Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Сравнительная лексикология английского и украинского языка \ 4237. Дисертаційна робота Виведення імплікатур в англійській та українській мовах: логіко-прагматичний та контрастивний аспекти

Дисертаційна робота Виведення імплікатур в англійській та українській мовах: логіко-прагматичний та контрастивний аспекти

« Назад

Код роботи: 4237

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Порівняльна лексикологія англійської та української мови

Тема: Виведення імплікатур в англійській та українській мовах: логіко-прагматичний та контрастивний аспекти

Кількість сторінок: 220

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 3500 грн

Перелік умовних скорочень та символів

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади вивчення імплікатур

1.1. Категорія імпліцитності в лінгвістиці

1.1.1. Історія вивчення імпліцитності

1.1.2. Основні тенденції тлумачення сутності категорії імпліцитності

1.1.3. Розмежування суміжних понять з категорією імпліцитності

1.1.4. Поняття пресупозиції та її види

1.2. Вивчення імплікатур з лінгвопрагматичних позицій

1.2.1. Загальна характеристика Принципу Кооперації Г.П. Ґрайса

1.2.2. Класифікація імплікатур

1.2.3. Залучення моделей комунікативного дискурсу задля виведення імплікатур

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Методологічні засади виведення імплікатур у логіко-прагматичному та контрастивному аспектах

2.1. Специфіка сучасних контрастивних досліджень

2.2. Вибір tertium comparationis при логіко-прагматичному та контрастивному дослідженні імплікатур

2.3. Методи логіко-прагматичного та контрастивного дослідження імплікатур

2.4. Метод розкодування імплікатур за допомогою логічних операцій мислення

2.4.1. Операція логічної імплікації

2.4.2. Еквіваленція або подвійна імплікація

2.4.3. Логічна операція кон’юнкції

2.4.4. Логічна операція заперечення

2.5. Механізм виведення імплікатур за допомогою логічної імплікації

2.6. Логіко-прагматичний алгоритм виведення імплікатур

2.7. Етапи виведення імплікатур в англійській та українській мовах у контрастивному аспекті

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Засоби створення імплікатур в англійській та українській мовах

3.1. Антитеза як засіб створення імплікатури

3.1.1. Антитеза в прислів’ях англійської мови

3.1.2. Антитеза в прислів’ях української мови

3.2. Оксиморон як засіб створення імплікатур в англійській та українській мовах

3.3. Антифразис як засіб створення імплікатур

3.3.1. Іронічні усталені порівняння як засіб створення антифразисних імплікатур в англійській та українській мовах

3.3.2. Морфологічна класифікація іронічних УП англійської та української мов

3.3.3. Ізоморфні та аломорфні синтаксичні моделі іронічних усталених порівнянь англійської та української мов

3.3.4. Семантична класифікація іронічних усталених порівнянь української та англійської мов

3.4. Метафора як засіб створення імплікатур

3.5. Евфемізм як засіб створення імплікатур

Висновки до розділу 3

Розділ 4. Типологія імплікатур та їх логіко-прагматичних моделей в англійській та українській мовах

4.1. Утворення імплікатур внаслідок порушення Принципу Кооперації Г.П. Ґрайса

4.2. Антитезисна імплікатура

4.2.1. Логіко-прагматичні моделі антитезисних імплікатур англійської мови

4.2.2. Логіко-прагматичні моделі антитезисних імплікатур української мови

4.3. Оксиморонна імплікатура та її логіко-прагматична модель

4.4. Антифразисна імплікатура

4.4.1. Логіко-прагматична модель антифразисної імплікатури англійської мови

4.4.2. Логіко-прагматична модель антифразисної імплікатури української мови

4.5. Метафорична імплікатура

4.5.1. Логіко-прагматична модель метафоричної імплікатури англійської мови

4.5.2. Логіко-прагматична модель метафоричної імплікатури української мови

4..6 Евфемістична імплікатура

4.6.1. Логіко-прагматична модель евфемістичної імплікатури англійської мови

4.6.2. Логіко-прагматична модель евфемістичної імплікатури української мови

4.7. Контрастивний аспект типології імплікатур та їх логіко-прагматичних моделей в англійській та українській мовах

Висновки до розділу 4

Розділ 5. Логіко-прагматичний алгоритм виведення імплікатур у контрастивному аспекті

5.1. Логіко-прагматичний алгоритм розкодування антитезисної імплікатури в англійській та українській мовах

5.2. Використання імплікації, заперечення та кон’юнкції задля тлумачення оксиморонної імплікатури в англійській та українській мовах

5.3. Механізм виведення антифразисних імплікатур

5.3.1. Виведення антифразисних імплікатур з прислів’їв англійської та української мов

5.3.2. Контрастивний аспект виведення антифразисних імплікатур з іронічних усталених порівнянь англійської та української мов

5.4. Виведення метафоричної імплікатури в англійській та українській мовах

5.5. Алгоритм розкодування евфемістичної імплікатури в англійській та українській мовах

Висновки до розділу 5

Висновки

Список використаних джерел

Список джерел довідникової літератури

Список джерел ілюстративного матеріалу

Додатки

Вступ

Дисертаційне дослідження присвячено виведенню імплікатур в англійській та українській мовах у логіко-прагматичному та контрастивному аспектах. У роботі виведення імплікатур інтерпретується як механізм розкодування прихованих смислів висловлювань за допомогою логічних операцій мислення, основною з яких є імплікація.

Логічні операції мислення було описано ще в античності Аристотелем та представниками мегаро-стоїчної школи (Зеноном, Хризіппом, Евбулідом, Філоном), а також деталізовано в логіці схоластів, починаючи з ІХ ст., які поновили аристотелівське вчення і логіку стоїків, особливо дослідженнями властивостей формальної імплікації (Р. Луллій) і природи логічного слідування (У. Оккам, Д. Скот). Студіювання операції логічної імплікації систематизовано в працях математиків і логіків ХIХ ст., які були основоположниками математичної логіки (Дж. Буль, О. де Морган, Ч. Пірс).

У сучасній науці під впливом праць Г.П. Ґрайса імплікатури вивчаються з позиції прагматики. Дослідники відділили конвенційні імплікатури від конверзаційних (К. Бах, Б. Вісенте); типологізували імплікатури (К. Бах, Дж. Гіршберґ, Л.Р. Горн, Е. Рольф); прослідкували логіку конвенційної імплікатури (Хр. Поттс); детермінували поняття загальної дискурсивної імплікатури (С. Левінсон); проаналізували співвідношення імплікатур, пресупозицій та логічної форми (Дж. Ґаздар, П. Краузе, К. Робертс); відділили імплікатури від інших типів імпліцитної інформації (С. Кріпке, С. Робертс, С. Соумз); описали імплікативні дієслова англійської мови (Л. Карттунен).

В українському мовознавстві з'ясовано особливості застосування теорії імплікатур у вивченні іноземних мов (Л.Р. Безугла), розглянуто імплікатуру як спосіб трансляції емоцій мовця (В.О. Велівченко), досліджено дієслівні індикатори імплікатур у дискурсі (Ю.О. Артеменко), установлено лінгвопрагматичні властивості висловлень з імплікатурами (М.А. Сидорова). Проте, незважаючи на достатню кількість праць, присвячених імплікатурі, механізм виведення імплікатур ще не був предметом лінгвістичного опису.

Фразеологічно-паремійні одиниці англійської та української мов з позицій контрастивістики вивчалися К.І. Мізіним (усталені порівняння англійської, німецької, української та російської мов в аспекті зіставної лінгвокульторології), О.М. Галинською (лінгвокультурна інформація англійських та українських інтертекстуальних фразеологізмів), Н.В. Маштаковою (лінгвокогнітивна і прагматична природа прислів'їв із семантикою прикмет). Однак у логіко-прагматичному аспекті фразеологічні та паремійні одиниці ще не були предметом лінгвістичних досліджень.

Актуальність дисертації зумовлена не лише спрямованістю сучасних досліджень на розкриття взаємозв’язку та взаємодії мови і мислення, мови та свідомості, а й на трансформацію та інтеграцію таких напрямів мовознавства, як: системно-структурної, функціональної та інтерпретаційної лінгвістики. З оновлених, зокрема лінгвістичних позицій, тлумачаться основні поняття логічної прагматики. Пояснення принципів моделювання імпліцитної інформації та механізми її декодування у висловлюваннях підсилює своєчасність роботи. Вивчення імплікатур у контрастивному аспекті дає додаткову можливість лінгвістичної інтерпретації логічних операцій мислення на матеріалі далекоспоріднених мов.

Метою дослідження є процедура виведення імплікатур в англійській та українській мовах.

Для досягнення мети було поставлено такі завдання:

– сформулювати теоретичні засади виведення імплікатур в англійській та українській мовах з позиції логічної прагматики та контрастивістики;

– уточнити дефініції понять "імплікатура", "імплікація", "пресупозиція" в логіко-прагматичному аспекті;

– розробити комплексну методику виведення імплікатур у досліджуваних мовах;

– описати засоби створення імплікатур у порівнюваних мовах;

– вивести типи імплікатур в англійській та українській мовах;

– встановити логіко-прагматичні моделі (ЛПМ) імплікатур у досліджуваних мовах;

– запропонувати алгоритм виведення імплікатур в англійській та українській мовах;

− зіставити типи, моделі й алгоритм виведення імплікатур в англійській та українській мовах.

Об’єктом дослідження є лінгвістична категорія імпліцитності.

Предметом дослідження є виведення імплікатур в англійській та українській мовах у логіко-прагматичному та контрастивному аспектах.

Матеріалом дослідження є фразеологізми, що добиралися методом суцільної вибірки із фразеологічних словників: "Англо-український фразеологічний словник" (К. Баранцев, 2005); "Фразеологічний словник української мови (В. Білоноженко, 1998); збірок фольклору: Rustic speech and folklore (E.M. Wright, 1913); "Українські приказки, прислів’я і таке інше" (М. Номис, 1993); словників прислів’їв і приказок: The Penguin Dictionary of Proverbs (ed. by R. Fergusson, 1995); The Concise Oxford Dictionary of Proverbs (ed. by J. Simpson, J. Speake, 2003); "Прислів’я, прикмети та повір’я українського народу" (уклад. Н. Кусайкіна, 2008); словників ідіом і метафор: Metaphorically Speaking: A Dictionary of 3,800 Picturesque Idiomatic Expressions (N.E. Renton, 1992); Metaphors dictionary (E. Sommer, D. Weiss, 2001); словників усталених порівнянь: "Англо-український словник компаративної фразеології" (Мізін К.І., 2010); Proverbial Comparisons and Similes from California (Taylor A, 1954); "Словник стійких народних порівнянь" (О.С. Юрченко, А.О. Івченко, 1993); "Красне слово – як золотий ключ: Постійні народні порівняння в говірках Середнього Полісся та суміжних територій" (Г. М. Доброльожа, 2003); словників евфемізмів: Dictionary of Euphemisms and Other Doubletalk (Rawson, 1995); A Dictionary of Euphemisms (B. Hollder, 2008); "Українська мова без табу" (Л. Ставицька, 2008) та інших джерел.

Методи дослідження. У дисертаційній роботі було розроблено комплексну методику виведення імплікатур в англійській та українській мовах у логіко-прагматичному та контрастивному аспектах. Загальнонаукові методи (спостереження, опис, індукція, дедукція, інтроспекція) були використані для відбору й аналізу мовного матеріалу та викладу положень дисертації. Метод лінгвістичної дефініції використано для визначення основних понять категорії імпліцитності. Формально-логічні методи слугували вагомими інструментами розкодування імплікатур. Інтерпретація ймовірно- інтендованого змісту висловлювання відбувалася на основі таблиць істинності для імплікації, кон’юнкції, заперечення та еквіваленції. Для опису засобів вираження імплікатур та узагальнення основних положень дослідження використано структурно-семантичний метод. Метод таксономії вжито для класифікації імплікатур в англійській та українській мовах. Метод моделювання використано для побудови логіко-прагматичних моделей антитезисних, антифразисних, оксиморонних, метафоричних і евфемістичних імплікатур англійської та української мов. Для інтерпретації логіко- прагматичних характеристик імплікатур застосовано методику прагматичного аналізу, яка включала врахування постулатів Г.П. Ґрайса (максим кількості, якості, релевантності та способу). Контрастивний аналіз дав змогу виявити спільне та відмінне між типами й логіко-прагматичними моделями імплікатур англійської та української мов. Шляхом застосування зіставного методу виявлено закономірності й відмінності між засобами створення та способами виведення імплікатур у досліджуваних мовах.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі уточнено поняття "імплікатури" та "імплікації" з оновлених логіко- прагматичних позицій.

Уперше здійснено системний опис засобів створення імплікатур в англійській та українській мовах у контрастивному аспекті та типологізовано імплікатури на: 1) антифразисну, 2) антитезисну, 3) оксиморонну, 4) метафоричну та 5) евфемістичну. Установлено, що антитезисні, антифразисні, оксиморонні, метафоричні й евфемістичні імплікатури, залишаючись конвенційними, є наслідком порушення всіх або кількох максим кооперації Г.П. Ґрайса.

Уперше подано логічну структуру антитезисних, антифразисних, оксиморонних, метафоричних й евфемістичних імплікатур англійської та української мов у вигляді логіко-прагматичних моделей (ЛПМ).

Новою є запропонована комплексна методика виведення імплікатур в англійській та українській мовах, що передбачає розкодування прихованого смислу та виведення імплікатур за допомогою логічних операцій мислення: імплікації, еквіваленції, заперечення та кон’юнкції.

Уперше запропоновано й апробовано авторський логіко-прагматичний алгоритм виведення імплікатур, що складається з послідовності етапів в англійській та українській мовах: 1) визначення антецедента та консеквента висловлювання; 2) формалізація запису висловлювання за допомогою операції логічної імплікації; 3) використання логічної операції заперечення (лише для антитезисної, антифразисної, оксиморонної імплікатур); 4) визначення конкретної пресупозиції висловлювання; 5) запис логіко-прагматичної моделі імплікатури; 6) перевірка достовірності імплікатури за допомогою таблиці істинності для імплікації із врахуванням пресупозиції; 7) виведення імплікатури як остаточного імплікативного висновку.

У дисертаційній роботі вперше зіставлено типи й логіко-прагматичні моделі імплікатур в англійській та українській мовах. Виявлено, що логіко-прагматичні моделі є різними для кожного типу імплікатур, але мають ізоморфне формальне вираження в порівнюваних мовах.

Набув подальшого розвитку Принцип Кооперації Г.П. Ґрайса з обґрунтуванням того, що антитезисні, антифразисні, оксиморонні, метафоричні й евфемістичні імплікатури, залишаючись конвенційними, є наслідком порушення всіх або кількох максим кооперативної співпраці.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їх використання в зіставно-типологічних дослідженнях із проблем лінгвопрагматики; у новому, інтегративному підході до дослідження імплікатури в англійській та українській мовах у логіко-прагматичному та контрастивному аспектах, що сприяє розширенню знань про типи, способи виведення та моделі імплікатур. Результати дослідження сприяють розбудові теорій імплікатур, а також пошуку нових методів їх розкодування.

Результати дослідження можуть бути використані під час викладання таких навчальних дисциплін: "Загальне мовознавство" (розділ "Комунікативна лінгвістика"), "Порівняльна типологія англійської та української мов" (розділ "Зіставна прагматика"), "Практичний курс перекладу", на спецкурсах із прагматики та семантики мовних одиниць, лінгвістики тексту, під час написання курсових і дипломних робіт.

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається з переліку умовних скорочень, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаної літератури (290 найменувань, із них 73 – іноземними мовами), довідникової літератури (43 позиції) і джерел ілюстративного матеріалу (8 позицій). Повний обсяг тексту – 220 сторінок, основний зміст викладено на 161 сторінці.

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету, визначено основні завдання, об’єкт, предмет, наукову новизну дисертації, методи дослідження, охарактеризовано фактичний матеріал, практичне значення здобутих результатів, подано форми апробації та структуру роботи.

У першому розділі "Теоретичні засади вивчення імплікатур" cформульовано теоретичні засади щодо тлумачення понять категорії імпліцитності, зокрема імплікатури, імплікації, пресупозиції тощо, здійснено класифікацію імплікатур.

У другому розділі "Методологічні засади виведення імплікатур у логіко-прагматичному та контрастивному аспектах" розроблено комплексну методику розкриття механізму виведення імплікатур в англійській та українській мовах; обґрунтовано вибір tertium comparationis при контрастивному та логіко-прагматичному дослідженні імплікатур; охарактеризовано чотири логічні операції мислення: 1) імплікацію, 2) заперечення, 3) кон’юнкцію, 4) еквіваленцію; розроблено алгоритм виведення імплікатур за допомогою цих мисленнєвих операцій; визначено етапи контрастивного дослідження засобів створення імплікатур в англійській та українській мовах.

У третьому розділі "Засоби створення імплікатур в англійській та українських мовах" проаналізовано засоби створення імплікатур в англійській та українській мовах, особливу увагу зосереджено на іронічних усталених порівняннях як засобах створення антифразисних імплікатур, подано морфологічну і структурно-семантичну класифікацію іронічних усталених порівнянь у двох мовах.

Четвертий розділ "Типологія імплікатур та їх логіко-прагматичних моделей в англійській та українській мовах" присвячено визначенню й характеристиці типів імплікатур англійської й української мов; побудові логіко-прагматичних моделей антитезисної, антифразисної, оксиморонної, метафоричної та евфемістичної імплікатур за допомогою логічних операцій мислення; контрастивному аналізу типів імплікатур та їх ЛПМ в англійській та українській мовах.

П’ятий розділ "Логіко-прагматичний алгоритм виведення імплікатур у контрастивному аспекті" розкриває специфіку виведення імплікатур за допомогою логічних операцій мислення, зокрема імплікації, кон’юнкції, заперечення, еквіваленції, поєднуючи логічний і прагматичний підходи.

У висновках подано підсумки роботи, викладено результати дослідження й окреслено перспективи подальших наукових розробок.

Висновки

Теоретико-методологічна концепція дисертаційного дослідження ґрунтується на здобутках Аристотеля, представників мегаро-стоїчної школи (Зенона, Хризіппа, Евбуліда, Філона), логіці схоластів (Р. Луллій, У. Оккам, Д. Скот) та працях математиків і логіків ХIХ ст. (Дж. Буль, О. де Морган, Ч. Пірс).

Для висвітлення прагматичного аспекту виведення імплікатур були використані роботи з лінгвопрагматики Г.П. Ґрайса (поняття імплікатури та чотири постулати Принципу Кооперації); Е. Рольфа (типологія імплікатур); Хр. Поттса (логічний опис конвенційної імплікатури); І.П. Сусова (роль імплікатур у розкодуванні метафоричного та іронічного смислів).

Для дослідження механізму виведення імплікатур в англійській та українській мовах було застосовано комплексну методику. Аналіз семантико- прагматичних значень фразеологічних мовних одиниць зумовлений застосуванням логічних методів, оскільки логічні категорії лежать в основі мовних форм, тісно переплітаються і взаємодіють з ними. Одним з основних у дослідженні є метод виведення імплікатур за допомогою логічних операцій мислення – імплікації, еквіваленції, заперечення і кон’юнкції, які постають вагомими інструментами розкодування імплікатур.

За tertium comparationis дисертаційної роботи було обрано логіко- прагматичну модель антифразисної, антитезисної, оксиморонної, метафоричної та евфемістичної імплікатури, яка є різною для кожного її типу.

Запропонована методологія дала змогу встановити логіко-прагматичні моделі імплікатур і побудувати алгоритми виведення антитезисних, антифразисних, оксиморонних, метафоричних та евфемістичних імплікатур англійської та української мов.

У дисертаційному дослідженні логічні методи постають вагомими інструментами розкодування імплікатур. Таблиці істинності для імплікації, кон’юнкції, заперечення та подвійної імплікації (еквіваленції) допомагають пояснити ймовірний інтендований зміст висловлювання.

Імплікатура в роботі інтерпретується з позицій лінгвопрагматики і визначається як дійсний смисл непрямого висловлення, остаточний висновок, зроблений адресатом із наявного в тексті антецедента.

Імплікація в дисертації трактується в парадигмах логіки та лінгвістики. З позицій логіки імплікація розуміється як логічний висновок, що може виступати сполучною ланкою між двома висловлюваннями у випадку відсутності вираженої зв’язності. Імпліцитна інформація в мові має більш складний характер, ніж логічна імплікація, оскільки її висновок здійснюється з опорою як на закони логіки, так і на мовні й енциклопедичні знання комунікантів.

Пресупозицію в дослідженні визначено як спільні фонові знання комунікантів, логічна умова істинності висловлення мовця, який пов’язує антецедент із його консеквентом, що сприяє успішній комунікації.

Засобами створення імплікатур є фігури контрасту: антитеза, антифразис, оксиморон; фігура схожості метафора; фігура тотожності евфемізм та іронічні усталені порівняння, які є засобами створення антифразисних імплікатур.

Матеріалом дослідження є прислів’я, приказки, ідіоми, усталені порівняння, фразеологічні метафори та евфемізми, у дисертаційній роботі розглядались лише конвенційні імплікатури, оскільки їх значення випливає із загальноприйнятого навіть поза контекстом смислу слів і граматичних конструкцій. Виведені в роботі імплікатури типологізовано на антитезисні, оксиморонні, антифразисні, метафоричні та евфемістичні.

Антитезисна імплікатура – це експліцитне протиставлення двох понять, із якого виводимо інтендований імпліцитний висновок, що виражає приховане значення певного висловлювання.

Оксиморонна імплікатура – це суть непрямого висловлення, у якому поєднано два чи більше діаметрально протилежних, семантично несумісних понять, із яких утворюється нова, складна, певною мірою суперечлива думка, що своїм змістом посідає середнє місце у словесній фразі.

Метафоричний смисл оксиморонної імплікатури міститься в новому узгодженні його елементів, що і створює напруженість. Буквальний смисл оксиморону містить загадку, а метафоричний – ключ до неї.

Антифразисна імплікатура – це небуквальні аспекти значення, які не визначаються мовним кодом і сприймаються у протилежному розумінні.

Метафорична імплікатура є функціонуванням нового смислу, відмінного від буквального, що зумовлюється навмисним порушенням постулату якості Принципу Кооперації, імпліцитне значення якого інтерпретується за допомогою розумових операцій мислення.

Евфемістичну імплікатуру визначаємо як висновок, здійснений адресатом і зумовлений розкодуванням реального смислу засобу вторинної номінації із відносно позитивною конотацією, що використовується для заміни непристойних, небажаних чи заборонених назв.

Відповідно до результатів дисертаційної роботи антитезисні, антифразисні, оксиморонні, метафоричні та евфемістичні імплікатури англійської та української мов є наслідком порушення всіх або кількох максим Принципу Кооперації Г.П. Ґрайса. Антитезисна та антифразисна імплікатури утворюються при порушенні максим якості, кількості, способу; оксиморонна імплікатура утворюється при порушенні максими якості та манери, метафорична імплікатура – максими якості. Евфемістична імплікатура виникає при недотриманні умов всіх чотирьох максим. Це відповідно суперечить постулатам Г.П. Ґрайса.

Імплікатури були виведені без залучення дискурсивного контексту, адже попри їх парадоксальність є деконтекстуалізованими, тобто зрозумілими всім пересічним носіям певної лінгвокультури. Цей вагомий висновок суперечить основним постулатам лінгвістичної прагматики, оскільки дискурсивні імплікатури виникають при порушенні максим кооперації, а конвенційні – при їх дотриманні.

Ключем до розуміння цього лінгвістичного парадоксу є те, що виведені нами імплікатури, хоч і є тепер конвенційними, але раніше поза дискурсивним контекстом розкодувати їх було неможливо, тобто вони належали до неконвенціонального типу імплікатури. Наразі більшість із них уже конвенціоналізувалася у мові, але порушені кооперативні максими так і залишилися в їх основі.

З точки зору семантики іронічні усталені порівняння, із яких виводимо антифразисні імплікатури, було скласифіковано на універсальну, специфічну та унікальну групи, серед яких найчисельнішою є остання.

На основі логіко-прагматичних характеристик виокремлено спільні для англійської та української мов логіко-прагматичні моделі імплікатур.

ЛПМ антитезисної імплікатури англійської та української мов представлені трьома ізоморфними моделями. Перша ЛПМ формально подається як об’єднання двох імплікацій. Вона є імплікацією антецедента й консеквента, друга – імплікацією заперечення антецедента й консеквента, із яких слідує висновок у вигляді імплікативного відношення антецедента і консеквента: (А→В)&(~А→~В)→(А→В). Друга ЛПМ теж записується кон’юнкцією двох імплікацій, але імпліцитний висновок має в основі відношення еквіваленції антецедента й консеквента (А↔В). Засновком третьої ЛПМ є відношення імплікації антецедента і консеквента, тоді як імпліцитний висновок є імплікацією заперечення консеквента, що слідує із заперечення антецедента: (~A→~B). Формально ці ЛПМ можна записати так: 1) (А→В)&(~А→~В)→(А→В); 2) (А→В)&(~А→~В)→(А↔В); і 3) (А→В)→(~A→~B).

ЛПМ антифразисної імплікатури записується двома ізоморфними моделями. Перша подається як об’єднання еквіваленції еквіваленції антецедента й консеквента з пресупозицією, яка є тотожною запереченню антецедента, із чого отримуємо висновок, що виражається запереченням консеквента. Друга ЛПМ записується імплікацією антецедента й консеквента, яка в кон’юнкції із пресупозицією імплікує заперечення антецедента:

Отже, логіко-прагматичні моделі антифразисної імплікатури мають два різні формальні вираження. Для іронічних УП ЛПМ формалізується як (A↔В)&(~A)→ ~В, тоді як для паремійних одиниць ця логічна модель записується як: (A→В)&Р→ ~А.

ЛПМ оксиморонної імплікатури виражається як відношення кон’юнкції антецедента із запереченням антецедента, із якого отримуємо імпліцитний висновок: (А&~А)→B.

ЛПМ метафоричної імплікатури виражається як об’єднання антецедента з пресупозицією (еквіваленція антецедента та консеквента), із якого випливає значення консеквента: A&(А↔В)→B.

ЛПМ евфемістичної імплікатури англійської та української мов записується кон’юнкцією антецедента з пресупозицією (імплікація антецедента та консеквента), із якої виводимо консеквент: A&(A→B)→B.

Контрастивний аналіз імплікатур свідчить про складність структури й логіко-прагматичних моделей різних типів імплікатур, які є ізоморфними в обох мовах, що вказує на спільність логічної побудови висловлювань англійської та української мов.

У процесі аналізу фактичного матеріалу було запропоновано й апробовано авторський логіко-прагматичний алгоритм вилучення конвенційних імплікатур, завдяки якому були виведені антитезисні, оксиморонні, антифразисні, метафоричні та евфемістичні імплікатури з фольклорних текстів української та англійської мов.

Установлено, що логіко-прагматичний алгоритм виведення імплікатур складається із шести-семи послідовних етапів, тотожних для обох мов:

1) визначення антецедента й консеквента висловлювання; 2) формалізація запису висловлювання за допомогою операції логічної імплікації;

3) використання логічної операції заперечення (лише для антитезисної, антифразисної, оксиморонної імплікатур); 4) визначення конкретної пресупозиції висловлювання; 5) запис логіко-прагматичної моделі імплікатури; 6) перевірка достовірності імплікатури за допомогою таблиці істинності для імплікації із врахуванням пресупозиції; 7) виведення імплікатури як остаточного імплікативного висновку.

Отже, далекоспоріднені англійська та українська мови мають аналогічний логіко-прагматичний алгоритм виведення імплікатур із фразеологічних і паремійних одиниць, що свідчить про універсальність і структурну цілісність явища імплікатури в порівнюваних мовах.

Подане дослідження відкриває перспективи подальших наукових розвідок у межах лінгвопрагматики, які сфокусуються на розкритті способів виведення інших типів імплікатур, зокрема алегоричних, перифразових, алюзивних, апосіопезисних, саркастичних, іронічних, тавтологічних, гіперболічних, літотичних, еліптичних, ідіоматичних тощо.

Список використаних джерел

1. Андриенко Т. П. Речевой акт иронии в английском языке (на материале художественной литературы XVI и XX веков): дисс. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: 19.02.04 – германские языки / Татьяна Петровна Андриенко; Харьков. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков, 2002. -208 с.

2. Аникин Е. Е. Тактика имплицитного сопоставления в рекламном дискурсе США / Е. Е. Аникин // Политическая лингвистика. - Вып. 20. - Екатеринбург, 2006. - С. 175-179.

3. Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной структурной лингвистики (краткий очерк) / Юрий Дереникович Апресян. - М.: Просвещение, 1966. - 305 с.

4. Апресян Ю. Д. О языке толкований и семантических примитивах / Ю.Д. Апресян // Известия РАН. Серия литературы и языка. - 1994. - № 4. - С. 27-41.

5. Аракин В. Д. Сравнительная типология английского и русского языков / Владимир Дмитриевич Аракин. - Л.: Просвещение, 1979. - 259 с.

6. Аристотель. Сочинения: [в 4 т.] / Аристотель; ред. и вступ. ст. З. Н. Микеладзе. - М.: Мысль, 1975-. - Т. 2. - 1978. - 602 с. (Серия: Философское наследие).

7. Арнольд И. В. Импликация как прием построения текста и предмет филологического изучения / И. В. Арнольд // Вопросы языкознания. - 1982. - № 4. - С. 83-91.

8. Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык: [учеб. для вузов] / Ирина Владимировна Арнольд. - [4-е изд.]. - М.: Флинта; Наука, 2002. - 384 с.

9. Артеменко Ю. О. Дієслівні індикатори імплікатур в англомовному дискурсі: структурно-семантичний та лінгвопрагматичний аспекти: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.04 – германські мови / Ю. О. Артеменко; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с.

10. Артеменко Ю. О. Дієслівні індикатори імплікатур в англомовному дискурсі: структурно-семантичний та лінгвопрагматичний аспекти: дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.04 – германські мови / Юлія Олександрівна Артеменко; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. - Кременчук, 2015. - 259 с.

11. Арутюнова Н. Д. Понятие пресуппозиции в лингвистике / Н. Д. Арутюнова // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. - 1973. - Т. 32. - С. 84-89.

12. Арутюнова Н. Д. Истоки, проблемы и категории прагматики / Н. Д. Арутюнова, Е. В. Падучева // Новое в зарубежной лингвистике. - М., 1985. - Вып. 16: Лингвистическая прагматика. - С. 26-47.

13. Арутюнова Н. Д. Метафора и дискурс / Н. Д. Арутюнова // Теория метафоры: [сб. ст.] / [вступ. ст. и сост. Н. Д. Арутюновой]. - М.: Прогресс, 1990. - С. 5-33.

14. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Нина Давидовна Арутюнова. - М.: Языки русской культуры, 2002. -896 с.

15. Бабич Е. Н. Типы вербальных реакций на речевые акты с нарушением условия искренности / Е. Н. Бабич // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. -2013. - № 1051. - С. 76-80.

16. Бакланова Е. А. Имплицитный смысл и средства его репрезентации в рассказе Н. Набокова "Королек" / Е. А. Бакланова // Вестник ТГПУ. - Томск, 2009. - Вып 4 (82). - С. 121-125.

17. Баландіна Н. Ф. Перформативи як індикатори функцій конвенційних висловлювань / Н. Ф. Баландіна // Мовознавство. - К.: НАН України, 2009. - № 2-3. - С. 194-203.

18. Балацька О. Л. Імпліцитні засоби вираження негативної оцінки у критичних зауваженнях в англомовній науковій статті / О. Л. Балацька // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна -2014. - Вип. 1102. - С. 24-28.

19. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Шарль Балли; [пер. с третьего фр. изд. Е. В. и Т. В. Вентцель; ред., вступ. ст. и примечание Р. А. Будагова]. - М.: Изд-во иностранной лит., 1955. - 416 с.

20. Барт Р. Семиотика. Поэтика: Избранные работы / Ролан Барт; [пер. с фр.]. - М.: Прогресс - Универсус, 1994. - 616 с.

21. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского / Михаил Михайлович Бахтин. - [4-е изд.]. - М.: Советский писатель, 1979. - 317 с.

22. Бацевич Ф. С. Очерки по функциональной лексикологии / Флорій Сергійович Бацевич, Т. А. Космеда. - Львов: Світ, 1997. - 391 с.

23. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики / Флорій Сергійович Бацевич. - К.: Академія, 2004. - 342 с.

24. Бацевич Ф. С. Вступ до лінгвістичної прагматики / Флорій Сергійович Бацевич. - К.: ВЦ "Академія", 2011. - 304 с.

25. Безугла Л. Р. Вербалізація імпліцитних смислів у німецькомовному діалогічному дискурсі / Лілія Ростиславівна Безугла. - Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2007. - 331с.

26. Безугла Л. Р. Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі: дис. на здоб. наук. ступ. доктора філол. наук: 10.02.04 – германські мови / Лілія Ростиславівна Безугла; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2008. - 514 с.

27. Бєлозьорова О. М. Дискурсивні властивості мовленнєвого акту натякання (на матеріалі сучасної німецької мови): автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.04 – германські мови / О. М. Бєлозьорова; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2007. - 24 с.

28. Блинов А. Л. Элементы логики действий / А. Л. Блинов, В. В. Петров. - М.: Наука, 1991. - 232 с.

29. Бобух Н. М. Антоніми в українській поетичній мові: [монографія] / Надія Миколаївна Бобух. - Полтава: РВЦПУСКУ, 2007. - 312 с.

30. Бобух Н. М. Антоніми в українській поетичній мові ХХ століття: структурно-семантичний, функціонально-стилістичний і лексикографічний аспекти: дис. на здоб. наук. ступ. доктора філол. наук: 10.02.01 – українська мова / Надія Миколаївна Бобух; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К, 2009. - 463 с.

31. Богатырев А. А. Интервальная стихия имплицитного смыслообразования в художественном тексте / А. А. Богатырев // Мова і культура = Язык и культура. Серия: Филология: [наук. вид.] / Інт міжнар. відносин Київського ун-ту ім. Т. Шевченка, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - К.: Изд. дом Дмитрия Бураго, 2000. - Вип. 1, Т. 4: Мова і художня творчість. - С. 41-45.

32. Бойко Н. І. Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографчний і функціональний аспекти: [монографія] / Надія Іванівна Бойко. - Ніжин: ТОВ "Вид-во "Аспект - Поліграф", 2005. - 578с.

33. Бондаренко В. Н. Отрицание как логико-грамматическая категория / Виктор Николаевич Бондаренко. - М.: Наука, 1983. - 212 с.

34. Брагина Н. Г. Имплицитная информация и стереотипы дискурса / Н. Г. Брагина // Имплицитность в языке и речи / отв. ред. Е. Г. Борисова, Ю. С. Мартемьянов. - М.: Языки русской культуры, 1999. - С. 43-57.

35. Брутян Л. Г. Лингвистический анализ языковых выражений конъюнкции / Лилит Георгиевна Брутян. - Ереван: Ереванск. гос. ун-т, 1983. - 172 с.

36. Булыгина Т. В. Модальность / Т. В. Булыгина, А. Д. Шмелев // Человеческий фактор в языке. Коммуникация, модальность, дейксис / Н. Д. Арютюнова, Т. В. Булыгина. - М.: Наука, 1992. - С. 109-153.

37. Бурбело В. Б. Лингвистика художественного текста / В. Б. Бурбело, Е. А. Соломарская. - К.: УМК ВО, 1988. - 214 с.

38. Бурбело В. Б. Типологія дискурсів у просторі мовленнєвої діяльності / В. Б. Бурбело // Іноземна філологія. - 2000. - № 28. - С. 6-9.

39. Васильев С. А. Синтез смысла при создании и понимании текста / Сергей Александрович Васильев. - К.: Наукова думка, 1988. - 181 c.

40. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков / Анна Вежбицкая; пер. А. Д. Шмелев. - М.: Языки русской культуры, 1999. - 780 с.

41. Великорода В. Б. Семантичні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів в англійській мові: дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.04 – германські мови / Віра Богданівна Великорода; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2008. - 223 с.

42. Велівченко В. О. Імплікатура як спосіб трансляції емоцій мовця (на матеріалі сучасного англомовного емотивного дискурсу): дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.04 – германські мови / Віктор Олегович Велівченко; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2011. - 248 с.

43. Виноградов В. В. Стилистика, теория поэтической речи, поэтика / Виктор Владимирович Виноградов. - М.: АН СССР, 1963. - 254 с.

44. Воркачев С. Г. Эталонность в сопоставительной семантике / С. Г. Воркачев // Язык, сознание, коммуникация. - М., 2003. - Вып. 25. - С. 6-15.

45. Воркачев С. Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: становление антропоцентрической парадигмы в языкознании / С. Г. Воркачев // Филологические науки. - 2001. - № 1. - С. 64-72.

46. Гадамер Г.-Г. Актуальнось прекрасного / Ганс Георг Гадамер; [пер. М. П. Стафецкой]. - М.: Искусство, 1991. - 357 с.

47. Гак В. Г. О контрастивной лингвистике / В. Г. Гак // Новое в зарубежной лигвистике. - М.: Прогресс, 1989. - Вып. XXV: Контрастивная лингвистика. - С. 5-17.

48. Галинська О. М. Лінгвокультурна інформація англійських та українських інтертекстуальних фразеологізмів: [монографія] / Олена Миколаївна Галинська. - Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2013. - 276 с.

49. Галинська О. М. Лінгвокультурна інформація англійських та українських інтертекстуальних фразеологізмів: автореф. дис на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство / Олена Миколаївна Галинська; Київ. нац. пед. ун-т. ім. М. П. Драгоманова - К., 2012. - 20 с.

50. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка: Опыт систематизации выразительных средств / И. Р. Гальперин; [изд. 2-е, испр.]. - М.: Эдиториал УРСС, 2012. - 375 с.

51. Гачев Г. Д. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос / Георгий Дмитриевич Гачев. - М.: Прогресс, 1995. - 480 с.

52. Говоруха Н. В. Структурные и когнитивно-семантические модели импликатур субординативных тавтологических высказываний / Н. В. Говоруха // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. - 2012. - № 1002. - С. 22-27.

53. Гольцова М. Г. Алгоритм розкодування антитезисної імплікатури в англійській та українській мовах / М. Г. Гольцова // Мова і культура: [наук. журнал] / [гол. ред. Д. С. Бураго]. - К.: Вид. дім Дмитра Бураго, 2014. - Вип. 17. - Т. VII (175). - С. 131-138.

54. Гольцова М. Г. Логіко-прагматичний алгоритм виведення антифразисних імплікатур / М. Г. Гольцова // Проблеми зіставної семантики: [зб. наук. ст.]. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. - С. 205-213.

55. Грайс Г. П. Логика и речевое общение / Г. П. Грайс; [пер. с англ. В. В. Туровского] // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Прогресс, 1985. - Вып. 16. - С. 217-237.

56. Гринцер П. А. Основные категории классической индийской поэтики / Павел Александрович Гринцер. - М.: Наука, 1987. - 312 с.

57. Гуйванюк Н. В. Способи реалізації іронії у структурі речення: [монографія] / Н. В. Гуйванюк, Ю. М. Пацаранюк; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2009. - 168 с.

58. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / Вильгельм фон Гумбольдт. - М.: Наука, 1984. - 397 с.

59. Гусев С. С. Логическая прагматика / С. С. Гусев // Символическая логика / [Слинин Я. А., Караваев Э. Ф., Мигунов А. И., Слинин Я. А., и др.]. - СПб., 2005. - С. 493-505.

60. Дейк Т. А. ван. Язык. Познание. Коммуникация / Тён Адрианус ван Дейк. - Благовещенск: БГК им. И. А. Бодуэна де Куртенэ, 2000. - 308 с.

61. Дементьев В. В. Основы теории непрямой коммуникации: автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. филол. наук: 10.02.19 – теория языка / В. В. Дементьев; Саратов. гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. - Саратов, 2001. - 38 с.

62. Дементьев В. В. Непрямая коммуникация: [монография] / Вадим Викторович Дементьев. - М.: Гнозис, 2006. - 376 с.

63. Демьянков В. З. Прагматические основы интерпретации высказывания / В.З. Демьянков // Известия АНСССР. Серия лит.ературы и языка. - 1981. - № 40.- С. 368-377.

64. Демьянков В. З. Лингвистическая интерпретация текста: универсальные и национальные (идиоэтнические) стратегии / В. З. Демьянков // Язык и культура: факты и ценности. К 70-летию Юрия Сергеевича Степанова / отв. ред. Е. С. Кубрякова, Т. Е. Янко. - М.: Языки славянской культуры, 2001. - С. 309-324.

65. Демьянков В. З. Кооперированность общения и стремление понять собеседника / В. З. Демьянков // Общение. Языковое сознание. Межкультурная коммуникация: [сб. ст.] / Институт языкознания РАН. - Калуга: КГПУ им. К. Э. Циолковского, 2005. - С. 28-36.

66. Денисова С. П. Лінгвістика на зламі наукових парадигм: від Фердинанда де Соссюра до Ноама Хомського / С. П. Денисова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Філологія. - 2013. - Т. 16. - № 1. - С. 42-49.

67. Джеймс К. Контрастивный анализ / К. Джеймс; пер. с англ. Н. А. Лауфер // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. XXV. Контрастивная лингвистика: [пер., сост. В. П. Нерознака / общ. ред. и вступ. ст. В. Г. Гака]. - М.: Прогресс, 1989. - С. 205-306.

68. Ерліхман А. М. Засоби реалізації імпліцитності у драматургійному тексті (на матеріалах англомовних п’єс ХХ століття): дис на здоб. наук. ступ. канд. філол. Наук: 10.02.04 – германські мови / Анна Марківна Ерліхман. - Івано-Франківськ, 2013. - 221 с.

69. Жаркова У. А. Синтаксис сравнения. Логико-лигвистический подход: дисс. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук: 10.02.19 – теория языка / Ульяна Анатольевна Жаркова. - Пермь, 2004. - 233 с.

70. Жеребкін В. Є. Логіка / Василь Євсійович Жеребкін. - К.: Знання, 2008. - 255 с.

71. Зеленецкий А. Л. Контрастивная лингвистика и типология / А. Л. Зеленецкий // Вестник ВГУ. Сер. Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2010. - № 1. - С. 27-31.

72. Іванишин Н. Я. Лексичні засоби формування імпліцитності у драматургійних текстах початку ХХ століття: дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.01 – українська мова / Наталія Ярославівна Іванишин, 2006. - 204 c.

73. Иссерс О. С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи: монография / Оксана Сергеевна Иссерс. - Изд. 7-е, ст. - М.: КомКнига, 2015. - 304 с.

74. Кагановская Е. М. Когнитивный аспект соотношения импликации и экспликации в художественном тексте / О. М. Кагановська // Версии антропоцентризма: материалы ІІІ Междунар. симпозиума "Человек: язык, культура, познание". - Москва; Кривой Рог: Криворож. гос. пед. ун-т, 1999. - С. 70-77.

75. Кагановская Е. М. Импликация и экспликация в художественном тексте (коммуникативный и когнитивный аспекты) / О. М. Кагановська // Мова і культура. Серія: Філологія: [наук. вид.]. - К.: Вид. Дім Дмитра Бураго. - 2000. - Вип. 1, Т. ІV: Мова і художня творчість. - С. 205-213.

76. Кагановська О. М. Текстові концепти художнього твору як засіб втілення акціонального коду / О. М. Кагановська // Проблеми семантики слова, речення та тексту: [зб. наук. пр.]. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2003. - Вип. 9. - С. 108-115.

77. Кагановська О. М. Текстові концепти художньої прози: когнітивна та комунікативна динаміка (на матеріалі французької романістики середини ХХ сторіччя): дис. на здоб. наук. ступ. доктора філол. наук: 10.02.05 – романські мови / Олена Марківна Кагановська; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2003. - 474 с.

78. Каменская О. Л. Текст и коммуникация / Ольга Львовна Каменская. - М.: Высш. шк., 1990. - 151 c.

79. Карасик В. И. Языковые ключи: [монография] / Владимир Ильич Карасик. - Волгоград: Парадигма, 2007. - 520 с.

80. Кардаш Л. В. Мовні засоби вираження заперечення і протиставлення в українській літературній мові: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.01 – українська мова / Лариса Василівна Кардаш; Переяслав- Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - Переяслав-Хмельниц, 2008. - 21 с.

81. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика / Ирина Михайловна Кобозева. - [6-е изд., стер.]. - М.: Эдиториал УРСС, 2015. - 352 с.

82. Конверський А. Є. Логіка: підручник [для студ. вищ. навч. закладів] / Анатолій Євгенович Конверський. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 536 с.

83. Корольова А. В. Нові виклики сьогоденної компаративістики і контрастивістики / А. В. Корольова // Проблеми зіставної семантики: [зб. наук. статей / відп. ред. Корольова А. В.]. К.: Вид. центр КНЛУ. - 2013. - Вип. 11. - С. 9-15.

84. Косериу Э. Контрастивная лингвистика и перевод: их соотношение / Э. Косериу // Новое в зарубежной лигвистике. - М.: Прогресс, 1989. - Вып. XXV: Контрастивная лингвистика. - М., 1989. - С. 63-81.

85. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Михайло Петрович Кочерган. - К.: ВЦ "Академія", 2006. - 424 c. - (Серія "Альма-матер").

86. Кравченко А. В. Что такое коммуникация? / А. В. Кравченко // Прямая и непрямая коммуникация: [сб. науч. ст.] / ред. В. В. Дементьев. - Саратов: Колледж, 2003. - С. 27-39.

87. Кравченко Н. К. Практическая дискурсология: школы, методы, методики современного дискурс-анализа: [практ. пособие] / Наталья Кимовна Кравченко. - Луцьк: ЧП Гадяк Жанна Владимировна, типография "Волыньполиграф", 2012. - 251 с.

88. Красных В. "Свой" среди "чужих": миф или реальность? / Виктория Красных. - М.: "Гнозис", 2003. - 375 с.

89. Кубрякова Е. С. Язык и знание: На пути получения знаний о языке. Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Елена Самуиловна Кубрякова. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 512 с.

90. Кухаренко В. А. Интерпретация текста / Валерия Андреевна Кухаренко. - М.: Просвещение, 1988. - 192 с.

91. Лавриненко О. О. Комунікативно-прагматичний потенціал алюзії в англійському та українському публіцистичному дискурсі: дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство / Олександр Олександрович Лавриненко; Київ. Міжнар. ун-т. - К., 2009. - 235 с.

92. Лагута О. Н. Логика и лингвистика / Ольга Николаевна Лагута. - Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2000. - 116 с.

93. Ладо Р. Лингвистика поверх границ культур; пер. с англ. В. А. Виноградова / Р. Ладо // Новое в зарубежной лингвистике. - Вып. XXV. Контрастивная лингвистика: [пер., сост. В. П. Нерознака / общ. ред. и вступ. ст. В. Г. Гака]. - М.: Прогресс, 1989. - С. 32-62.

94. Лайонз Дж. Лингвистическая семантика: Введение / Дж. Лайонз; [пер. с англ. В. В. Морозова и И. Б. Шатуновского; под общ. ред. И. Б. Шатуновского]. - М.: Языки славянской культуры, 2003. - 400 с.

95. Лакофф Дж. Женщины, огонь и опасные вещи: что категории языка говорят нам о мышлении / Джордж Лакофф; [пер. с англ. И. Б. Шатуновского]. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 792 с.

96. Леміш Н. Є. Комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні характеристики каузального комплексу у сучасних германських, романських та слов'янських мовах: зіставно-типологічний аспект: дис. на здоб. наук. ступ. доктора філол. наук: 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство / Наталія Євгенівна Леміш; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2015. - 489 с.

97. Лукин В. А. Художественный текст. Основы лингвистической теории и элементы анализа: [учебник] / Владимир Алексеевич Лукин. - М.: Изд-во "Ось-89", 1999. - 192 с.

98. Лукин В. А. "Как-художественный" текст и его структура / В. А. Лукин // Язык и культура: факты и ценности: К 70-летию Юрия Сергеевича Степанова / Отв. ред. Е. С. Кубрякова, Т. Е. Янко. - М.: Языки славянской культуры. - 2001. - С. 585-595.

99. Макаров М. Л. Основы теории дискурса: [монография] / Михаил Львович Макаров. - М.: Гнозис, 2003. - 280 с.

100. Манакин В. Н. Основы контрастивной лексикологии: близко- родственне и родственные языки / Владимир Николаевич Манакин. - К.: Центр. -Укр. изд-во, 1994. - 264 с.

101. Манакин В. Н. Сопоставительная лексикология / Владимир Николаевич Манакин. - К.: Знання, 2004. - 326 c.

102. Маріна О. С. Контрастивні тропи й фігури в американській поезії модернізму: лінгвокогнітивний аспект: дис. на здоб. наук. ступ. доктора філол. наук: 10.02.04 – германські мови / Олена Сергіївна Маріна; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2004. - 204 с.

103. Мартемьянов Ю. С. Имплицитная информация на синтаксическом уровне / Ю. С. Мартемьянов // Имплицитность в языке и речи / Отв. ред. Е. Г. Борисова, Ю. С. Мартемьянов. - М.: Языки русской культуры, 1999. - С. 163-192.

104. Мартинюк А. П. Конструювання гендеру в англомовному дискурсі: [монографія] / Алла Петрівна Мартинюк. - Харків: Константа, 2004. - 292 с.

105. Маслюк М. Г. Визначення текстових імплікатур у сучасній лінгвістиці / М. Г. Маслюк // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 3-5 квіт. 2013 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. - С. 202-204.

106. Маслюк М. Г. Вибір tertium comparationis при контрастивному дослідженні антифразисних імплікатур / М. Г. Маслюк // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): [зб. наук. пр.]. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. - Вип. 129. - С. 203-207.

107. Маслюк М. Г. Виведення імплікатур із стилістичної фігури оксиморону за допомогою операції логічної імплікації / М. Г. Маслюк // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка: [наук. журнал] / [гол. ред. П. Ю. Саух]. - Житомир: Вид. центр ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - Вип. 2 (74). - С. 256-259.

108. Маслюк М. Г. Виокремлення типів імплікатур в українській та англійській мовах / М. Г. Маслюк // Science and Education a New Dimension. Philology: [journal by the support of Society for Cultural and Scientific Progress of Central and Eastern Europe] / [editor-in-chief Dr. Xénia Vámos]. - Budapest, 2014. - II (7), Issue 34. - P. 67-70.

109. Маслюк М. Г. Класифікація типів імплікатур у сучасній лінгвістиці / М. Г. Маслюк // Лінгвістична теорія і практика: історичне надбання, актуальні проблеми та перспективи розвитку: матеріали VIII міжнар. наук.-практ. конф. пам’яті докт. філол. наук, проф. А. К. Корсакова, 12-13 грудня 2014 р., МГУ. - Одеса: МГУ, 2014. - С. 118-119.

110. Маслюк М. Г. Пресупозиція та імплікатура як реалізації прагмалінгвістичної категорії імпліцитності / М. Г. Маслюк // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 19-21 берез. 2014 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. - С. 268-270.

111. Маслюк М. Г. Співвідношення імпліцитних смислів та моделей комунікації у прагматиці / М. Г. Маслюк // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичнй аспекти: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 квіт. 2014 р.) / НТУУ "КПІ". - К.: Видавництво "Кафедра", 2014. - С. 62-64.

112. Маслюк М. Г. Тлумачення антифразисних імплікатур в стійких порівняннях англійської та української мов / М. Г. Маслюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: [зб. наук. пр.]. - Острог: Вид. нац. ун-ту "Острозька академія", 2014. - Вип. 44. - С. 175-177.

113. Маслюк М. Г. Розмежування основних понять категорії імпліцитності / М. Г. Маслюк // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство): [зб. наук. пр.]. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. - Вип. 1. - С. 205-208.

114. Маслюк М. Г. Антифразисні імплікатури в усталених порівняннях англійської та української мов / М. Г. Маслюк // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 01-03 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. - С. 273-275.

115. Маслюк М. Г. Використання імплікації, заперечення та кон’юнкції задля тлумачення оксиморонних імплікатури / М. Г. Маслюк // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичнй аспекти: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16 квіт. 2015 р.) / НТУУ "КПІ". - К.: Видавництво "Кафедра", 2015. - С. 37-39.

116. Матвеева, Г. Г. Основы прагмалингвистики [Электронный ресурс]: монография / Г. Г. Матвеева, А. В. Ленец, Е. И. Петрова. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 232 с.

117. Мацько Л. І. Стилістика української мови / Л. І. Мацько, О. М. Сидоренко, О. М. Мацько. - К.: Вища школа, 2003. - 462 с.

118. Мізін К. І. Людина в дзеркалі компаративної фразеології: [монографія] / К. І. Мізін. - Кременчук: Щербатих О. В., 2011. - 448 с.

119. Мізін К. І. Усталені порівняння англійської, німецької, української та російської мов в аспекті зіставної лінгвокульторології: дис. на здоб. наук. ступ. доктора філол. наук: 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство / Костянтин Іванович Мізін; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2011. - 485 с.

120. Мізін К. І. Компаративна фразеологія: [монографія] / К. І. Мізін. - Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2007. - 168 с.

121. Миллер Е. Н. Природа лексической и фразеологической антонимии / Е. Н. Миллер. - Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1990. - 223 с.

122. Минкин Л. М. Номинация и референция в высказывании / Л. М. Минкин, И. С. Шевченко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Серія: Філологія. - 2005. - № 667. - С. 3-10.

123. Мінкова О. Ф. Експресивний потенціал засобів вторинної номінації в мові новітньої української публіцистики: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.01 – українська мова / О. Ф. Мінкова; Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя, 2010. - 21 с.

124. Молотков А. И. Фразеологизмы русского языка и принципы их лексикографического описания / А. И. Молотков // Фразеологический словарь русского языка / под. ред. А. И. Молоткова. - [3-е изд., стер.] - М.: Русский язык, 1978. - 485 с.

125. Молчанова Г. Г. Семантика художественного текста / Галина Георгиевна Молчанова. - Ташкент: ФАН, 1988. - 164 с.

126. Молчанова Г. Г. Концептуализация как процесс порождения новых смыслов текста / Г. Г. Молчанова // К юбилею ученого: [сб. науч. тр., посвящ. юбилею доктора филол. наук, проф. Е. С. Кубряковой]. - М.: Моск. гос. пед. ун-т, 1997. - С. 79-83.

127. Морковкин В. В. Русские агнонимы (слова, которые мы не знаем) / В. В. Морковкин, А. В. Морковкина. - М.: Астра семь, 1997. - 414 с.

128. Морозова Е. И. Ложь как дискурсивное образование: лингвокогнитивный аспект: [монография] / Елена Ивановна Морозова. - Харьков: Экограф, 2005. - 299 с.

129. Москвин В. П. Классификация русских метафор / В. П. Москвин // Языковая личность: культурные концепты: [сб. науч. тр.] / ВГПУ, ПМПУ. - Волгоград, Архангельск: Перемена, 1996. - С. 103-113.

130. Мостовская И. Ю. Существует ли подтекст в лирическом стихотворении? / И. Ю. Мостовская // Интерпретация художественного текста в языковом вузе. - Л.: Ленинградск. гос. пед. ин-т. - 1981. - С. 48-56.

131. Мукаржовский Я. Структуральная поэтика / Ян Мукаржовский - М.: Языки русской культуры, 1996. - 480 с.

132. Муравьева А. А. Импликация как средство создания подтекста / А. А. Муравьева // Информативность текста и его компонентов: [сб. науч. тр.]. - М.: МГПИИЯ им. М. Тореза. - Вып. 263. - 1986. - С. 141-149.

133. Нагорна М. М. Поетика імпліцитних смислів художнього твору: дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.01.06 – теорія літератури / Марина Миколаївна Нагорна; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2004. - 179 с.

134. Наер В. Л. Концептуальная и стилистическая метафора: общее и различное / В. Л. Наер // Вестник МГЛУ. Серия: Лингвистика. - М., 2003. - Вып. 474: Когнитивные основания стилистических аспектов дискурса. - С. 3-12.

135. Наумова Л. А. Пресуппозиции в логике и лингвистике / Л. А. Наумова // Философия: в поисках онтологии: [сб. трудов Самарской гуманитарной академии]. - Самара: Изд-во СаГА, 1998. - Вып. 5. - С. 236-255.

136. Нефедова Л. А. Когнитивно-деятельностный аспект импликативной коммуникации / Лидия Амиряновна Нефедова. - Челябинск, 2001. - 151 с.

137. Никитин М. В. О семантике метафоры / М. В. Никитин // Вопросы языкознания. - 1979. - № 1. - С. 90-102.

138. Никитин М. В. Лексическое значение слова (структура и комбинаторика) / Михаил Васильевич Никитин. - М.: Высшая школа, 1983. - 127 с.

139. Никитин М. В. Курс лингвистический семантики / Михаил Васильевич Никитин. - СПб.: Науч. центр проблем диалога, 1996. - 760 с.

140. Никитин М. В. Метафора: уподобление vs. интеграция концептов / М. В. Никитин // С любовью к языку: сб. науч. тр. [посвящается Е. С. Кубряковой]. - М.; Воронеж: ИЯ РАН, Воронежский гос. ун-т. - 2002. - С. 255-270.

141. Падучева Е. В. Высказывание и его соотнесенность с действительностью (референциальные аспекты семантики местоимений) / Елена Викторовна Падучева. - [6-е изд., стер.]. - М.: Эдиториал УРСС, 2010. - 296 с.

142. Падучева Е. В. Динамические модели в сеантике лексики / Елена Викторовна Падучева. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - 608 с.

143. Попова З. Д. Когнитивная лингвистика / Зинаида Даниловна Попова, Йосиф Абрамович Стернин. - М.: АСТ: Восток - Запад, 2007. - 314 с.

144. Прийма С. М. Математична логіка і теорія алгоритмів: [навч. посібник] / Сергій Миколайович Прийма: - Мелітополь: ТОВ "Вид. будинок ММД", 2008. - 134 с.

145. Проценко О. О. Імплікативний простір американської поезії ХХ століття: лінгвокогнітивний аспект: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. филол. наук: 10.02.04 – геманські мови / Ольга Олександрівна Проценко. - Харків, 2010. - 20 с.

146. Рейман Е. Н. К вопросу о текстовой импликации / Е. Н. Рейман // Общие и частные проблемы функциональных стилей / под ред. М. Я. Цвиллинга. - М.: Наука, 1986. - С. 88-104.

147. Реферовская Е. А. Лингвистические исследования структуры текста: [науч. изд.] / Елизавета Артуровна Реферовская; [ред. А. В. Десницкая; Акад. Наук СССР, Ин-т языкознания]. - Ленинград: Наука, Ленинград. отделение, 1983. - 213 с.

148. Реформатский А. А. Лингвистика и поэтика / Александр Александрович Реформатский. - М.: Наука, 1987. - 264 с.

149. Селиванова Е. А. Теоретические основы когнитивной ономасиологии / Елена Александровна Селиванова // Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки. - Черкаси, 1999. - Вип. 11. - С. 3-12.

150. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации / Елена Александровна Селиванова. - К.: Фитосоциоцентр, 2002. - 336 с.

151. Селіванова О. О. Актуальні напрями сучасної лінгвістики (аналітичний огляд) / Олена Олександрівна Селіванова. - К.: Фітосоціоцентр, 1999. - 148 с.

152. Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність (на матеріалах сучасної газетної публіцистики): [монографія] / Катерина Степанівна Серажим; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. - К., 2002. - 392 с.

153. Сидорова М. О. Лінгвопрагматичні властивості висловлень з імплікатурами у реактивних ходах німецькомовного діалогічного дискурсу: дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.04 – германські мови / Марія Олегівна Сидорова; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 259 с.

154. Сильман Т. Подтекст как лингвистическое явление / Т. Сильман // Филологические науки. - 1969. - № 1. - С. 84-90.

155. Смолина К. П. Виды контекстных позиций слова в их отношений к его лексическому значению / К. П. Смолина // Русский язык. Текст как целое и компоненты текста: Виноградовские чтения ХІ. - М.: Наука, 1982. - С. 166-176.

156. Старикова Е. Н. Проблемы имплицитной номинации в современном английском языке: дисс. на соиск. учен. степ. доктора филол. наук: 10.02.04 – германские языки / Елена Николаевна Старикова. - К., 1976. - 354 с.

157. Старикова О. М. Семантика та прагматика внутрішньотекстових уточнюючих відношень / О. М. Старикова, О. Ю. Обухова // Мовознавство. - 1991. - № 4. - С. 59-62.

158. Степанов Ю. С. В мире семиотики / Юрий Сергеевич Степанов. - М.: Радуга, 1983. - 627 с.

159. Степанов Ю. С. Методы и принципы современной лингвистики / Юрий Сергеевич Степанов. - [7-е изд.]. - М.: Книжный дом "Либроком", 2009. - 312 с.

160. Стернин И. А. Концепты и лакуны / И. А. Стернин, Г.В. Быкова // Языковое сознание: формирование и функционирование: [сб. ст.] / отв. ред. Н.В. Уфимцева. - М.: Институт язкознания РАН, 1998. - С. 55-67.

161. Стилистика английского языка: [учебник] / А. Н. Мороховский, О. П. Воробьева, Н. И. Лихошерст, З. В. Тимошенко. - К.: Выща шк., 1991. - 272 с.

162. Стросон П. Ф. Намерение и конвенция в речевых актах / Питер Фредерик Стросон; [пер. с англ. И. Г. Cабуровой] // Новое в зарубежной лингвистике. - М.: Прогресс, 1986. - Вып. 17: Теория речевых актов. - С. 131- 150.

163. Cусов И. П. Семантика и прагматика предложения: [учеб. пособие] / Иван Павлович Сусов. - Калинин: Изд-во Калинин. гос. ун-та, 1980. - 51 с.

164. Сусов И. П. История языкознания / Иван Павлович Сусов. - М.: АСТ: Восток - Запад, 2006. - 295 с.

165. Сусов И. П. Лингвистическая прагматика / Иван Павлович Сусов; [предисл. ред. В. И. Карабана, послесл. Л. Р. Безугла, очерк истории укр. прагматики И. С. Шевченко]. - Винница: Нова Кныга, 2009. – 271 с.

166. Телия В. Н. Культурно-языковая компетенция: ее высокая вероятность и глубокая сокровенность в единицах фразеологического состава языка / В. Н. Телия // Культурные слои во фразеологизмах и в дискурсивных практиках / [Отв. ред. В. Н. Телия]. - М.: Языки славянской культуры, 2004. - С. 19-30.

167. Ткачук-Мірошниченко О. Г. Імплікація в рекламному дискурсі (на матеріалі англомовної комерційної реклами): дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.04 – германські мови / Олена Євгенівна Ткачук- Мірошниченко. - К., 2001. - 216 с.

168. Тодоров Ц. Семиотика литературы / Ц. Тодоров // Семиотика / под общ. ред. Ю. С. Степанова. - М.: Радуга. - 1983. - С. 350-354.

169. Хоменко І. В. Логіка: [підручник] / Ірина Вікторівна Хоменко. - К.: Центр уч. літ., 2007. - 335 с.

170. Хомський Н. Роздуми про мову / Ноам Хомський; [пер. з англ. О. П. Кошовий]. - Львів: Ініціатива, 2000. - 352 с.

171. Филат Т. В. Поэтика пространства и времени в русской повести конца 1880-х - 90-х годов / Татьяна Витальевна Филат. - Днепропетровск: АРТ-ПРЕС, 2002. - 418 с.

172. Филлипс Л. Дискурс-анализ. Теория и метод / Л. Филлипс, М. В. Йоргенсен; [пер с англ.; научн. ред. А. А. Киселева]. - Харьков: Гуманитарный центр, 2004. - 335 с.

173. Фейербах Л. Избранные философские произведения: [в 2 т.] / Людвиг Андреас Фейербах. - М., 1955 - Т. 2. - 1955. - С. 811-894.

174. Фреге Г. Смысл и денотат / Готлоб Фреге // Семиотика и информатика: [сб. науч. статей]. - Вып. 35. - М.: Наука, 1997. - С. 352-379.

175. Фреге Г. Логические исследования / Готлоб Фреге; [сост., общ. ред., вступ. ст. и ком. Суровцева А. В.]. - Томск: Водолей, 1997. - 128 с.

176. Фролова І. Є. Суб’єкт як чинник дискурсивної діяльності / І. Є. Фролова. - Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. - 2013. - № 1051, Вип. 73. - С. 106-111.

177. Фрумкина Р. М. Психолингвистика: [учеб. для студ. высш. учеб. заведений] / Ревека Марковна Фрумкина. - М.: Изд. центр "Академия", 2001. - 320 с.

178. Художественный текст: структура, язык, стиль / под ред. К. А. Роговой. - СПб.: Изд-во С.-Петербургск. ун-та, 1993. - 182с.

179. Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови / Віктор Антонович Чабаненко. - Запоріжжя, 2002. - 351 с.

180. Чабаненко В. А. Вибрані праці з мовознавства / Віктор Антонович Чабаненко. - Запоріжжя: Дніпровський металург, 2007. – 505 с.

181. Чанышева З. З. Взаимодействие языковых и неязыковых факторов в процессе речевого общения / ЗульфираЗакиевна Чанышева. - Уфа: БГУ, 1984. - 80 с.

182. Червоножка В. С. Енантіосемія в сучасній болгарській мові: дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.03 – слов’янські мови / Валентина Семенівна Червоножка; Інститут української мови НАН України. - К., 2002. - 190 с.

183. Чернов Г. В. Смысловая импликативность как основа понимания речевого сообщения / Г. В. Чернов // Контекстуальная семантизация лингвистических единиц: сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М. Тореза. - М., 1984. - С. 78-94.

184. Чернов Г. В. Импликативность текста, смысловой вывод и перевод / Г. В. Чернов // Смысл текста как объект перевода: сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М. Тореза. - М., 1986. - Вып. 278. - С. 68-72.

185. Чернов Г. В. Контекстно-свободная и контекстно-связанная импликативность и проблема переводимости / Г. В. Чернов // Текст и перевод. - М., 1988. - С. 51-63.

186. Шаповалова Н. П. Функціонально-семантичний статус порівняльних конструкцій у сучасній українській мові: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.01 – українська мова / Н. П. Шаповалова; Дніпропетр. держ. ун-т. - Дніпропетровськ, 1998. - 16 с.

187. Шевченко І. С. Когнітивно-комунікативна парадигма і аналіз дискурсу / І. С. Шевченко // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен: [колективна монографія] / ред. І. С. Шевченко. - Харків: Константа, 2005. - С. 9-20.

188. Шейгал Е. И. Язык и власть / Е. И. Шейгал // Языковая личность: проблемы лингвокультурологии и функциональной семантики: [сб. науч. тр.]. - Волгоград: Перемена, 1999. - С. 132-149.

189. Шендельс Е. И. Имплицитность в грамматике / Е. И. Шендельс // Предмет и методы синтаксической семантики: сб. науч. тр. МГПИИЯ им. М. Тореза. - М., 1977. - Вып. 112. - С.109-120.

190. Шкунаева И. Д. Ранний театр Мориса Метерлинка. Театр Метерлинка в начале XX века / И. Д. Шкунаева. - М.: Искусство, 1973. - 127 с.

191. Шонь О. Б. Мовностилістичні засоби реалізації гумору, іронії і сатири в американських коротких оповіданнях: дис. на здоб. наук. ступ. канд. філол. наук: 10.02.04 – германські мови / Олена Богданівна Шонь; Тернопільський держ. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2003. - 231 с.

192. Austin J. L. How to do things with words / John Langshaw Austin. - [2 rev. ed.]. -repr. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 2005. - 168 p.

193. Bach K. The Semantics-Pragmatics Distinction: What It Is and Why It Matters / K. Bach // Pragmatik. Implikaturen und Sprechakte. - Opladen: Westdeutscher Verl., 1997. - Р. 33-50.

194. Bach K. The Myth of conventional implicature / K. Bach // Linguistics and Philosophy. - 1999. - No. 22. - P. 327-366.

195. Blutner R. Embedded implicatures and optimality theoretic pragmatics / R. Blutner // Pragmatics II. / L., N. Y.: Routledge, 2012. - Vol. III. - P. 103-120.

196. Borg E. On three theories of implicature: default theory, relevance theory and minimalism / E. Borg // Pragmatics II. / L., N. Y.: Routledge, 2012. - Vol. III. - P. 212-232.

197. Bouton, L. F. Conversational Implicature in a second Language: Learned Slowly when not Deliberately Taught / L.F. Bouton // Journal of Pragmatics. - 1994. - Vol. 22. - P. 157-167.

198. Сarston R. Implicature, Explicature, and Truth-Conditional Semantics / R. Сarston // Mental Representation. - Cambridge: Cambridge Univ. Press, 1988. - P. 151-183.

199. Charaudeau P. Grammaire du sens et de l.expression / Patrick Charaudeau. - Paris: Hachette, 1992. - 927 p.

200. Chierchia G. Scalar implicatures, polarity phenomena, and the syntax / pragmatics interface / G. Chierchia // Pragmatics II. / L., N. Y.: Routledge, 2012. - Vol. IV. - P. 335-416.

201. Chomsky N. Language and Mind / Noam Chomsky. - [3rd ed.] - Cambridge: Cambridge University Press, 2006. - 190 p.

202. Connor U. A. Tertium Comparationis: A vital component in contrastive research methodology / U. Connor, A. Moreno // Directions in Applied Linguistics: Essays in Honor of Robert B. Kaplan / eds. P. Bruthiaux, D. Atkinson, W. G. Eggington, W. Grabe, V. Ramanathan. - Clevedon, 2005. - P. 153-164. (England: Multilingual Matters).

203. Davis W. A. Meaning and Implicature / W. A. Davis // Saying, Meaning, Implicating / Meggle G., Plunze Ch. (Hg.). - Leipzig: Univ. Verl., 2003. - P. 120-132.

204. Fairclough N. Textual analysis for social research / Norman Fairclough. - New York: Routledge, 2003. - 270 p.

205. Gazdar G. J. M. Pragmatics: Implicature, Presupposition and Logical Form / G. J. M. Gazdar. - N. Y.: Academic Press, 1979. - 186 p.

206. Gibbs R. W. A New Look at Literal Meaning in Understanding What is Said and Implicated / R. W. Gibbs // Journal of Pragmatics. - 2002. - Vol. 34. - P. 457-486.

207. Greene B. The hidden reality, a Physicist Explains Why Parallel Universes May Exist / Brian Greene. - New York: Random House, 2011. - 384 p.

208. Grice H. P. Futher Notes on Logic and Conversation / H. P. Grice // ders. Studies in the Way of Words. - Cambridge (Mass.), L.: Harvard Univ. Press, 1991. - P. 41-57.

209. Grice H. P. Logic and Conversation / H. P. Grice // ders. Studies in the Way of Words. - Cambridge (Mass.), L.: Harvard Univ. Press, 1991. - P. 22-40.

210. Hawley P. What is Said / P. Hawley // Journal of Pragmatics. - 2002. - Vol. 34. - P. 969-991.

211. Hirschberg J. A Theory of Scalar Implicature / Julia Hirchberg. - New York: Garland, 1991. - 220 p.

212. Horn L. WJ-40: implicature, truth, and meaning / L. Horn // Pragmatics II. - L., N.Y.: Routledge, 2012. - Vol. III. - P. 180-211.

213. Huang Y. Types of inference: entailment, presupposition, and implicature / Y. Huang // Foundationas of Pragmatics. - B., Boston: de Gruyter, Mouton, 2011. - P. 397-424.

214. Jaszczolt K. M. On Translating "What Is Said": Tertium Comparationis in Contrastive Semantics and Pragmatics / K. M. Jaszczolt // Meaning Through Language Contrast / [eds K. M. Jaszczolt, K. Turner]. - Amsterdam: J. Benjamins, 2003. - Vol. 2. - P. 441-462.

215. Karttunen L. Simple and Phrasal implicatives / L. Karttunen // First Joint Conference on Lexical and Computational Semantics (*SEM) (Montreal, Canada, June 7-8, 2012). - Montreal, 2012. - Vol. 1. - P. 124-131.

216. Krause P. On the Division of Labor Between the Theories of Presupposition and Implicature / P. Krause // Saying, Meaning, Implicating / Meggle G., Plunze Chr. (Hg.). - Leipzig: Leipziger Univ. Verlag, 2003. - S. 167-186.

217. Kripke S. Presupposition and Anaphora: Remarks on the Formulation of the Projection Problem / Saul Kripke // Pragmatics II: Critical Concepts in Linguistics / ed. by Asa Kasher. - L., N. Y.: Routledge, 2012. - Vol. II. - 234 p.

218. Leech G. Principles of Pragmatics / Geoffrey Leech. - London - New York: Longman, 1983. - 251 p.

219. Levinson S. C. Presumptive Meanings: The Theory of Generalized Conversational Implicature / Stephen C. Levinson. - Cambridge (Mass.): MIT Press, 2000. - 480 p.

220. Levinson S. C. Pragmatik / Stephen C. Levinson; [ins Dt. üb. Von M. Wiese]. - Tübingen: Niemeyer, 2001. - 476 p.

221. Meggle G. Presuppositions and implicatures. A First Explicative Sketch / G. Meggle // Saying, Meaning, Implicating / [ed. by G. Meggle, Ch. Plunze]. - Leipzig: Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2003. - P. 160-166.

222. Metaphor and Thought / [ed. by Ortony Andrew]. - [2nd ed.]. - Cambridge University Press, 1993. - 678 p.

223. Papfragou A. Scalar implicature: experiments at the semantics-pragmatics interface / A. Papafragou, J. Musolino // Pragmatics II. - L., N. Y.: Routledge, 2012. - Vol. V. - P. 56-88.

224. Potts Ch. The logic of conventional implicatures: diss.... doctor of philosophy in linguistics / Christopher Potts. - Univ. of California, Santa Cruz, 2003. - 318 p.

225. Potts Ch. Conventional implicatures, a distinguished class ofmeanings / C. Potts // The Oxford Handbookof Linguistic Interfaces / ed. By F. Ramchand, Ch. Reiss]. - Oxford: Oxford University Press, 2007. - P. 475- 501.

226. Roberts C. Only, Presupposition and Implicature / C. Roberts // Pragmatics II: Critical Concepts in Linguistics / ed. by Asa Kasher. - London, New York: Routledge, 2012. - Vol. II. - P. 169-221.

227. Rolf E. Sagen and Meanen: Paul Grices Theorie der Konrersations im-plikaturen / Eckhard Rolf. - Opladen: Westdt. Ver. 1, 1994. - 269 p.

228. Searle J. R. Speech Acts / John Rogers Searle - [27th printing]. - Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005. - 203 p.

229. Schiffrin D. Approaches to discource: Language and Social Interaction / Deborah Schiffrin. - Oxford: Blackwell, 1994. - X, 470 p.

230. Schlieben-Lange B. Linguistische Pragmatic / Brigitte Schlieben-Lange. - Stuttgart: Kohlhammer, 1979. - 155 p.

231. Sgall P. Towards a pragmatically based theory of meaning / P. Sgall // Speech act theory and pragmatics / J. Searle, F. Kiefer, M. Bierwisch, (Eds.). - Dordrecht: Reidel, 1980. - P. 233-246.

232. Simons M. Foundational Issues in Presupposition / M. Simons // Pragmatics II: Critical Concepts in Linguistics / ed. by Asa Kasher. - London, New York: Routledge, 2012. - Vol. II. - P. 247-264.

233. Soames S. Drawing the line between meaning and implicature - and relating both to assertion / S. Soames // Pragmatics III. - L., N.Y.: Routledge, 2012. - Vol. III. - P. 152-179.

234. Sperber D. Relevance: Communication and Cognition / D. Sperber, D. Wilson. - Oxford, Cambridge: Blackwell, 1990. - VIII, 279 p.

235. Strawson P. F. On referring / P. F. Strawson // Mind, New Series. - 1950. - Vol. 59, No. 235. - P. 320-344.

236. Vicente B. What pragmatics can tell us about (literal) meaning: A critical note on Bach’s theory of implicature / B. Vicente // Journal of Pragmatics. - 2002. - Vol. 34. - P. 403-421.

237. Wierzbicka, A. Lingua Mentalis. The Semantics of Natural Languages / A. Wierzbicka. - Sidney, New York, Toronto, San Francisco: Acad. Press, 1980. - 367p.

238. Wierzbicka A. "Cultural scripts": A new approach to the study of cross- cultural communication // Language contact and language conflict. - Amsterdam / Philadelphia, 1994. - P. 68-87.

239. Wilson D. Relevance and Understanding / Deirdre Wilson // Language Understanding / [eds. G. Brown, K. Malmkjaer, A. Pollitt, J. Williams]. - Oxford: Oxford University Press, 1994. - P. 37-58.