генеративна граматика як методологічна основа дослідження аппозитивних конструкцій

2.2. Граматичний статус аппозитивних конструкцій в аспекті генеративної теорії

2.3. Етапи вивчення розвитку аппозитивних конструкцій в англійській мові VII–XVII століть

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Аппозитивні конструкції у давньоанглійській мові

3.1. Критерії виокремлення аппозитивних конструкцій у текстах давньоанглійських пам’яток

3.2. Синтаксичні моделі аппозитивних конструкцій у давньоанглійській мові

3.2.1. Базові моделі аппозитивних конструкцій

3.2.2. Реалізація базових моделей аппозитивних конструкцій

3.2.3. Структура аппозитивів із сурядним зв’язком

3.3. Синтаксичні функції аппозитивних конструкцій у давньоанглійському реченні

3.4. Граматичні характеристики аппозитивів

3.4.1. Морфологічний склад конституентів аппозитивних конструкцій

3.4.2. Аппозитивні конструкції у родовому відмінку

3.4.3. Поширені типи аппозитивних конструкцій

3.5. Позиційні характеристики аппозитивів

3.5.1. Дистрибуція аппозитивів у реченнях віршованих текстів

3.5.2. Дистрибуція аппозитивів у реченнях прозових текстів

Висновки до розділу 3

Розділ 4. Аппозитивні конструкції в середньоанглійській і ранньоновоанглійській мові

4.1. Мовні і позамовні чинники розвитку синтаксичних структур в англійській мові ХІІ–ХVІІ століть

4.2. Синтаксичні моделі аппозитивних конструкцій в англійській мові XII–XVII століть

4.2.1. Аппозитивні конструкції з аппозитивами одного синтаксичного рівня

4.2.2. Аппозитивні конструкції з аппозитивами різних синтаксичних рівнів

4.2.2.1. Семантико-синтаксичний статус аппозитивних клауз

4.2.2.2. Структура та функціонування аппозитивних конструкцій з аппозитивною клаузою в історії англійської мови

4.3. Синтаксичні функції аппозитивних конструкцій у середньо- і ранньоновоанглійському реченні

4.4. Граматичні характеристики аппозитивів

4.4.1. Морфологічний склад аппозитивних конструкцій у середньо- і ранньоновоанглійській мові

4.4.2. Аппозитивні конструкції у родовому відмінку

4.4.2.1. Морфологічні та позиційні характеристики генітив них аппозитивних конструкцій

4.4.2.2. Значення генітива аппозитивних конструкцій

4.4.3. Аппозитивні конструкції з підрядним означальним реченням в англійській мові ХІІ–ХVІІ століть

4.4.3.1. Релятивні маркери у складі аппозитивних конструкцій

4.4.3.2. Структурні та позиційні характеристики аппозитивних конструкцій з підрядним означальним реченням

Висновки до розділу 4

Висновки

Список використаних джерел

Список довідкової літератури

Список джерел ілюстративного матеріалу

Додатки

Вступ

Проблеми вивчення мовних структур з різним граматичним статусом постійно перебувають у полі зору сучасних лінгвістів. Останні десятиліття позначені суттєвими зрушеннями у дослідженні синтаксису мов, різних за своєю типологією. Успіхи граматичних студій, виконаних у синхронії, зумовили прорив у розпрацюванні питань, пов’язаних з еволюцією реченнєвих структур та їхніх складників [1; 2; 15; 16; 27; 31; 65; 69; 72; 73; 78; 88; 117; 119; 124; 126; 130; 163; 180; 184; 211]. Питома вага розвідок з історичного синтаксису виконана у річищі генеративної теорії, яка забезпечує аналіз синтаксичних структур, недоступних прямому спогляданню, сприяє розумінню природи граматичних змін як реінтерпретації мовних одиниць [123; 129; 132; 138; 152; 155; 161; 171; 173; 175; 186; 202; 204].

Віддаючи належне науковому доробку вітчизняних і зарубіжних дослідників у вивченні природи речення та його конституентів у структурному [3; 14; 28; 57; 82; 98; 121; 128; 139; 146; 148; 190], функціональному [21; 35; 36; 51; 81; 100; 107; 143], семантичному [6; 7; 8; 26; 30; 62; 64; 103; 105], прагматичному [59; 77; 85; 86], комунікативному [52; 172] і когнітивному [32; 33; 170] аспектах, зауважимо, що низка питань, пов’язаних з дослідженням синтаксичних одиниць в історичній перспективі, дотепер залишається невирішеною. Серед них назвемо структурні характеристики та синтаксичні функції аппозитивних конструкцій (далі АК), а також тенденції їхнього розвитку в англійській мові VII–XVII ст. Розуміння сутності АК як специфічного явища англійського синтаксису ускладнюється існуванням різних підходів до трактування понять "аппозиція", "аппозитив" [34; 37; 67; 83; 121; 140; 158; 178], "прикладка" [18; 19; 22; 25; 60; 71; 92; 96].

Вивчення синтаксичних одиниць різного рівня складності має ґрунтуватися на останніх здобутках граматичної науки, а всебічний підхід, обраний нами у дослідженні, сприяти розкриттю природи аппозиції, її сутнісних характеристик. У дослідженні місця аппозитивних утворень у загальному процесі зрушень, що відбувалися в англійській мові, пріоритетним завданням вважаємо окреслення граматичного статусу цих одиниць, а також визначення аппозиції як особливого типу відношень між компонентами конструкції – аппозитивами.

Актуальність обраної теми визначається загальною спрямованістю сучасних історичних студій на ґрунтовне вивчення явищ минулих етапів розвитку мов, виявлення механізмів мовних змін, що зумовлюють типологічну перебудову мовних систем. Невизначеність питань, пов’язаних з відсутністю інтегрального підходу до дослідження структур, побудованих на основі відношення аппозиції, зумовлює потребу у вивченні структурних та функціональних характеристик цих одиниць у давньо-, середньо- та ранньоновоанглійській мові. Комплексне дослідження аппозитивних конструкцій у діахронному аспекті дозволить вирішити низку питань історичного синтаксису англійської мови, сприятиме глибшому розумінню загального процесу розвитку мовних підсистем.

Метою дисертаційного дослідження є виявлення основних тенденцій розвитку аппозитивних конструкцій в англійській мові VII–XVII ст. з погляду їхньої структури та функціональних характеристик. Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

– визначити теоретичні засади дослідження АК в англійській мові VII–XVII ст.;

– уточнити поняття аппозиції та визначити граматичні одиниці, що утворюють АК;

– розробити методику дослідження АК в англійській мові VII–XVII ст.;

– виявити структурні моделі АК, вивчити способи їхньої репрезентації в англійському реченні давнього, середнього і ранньонового періодів;

– представити варіанти морфологічної реалізації ядерних елементів АК;

– дослідити позиційні характеристики аппозитивів;

– визначити синтаксичні функції АК;

– проаналізувати засоби поширення стрижневих конституентів АК.

Об’єкт дослідження складають аппозитивні конструкції в давньо-, середньо- та ранньоновоанглійській мові.

Предметом аналізу в роботі є розвиток аппозитивних конструкцій в англійській мові VII–XVII ст. з погляду їхньої структури та синтаксичних функцій.

Матеріалом дослідження слугують аппозитивні утворення, дібрані методом суцільної вибірки з 69 пам’яток англійської писемності, з них 20 творів давньоанглійського, 23 – середньоанглійського та 26 – ранньоновоанглійського періодів. Проаналізовані пам’ятки належать до різних діалектів та жанрів англійської літератури. Загальна кількість розглянутих одиниць становить 3700 АК, у тому числі для давньоанглійського періоду – 1618, для середньоанглійського – 1254 та ранньоновоанглійського – 828. У роботі використано періодизацію англійської мови, згідно з якою межі досліджуваних періодів умовно визначено таким чином: давньоанглійський – VII–XI ст., середньоанглійський – XII–XV ст. і ранньоновоанглійський – XVI–XVII ст. [122; 124; 131; 194; 195; 203].

Мета й завдання дисертації зумовили використання низки лінгвістичних методів. Відтворення еволюційних процесів у синтаксисі аппозитивних структур здійснюється за допомогою прийомів порівняльно-історичного аналізу.

Застосування індуктивного та дедуктивного методів дозволяє, відповідно, здійснювати узагальнення на основі відібраного матеріалу й обґрунтовувати та ілюструвати теоретичні положення мовними даними. Інтерпретація структури аппозитивних утворень ґрунтується на застосуванні теорії принципів і параметрів Н. Хомського з використанням трансформаційного аналізу. Дослідження позиційних характеристик складників аппозитивних утворень проведено за допомогою дистрибутивного аналізу. Для безпосереднього дослідження явища в тексті, систематизації та узагальнення граматичних характеристик АК використано метод лінгвістичного опису. За допомогою процедури кількісних підрахунків встановлено числове та відсоткове співвідношення реалізацій моделей АК та варіантів розміщення аппозитивів відносно один одного, що дозволяє виявити загальні тенденції функціонування АК у реченні. Метод суцільної вибірки залучено для формування матеріалу дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що це перше комплексне діахронне дослідження АК у вітчизняній історичній англістиці, в якому матеріал проінтерпретовано за такими критеріями: 1) кількість аппозитивів; 2) синтаксичний рівень аппозитивів (модель АК); 3) логіко- семантичний зв’язок між аппозитивами; 4) морфологічна репрезентація аппозитивів; 5) наявність / відсутність поширювачів стрижневих складників АК; 6) синтаксична функція АК у реченні; 7) дистрибуція складників АК; 8) маніфестація синтаксичного зв’язку між аппозитивами.

Дослідження структури і функціональних характеристик АК виконано із залученням методологічного апарату генеративного синтаксису. Визначено, що АК – це іменна фраза. Представлено два базові структурні типи аппозитивних утворень:

1) АК, репрезентовані рівнорівневими синтаксичними одиницями – іменними фразами або іменною і сполучниковою фразами;

2) АК, репрезентовані різнорівневими синтаксичними одиницями – іменною фразою й аппозитивною клаузою.

Виокремлено набір структурних моделей АК: NP – NP, NP – CoP, NP – CP; виявлено кількісні та позиційні варіанти реалізації моделей АК в англійському реченні VII–XVII ст. Розкрито тривимірність структури багатокомпонентних АК. Уперше запропоновано поняття зовнішньої і внутрішньої АК. Визначено морфологічний склад і синтаксичні функції АК у давньо-, середньо- і ранньоновоанглійському реченні. Здійснено аналіз структури та дистрибутивних характеристик АК з підрядним означальним реченням, що дозволило розрізнити поширення АК у цілому та окремих її складників – аппозитивів. Розмежовано аппозитивні клаузи як означувальні аппозитиви і релятивні клаузи як постмодифікацію іменної фрази.

Встановлено, що утворення експліцитних маркерів аппозиції відбувалося шляхом граматикалізації реченнєвих структур. Новим є розгляд АК у зв’язку з еволюцією іменникової категорії відмінка, а також виявлення залежності дистрибутивних ознак аппозитивних утворень від форми тексту. Виявлено такі тенденції розвитку АК в англійській мові VII–XVII ст.:

1) спрощення структури АК;

2) звуження парадигми частиномовних одиниць, здатних реалізовувати кореферентні конституенти АК;

3) розширення варіативності синтаксичних функцій АК у реченні; 4) збільшення переваги контактного способу розміщення складників АК відносно один одного над дистанційним.

На захист винесено такі положення:

1. АК – це синтаксичні структури, побудовані на основі семантико- синтаксичного відношення аппозиції, яке маніфестується через кореферентність ядерних складників АК – аппозитивів. Аппозитивні утворення характеризуються "згорнутою" напівпредикативністю і можуть бути розгорнуті у самостійне речення. З позиції Х'-модуля генеративної теорії АК визначено як іменні фрази, що реалізуються рівнорівневими синтаксичними одиницями, а саме іменними фразами, або різнорівневими – іменною фразою й аппозитивною клаузою.

2. У давньо-, середньо- і ранньоновоанглійській мові АК функціонують у вигляді відповідних кожному періоду репрезентативних варіантів визначеного набору структурних моделей: NP1 – … NPn, де n дорівнює кількості аппозитивів; NP – CoP та її позиційного варіанта CoP – NP; NP – explicit marker – NP; NP – CP. Оскільки аппозитивні відношення наявні між усіма аппозитивами, глибинна структура АК, реалізованих трьома і більше складниками, виявляється тривимірним конструктом, схематично зображеним у вигляді правильної піраміди.

3. Конституент CP моделі NP – CP являє собою аппозитивну клаузу (підпорядкований аппозитив), яка вбудовується у структуру NP у процесі комплементації стрижневого іменника. Аппозитивна клауза – це окремий тип підрядних речень, що вирізняється специфікою структурної організації, смислового зв’язку з означуваним конституентом та здатністю субкатегоризуватися комплементом іменників лише з абстрактною семантикою. У конструкціях з аппозитивними клаузами відсутня спільна індексація (анафоричні відношення) іменника, якому підпорядкована клауза, та будь-якого іменного складника аппозитивного речення.

4. АК з аппозитивною клаузою трапляються спорадично в англійській мові VII–XVII ст., оскільки у зазначений період кількість іменників з абстрактною семантикою, здатних субкатегоризувати аппозитивну клаузу своїм комплементом, була невеликою. Більшість з них були запозичені з латинської або французької мови і почали функціонувати або набули відповідної абстрактної семантики у ранньоновоанглійський період.

5. АК, що містять у своїй структурі аппозитивні утворення, визначено як зовнішні АК. Відповідно, АК, що функціонують як конституенти іншої АК, визначено як внутрішні АК. Залежно від глибини вкладення у зовнішню конструкцію внутрішні АК реалізуються на трьох структурних рівнях: 1) як аппозитиви зовнішньої АК; 2) як підпорядковані конституенти у складі одного з аппозитивів зовнішньої АК; 3) як конституенти залежних від аппозитивів або зовнішньої АК у цілому елементів.

6. Позиційні характеристики конституентів АК певного періоду зумовлені такими чинниками: 1) синтаксичною позицією АК у реченні; 2) формою організації тексту (прозова, віршована); 3) варіативністю параметра позиції вершини у різні періоди розвитку англійської мови; 4) ускладненістю аппозитивів структурно "важкими" підпорядкованими елементами.

7. У давньоанглійський період АК з релятивними клаузами знаходяться у стадії формування. Репрезентація зв’язку відносного речення з АК відбувається шляхом дії трьох давньоанглійських стратегій релятивізації. Виокремлення АК з релятивною клаузою у давньоанглійських реченнях ускладнене невизначеністю синтаксичної семантики складних синтаксичних цілих цього періоду. Релятивні клаузи середньо- і ранньоновоанглійської мови є вбудованим в NP (АК) складниками, що здійснюють постмодифікацію відповідного аппозитива або всієї АК. Релятивні клаузи у постпозиції до всіх NP-аппозитивів характеризуються декількома можливими рівнями підпорядкованості.

Практичне значення одержаних результатів зумовлене новим підходом до вивчення аппозиції у діахронії. Висновки дисертації є внеском у розвиток германського і порівняльного мовознавства, зокрема у загальну теорію еволюції синтаксичних утворень у германських мовах. Результати дослідження розширюють уявлення про будову й функціональні властивості АК на трьох етапах розвитку англійської мови, дозволяють здійснити класифікацію АК відповідно до визначених критеріїв і виокремити різнорівневі типи АК. Запропонована методика аналізу аппозитивних утворень, розроблена на основі положень генеративної теорії, може бути використана у подальших теоретичних розробках історичної граматики, а також у розпрацюванні загальної теорії мовної еволюції та механізму розвитку мовних систем. Основні результати, теоретичні положення і висновки праці можуть бути враховані при викладанні курсів з історії англійської мови (розділи "Синтаксис", "Еволюція граматичної системи англійської мови"), теоретичної граматики (розділ "Синтаксис"), у підготовці спецкурсу "Генеративна теорія як методологічна основа сучасних лінгвістичних розвідок". Матеріали дослідження знайдуть застосування під час укладання методичних посібників із теоретичної граматики та історії англійської мови, при розробці загальних і спеціалізованих курсів з історії англійської мови та теоретичної граматики.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається з переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел (212 позицій, у тому числі 92 – іноземними мовами), списку довідкової літератури (10 позицій), списку джерел ілюстративного матеріалу (69 позицій), додатків. Повний обсяг дисертації становить 189 сторінок, з них текстова частина – 160 сторінок. Робота містить 24 рисунки і п’ять таблиць.

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертаційного дослідження, визначено актуальність, мету, завдання, методи, об’єкт і предмет дослідження, розкрито наукову новизну, практичне значення одержаних результатів, указано форми їх апробації і структуру роботи.

У першому розділі "Теоретичні засади вивчення аппозиції у сучасній лінгвістиці" проаналізовано стан вивчення аппозиції у вітчизняних і зарубіжних студіях, викладено основні положення теорії мовних змін, розглянуто підходи до розуміння їхньої природи і механізмів як підґрунтя для вивчення АК з позиції діахронії.

У другому розділі дисертації "Методика дослідження аппозитивних конструкцій в англомовних текстах VII–XVII століть" обґрунтовано вибір напряму наукової розвідки, представлено АК як структурну одиницю з погляду генеративного синтаксису, описано етапи проведення та методи, що використовуються на кожному з етапів дослідження.

У третьому розділі "Аппозитивні конструкції у давньоанглійській мові" проаналізовано базові синтаксичні моделі АК та вивчено їхні репрезентації у реченні. Досліджено морфологічний склад і засоби поширення складників АК, визначено основні синтаксичні функції АК в англійському реченні давнього періоду, схарактеризовано дистрибуцію аппозитивів у різних жанрах давньоанглійської писемності.

Четвертий розділ "Аппозитивні конструкції в середньоанглійській і ранньоновоанглійській мові" присвячено дослідженню синтаксичних моделей АК в англійській мові ХІІ–ХVІІ століть. Проаналізовано АК з аппозитивами фразового рівня, встановлено семантико-синтаксичний статус аппозитивних клауз. Розглянуто морфологічний склад та внутрішню будову АК, визначено їхні синтаксичні функції.

У загальних висновках підсумовано теоретичні та практичні результати проведеної наукової розвідки, окреслено шляхи подальших наукових розробок із проблематики дисертації.

У додатках наведено класифікацію аппозитивних конструкцій англійської мови VII–XVII ст.

Висновки

Розбіжності щодо трактування граматичного явища аппозиції в сучасних синтаксичних студіях указують на можливості подальшої розробки цього питання. У широкому розумінні до аппозитивних відносять усі відокремлені члени речення, які функціонують як атрибутивний або уточнюючий семантику означуваного іменника конституент. Інший погляд на аппозицію передбачає морфологічне обмеження компонентів аппозитивних структур, а саме прилічування їх до іменників та їхніх функціональних еквівалентів.

Субстантивна природа компонентів АК є значущою характеристикою аппозиції, яка зумовлює обмеження аппозитивів морфологічними рамками. При вивченні цих мовних одиниць слід керуватися поняттям не частиномовної, а фразової категорії. У викладі нашого матеріалу ми застосовуємо процедурний апарат генеративної граматики і визначаємо аппозитиви у складі АК не як ізольовані іменники чи їхні синтаксичні еквіваленти, а як поширені або непоширені іменні фрази.

АК – це синтаксичні структури, побудовані на основі семантико- синтаксичного відношення аппозиції, яке маніфестується через кореферентність ядерних складників АК – аппозитивів. Аппозитивні утворення вбудовуються у речення як цілісний конституент і характеризуються "згорнутою" напівпредикативністю, отже, можуть бути розгорнуті у самостійне речення. Вивчення аппозитивів проводиться у межах АК, де вони набувають граматичного статусу, а не як окремих синтаксичних елементів.

Дослідження АК у річищі теорії принципів і параметрів генеративного напряму лінгвістики дозволяє визначити структурні та функціональні характеристики АК у давньо-, середньо- і ранньоновоанглійській мові. З позиції Х'-модуля генеративної теорії АК визначено як іменні фрази (NP), репрезентовані двома базовими структурними типами.

Перший тип АК реалізується рівнорівневими синтаксичними одиницями, а саме: іменними фразами або іменною і сполучниковою фразами, з яких перша – ядро АК, а решта – підпорядковані аппозитиви, які здійснюють постмодифікацію ядра. Усі кореферентні NPs, що утворюють АК, пов’язані між собою аппозитивними відношеннями.

Стрижневий аппозитив здатний виконувати функцію підпорядкованого у випадку зміни порядку їхнього розміщення у реченні, а підпорядкований аппозитив здатний функціонувати як стрижневий у випадку випущення останнього. Аппозиція є повною, якщо ці трансформації зберігають граматичну правильність та екстралінгвальну референцію похідних речень. При порушенні критерію референції або якщо вилучення одного з аппозитивів чи зміна їхньої послідовності призводить до порушення граматичної правильності речення, аппозиція вважається частковою.

Другий тип АК реалізується одиницями різних синтаксичних рівнів: іменною фразою (стрижневий аппозитив) і аппозитивною клаузою (підпорядкований аппозитив), яка вбудовується у структуру NP у процесі комплементації керуючого іменника. Аппозитивну клаузу схарактеризовано як окремий тип підрядних речень, що зумовлено такими факторами: 1) структурними рисами аппозитивної клаузи; 2) специфікою смислового зв’язку між означуваним конституентом й аппозитивною клаузою; 3) семантичною природою лексеми, здатної субкатегоризувати аппозитивну клаузу своїм комплементом.

На відміну від відносного речення, з яким її найчастіше ототожнюють, аппозитивна клауза не формується внаслідок wh-пересуву одного зі складників, який функціонує як аргумент (суб’єкт або комплемент) дієслова в її складі. Виходячи з цього, у конструкціях з аппозитивними реченнями відсутня коіндексація (анафоричні відношення) іменника, якому підпорядкована клауза, та будь-якого іменного складника аппозитивного речення. У смисловому відношенні аппозитивна клауза є центром конструкції, оскільки розкриває зміст NP – означуваного аппозитива. АК, дібрані з текстів англійських пам’яток писемності VII–XVII ст., представлено у вигляді набору їхніх структурних моделей.

Найуживанішими у давньо-, середньо- і ранньоновоанглійській мові виявляються двокомпонентні АК, утворені двома кореферентними іменними фразами: NP – NP. Максимальна кількість аппозитивів сягає шести у давньоанглійський і п’яти у середньо- та ранньоновоанглійський періоди.

Оскільки аппозитивний зв’язок наявний між усіма аппозитивами, глибинна структура АК, реалізованих трьома і більше складниками, виявляється тривимірним конструктом, який схематично зображуємо у вигляді правильної піраміди.

Аппозитиви, репрезентовані паратактичними структурами, що ґрунтуються на єднальних семантико-синтаксичних відношеннях, також мають тривимірну будову, яка відображає одночасність ієрархії та симетрії їхньої структурної організації. Аппозитиви утворюють у складі АК конституент CoP, кореферентний NP з узагальнювальним по відношенню до CoP значенням. Така модель АК функціонує у двох позиційних варіантах: NP – CoP і CoP – NP.

АК, які функціонують у складі іншої АК, визначено як внутрішні АК. Відповідно, АК, що містять у своїй структурі аппозитивні утворення, визначено як зовнішні АК. Залежно від глибини вкладення у зовнішню конструкцію, внутрішні АК реалізуються на трьох структурних рівнях: 1) як аппозитиви зовнішньої АК; 2) як залежні конституенти у складі одного з аппозитивів зовнішньої АК, а саме як генітивні детермінанти або один з паратактичних кон’юнктів у CoP; 3) як конституенти залежних від аппозитивів або зовнішньої АК у цілому елементів, зокрема внутрішні АК у релятивній клаузі, яка здійснює постмодифікацію зовнішньої АК.

АК з аппозитивною клаузою, що репрезентує модель NP – CP, є спорадичним явищем в англійській мові VII–XVII ст. Головною причиною виявляється те, що у зазначений період кількість іменників з абстрактною семантикою, здатних субкатегоризувати аппозитивну клаузу своїм комплементом, була невеликою. Більшість із них були запозичені з латинської або французької мови і почали функціонувати або набули відповідної абстрактної семантики у ранньоновоанглійський період.

Порівняно з АК XII–XVII ст. аппозитивним утворенням давньоанглійського періоду властива більша структурна складність у тому розумінні, що декілька структурних характеристик маніфестуються в одній АК таким чином, що вона являє собою багатокомпонентну і багаторівневу синтаксичну одиницю. Зокрема, АК з узагальнювальним елементом і конституентом CoP ускладнюється однією або двома внутрішніми АК. Трикомпонентні АК можуть містити дві NPs з узагальнювальною семантикою або внутрішні АК.

Зв’язок між аппозитивами може бути не експлікований або експлікований. Розвиток експліцитних маркерів, зокрема that is, розпочинається з давньоанглійського періоду шляхом калькування латинської моделі id est, якому сприяє наявність в англійській мові подібної послідовності реченнєвих формантів – вказівного займенника þæt та дієслова "бути". В англійській мові давнього періоду þæt is не є повністю граматикалізованим маркером аппозиції. Експліцитними маркерами аппозиції у середньо- і ранньоновоанглійській мові слугують граматикалізовані елементи – зв’язувальні адвербіалії. Сполучник and як маркер аппозиції виявлений у матеріалі всіх досліджуваних періодів.

У давньоанглійських пам’ятках стрижневі аппозитиви було зафіксовано у таких синтаксичних функціях: суб’єкт, об’єкт, генітивний детермінант, комплемент прийменника. Середньо- і ранньоновоанглійський періоди демонструють дещо ширшу варіативність синтаксичних позицій ядерних аппозитивів, які функціонують як суб’єкти, об’єкти, генітивні детермінанти, комплементи прийменника або дієслова, звертання.

Давньоанглійськими засобами морфологічної репрезентації аппозитивів слугують такі лексико-граматичні класи слів: іменники, особові займенники, прикметники, дієприкметники теперішнього часу, числівники, протоквантифікатори. Від середньоанглійського періоду спостерігається звуження парадигми частиномовних одиниць, здатних реалізовувати складники АК.

У текстах XII–XVII ст. зафіксовано аппозитиви, експліковані іменниками, особовими займенниками, прикметниками і квантифікаторами, до того ж у ранньоновоанглійській мові квантифікатори-аппозитиви трапляються спорадично.

Дистрибуція складників АК у межах англійського речення VII–XVII ст. представлена контактним і дистанційним розміщенням аппозитивів відносно один одного. Позиційні характеристики конституентів АК певного періоду зумовлені такими факторами:

1) синтаксичною позицією АК у реченні;

2) формою організації тексту (прозова, віршована);

3) варіативністю параметра позиції вершини, тобто здатності слова певного лексико-граматичного класу субкатегоризувати залежні елементи у пре- або постпозиції до нього у різні періоди розвитку англійської мови;

4) ускладненістю аппозитивів структурно "важкими" підпорядкованими конституентами.

Давньоанглійські прозові твори демонструють перевагу контактного, а поетичні – навпаки, дистанційного розміщення аппозитивів. АК з дистанційованими складниками є розщепленими синтаксичними одиницями. Як наголошені елементи поетичних рядків, аппозитиви беруть участь в алітерації, відокремлюючись один від одного ненаголошеними конституентами, і можуть бути складниками одного або різних алітераційних рядів. У середньо- і ранньоновоанглійській мові фактор форми твору стає менш релевантним. Усі досліджені твори цих періодів, окрім Robin Hood and the Monk, демонструють перевагу контактного розміщення аппозитивів над дистанційним. Форма твору впливає на дистрибуцію складників АК в окремих випадках і не створює загальної тенденції.

Варіативність параметра позиції вершини давньоанглійських NPs зумовлює контактне розміщення складників генітивних АК, маркованих відмінковими формантами, у пре- або постпозиції відносно означуваного іменника, а також розщеплення АК і розміщення аппозитивів однієї конструкції у пре- та постпозиції до стрижневого іменника.

Фіксація параметра позиції вершини іменників середньоанглійського періоду, що проявилася у здатності іменників призначати відмінок фразовим категоріям у препозиції, сприяла виникненню такої інновації, як груповий генітив: АК у родовому відмінку демонструють контактне розміщення конституентів у препозиції до означуваного іменника, при цьому лише останній аппозитив маркований словозмінювальним формантом.

Втрата морфологічних засобів реалізації родового відмінка та нездатність ранньоновоанглійських іменників безпосередньо субкатегоризувати генітивні NP (АК) у постпозиції компенсуються за посередництва прийменника of. Відмінковий маркер of разом зі своїм комплементом АК утворюють конституент РР, функціонально еквівалентний генітивним АК, маркованим формантом -es (’s).

У досліджувані періоди АК у родовому відмінку реалізовані у присвійному, суб’єктному, об’єктному і розділовому значеннях. У пам’ятках XII–XVII ст. також зафіксовано приклади генітивних АК з означальним значенням.

Ускладнення синтаксичної будови АК відбувається шляхом поширення аппозитивів детермінантами, генітивними фразами, прикметниками, числівниками, квантифікаторами, дієприкметниками, прийменниковими фразами, внутрішніми АК і релятивними клаузами.

У давньоанглійський період АК з підрядними означальними знаходяться у стадії формування. Вони не мають чітко визначеної структури і фіксованого порядку конституентів. Репрезентація відносного зв’язку клаузи з АК відбувається шляхом дії трьох давньоанглійських стратегій релятивізації: дейктичних займенників, комплементайзера, асиндетичного гіпотаксису. Невизначеність синтаксичної семантики складних синтаксичних цілих, зумовлена варіативністю інтерпретації займенника se як топікалізованого вказівного або відносного, ускладнює виокремлення АК з релятивною клаузою у давньоанглійських реченнях.

Типове для давньоанглійського періоду розміщення релятивної клаузи поза межами головної спричинює дистанціювання аппозитивів і відносного речення у випадку їхньої ініціальної або медіальної позиції у головному реченні. Синтаксичні утворення, у яких релятивна клауза розміщена контактно до аппозитивів і перетинає простір головного речення, свідчать про вбудованість відносних речень у структуру АК.

Розвиток стратегій релятивізації у середньо- і ранньоновоанглійський періоди позначений зміною засобів зв’язку АК з відносними клаузами. Головними експлікаторами релятивного зв’язку з АК у середньоанглійській мові слугують комплементайзери þе, þat (that). Починаючи з XIV ст., в АК з релятивними клаузами фіксуються wh-маркери, утворені внаслідок реінтерпретації питальних займенників. У XVI – XVII ст. кількісна перевага засобів відносного зв’язку у межах АК зміщується від that до wh-конекторів.

У структурному плані релятивні клаузи середньо- і ранньоновоанглійської мови є вбудованими в NP (АК) складниками, що здійснюють постмодифікацію відповідного аппозитива або всієї АК. Релятивні клаузи у постпозиції до всіх NP-аппозитивів характеризуються декількома можливими рівнями підпорядкованості, що зумовлює варіативність структурної організації АК цього типу. Релятивні клаузи у фінальній позиції у межах АК функціонують як модифікатори першого аппозитива в екстрапозиції, останнього аппозитива або АК у цілому.

Результати дослідження відкривають перспективи подальших наукових розвідок, зокрема у сфері порівняльно-історичної лінгвістики та синтаксису. Доцільним є вивчення семантичних характеристик АК в англійській мові VII–XVII ст. Актуальним уважаємо дослідження мовних засобів маніфестації аппозитивних відношень в інших мовах германського ареалу з позицій синхронії та діахронії.

Список використаних джерел

1. Актуальні проблеми германської філології: матеріали ІІІ Міжнар. наук. конф., присвяченої 70-річчю від дня народження проф., докт. філол. наук Левицького В. В., (Чернівці, 10-12 черв. 2008 р.) / ред. кол.: О. Г. Ушенко, В. І. Кушнерик, В. В. Левицький [та ін.]. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2008. - 316 с.

2. Актуальные проблемы современной лингвистики: учебное пособие [для вузов] / [сост. Л. Н. Чурилина]. - [3-е изд.]. - М.: Флинта: Наука, 2008. - 416 с.

3. Алексеева В. А. Развитие абсолютной конструкции в английском языке (XV–XVIII вв.): автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / В. А. Алексеева. - М., 1976. - 25 с.

4. Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке: [учебное пособие] / Николай Федорович Алефиренко. - М.: Флинта: Наука, 2005. - 416 с.

5. Аникин Г. В. История английской литературы / Г. В. Аникин, Н. П. Михальская. - М.: Наука, 1975. - 528 с.

6. Арутюнова Н. Д. Глубинные структуры и неоднозначность предложения / Н. Д. Арутюнова // Глубинные и поверхностные структуры в языке: тезисы науч. конф., (Москва, 20-21 дек. 1972 г.). - М.: МГПИИЯ, им. М. Тореза, Институт языкознания АН СССР, 1972. - С. 3-5.

7. Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы / Нина Давыдовна Арутюнова. - М.: Наука, 1976. - 383 с.

8. Бакушева М. Н. Структурно-семантические особенности группы существительного в современном английском тексте: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / М. Н. Бакушева. - М., 2000. - 27 с.

9. Бевзенко С. П. Сучасна українська мова. Синтаксис: навч. посіб. [для студ. філол. спец. вищих навч. закладів] / С. П. Бевзенко, Л. П. Литвин, Г. В. Семеренко. - К.: Вища школа, 2005. - 272 с.

10. Бейкер М. К. Атомы языка: Грамматика в темном поле сознания / Марк К. Бейкер; [пер. с англ. В. В. Кадина и др.]. - М.: Изд-во ЛКИ, 2008. - 272 с.

11. Белошапкова В. А. Современный русский язык. Синтаксис / Вера Арсеньевна Белошапкова. - М.: Высшая школа, 1977. - 247 с.

12. Бруннер К. История английского языка: [в 2 т.] / К. Бруннер; [пер. с нем. С. Х. Васильевой; под ред. Б. А. Ильиша]. - М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1955-1956. - Т. 1. - 1955. - 324 с.

13. Буніятова І. Р. Структура синтаксичних змін германських мов / І. Р. Буніятова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2001. - Вип. 4. - С. 129-135.

14. Буніятова І. Р. Еволюція гіпотаксису в германських мовах (IV–XIII ст.): [монографія] / Ізабелла Рафаїлівна Буніятова. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. - 327 с.

15. Буніятова І. Р. Типологія мовних змін в історичній перспективі / І. Р. Буніятова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. - Т. 12, № 1. - С. 57-65.

16. Буніятова І. Р. Шляхи розвитку мовних систем: еволюція і катастрофа / І. Р. Буніятова // Магістеріум. Серія: Мовознавчі Студії / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - К.: ВПЦ НаУКМА, 2011. - Вип. 43. - С. 3-8.

17. Валгина Н. С. Синтаксис современного русского языка / Нина Сергеевна Валгина. - [3-е изд.] - М.: Высшая школа, 1991. - 431 с.

18. Валгина Н. С. Современный русский язык: [учебник] / Н. С. Валгина, Д. Э. Розенталь, М. И. Фомина; [под ред. Н. С. Валгиной]. - [6-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Логос, 2002. - 528 с.

19. Вацеба Р. В. Проблема приложения как члена предложения и компонента аппозитивных конструкций в современном французском языке: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.05 "Романские языки" / Р. В. Вацеба. - К., 1979. - 20 с.

20. Вихованець І. Р. Граматика української мови. Синтаксис: [підручник] / Іван Романович Вихованець. - К.: Либідь, 1993. - 368 с.

21. Вихованець І. Р. Теоретична морфологія української мови: [академ. граматика укр. мови] / І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська; [за ред. І. Р. Вихованця]. - К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2004. - 400 с.

22. Вязанкина А. М. Приложение в структуре словосочетания, предложения и текста (на материале испанского языка): дисс. … кандидата филол. наук: 10.02.05 / Вязанкина Алла Михайловна. - К., 1988. - 144 с.

23. Гак В. Г. Теоретическая грамматика французского языка: синтаксис / Владимир Григорьевич Гак. - [2-е изд., испр. и доп.]. - М.: Высшая школа, 1986. - 219 с.

24. Галушко К. Ю. Кельтская Британия: племена, государства, династии с древности до конца XV века: [учеб. пособие] / Кирилл Юрьевич Галушко; [под ред. Ю. И. Терещенко]. - К.: Атика, 2005. - 324 с.

25. Ган Н. М. Семантико-грамматический статус обособленного приложения-антропонима в современном французском языке: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.05 "Романские языки" / Н. М. Ган. - Минск, 2004. - 20 с.

26. Грачова І. Є. Становлення класу слів-квантифікаторів в англійській мові (VII–XVII ст.): дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Грачова Ірина Євгеніївна. - К., 2008. - 217 с.

27. Гурочкина А. Г. Структурно-композиционные характеристики текста в древнеанглийском языке / А. Г. Гурочкина // Очерки по историческому синтаксису германских языков. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. - С. 127-139.

28. Гусар Н. І. Структура та функції абсолютної дієприкметникової конструкції у середньоанглійській мові: дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Гусар Наталя Іванівна. - К., 2001. - 186 с.

29. Долинина И. Б. Системный анализ предложения: (на материале английского языка): учеб. пособие [для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Инга Борисовна Долинина. - М.: Высшая школа, 1977. - 176 с.

30. Домброван Т. І. Конституенти речення на структурному та семантичному рівнях синтаксису (на матеріалі англійської мови) / Т. І. Домброван // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. - Т. 5, № 1. - С. 25-32.

31. Евченко В. В. Развитие постпозитивного определения в английском языке (ІХ–ХV вв.): автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / В. В. Евченко. - Л., 1974. - 23 с.

32. Жаботинская С. А. Концептуальный анализ языка: фреймовые сети / С. А. Жаботинская // Мова: наук.-теор. часопис з мовознавства / [під ред. Д. С. Іщенко]. - Одеса: Астропринт, 2004. - № 9: Проблеми прикладної лінгвістики. - С. 81-92.

33. Жаботинская С. А. Аппозитивы: концептуальные схемы / С. А. Жаботинская // Язык - когниция - коммуникация: тезисы докл. междунар. науч. конф., (Минск, 3-6 нояб. 2010 г.) / Минский гос. лингв. ун-т; [редкол.: З. А. Харитончик (отв. ред.) и др.]. - Минск: МГЛУ, 2010. - С. 31-32.

34. Жаворонкова Р. Н. Структурно-семантические особенности английских конструкций с аппозитивными придаточными предложениями: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Р. Н. Жаворонкова. - М., 1980. - 26 с.

35. Загнітко А. П. Основи українського теоретичного синтаксису. Ч. 1 / Анатолій Панасович Загнітко. - Горлівка: ГДПІІМ, 2004. - 228 с.

36. Загнітко А. П. Основи українського теоретичного синтаксису. Ч. 2 / Анатолій Панасович Загнітко. - Горлівка: ГДПІІМ, 2004. - 254 с.

37. Захаренко Е. К. Структурно-семантические типы аппозитивов и их функционирование в современном английском языке: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Е. К. Захаренко. - М., 1998. - 24 с.

38. Звонська Л. Л. Латинська мова: [підручник] / Л. Л. Звонська, В. М. Шовковий. - [2-ге вид., перероб. і доп.]. - К.: Знання, 2006. - 711 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

39. Зінченко Г. Є. Аппозиція як тип синтаксичного відношення у вітчизняних та зарубіжних студіях / Г. Є. Зінченко // Мова і культура: [наук. журнал] / [гол. ред. Д. С. Бураго]. - К.: Вид. Дім Дмитра Бураго, 2009. - Вип. 12. - Т. IV (129). - C. 230-234.

40. Зінченко Г. Є. Синтаксичний статус аппозитивних клауз в генеративній граматиці / Г. Є. Зінченко // Ukrainian Society for the Study of English 5th International Symposium: матеріали V міжнар. симпозіуму, (Київ, 30 верес. - 2 жовт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. - С. 36-38.

41. Зінченко Г. Є. Структурні особливості аппозитивних конструкцій в давньоанглійській мові (на матеріалі поеми "Беовульф") / Г. Є. Зінченко // Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - II: матеріали наук.- практ. конф., (Київ, 1-3 квіт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. - С. 47-48.

42. Зінченко Г. Є. Аппозитивні конструкції з підрядним означальним реченням у давньоанглійській мові / Г. Є. Зінченко // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): [у 5 ч.]. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. - Вип. 89 (4).- С. 187-191.

43. Зінченко Г. Є. Синтаксичні моделі аппозитивних конструкцій у давньоанглійській мові / Г. Є. Зінченко // Мова. Культура. Комунікація: матеріали І міжнар. наук. конф., (Чернігів, 16 квіт. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів: Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка, 2010. - С. 34-36.

44. Зінченко Г. Є. Аппозитивні конструкції у родовому відмінку в середньоанглійській мові / Г. Є. Зінченко // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали наук.-практ. конф., (Київ, 30 берез. - 1 квіт. 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. - С. 70-71.

45. Зінченко Г. Є. Аппозитивні конструкції у середньоанглійській мові / Г. Є. Зінченко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство: [наук. журнал] / [гол. ред. Г. Л. Аркушин]. - Луцьк: ВНУ ім. Л. Українки, 2011. - № 6. - Ч. 1. - С. 42-47.

46. Зінченко Г. Є. Аппозитивні конструкції у ранньоновоанглійській мові / Г. Є. Зінченко // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): [у 2 ч.]. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. - Вип. 105 (1). - С. 399-403.

47. Зінченко Г. Є. Морфологічний склад аппозитивних конструкцій у середньо- і ранньоновоанглійській мові / Г. Є. Зінченко // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 03-05 квіт. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. - С. 115-116.

48. Зінченко Г. Є. Структура аппозитивних конструкцій з підрядним означальним реченням у середньо- і ранньоновоанглійській мові / Г. Є. Зінченко // Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матеріали міжнар. наук. конф., (Київ, 10-12 жовт. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. - К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. - С. 157-160.

49. Зінченко Г. Є. Функціонування релятивних маркерів у складі аппозитивних конструкцій з підрядним означальним реченням в англійській мові XII–XVII століть / Г. Є. Зінченко // Філологічні науки: [зб. наук. пр.] / [гол. ред. М. І. Степаненко]. - Полтава: ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2013. - Вип. 15. - С. 101-108.

50. Зинченко А. Е. Синтаксические модели аппозитивных конструкций в английском языке XII–XVII веков / А. Е. Зинченко // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. - Гомель: Изд-во ГГУ, 2014. - № 4 (85). - С. 126-130.

51. Золотова Г. А. Очерк функционального синтаксиса русского языка / Галина Александровна Золотова. - М.: Наука, 1973. - 351 с.

52. Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса / Галина Александровна Золотова. - М.: Наука, 1982. - 368 с.

53. Иванова И. П. История английского языка: учебник, хрестоматия, словарь / И. П. Иванова, Л. П. Чахоян, Т. М. Беляева. - СПб.: Лань, 1999. - 512 с.

54. Иглз Р. История Англии / Робин Иглз; [пер. с англ. Г. В. Горевцова]. - М.: АСТ: Астрель, 2008. - 294 с.

55. Ильиш Б. А. История английского языка / Борис Александрович Ильиш. - [3-е изд., испр. и доп.]. - М.: Высшая школа, 1968. - 419 с.

56. Иофик Л. Л. Сложное предложение в новоанглийском языке / Любовь Лазаревна Иофик. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. - 214 с.

57. Иофик Л. Л. Структурный синтаксис английского языка: пособие по теоретической грамматике / Любовь Лазаревна Иофик. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1972. - 176 с.

58. Казикина В. П. Местоименная реприза в современной английской разговорной речи: дисс. … кандидата филол. наук: 10.02.04 / Казикина Валентина Петровна. - Л., 1984. - 190 с.

59. Калитюк Л. П. Питальне речення в історії англійської мови: структурний та прагматичний аспекти: дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Калитюк Лілія Петрівна. - К., 2008. - 233 с.

60. Каталинайте Р. И. Приложение в синтаксисе французского языка IX-XVI веков: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.05 "Романские языки" / Р. И. Каталинайте. - Львов, 1974. - 20 с.

61. Кертман Л. Е. География, история и культура Англии: учеб. пособие / Лев Ефимович Кертман. - [2-е изд., перераб.]. - М.: Высшая школа, 1979. - 384 с.

62. Князева Н. А. Грамматика и семантика бессоюзного гипотаксиса (на материале современного английского языка): автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Н. А. Князева. - К., 1982. - 23 с.

63. Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине XX века (опыт парадигмального анализа) / Е. С. Кубрякова // Язык и наука конца XX века / [под ред. Ю. С. Степанова]. - М.: Ин-т языкознания РАН, 1995. - С. 144-238.

64. Лагоденко Ж. М. Сложноподчиненное предложение с описательным определительным в современном английском языке: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Ж. М. Лагоденко. - Л., 1975. - 21 с.

65. Левицький В. В. Основи германістики / Віктор Васильович Левицький. - Вінниця: Нова книга, 2006. - 527 с.

66. Ломтев Т. П. Основы синтаксиса современного русского языка / Тимофей Петрович Ломтев. - М.: Учпедгиз, 1956. - 596 с.

67. Малкина Н. М. Взаимосвязь и взаимозависимость синтаксиса и семантики (на материале французского аппозитивного словосочетания) / Нина Моисеевна Малкина. - Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1980. - 147 с.

68. Мещанинов И. И. Члены предложения и части речи / Иван Иванович Мещанинов. - Ленинград: Наука, 1978. - 387 c.

69. Михайлова О. В. Когнітивно-граматичні особливості простого речення в давньоанглійській мові / О. В. Михайлова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. - Х.: Константа, 2007. - № 773, Вип. 52. - С. 55-58.

70. Михайлова О. В. Просте речення в давньоанглійській мові: синтаксичний, семантичний, когнітивний та комунікативний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / О. В. Михайлова. - Х., 2007. - 20 с.

71. Мишина Ю. Е. Приложение в английском языке: структура, семантика, просодия: дисс. … кандидата филол. наук: 10.02.04 / Мишина Юлия Евгеньевна. - Самара, 2007. - 199 с.

72. Мороховский А. Н. Слово и предложение в истории английского языка / Александр Николаевич Мороховский. - К.: Вища школа, 1980. - 172 c.

73. Москальская О. И. Проблемы системного описания синтаксиса (на материале немецкого языка): [учеб. пособие] / Ольга Ивановна Москальская. - [2-е изд., перераб. и доп.] - М.: Высшая школа, 1981. - 175 с.

74. Мухин А. М. Функциональный анализ синтаксических элементов. На материале древнеанглийского языка / Анатолий Митрофанович Мухин. - М. - Л.: Наука, 1964. - 292 с.

75. Мухин А. М. Проблема вариантности в синтаксисе / А. М. Мухин // Языки мира: Проблемы языковой вариативности. - М.: Наука, 1990. - С. 139-152.

76. Новое в зарубежной лингвистике / сост. А. Е. Кибрик. - М.: Прогресс, 1982. - Вып. ХІ: Современные синтаксические теории в американской лингвистике. - 462 с.

77. Нодь В. І. Розвиток абсолютної інфінітивної конструкції в англійській мові (ХІІ-ХІХ ст.): дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Нодь Вікторія Іванівна. - К., 2005. - 227 с.

78. Очерки по историческому синтаксису германских языков / отв. ред. Л. П. Чахоян. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. - 165 с.

79. Пауль Г. Принципы истории языка / Герман Пауль; [пер. с нем. под ред. А. А. Холодовича]. - М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1960. - 500 с.

80. Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении / Александр Матвеевич Пешковский. - [7-е изд.]. - М.: Учпедиздат, 1956. - 511 с.

81. Плоткіна М. Г. Синтаксис складного речення в романах Дж. Остін: структурний та функціональний аспекти: дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Плоткіна Марина Геннадіївна. - Х., 2010. - 197 с.

82. Полховська М. В. Принципи структурної організації екзистенційного речення ранньоновоанглійської мови / М. В. Полховська // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. - Т. 11, № 1. - С. 47-54.

83. Потапова Т. Г. Синтаксическая синонимия аппозитивных конструкций в современном английском языке: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Т. Г. Потапова. - М., 1985. - 24 с.

84. Потебня А. А. Из записок по русской грамматике: [в 4 т.] / Александр Афанасьевич Потебня. - М.: Просвещение, 1958-1985. - Т. 1-2. - 1958. - 536 c.

85. Почепцов Г. Г. Конструктивный анализ структуры предложения / Георгий Георгиевич Почепцов. - К.: Вища школа, 1971. - 191 с.

86. Почепцов Г. Г. Избранные труды по лингвистике: [монография] / Георгий Георгиевич Почепцов; [сост., общ. ред. И. С. Шевченко]. - Х.: ХНУ им. В. Н. Каразина, 2009. - 556 с.

87. Пулеха И. Р. Приложение в современном английском языке: дисс. … кандидата филол. наук: 10.02.04 / Пулеха Ирина Рудольфовна. - СПб., 1999. - 186 с.

88. Раєвська Н. М. Теоретична граматика сучасної англійської мови / Наталія Миколаївна Раєвська. - К.: Вища школа, 1976. - 304 с.

89. Распопов И. П. Очерки по теории синтаксиса / Игорь Павлович Распопов. - Воронеж.: Изд-во Воронеж. ун-та, 1973. - 220 с.

90. Рогозина Т. М. К проблеме аппозитивной связи в структуре простого предложения современного английского языка / Т. М. Рогозина // Новое в переводоведении и лингвистике: материалы науч.-практ. конф. / [отв. ред. В. А. Букина, И. В. Лесниковская]. - Орехово-Зуево: МГОГИ, 2012. - С. 135-137.

91. Руднев А. Г. Синтаксис осложненного предложения / Алексей Георгиевич Руднев. - М.: Высшая школа, 1959. - 198 с.

92. Савцова М. П. Приложение и его роль в современном немецком языке: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / М. П. Савцова. - К., 1955. - 16 с.

93. Сазонова Н. М. К вопросу теории предложения / Нинель Михайловна Сазонова. - К.: Вища школа, 1974. - 86 с.

94. Самочорнова О. А. Гіперексплікаційні аппозитивні моделі: пропозиційні схеми / О. А. Самочорнова // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. - 2011. - Вип. 66, № 954. - С. 154-158.

95. Санников В. З. Русский синтаксис в семантико-прагматическом пространстве / Владимир Зиновьевич Санников. - М.: Языки славянских культур, 2008. - 624 с. - (Studia philologica).

96. Северьянова В. А. Приложение в современном английском языке: автореф. дисс. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / В. А. Северьянова. - Л., 1977. - 23 с.

97. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: підручник / Олена Олександрівна Селіванова. - Полтава: Довкілля - К, 2008. - 712 с.

98. Семененко Г. М. Підрядні речення обставини причини в давньоанглійській мові: структура та функціонування: дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Семененко Галина Миколаївна. - К., 2002. - 186 с.

99. Синтаксис современного русского языка: учебник [для студ. высш. учеб. заведений] / Г. Н. Акимова, С. В. Вяткина, В. П. Казаков, Д. В. Руднев; [под ред. С. В. Вяткиной]. - СПб.: СПбГУ; М.: Академия, 2009. - 346 с.

100. Слюсарева Н. А. Проблемы функционального синтаксиса современного английского языка / Наталья Александровна Слюсарева. - М.: Наука, 1981. - 206 с.

101. Смирницкая О. А. Поэтическое искусство англосаксов / О. А. Смирницкая // Древнеанглийская поэзия. - М.: Наука, 1980. - С. 171-232.

102. Смирницкий А. И. Древнеанглийский язык / Александр Иванович Смирницкий. - М.: Изд-во МГУ, 1998. - 319 с.

103. Снісаренко І. Є. Інфінітивна конструкція з прийменником FOR у середньоанглійській мові: семантика та функціонування: дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Снісаренко Ірина Євгеніївна; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2001. - 189 с.

104. Современная американская лингвистика: фундаментальные направления / [под ред. А. А. Кибрика, И. М. Кобозевой, И. А. Секериной]. - [2-е изд., испр. и доп.]. - М.: Эдиториал УРСС, 2002. - 408 с.

105. Старикова Е. Н. Проблемы семантического синтаксиса: на материале английского языка / Елена Николаевна Старикова. - К.: Вища школа, 1985. - 121 с.

106. Теньер Л. Основы структурного синтаксиса / Люсьен Теньер; [пер. с франц., вступ. ст. и общ. ред. В. Г. Гака]. - М.: Прогресс, 1988. - 656 с.

107. Теория функциональной грамматики: Качественность. Количественность / [отв. ред. А. В. Бондарко]. - СПб.: Наука, 1996. - 264 с.

108. Теплякова Н. Ю. Особенности древнеанглийских текстов, традиционно относимых к жанру проповеди / Н. Ю. Теплякова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. Серия: Литературоведение. - 2009. - № 6 (2). - С. 106-110.

109. Тестелец Я. Г. Введение в общий синтаксис / Яков Георгиевич Тестелец. - М.: Изд-во РГГУ, 2001. - 800 с.

110. Фундаментальные направления современной американской лингвистики: сб. обзоров / [под ред. А. А. Кибрика]. - М.: Изд-во МГУ, 1997. - 455 с.

111. Хомский Н. Синтаксические структуры / Н. Хомский // Новое в лингвистике. - М., 1962. - Вып. ІІ: Проблема значения. Дихотомическая фонология. Трансформационная грамматика. - C. 412-527.

112. Чахоян Л. П. Развитие способов выражения относительной связи в английском языке / Л. П. Чахоян // Очерки по историческому синтаксису германских языков. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. - С. 116-126.

113. Чейф У. Л. Значение и структура языка / Уолис Л. Чейф. - М.: Прогресс, 1975. - 472 с.

114. Черноземова Е. Н. История английской литературы: Планы. Разработки. Материалы. Задания / Елена Николаевна Черноземова. - [2-е изд., испр.] - М.: Флинта, Наука, 2000. - 240 с.

115. Шахматов А. А. Синтаксис русского языка / Алексей Александрович Шахматов. - [2-е изд.] - Л., 1941. - 620 с.

116. Юдакин А. П. Развитие структуры предложения в связи с развитием структуры мысли / Анатолий Петрович Юдакин; [отв. ред. В. З. Панфилов]. - М.: Наука, 1984. - 168 с.

117. Ярцева В. Н. Исторический синтаксис английского языка / Виктория Николаевна Ярцева. - М. - Л.: Изд-во Акад. наук СССР, 1961. - 308 с.

118. Ярцева В. Н. Развитие национального литературного английского языка / Виктория Николаевна Ярцева. - М.: Наука, 1969. - 288 с.

119. Ярцева В. Н. История английского литературного языка IX - XV вв. / Виктория Николаевна Ярцева. - М.: Наука, 1985. - 246 c.

120. Ярцева В. Н. Проблемы языкового варьирования: исторический аспект / В. Н. Ярцева // Языки мира: Проблемы языковой вариативности. - М.: Наука, 1990. - С. 4-35.

121. A Comprehensive Grammar of the English Language / R. Quirk, S. Greenbaum, G. Leech, J. Svartvik; [ind. by David Crystal]. - Harlow (Essex): Longman, 2000. - X, 1777 p.

122. A History of the English Language / [ed. by R. Hogg, D. Denison]. - Cambridge: Cambridge University Press, 2006. - 495 p.

123. Allen C. L. Case Marking and Reanalysis: Grammatical Relations from Old to Early Modern English / Cynthia L. Allen. - Oxford: Oxford University Press, 1995. - 490 p.

124. Barber Ch. Early Modern English / Charles Barber. - Edinburgh: Edinburgh University Press, 1997. - 280 p.

125. Barber Ch. The English Language: A Historical Introduction / Ch. Barber, J. C. Beal, Ph. A. Shaw. - [2nd ed.]. - Cambridge: Cambridge University Press, 2009. - 306 p.

126. Baugh A. C. A History of the English Language / Albert Croll Baugh. - [2nd ed.]. - N. Y.: Appleton-Century-Crofts, Inc., 1963. - 506 p.

127. Bianchi V. Consequences of Antisymmetry: Headed Relative Clauses / Valentina Bianchi. - Berlin: Mouton de Gruyter, 1999. - 357 p.

128. Biber D. Longman Grammar of Spoken and Written English / D. Biber, S. Johansson, G. Leech. - [6th ed.]. - Harlow: Pearson Education, 2007. - 1204 p.

129. Black C. A. A step-by-step introduction to the Government and Binding Theory of Syntax [Electronic resource] / Cheryl A. Black. - [February 1999]. - Access Mode: http://www.sil.org/americas/mexico/ling/E002-IntroGB.pdf.

130. Blake N. F. A History of the English Language / Norman F. Blake. - London: Macmillan Press Ltd, 1996. - 382 p.

131. Brinton L. J. The English Language: A Linguistic History / L. J. Brinton, L. K. Arnovik. - Toronto: Oxford University Press, 2006. - 522 p.

132. Bybee J. L. Mechanisms of Change in Grammaticization: The Role of Frequency / J. L. Bybee // The Handbook of Historical Linguistics / [ed. By B. D. Joseph, R. D. Janda]. - Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2003. - P. 602- 623.

133. Camacho J. The Structure of Coordination: Conjunction and Agreement Phenomena in Spanish and Other Languages / Jose Camacho. - Dordrecht (The Netherlands): Kluwer Academic Publishers, 2003. - 184 p.

134. Carter R. The Routledge History of Literature in English (Britain and Ireland) / R. Carter, J. McRae. - [2nd ed.]. - London, N.Y.: Routledge, 2001. - 510 p.

135. Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax / Noam Chomsky. - Cambridge, Mass.: M.I.T. Press, 1965. - 251 p.

136. Connectives in the History of English / [ed. by U. Lenker, A. Meurman- Solin]. - Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins, 2007. - 320 p.

137. Cook V. J. Chomsky’s Universal Grammar: An Introduction / V. J. Cook, M. Newson. - [3rd ed.]. - Oxford: Blackwell Publishing, 2007. - 184 p.

138. Crowley T. An Introduction to Historical Linguistics / Terry Crowley. - [3rd ed.]. - Oxford: Oxford University Press, 1998. - 342 p.

139. Denison D. English Historical Syntax: Verbal Constructions / David Denison. - London & New York: Longman, 1993. - 530 p.

140. Dikken M. den. The function of function words and functional categories / M. den Dikken, C. Tortora. - New York: John Benjamins Publishing Company, 2005. - 292 p.

141. Donoghue D. Style in Old English Poetry. The Test of the Auxiliary / Daniel Donoghue. - New Haven and London: Yale University Press, 1987. - 234 p.

142. Donoghue D. Old English Literature: A Short Introduction / Daniel Donoghue. - Oxford, Malden: Blackwell Publishing Ltd, 2004. - 140 p.

143. Downing A. English Grammar: A University Course / A. Downing, Ph. Locke. - [2nd ed.]. - London, New York: Routledge, 2006. - 610 p.

144. Farrell P. Grammatical Relations / Patrick Farrell. - Oxford: Oxford University Press, 2005. - 234 p.

145. Fulk R. D. A History of Old English Meter / Robert Dennis Fulk. - Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1992. - 476 p.

146. Gardar G. Generalized Phrase Structure Grammar / G. Gardar, E. Klein, G. Pullum, I. A. Sag. - Oxford: Blackwell & Cambridge, MA: Harvard University Press, 1985. - 276 p.

147. Goldie M. B. Middle English Literature: A Historical Sourcebook / Matthew Boyd Goldie. - Oxford, Malden: Blackwell Publishing Ltd, 2003. - 301 p.

148. Greenbaum S. The Oxford English Grammar / Sidney Greenbaum. - Oxford: Oxford University press, 1996. - 668 p.

149. Grinder J. T. Guide to Transformational Grammar: History, Theory, Practice / J. T. Grinder, S. H. Elgin. - New York, London: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1973. - 245 p.

150. Haan P. de. Postmodifying Clauses in the English Noun Phrase: A Corpus-Based Study / Pieter de Haan. - Amsterdam: Rodopi, 1989. - 230 p.

151. Haegeman L. English grammar: a generative perspective / L. Haegeman, J. Guéron. - Oxford: Blackwell Publishers Ltd, 2002. - 672 p.

152. Harris A. Historical Syntax in Cross-Linguistic Perspective / A. Harris, L. Campbell. - Cambridge: Cambridge University Press, 1995. - 488 p.

153. Hegarty M. A Feature-Based Syntax of Functional Categories: the Structure, Acquisition and Specific Impairment of Functional Systems / Michael Hegarty. - Berlin & New York: Mouton de Gruyter, 2005. - 348 p.

154. Heine B. Grammaticalization / B. Heine // The Handbook of Historical Linguistics / [ed. by B. D. Joseph, R. D. Janda]. - Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2003. - P. 575-601.

155. Hoekstra T. Arguments and structure: studies on the architecture of the sentence / Teun Hoekstra. - Berlin, N. Y.: Mouton de Gruyter, 2004. - 416 p.

156. Hopper P. J. Grammaticalization / P. J. Hopper, E. C. Traugott. - [2nd ed.]. - Cambridge: Cambridge University Press, 2003. - 277 p.

157. Horobin S. An Introduction to Middle English / S. Horobin, J. Smith. - Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2002. - 182 p.

158. Huddleston R. D. English Grammar: An Outline / Rodney D. Huddleston - [5th ed.]. - Cambridge: Cambridge University Press, 1988. - 212 p.

159. Huddleston R. D. The Cambridge Grammar of the English Language / R. D. Huddleston, G. K. Pullum. - Cambridge: Cambridge University Press, 2002. - 1842 p.

160. Huddleston R. D. A Student’s Introduction to English Grammar / R. D. Huddleston, G. K. Pullum. - [2nd ed.]. - Cambridge: Cambridge University Press, 2005. - 309 p.

161. Jackendoff R. S. Semantic Interpretation in Generative Grammar / Ray S. Jackendoff - Cambridge, London: The MIT press, 1972. - xii, [1], 400 p.

162. Jackendoff R. S. Х-Syntax: A Study of Phrase Structure / Ray S. Jackendoff. - Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1977. - 249 p.

163. Ježek E. On parts-of-speech transcategorisation / E. Ježek, P. Ramat // Folia Linguistica: Acta Societatis Linguisticae Europaeae. - Berlin: Mouton de Gruyter, 2009. - Vol. 43. - № 2. - P. 391-416.

164. Johannessen J. B. Coordination / Janne Bondi Johannessen. - Oxford: Oxford University Press. - 1998. - 292 p.

165. Kayne R. S. The Antisymmetry of Syntax / Richard S. Kayne. - Cambridge (Mass.): The MIT Press, 1994. - 195 p.

166. Keller R. On Language Change. The Invisible Hand in Language / Rudi Keller; [transl. by B. Nerlich]. - London & N. Y.: Routledge, 1994. - 182 p.

167. Kellner L. Historical Outlines of English Syntax / Leon Kellner. - London: Macmillan and Co, 1905. - 336 p.

168. Kroch A. Syntactic Change [Electronic resource] / Anthony Kroch. - 2001. - Access Mode: http://www.ling.upenn.edu/~kroch-2001.

169. La Palombara L. E. An Introduction to grammar: traditional, structural, transformational / Lyda E. La Palombara. - Cambridge (Mass.): Withrop, 1976. - XIII, 450 p.

170. Langacker R. W. Foundations of Cognitive Grammar / Ronald Wayne Langacker. - Stanford: Stanford University Press, 1991. - Vol. II: Descriptive Application. - 628 p.

171. Lass R. Historical Linguistics and Language Change / R. Lass // Cambridge Studies in Linguistics. - N.Y.: Cambridge University Press, 1997. - Vol. 81. - 423 p.

172. Leech G. A Communicative grammar of English / G. Leech, J. Svartvik. - [3rd ed.]. - London, N. Y.: Pearson ESL, 2003. - 304 p.

173. Lehmann W. P. Historical Linguistics: an Introduction / Winfred Philip Lehmann. - [3rd ed.] - London & N. Y.: Routledge, 1997. - 338 p.

174. Leith D. A Social History of English / Dick Leith - [2nd ed.] - London, N. Y.: Routledge, 1997. - 301 p.

175. Lightfoot D. The Development of Language: Acquisition, Change and Evolution / David Lightfoot. - Oxford: Blackwell, 1999. - 289p.

176. Lightfoot D. Grammatical Approaches to Syntactic Change / D. Lightfoot // The Handbook of Historical Linguistics / [ed. by B. D. Joseph, R. D. Janda]. - Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2003. - P. 495-508.

177. Meurman-Solin A. Relatives as sentence-level connectives / A. Meurman-Solin // Connectives in the History of English: selected papers from the 13th ICEHL, (Vienna, 23-28 August 2004) / [ed. by U. Lenker, A. Meurman- Solin]. - Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2007. - P. 255-287.

178. Meyer Ch. F. Apposition in Contemporary English / Charles F. Meyer. - Cambridge: Cambridge University Press, 1992. - 152 p.

179. Miller J. An Introduction to English Syntax / Jim Miller. - Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd, 2002. - 190 p.

180. Petré P. Constructional change in Old and Middle English Copular Constructions and its impact on the lexicon / P. Petré, H. Cuyckens // Folia Linguistica Historica: Acta Societatis Linguisticae Europaeae. - Berlin: Mouton de Gruyter, 2009. - Vol. 30. - P. 311-365.

181. Radford A. Transformational Syntax: A Student’s Guide to Chomsky’s Extended Standard Theory / Andrew Radford. - Cambridge: Cambridge University Press, 1983. - 403 p.

182. Radford A. English Syntax: An Introduction / Andrew Radford. - Cambridge: Cambridge University Press, 2004. - 258 p.

183. Roberts P. English Syntax. Alternate edition: a programmed introduction to transformational grammar / Paul Roberts. - N. Y., Chicago: Harcourt, Brace and World, 1964. - 430 c.

184. Romaine S. Towards a typology of relative clause formation strategies in Germanic / S. Romaine // Trends in Linguistics. Studies and Monographs / [ed. By J. Fisiak]. - Berlin: Mouton Publishers. - 1984. - Vol. 23: Historical Syntax. - P. 437-470.

185. Santorini B. The syntax of natural language: An online introduction using the Trees program [Electronic resource] / B. Santorini, A. Kroch. - 2006. - Access Mode: http://www.ling.upenn.edu/~beatrice/syntax-textbook.

186. Schneider G. Introduction to Government and Binding Theory: notes for an imaginary colloquium [Electronic Resource] / Gerold Schneider. - 1998. - Access Mode: gschneid@ifi.unizh.ch.

187. Smith C. B. Word history: a guide to understanding the English language / C. B. Smith, E. W. Reade. - Bloomington: ERIC Clearinghouse on Reading and Communication Skills, 1991. - 96 p.

188. Smith J. J. Essentials of Early English / Jeremy J. Smith. - London, N. Y.: Routledge, 1999. - 254 p.

189. Smith J. J. Sound Change and the History of English / Jeremy J. Smith. - Oxford: Oxford University Press, 2007. - 196 p.

190. Stockwell R. P. Foundations of Syntactic Theory / Robert P. Stockwell. - New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1977. - 217 p.

191. Suárez-Gómez С. Syntactic dialectal variation in Middle English / C. Suárez-Gómez // English Historical Linguistics 2006: selected papers from the fourteenth international conference on English Historical Linguistics, (Bergamo, 21-25 August 2006). - Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2008. - Vol. I. - P. 141-156.

192. The Cambridge Companion to Old English Literature / [ed. by M. Golden, M. Lapidge]. - Cambridge: Cambridge University Press, 1988. - XIII, 298 p.

193. The Cambridge History of English and American Literature: An Encyclopedia: [in Eighteen Vol.] [Electronic Resource] / ed. by A. W. Ward, A. R. Waller. - Access Mode: http://www.bartleby.com/cambridge/.

194. The Cambridge History of the English Language / [ed. by N. F. Blake]. - Cambridge: Cambridge University Press, 1992. - Vol. 2: 1066-1476. - 676 p.

195. The Cambridge History of the English Language / [ed. by R. Lass]. - Cambridge: Cambridge University Press, 1999. - Vol. 3: 1476-1776. - P. 13-326.

196. The Laws of the Earliest English Kings / [ed. and transl. by F. L. Attenborough]. - Clark, New Jersey: The Lawbook Exchange, Ltd., 2006. - 256 p.

197. The New Comparative Syntax / [ed. by L. Haegeman]. - London, N. Y.: Longman, 1997. - 294 p.

198. The Oxford Companion to the English Language / [ed. by T. McArthur]. - Oxford: Oxford University Press, 1996. - XVIII, 1053 p.

199. The Oxford History of Britain / [ed. by K. O. Morgan]. - Oxford: Oxford University Press, 1993. - XII, 747 p.

200. The Oxford History of English / [ed. by L. Mugglestone]. - Oxford: Oxford University Press, 2006. - 485 p.

201. The Syntax of Early English / [O. Fischer, A. van Kemenade, W. Koopman, W. van der Wurff]. - Cambridge: Cambridge University Press, 2004. - 341 р.

202. Trask R. L. Historical linguistics / Robert Lawrence Trask. - London etc.: Arnold, 1996. - 430 p.

203. Traugott E. C. Syntax / E. C. Traugott // The Cambridge History of the English Language / [ed. by R. M. Hogg]. - Cambridge: Cambridge University Press, 1992. - Vol. 1: The Beginning till 1066. - P. 168-289.

204. Traugott E. C. Constructions in Grammaticalization / E. C. Traugott // The Handbook of Historical Linguistics / [ed. by B. D. Joseph, R. D. Janda]. - Oxford: Blackwell Publishing Ltd., 2003. - P. 624-647.

205. Traugott E. C. Regularity in Semantic Change / E. C. Traugott, R. B. Dasher. - Cambridge: Cambridge University Press, 2004. - 341 p.

206. Van Linden A. The Clausal complementation of deontic-evaluative adjectives in extraposition constructions: a synchronic-diachronic approach / A. Van Linden, K. Davidse // Folia Linguistica: Acta Societatis Linguisticae Europaeae. - Berlin: Mouton de Gruyter, 2009. - Vol. 43. - № 1. - P. 171-211.

207. Velde J. R. te. Deriving Coordinate Symmetries: a phrase-based approach integrating Select, Merge, Copy and Match / John R. te Velde. - Amsterdam: John Benjamins Publishing Co, 2005. - 385 p.

208. Vries M. de. Three-dimensional grammar [Electronic resource] / M. de Vries // Linguistics in the Netherlands / [ed. by L. Cornips, P. Fikkert]. - Amsterdam: John Benjamins Publishing Co, 2003. - P. 201-212. - Access Mode: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.117.721&rep=rep1& type=pdf.

209. Vries M. de. Coordination and Syntactic Hierarchy [Electronic Resource] / Mark de Vries // Studia Linguistica. - Oxford: Blackwell Publishing, 2005. - Vol. 59. - № (1). - P. 83-105. - Access Mode: http://odur.let.rug.nl/~dvries/ pdf/2005-coord-hierarchy-studli.pdf.

210. Wardhaugh R. Introduction to Linguistics / Ronald Wardhaugh. - [2nd ed.] - New York: Mc Graw-Hill Book Company, 1977. - 268 p.

211. Yanagi T. On the position of the OE quantifier eall and PDE all / T. Yanagi // English Historical Linguistics 2006: selected papers from the fourteenth international conference on English Historical Linguistics, (Bergamo, 21-25 August 2006). - Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2008. - Vol. I. - P. 109-124.

212. Yule G. The Study of Language / George Yule. - [3rd ed.]. - Cambridge: Cambridge University Press, 2006. - 273 p.