Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Теория и практика перевода английского языка \ 4238. Дисертаційна робота Засоби вираження вторинної мовної особистості в англомовному художньому дискурсі

Дисертаційна робота Засоби вираження вторинної мовної особистості в англомовному художньому дискурсі

« Назад

Код роботи: 4238

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Теорія та практика перекладу англійської мови

Тема: Засоби вираження вторинної мовної особистості в англомовному художньому дискурсі

Кількість сторінок: 211

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 3000 грн

Перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади вивчення засобів вираження вторинної мовної особистості в англомовному художньому дискурсі

1.1. Міждисциплінарний характер категорії мовна особистість

1.1.1. Мовна особистість в лінгводидактиці

1.1.2. Мовна особистість у лінгвокультурології і теорії міжкультурної комунікації

1.1.3. Мовна особистість у лінгвістиці

1.2. Інтерпретація категорії вторинна мовна особистість

1.3. Англомовний художній дискурс як середовище існування вторинної мовної особистості автора

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Методика дослідження засобів вираження вторинної мовної особистості в англомовному художньому дискурсі

2.1. Сучасні напрями дослідження в лінгвоперсонології

2.2. Методи, методики та етапи дослідження вторинної мовної особистості

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Лінгвоперсонологічний аспект вторинної мовної особистості

3.1. Вторинна мовна особистість у контексті теорії білінгвізму

3.2. Дженет Чарльз як вторинна мовна особистість з чистим білінгвізмом

3.3. Анна Шевченко як вторинна мовна особистість з чистим білінгвізмом

3.4. Марина Левицька як вторинна мовна особистість зі змішаним білінгвізмом

Висновки до розділу 3

Розділ 4. Дискурсивний аспект вторинної мовної особистості

4.1. Експліцитні засоби вираження вторинної мовної особистості

4.1.1. Безеквівалентна лексика

4.1.2. Варваризми

4.1.3. Графони

4.1.4. Інтерфереми

4.1.5. Колоквіалізми

4.1.6. Лексикалізовані синтаксичні групи

4.1.7. Міжмовні пароніми

4.1.8. Оніми

4.1.9. Фонова лексика

4.2. Імпліцитні засоби вираження вторинної мовної особистості

4.2.1. Наративний компонент

4.2.1.1. Інтертекстуальні зв’язки

4.2.1.2. Культурні пресупозиції

4.2.1.3. Мотив і хронотоп художніх творів Марини Левицької, Дженет Чарльз та Анни Шевченко

4.2.1.4. Фоновий фактаж

4.2.2. Прагматичний компонент

4.2.2.1. Авторські інтенції

4.2.2.2. Прямі та непрямі мовленнєві акти в персонажному мовленні

4.2.3. Лінгвокогнітивний компонент

4.2.3.1. Когнітивні метафори

4.2.3.2. Паремії

4.2.3.3. Стереотипи

4.3. Засоби вираження вторинної мовної особистості в англомовному художньому дискурсі Марини Левицької, Дженет Чарльз, Анни Шевченко у зіставному аспекті

Висновки до розділу 4

Загальні висновки

Список використаних джерел

Список джерел довідкової літератури

Список джерел ілюстративного матеріалу

Вступ

Дисертаційну роботу присвячено вивченню засобів вираження ВМО в англомовному художньому дискурсі. У роботі запропоновано визначення ВМО з позицій лінгвоперсонології, виділено два її типи, схарактеризовано засоби вираження ВМО, здійснено їх зіставний аналіз відповідно до її типу.

Загальний антропоцентричний вектор науки ХХІ ст. дає можливість осмислення лінгвальних явищ крізь призму людської особистості. Цим можна пояснити значний інтерес учених до міждисциплінарної категорії МО, яку досліджували в таких ракурсах: ідіоетнічному – етносемантична особистість (С.Г. Воркачов [65]), ідіолектна особистість (В.П. Нерознак [239]), національно свідома МО (І.М. Хом’як [340]), російська МО (Ю.М. Караулов [164]); МО західної і східної культур (Т.М. Снітко [309]); психолінгвістичному – емоційна МО (В.І. Шаховський [350]), акцентуйована МО (Я.О. Бондаренко [37]), конфліктна МО (Т.О. Золотаренко [141]); медійному – МО у просторі медійного дискурсу (С.І. Потапенко [268]); комунікативному – мовна і мовленнєва особистість (Ю.Є. Прохоров [275]); когнітивно-дискурсивному – МО політика (Л.Л. Славова [304]); лінгвосеміотичному – семіотична МО у політичному дискурсі (І.І. Сєрякова [296]). Оновлену типологію МО представлено в працях Л.Л. Славової [303; 305].

Дослідження ВМО тільки розпочато. Уперше категорію ВМО в лінгводидактиці було обґрунтовано І.І. Халєєвою у зв’язку з необхідністю тісної міжкультурної комунікації і зрештою досконалого володіння іноземними мовами.

У лінгвістичному плані ВМО вивчали в таких аспектах: психолінгвістичному − етнопсихолінгвістичні особливості сприйняття французького художнього тексту ВМО (Л.Н. Метельська [225]), номінативному − позначення кольору в мовній свідомості ВМО (О.Ю. Петрова [257]), лінгвокультурологічному − рівні лінгвокультурного опису ВМО (Н.О. Мамонтова [216]).

Необхідність системного опису засобів вираження ВМО викликана тим, що в умовах глобалізації у теорії міжкультурної комунікації з’являється поняття вторинної картини світу (С.Г. Тер-Мінасова [321]), вивчення якої сприяє з’ясуванню способів накладання лінгвокультурних пластів у свідомості індивіда. Актуальність дисертації зумовлена антропоцентричною спрямованістю сучасної лінгвістики.

Методологія лінгвоперсонології дає можливість інтерпретувати МО з позицій лінгвокультурології, лінгвоперсонології та дискурсології. Опис засобів вираження ВМО розкриває взаємозв’язок між МО з притаманними їй рисами національної свідомості й "своєю" та "чужою" лінгвокультурою. Застосування матеріалу художньої літератури для розв’язання зазначеної проблеми дозволяє також дати відповідь на питання, як авторське володіння автором декількома мовами актуалізується в художньому дискурсі.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

- встановити теоретичні засади вивчення засобів вираження ВМО в англомовному художньому дискурсі;

- обґрунтувати категорію ВМО в аспекті лінгвоперсонології;

- розробити нові аспекти вивчення та структуру ВМО;

- запропонувати комплексну методику вивчення засобів вираження ВМО в англомовному художньому дискурсі;

- з’ясувати особливості художнього мовлення Марини Левицької, Дженет Чарльз, Анни Шевченко;

- визначити типи ВМО у художніх творах цих письменниць;

- схарактеризувати мову художніх творів зазначених вище авторів з позицій білінгвізму;

- виявити засоби вираження ВМО у творчості цих письменниць;

- зіставити типи і засоби вираження ВМО в їхньому англомовному художньому дискурсі.

Об’єктом дослідження є ВМО як явище й категорія лінгвоперсонології та дискурсології.

Предметом дослідження є засоби вираження ВМО в англомовному художньому дискурсі.

Фактичний матеріал дисертації становлять 1566 англомовних контекстів з компонентами вторинної картини світу, відібраних методом суцільної вибірки з романів сучасних британських письменниць українського походження Марини Левицької "A Short History of Tractors in Ukrainian" (2005 рік) та Анни Шевченко "Bequest" (2010 рік), а також з художнього твору американської письменниці неукраїнського походження Дженет Чарльз "Moonlight in Odessa" (2010 рік).

Методи дослідження. Міждисциплінарний характер категорії ВМО зумовив використання комплексної методики. Методом суцільної вибірки було відібрано контексти з культурним компонентом з художніх творів Марини Левицької, Дженет Чарльз та Анни Шевченко. Дискурс-аналіз дав можливість виявити і дослідити взаємозв’язок між мовним кодом і соціальними, культурними процесами. Наративний аналіз використано, щоб визначити оповідача, характер дискурсу, особливості персонажного мовлення, функції часу, порядок подій, культурні пресупозиції та інтертекстуальні зв’язки.

Методика мовленнєвих актів Дж. Серля уможливила з’ясування відмінностей у використанні мовленнєвих актів українцями, росіянами та британцями, американцями. Застосування структурного методу, а саме методики компонентного аналізу, дало змогу з’ясувати потенційні семи та реконструювати приховані елементарні смисли, актуалізовані при вживанні лексем у мовленні; дериваційного аналізу – виявити, як володіння декількома мовами впливає на використання дериваційних засобів.

Аналіз словникових дефініцій лінгвокультурологічних словників дозволив установити відмінні смисли міжмовних паронімів, а також вивчити особливості вербалізації етнічних стереотипів. Завдяки залученню методики метафоричного моделювання було встановлено когнітивні метафори, вербалізовані в художньому дискурсі Марини Левицької, Дженет Чарльз та Анни Шевченко. У результаті зіставного аналізу було визначено спільні та відмінні засоби вираження ВМО. Метод кількісних підрахунків дав змогу з’ясувати домінуючий тип МО в художньому мовленні кожної письменниці.

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що в роботі вперше здійснено системний опис засобів вираження ВМО в сучасному британському та американському художніх дискурсах. У дисертації уточнено визначення ВМО, під якою розуміється:

1) індивід, у свідомості якого є елементи вторинної картини світу;

2) узагальнений образ білінгва, виявленого на основі несвідомого вираження його бікультурної свідомості в розмовному мовленні і навмисного – у художньому;

3) образ автора або персонажа, носія кількох іноземних мов, у мовленні якого є іншокультурний елемент.

Отже, ВМО – це симбіоз МО індивіда відповідно до мов, якими він володіє. Запропоновано нові аспекти вивчення ВМО, зокрема лінгвоперсонологічний і дискурсивний. Лінгвоперсонологічний аспект сприяє визначенню білінгвізму чистого та змішаного типів, дискурсивний – виявленню вербального, наративного, прагматичного та лінгвокогнітивного компонентів ВМО.

Установлено, що переважна більшість засобів вираження ВМО належить до вербального компонента: оніми, безеквівалентна лексика, варваризми, лексикалізовані синтаксичні групи, інтерфереми, графони, колоквіалізми, міжмовні пароніми, фонова лексика (70%). Водночас не менш важливим для виявлення та характеристики ВМО в художньому творі є лінгвокогнітивний, наративний і прагматичний компоненти (30%).

Лінгвокогнітивний компонент об’єктивований стереотипами, когнітивними метафорами, пареміями; наративний − алюзіями до творчості Льва Толстого і фоновим фактажем про важливі події в історії України; прагматичний – авторськими інтенціями пояснити причини історичних подій і соціальних явищ, прямими мовленнєвими актами в персонажному мовленні українців, росіян і непрямими – у репліках героїв-британців або американців. Доведено, що ідіосинкратичними рисами відзначається лише художнє мовлення Анни Шевченко, оскільки в її романі вжито міжмовні пароніми та фонову лексику. На відміну від художнього дискурсу згаданої вище авторки, у творах Марини Левицької і Дженет Чарльз не знайдено засобів вираження ВМО, притаманних тільки одній з них.

Спільними ознаками для творчості Дженет Чарльз та Анни Шевченко (письменниць, які почали вивчати іноземну мову, коли в них була сформована концептуальна картина світу, характерна для представників рідної культури) є паремії та фоновий фактаж про проголошення незалежності України.

Виявлено, що гомогенність таких засобів вираження ВМО, як концептуальні метафори УКРАЇНА – ЦЕ КОНТЕЙНЕР, УКРАЇНА – ЦЕ ПОГАНО, ЗАКОРДОН – ЦЕ ДОБРЕ, а також вербалізований стереотип "жінка повинна готувати", зумовлена схожістю жанрів романів Марини Левицької "A Short History of Tractors in Ukrainian" і Дженет Чарльз "Moonlight in Odessa". З’ясовано, що домінуючою для Марини Левицької є британська МО, для Дженет Чарльз − американська, для Анни Шевченко − українська, тому у творчості Марини Левицької актуалізованим є почуття британського патріотизму, Дженет Чарльз – американського, Анни Шевченко – українського.

Зміст дисертаційної роботи сформульовано в таких основних положеннях, які винесено на захист:

1. ВМО в дисертації інтерпретується в парадигмах соціолінгвістики та лінгвоперсонології. Як соціолінгвістичне явище це індивід, у свідомості якого є елементи вторинної картини світу. В аспекті лінгвоперсонології це узагальнений образ білінгва, схарактеризованого на основі, як правило, несвідомого вираження його бікультурної свідомості в розмовному мовленні і навмисного – у художньому. У художньому дискурсі ВМО це текстова категорія, що передбачає образ автора або персонажа, що володіє кількома іноземними мовами.

2. Марина Левицька, Дженет Чарльз та Анна Шевченко є ВМО, оскільки вони володіють іноземними мовами та в їхній свідомості є елементи вторинної картини світу.

3. ВМО є симбіозом МО, висхідних до мов, якими володіє індивід. Тому англомовний художній дискурс Марини Левицької та Анни Шевченко досліджено з точки зору вираження в ньому української, російської та британської МО, а роман Дженет Чарльз – реалізації американcької, російської та української МО.

4. Комплексне дослідження ВМО зумовлює вивчення її в лінгвоперсонологічному і дискурсивному аспектах. Лінгвоперсонологічний аспект сприяє визначенню білінгвізму чистого та змішаного типів, дискурсивний – виявленню вербального, наративного, прагматичного та лінгвокогнітивного компонентів ВМО.

5. ВМО може бути двох типів: з чистим білінгвізмом за умов досконалого володіння рідною мовою і сформованої концептуальної картини світу, притаманної представникам рідної лінгвокультури на етапі оволодіння іноземною мовою; зі змішаним білінгвізмом при неглибоких знаннях рідної мови і несформованій концептуальній картині світу представників відповідного етносу.

Отже, Анна Шевченко і Дженет Чарльз є ВМО з чистим білінгвізмом, а Марина Левицька – зі змішаним, проте в художньому дискурсі Анни Шевченко превалюють маркери української МО, Дженет Чарльз – американської, Марини Левицької – британської.

6. Дискурсивний аспект дослідження ВМО зумовлює вивчення її лінгвокогнітивного, наративного, прагматичного і вербального компонентів. Лінгвокогнітивний компонент об’єктивований наступними засобами вираження: стереотипами, когнітивними метафорами, пареміями; прагматичний – авторськими інтенціями пояснити причини історичних подій і соціальних явищ, прямими мовленнєвими актами в персонажному мовленні українців, росіян і непрямими – в репліках героїв, що за сюжетом є британцями або американцями; наративний – особливостями хронотопу і мотиву художнього твору, культурними пресупозиціями, фоновим фактажем; вербальний − онімами, безеквівалентною лексикою, варваризмами, лексикалізованими синтаксичними групами, інтерферемами, графонами для передачі мовлення персонажів українського і російського походження, колоквіалізмами, міжмовними паронімами і фоновою лексикою.

Переважна більшість із них належить до вербального компонента (70%), водночас не менш важливим є лінгвокогнітивний, наративний і прагматичний компоненти (30%).

7. Ідіосинкратичними рисами відзначається лише художнє мовлення Анни Шевченко, оскільки в її романі вжито міжмовні пароніми та фонову лексику. На відміну від художнього дискурсу згаданого вище автора, у творах Марини Левицької і Дженет Чарльз не знайдено засобів вираження ВМО, притаманних тільки одній з них.

Спільними ознаками для творчості Дженет Чарльз та Анни Шевченко (письменниць, які почали вивчати іноземну мову, коли в них була вже сформована концептуальна картина світу, характерна для представників рідної культури) є паремії та фоновий фактаж про проголошення незалежності України. Гомогенність таких засобів вираження ВМО, як концептуальні метафори УКРАЇНА – ЦЕ КОНТЕЙНЕР, ЖИТТЯ В УКРАЇНІ – ЦЕ БЕЗВИХІДЬ, УКРАЇНА – ЦЕ ПОГАНО, ЗАКОРДОН – ЦЕ ДОБРЕ, а також вербалізований стереотип "жінка повинна готувати", зумовлена схожістю жанрів романів Марини Левицької "A Short History of Tractors in Ukrainian" і Дженет Чарльз "Moonlight in Odessa".

Практичне значення одержаних результатів цього дослідження полягає у поглибленні положень лінгвоперсонології (розробка теорії ВМО), дискурсології (інтерпретація полікультурного дискурсу) та лінгвокультурології (вивчення лінгвокультурних стереотипів).

Результати дослідження можуть бути використані у викладанні таких навчальних дисциплін: "Лексикологія" ("Семасіологія"), "Стилістика англійської мови" ("Стилістична диференціація словникового складу мови"); у розробці спецкурсів із дискурсології, лінгвокультурології, лінгвоперсонології, типології та в лексикографічній практиці для укладання лінгвокультурологічних словників; а також на практичних заняттях з англійського усного та писемного мовлення.

Дисертація складається з переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаної літератури (403 позиції, з яких 36 – іноземними мовами), списку довідкової літератури (52 позиції) та списку джерел ілюстративного матеріалу (3 позиції). Повний обсяг дисертації – 211 сторінок, основний зміст викладено на 165 сторінках. Робота містить 1 рисунок і 3 таблиці.

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, визначено завдання, об’єкт, предмет, наукову новизну дисертації, методи дослідження, схарактеризовано фактичний матеріал, практичне значення одержаних результатів, указано форми їх апробації і структуру роботи.

У першому розділі "Теоретичні засади вивчення засобів вираження вторинної мовної особистості в англомовному художньому дискурсі" визначено ступінь розробки проблеми в сучасній лінгвістиці, лінгвокультурології, лінгвоперсонології, зокрема проаналізовано роботи, у яких досліджується МО і ВМО, зроблено їх критичний аналіз, запропоновано визначення ВМО як соціолінгвістичного явища, універсальної та текстової категорії, розкрито дискурсивний і лінгвоперсонологічний аспекти її інтерпретації.

У другому розділі "Методика дослідження засобів вираження вторинної мовної особистості в англомовному художньому дискурсі" обґрунтовано вибір лінгвоперсонології як напряму для здійснення дослідження ВМО; розроблено комплексну методику вивчення її засобів вираження із залученням методик етнолінгвістики, лінгвокультурології й теорії міжкультурної комунікації, визначено основні етапи її апробації та аргументовано їх ефективність.

У третьому розділі "Лінгвоперсонологічний аспект вторинної мовної особистості" здійснено типологізацію ВМО відповідно до рівня володіння рідною мовою та обґрунтовано приналежність Дженет Чарльз та Анни Шевченко до чистих білінгвів, а Марини Левицької – до змішаних білінгвів.

У четвертому розділі "Дискурсивний аспект вторинної мовної особистості" окреслено засоби вираження образу автора, що є ВМО, у сучасному англомовному художньому дискурсі. Для дослідження ВМО в дискурсивному аспекті необхідно розглянути чотири її компоненти: вербальний, наративний, прагматичний і лінгвокогнітивний. У висновках підбито підсумки роботи, викладено результати дослідженння й окреслено перспективи подальших наукових розробок.

Висновки

Художнє мовлення пиьменників відображає не лише індивідуально-авторське сприйняття дійсності, а й універсальні та національно-специфічні елементи, а отже, англомовний дискурс британських письменниць українського походження, а також американського автора, що проживала в Україні, являє собою симбіоз лінгвокультур, про що свідчать англомовні контексти з ішокультурним компонентом у їхніх романах.

Теоретико-методологічну основу дисертаційної роботи складає комплекс наукових праць з лінгвоперсонології (Я.О. Бондаренко, С.Г. Воркачев, Т.О. Золотаренко, С.Є. Ігнатьєва, Ю.М. Караулов, Т.В. Кочеткова, Н.О. Мамонтова, Л.І. Мацько, Л.Н. Метельська, Л.О. Науменко, В.П. Нерознак, Є.М. Санченко, Т.М. Снітко, О.Ю. Петрова, С.І. Потапенко, В.В. Прокопенко, Ю.Є. Прохоров, І.І. Сєрякова, Л.Л. Славова, С.К. Табурова, І.І. Халєєва, І.М. Хом’як, В.І. Шаховський), етнолінгвістики (Є. Бартмінський), лінгвокультурології (В.І. Карасик, В.В. Красних, В.Н. Маслова, Ю.С. Степанов, А. Wierzbicka), міжкультурної комунікації (С.Г. Тер-Мінасова), теорії білінгвізму (Л.В. Щерба, H. Kloss, G. Neuner, J. Pohl, M. Wauthion), дискурсології (Т.А. ван Дейк, С.П. Денисова).

Теоретико-методологічна концепція дисертаційного дослідження ґрунтується на таких положеннях:

1) у зв’язку з міждисциплінарним характером категорії ВМО її можна вивчати з позицій соціолінгвістики, лінгвоперсонології та дискурсології;

2) у соціолінгвістичній інтерпретації ВМО – це індивід з елементами вторинної картини світу;

3) у лінгвоперсонології це узагальнений образ білінгва, схарактеризованого на основі, як правило, мимовільного вираження його бікультурної свідомості в розмовному мовленні і навмисного – в художньому;

4) з точки зору дискурсивного підходу це текстова категорія, що передбачає образ автора або персонажа, носія кількох іноземних мов, у мовленні якого наявний іншокультурний елемент.

Для дослідження засобів вираження ВМО в англомовному художньому дискурсі було застосовано комлексну методику із залученням дискурс-аналізу, реалізованого в методиках мовленнєвих актів Дж. Серля і наративного аналізу; структурного − в методиці компонентного аналізу, дериваційного аналізу та аналізу словникових дефініцій; семантико-когнітивного − у методиці метафоричного моделювання; зіставного методу. Соціолінгвістичний підхід надав можливість виявити два типи ВМО − із чистим і змішаним білінгвізмом.

ВМО з чистим білінгвізмом має ґрунтовні знання рідної мови і сформовану концептуальну картину світу, притаманну представникам рідної лінгвокультури на етапі оволодіння іноземною мовою. ВМО зі змішаним білінгвізмом недосконало володіє рідною мовою, у його свідомості немає сформованої концептуальної картини світу, характерної для "своєї" лінгвокультури на етапі вивчення іноземної мови Установлено, що Анна Шевченко і Дженет Чарльз є ВМО з чистим білінгвізмом, оскільки вони спілкувалися рідними мовами на етапі залучення до "чужої" культури; Марина Левицька – ВМО зі змішаним білінгвізмом, зважаючи на її недосконале володіння українською мовою на етапі оволодіння англійською. Складниками ВМО є МО відповідно до мов, якими володіє індивід, та ступенем закріпленості відповідних лінгвокультурних стереотипів у його свідомості.

Дослідження художнього дискурсу показало, що Анну Шевченко і Марину Левицьку можна вивчати як симбіоз української, російської та британської МО, а Дженет Чарльз – американської, російської, української та єврейської МО. Дослідження ВМО в дискурсивній парадигмі дало змогу виокремити експліцитні засоби вираження, що представлені у вербальному компоненті; а також імпліцитні, які належать до наративного, прагматичного і лінгвокогнітивного компонента. Засобами вираження вербального компонента, найбільш доступного для лінгвістичного дослідження, є безеквівалентна лексика (19 %), лексикалізовані синтаксичні групи (15 %), варваризми (12,7 %), інтерфереми (12,3 %), графони (7,3 %), колоквіалізми (6 %), міжмовні пароніми (0,6 %), фонова лексика (0,3 %).

На імліцитні маркери припадає 30%, до яких належать засоби вираження наративного компонента, зокрема хронотоп і мотив художнього твору, культурні пресупозиції та інтертекстуальні зв’язки; прагматичного − авторські інтенції, прямі та непрямі мовленнєві акти в персонажному мовленні; лінгвокогнітивного − стереотипи, когнітивні метафори, паремії. У результаті зіставлення засобів вираження ВМО в англомовному дискурсі Анни Шевченко, Дженет Чарльз і Марини Левицької з’ясовано, що спільним для них є використання фонового фактажу про важливі події в історії України, непрямих мовленнєвих актів у персонажному мовленні англійців та американців, прямих мовленнєвих актів, зокрема директивів – у репліках героїв, що є українцями і росіянами за сюжетом романів; а також графонів, безеквівалентної лексики, варваризмів, онімів, лексикалізованих синтаксичних груп.

Окремі спільні ознаки встановлено в художньому мовленні Дженет Чарльз та Анни Шевченко, адже вони обидві належать до ВМО з чистим білінгвізмом. В їхніх романах вжито паремії та фоновий фактаж про проголошення незалежності України. Однакові засоби вираження ВМО виявлено в романах Марини Левицької та Дженет Чарльз, а саме: концептуальні метафори і вербалізовані стереотипи. Це зумовлено схожістю жанру їхніх художніх творів. Ідіосинкратичні елементи виокремлено лише в художньому дискурсі Анни Шевченко, який відзначається вживанням міжмовних паронімів та фонової лексики, що є проявом лінгвістичної освіти автора. Зіставивши засоби вираження британської, американської, російської та української МО письменниць, можна зробити висновок, що в художньому дискурсі Анни Шевченко превалюють маркери української МО, Дженет Чарльз – американської, Марини Левицької – британської.

Домінування зазначених вище засобів вираження МО зумовлене типом ВМО, оскільки у ВМО з чистим білінгвізмом превалює первинна МО, а у ВМО зі змішаним білінгвізмом – МО, набуті в результаті вивчення іноземних мов. Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у дослідженні ВМО у ґендерному аспекті, зокрема порівнянні ВМО жінок і чоловіків, які володіють англійською та українською мовами; поглибленні вивчення слов’янської МО як симбіозу пострадянської, сучасної російської та української МО; порівнянні британських, американських, канадських, австралійських, новозеландських білінгвів, що володіють англійською та українською мовами.

Список використаних джерел

1. Алефиренко Н. Ф. Вербализация концепта и смысловая синеогетика языкового знака / Н. Ф. Алефиренко // Проблемы вербализации концептов в семантике языка и текста: материалы междунар. симпозиум: [в 2 ч.]. - Волгоград: Перемена, 2003. - Ч. 1. - С. 3-13.

2. Алефиренко Н. Ф. Спорные проблемы семантики / Николай Федорович Алефиренко. - М.: Гнозис, 2005. - 326 с.

3. Алимов В. В. Интерференция в переводе (на материале профессионально ориентированной межкультурной коммуникации и перевода в сфере профессиональной коммуникации): [учеб. пособие] / Вячеслав Вячеславович Алимов. - М.: Эдиториал УРСС, 2005. - 232 с.

4. Анафієва Е. Р. Проблеми двомовності і багатомовності в умовах нової мовної ситуації / Е. Р. Анафієва // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка: [зб. наук. праць]. - 2010. - № 89 (2). - С. 135-139.

5. Аникин Д. В. Исследование языковой личности составителя "Повести временных лет": дис. … кандидата филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / Денис Владимирович Аникин. - Барнаул, 2004. - 205 с.

6. Аниськина Н. В. Языковая личность современного старшеклассника: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / Н. В. Аниськина. - Ярославль, 2011. - 28 с.

7. Ануфрієва Н. Д. Мовна інтерференція в юридичному підстилі українського ділового мовлення: лексико-граматичний аспект / Н. Д. Ануфрієва // Одеський лiнгвістичний вiсник. - 2014. - №3. - С. 19-24.

8. Арутюнова Н. Д. Типы языковых значений. Оценка. Событие. Факт / Нина Давидовна Арутюнова. - М.: Наука, 1988. - 341 с.

9. Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс / Н. Д. Арутюнова // Теория метафоры. - М.: Прогресс, 1990. - С. 5-32.

6. Арутюнова Н. Д. Прагматика и проблемы интенсиональности. От редактора // Логический анализ языка: Избранное 1988–1995 / [под ред. Н. Д. Арутюновой, Н. Ф. Спиридоновой]. - М.: Индрик, 2003. - С. 85-86.

10. Ахманова О. С. Очерки по общей и русской лексикологии / Ольга Сергеевна Ахманова. - [3-е изд., стереотип.] - М.: Книжный дом "Либроком", 2009. - 296 с.

11. Бабурина К. Б. Этнолингвистический аспект в исторической лексикографии / К. Б. Бабурина // Вопросы языкознания. - 1997. - № 3. - С. 48-52.

12. Бардина Н. В. Языковая гармония сознания / Наталья Васильевна Бардина. - Одесса: Астропринт, 1997. - 271 с.

13. Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика / Ролан Барт. - М.: Прогресс, 1989. - 616 с.

14. Бартминьский Е. Языковой образ мира: очерки по этнолингвистике / Ежи Бартминьский; [пер. с пол.]. - М.: Индрик, 2005. - 528 с.

15. Бахтикиреева У. М. Художественный билингвизм и особенности русского художественного текста писателя-билингва: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / У. М. Бахтикиреева. - Москва, 2005. - 387 с.

16. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: [підручник] / Флорій Сергійович Бацевич. - К.: Академія, 2004. - 344 с.

17. Башкова И. В. Изучение языковой личности в современной российской лингвистике / Ирина Венадьевна Башкова. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2011. - 472 с.

18. Башкова И. В. Слово "женщина" в дискурсе В. П. Астафьева / И. В. Башкова // Вестник Томского государственного педагогического университета. - Томск: Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2014. - № 10 (151). - С. 123-128.

19. Безугла Л. Р. Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Л. Р. Безугла. - К., 2009. - 28 с.

20. Безугла Л. Р. До питання розмежування прагматики, стилістики та прагмастилістики / Л. Р. Безугла // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. - 2014. - № 1102. - Вип. 77. - С. 7-9.

21. Бєлєхова Л. I. Глосарiй з когнiтивноï поетики: [наук.-метод. посiбник] / Лариса Іванівна Бєлєхова. - Херсон: Айлант, 2004. - 124 с.

22. Бєлєхова Л. І. Словесний поетичний образ у концептуальній поезії (на матеріалі текстів американської, української та російської поезії) / Л.І. Бєлєхова // Філологічні трактати. - Суми, 2009. - Т. 1, № 2. - С. 57-69.

23. Бєлова А. Д. Поняття "стиль", "жанр", "дискурс", "текст" у сучасній лінгвістиці / А. Д. Бєлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Іноземна філологія. - 2002. - Вип. 32. - С. 11-14.

24. Белова А. Д. Лингвориторический анализ идиолекта / А. Д. Белова // Вісник Харківського національного університету. Серія: Романо-германська філологія. - 2000. - № 471. - С. 123-130.

25. Белова А. Д. Дискурс Тетчеризма (на материале речей Маргарет Тетчер 1968 – 1996) / А. Д. Белова // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. - 2000. - № 471. - С. 22-29.

26. Белянин В. П. Психолингвистика / Валерий Павлович Белянин. - М.: Флинта, 2003. - 232 с.

27. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений / Эрик Берн. - М.: Эксмо, 2011. - 352 с.

28. Библер В. С. О логической ответственности за понятие "диалог культур" / В. С. Библер // АРХЭ: Ежегодник культурологического семинара. - 1996. - Вып. 2. - С. 125-144.

29. Богин Г. И. Уровни и компоненты речевой способности человека / Георгий Исаевич Богин. - Калинин: КГУ, 1975. - 106 с.

30. Богин Г. И. Языковая личность школьника как формат для определения успешности его филологической підготовки [Электронный ресурс]: книга для методиста и учителя. Ч. 1 / Г. И. Богин // Hermeneutics in Russia. - 1999. - Vol. 3. - № 1. - Режим доступа: http://www.tversu.ru/ Science/Hermeneutics/ index.html.

31. Богин Г. И. Обретение способности понимать: Введение в филологическую герменевтику / Георгий Исаевич Богин. - М.: Психология и Бизнес ОнЛайн, 2001. - 516 c.

32. Бодик О. П. Сучасна українська літературна мова / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 416 с.

33. Боднарчук Т. Моделі білінгвальної освіти у теорії та досвіді діяльності сучасної школи / Т. В. Боднарчук // Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. - 2007. - Вип. 22. - С. 212-219.

34. Божко Г. П. Речевые тактики в репертуаре русской языковой личности (на материале коммуникативной ситуации "примирение"): дис. … кандидата филол. наук: спец. 10.02.02 "Русский язык" / Галина Павловна Божко. - К., 2003. - 178 c.

35. Болдырев Н. Н. Антропоцентричность языка с позиций разных культур / Н. Н. Болдырев // Филология и культура: материалы ІІІ междунар. науч. конф., (Тамбов, 2001). - Тамбов: Тамбовский гос. ун-т, 2001. - Ч. 1. - С. 15-20.

36. Болотнова Н. С. Об изучении ассоциативно-смысловых полей слов в художественном тексте / Н. С. Болотнова // Русистика: Лингвистическая парадигма конца XX века: [сб. статей в честь профессора С. Г. Ильенко]. - СПб, 1998. - № 2. - С. 242-247.

37. Бондаренко Я. О. Дискурс акцентуйованих мовних особистостей: комунікативно-когнітивний аспект (на матеріалі персонажного мовлення в сучасній американській художній прозі): дис. … кандидата філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Бондаренко Яна Олексіївна. - К., 2002. - 248 с.

38. Боровська Л. О. Філософський аналіз стереотипів людської діяльності в культурно-екологічному контексті: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.09 "Філософія науки" / Л.О. Боровська. - К., 1998. - 15 с.

39. Борухов Б. Л. "Зеркальная" метафора в истории культуры / Б. Л. Борухов // Логический анализ языка. Культурные концепты. - М.: Индрик, 1999. - С. 109-117.

40. Бурбело В. Б. Художній дискурс в історії французької мови та культури 9-18 ст.: дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: спец. 10.02.05 "Романські мови" / Валентина Броніславівна Бурбело. - К, 1999. - 414 с.

41. Вайнрайх У. Одноязычие и многоязычие / У. Вайнрайх // Новое в лингвистике. - М., 1972. - Вып. VI: Языковые контакты. - С. 26-31.

42. Вайнрайх У. Языковые контакты: состояние и проблемы исследования / Уриель Вайнрайх. - К.: Вища школа, 1979. - 264 с.

43. Вайсгербер Й. Л. Родной язык и формирование духа / Йохан Лео Вайсгербер. - М.: Едиториал УРСС, 2004. - 232 с.

44. Варнавских Н. В. Типологические черты речевого поведения русско- и англоговорящих адвокатов: Прагмалингвистический подход: дис.... кандидата филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка", 10.02.20 "Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание" / Варнавских Нинель Владимировна. - Ростов н/Д, 2004. - 141 c.

45. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание / Анна Вежбицкая. - М.: Русские словари, 1997. - 296 с.

46. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / Анна Вежбицкая. - М.: Языки русской культуры, 1999. - 780 с.

47. Венгер І. Я. Мовна особистість телевізійної ведучої Анни Безулик / І. Я. Венгер // Теле- та радіожурналістика. - 2010. - № 9. - Ч. 2. - C. 183-188.

48. Вендина Т. И. Словообразование и “сокрытые смыслы” языка культуры / Т. И. Вендина // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2001. - № 2. - С. 14-32.

49. Вепрева И. Т. Метаязыковая рефлексия в фукнционально-типологическом освещении (на материале высказываний рефлексивов 1991-2002 гг): дис.... учен. степени доктора филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / Вепрева Ирина Трофимовна. - Екатеринбург, 2002. - 372 с.

50. Верещагин Е. М. Психологическая и методическая характеристика двуязычия / Евгений Михайлович Верещагин. - М.: Изд-во МГУ, 1969. - 159 с.

51. Верещагин Е. М. Состав семейства учебных лингвострановедческих словарей: ономастический словарь / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров // Актуальные проблемы учебной лексикографии: [сб. статей]. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1977. - С. 118-135.

52. Верещагин Е. М. Язык и культура: Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного / Е. М. Верещагин, В. Г. Костомаров. - М.: Русский язык, 1990. - 246 с.

53. Виноградов В. В. О художественной прозе / Виктор Владимирович Виноградов. - М.: Наука, 1930. - 186 с.

54. Виноградов В. В. О языке художественной литературы / Виктор Владимирович Виноградов. - М.: Гослитиздат, 1959. - 656 с.

55. Виноградов В. В. Лексические вопросы перевода художественной прозы / Виктор Владимирович Виноградов. - М.: Изд-во МГУ, 1978. - 172 с.

56. Виноградов В. В. О языке художественной прозы / Виктор Владимирович Виноградов. - М.: Наука, 1980. - 360 с.

57. Виноградов В. В. История слов / Российская академия наук. Отделение литературы и языка: Научный совет "Русский язык". Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН / Отв. ред. академик РАН Н. Ю. Шведова. - М., 1999. - 1138 с.

58. Винокур Т. Г. Речевой портрет современного человека / Т. Г. Винокур // Человек в системе наук / отв. ред. И. Т. Фролов. - М.: Наука, 1989. - С. 361-370.

59. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / Людвиґ Витґенштайн. - М.: Наука, 1958. - 133 с.

60. Витгенштейн Л. Философские работы / Людвиґ Витґенштайн. - М.: Гнозис, 1994. - Ч. 1. - 612 с.

61. Власенко В. В. Языковая личность Леси Украинки в эпистолярном дискурсе / В. В. Власенко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. Серия: Филология. Социальные коммуникации. - 2012. - Т. 25 (64). - № 1, Ч. 2. - С. 349-354.

62. Вознесенська О. Л. Соціально-психологічні стереотипи сприймання портретних зображень політично активних суб’єктів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.05 "Соціальна психологія; психологія соціальної роботи" / О. Л. Вознесенська; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. - К., 1999. - 20 с.

63. Войченко В. М. Фрагмент речевого портрета современной русскоязычной женщины: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / В. М. Войченко. - Иваново, 2012. - 28 с.

64. Волкова Н. А. Языковая личность в диалектном пространстве / Н. А. Волкова // Žmogus ir Žodis. 3. - Vilnius: Vilniaus pedagoginis universitetas, 2010. - Vol. 12. - S. 55-59.

65. Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт / С. Г. Воркачев // Филологические науки. - 2001. - № 1. - С. 64-72.

66. Воркачев С. Г. Концепт как "зонтиковый термин" / С. Г. Воркачев // Язык, сознание, коммуникация. - М., 2003. - Вып. 24. - С. 5-12.

67. Воробьева О. П. Реализация коммуникативных прав адресата художественного текста как показатель изменений языковой картины мира (на материале оригинала и переводов "Беовульфа") / О. П. Воробьева // Лінгвістичні дослідження: [зб. наук. пр.]. - Харків, 1992. - № 2. - С. 132-138.

68. Воробьева О. П. Текстовые категории и фактор адресата / Ольга Петровна Воробьева. - К.: Вища школа, 1993. - 200 с.

69. Ворожцова О. А. Лингвистическое исследование прецедентных феноменов в дискурсе российских и американских президентских выборов 2004 года: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.20 "Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание" / О. А. Ворожцова. - Екатеринбург, 2007. - 23 c.

70. Воронін Д. І. "Ми" та "Вони": від моделі простору до моделювання структурної взаємодії / Д. І. Воронін // Мовознавство. - 2003. - № 5. - С. 50-55.

71. Выготский Л. С. Мышление и речь / Лев Семенович Выготский. - М.: Лабиринт, 2001. - 368 с.

72. Гайдукова В. К вопросу о логическом анализе язика / В. Гайдукова // Русский язык. - 2000. - № 15/45. - С. 40-45.

73. Галай О. Б. Джерела і особи творення урбанонімів / О. Б. Галай // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. - 2009. - № 13. - С. 33-37.

74. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / Илья Романович Гальперин. - М.: Наука, 1981. - 139 с.

75. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. - М.: Изд. центр "Академия", 2006. - 336 с.

76. Герд А. С. Введение в этнолингвистику / Александр Сергеевич Герд. - [2-е изд., исправл.]. - СПб.: Изд-во СПб. ун-та, 2005. - 457 с.

77. Герман И. А. Речевая деятельность как самоорганизующаяся система: к становлению лингвосинергетической парадигмы: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / И. А. Герман. - Барнаул, 1999. - 22 с.

78. Гиндин С. И. Внутренняя организация текста (элементы теории и семантический анализ): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык"/ С. И. Гиндин. - М., 1973. - 20 с.

79. Гнатенко П. И. Этнические установки и этнические стереотипы / Петр Иванович Гнатенко. - Днепропетровск: ДГУ, 1995. - 200 с.

80. Голикова Т. А. Стереотип как этнически и культурологически обусловленный компонент менталитета / Т. А. Голикова // Мир языка и межкультурная коммуникация: материалы междунар. науч.-практ. конф., (Барнаул, 16-17 мая 2001 г.). - Барнаул: Изд-во БГПУ, 2001. - Ч. 1. - С. 80-87.

81. Голубева И. В. Штрихи к речевому портрету Н. Берберовой (на материале синтаксиса автобиографии "Курсив мой") / И. В. Голубева // Речь. Речевая деятельность. Текст. - Таганрог, 2000. - С. 27-31.

82. Гордеева М. Н. Речевой портрет и способы его описания / М. Н. Гордеева // Лингвостилистические и лингводидактические проблемы коммуникации. - 2008. - № 6. - С. 89-101.

83. Горелов И. Н. Основы психолингвисики: [учебное пособие] / И. Н. Горелов, К. Ф. Седов. - М.: Лабиринт, 2005. - 320 с.

84. Горицька Ю. В. Дослідження вторинної мовної особистості в сучасній лінгвістиці / Ю. В. Горицька // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Семенюк О.А.]. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. - Вип. 105 (2). - С. 434-438.

85. Горицька Ю. В. Співвідношення семантичного змісту термінів індивідуальний стиль, ідіостиль, ідіолект / Ю. В. Горицька // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 21-23 берез. 2012 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. - С. 61-63.

86. Горицька Ю. В. Міждисциплінарний характер категорії мовна особистість / Ю. В. Горицька // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: [зб. наук. пр.] / [гол. ред. І. Д. Пасічник]. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2013. - Вип. 33. - С. 40-43.

87. Горицька Ю. В. Засоби вираження вторинної мовної особистості в англомовному художньому дискурсі / Ю. В. Горицька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство: [наук. журнал] / [відп. ред. Н. О. Данилюк]. - Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - № 18 (267). - С. 157-161.

88. Горицкая Ю. В. Лингвоперсонология: обзор методов и методик / Ю. В. Горицкая // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Філологічні науки: [зб. наук. пр.] / [відп. ред. Л. М. Марчук]. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2013. - Вип. 33. - С. 92-94.

89. Горицкая Ю. В. Определения вторичной языковой личности в лингводидактике, лингвистике и теории межкультурной коммуникации / Ю. В. Горицкая // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологи: материалы XVIII междунар. заочной науч.-практ. конф., (Москва, 12 декабря 2013 г.). - М.: Междунар. центр науки и образования, 2013. - С. 120-123.

90. Горицька Ю. В. Засоби вираження прагматичного рівня вторинної мовної особистості в художньому дискурсі / Ю. В. Горицька // Studia methodologica / Volodymyr Hnatyuk National Pedagogic University of Ternopil. - Ternopil: TNPU, 2014. - Issue 37: Narrative pragmatics. - С. 44-48.

91. Горицька Ю. В. Лінгвокогнітивний рівень вторинної мовної особистості (на матеріалі романів сучасних британських письменниць) / Ю. В. Горицька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія: [зб. наук. пр.]. - Одеса, 2014. - № 8, Т. 2. - С. 239-242.

92. Горицкая Ю. В. Методологические основы изучения категории вторичная языковая личность / Ю. В. Горицкая // Вестник Челябинского государственного университета. Серия: Филология. Искусствоведение. - Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2014. - №7 (336). - С. 152-154.

93. Горицька Ю. В. Співвідношення семантичного змісту термінів: комунікативний, мовний і мовленнєвий паспорт / Ю. В. Горицька // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 3-5 квіт. 2013 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. - С. 69-71.

94. Горицька Ю. В. Лінгвокультурологічні особливості творів англомовних письменників українського походження / Ю. В. Горицька // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 19-21 берез. 2014 р.) / Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. - С. 85-86.

95. Грек Л. В. Інтертекстуальність як проблема перекладу (на матеріалі англомовних перекладів української постмодерністської прози): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.16 "Перекладознавство" / Л. В. Грек. - К., 2006. - 16 с.

96. Григорьев В. П. Поэтика слова / Григорьев Виктор Петрович. - М.: Наука, 1979. - 343 с.

97. Григорьев В. П. Грамматика идиостиля: Велимир Хлебников / Григорьев Виктор Петрович. - М.: Наука, 1983. - 223 с.

98. Григорьев И. Н. Литературный билингвизм В. Набокова: синтаксическая интерференция в англоязычных произведениях писателя: дис.... кандидита филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / Илья Николаевич Григорьев. - Пермь, 2005. - 285 с.

99. Гринюк О. С. Афіксальні віддієслівні іменники на позначеня дії у сучасній німецькій мові: семантика, парадигматика та синтагматика: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови"/ О. С. Гринюк. - Донецьк, 2010. - 20 с.

100. Гудков Д. Б. Прецедентная ситуация и способы ее актуализации / Д. Б. Гудков // Язык, сознание, коммуникация. - 2000. - № 11. - С. 40-46.

101. Гумбольдт В. фон. Язык и философия духа / Вильгельм фон Гумбольдт. - М.: Прогресс, 1985. - 452 с.

102. Гутик О. Анна Шевченко: "Україна для британців перестала бути "територією" і стала "країною" [Електронний ресурс] / О. Гутик // Високий замок: щоденна газета. - 02.10.2014. - Режим доступу до газети: http://www.wz.lviv.ua/interview/128746.

103. Дейк Т. А. ван. Стратегии понимания связного текста. / Т. А. ван Дейк, В. Кинч // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Радуга, 1988. - Вып. 23: Когнитивные аспекты языка. - С. 153-211.

104. Дейк Т. А. ван. Язык, познание, коммуникация / Тен Адрианус ван Дейк. - М.: Прогресс, 1989. - 312 с.

105. Дейк Т. А. ван. Дискурс и власть / Тен Адрианус ван Дейк. - М.: Либроком, 2013. - 344 с.

106. Денисова С. П. Дискурс у сучасних комунікаційних системах / С. П. Денисова // Дискурс у комунікаційних системах: [зб. наук. пр.]. - К.: КиМУ, 2004. - С. 5-14.

107. Денисова С. П. Глобалізми та їх адаптація в східнослов’янських мовах / С. П. Денисова // Мовні і концептуальні картини світу: [зб. наук. пр.]. - К.: Вид.-поліграф. центр "Київський університет", 2007. - С. 220-226.

108. Денисова С. П. Співвідношення семантичного обсягу лінгвістичних термінів дискурс-аналіз, дискурсивний аналіз та аналіз дискурсу / С. П. Денисова // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: Філологічні науки. - Кам’янець-Подільський: ПП "Медобори-2006", 2011. - Вип. 26. - С. 72-75.

109. Десятерик Д. Марина Левицька: Мої книжки більше глузують з британців, аніж з українців [Електронний ресурс] / Д. Десятерик // День: щоденна всеукраїнська газета. - 2011. - № 190. - Режим доступу до газети: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ukrayinci-chitayte/marina-levicka-moyi-knizhki-bilshe- gluzuyut-z-britanciv-anizh-z.

110. Диброва Е. И. Коммуникативно-когнитивная модель текстопорождепия / Диброва Е. И. // Семантика языковых единиц: доклады V Междунар. конф. - М., 1996. - С. 130-136.

111. Должикова Т. І. Мовна особистість Пантелеймона Куліша: дис. … кандидата філол. наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / Должикова Тетяна Іванівна. - Луганськ, 2003. - 184 с.

112. Дороз В. Ф. Вторинна мовна особистість - реалія сьогодення / В. Ф. Дороз // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. - 2010. - № 22 (209), Ч. 2. - С. 5-11.

113. Дридзе Т. М. Социальная коммуникация и культура в экоантропоцентрической парадигме / Т. М. Дридзе // В контексте конфликтологии. - Вып 1. - М., 1997. - С. 74–84.

114. Дроздовський Д. "Трактори" з невдалої історії не по-українськи [Електронний ресурс] / Д. Дроздовський // Всесвіт: Український журнал іноземної літератури. - Режим доступу: http://www.vsesvit-journal.com/index.php?option= com_content&task=view&id=179&Itemid=41.

115. Дружинина В. В. Лингвориторическая парадигма идиостиля как выражение менталитета языковой личности ученого / В. В. Дружинина, А. А Ворожбитова. - Сочи: РИО СГУ ТиКД, 2005. - 152 с.

116. Дуда Н. М. Білінгвізм як фактор формування мовної особистості [Електронний ресурс] / Н. М. Дуда // Гуманізм та освіта: зб. матеріалів VIII міжнар. наук.-практ. конф., (м. Вінниця, 19-21 верес. 2006 р.) / Акад. пед. наук України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Ун-т Євлє (Швеція); [редкол.: Б. І. Мокін та ін.]. - Вінниця: Універсум-Вінниця, 2006. - Режим доступу: http://conf.vntu.edu.ua/ humed/2006/txt/06dnmfmo.php.

117. Елисеева В. В. Лексикология английского языка / Варвара Владимировна Елисеева. - СПб: СПбГУ, 2003. - 46 с.

118. Ерофеева Л. А. Метафорические репрезентации доминантных концептов в поэтическолй картине мира Р. М. Рильке: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Л. А. Ерофеева. - Саратов, 2007. - 23 с.

119. Ерофеева Т. И. Дифференциация речевой продукции по полу говорящего / Т. И. Ерофеева, Ж. С. Загоруйко // Гендер: язык, культура, коммуникация. - М.: Изд-во МГЛУ, 1999. - С. 48-49.

120. Єфімов Л. П. Стилістика англійської мови і дискурсивний аналіз / Л. П. Єфімов. - Вінниця: Нова книга, 2004. - 240 с.

121. Жинкин Н. И. Речь как проводник информации / Николай Иванович Жинкин. - М.: Наука, 1982. - 159 с.

122. Жлуктенко Ю. А. Лингвистические аспекты двуязычия / Юрий Алексеевич Жлуктенко. - К: Вища школа, 1974. - 142с.

123. Жуков Г. К. Воспоминания и размышления: [в 2 т.] / Георгий Константинович Жуков. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2002. - Т. 1. - 415 с.

124. Жукова И. Н. Словарь терминов межкультурной коммуникации / И. Н. Жукова. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. - 632 с.

125. Жура В. В. Эмоциональный дейксис в вербальном поведении английской языковой личности (на материале англоязычной художественной литературы): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.04. "Германские языки" / В. В. Жура. - Волгоград, 2000. - 22 с.

126. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва]. - К.: Ленвіт, 2003. - 273 с.

127. Загнітко А. П. Кваліфікаційні та класифікаційні ознаки білінгвізму: аспекти, різновиди, методи / А. П. Загнітко // Лінгвістичні студії. - 2013. - № 26. - С. 209-219.

128. Закон Республики Беларусь "О высшем образовании" от 16.07.2008 № 413 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.bsuir.by/m/ 12_100229_1_56879.rtf.

129. Закон України "Про вищу освіту" від 01.07.2014 р. № 1556-VII / Верховна Рада України // Голос України. - 2014. - № 148 (5898). - С. 6.

130. Засєкіна Л. В. Мовна особистість у сучасному соціальному просторі / Л. В. Засєкіна // Соціальна психологія. - 2007. - № 5 (25). - С. 82-90.

131. Застровська C. О. Загальне поняття мовної особистості / C. О. Застровська // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Мовознавство: [в 2 ч.]. - 2011. - № 6,Ч. 1. - С. 159-163.

132. Захаренко И. В. Прецедентные высказывания и их функционирование в тексте / И. В. Захаренко // Лингвокогнитивные проблемы межкультурной коммуникации: [сб. ст.]. - М., 1997. - С. 92-99.

133. Земская Е. А. Язык русского зарубежья: итоги и перспективы исследования / Е. А. Земская // Русский язык в научном освещении. - 2001. - № 1. - С. 114-131.

134. Зернецкий П. В. Речевое общение на английском языке / Павел Васильевич Зернецкий. - К.: Либідь, 1992. - 143 с.

135. Зернецкий П. В. Коммуникативные стратегии: классификационный аспект / П. В. Зернецкий // Методология исследования политического дискурса: Актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов: [сб. науч. трудов]. - 1998. - № 1. - С. 194-198.

136. Зернецький П. В. Типові та особистісні риси дискурс-портрету британських політичних діячів / П. В. Зернецький // Магістеріум: [зб. наук. пр.]. - 2009. - № 37. - С. 37-42.

137. Зимняя И. А. Психологические аспекты обучения говорению на английском языке / Ирина Алексеевна Зимняя. - М.: Просвещение, 1987. - 159 с.

138. Зимняя И. А. Лингвопсихология речевой деятельности / Ирина Алексеевна Зимняя. - М.: Моск. психол.-соц. ин-т, 2001. - 432 с.

139. Зірка В. В. Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: спец.10.02.02 "Російська мова" / Зірка Віра Василівна. - К., 2005. - 32 с.

140. Зограф Г. А. Многоязычие / Г. А. Зограф // Лингвистический энциклопедический словарь. - М.: Советская энциклопедия, 1990. - С. 303.

141. Золотаренко Т. О. Репрезентація інвективної поведінки мовця в конфліктному дискурсі (на матеріалі романів Стівена Кінга): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філ. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Т. О. Золотаренко. - К., 2015. - 20 с.

142. Золян С. Т. От описания идиолекта - к грамматике идиостиля (на материале поэзии Л. Мартынова) / С. Т. Золян // Язык русской поэзии XX века: [сб. науч. трудов]. - М., 1989. - С. 238-259.

143. Иванов А. О. Безэквивалентная лексика / Александр Олегович Иванов. - М.: Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2006. - 192 с.

144. Иванова Л. П. Методы лингвистических исследований / Людмила Петровна Иванова. - К.: ИСИО, 1995. - 87 с.

145. Иванова Л. П. Отображение языковой картины мира автора в художественном тексте (на материале А. С. Пушкина "Евгений Онегин"): [учеб. пособие к спецкурсу] / Людмила Петровна Иванова. - [2-е изд., доп.]. - К.: Освита Украины, 2006. - 140 с.

146. Иванова С. В. Лингвокультурологический аспект исследования языковых единиц: дис. … доктора филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / Иванова Светлана Викторовна. - Уфа, 2003. - 364 с.

147. Иванова С. В. Лингвокультурология и лингвокогнитология: Сопряжение парадигм / Светлана Викторовна Иванова. - Уфа: Изд-во БашГУ, 2004. - 150 с.

148. Иванцова Е. В. Феномен диалектной языковой личности / Е. В. Иванцова. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2002. - 312 с.

149. Иванцова Е. В. Проблемы формирования методологических основ лингвоперсонологии / Е. В. Иванцова // Вестник Томского государственного университетата. Серия: Филология. - 2008. - № 3. - С. 27-43.

150. Іваськевич М. О. Сучасні підходи до вивчення авторського ідіолекту та ідіостилю / М. О. Іваськевич // Гуманітарний вісник. Серія: іноземна філологія: [зб. наук. пр.]. - 2007. - № 11, Т. 2. - С. 360-364.

151. Ігнатьєва С. Є. Елітарна мовна особистість у синтаксичній репрезентації щоденникового дискурсу / С. Є. Ігнатьєва // Філологічні студії. - 2013. - № 9, Ч. 2. - С. 246-457.

152. Интернет-пространство: речевой портрет пользователя: [кол. монография] / под ред. Т. И. Поповой. - СПб.: Эйдос, 2012. - 624 с.

153. Иссерс О. С. Коммуникативный портрет языковой личности (на примере писем Сергея Довлатова) / О. С. Иссерс // Русистика сегодня. - 2000. - № 1-4. - С. 63-75.

154. Ишкова Т. Н. Концепт языковой личности в английском языке в сопоставлении с русским языком (на примере анализа вариантов переводов пьесы Б. Шоу "Пигмалион"): дис.... кандидата филол. наук: спец. 10.02.20 "Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание" / Ишкова Татьяна Николаевна. - Омск, 2002. - 154 с.

155. Калинкин В. М. Поэтика онима / Валерий Михайлович Калинкин. - Донецк: Юго-Восток, 1999. - 409 c.

156. Каменская О. Л. Вторичная языковая личность - методологическая основа межкультурной парадигмы в лингводидактике / О. Л. Каменская // Актуальные проблемы постдипломного профессионального лингвистического образования: [сб. науч. тр.]. / МГЛУ. - М., 1998. - Вып. 440. - С. 30-35.

157. Карасик В. И. Культурные доминанты в языке / В. И. Карасик // Языковая личность: культурные концепты: [сб. науч. тр.] / Волгоградский гос. пед. ун-т, ПМПУ. - Волгоград-Архангельск: Перемена, 1996. - С. 3-16.

158. Карасик В. И. О категориях дискурса / В. И. Карасик // Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты: [сб. науч. тр.]. - Перемена, 1998. - С. 185-197.

159. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс / Владимир Ильич Карасик. - Волгоград: Перемена, 2002. - 477 с.

160. Караулов Ю. Н. Лингвистическое конструирование и тезаурус литературного языка / Юрий Николаевич Караулов. - М.: Наука, 1981. - 367 с.

161. Караулов Ю. Н. Русский ассоциативный словарь как новый лингвистический источник и инструмент анализа языковой способности / Юрий Николаевич Караулов // Русский ассоциативный словарь. - М.: Русский язык, 1994. - Кн. 1: Прямой словарь: от стимула к реакции. - С. 190-218.

162. Караулов Ю. Н. Что же такое "языковая личность"? Этническое и языковое в самосознании / Караулов Юрий Николаевич. - М.: ТОО ФИАНфонд, 1995. - 264 с.

163. Караулов Ю. Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть / Караулов Юрий Николаевич. - М.: ИРЯ РАН, 1999. - 180 с.

164. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность / Караулов Юрий Николаевич. - М.: Изд-во ЛКИ, 2010. - 264 с.

165. Каращук П. М. Словообразование английского языка / П. М. Каращук. - М.: Высшая школа, 1977. - 304 с.

166. Карп’юк О. Портфоліо для всіх і кожного: Структура та зміст ЄМП та визначення шляхів впровадження ЄМП в практику іншомовного навчання в середній школі / О. Карп’юк // Іноземні мови в навчальних закладах. - К.: СМП "Аверс", 2008. - № 5/6. - С.18-59.

167. Катермина В. В. Языковая личность А. С. Пушкина: проявления в номинации персонажей / В. В. Катермина // Поэтика русской литературы (Пушкинская эпоха. Серебряный век). - Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 1999. - С. 43-53.

168. Катермина В. В. Номинация-обращение как проявление национально-культурных особенностей языковой личности (на материале произведений Н. В. Гоголя и Ч. Диккенса) / В. В. Катермина // Сфера языка и прагматика речевого общения: [междунар. сб. науч. тр.]. - Краснодар: КубГУ, 2002. - Т. 1. - С. 251-256.

169. Квеселевич Д. І. До питання про інтеграцію словосполучень в складне слово (на матеріалі англійської мови) / Д. І. Квеселевич. - Мовознавство. - 1981. - № 1. - С. 60-65.

170. Квеселевич Д. И. Интеграция словосочетания в современном английском языке / Дмитрий Иванович Квеселевич. - К.: Высшая школа, 1983. - 84 с.

171. Килунина И. М. Речевой портрет семьи Килуниных: лексический срез / И. М. Килунина, О. Е. Соловьева // Проблемы лингвистического краеведения. - Пермь, 2002. - С. 128-132.

172. Киреева Е. С. Концепция множественной структуры личности (субъектный модус в речевом поведении) / Е. С. Киреева // Язык, сознание, коммуникация: [сб. ст.] / Ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. - М.: Диалог-МГУ, 1999. - № 7. - С. 4-12.

173. Кирчанів М. В. Ameryka & Україна: література і ідентичність [Електронний ресурс] / Максим Валерійович Кичанів. - Вороніж, 2010. - 162 с. - Режим доступу: http://ejournals.pp.net.ua.

174. Киуру К. В. Кросс-гендерная коммуникация как межкультурная / К. В. Киуру // Межкультурные коммуникации: [сб. науч. тр.]. - Челябинск: Челябинский госуниверситет, 2002. - С. 48-52.

175. Комарова З. И. Методология, метод, методика и технология научных исследований в лингвистике: [учеб. пособие] / 3оя Ивановна Комарова. - Екатеринбург: Изд-во Ур-ФУ, 2012. - 818 с.

176. Корнилов О. А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов / Олег Александрович Корнилов. - М.: ЧеРо, 2003. - 349 с.

177. Королева Н. В. Средства и способы реализации интертекстуальности в научном дискурсе (на материале английского языка): дис. … кандидата филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Наталья Викторовна Королева. - Саранск, 2004. - 211 с.

178. Котенко О. В. Розвиток полікультурної компетентності вчителів світової літератури в системі післядипломної освіти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.04 "Теорія і методика проф. освіти" / Котенко О. В. - К., 2011. - 20 с.

179. Котова А. Г. Прагмасемантические аспекты идиостиля Н.С.Гумилева (на материале поэтических произведений): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / Котова Анна Геннадьевна. - Волгоград, 2002. - 25 с.

180. Кочерган М. П. Загальне мовознавство / Михайло Петрович Кочерган. - К.: Академія, 2006. - 367 с.

181. Кочеткова Т. В. Языковая личность носителя элитарной речевой культуры: дис. … доктора филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / Кочеткова Татьяна Васильевна. - Саратов, 1999. - 534 с.

182. Кравченко Н. К. Практическая дискурсология: школы, методы, методики современного дискурс-анализа: [практ. пособие] / Наталья Кимовна Кравченко. - Луцк: Волыньполиграф, 2012. - 251 с.

183. Кравченко М. Відеозапис зустрічі з Анною Шевченко в Книгарні Є 3 вересня 2014 [Електронний ресурс] / М. Кравченко // Нора-Друк. - 2014. - Режим доступу: http://nora-druk.com/index.php?option=com_content&view= article&id= 529:-3-2014&catid=66:2013-08-18-17-02-32&Itemid=103

184. Краснова Н. П. Межкультурная коммуникация как диалог культур / Н. П. Краснова // Лингвокультурологические проблемы изучения национальных концептосфер: [сб. ст. межвуз. конф.]. - Йошкар-Ола: МГПИ, 2003. - С. 12-15.

185. Красных В. В. От концепта к тексту и обратно / В. В. Красных // Вестник Московского государственного университета. Серия 9: Филология. - 1998. - № 1. - С. 53-68.

186. Красных В. В. Виртуальная реальность или реальная виртуальность? (Человек. Сознание. Коммуникация) / Виктория Владимировна Красных. - М.: Диалог. - МГУ, 1998. - 352 с.

187. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология: Курс лекций / Виктория Владимировна Красных. - М.: ИТДГК "Гнозис", 2002. - 284 с.

188. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология как конституенты новой научной парадигмы / В. В. Красных // Сфера языка и прагматика речевого общения: [Междунар. сб. науч. трудов к 65-летию фак-та РГФ Кубанского гос. ун-та]. - Краснодар: Кубан. гос. ун-т, 2002. - С. 204-214.

189. Красных В. В. "Свой" среди "чужих": миф или реальность? / Виктория Владимирова Красных. - М.: ИТДГК "Гнозис", 2003. - 375 с.

190. Кривошеєва О. С. Питання культури української мови у періодичних виданнях української діаспори США і Канади: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. Наук: спец. 10.02.01 "Українська мова" / О. С. Кривошеєва. - Харків, 1996. - 18 с.

191. Крысин Л. П. Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка / Леонид Петрович Крысин. - М.: Наука, 1989. - 186 с.

192. Крючкова Н. В. Лингвокультурное варьирование концептов / Наталия Вадимовна Крючкова. - Саратов: Научная книга, 2005. - 165 с.

193. Крючкова П. Г. Авторитарний дискурс (на матеріалі сучасної англійської мови): дис. … кандидата філол. наук: спец. 10.02.04 "Германські мови" / Поліна Георгіївна Крючкова. - К., 2003. - 192 с.

194. Кубрякова Е. С. Номинативный аспект речевой деятельности / Елена Самуиловна Кубрякова. - М.: Наука, 1986. - 156 с.

195. Кубрякова Е. С. Роль словообразования в формировании языковой картины мира / Е. С. Кубрякова // Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира / [Б. А. Серебренников и др.]. - М, 1988. - С. 141-172.

196. Кухаренко В. А. Интерпретация текста / Валерия Андреевна Кухаренко. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Просвещение, 1988. - 192 с.

197. Кушнір Н. О. Вербалізація чуттєвих інтенцій у російському діалогічному мовленні (на матеріалі комунікативної ситуації "освідчення в коханні"): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук: спец. 10.02.02 "Російська мова" / Н. О. Кушнір. - К., 2005. - 16 с.

198. Лавриненко О. О. Комунікативно-прагматичний потенціал алюзії в англомовному та українському публіцистичному дискурсі / Олександр Олександрович Лавриненко. - К.: Вид-во КиМУ, 2009. - 261 с.

199. Лаврова С. Ю. Художественно-лингвистическая парадигма идиостиля М. Цветаевой: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / С. Ю. Лаврова. - М., 2000. - 46 с.

200. Лазарева А. Марина Левицька: "Коли Україна більше повірить у себе, вона не буде боятися сміятися з себе" [Електронний ресурс] / А. Лазарева // Український тиждень. - 2012. - Режим доступу до журналу: http://tyzhden.ua/ Culture/65627.

201. Лазарева А. Спадкове покликання. Британська письменниця про відповідальність письменників за імідж країни та західні стереотипи в ставленні до українців [Електронний ресурс] / А. Лазарева // Український тиждень. - 2013. - № 3 (271). - Режим доступу до журналу: http://tyzhden.ua/ Culture/70004.

202. Леденева В. В. Идиостиль (к уточнению понятия) / В. В. Леденева // Филологические науки. - 2001. - № 5. - С. 36-41.

203. Леонова Л. П. Инкорпорированное слово в типологическом аспекте / Л. П. Леонова // Семантика и структура слова: [сб. науч. тр. Калининского гос. ун-та]. - Калинин, 1985. - С.77-88.

204. Леонтьев А. А. Основы психолингвистики / Алексей Алексеевич Леонтьев. - М.: Смысл, 2005. - 288 с.

205. Леонтьев А. А. Язык, речь, речевая деятельность / Алексей Алексеевич Леонтьев. - М.: Просвещение, 1969. - 214 с.

206. Леонтьев А. А. Деятельность. Сознание. Личность / Алексей Алексеевич Леонтьев. - М.: Полит. лит., 1975. - 317 с.

207. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: [в 2 т.] / Леонтьев Алексей Николаевич. - М.: Педагогика, 1983. - Т. 1. - 391 с.

208. Леорда С. В. Речевой портрет современного студента: автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / С. В.Леорда. - Саратов, 2006. - 19 с.

209. Лобур Н. До характеристики зооморфізмів (на матеріалах української та чеської мов) / Н. Лобур // Проблеми слов’янознавства. - 1999. - № 50. - С. 102-106.

210. Лотман Ю. М. Культура и взрыв / Юрий Михайлович Лотман. - М.: Гнозис, 1992. - 272 с.

211. Лощенова І. Ф. Полікультурне виховання майбутніх учителів у процесі вивчення іноземних мов: дис. … кандидата пед. наук.: спец. 13.00.07 "Теорія та методика виховання" / Лощенова Ірина Феліксівна. - К., 2004. - 224 с.

212. Ляпон М. В. Языковая личность: поиск доминанты / М. В. Ляпон // Язык - система. Язык - текст. Язык - способность / Институт русского языка РАН. - М., 1995. - № 33 - С. 260-276.

213. Макаров М. Л. Интерпретативный анализ дискурса в малой группе / Михаил Львович Макаров. - Тверь: Изд-во Твер. гос. ун-та, 1998. - 200 с.

214. Малышева Е. Г. Идиостиль Владислава Ходасевича (опыт когнитивно-языкового анализа): дис. … кандидата филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / Малышева Елена Григорьевна. - Омск, 1997. - 22 с.

215. Мамаева С. В. Речевой портрет школьника 5-7 классов: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / С. В. Мамаева. - Самара, 2007. - 18 с.

216. Мамонтова Н. А. Вторичная языковая личность в онтогенезе: уровни лингвокультурологического описания (на материале начального этапа обучения английскому языку русскоязычных учащихся): дис. … кандидата филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / Мамонтова Наталья Александровна. - М., 2010. - 210 с.

217. Манакин В. Н. Сопоставительная лексикология / Владимир Николаевич Манакин. - К.: Знання, 2004. - 326 с.

218. Масенко Л. Т. Суржик: між мовою і "язиком" / Лариса Терентіївна Масенко. - К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2011. - 135 с.

219. Маслова В. А. Введение в лингвокультурологию: [учеб. пособие] / Валентина Авраамовна Маслова. - М.: Наследие, 1997. - 207 с.

220. Маслова В. А. Языковая картина мира и культура / В. А. Маслова // Когнитивная лингвистика конца ХХ века: материалы Междунар. науч. конф. - Минск: Изд-во МГЛУ, 1997. - Ч. 1. - С. 59-64.

221. Маслова В. А. Лингвокультурология / Валентина Авраамовна Маслова. - М.: Изд. центр. "Академия", 2001. - 208 с.

222. Маслова В. А. Когнитивная лингвистика: [учеб. пособие] / Валентина Авраамовна Маслова. - [2-е изд., стереотип.]. - Мн.: ТетраСистемс, 2005. - 256 с.

223. Мацько Л. І. Аспекти мовної особистості у проекції педагогічного дискурсу / Л. І. Мацько // Дивослово. - 2006. - № 7. - С. 2-5.

224. Мельник Т. В. Соціологічний аспект удосконалення мовної особистості майбутнього педагога / Т. В. Мельник // Педагогічний альманах. - 2010. -№ 5. - С. 145-151.

225. Метельская Л. Н. Этнопсихолингвистические особенности восприятия французского художественного текста вторичной (русской) языковой личностью: дис. … кандидата филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / Людмила Николаевна Метельская. - М., 2007. - 239 с.

226. Милехина Т. А. Речевой портрет бизнесмена / Т. А. Милехина // Современный русский язык. Социальная и функциональная дифференциация / Отв. ред. Л. П. Крысин. - М.: Языки славянской культуры, 2003. - С. 515-527.

227. Михайлов М. М. О разновидностях двуязычия / М. М. Михайлов // Двуязычие и контрастивная грамматика: [Межвуз. сб. науч. трудов]. - Чебоксары, 1987. - С. 4-9.

228. Михалков С. В. Басни в прозе сборник / Сергей Владимирович Михалков. - М.: Детская литература, 1968. - 47 с.

229. Михалков С. В. Стихи. Сказки. Басни. Пьесы / Сергей Владимирович Михалков. - М.: Астрель, 2011. - 263с.

230. Миронова Н. Н. Дискурс анализ оценочной семантики / Надежда Николаевна Миронова. - М., 1997. - 237 с.

231. Мишенькина Е. В. Национально-специфическая характеристика концепта "свет-цвет" в русской и английской лингвокультурной картине мира: автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / Е. В. Мишенькина. - Ярославль, 2006. - 38 с.

232. Мова і мовознавство в духовному житті суспільства / [О. Б. Ткаченко, Г. В. Зимовець, С. С. Єрмоленко, Т. В. Радзієвська]. - К.: Вид. дім Д. Бураго, 2007. - 352 с.

233. Мордань О. І. Полікультурне виховання в сучасній школі [Електронний ресурс] / О. І. Мордань. - Режим доступу: http: //nauka.zinet.info/ 6/mordan.php

234. Мороз О. А. Фразеологізми з топонімом-компонентом як джерело формування українознавчого світогляду мовної особистості / О. А. Мороз // Українознавство. - 2010. - №4. - С. 210-212.

235. Москальчук Г. Г. Структурная организация и самоорганизация текста / Галина Григорьевна Москальчук. - Барнаул: 1998. - 240 с.

236. Мышкина H. JI. Лингводинамика текста: контрадиктно-синергетический подход: дис. ... доктора филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / Мышкина Нэлли Леонидовна. - Пермь, 1999. - 428 с.

237. Нефедова Л. А. Роль СМИ в создании портрета языковой личности политика (на материале французской прессы) / Л. А. Нефедова // Вестник Челябинского государственного университета. - 2012. - № 5 (259). - С. 109-112.

238. Некрасова Е. А., А. Фет, И. Анненский: Типологический аспект описания / Елена Андреевна Некрасова. - М.: Наука, 1991. - 127 с.

239. Нерознак В. П. Лингвистическая персонология: к определению статуса дисциплины / В. П. Нерознак // Сборник научных трудов Московского государственного лингвистического университета. - М., 1996. - № 426: Язык. Поэтика. Перевод. - С. 112-116.

240. Нікітіна А. В. Комунікативна особистість словесника в педагогічному дискурсі / А. В. Нікітіна // Лінгвістика. - 2010. - № 3 (21), Ч. ІІ. - С. 28-35.

241. Никитина С. Е. Опыт описания языковой личности: А. А. Реформатский / С. Е. Никитина // Язык и личность. - М.: Наука, 1989. - С. 149-212.

242. Никитина С. Е. О концептуальном анализе в народной культуре / С. Е. Никитина // Культурные концепты. - 1991. - № 4. - С. 117-123.

243. Николаева Т. М. Краткий словарь терминов лингвистики текста / Т. М. Николаева // Новое в зарубежной лингвистике. - 1978. - № 8: Лингвистика текста. - С. 467-472.

244. Ніконова В. Г. Трагедійна картина світу в поетиці Шекспіра / Віра Григорівна Ніконова. - Д.: Вид-во ДУЕП, 2007. - 364 с.

245. Оглезнева Е. А. Социально-речевой портрет современного диалектоносителя (на материале речи М. В. Хлыстова, жителя с. Черновка Свободненского района Амурской области) / Е. А. Оглезнева // Народное слово Приамурья. - Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2004. - С. 85-95.

246. Олєнікова Є. Способи перекладу безеквівалентної лексики сучасної турецької мови на основі російського та українського перекладів роману Орхана Памука "Сніг" / Є. Олєнікова // Вісник Львівського університету. Серія: Філологічна. - 2011. - Вип. 54. - С. 250-261.

247. Омелянчук І. І. Сутність поняття "полікультурність" як основоположного компоненту в структурі міжкультурної комунікації / І. І. Омелянчук // Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс]. - К., 2012. - № 7. - Режим доступу: http://www.psyh.kiev.ua/Збірник_наук._ праць. _-_Випуск_7.

248. Орлова О. В. Коммуникативные аспекты лексической репрезентации концепта язык в лирике И. Бродского: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / О. В. Орлова. - Томск, 2002. - 25 с.

249. Остин Дж. Л. Слово как действие / Джон Лэнгшо Остин // Новое в зарубежной лингвистике. - 1986. - Вып. 17: Теория речевых актов. - С. 22-129.

250. Очерки истории языка русской поэзии ХХ века. Поэтический язык и идиостиль: Общие вопросы. Звуковая организация текста / [Григорьев В. П., Ковтунова И. И., Ревзина О. Г. и др.]. - М.: Наука, 1990. - 304 с.

251. Павловская А. В. Этнические стереотипы в свете межкультурной коммуникации / А. В. Павловская // Вестник Московского государственного университета. - 1998. - Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. - № 1. - C. 94-105.

252. Панова М. В. Языковая личность государственного служащего: дискурсивная практика, типология, механизмы формирования: дис. … кандидата филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / Панова Марина Николаевна. - М., 2004. - 393 с.

253. Парсамова В. Я. Языковая личность ученого в эпистолярных текстах (на материале писем Ю. М. Лотмана): дис. … кандидата филол. наук.: спец. 10.02.01 "Русский язык"/ Парсамова Вероника Яковлевна. - Саратов, 2004. - 223 с.

254. Паршин П. Б. Уступка и антиуступка в деонтическом диалоге (функционирование лексемы "хоть") // Логический анализ языка. Избранное 1988-1995 / [под ред. Н. Д. Арутюновой, Н. Ф. Спиридоновой]. - М.: Индрик, 2003. - С. 149-169.

255. Першукова О. О. Соціально-культурні особливості мовної ситуації в Європі / О. О. Першукова // Шлях освіти. - 2010. - № 2. - С. 19-25.

256. Петрова Е. Ю. О некоторых фрагментах поэтического мира И. Бродского / Е. Ю. Петрова // Текст. Интертекст. Культура: Материалы Междунар. научн. конференции. - М., 2001. - С. 166-169.

257. Петрова Е. Ю. Цветообозначения в языковом сознании вторичной языковой личности (на материале русского и французского языков): дис. … кандидата филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка"/ Петрова Елена Юрьевна. - М., 2008. - 232 с.

258. Пиркало С. Марина Левицька: "Я написала "Історію тракторів по-українськи", щоб повеселитися" [Електронний ресурс] / С. Пиркало // ЛітАкцент. - 2008. - Режим доступу: http://litakcent.com/2008/11/27/maryna-levycka-ja-napysala-istoriju-traktoriv-po-ukrajinsky-schob-poveselytysja/.

259. Пиркало С. Марина Левицька: "Чомусь існує очікування, що українські автори мають бути страшенно серйозними". Розмова письменника з перекладачем [Електронний ресурс] / С. Пиркало // Україна молода. - 2009. - № 32. - Режим доступу до газети: http://www.umoloda.kiev.ua/ number/1353/164/47703/.

260. Півторак Г. П. З історії власних імен: Софія, Віра, Надія, Любов / Г. П. Півторак // Культура слова. - 1992. - № 43. - С. 66.

261. Пищальникова В. А. Проблема идиостиля. Психолингвистический аспект / Вера Анатольевна Пищальникова. - Барнаул: Изд-во Алтай. гос. ун-та, 1992. - 73 с.

262. Пищальникова В. А. Введение в лингвосинергетику / В. А. Пищальникова, И. А. Герман. - Барнаул: Изд-во Алтайск. гос. ун-та, 1999. - 127 с.

263. Плакида Г. А. Внутрішній текстовий ономастикон мемуарів Вінстона Черчилля "My Early Life" / Г. А. Плакида // Мовні і концептуальні картини світу. - 2013. - № 46 (3). - С.185-191.

264. Поливанов Е. Д. Статьи по общему языкознанию / Евгений Дмитриевич Поливанов. - М.: Наука, 1968. - 376 с.

265. Полюжин М. М. Дискурсивні стратегії та організуючі стереотипні висловлювання в англійській мові / М. М. Полюжин // Дискурс іноземномовної комунікації / [К. Я. Кусько, М. Полюжин, Т. Кияк, та ін.]. - Львів: Вид-во Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка, 2001. - С. 49-76.

266. Пономарів О. Д. Культура слова: Мовностилістичні поради / Олександр Данилович Пономарів. - К.: Либідь, 1999. - 240 с.

267. Попова З. Д. Язык и национальное сознание / З. Д. Попова, И. А. Стернин. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - Воронеж: Истоки, 2007. - 61 с.

268. Потапенко С. І. Мовна особистість у просторі медійного дискурсу / Сергій Іванович Потапенко. - К.: КНЛУ, 2004. - 360 с.

269. Поцепня Д. М. Образ мира в слове писателя / Поцепня Дина Михайловна. - СПб.: Изд-во С. -Петербург. ун-та, 1997. - 264 с.

270. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Георгий Георгиевич Почепцов. - М.: Реал-бук, 2001. - 656 с.

271. Приймачок О. І. Языковая личность Гоголя-учёного: ономастический компонент / О. І. Приймачок // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. Літературознавство: до 200-річчя від дня народження Миколи Гоголя. - Луцьк, 2008. - № 14. - С. 176-180.

272. Приходько А. Н. Таксономические параметры дискурса / Приходько А. Н. // Язык. Текст. Дискурс: Научный альманах Ставропольского отделения РАЛК / Под ред. проф. Г.Н. Манаенко. - № 7. - Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. - С. 22-30.

273. Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55. м. Київ / Кабінет Міністрів України. - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/55-2010-%D0%BF.

274. Прохоров Ю. Е. Национальные социокультурные стереотипы речевого общения и их роль в обучении русскому языку иностранцев / Юрий Евгеньевич Прохоров. - М.: Педагогика-пресс, 1998. - 189 с.

275. Прохоров Ю. Е. Коммуникативное пространство языковой личности в национально-культурном аспекте / Ю. Е. Прохоров // Язык, сознание, коммуникация. -1999. - № 8. - С. 52-54.

276. Психологія мовлення і психолінгвістика: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / [Л. О. Калмикова, Г. В. Калмиков, І. М. Лапишина, Н. В. Марченко. - К.: Переяслав-Хмельницький пед. ін.-т.; "Фенікс", 2008. - 235 с.

277. Пушкарева И. А. Об ассоциативно-смысловом поле слова–образа "рябина" в лирике М. И. Цветаевой / Пушкарева И. А. // Коммуникативно-прагматические аспекты слова в художественном тексте. - Томск, 2000. - С. 35-45.

278. Пушкин А. А. Прагмалингвистические характеристики авторитарной языковой личности: дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / А. А. Пушкин. - Тверь, 1991. - 236 с

279. Рахматуллина Э. А. Доминантные поэтические модели в творчестве Ю.Кузнецова / Э. А. Рахматуллина // Изменяющийся языковой мир: тезисы Международной конференции. - Пермь, 2001. - С. 23-27.

280. Радченко О. А. Язык как миросозидание: Лингвофилософская концепция неогумбольдтианства / Олег Анатольевич Радченко. - [2-е изд., испр. и доп.]. - М.: Едиториал УРСС, 2005. - 312 с.

281. Ревзина О. Г. Словарь поэтического языка Марины Цветаевой // Словарь поэтического языка Марины Цветаевой: [в 4 т.] / Ревзина Ольга Григорьевна. - М.: Дом-музей Марины Цветаевой, 1996. - Т. 1. - С. 5-40.

282. Ретунская М. С. Английское окказиональное словообразование: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук / М. С. Ретунская. - Горький, 1974. - 22 с.

283. Розенцвейг В. Ю. Основные вопросы теории языковых контактов / В. Ю. Розенцвейг // Новое в лингвистике. - М.: Прогресс, 1972. - Вип. VI: Языковые контакты. - С. 9-10.

284. Романова Т. Д. Коммуникативный имидж и речевой портрет современного политика / Т. Д. Романова // Политическая лингвистика. - 2009. - № 1 (27). - С. 198-203.

285. Рудько А. О. Лингвокультурологический анализ Пространственных представлений в русской и белорусской поэтических картинах мира ХХ века (языковые средства и принципы структурирования) / А. О. Рудько, С. Б. Кураш // Сборник научных работ студентов высших учебных заведений Республики Беларусь "НИРС 2002". - Минск, 2003. - С. 99-103.

286. Самотик Л. Г. Словарь языка Александра Лебедя / Людмила Григорьевна Самотик. - Красноярск: Амальгама, 2004. - 328 с.

287. Санченко Є. М. Елітарна мовна особистість: від діалектних витоків до літературної мови: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.01 "Російська мова" / Є. М. Санченко. - Луганськ, 2009. - 21 с.

288. Седов К. Ф. Портреты языковых личностей в аспекте их становления / К. Ф. Седов // Вопросы стилистики. - Саратов, 1999. - № 28. - С. 3-29.

289. Седов К. Ф. К основаниям лингвистики индивидуальных различий / К. Ф. Седов // Проблемы речевой коммуникации. - 2007. - № 7. - С. 6-27.

290. Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд) / Олена Олександрівна Селіванова. - К.: Український фітосоціологічний центр, 1999. - 148 с.

291. Семенов И. С. Христианские династии Европы / Илья Семенович Семенов. - М.: ОЛМА Медиа Групп: 2002. - 492 с.

292. Семенюк О. А. Основи теорії мовної комунікації: [навч. посіб.] / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. - К.: ВІД "Академія", 2010. - 240 с.

293. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию / Эдуард Сепир; [пер. с англ.]. - М.: Изд. группа "Прогресс", 1993. - 656 с.

294. Серкина В. Н. Языковая личность Виктора Зоркого - автора астраханского областного общественно-политического еженедельника "Факт и компромат" [Электронный ресурс] / В. Н. Серкина // Медиаскоп (электронный научный журнал). - 2012. - № 4. - Режим доступа: http://mediascope.ru/ node/1241.

295. Серль Дж. Р. Что такое речевой акт? / Джон Роджнрс Серль // Новое в зарубежной лингвистике. - 1986. - Вып. 17: Теория речевых актов. - С. 151-169.

296. Сєрякова І. І. Політичний дискурс та семіотична особистість / І. І. Сєрякова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. - 2009. - Т. 12, № 2. - С. 115–120.

297. Синиця А. С. Оніми як складова внутрішнього лексикону мовної особистості / А. С. Синиця // Мовні і концептуальні картини світу. - 2013. - № 46 (3). - С. 383-389.

298. Сиротинина О. Б. Устная речь и типы речевых культур / О. Б. Сиротинина // Русистика сегодня. - 1995. - № 4. - С. 3-7.

299. Сиротинина О. Б. Человек и его язык / О. Б. Сиротинина // Вопросы стилистики. - Саратов, 1996. - Вып. 26: Язык и человек. - С. 3-7.

300. Скороспелкина Г. С. Архетип цвета в поэтике А. Ахматовой / Г. С. Скороспелкина // Анна Ахматова: поэтика, российский и европейский контекст. - СПб., 2001. - С. 139-154.

301. Скребнев Ю. М. Основы стилистики английского языка / Юрий Максимович Скребнев. - М.: Астрель, 2000. - 224 с.

302. Славінська І. Фестиваль європейських літератур: Україна в центрі уваги [Електронний ресурс] / І. Славінська // Українська правда життя. - 2012. - Режим доступу до газети: http://life.pravda.com.ua/culture/2012/11/19/115920/.

303. Славова Л. Л. Мовна особистість політика: когнітивнодискурсивний аспект / Людмила Леонардівна Славова. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. - 357 с.

304. Славова Л. Л. Мовна особистість лідера у дзеркалі політичної лінгвоперсонології: США - Україна / Людмила Леонардівна Славова. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. - 358 с.

305. Славова Л. Л. Мовна особистість у сучасному американському та українському політичному дискурсі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. філол. наук: спец. 10.02.17 "Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство" / Л. Л. Славова. - К., 2015. - 36 с.

306. Слесарева Г. П. Звуковой портрет Агафьи Лыковой / Г. П. Слесарева // Материалы Междунар. съезда русистов в Красноярске, (1-4 октября 1997). - Красноярск, 1997. - Т. 1. - С. 173-174.

307. Слышкин Г. Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе / Слышкин Г. Г. - M.: Academia, 2000. - 128 с.

308. Смирницкий А. И. Лексикология английского языка / Александр Иванович Смирницкий. - М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1956. - 260 с.

309. Снитко Т. Н. Языковая личность как методологическая проблема / Т.Н. Снитко // Лексика, грамматика, текст в свете антропологической лингвистики: тезисы докл. и сообщ. науч. конф., (12-14 мая 1995 г.) Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1995. - С. 36-37.

310. Снитко Т. Н. Предельные понятия в западной и восточной лингвокультурах / Татьяна Николаевна Снитко. - Пятигорск: Изд-во Пятигор. гос. лингвист. ун-та, 1999. - 158 с.

311. Сорокин Ю. А. Этническая конфликтология / Юрий Александрович Сорокин. - Самара: Русский лицей, 1994. - 191 с.

312. Ставицька Л. О. Про термін ідіолект / Ставицька Леся Олексіївна // Українська мова. - 2009. - № 4. - С. 3-17.

313. Стексова Т. И. Критические замечания в научном дискурсе Л. С. Выготского / Т. И. Стексова, М. А. Ковригина // Вестник Томского государственного университета. Серия: Филология. - 2009. - № 2 (6). - С. 5-10.

314. Степанов Ю. С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования / Юрий Сергеевич Степанов. - [2-е изд., испр. и доп.]. - М.: "Академический проект", 2001. - 990 с.

315. Суперанская А. В. Общая теория имени собственного / Александра Васильевна Суперанская. - М.: Наука, 1973. - 366 с.

316. Стернин И. А. Язык и национальное сознание / И. А.Стернин // Логос. - 2005. - № 4 (49). - С. 156-171.

317. Сухих С. А. Прагмалингвистическое измерение коммуникативного процесса: автореф. дис. на соискание учен. степени докт. филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / С. А. Сухих. - Краснодар, 1998. - 29 с.

318. Тарасенко Т. П. Языковая личность старшеклассника в аспекте ее речевых реализаций (на материале данных ассоциативного эксперимента): автореф. дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 "Русский язык" / Т. П. Тарасенко. - Краснодар, 2007. - 48 с.

319. Тарасов Е. Ф. Языковое сознание / Е. Ф. Тарасов // Вопросы психолингвистики. - 2004. - № 2. - С. 34-47.

320. Телия В. Н. Культурно-языковая компетенция: ее высокая вероятность и глубокая сокровенность в единицах фразеологического состава языка // Культурные слои во фразеологизмах и в дискурсивных практиках / [Отв. ред. В. Н. Телия]. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - С. 19-30.

321. Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация: [учеб. пособие] / Тер-Минасова Светлана Григорьевна. - М.: Слово, 2000. - 624 с.

322. Тимофеев В. П. Личность и языковая среда / В. П. Тимофеев. - Шадринск, 1971. - 122 с.

323. Толкачев С. П. Мультикультурный контекст современного английского романа: дис. … доктора филол. наук: спец. 10.01.03 "Литература народов стран зарубежья" / Сергей Петрович Толкачев. - М., 2003. - 381 с.

324. Толстой Н. И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике / Никита Ильич Толстой. - М.: Индрик, 1995. - 512 с.

325. Третьюхин А. П. Прагматика производного слова (на материале некодифицированных прилагательных в текстах политической пропаганды США): автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. филол. наук / А. П. Третьюхин. - М, 1985. - 26 с.

326. Трифонов Р. А. Лінгвокультурний зміст топонімів у метамовному аспекті / Р. А. Трифонов // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. - 2009. - Вип. 46, Ч. 1. - С. 146 -154.

327. Тупиця О. Ю. Національно маркована без еквівалентна лексика у композиції поетичного тексту / О. Ю. Тупиця // Збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. Серія: Філологічні науки. - Полтава, 2010. - № 3 (6). - С. 91- 97.

328. Тучинська Н. Мова і національна свідомість. Канадсько-український варіант / Н. Тучинська // Незалежний культурологічний часопис "Ї". - 2004. - № 35. - С. 126-131.

329. Уфимцева Н. В. Русские: опыт еще одного самопознания / Н. В. Уфимцева // Этнокультурная специфика языкового сознания: [сб. ст.] / Отв.ред. Уфимцева Н. В.- М., 1996. - С. 277-304.

330. Уфимцева Н. В. Этнический характер, образ себя и языковое сознание русских / Н. В. Уфимцева // Языковое сознание: формирование и функционирование: [сб. ст.] / Отв. ред. Н. В. Уфимцева. - М., 1998. - С. 135-171.

331. Уфимцева Н. В. Язык. Сознание. Этнос. Культура: теорія и прагматика / Н. В. Уфимцева // Материалы ХІ Всероссийского симпозиума по психолингвистике и теории коммуникации. - М., 2000. - С. 56-59.

332. Федотова М. А. Языковая личность в чужом лингвокультурологическом пространстве (на материале англоязычной прозы ХХ - ХХІ веков): дис. … кандидата филол. наук: спец. 10.02.04 "Германские языки" / Мария Анатольевна Федотова. - Одесса, 2006. - 232 с.

333. Филин Ф. П. Современное общественное развитие и проблема двуязычия / Ф. П. Филин // Проблемы двуязычия и многоязычия. - М., 1972. - С. 12-25.

334. Фирсова Н. М. О национальных характерах испаноязычных и англоязычных народов в сопоставительном плане / Н. М. Фирсова // Филологические науки. - 2004. - № 2. - С. 51-58.

335. Халеева И. И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи (подготовка переводчиков) / Халеева Ирина Ивановна. - М.: Высшая школа, 1989. - 238 с.

336. Халеева И. И. Основы теории обучения пониманию иноязычной речи (подготовка переводчиков): автореф. дис. на соискание учен. степени докт. пед. наук: 13.00.02; 10.02.19 / И. И. Халеева. - М., 1990. - 36 с.

337. Халяпина Л. П. Формирование поликультурной языковой личности как требование новой глобальной ситуации / Л. П. Халяпина // Языковое образование в вузе: [метод. пособие для препод. высшей школы, аспирантов и студентов]. - СПб.: КАРО, 2005. - С. 8-20.

338. Халяпина Л. П. Трансформация концепта "языковая личность" в теории и методике обучения иностранным языкам / Л. П. Халяпина // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. - СПб.: Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена, 2006. - № 7 - С. 91-102.

339. Хитрик К. Н. Теоретические основы обучения культуре иноязычного речевого общения в специальном языковом вузе (на материале иранской ветви индоевропейских языков): автореф. дис. на соискание учен. степени докт. пед. наук: 13.00.02 / К. Н. Хитрик - М., 2001. - 43 с.

340. Хом’як І. М. Вплив середовища на формування національно свідомої мовної особистості / І. М. Хом’як // Проблеми формування мовної особистості учнів середніх загальноосвітніх закладів: [зб. наук. праць]. - Рівне, 2006. - С. 26-29.

341. Царёв П. В. Сложные слова в английском языке / П. В. Царёв. - М.: Изд-во МГУ, 1980. - 126 с.

342. Цветкова Т. К. Обучение межкультурной коммуникации в свете теории языковой личности / Т. К. Цветкова // Межкультурная коммуникация: Теория и практика: [сб. науч. ст.]. - 2000. - № 2. - С. 93-103.

343. Чередниченко О. І. Багатомовність і концептуальна картина світу / О. І. Чередниченко // Вісник Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Іноземна філологія. - 2002. - № 32/33. - С. 7-10.

344. Чернейко Л. О. Имя СУДЬБА как объект концептуального и ассоциативного анализа / Л. О. Чернейко, В. А Долинский // Вестник Московского университета. Серия 9: Филология. - 1996. - № 6. - С. 20-41.

345. Черняк В. Д. Речевой портрет носителя просторечия / В. Д. Черняк // Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация. - М.: Языки славянских культур, 2003. - С. 497-515.

346. Чудинов В. А. Проблема языкового субъекта [Электронный ресурс] // Валерий Алексеевич Чудинов. - Режим доступа: http://chudinov.ru/problema-yazyikovogo-subekta/.

347. Шамстудинова Н. Особенности мусульманского сообщества в англоязычной среде (на примере творчества писателей Великобритании) / Н. Шамстудинова // Исламоведческие исследования в современной России и СНГ: материалы I междунар. науч.-практ. симпозиума, (19-20 фев. 2009 г.): [в 2 т.] / Под ред. Б. М. Ягудина. - Казань, 2009. - Т. 1. - С. 338-344.

348. Шатков Г. В. Перевод русской безэквивалентной лексики на норвежский язик: автореф дис. на соискание учен. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.20 "Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание" / Г. В. Шатков. - М., 1952. - 16 с.

349. Шаховский В. И. Когнитивные ресурсы эмоциональной языковой личности / В. И. Шаховский // Языковая личность: проблемы когниции и коммуникации. - Волгоград, 2001. - С. 11-16.

350. Шаховский В. И. Языковая личность в эмоциональной коммуникативной ситуации / В. И. Шаховский // Филологические науки. - 2002. - № 4. - С. 59-67.

351. Шаховский В. И. Эмоции: Долингвистика, лингвистика, лингвокультурология / Виктор Иванович Шаховский. - М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2010. - 128 с.

352. Шевченко І. С. Когнітивно-комунікативна парадигма і аналіз дискурсу / І. С. Шевченко // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен. - Х.: Константа, 2005. - С. 9-20.

353. Шкуратяна Н. Г. Сучасна українська літературна мова / Н. Г. Шкуратяна, С. В. Шевчук. - К.: Вища школа, 2007. - 822 с.

354. Шмелева Е. Я. Речевой портрет "нового русского" как героя анекдота и литературного персонажа / Е. Я. Шмелева // Современный русский язык: социальная и функциональная дифференциация. - М.: Языки славянских культур, 2003. - С. 527-534.

355. Щепилова А. В. Теория и методика обучения французскому языку как второму иностранному / Алла Викторовна Щепилова. - М.: Гуманитар. изд. Центр ВЛАДОС, 2005. - 245 с.

356. Щерба Л. В. Избранные работы по языкознанию и фонетике / Лев Владимирович Щерба. - Л.: Изд-во Ленигр. ун-та, 1958. - Т. 1. - 182 с.

357. Щерба Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Лев Владимирович Щерба. - М.: Едиториал УРСС, 1974. - 432 с.

358. Щитова Н. Г. Фрагмент речевого портрета конкретного участника реалити-шоу [Электронный ресурс] / Наталья Георгиевна Щитова. - Режим доступа: http: www.gramota.net/materials/2/2011/2/55.html.

359. Этманова Л. А. Психолингвистические особенности языкового сознания естественных билингвов дис. ... кандидата филол. наук: спец. 10.02.19 "Теория языка" / Лариса Александровна Этманова. - Москва, 2006. - 250 с.

360. Юнацька А. Б. Етнічні стереотипи та зміни в денотації та конотації іспанських запозичень в англійській мові США / А. Б. Юнацька // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Філологічні науки. - 2004. - №4. - С. 204-208.

361. Юнацька А. Б. Вербалізація стереотипів іспаномовної культури в американському варіанті англійської мови: дис. … кандидата філол. наук: спец. 10.02.04 "Германскі мови" / Юнацька Анна Борисівна. - Запоріжжя, 2005. - 213 с.

362. Юнг К. Психологические типы / Карл Юнг. - Томск.: Водолей, 1993. - 96 с.

363. Юнг К. Г. Символы трансформации: [пер. англ.] / Карл Густав Юнг. - М.: ACT МОСКВА, 2008. - 731, с.

364. Ющук І. П. Вступ до мовознавства: [навч. посіб.] / Іван Пилипович Ющук. - К.: Рута, 2000. - 128 с.

365. Язык русского зарубежья: Общие процессы и речевые портреты / [Отв. ред. Е. А. Земская]. - М.: Языки славянской культуры, 2001. - 496 с.

366. Яранцева О. Латинізми в англійський юридичній термінології [Електронний ресурс] / О. Яранцева // Наукові конференції. - Режим доступу: http://oldconf.neasmo.org.ua/node/665.

367. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації: [навч. посіб.] / Ольга Володимирівна Яшенкова. - К.: ВЦ "Академія", 2010. - 312 с.

368. Arnold I. V. The English Word / I. V. Arnold. - Moscow: Vysšaya Škola, 1986. - 295 p.

369. Bausch K. R. Überlegungen zu einem integrativen Mehrsprachigkeitskonzept Thesen zum schulischen Fremdsprachenlernen / K. R. Bausch // Neusprachliche Mitteilung aus Wissenschaft und Praxis. - 2003. - Jg. 56. - H. 4. - S. 194-201.

370. Beacco J. From Linguistic Diversity to Plurilingual Education. Guide for the development of Language Education Policies in Europe Executive Version / J. Beacco, M. Byram. - Council of Europe, 2007. - 51 p.

371. Bertrand Y. Vorschläge für einen erweiterten Fremdsprachenunterricht / Y. Bertrand // Neusprachliche Mitteilungen. - 1990. - № 43. - S. 208-212.

372. Branyon R. A. Latin phrases & quotations / Richard A. Branyon. - New York: Hippocrene Books, 1997. - 260 p.

373. Braun M. Beobachtungen zur Frage der Mehrsprachigkeit / M. Braun // Göttingische Gelehrte Anzeigen. - 1937. - № 4. - S. 115-130.

374. Bromley R. Narratives for a New Belonging: Diasporic Cultural Fictions / Roger Bromley. - Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000. - 182 p.

375. Doff S. Ziele und Voraussetzungen eines fachübergreifenden Fremdsprachenunterrichts am Beispiel von Englisch und Latein / S. Doff // Pegasus - Onlinezeitschrift. - 2011. - Heft I (XI). - S. 31 - 49.

376. Harris Z. Discourse analysis / Z. Harris // Lanquage. - 1952. - Vol. 28. - № 1. - P. 1-30.

377. ISO 9: Information and documentation - Transliteration of Cyrillic characters into Latin characters - Slavic and non-Slavic languages. - 1995. -IV+12 p.

378. Janet Skeslien Charles [Electronic Resource]. - Access Mode: http://www.jskesliencharles.com/.

379. Kloss H. Types of multilingual communities: discussion of the variables. "Explorations in sociolinguistics"/ H. Kloss // International Journal of American linguistics. - Vol. 33. - № 4. - 1967. - P. 49-61.

380. Kukharenko V. A. A Book of Practice in Stylistics / V. A. Kukharenko. - Vinnytsia: Nova Knyga, 2000. - 160 p.

381. Lado R. How to Compare Two Cultures / R. Lado // Encountering Cultures. Reading and Writing in a Changing World / [ed. by R. Holeton]. - NJ: A Blair Press Book, 1992. - P. 441-453.

382. Lippmann W. Public Opinion / Lippmann Walter. - New York: Academic Press, 1954. - 214 p.

383. McArthur T. Chinese, English, Spanish - and the rest / T. McArthur // English Today. - 2005. - V. 3, № 21. - P. 55-61.

384. MacGregor M. P. Stories of linguistic repression in Southwest schools / M. P. MacGregor // Bilingual Research Journal. - 2000. - V. 24, № 4. - P. 114-118.

385. Miall A. The Xenophobe’s Guide to the English / Antony Miall. - London: Ravette Publishing, 1993. - 64 p.

386. Moses M. S. Why bilingual education policy is needed: a philosophical response to the critics / M. S. Moses // Bilingual Research Journal. - 2000. - Vol. 24, № 4. - P. 119-122.

387. Neuner G. Mehrsprachigkeitskonzept und Tertiärsprachendidaktik / G. Neuner // Mehrsprachigkeitskonzept - Tertiärsprachenlernen - Deutsch nach Englisch / [B. Hufeisen, G. Neuner]. - Strasbourg: Europarat, 2003. - S. 13-34.

388. Pivato J. Effects on Italian Communities of Migration to Canada: A Literary Perspective // Migration and the Transformation of Cultures / Joseph Pivato. - Toronto, 1992. - P. 253-265.

389. Pohl J. Bilinguismes / J. Pohl // Revue Romaine de Linguistique. - 1965. - № 10. - P. 343-349.

390. Rodriguez R. Aria: A Memoir of a Bilingual Childhood / R. Rodriguez // Multitude. Cross–Cultural Readings for Writers / by Chitra B. Divakaruni. - New York: McGraw-Hill, Inc., 1993. - P. 307-322.

391. Skiba R. Code Switching as a Countenance of Language Interference [Electronic Resource] / R. Skiba // The Internet TESL Journal. - 1997. - Vol. III, № 10. - Access Mode: http:// ileslj.org/Articles/Skiba–Codeswitching.html.

392. Skibina V. Bilingualism in Ukraine: Historical, Cultural and Linguistic aspects / V. Skibina, V. Tolok // Bilingualism at the Ends of the Earth: Proceedings of the Conference, (Hamilton, New Zealand, November 2000) / University of Waikato. - 2001. - P. 109-114.

393. Sole G. R. Bilingualism: stable and transitional: The case of Spanish in the United States / G. R. Sole // Internet Journal of the sociology of language. - Boston; New York, 1990. - № 84. - P. 35-80.

394. Stereotyping [Electronic Resource]. - 2004. - Access Mode: http://carlsle.unn.ac.uk /CHP/ Psychology/Year1/Social Prejudice.

395. The Cambridge Companion to Modern British Culture. / [ed. by M. Higgins, C. Smith, J. Storey]. - Cambridge: Cambridge University Press, 2010. - 323 p.

396. Understanding Ethnic Groups. Hispanic Americans [Electronic Resource]. - 2004. - 9 p. - Access Mode: http://www.iphc.org /evusa/culture/ hispanic.html.

397. Wauthion M. Bilingualism and plurilingualism in Vanuatu / M. Wauthion // Bilingualism at the Ends of the Earth: Proceedings of the Conference. - 2001. - № 3. - P. 123-134.

398. Wedgwood H. A Dictionary of English Etymology / Hensleigh Wedgwood. - London: TRÜBNER & CO., 1872. - 834 p.

399. Weisgerber L. Muttersprache und Geistesbildung / Leo Weisgerber. - Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1929 - 170 s.

400. Weisgerber L. Das Menschheitsgesetz der Sprache / Leo Weisgerber. - Heidelberg: Quelle & Meyer, 1964. - 202 s.

401. Wierzbicka A. Emotions across languages and cultures: Diversity and Universals / Anna Wierzbicka. - Cambridge: Cambridge University Press, 1999. - 349 p.

402. Williams C. H. Navigating into the mainstream: Repositioning Welsh bilingualism / Williams C. H. // Bilingualism at the Ends of the Earth: Proceedings of the Conference, (Hamilton, New Zealand, November 2000) / University of Waikato. - 2001. - P. 135-165.

403. Winch P. Can We Understand Ourselves? / P. Winch // Philosophical Investigations. - 1997. - 20:3. - P. 193-204.