Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лексикология немецкого языка \ 4240. Дисертаційна робота Комунікативно-прагматична організація сучасного німецькомовного ділового дискурсу

Дисертаційна робота Комунікативно-прагматична організація сучасного німецькомовного ділового дискурсу

« Назад

Код роботи: 4240

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Лексикологія німецької мови

Тема: Комунікативно-прагматична організація сучасного німецькомовного ділового дискурсу

Кількість сторінок: 294

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 4000 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади дослідження комунікативно-прагматичної організації сучасного німецькомовного ділового дискурсу

1.1. Дискурс у сучасних лінгвістичних студіях

1.2. Діловий дискурс у сучасному комунікативному континуумі

1.3. Форми репрезентації ділового дискурсу

1.4. Класифікації видів ділового дискурсу та критерії їх розмежування

1.5. Сучасний німецькомовний діловий дискурс як об’єкт лінгвістичного дослідження

1.6. Комунікативно-прагматичні складники сучасного німецькомовного ділового дискурсу

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Методологічні засади дослідження комунікативно-прагматичної організації сучасного німецькомовного ділового дискурсу

2.1. Основні підходи до дослідження ділового дискурсу в сучасній лінгвістиці

2.2. Методи, методики та етапи дослідження комунікативно-прагматичної організації сучасного німецькомовного ділового дискурсу

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Організація інтеракції у контекстах німецькомовного ділового дискурсу

3.1. Мовна особистість у комунікативному просторі сучасного німецькомовного ділового дискурсу

3.1.1. Вплив статусно-рольових характеристик учасників сучасного німецькомовного ділового дискурсу на процес комунікації

3.1.2. Своєрідність ситуативних позицій комунікантів у сучасному німецькомовному діловому дискурсі

3.1.3. Специфіка комунікативної компетенції учасників спілкування в сучасному німецькомовному діловому дискурсі

3.1.4. Особливості асиметричної та симетричної мовленнєвої взаємодії в сучасному німецькомовному діловому дискурсі

3.2. Прагматична маркованість засобів номінації учасників сучасного німецькомовного ділового дискурсу

3.3. Мовно-мовленнєва реалізація комунікативної інтенції в сучасному німецькомовному діловому дискурсі

3.3.1. Комунікативні висловлення згоди та відмови

3.3.2. Комунікативні висловлення переконування

3.3.3. Аргументативні комунікативні висловлення

3.3.4. Комунікативні висловлення оцінки

3.4. Модальність висловлень у сучасному німецькомовному діловому дискурсі

3.5. Дейктична репрезентація сучасного німецькомовного ділового дискурсу

Висновки до розділу 3

Розділ 4. Стратегії і тактики учасників сучасного німецькомовного ділового дискурсу

4.1. Стратегічно-тактичний потенціал успішної комунікації в сучасному німецькомовному діловому дискурсі

4.1.1. Пріоритетні комунікативні стратегії адресанта-ініціатора в контексті сучасного німецькомовного ділового дискурсу

4.1.2. Тактики реалізації інтенційно-стратегічної програми в сучасному німецькомовному діловому дискурсі

4.2. Комунікативна взаємодія учасників сучасного німецькомовного ділового дискурсу в ситуації співпраці

4.3. Комунікативна взаємодія учасників сучасного німецькомовного ділового дискурсу в конфліктній ситуації

Висновки до розділу 4

Висновки

Список використаних джерел

Список джерел ілюстративного матеріалу

Додатки

Вступ

Дисертацію присвячено вивченню комунікативно-прагматичної організації сучасного німецькомовного ділового дискурсу (далі – ДД). У роботі запропоновано уточнення дефініції сучасний німецькомовний ДД, встановлено його своєрідні ознаки як підтипу інституційного дискурсу, виділено десять дискурсивних складників комунікативно-прагматичної організації.

Пріоритетним напрямом сучасного мовознавства є дослідження мовних явищ у комунікативно-прагматичному ключі, тобто з погляду їх функціонування під час комунікації (Н.Д. Арутюнова [8], Ф.С. Бацевич [13], Є.В. Клюєв [87], Г.В. Колшанський [91], К. Бек [209], Р. Буркарт [212]). Виявлення та вивчення мотивів, цільових настанов, інтенційно-стратегічних програм комунікантів (Л.Р. Безугла [17], Т.А. ван Дейк [53], О.С. Іссерс [78], М.Л. Макаров [110], І.І. Морозова [116], Р.Є. Пилипенко [136], Г.Г. Почепцов [144], О.О. Селіванова [156], І.Є. Фролова [187], І.С. Шевченко [196], Б. Фрейзер [231], Х. Хаверкейт [239], Г. Каспер & Е. Келлерман [243]), кореляція вербальних і невербальних засобів у процесі передачі емоцій і вольових станів комунікантів (М.М. Гавриш [37], І.І. Сєрякова [163], Л.В. Солощук [167],), звернення до антропоцентричного аспекту спілкування (Т.М. Астафурова [10], В.І. Карасик [82], Ю.М. Караулов [84], Н.К. Кравченко [94], В.В. Красних [98], С.І. Потапенко [140], К.Ф. Сєдов [152], Л.Л. Славова [165], С.О. Сухих [174], Й. Райхертс [265]) перебувають у центрі дискурсознавчих розвідок.

У наукових працях про писемні форми ДД висвітлено принципи мовленнєвого спілкування в діловій сфері (З.І. Гур’єва [48], С.В. Мкртичян [114], О.В. Яшенкова [204], А. Ґайле [233], Д. Хольцхаузен & А. Церфасс [241], М. Півінгер & А. Церфасс [262], Б.Ф. Шмід & Б. Ліжек [269]), зокрема семантичні і прагматичні аспекти ділового діалогу (Т.І. Чрділелі [195]), комунікацію у міжнародному діловому контексті (В.Г. Ожиднярова [128], К. Нікерсон & Б. Планкен [258]), когнітивне моделювання ДД (О.О. Безнаєва [15], Т.О. Ширяєва [200]), своєрідності дискурсу переговорів (Н.О. Баландіна [11]) та корпоративного дискурсу (Т.Р. Ананко [4], Г. Вольф [278]). У центрі уваги дискурсологів знаходяться лише окремі аспекти ДД, репрезентованого текстами офіційно- ділових документів (І.В. Драбкіна [74], І.І. Ковалевська [88], А.В. Лазарєва [107], Н.Г. Наумова [122], Л.В. Нижнікова [124], Р.Є. Пилипенко [135], Т.В. Скібіцька [164], Ю.А. Черноусова [191], F. Bariella-Chiappini [206]). Проте вивчення комунікативно-прагматичної організації саме сучасного німецькомовного ДД ще не було об’єктом напрацювань мовознавчих напрямів, що підвищує новизну дослідження, дає змогу по-новому інтерпретувати організацію зазначеного дискурсу, визначити характерні дискурсивні складники та виявити специфіку їхньої реалізації у комунікативно-прагматичному плані.

Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена загальною спрямованістю сучасних лінгвістичних студій до розгляду мовних явищ крізь призму мовленнєвої діяльності людини, її емоційних станів, прагматичних намірів, комунікативних і соціальних потреб у різних типах дискурсу, зокрема в діловому. Аналіз вербальних одиниць, а також невербальних знаків із функціонально-дискурсивних позицій пояснюється необхідністю ґрунтовного висвітлення своєрідних складників комунікативно-прагматичної організації саме сучасного німецькомовного ДД, дає змогу чіткіше простежити процес їхнього функціонування в умовах конкретних ситуацій ділової комунікації (кооперативних чи конфліктних).

Мета дисертаційної роботи полягає у виявленні комунікативно- прагматичної організації сучасного німецькомовного ділового дискурсу.

Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

- з’ясувати теоретичні засади вивчення комунікативно-прагматичної організації сучасного німецькомовного ДД;

- запропонувати комплексну методику дослідження комунікативно-прагматичної організації сучасного німецькомовного ДД, який розвивається в кооперативних і конфліктних комунікативних ситуаціях;

- простежити специфіку комунікативної взаємодії адресанта та адресата сучасного німецькомовного ДД з позиції їх статусно-рольових характеристик і ситуативних позицій;

- визначити прагматичний потенціал вербальних і невербальних засобів у комунікативній організації сучасного німецькомовного ДД;

- виявити основні комунікативні стратегії й пріоритетні тактики учасників сучасного німецькомовного ДД в кооперативних і конфліктних комунікативних ситуаціях.

Об’єкт дослідження – сучасний німецькомовний діловий дискурс як підтип інституційного дискурсу.

Предметом дослідження є комунікативно-прагматична організація сучасного німецькомовного ділового дискурсу.

Матеріалом дослідження слугували дискурсивні фрагменти, які зібрано методом суцільної вибірки з 4 художніх творів німецькомовних авторів початку ХХІ століття загальним обсягом 1327 сторінок та 25 скриптів і титрів німецькомовних художніх фільмів 2003–2014 років загальною тривалістю 37 годин 15 хвилин, у яких реалізована комунікативно-прагматична настанова ДД. Змістова єдність представлених у роботі фрагментів визначається їхнім діловим комунікативним контекстом.

Методи дослідження. Мета й завдання дослідження зумовили застосування комплексної методики із залученням як загальнонаукових, так і лінгвістичних методів, зокрема: методу суцільної вибірки – для відбору матеріалу наукової розвідки; описового методу – для внутрішньої інтерпретації фрагментів ДД; методів аналізу й синтезу, індукції та дедукції – для теоретичного узагальнення наукових теорій і концепцій та формулювання висновків; дискурсивного методу – для встановлення комунікативно-прагматичних складників ДД, які впливають на його функціонування, а також з’ясування іллокутивної сили комунікативних ходів під час дискурсивного обміну, у межах якого застосовувалися методики аналізу комунікативної ситуації та актомовленнєвого аналізу; прагматичного методу – для висвітлення специфіки використання вербальних і невербальних засобів у ділових ситуаціях, а також для вияву основних комунікативних стратегій і пріоритетних тактик учасників німецькомовного ДД. Прагматичний метод із використанням методики контекстуально- інтерпретаційного аналізу дав змогу виявити вплив статусно-рольових відносин учасників німецькомовного ДД на комунікативну взаємодію та досягнення бажаного перлокутивного ефекту через співпрацю чи конфлікт.

Наукова новизна отриманих результатів визначається обґрунтуванням теоретичних засад дослідження комунікативно-прагматичної організації ДД як підтипу інституційного дискурсу, його основних структурних ознак і властивостей. Запропоновано уточнену дефініцію поняття сучасного німецькомовного ДД. Виділено десять комунікативно-прагматичних складників в організації ДД, які впливають на інтерпретацію змісту мовних одиниць в актах ділової комунікації, здійснено їх розподіл на основні та допоміжні. Уперше простежена специфіка мовленнєвої взаємодії адресанта та адресата сучасного німецькомовного ДД з позицій статусно-рольових характеристик і ситуативних позицій, суть якої полягає в зіткненні ділових інтересів. Доведено, що невербальні засоби (міміка, жести, постава, пауза, кашель, сміх тощо) репрезентують імпліцитний план повідомлення, проте за своєю природою інформація, яка передається невербально, є експліцитною, що надає вербальним засобам особливо у структурі ДД функціональної релевантності.

Установлено, що комунікативна ситуація в сучасному німецькомовному ДД з позицій її цілісності має досить складну внутрішню структуру. Виявлено, що довірливі ділові відносини створюються на основі правильно обраних кооперативних стратегій і тактик, що визначають успішність процесу комунікації. У комунікативній ситуації співпраці (кооперації) домінують кооперативні комунікативні стратегії: стратегія інформування (тактики встановлення, підтримки й переривання мовленнєвого контакту, запиту й надання інформації), аргументативна стратегія (тактики генералізації, проведення аналогії, протиставлення, опису позитивної перспективи, мотивації), спонукальна стратегія (тактики підкреслення власного статусу, демонстрації домінуючої позиції адресата та підвищення власного низького статусу, безпосередньої чи прихованої каузації), стратегія компромісу (тактики прояву співчуття, уваги, переконання, згоди / незгоди).

Регулятивна стратегія зі стратегіями позитивної (тактики прямого компліменту, прямої похвали, підбадьорення, демонстрації турботи, зацікавленості, запевнення, пропозиції) або негативної ввічливості (тактики негативного компліменту, негативної похвали) спрямована на корегування поведінки адресата, зміну думок і ставлень до речей. Визначено, що у конфліктній комунікативній ситуації переважають конфронтаційні комунікативні стратегії: стратегія ідентифікації (тактики інклюзивності та дистанціювання, домінування та заниження статусу адресата), стратегія викривлення інформації (тактики повторення, гіперболізації та применшення, спрощення понять, замовчування чи перекручування фактів), стратегія імунізації (тактики посилання на авторитети, використання універсальних висловлювань), стратегія модифікації іллокутивної сили (тактики категоричної чи некатегоричної номінації), конфліктогенна стратегія (тактики ігнорування, перебивання, зміни теми, відмови від дії, прояв неповаги, образи, звинувачення, докору, дискредитації, осуду, погрози).

Практичне значення отриманих результатів пов’язане з поглибленням теоретичних засад дискурсології й теорії комунікації, визначається можливістю їхнього використання під час викладання курсу теоретичної граматики німецької мови (розділи: "Синтаксис", "Когерентність у тексті", "Прагматика речення") і стилістики німецької мови (розділ "Стилістика тексту"), на практичних заняттях з ділової німецької мови, під час укладання методичних посібників та розробки загальних і спеціалізованих курсів із дискурсології, комунікативної лінгвістики, прагмалінгвістики й соціолінгвістики, під час написання науково- дослідницьких робіт у галузі німецької філології.

Основні положення, що виносяться на захист:

1. ДД є складним функціонально-прагматичним утворенням, нерозриваною єдністю семіотичних одиниць, що характеризується цілісністю, зв’язністю, конкретністю, умотивованістю, статусною зорієнтованістю, ієрархічністю комунікації, фіксованістю теми, обмеженістю правилами поведінки і відносин.

2. Комунікативно-прагматична організація ДД – особливості будови зазначеного дискурсу, сукупність складників якої відображає специфіку закріплених у конкретному соціумі норм, правил ділового спілкування, статусно- рольових можливостей, спрямованих на задоволення різних соціальних потреб чи інтересів. Виявлення комунікативно-прагматичних складників сучасного ДД здійснено під час лінгвістичного опису та аналізу дискурсивної моделі саме у німецькомовному комунікативному континуумі, що дало змогу виокремити серед них основні (адресант й адресат комунікації, які пов’язані діловими відносинами; зворотний зв’язок; предмет і мета спілкування; ситуативний контекст; комунікативні стратегії і тактики; канал зв’язку; специфічні цінності) й допоміжні складники (тональність спілкування; комунікативний шум).

3. Нормативні зразки мовленнєвої поведінки залежать від статусно- рольових можливостей комунікантів у діловому дискурсивному контексті у вигляді симетричної чи асиметричної взаємодії. Крізь призму номінативної діяльності учасників німецькомовного ДД простежується залежність вибору засобів ініціальної чи неініціальної номінації під час звертання від суто професійних ділових відносин, ступеня знайомства чи незнайомства комунікантів, наявності факту родинних / дружніх зв’язків чи тісної і довготривалої співпраці. Номінативні одиниці у процесі інтеракції оптимізують інформаційний баланс, створюють відчуття довіри й спонукають адресата до реакції на повідомлення, яка є індикатором якості і результату мовленнєвих зусиль.

4. Система стратегій і тактичних прийомів, зафіксованих у вербальних засобах, є показником структурування й регуляції сучасного німецькомовного ДД, відображає право комунікантів на мовленнєвий внесок, його збереження або передачу одне одному, виходячи із контексту, ситуації, інтенцій, соціальних і психологічних ролей. Комунікативні стратегії у німецькомовному ДД мають кооперативні, регулятивні, конфронтаційні різновиди, вибір яких визначається позитивними, нейтральними чи негативними настроями у ситуації спілкування, локальними інтенціями, статусно-рольовими діловими відносинами, контекстом дискурсивного обміну.

Особистий внесок здобувача полягає в тому, що всі матеріали наукової праці готувалися авторкою особисто, проте за результатами, представленими у третьому розділі дисертації, видана стаття обсягом 0,7 др. ар. у співавторстві з науковим керівником, у якій розглянуто реалізацію комунікативної інтенції як мотиваційної сили адресанта-ініціатора ділового спілкування у процесі побудови мовленнєвих актів впливу, проаналізовано конкретні комунікативні висловлення адресанта дискурсу, які відображають не лише його інформативний і переконливий характер, а й спонукають адресата до відповідної реакції, – це визначає результат мовленнєвої взаємодії комунікантів. Теоретичне обґрунтування статті належить науковому керівникові, практична частина – авторці дисертаційної роботи.

Обсяг і структура роботи. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків до роботи, списку використаних джерел (279 позицій, зокрема 75 – іноземними мовами), списку джерел ілюстративного матеріалу (27 позицій) та додатків. Основний зміст становить 184 сторінки, повний обсяг дисертації – 294 сторінки. Роботу доповнюють 5 рисунків та 56 дискурсів, викладених на 80 сторінках.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету, визначено завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, схарактеризовано матеріал, розкрито наукову новизну дисертації і практичне значення здобутих результатів, указано форми їх апробації та структуру роботи.

Першому розділ "Теоретичні засади дослідження комунікативно- прагматичної організації сучасного німецькомовного ділового дискурсу" присвячено проблематиці вживання понять ділового дискурсу та бізнес- дискурсу в сучасних мовознавчих студіях, зроблено їх критичний аналіз, обґрунтовано доцільність вибору терміна "діловий дискурс", запропоновано визначення сучасного німецькомовного ДД, встановлено його основні ознаки як підтипу інституційного дискурсу та представлено комунікативно- прагматичні складники.

У другому розділі "Методологічні засади дослідження комунікативно- прагматичної організації сучасного німецькомовного ділового дискурсу" описано методологічне підґрунтя та етапи дослідження, представлено комплексну методику вивчення комунікативно-прагматичної організації сучасного німецькомовного ДД.

У третьому розділі "Організація інтеракції у контекстах німецькомовного ділового дискурсу" висвітлено специфіку мовленнєвої взаємодії адресанта та адресата з позиції статусно-рольових характеристик і ситуативних позицій; проаналізовано вербальні одиниці в складі актів ділової комунікації як засоби мовленнєвого впливу на партнера під час спілкування та досліджено невербальні компоненти ситуацій, розкрито їх функціонально- прагматичні особливості в комунікативній структурі сучасного німецькомовного ДД.

У четвертому розділі "Стратегії і тактики учасників сучасного німецькомовного ділового дискурсу" описано застосування основних комунікативних стратегій і тактик учасників дискурсу в кооперативних або конфліктних комунікативних ситуаціях, проаналізовано їх реалізацію в діловому дискурсивному контексті.

У висновках підбито підсумки проведеної розвідки, окреслено перспективи подальших наукових пошуків вивчення цієї проблематики.

У додатках подано рисунки й дискурсивні фрагменти із творів художньої літератури та художніх фільмів німецькомовних країн.

Висновки

Вивчення комунікативно-прагматичної організації встановило динамічність побудови та розвитку сучасного німецькомовного ДД, а його комунікативно-прагматичні складники розкривають наслідки їх співвідношення вербальними та невербальними засобами за конкретних умов функціонування.

Сучасний німецькомовний ДД є інтегральним феноменом, а виявлення його комунікативно-прагматичних особливостей здійснено шляхом вивчення його організації, взаємозв’язків компонентів процесу інтеракції, іллокутивної сполучуваності висловлень, комунікативних стратегій і тактик інтеракції. ДД демонструє набір своєрідних ознак, релевантних для його диференціації серед інших типів інституційного дискурсу: інформаційна значущість, логічність викладу, конкретність, компактність, умотивованість, прагматична спрямованість, упорядкованість тематичного репертуару, відповідність реальному стану речей, ієрархічність комунікації, зорієнтованість на соціальний статус, дистантність / контактність, дотримання етикетних норм.

На підставі узагальнення теоретичних поглядів на дослідження сучасного ділового дискурсу ми визначаємо, що сучасний німецькомовний ДД – статусно зорієнтований діалогічний дискурс, що регламентується дотриманням норм, конвенцій і правил ведення ділового спілкування, характерних для німецькомовного комунікативного соціуму; мовленнєва інтеракція двох чи більше учасників повідомлення, яких об’єднують спільні ділові інтереси (виробництво літаків, суднобудування, розробка гідромоторів оригінальної конструкції для автомобілів, вироблення харчових продуктів, створення нового аромату парфумів, несправність обладнання, співпраця підприємства з банком, співбесіда під час прийняття на роботу, обговорення замовлення тощо) та які розвивають свої статусно-рольові можливості в різних комунікативних ситуаціях; цілеспрямована комунікативна діяльність, що відбувається під впливом інтенційно-стратегічної програми адресанта, який переслідує релевантну для себе мету спонукати адресата до вербальних чи невербальних дій і сприяти отриманню бажаного перлокутивного ефекту; міжособистісна ділова комунікація репрезентована не лише всередині однієї установи чи між установами, а й між установою й окремим індивідом, який цілеспрямовано звернувся до неї з метою отримання конкретних послуг, та актуалізується у межах відповідного дискурсивного контексту.

Методологічна база дисертаційної роботи забезпечила можливість власного дослідження специфіки комунікативно-прагматичної організації німецькомовного ДД, на основі якої були виявлені ключові для цього типу інституційного дискурсу складники, які розділено на основні та допоміжні:

1) учасники комунікації (рівноправні / нерівноправні партнери по спілкуванню з наявними соціальними та індивідуальними характеристиками, рольовими й особистісними відносинами);

2) зворотний зв’язок (безпосередня реакція адресата на повідомлення);

3) ситуативний контекст (умови, у межах яких розвивається діловий дискурс);

4) тема (предмет спілкування);

5) мета спілкування (комунікативна інтенція);

6) своєрідні комунікативні стратегії й тактики їх реалізації;

7) конкретні цінності (отримання специфічного для ділового дискурсу результату);

8) канал зв’язку (вербальний і невербальний);

9) тональність (манера, з якою відбувається реалізація комунікативного висловлення);

10) комунікативний шум (фізичні чи психологічні перешкоди, що знижують ефективність інтеракції).

Останні два складника відносимо до допоміжних, оскільки на етапах кодування, передавання і декодування повідомлення вони можуть порушити процес сприйняття й розуміння інформації, але є не менш важливими під час створення актів ділової комунікації.

Розроблена комплексна методика вивчення специфіки комунікативно- прагматичної організації німецькомовного ДД, на основі якої були виявлені ключові для цього типу інституційного дискурсу складники. Запропонована методика ґрунтується як на цілісній комунікативній діяльності, так і зокрема на кожній ситуації мовленнєвої взаємодії. Встановлено, що в контексті ділових відносин лінія мовленнєвої поведінки як сукупність вчинків уможливлює найбільш повне уявлення про особистості комунікантів. Багатофункціональність комунікативної поведінки учасників ДД, яка ґрунтується на природній гармонізації соціальних та індивідуальних інтересів, розкривається в комунікативних ситуаціях співпраці та конфлікту.

Незважаючи на позиційну ідентифікацію адресанта та адресата (асиметричність відносин у вигляді висхідного чи низхідного регістру спілкування) у межах дискурсивного обміну, лінія мовленнєвої поведінки кожного з них залежить від двостороннього процесу координації комунікативних внесків, спонтанністю рішень у режимі тут і зараз. Складність інтеракції в сучасному німецькомовному ДД визначається, з одного боку, предметом спілкування, з іншого, ступенем знайомства комунікантів, усвідомленням прагматичного змісту повідомлення.

Визначено, що відображення комунікативної діяльності адресанта- номінатора до особи адресата, яку називає адресант, представлено прагматично маркованими ініціальними номінаціями (здебільшого власними іменами, рідше – загальними) та неініціальними – персональними дейктичними елементами, вираженими особовими займенниками, які вказують на різну комунікативну дистанцію між індивідами, та локальними дейктичними одиницями, вираженими вказівними займенниками із зазначенням номіната розмови, що забезпечують необхідне спрямувальне навантаження та є інтенсифікаторами змістово- фактуальної інформації.

У дисертаційній роботі встановлено функціонально-прагматичний потенціал вербальних і невербальних засобів у комунікативній організації сучасного німецькомовного ДД. Елементи вербального коду залежать від спрямованості іллокутивної сили (інформування, переконання, аргументація, оцінка), невербальні знаки є індикатором статусно-рольових відносин та вираженням психічних станів учасників німецькомовного ділового дискурсу, які співвідносяться із планом стратегічної реалізації конкретного комунікативного завдання. Невербальний канал є допоміжним джерелом інформації засобами кінетики, проксеміки, екстралінгвістики, є ситуативно та контекстуально залежним, прагматично значущим, виконуючи в комунікативному процесі регулятивну, емоційно-оцінну, іллокутивну функції, а також функцію самопрезентації особистості як носія ділової комунікації.

Стратегічно-тактичний потенціал успішної комунікації в сучасному німецькомовному ДД розкривається на основі реалізації глобальних цілей спілкування, зокрема: ефективність виробництва товарів і його фінансування, орієнтація на їх конкурентоспроможність, виконання замовлення, продаж / купівля продукції або послуг, раціональне управління персоналом, пошук кваліфікованого персоналу, створення партнерських відносин тощо.

Процес інтеракції в німецькомовному ДД детермінується різними чинниками (психологічними, соціальними, ситуативними тощо), а показником ефективності є результат, що залежить від мовленнєвих зусиль комунікантів, які впливають на інтенсивність залучення вербальних засобів і невербальних знаків. Виявлено, що в сучасному німецькомовному ДД відбувається актуалізація кооперативних, регулятивних і конфронтативних стратегій та описано пріоритетний тактичний репертуар їх реалізації в комунікативних ситуаціях співпраці та конфлікту. Досягнення комунікативних інтенцій через конфлікт із адресатом спостерігаємо під час міжособистісної взаємодії комунікантів, яких об’єднують родинні взаємини в процесі спільної виробничої діяльності, а також завдяки психологічному впливу на адресата домінуючим статусом.

Перспективи подальших розвідок убачаємо у вивченні особливостей комунікативно-рольової стратифікації інших інституційних дискурсів, а також лінгвістичної специфіки німецькомовного кінодискурсу різних жанрів, спільних і диференційних ознак їх оформлення і реалізації. Перспективним вважаємо поглиблене дослідження комунікативно-прагматичної організації ділового дискурсу в інших мовах, у порівнянні комунікативно-прагматичних складників організації ДД у процесі їх функціонування в інших мовах.

Список використаних джерел

1. Адмони В. Г. Синтаксис современного немецкого языка / Владимир Григорьевич Адмони. - Л.: Наука, 1973. - 366 с.

2. Азнаурова Э. С. Стилистический аспект номинации словом как единицей речи / Э. С. Азнаурова // Языковая номинация: виды найменований / отв. ред. Б. А. Серебренников, А. А. Уфимцева. - М.: Наука, 1977. - С. 86-128.

3. Аллен Дж. Ф. Выявление коммуникативного намерения, содержащегося в высказывании / Дж. Ф. Аллен, Р. Перро; [пер. с англ. Т. С. Зевахиной] // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Прогресс, 1986. - Вып. 17: Теория речевых актов. - С. 322-362.

4. Ананко Т. Р. Англомовний корпоративний дискурс: дис. ... кандидата філол. наук: 10.02.04 / Ананко Тетяна Рудольфівна. - Харків, 2007. - 237 с.

5. Андрухович А. А. Языковое сознание сквозь призму виртуального дискурса / А. А. Андрухович // Studia Linguistica: [зб. наук. пр.]. - К.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. - Вип. 5. - С. 463-467.

6. Апресян Ю. Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира / Ю. Д. Апресян // Семиотика и информатика. - М., 1997. - Вып. 35. - С. 272-298.

7. Арутюнова Н. Д. Номинация и текст / Н. Д. Арутюнова // Языковая номинация: виды найменований / отв. ред. Б. А. Серебренников, А. А. Уфимцева. - М.: Наука, 1977. - С. 302-357.

8. Арутюнова Н. Д. Дискурс / Н. Д. Арутюнова // Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В. Н. Ярцева]. - М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. - С. 136-137.

9. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Нина Давидовна Арутюнова. - [2-е изд., испр.]. - М.: Языки русской культуры, 1999. - 896 с.

10. Астафурова Т. Н. Стратегии коммуникативного поведения в професионально-значимых ситуациях межкультурного общения (лингвистический и дидактический аспекты): дис. … доктора пед. наук: 13.00.02 / Астафурова Татьяна Николаевна. - М., 1997. - 324 с.

11. Баландина Н. А. Дискурс переговоров в англоязычной деловой коммуникации: дис. … кандидата филол. наук: 10.02.04 / Баландина Наталья Александровна. - Волгоград, 2004. - 192 с.

12. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Шарль Балли; [пер. с фр. Е. В. и Т. В. Вентцель]. - М.: Изд-во иностр. лит., 1955. - 416 с.

13. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: [підруч.] / Флорій Сергійович Бацевич. - К.: Вид. центр "Академія", 2004. - 344 с.

14. Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики: [монографія] / Флорій Сергійович Бацевич. - Львів: ПАЮ, 2010. - 336 с.

15. Безнаева О. А. Когнитивно-прагматические особенности представления информации в деловом дискурсе (на материале англоязычной деловой корреспонденции): дис. ... кандидата филол. наук: 10.02.04 / Безнаева Ольга Александровна. - Белгород, 2009. - 183 с.

16. Безугла Л. Р. Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному діалогічному дискурсі: [монографія] / Лілія Ростиславівна Безугла. - Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2007. - 332 с.

17. Безугла Л. Р. Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі: дис. ... доктора філол. наук: 10.02.04 / Безугла Лілія Ростиславівна. - Харків, 2008. - 506 с.

18. Безугла Л. Р. До розмежування конвенційних та дискурсивних імплікатур / Л. Р. Безугла // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. - Харків: Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2010. - Вип. 64. - С. 55-61.

19. Белова А. Д. Лингвистические аспекты аргументации / Алла Дмитриевна Белова. - К.: КГУ, 1997. - 311 с.

20. Белоус Н. А. Конфликтный дискурс в коммуникативном пространстве: семантические и прагматические аспекты: автореф. дис. на соискание учен. cтепеня докт. филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / Н. А. Белоус - Краснодар, 2008. - 48 с.

21. Беляева Е. И. Модальность в различных типах речевых актов / Е. И. Беляева // Филологические науки. - М.: Высш. шк., 1987. - № 3. - С. 64-69.

22. Белякова О. В. Особенности артументативного дискурса в сфере политической полемики (на материале электронных публикаций о выборах в бундестаг ФРГ 2005 г.): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / О. В. Белякова. - Самара, 2007. - 21 с.

23. Бенвенист Э. Общая лингвистика / Эмиль Бенвенист; [пер. с фр. Ю. Н. Караулова, В. П. Мурат, И. В. Барышевой, И. Н. Мельниковой]; [ред., вступ. ст. и коммент. Ю. С. Степанова]. - М.: Прогресс, 1974. - 448 с.

24. Бендлер Р. Искусство убеждать / Р. Бендлер, Дж. Лавалль. - София: Гелиос, 2002. - 99 с.

25. Бєлова А. Д. Комунікативні стратегії і тактики: проблеми систематики / А. Д. Бєлова // Мовні і концептуальні картини світу: [зб. наук. пр.]. - К., 2004. - Вип. 10. - С. 11-16.

26. Богачева М. В. Аргументативная коммуникативная стратегия и тактические приемы ее реализации в русском языке [Електронний ресурс] / М. В. Багачева // Вісник Дніпропетровского національного університету імені Олеся Гончара. Серія: Мовознавство. - Дніпропетровськ, 2010. - Вип. 16. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vdpu/Movozn/2010_16/ article/9.pdf

27. Бондаренко Я. О. Вербальні провокації як вияв когнітивної та комунікативної діяльності мовної особистості (на матеріалі сучасних американських кінотекстів) / Я. О. Бондаренко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. - Т. 15, № 1. - С. 5- 10.

28. Бондарко А. В. Модальность (вступительные замечания) / А. В. Бондарко // Теория функциональной граматики: темпоральность, модальность / отв. ред. А. В. Бондарко. - Л.: Наука, 1990. - С. 59-67.

29. Боть Л. П Дотримання принципу ввічливості в директивних мовленнєвих актах (на матеріалі усного мовлення дітей молодшого шкільного віку) / Л. П. Боть // Культура народов Причерноморья. - Сімферополь: Межвуз. центр "Крым", 2008 - Вып. 144. - С. 102-106.

30. Буркитбаева Г. Г. Деловой дискурс и уровни его исследования / Г. Г. Буркитбаева // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. - Вип. 89 (5). - С. 140-146.

31. Важнейшие концепции теории аргументации / [науч. ред. А. И. Мигунов]; [пер. с англ. В. Ю. Голубева, С. А. Чахоян, К. В. Гудковой]. - СПб.: Филол. ф-т СПбГУ, 2006. - 296 с.

32. Велівченко В. Ф. Комунікативні стратегії і тактики мовця в сучасному англомовному емотивному дискурсі / В. Ф. Велівченко // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. - Черкаси, 2010. - Вип. 193. - С. 99-106.

33. Виноградов В. А. Дейксис / В. А. Виноградов // Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В. Н. Ярцева]. - М.: Большая Российская энцикл., 1998. - С. 128.

34. Виноградов В. В. О категории модальности и модальных словах в русском языке / В. В. Виноградов // История советского языкознания. Некоторые аспекты общей теории языка. - М.: Высш. шк., 1981. - С. 310-316.

35. Віротченко С. А. Функціонування проксемічної складової у ситуації переконування / С. А. Віротченко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. - № 928, Вип. 63. - С. 104-108.

36. Вольф Е. М. Функциональная семантика оценки / Елена Михайловна Вольф. - [2-е изд., доп.]. - М.: Едиториал УРСС, 2002. - 280 с.

37. Гавриш М. М. Культорологічний компонент фразеологічної семантики (на матеріалі фразеологізмів німецькомовного молодіжного сленгу) / М. М. Гавриш // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: [зб. наук. пр.]. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія". - Вип. 43. - 2014. -C. 61-63.

38. Гак В. Г. К типологии лингвистических номинаций / В. Г. Гак // Языковая номинация: общие вопросы / под ред. Б. А. Серебренникова, А. А. Уфимцевой. - М.: Наука, 1977. - С. 23-293.

39. Галицька О. Б. Сучасний німецькомовний науковий дискурс з лінгвістичної проблематики: основні характеристики та фреймова організація: дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Галицька Олена Богуславівна. - Луцьк, 2008. - 193 с.

40. Георгієва Н. Ю. Просодія переконування в англійському діалогічному мовленні (експериментально-фонетичне дослідження): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Н. Ю. Георгієва. - Одеса, 2005. - 19 с.

41. Гладуш Н. Ф. Прагматичні аспекти висловлення і дискурсу: [навч. посібник] / Надія Федорівна Гладуш. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2005. - 200 с.

42. Гнатковська О. М. Комунікативні інтенції "я-висловлень" у сучасному англомовному дискурсі: лінгвокогнітивний та прагматичний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / О. М. Гнатковська. - Чернівці, 2009. - 20 с.

43. Голоднов А. В. Лингвопрагматические особенности персуазивной коммуникации (на примере современной немецкоязычной рекламы): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / А. В. Голоднов. - СПб., 2003. - 23 с.

44. Гончарова Е. А. Персуазивность и способы ее языковой реализации в дискурсе рекламы / Е. А. Гончарова // Studia linguistica: [зб. наук. пр.]. - СПб.: Изд-во РГПУ, 2000. - Вып. 10. - С. 120-130.

45. Грайс Г. П. Логика и речевое общение / Г. П. Грайс; [пер. с англ. В. В. Туровского] // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Прогресс, 1985. - Вып. 16: Лингвистическая прагматика. - С. 217-237.

46. Григорьева В. С. Дискурс как элемент коммуникативного процесса: прагмалингвистический и когнитивный аспекты: [монографія] / Валентина Сергеевна Григорьева. - Тамбов: Изд-во Тамбов. гос. техн. ун-та, 2007. - 288 с.

47. Гуревич В. А. Употребление модальных слов в современном немецком языке: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык"/ В. А. Гуревич. - Л., 1959. - 21с.

48. Гурьева З. И. Речевая коммуникация в сфере бизнеса: к созданию интегративной теории: На материале текстов на русском и английском языках: дис. … доктора филол. наук: 10.02.19 / Гурьева Зинаида Ивановна. - Краснодар, 2003. - 446 с.

49. Гурьева З. И. Речевая коммуникация в сфере бизнеса: к созданию интегративной теории: На материале текстов на русском и английском языках: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / З. И. Гурьева. - Краснодар, 2003. - 50 с.

50. Данюшина Ю. В. Бизнес-дискурс: термин, типология, анализ / Ю. В. Данюшина // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. Серия: Филологические науки. - 2009. - № 2 (46). - С. 48-52.

51. Данюшина Ю. В. Коммуникационные основы дискурса / Ю. В. Данюшина // Актуальные проблемы германистики, романистики и русистики: материалы ежегодной междунар. науч. конф., (Екатеринбург, 5- 6 февр. 2010 г.) / Урал. гос. пед. ун-т. - Екатеринбург, 2010. - Ч. II - С. 59-65.

52. Дейк Т. А. ван. Стратегии понимания связного текста / Т. А. ван Дейк, В. Кинч; [пер. с англ. В. Б. Смиренского] // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Прогресс, 1988. - Вып. 23: Когнитивные аспекты языка. - С. 153-211.

53. Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Тён Адрианус ван Дейк; [пер. с англ. В. И. Герасимова]. - М.: Прогресс, 1989. - 307 с.

54. Декало О. А. Особенности делового дискурса (на материале современного немецкого языка) / О. А. Декало // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: материалы VI междунар. заочной науч.-практ. конф., (Москва, 7 нояб. 2012 г.). - М.: Междунар. центр науки и образования, 2012. - Ч. II. - С. 41-46.

55. Декало О. А. Коммуникативно-прагматические параметры современного немецкоязычного делового дискурса / О. А. Декало // European Applied Sciences: [scient. journ.] / [ed. by M. Savtchenko]. - Stuttgart: ORT Publishing, 2014. - № 10. - С. 93-95.

56. Декало О. О. Діловий дискурс у сучасній лінгвістиці / О. О. Декало // Нова філологія: [зб. наук. пр.] / [відп. ред. В. М. Манакін]. - Запоріжжя: ЗНУ, 2011. - № 44. - С. 39-42.

57. Декало О. О. Про основні види ділового дискурсу в сучасній німецькій мові / О. О. Декало // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали наук.-практ. конф, (Київ, 30 берез. - 1 квіт. 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. - С. 52-54.

58. Декало О. О. Комунікативні стратегії адресанта-ініціатора в сучасному німецькомовному діловому дискурсі / О. О. Декало // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): [зб. наук. пр.] / [відп. ред. О. А. Семенюк]. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. - Вип. 105 (2). - С. 449-454.

59. Декало О. О. Мовна реалізація згоди та відмови в німецькомовному діловому дискурсі / О. О. Декало // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки: [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Л. М. Марчук]. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. - Вип. 29. - С. 118-121.

60. Декало О. О. Особливості вербалізації аргументації у німецькомовному діловому дискурсі / О. О. Декало // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): [зб. наук. пр.] / [відп. ред. О. А. Семенюк]. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. - Вип. 105 (2). - С. 449-454.

61. Декало О. О. Специфіка вживання номінативних одиниць в німецькомовному діловому дискурсі / О. О. Декало // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 21-23 берез. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. - С. 90-92.

62. Декало О. О. До питання форм репрезентації сучасного німецькомовного ділового дискурсу / О. О. Декало // Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу: тези доповідей Всеукр. наук. конф. пам’яті докт. філол. наук, проф. Д. І. Квеселевича (1935–2003), (Житомир, 17 трав. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Житом. держ. у-т імені Івана Франка, Навч.-наук. ін-т. іноз. філології. - Житомир: ЖДУ імені Івана Франка, 2013. - Вип. 1. - С. 15-18.

63. Декало О. О. Комунікативно-прагматичний підхід до дослідження сучасного німецькомовного ділового дискурсу / О. О. Декало // Теоретична і дидактична філологія: [зб. наук. пр.] / [відп. ред. М. П. Корпанюк, Г. Л. Токмань]. - Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич, 2013. - Вип. 16. - С. 93-102.

64. Декало О. О. Мовна особистість у сучасному німецькомовному діловому дискурсі / О. О. Декало // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство: [наук. журнал] / [відп. ред. Н. О. Данилюк]. - Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - № 19 (268). - С. 143-148.

65. Декало О. О. Особливості комунікативної взаємодії у німецькомовному діловому дискурсі / О. О. Декало // Мова. Культура. Комунікація: образ майбутнього у картинах світу та знакових системах: матеріали IV міжнар. наук. конф., (Чернігів, 25 квіт. 2013 р.) / Черніг. нац. пед. у-т імені Т. Г. Шевченка, Чернівец. нац. у-т імені Юрія Федьковича. - Чернігів: ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2013. - С. 44-46.

66. Декало О. О. Специфіка впливу статусно-рольових відносин комунікантів у сучасному німецькомовному діловому дискурсі / О. О. Декало // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 03-05 квіт. 2013 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. - С. 95-97.

67. Декало О. О. Сучасні підходи до дослідження німецькомовного ділового дискурсу / О. О. Декало // Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [наук. журнал] / [гол. ред. В. Д. Каліущенко]. - Донецьк: ДНУ, 2013. - Т. 10. - № 3 (30). - С. 16-24.

68. Декало О. О. Специфіка комунікативної взаємодії учасників сучасного німецькомовного ділового дискурсу у ситуації співробітництва / О. О. Декало // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 19-21 берез. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. - С. 113-115.

69. Демьянков В. З. Политический дискурс как предмет политологической филологии / В. З. Демьянков // Политическая наука. Политический дискурс: история и современные исследования. - М.: ИНИОН РАН, 2002. - № 3. - С. 32-43.

70. Демьянков В. З. Кооперированность общения и стремление понять собеседника [Электронный ресурс] / В. З. Демьянков // Общение. Языковое сознание. Межкультурная коммуникация: [сб. ст. к 70-летию докт. филол. наук, проф. Евгения Фёдоровича Тарасова]. - Калуга: КГПУ им. К.Э. Циолковского; М.: Институт языкознания РАН, 2005. - С. 28-36. - Режим доступа: http://www.infolex.ru/Cooper.html

71. Демьянков В. З. Текст и дискурс как термины и как слова обыденного языка / В. З. Демьянков // Язык. Личность. Текст: [сб. к 70-летию Т. М. Николаевой / отв. ред. В. Н. Топоров]. - М.: Языки славянских культур, 2005. - С. 34-55.

72. Дмитрук О. В. Маніпулятивні стратегії в сучасній англомовній комунікації (на матеріалі текстів друкованих та Інтернет-видань 2000–2005 років): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / О. В. Дмитрук. - К., 2006. - 19 с.

73. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита / Евгений Леонидович Доценко. - [3-е изд., испр. и перераб.]. - СПб.: Речь, 2003. - 294 с.

74. Драбкина И. В. Прагмалингвистические аспекты письменного делового общения (на материале англоязычных текстов контрактов и деловой корреспонденции): дис. … кандидата филол. наук: 10.02.04 / Драбкина Инна Владимировна. - Самара, 2001. - 209 с.

75. Зверева Н. Я говорю – меня слушают: уроки практической риторики / Нина Зверева. - [3-е изд.]. - М.: Альпина Паблишер, 2012. - 234 с.

76. Зельдович Б. З. Деловое общение: [учеб. пособие] / Борис Захарович Зельдович. - М.: Альфа-Пресс, 2007. - 456 с.

77. Ивин А. А. Риторика: искусство убеждать / Александр Архипович Ивин. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. - 304 с.

78. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи / Оксана Сергеевна Иссерс. - [5-е изд.]. - М.: Изд-во ЛКИ, 2008. - 288 с.

79. Йогренсен М. В. Дискурс-анализ. Теория и метод / Марианне В. Йоргенсен, Луиза Дж. Филлипс; [пер. с англ. А. А. Киселевой]. - [2-е изд., испр.]. - Харьков: Изд-во "Гуманитарный центр", 2008. - 352 с.

80. Калашникова А. А. Языковая личность в русскоязычном блоге: когнитивно-прагматический аспект: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / А. А. Калашникова. - Ростов-на-Дону, 2011. - 19 с.

81. Карасик В. И. Язык социального статуса / Владимир Ильич Карасик. - М.: ИТДГК "Гнозис", 2002. - 333 с.

82. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / Владимир Ильич Карасик. - Волгоград: Перемена, 2002. - 477 с.

83. Карасик В. И. Языковые ключи / Владимир Ильич Карасик. - М.: Гнозис, 2009. - 406 с.

84. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Юрий Николаевич Караулов. - [7-е изд.]. - М.: Изд-во ЛКИ, 2010. - 264 с.

85. Карпчук Н. П. Адресованість в офіційному та неофіційному англомовному дискурсі (комунікативно-прагматичний аналіз): дис. ... кандидата філол. наук: 10.02.04 / Карпчук Наталія Петрівна. - Харків, 2004. - 218 с.

86. Кибрик А. Типология дискурса [Электронный ресурс] / А. Кибрик, П. Паршин // Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. - Режим доступа: http://www.krugosvet.ru/enc/ gumanitarnye_nauki/lingvistika/DISKURS.html?page=0,2#part-3.

87. Клюев Е. В. Речевая коммуникация: [учеб. пособ.] / Евгений Васильевич Клюев. - М.: Рипол Классик, 2002. - 320 с.

88. Ковалевская И. И. Официально-деловой дискурс в аспекте интерсубъективности (на материале англоязычной коммерческой корреспонденции): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / И. И. Ковалевская. - Минск, 2006. - 20 с.

89. Коваль Н. Є. Мовні засоби аргументації в юридичному дискурсі (на матеріалі англомовних законодавчих та судових документів): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Н. Є. Коваль. - Одеса, 2007. - 20 с.

90. Колшанский Г. В. К вопросу о содержании языковой категории модальности / Г. В. Колшанский // Вопросы языкознания. - М.: Изд-во АН СССР, 1961. - № 1. - С. 94-99.

91. Колшанский Г. В. Коммуникативная функция и структура языка / Геннадий Владимирович Колшанский. - [3-е изд.]. - М.: ЛКИ, 2007. - 174 с.

92. Корольова А. В. Стратегії і тактики комунікативної поведінки учасників спілкування в ситуаціях конфлікту / А. В. Корольова // Studia Linguistike: [зб. наук. пр.]. - К.: Вид.-полігр. центр "Київський університет", 2008. - Вип. 1. - С. 48-53.

93. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: [підруч.] / Михайло Петрович Кочерган. - [2-е вид., виправ. і допов.]. - К.: Академія, 2006. - 464 с.

94. Кравченко Н. К. Межсубъектная природа интеракции или интерактивная природа субъекта? (субъекты versus интеракция или интеракция versus субъекты?) / Н. К. Кравченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. - Луганськ, 2010. - № 18 (205). - С. 36-41.

95. Кравченко Н. К. Інтегративна методика аналізу комунікативних ролей у розмовному дискурсі / Н. К. Кравченко, С. Г. Коротка // Studia linguistica: [зб. наук. пр.]. - К.: Київський ун-т, 2011. - Вип. 5 (2). - С. 343-349.

96. Кравченко Н. К. Практическая дискурсология: школы, методы, методики современного дискурс-анализа / Наталия Кимовна Кравченко // Научно-практическое пособие. - Луцьк: Волиньполіграф, 2012. - 251 с.

97. Красненко О. М. Лінгвопрагматичні засоби персуазивності у сучасній французькій мові (на матеріалі публікацій з міжнародних відносин): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.05 "Романські мови" / О. М. Красненко. - К., 2011. - 20 с.

98. Красных В. В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: [курс лекций] / Виктория Владимировна Красных. - М.: ИТДГК "Гнозис", 2001. - 270 с.

99. Красных В. В. "Свой" среди "чужих": миф или реальность? / Виктория Владимировна Красных. - М.: ИТДГК "Гнозис", 2003. - 375 с.

100. Кронгауз М. А. Семантика: [учебник для студ. лингв. фак. высш. учеб. завед.] / Максим Анисимович Кронгауз. - [2-е изд., испр. и доп.]. - М.: Изд. центр "Академия", 2005. - 352 с.

101. Кубрякова Е. С. Номинативный аспект речевой деятельности / Елена Самойловна Кубрякова. - М.: Наука, 1986. - 158 с.

102. Кубрякова Е. С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (опыт парадигмального анализа) / Е. С. Кубрякова // Язык и наука конца ХХ века. - М.: Рос. гуманит. ун-т, 1995. - С. 144-238.

103. Кубрякова Е. С. О типах дискурсивной деятельности / Е. С. Кубрякова // Вестник Московского государственного лингвистического университета. - 2003. - Вып. 478. - С. 5-10.

104. Кузьменко E. JI. Вербальная характеристика личности: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / Е. Л. Кузьменко. - М., 2005. - 47 с.

105. Кусько К. Я. Дискурс іноземномовної комунікації: концептуальні питання теорії і практики // Дискурс іноземномовної комунікації: [колект. монографія] / [під заг. ред. К. Я. Кусько]. - Львів: Вид-во Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2002. - 495 с.

106. Лавріненко І. М. Стратегії і тактики зміни комунікативних ролей у сучасному англомовному кінодискурсі: автореф. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / І. М. Лавріненко. - Харків, 2011. - 21 с.

107. Лазарева А. В. Комуникативно-прагматические аспекты коммерческой корреспонденции как формы диалога: дис. … кандидата филол. наук: 10.02.04 / Лазарева Анастасия Владимировна. - М., 2003. - 170 с.

108. Левицкий А. Э. Функциональные подходы к классификации единиц современного английского языка: [монография] / Андрей Эдуардович Левицкий. - К.: Наукова думка, 1998. - 362 с.

109. Ляпон М. В. Модальность / М. В. Ляпон // Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В. Н. Ярцева]. - М.: Большая Российская энцикл., 1998. - С. 303-304.

110. Макаров М. Л. Метакоммуникативные единицы регламентного общения / М. Л. Макаров // Языковое общение и его единицы: [межвуз. сб. науч. тр. Калининск. гос. ун-та]. - Калинин, 1986. - С. 66-71.

111. Макаров М. Л. Основы теории дискурса / Михаил Львович Макаров. - М.: Гнозис, 2003. - 277 с.

112. Мерзлякова Н. П. Система непрототипических средств выражения субъективных модальных значений: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / Н. П. Мерзлякова. - Ижевск, 2010. - 23 с.

113. Методы анализа текста и дискурса / С. Тичер, М. Мейер, Р. Водак, Е. Ветер; [пер. с англ. А. А. Киселевой]. - Харьков: Изд-во "Гуманитарный центр", 2009. - 356 с.

114. Мкртычян С. В. Межличностное взаимодействие в аспекте делового дискурса (на материале русского языка) / С. В. Мкртычян // Мир науки, культуры, образования. - Горно-Алтайск, 2009. - № 5 (17). - С. 35-38.

115. Михайлов Л. М. Коммуникативная грамматика немецкого языка / Леонид Михайлович Михайлов. - М.: Высш. школа, 1994. - 256 с.

116. Морозова І. І. Комунікативні стратегії ввічливості у стереотипній мовленнєвій поведінці вікторіанської жінки: автореф. дис на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.04 / І. І. Морозова. - Харків, 2004. - 19 с.

117. Науменко Л. П. Діловий дискурс та його функціонально-стильові характеристики / Л. П. Науменко // Культура народов Причерноморья. - 2003. - №37. - С. 122-124.

118. Науменко Л. П. Сучасний англомовний бізнес-дискурс в комунікативно-прагматичному та концептуальному висвітленні: [монографія] / Людмила Петрівна Науменко. - К.: Логос, 2008. - 360 c.

119. Науменко Л. П. Дискурсивний акт як базова одиниця бізнес-дискурсу / Л. П. Науменко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. - Кам’янець-Подільськ: Аксіома, 2009. - Вип. 18. - С. 123-126.

120. Науменко Л. П. Конституенти сучасного англомовного бізнес-дискурсу / Л. П. Науменко // Мовні і концептуальні картини світу: [зб. наук. пр.]. - К.: Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 2013. - Вип. 43 (Ч. 3). - С. 115-123.

121. Наумова Н. Г. Реалізація комунікативно-прагматичних настанов ділового дискурсу / Н. Г. Наумова // Мовні і концептуальні картини світу: [зб. наук. пр.]. - К.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2000. - С. 225-261.

122. Наумова Н. Г. Англомовний комерційний контракт: лінгвопрагматичний та лінгвокогнітивний аспекти: дис. ... кандидата філол. наук: 10.02.04 / Наумова Наталя Григорівна. - Запоріжжя, 2005. - 232 с.

123. Нестеренко Т. Проблема модальності в українському мовознавстві. Категорійні та комунікативні підходи / Т. Нестеренко // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. - Вип. 80. - С. 71-76.

124. Нижникова Л. В. Письмо как тип текста: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Л. В. Нижникова. - Одесса, 1991. - 18 с.

125. Овсієнко Л. О. Оцінка як імплікатура діалогічного дискурсу (на матеріалі німецької художньої прози) / Л. О. Овсієнко // Мовні і концептуальні картини світу: [зб. наук. пр.]. - К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2010. - Вип. 29. - С. 159-164.

126. Овсієнко Л. О. Стратегії і тактики в діалогічному дискурсі / Л. О. Овсієнко // Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація: матеріали ХІ міжнар. наук. конф., (Харків, 3 лют. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків: Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, 2012. - С. 197-199.

127. Овсієнко Л. О. Типологія аксіологічних стратегій і тактик у німецькомовному художньому діалогічному дискурсі: дис. ... кандидата філол. наук: 10.02.04 / Овсієнко Леся Олександрівна. - К., 2013. - 334 с.

128. Ожидрянова В. Г. Англомовний дискурс міжнародних прес- конференцій: структурний, семантичний і прагматичний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / В. Г. Ожидрянова. - К., 2007. - 20с.

129. Олешков М. Ю. Основы функциональной лингвистики: дискурсивный аспект: [учеб. пособ. для студ. фак. рус. яз. и лит.] / Михаил Юрьевич Олешков. - Нижний Тагил: Нижнетагильская гос. соц.-пед. академия, 2006. - 146 с.

130. Осовська І. М. Висловлювання-відмова: структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі сучасної німецької мови): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / І. М. Осовська. - К., 2003. - 20 с.

131. Остин Дж. Слово как действие / Дж. Остин; [пер. с англ. А. А. Медниковой] // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Прогресс, 1986. - Вып. 17: Теория речевых актов. - С. 22-31.

132. Павленко Н. О. Основні підходи та методи дослідження дискурсу / Н. О. Павленко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2005. - № 22. - С. 126-128.

133. Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью / Елена Викторовна Падучева. - М.: Наука, 1985. - 271 с.

134. Панфилов В. З. Категория модальности и ее роль в конструировании предложения и суждения / В. З. Панфилов // Вопросы языкознания. - М.: Наука, 1977. - № 4. - С. 37-48.

135. Пилипенко Р. Є. Комунікативно-функціональні особливості сучасного німецького ділового листа (на матеріалі міждержавної кореспонденції банківських установ): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.04 "Германські мови" / Р. Є. Пилипенко. - К., 1997. - 23 с.

136. Пилипенко Р. Є. Інституційний комунікативний простір Німеччини (фахова мова економіки): дис. ... доктора філол. наук: 10.02.04 / Пилипенко Ростислав Євгенович. - К., 2007. - 426с.

137. Пилипенко Р. Є. Ключові стратегії комунікативного членування текстів (на матеріалі промов німецьких політичних діячів) / Р. Є. Пилипенко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія: [зб. наук. пр.]. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. - Т.17, № 1. - С. 129-135.

138. Пірог І. І. Аргументація в сучасній німецькій публіцистиці: прагмалінгвістичний аспект (на матеріалі економічних текстів): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: 10.02.04 "Германські мови" / І. І. Пірог. - Харків, 2009. - 20 с.

139. Пономаренко В. А. Фразеологические единицы в деловом дискурсе (на материале английского и русского языков): дис. … кандидата филол. наук: 10.02.19 / Пономаренко Вера Анатольевна. - Краснодар, 2007. - 213 с.

140. Потапенко С. І. Мовна особистість у просторі медійного дискурсу: досвід лінгвокогнітивного аналізу / Сергій Іванович Потапенко. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. - 359 с.

141. Почепинська С. М. Комунікативні невдачі та засоби їх корегування в художньому діалозі (на матеріалі англійської мови): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / С. М. Почепинська. - Одеса, 2000. - 18 с.

142. Почепцов Г. Г. Теорія комунікації / Георгій Георгійович Почепцов. - К.: Вид-во Київ. у-ту, 1996. - 175 с.

143. Почепцов Г. Г. Коммуникативные технологии двадцатого века / Георгий Георгиевич Почепцов. - М.: Рефл-бук; К.: Ваклер, 2000. - 352 с.

144. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Георгий Георгиевич Почепцов. - М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2001. - 656 с.

145. Приходько Г. І. Способи вираження оцінки в сучасній англійській мові: [монографія] / Ганна Іллівна Приходько. - Запоріжжя: Запоріз. держ. ун-т, 2001. - 362 с.

146. Прохоров Ю. Е. Действительность. Текст. Дискурс: [учебное пособие] / Юрий Евгеньевич Прохоров. - М.: Флинта: Наука, 2004. - 224 с.

147. Руда О. Г. Комунікативні девіації в умовах українсько-російського білінгвізму: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 " Українська мова" / О. Г. Руда. - К., 2007. - 20 с.

148. Рудик І. М. Комунікативно-прагматичні типи висловлювань зі значенням згоди/незгоди в сучасній англійській мові: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / І. М. Рудик. - Харків, 2000. - 19 с.

149. Рябоконь Н. Мовленнєві акти негативної реакції як чинники конфлікту / Н. Рябоконь // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. - Вип. 89 (5). - С. 279-285.

150. Сахарчук Л. І. Методологія комунікативних досліджень: [монографія] / Людмила Іллівна Сахарчук. - Івано-Франківськ: Вид.-дизайнер. відділ ЩТ Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2006. - 214 с.

151. Свиридова Т. М. Категория согласия / несогласия в русском языке: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / Т. М. Свиридова. - Елец, 2008. - 35 с.

152. Седов К. Ф. Дискурс и личность: эволюция коммуникативной компетенции / Константин Федорович Седов. - М.: Лабиринт, 2004. - 320 с.

153. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации: [моногр. учеб. пособие] / Елена Александровна Селиванова. - К.: Брама, Изд. Вовчок О. Ю., 2004. - 336 с.

154. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми: [підруч.] / Олена Олександрівна Селіванова. - Полтава: Довкілля-К, 2008. - 712 с.

155. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. - Полтава: Довкілля-К, 2010. - 844 с.

156. Селіванова О. О. Основи теорії мовної комунікації: [підруч.] / Олена Олександрівна Селіванова. - Черкаси: Вид-во Чабаненко Ю. А., 2011. - 350 с.

157. Семенюк О. А. Основи теорії мовної комунікації: [навч. посібник] / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. - К.: Вид. центр "Академія", 2010. - 210 с.

158. Серажим К. С. Аргументативні схеми у політичному дискурсі / К. С. Серажим // Проблеми славістики. - Луцьк: Волинськ. держ. універ., Волинськ. Академ. Дім, 2000. - № 3-4. - С. 34-40.

159. Серажим К. С. Дискурс: як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність (на матеріалах сучасної газетної публіцистики): [монографія] / Катерина Степанівна Серажим. - К., 2002. - 392с.

160. Серебрянников Б. А. Номинация и проблема выбора / Б. А. Серебрянников // Языковая номинация (общие вопросы) / отв. ред. Б. А. Серебренников, А. А. Уфимцева. - М.: Наука, 1977. - С. 147-187.

161. Серио П. Как читают тексты во Франции / П. Серио; [пер. с фр. и португ.] // Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса / [ред. П. Серио]. - М.: Прогресс, 1999. - С. 14-53.

162. Серякова И. И. Невербальный знак коммуникации в англоязычных дискурсивных практиках: [монография] / Ирина Ивановна Серякова. - К.: Изд. центр КНЛУ, 2012. - 280 с.

163. Сєрякова І. І. Соматикон англомовних дискурсивних практик: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови", 10.02.15 "Загальне мовознавство" / І. І. Сєрякова- К., 2012. - 32 с.

164. Скібіцька Т. В. Типологічні та лінгвопрагматичні аспекти ділового листа (на матеріалі англійської мови): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Т. В. Скібіцька. - Львів, 2007. - 16 с.

165. Славова Л. Л. Мовна особистість політика: когнітивно-дискурсивний аспект: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: спец. 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство" / Л. Л. Славова. - К., 2015. - 36 с.

166. Слышкин Г. Г. Дискурс и концепт (о лингвокультурном подходе к изучению дискурса) / Г. Г. Слышкин // Языковая личность: институциональный и персональный дискурс: [сб. науч. тр.] / ВГПУ. - Волгоград: Перемена, 2000. - С. 38-45.

167. Солощук Л. В. Невербальні складові англомовного дискурсу / Л. В. Солощук // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен: [кол. монографія] / [під заг. ред. І. С. Шевченко]. - Харків: Константа, 2005. - С. 145-180.

168. Сташ А. В. Каузальность как компонент категоріального поля аргументации (лингвистический аспект): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / А. В. Сташ. - Краснодар, 2011. - 27 с.

169. Степанов Ю. С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности / Ю. С. Степанов // Язык и наука конца ХХ века: [сб. ст. / под ред. Ю. С. Степанова]. - М.: ИЯ РАН, 1995. - С. 35-73.

170. Стеріополо О. І. Мова. Мовлення. Комунікація / О. І. Стеріополо // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія: [зб. наук. пр.]. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2008. - Вип. 17. - С. 68-77.

171. Стернин И. А. Риторика / Иосиф Абрамович Стернин. - Воронеж: Изд-во "Кварта", 2002. - 224 с.

172. Стросон П. Ф. Намерение и конвенция в речевых актах / П. Ф. Стросон; [пер. с англ. И. Г. Сабуровой] // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Прогресс, 1986. - Вып. 17: Теория речевых актов. - С. 131-150.

173. Сусов И. П. Лингвистическая прагматика / Иван Павлович Сусов. - Винница: Нова Кныга, 2009. - 272 с.

174. Сухих С. А. Личность в коммуникативном процессе / Станистав Алексеевич Сухих. - Краснодар: Изд-во Южного ин-та менеджмента, 2004 - 155 с.

175. Сухомлин В. В. Суб’єктивна модальність у сучасному німецькому публіцистичному дискурсі: семантичний і структурний аспекти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / В. В. Сухомлин. - К., 2011. - 20 с.

176. Сыщиков О. С. Имплицитность в деловом дискурсе: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / О. С. Сыщиков. - Волгоград, 2000. - 24.с.

177. Тарасов Е. Ф. Психологические и психолингвистические аспекты речевого воздействия / Е. Ф. Тарасов // Речевое воздействие: психологические и психолингвистические проблемы: [сб. с.] / [редкол. Е. Ф. Тарасов и др.]. - М.: ИЯЗ, 1986. - С. 4-9.

178. Тарасова Е. В. Речевая системность в терминах лингвопрагматики / Е. В. Тарасова // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. - Харків: Константа, 2000. - Вип. 471. - С. 273-279.

179. Телия В. Н. Номинация / В. Н. Телия // Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В. Н. Ярцева]. - М.: Большая Российская энцикл., 1998. - С. 336-337.

180. Уфимцева A. A. Лингвистическая сущность и аспекты номинации / А. А. Уфимцева, Э. С. Азнаурова, Е. С. Кубрякова, В. Н. Телия // Языковая номинация (общие вопросы) / отв. ред. Б. А. Серебренников, А. А. Уфимцева. - М.: Наука, 1977. - С. 7-98.

181. Фадеєєва О. В. Стратегії й тактики конфліктного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / О. В. Фадєєва. - К., 2000. - 18 с.

182. Файбышенко Н. Л. Функционально-семантический и прагматический анализ регулятивных средств аргументативного дискурса (на материале текстов парламентских выступлений в Конгрессе США): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Н. Л. Файбышенко. - СПб., 2002. - 16 с.

183. Фанян Н. Ю. Аргументация как лингвопрагматическая структура: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. филол. наук: 10.02.19 "Теория языка" / Н. Ю. Фанян. - Краснодар, 2000. - 49 с.

184. Формановская И. Н. Речевое общение: коммуникативно- прагматический подход / Наталья Ивановна Формановская. - М.: Русский язык, 2002. - 216 c.

185. Франко О. Б. Семантичні та прагматичні параметри спонукального дискурсу (на матеріалі німецькомовних художніх творів ХХ ст.): дис. ... кандидата філол. наук: 10.02.04 / Оксана Богданівна Франко. - К., 2007. - 229 с.

186. Франко О. Б. Мовні одиниці як символи національної культури (на матеріалі сучасної німецької мови) / О. Б. Франко // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): [у 5 ч.]. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. - Вип. 89 (1). - С. 358-362.

187. Фролова І. Є. Комунікативно-прагматичний та комунікативно- дискурсивний підходи у лінгвістиці / І. Є. Фролова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - 2008. - № 38. - C. 150-156.

188. Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Юрген Хабермас; [пер. с нем. под ред. Д. В. Скляднева]. - СПб.: Наука, 2001. - 380 с.

189. Хоанг Фэ. Семантика высказывания / Фэ Хоанг; [пер. с англ. М. А. Дмитровской] // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Прогресс, 1985. - Вып. 16: Лингвистическая прагматика. - С. 399-405.

190. Храмченко Д. А. Ирония в английском деловом дискурсе: функционально-синергетический подход: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Д. А. Храмченко. - М., 2010. - 25 с.

191. Черноусова Ю. А. Язык бизнес-контрактов: композиционно- структурные, лексико-семантические и лингво-прагматические особенности (на материале современного английского языка): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: 10.02.04 "Германские языки" / Ю. А. Черноусова. - Пятигорск, 2012. - 26 с.

192. Чернявская В. Е. Интерпретация научного текста: [учеб. пособ.] / Валерия Евгеньевна Чернявская. - СПб.: Наука, 2004. - 127 с.

193. Чернявская В. Е. Программа политической партии как персуазивный текст / В. Е. Чернявская, И. Ю. Логинова // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. Общественные и гуманитарные науки (философия, языкознание, литературоведение, культурология, история, социология, экономика, право). - 2005. - № 5(11). - С. 64-75.

194. Чернявская В. Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия: [учеб. пособие] / Валерия Евгеньевна Чернявская. - М.: Флинта: Наука, 2006. – 136 с.

195. Чрдилели Т. В. Структура, семантика и прагматика делового диалогического дискурса (на материале современного английского языка): дис. ... кандидата филол. наук: 10.02.04 / Чрдилели Татьяна Васильевна. - Харьков, 2004. - 216 с.

196. Шевченко І. С. Дискурс як мисленнєво-комунікативна діяльність / І. С. Шевченко, О. І. Морозова // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен: [монографія] / [під заг. ред. І. С. Шевченко]. - Харків: Константа, 2005. - С. 21-28.

197. Шелестюк Е. В. Речевое воздействие: онтология и методология высказывания: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / Е. В. Шелестюк. - Челябинск, 2009. - 42 с.

198. Шиганова Г. А. Функционирование релятивный фразеологизмов в официально-деловом стиле современного русского языка / Г. А. Шиганова // Межкультурные коммуникации: [сб. науч. тр.] / [отв. ред. А. А Панова]. - Челябинск, 2002. - С. 204-211.

199. Шипіцина Ю. В. Англомовні тексти з корпоративної етики: лінгвопрагматичний та семантико-когнітивний аспекти: дис. ... кандидата філол. наук: 10.02.04 / Шипіцина Юлія Володимирівна. - К., 2008. - 241 с.

200. Ширяева Т. А. Когнитивное моделирование интитуционального делового дискурса: дис. … доктора филол. наук: 10.02.19 / Ширяева Татьяна Александровна. - Краснодар, 2008. - 540 с.

201. Ширяева Т. А. Когнитивное моделирование интитуционального делового дискурса: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / Т. А. Ширяева. - Краснодар, 2008. - 50 с.

202. Яшенкова О. В. Оцінні номінації в англійському діалогічному мовленні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / О. В. Яшенкова. - К., 1995. - 23 с.

203. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації: [навч. посіб.] / Ольга Володимирівна Яшенкова. - К.: ВЦ "Академія", 2010. - 312 с.

204. Яшенкова О. Типи комунікативної координації в англомовному діловому діалогічному дискурсі / О. Яшенкова // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2010. - № 89 (5). - С. 240-245.

205. Allhoff D.-W. Rhetorik & Kommunikation / D.-W. Allhoff, W. Allhoff. - [14., völlig neu bearb. und erweit. Aufl.]. - München, 2006. - 271 S.

206. Bargiela-Chiappini F. Business discourse: old debates, new horizons / F. Bargiela-Chiappini, C. Nickerson // International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. - Berlin: De Gruyter Mouton, 2002. - Vol. 40 (4), - P. 273-286.

207. Bargiela-Chiappini F. The Handbook of Business Discourse / Francesca Bargiela-Chiappini. - Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009. - 528 p.

208. Bayer K. Argument und Argumentation: Logische Grundlagen der Argumentationsanalyse / Klaus Bayer. - [2., überarb. Aufl.]. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007. - 246 S.

209. Beck K. Kommunikationswissenschaft / Klaus Beck. - Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 2007. - 254 S.

210. Berger C. R. Message production skill in social interaction / C. R. Berger // Handbook of Communication and Social Interaction Skills / [ed. by John O. Greene and Brant R. Burleson]. - Mahwah, London: Lawrence Erlbaum Associates, 2003. - 1032 p.

211. Bühler K. Sprechtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache / Karl Bühler. - Jena: G. Fischer, 1934. - 434 S.

212. Burkart R. Kommunikationswissenschaft. Grundlagen und Problemfelder. Umrisse einer interdisziplinären Sozialwissenschaft / Roland Burkart. - [4., überarb. und aktual. Aufl.]. - Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag (UTB), 2002. - 608 S.

213. Chan T. W. Social status and cultural consumption / T. W. Chan, J. H. Goldthorpe // [ed. by Tak Wing Chan]. - Cambridge: University Press, 2010. - P. 1-27.

214. Cruse A. Meaning in Language: An introduction to Semantics and Pragmatics / Alan Cruse. - Oxford: Oxford University Press, 2000. - 424 p.

215. Deictic Conceptualisation of Space, Time and Person / [ed. by F. Lenz]. - Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2003. - 274 p.

216. Dietrich R. Modalität im Deutschen. Zur Theorie der Relativität / Rainer Dietrich. - Opladen: Westdeutscher Verlag, 1992. - 224 S.

217. Dijk T. A. van. News as Discourse / Teun Adrianus van Dijk. - Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1988. - 200 p.

218. Dijk T. A. van. Context and Experience Models in Discourse Processing / T. A. van Dijk // The construction of mental representations during reading / [H. van Oostendorp and S. R. Goldman (eds)] - Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1999. - P. 123-148.

219. Dijk T. A. van. Discourse and manipulation / T. A. van Dijk // Discourse & Society. - London: Sage Publications, 2006. - Vol. 17 (2). - P. 359- 383.

220. Edwards J. R. Person-environment fit in organizations: An assessment of theoretical progress / J. R. Edwards // The Academy of Management Annals. - London: Routledge. - Vol. 2. - P. 167-230.

221. Eemeren F. H. van. Argumentative indicators in discourse: a pragma- dialectical study / F. H. van Eemeren, P. Houtlosser, A. Francisca S. Henkemans. - Springer, The Netherlands, 2007. - 234 p.

222. Ehlich K. Deixis und Anapher / K. Ehlich // Essays on Deixis; [ed. G. Rauh]. - Tübingen: Narr, 1983. - P. 79-98.

223. Ehlich K. The discourse of business negotiation / K. Ehlich, J. Wagner. - Berlin; New York: Mouton de Gruyter, 1995. - 392 S.

224. Einführung in die germanische Linguistik / [J. Meibauer, U. Demske, J. Geilfuß-Wolfgang, J. Pafel, K. H. Ramers, M. Rothweiler, M. Steinbach]. - [2., aktualis. Aufl.]. - Stuttgart: Verlag J. B. Metzler, 2007. - 369 S.

225. Ernst P. Pragmalinguistik: Grundlagen, Anwendungen, Probleme / Peter Ernst. - Berlin; New York: Walter de Gruyter, 2002 - 210 S.

226. Ernst P. Germanische Sprachwissenschaft / Peter Ernst. - Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG, 2004. - 302 S.

227. Fairclough N. Analysis Discourse: Textual Analysis for Social Research / Norman Fairclough. - New York, London: Routledge, 2003. - 270 p.

228. Fillmore Ch. J. Lectures on Deixis / Charles J. Fillmore. - Stanford: CSLI Publications, 1997. - 145 p.

229. Fintel K. v. Modality and Language [Electronic Resource] / K. von Fintel // Encyclopedia of Philosophy. - Detroit: MacMillan Reference USA, 2006. - Access Mode: // http://mit.edu/fintel/www/modality.pdf.

230. Franko O. Kommunikative Intention als Motivationskraft des Adressanten im Prozess des Sprechaktenaufbaus im Gegenwärtigen Deutschen Geschäftsleben- Diskurs / O. Franko, O. Dekalo // Germanistik in der Ukraine. - Kyjiw: Verlagszentrum der KNLU, 2012. - Jahrheft 7. - S. 36-42.

231. Frazer B. On the universality of speech acts strategies / B. Frazer // From the linguistic to the social context. - Bologna: CLUEB. - 1985. - P. 43-49.

232. Gardt A. Diskursanalyse. Aktueller theoretischer Ort und methodische Möglichkeiten [Elektronische Quelle] / Andreas Gardt. - Zugriffsmodus: http://www.uni-kassel.de/fb02/fileadmin/datas/fb02/Institut_f%C3%BCr_Germanistik/ Dateien/DISKURSANALYSE_gardt.pdf.

233. Geile A. Face-to-Face Kommunikation im Vertrieb von Industriegütern / Andrea Geile. - Wiesbaden: Gabler, 2010. - 350 S.

234. Goffman E. Interaction Ritual. Essays on Face-to-Face Behavior / Erving Goffman. - N. Y.: Pantheon Books, 1967. - 270 p.

235. Graefen G. Germanische Sprachwissenschaft / G. Graefen, M. Liedke. - Tübingen: A. Franke Verlag, 2008. - 313 S.

236. Grice H. P. Logic and Conversation / H. P. Grice // Syntax and Semantics; [ed. by P. Cole and J. L. Morgan]. - New York: Academic Press, 1975. - Vol. 3. - P. 41- 58.

237. Habermas J. Theorie des kommunikatives Handelns / J. Habermas // Handlungsrationalität und gesellschaftliche Relationalisierung. - [8th ed.]. - Frankfurt / Main: Suhrkamp Verlag, 1981. - 534 S.

238. Habscheid S. Text und Dikurs / Stephan Habscheid. - Paderborn: Wilhelm Fink GmbH & Co. Verlags-KG, 2009. - 122 S.

239. Haverkate H. Strategies in Linguistic Actions / H. Haverkate // Journal of Pragmatics. - Amsterdam: Elsevier, 1983. - Vol. 7 (6). - P. 637-656.

240. Hogan K. The psychology of persuasion: how to persuade others to your way of thinking / Kevin Hogan. - Gretna, Louisiana: Pelican Publishing Company, 2004. - 287 p.

241. Holtzhausen D. The Routledge Handbook of Strategic Communication / D. Holtzhausen, A. Zerfass. - New York, London: Routledge, 2014. - 620 p.

242. Hovland C. I. Communication and persuasion: psychological studies of opinion change / C. I. Hovland, I. L. Janis, H. Kelley. - New Haven: Yale Univ. Press, 1953. - 315 p.

243. Kasper G. Communication strategies: psycholinguistic and sociolinguistic perspective / G. Kasper, E. Kellerman. - L., N. Y.: Longman, 1997. - 398 p.

244. Keller R. Handbuch sozialwissenschaftliche Diskursanalyse 2: Forschungspraxis / R. Keller, A. Hirseland, W. Schneider, W. Viehhöver. - [3., aktual. und erweit. Aufl.]. - Wiesbaden: VS Verlag, 2008. - 543 S.

245. Kopperschmidt J. Argumentationstheorie zur Einführung / Josef Kopperschmidt. - [2., Aufl.] - Hamburg: Junius Verlag, 2005. -173 S.

246. Krifka M. Modalität und Konditionalsätze [Elektronische Quelle] / Manfred Krifka. - Zugriffsmodus: http://www.uni-leipzig.de/~doelling/veranstaltungen/ Satzsemantik_11_Modalitaet.pdf

247. Lakoff R. Remarks on this and that / R. Lakoff // Berkerley Studies in Syntax and Semantics. - London: The MIT Press, 1974. - P. 345-356.

248. Larson Ch. U. Persuasion: Reception and Responsibility / Charles U. Larson. - [12th ed.]. - Belmont: Wadsworth/Thomson Learning, 2010. - 449 p.

249. Leech G. N. Principles of Pragmatics / Geoffrey N. Leech. - London: Longman, 1983. - 250 p.

250. Levine R. The Power of persuasion: how we’re bought and sold / Robert Levine. - Oxford: Oneworld Publications, 2006. - 278 p.

251. Levinson S. C. Pragmatics / Stephen C. Levinson. - Cambridge: Cambridge University Press, 1983. - 420 p.

252. Levinson S. C. Deixis / S. C. Levinson // The Handbook of Pragmatics; [ed. by Laurence R. Horn, Gregory L. Ward]. - Oxford: Blackwell Publishing, 2006. - P. 97-120.

253. Lyons J. Deixis, space and time / J. Lyons // Semantics. - Cambridge: Cambridge University Press, 1977. - Vol. 2. - P. 636-724.

254. Mast C. Unternehmenskommunikation / C. Mast, S. Huck, M. Hubbard. - Stuttgart: UTB, 2008. - 497 S.

255. Meibauer J. Pragmatik: Eine Einführung / Jörg Meibauer. - [2., verbess. Aufl.]. - Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2001. - 208 S.

256. Müller B. L. Der Sprechakt als Satzbedeutung: Zur pragmatischen Grundform der natürlichen Sprache / B. L. Müller. - Bern et al.: Lang, 2003. - 359 S.

257. Nennen H.–U. Diskurs: Begriff und Realisierung / Heinrich-Ulrich Nennen. - Würzburg: Königshausen & Neumann, 2000 - 403 S.

258. Nickerson C. English for specific business purposes: Intercultural issues and the use of business English as a lingua franca / C. Nickerson, B. Planken // English for specific purposes in theory and practice; [ed. by D. Belcher]. - Ann Arbor: University of Michigan Press, 2009, - P. 127-142.

259. Nielsen M. Wirtschaftskommunikation im Wandel: Dynamik, Entwicklung und Prozessualität / Martin Nielsen. - Wiesbaden: DUV, 2003 - 206 S.

260. Papafragou A. Modality: Issues in the Semantics-Pragmatics Interface / Anna Papafragou. - Amsterdam: Elsevier, 2000. - 239 p.

261. Perloff R. M. The dynamics of persuasion: communication and attitudes in the 21st century / Richard M. Perloff. - [2nd ed.] - Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2003. - 392 p.

262. Piwinger M. Handbuch Unternehmenskommunikation / M. Piwinger, A. Zerfass. - Wiesbaden: Gabler Verlag, 2007. - 930 S.

263. Portner P. Modality. Oxford Surveys in Semantics and Pragmatics / Paul Portner. - Oxford: University Press, 2009. - 304 p.

264. Rauh G. Aspects of Deixis / G. Rauh // Essays on Deixis; [ed. by G. Rauh]. - Tübingen: Gunter Narr Verlag, 1983. - P. 9-60.

265. Reichertz J. Kommunikationsmacht: Was ist Kommunikation und was vermag sie? Und weshalb vermag sie das? / Jo Reichertz. - Heidelberg: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2009. - 267 S.

266. Rickheit G. The concept of communicative competence / G. Rickheit, H. Strohner, C. Vorwerg // Handbook of Communication Competence; [ed. by G. Rickheit, H. Strohner]. - Berlin, N. Y.: Mouton de Gruyter, 2008. - 538 p.

267. Rusko T. Some aspects of "Face-saving" in dialogue discourse / Tatjana Rusko // Coactivity: Philology, Educology / Santalka: Filologija, Edukologija. - Vilnius: CrossMark, 2011. - Vol. 19(1). - P. 94-101.

268. Sacks H. Lectures on Conversation / Harvey Sacks; [ed. by G. Jefferson, E. A. Schegloff]. - Oxford: Wiley–Blackwell, 1992. - Vol. 1, 2. - 1520 p.

269. Schmid B. Unternehmenskommunikation: Kommunikationsmanagement aus Sicht der Unternehmensführung / B. F. Schmid, B. Lyczek - Wiesbaden: Gabler Verlag, 2006 - 532 S.

270. Schmid H. B. Subjekt, System, Diskurs / Hans Bernhard Schmid. - Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2000 - 317 S.

271. Shapiro D. Conflict and communication: A Guide through the Labyrinth of Conflict Management / D. Shapiro, S. L. Polsitz, Shapiro. - N. Y.: IDEA Press Books, 2004. - 296 p.

272. Taillard M.-O. Persuasive communication: The case of marketing / Marie-Odile Taillard. - Bach: 2000. - Vol. 12. - P. 145-174.

273. Toulmin S. E. Der Gebrauch von Argumenten / Stephan Edelston Toulmin. - [2. Aufl.]. - Weinheim: Beltz Verlag, 1996. - 230 S.

274. Trosborg A. Interlanguage pragmatics: requests, complaints, and apologies / Anna Trosborg. - Berlin; New York: de Gruyter, 1994. - 581 S.

275. Trosborg A. Business Discourse: Texts and Contexts / A. Trosborg, P. E. F. Jorgensen. - Bern: Peter Lang, 2005. - 250 p.

276. Weiss G. Critical Discourse Analysis: Theory and Disciplinarity / G. Weiss, R. Wodak. - Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003. - 334 p.

277. Widdowson H. G. Text, Context, Pretext: Critical Issues in Discourse Analyses / Henry G. Widdowson. - [1st ed.].- Oxford: Blackwell Publishing, 2004. - 185 p.

278. Wolf G. Der Business Discourse: Effizienz und Effektivität der unternehmensinternen Kommunikation / Guido Wolf. - Wiesbaden: Gabler Verlag, 2010. - 208 S.

279. Ziegler R. Einstellungsänderung durch persuasive Kommunikation: Zur Auswirkung unterschiedlicher Motive und multipler Hinweisreize / René Ziegler. - Lengerich: Pabst Science Publishers, 2000. - 212 S.