Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лексикология английского языка \ 4232. Дисертаційна робота Формування англомовної лексичної компетенції майбутніх філологів з письмового перекладу публіцистичних текстів

Дисертаційна робота Формування англомовної лексичної компетенції майбутніх філологів з письмового перекладу публіцистичних текстів

« Назад

Код роботи: 4232

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Лексикологія англійської мови

Тема: Формування англомовної лексичної компетенції майбутніх філологів з письмового перекладу публіцистичних текстів

Кількість сторінок: 505

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 4000 грн

Перелік умовних скорочень

Вступ

Розділ 1. Теоретичні передумови формування англомовної лексичної компетенції майбутніх філологів із письмового перекладу газетних публіцистичних текстів

1.1. Історія вивчення проблеми наукового дослідження

1.2. Цілі, зміст та принципи формування англомовної лексичної компетенції в письмовому перекладі

1.3. Лексичні перекладацькі труднощі та способи їх подолання під час письмового перекладу

1.4. Особливості лексичного складу англомовних газетних публіцистичних текстів

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Методика формування англомовної лексичної компетенції майбутніх філологів із письмового перекладу з англійської на українську мови на основі публіцистичних текстів

2.1. Принципи та критерії відбору англомовних публіцистичних текстів для навчання письмового перекладу з англійської мови на українську

2.2. Підсистема вправ із формування англомовної лексичної компетенції в письмовому перекладі

2.3. Модель навчального процесу для реалізації запропонованої методики

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Експериментальна перевірка методики формування англомовної лексичної компетенції з письмового перекладу на основі англомовних газетних публіцистичних текстів

3.1. Організація та проведення експерименту

3.2. Констатація та методична інтерпретація результатів експериментального дослідження

3.3. Методичні рекомендації щодо організації навчального процесу з формування англомовної лексичної компетенції майбутніх філологів з письмового перекладу

Висновки до розділу 3

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Мова, як відомо, є важливим засобом спілкування, який забезпечує обмін думками та взаєморозуміння між людьми. Спілкування за допомогою мови відбувається двома шляхами: усним і писемним. Якщо мовці володіють однією мовою, то спілкування відбувається безпосередньо, але у випадку володіння різними мовами, безпосереднє спілкування стає неможливим і на допомогу приходить переклад, а саме, за визначенням А.В. Клименко, передача засобами однієї мови думок, виражених іншою мовою [58, с.7].

Посередником у міжмовному й міжкультурному спілкуванні завжди є перекладач. Від його професійної компетентності залежить, наскільки успішним чи неуспішним буде спілкування. В умовах глобалізації засобів масової інформації послуги письмового перекладача, який би забезпечував суспільство якісним перекладом, є неймовірно важливими. Саме з цієї причини компетентний письмовий перекладач відіграє важливу роль на сучасному ринку праці.

Сучасні теорія і практика перекладу розвиваються переважно завдяки авторам, які є відомими філологами, перекладознавцями та перекладачами, які висвітлюють дидактичні погляди з точки зору власного практичного досвіду здійснення перекладу та його викладання. Так, теорія перекладу висвітлена багатьма вченими, а саме: Л.С. Бархударовим (теорія перекладу, англійська – російська мови) [7], Є.В. Бреусом (теорія і практика перекладу, синхронний переклад, англійська – російська мови) [14], В.С. Виноградовим (теорія перекладу, іспанська – російська мови), [29], В.Г. Гаком (теорія та практика перекладу, французька – українська мови) [32], Н.Ф. Гладуш (прагматика перекладу) [35], Т.А. Казаковою (теорія та практика перекладу, англійська – російська мови) [53], Т.Р. Кияк (практика та теорія перекладу, німецька – українська мови) [56], В.Н. Комісаровим (теорія і практика перекладу, англійська – російська мови) [60; 61; 62; 63; 64], В.В. Коптіловим (теорія та практика перекладу, художній переклад, англійська – українська мови) [65], І.В. Корунцем (теорія та практика перекладу, художній переклад, англійська – українська мови) [68; 69], В.Н. Крупновим (теорія та практика гуманітарного перекладу, англійська – російська мови) [71], Л.К. Латишевим (теорія та практика перекладу, німецька – російська мови) [72; 73; 74; 75], Т.Р. Левицькою (теорія та практика перекладу, англійська – російська мови) [77], А.А. Пашковським (перекладацька лінгводидактика) [97, C. 44 – 49], Є.Р. Поршнєвою (теорія та практика перекладу французька – російська мови) [108], Я.І. Рецкером (теорія та практика перекладу, англійська – російська мови) [114; 115], А.Л. Семеновим (теорія та практика перекладу) [117], В.С. Слеповічем (теорія та практика перекладу, англійська – російська мови) [122], С.В. Тюленєвим (теорія та практика перекладу, переклад власних назв, італійська – російська мови) [129], А.В. Федоровим (теорія та практика перекладу, художній переклад) [130], А.П. Чужакіним (теорія та практика перекладу, художній та усний переклад) [154; 155], Р. Бейкером (теорія та практика перекладу) [160], Р. Беллом [161], В. Вільсом (теорія та практика перекладу) [192; 193], В.Г. Єбром (теорія та практика перекладу, іспанська мова) [194], С. Кемпбелом (теорія та практика перекладу) [162], Д.Е. Кешем (теорія та практика перекладу, іспанська мова) [164], Х.Г. Лопесем Гіксом (теорія та практика перекладу) [169], В. Мойєм (теорія та практика перекладу) [172], П. Ньюмарком (теорія та практика перекладу) [181], П. Рікоуером (теорія та практика перекладу) [180], Д. Робінсоном (теорія та практика перекладу) [181], Д.С. Сальвадор (теорія та практика перекладу, медіація) [182; 183], Д. Тоурі (теорія та практика перекладу) [188], М. Снел-Хонбі (теорія та практика перекладу) [186]; проблеми перекладу наукової та технічної літератури розглядають В.І. Карабан [54], М.Я. Цвіллінг [134; 135], О.П. Пумпянський [110]; усний переклад досліджує М. Агріфолійо [158]; С. Капалдо досліджує послідовний переклад [163], письмовим перекладом займається В.Н. Комісаров [60; 61; 62; 63; 64], С.В. Трофімова [128]; переклад лексичних одиниць (ЛО) є об’єктом наукового дослідження В.С. Виноградова [29], С. Влахова [30], А.С. Левашова [76]; машинний переклад вивчає І.І. Ревзін [113] тощо.

Варто виділити серед досліджень роботи вчених-практиків з перекладу, а саме: В.Н. Комісарова [60; 61; 62; 63; 64], Р.К. Миньяра-Белоручева [83; 84; 85; 86], Г.Е. Мірама [87; 88; 89], А.П. Чужакина [154; 155], О.В. Ребрія [112] тощо.

Однак проведені дослідження не вичерпують розв’язання всіх проблем, що виникають у процесі навчання перекладу, зокрема письмового. Так, наприклад, переклад величезного розмаїття англомовного вокабуляру: фразеологізмів, фразових дієслів, неологізмів, алюзій, інтернаціоналізмів, національних реалій, ідіоматичних виразів, «хибних друзів перекладача», антономазії тощо є нагальною проблемою, про що свідчать і результати проведеного опитування серед майбутніх перекладачів Київького національного лінгвістичного університету та Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (див. Додаток А, Б, В). Так, письмовий переклад з англійської на українську мову викликає 62.5% труднощів, а письмовий переклад саме лексичних одиниць (ЛО) викликає 67.5% труднощів, як зазначають респонденти.

Такі показники демонструють недостатній рівень сформованості англомовної лексичної компетенції в письмовому перекладі (АЛКПП) у майбутніх філологів, що унеможливлює відповідно здійснення письмового перекладу на високому професійному рівні.

Як відомо, проблему навчання перекладацької компетенції (ПК) вивчали І.С. Алексєєва [2; 3], М.В. Вербицька, М.Ю. Соловов [27], Т.В. Ганічева [34], Н.М. Гавриленко [31], Л.К. Латишев [72], Л.М. Черноватий [148; 152], Т.Д. Пасічник [103], Ф. Альвес [159] тощо. Однак саме проблема формування АЛКПП залишається недостатньо розробленою, хоча відповідно до програми дисципліни Практичний курс перекладу (ПКП) [126], АЛКПП є практичною ціллю курсу ПКП, який майбутні перекладачі починають вивчати у першому семестрі третього року навчання, після прослуховування лекцій з цієї ж дисципліни, вже маючи сформовану іншомовну комунікативну компетенцію (ІКК) та необхідні теоретичні знання з курсу перекладу.

Таким чином, актуальність дослідження зумовлена:

- соціальним замовленням суспільства на підготовку перекладачів, здатних виконувати якісний письмовий переклад;

- відсутністю спеціальних досліджень проблем формування АЛКПП;

- потребою у розробленні науково обґрунтованої методики формування АЛКПП у майбутніх філологів на основі англомовних газених публіцистичних текстів.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, практичному розробленні та експериментальній перевірці ефективності методики формування у студентів третього року навчання АЛКПП з використанням англомовних газетних публіцистичних текстів.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

1) визначити цілі та зміст формування АЛКПП майбутніх філологів;

2) вcтановити лексичні перекладацькі труднощі, що виникають під час здійснення письмового перекладу та визначити шляхи їх подолання;

3) обґрунтувати й розробити підсистему вправ з формування АЛКПП філологів на основі англомовних газетних публіцистичних текстів та створити модель навчального процесу для реалізації запропонованої методики;

4) експериментально перевірити ефективність методики формування АЛКПП філологів;

5) укласти методичні рекомендації для викладачів щодо формування АЛКПП майбутніх філологів.

Об’єктом дослідження є процес формування англомовної лексичної компетенції майбутніх філологів з письмового перекладу.

Предметом дослідження є методика формування англомовної лексичної компетенції з письмового перекладу майбутніх філологів на основі англомовних газетних публіцистичних текстів на старшому ступені навчання у ВНЗ.

У межах нашого дослідження було розроблено методику з формування АЛКПП, а саме з англійської на українську мову, що обґрунтовано початковим ступенем вивчення дисципліни ПКП, третім курсом навчання, першим роком вивчення зазначеної вище дисципліни. Вибір навчального матеріалу, а саме щоденної якісної британської газетної публіцистики, вододарки премії Веббі, The Guardian, зумовлений, по-перше, також початковим етапом вивчення курсу ПКП, який унеможливлює використання американської публіцистики, по-друге, доступністю матеріалу, представленого в тематичних колонках/рубриках, які є суміжними з темами, що вивчаються з дисципліни «Практика усного та писемного мовлення» на третьому курсі майбутніми перекладачами, що сприяє насамперед розширенню фонових знань з тем та словникового запасу.

Для вирішення поставлених у дослідженні завдань використано такі методи дослідження: вивчення і критичний аналіз літературних джерел з методики навчання іноземних мов, педагогіки, лінгвістики, аналіз чинних програм з навчання письмового перекладу у ВНЗ з метою вивчення теоретичних передумов формування ПК; бесіди з викладачами ПКП для визначення раціонального розподілу часу на аудиторних заняттях з ПКП, опитування та тестування студентів мовних спеціальностей з метою виявлення типових помилок у письмовому перекладі та визначення рівня сформованості АЛКПП у майбутніх філологів; експеримент з метою перевірки ефективності запропонованої методики формування АЛКПП на початковому ступені навчання; статистичне оброблення результатів експериментального дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що уперше обґрунтовано теоретичні передумови формування АЛКПП майбутніх філологів на основі англомовних газетних публіцистичних текстів та розроблено методику формування АЛКПП; удосконалено підходи до вирішення проблеми змісту і структури АЛКПП шляхом визначення знань, навичок та вмінь, необхідних для формування АЛКПП майбутніх філологів; набула подальшого розвитку проблема відбору англомовних газетних публіцистичних текстів для формування АЛКПП у філологів.

Практичне значення дослідження полягає в розробленні комплексів вправ для формування АЛКПП з використанням англомовних газетних публіцистичних текстів та створенні моделі навчального процесу для реалізації запропонованої методики; в укладанні методичних рекомендацій щодо формування АЛКПП майбутніх філологів у перекладі англомовних газетних публіцистичних текстів з використанням Коментаря перекладача (КП).

Запропонована методика формування АЛКПП майбутніх філологів з використанням англомовних газетних публіцистичних текстів була впроваджена в навчальний процес на перекладацьких факультетах Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського (№ 82 – 06.06/216 від 22.01.2014), Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (№ 480 – 33/03 від 09.04.13, схвалено на засіданні кафедри теорії і практики перекладу від 28.03.2013, протокол №8) і Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького (№ 119/03 від 21.03.2013) (див. Додаток Ж).

Особистий внесок здобувача. Результати представлені в роботі та публікації написані автором одноосібно.

Наукові положення, що виносяться на захист:

1. У процесі формування АЛКПП необхідно керуватися окрім загальнодидактичних (наочності, наступності навчання, міцності, науковості, активності, усвідомленого навчання, виховуючого навчання) і загальнометодичних (принцип домінуючої ролі вправ та принцип відповідності змісту вправ з навчання письмового перекладу англомовних ЛО реальним умовам здійснення перекладу) також специфічними методичними принципами, а саме: принципом урахування особливостей формування активно-пасивного словника, принципом когнітивної перекладацької діяльності, принципом урахування психолінгвістичної моделі перекладу та принципом порівняння перекладів.

2. Формування навичок і розвиток вмінь АЛКПП майбутніх перекладачів має відбуватися поступово, відповідно до виділених чотирьох етапів формування АЛКПП: актуалізації знань, формування навичок і розвитку вмінь на рівні фрази та понадфразової єдності (ПФЄ), удосконалення навичок і розвитку вмінь на рівні мінітексту й тексту, розвитку умінь редагування здійсненого перекладу. Підсистема вправ для формування АЛКПП має складатися з чотирьох груп вправ для: 1) актуалізації знань; 2) формування навичок та розвитку умінь на рівні фрази та ПФЄ; 3) удосконалення навичок та розвитку вмінь на рівні мінітексту й тексту; 4) розвитку вмінь редагування.

3. З метою створення на заняттях з ПКП природних умов для формування АЛКПП доцільно використовувати англомовні газетні статті як навчальний матеріал, що містить широкий діапазон ЛО, які викликають лексичні перекладацькі труднощі в процесі письмового перекладу з англійської на українську мову.

4. Використання навчального засобу КП має на меті виступати інструментом реалізації ступеня та характеру керованості процесом формування АЛКПП до набуття майбутніми перекладачами самостійності в прийнятті перекладацьких рішень.

Структура роботи. Дисертаційне дослідження складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації становить 199 сторінки. Робота містить 24 таблиці, 1 рисунок, 1 схему. Додатки обіймають 305 сторінок. Список використаних джерел розміщений на 26-ти сторінках і налічує 199 найменування, з яких 161 – українською і російською мовами, 27 – англійською та 11 іспанською мовами.

Висновки

У результаті наукового дослідження теоретично обґрунтовано, практично розроблено й експериментально перевірено методику формування АЛКПП майбутніх перекладачів, орієнтовану на третій рік навчання з дисципліни ПКП у ВНЗ.

Дослідження проблеми формування АЛКПП неможливе без вивчення історії дослідженя питання, визначення цілей, змісту навчання та принципів організації процесу навчання з ПКП на ІІІ курсі ВНЗ. З цією метою було визначено поняття АЛКПП, виокремлено її компоненти, а саме: знання, навички, уміння та лексичну усвідомленість.

Крім того, було визначено зміст формування АЛКПП, відносячи засвоєння теоретичних знань віднесено до предметного аспекту змісту навчання, а формування навичок та вмінь – до процесуального аспекту змісту навчання. Було враховано той факт, що всі складники АЛКПП, у свою чергу, передбачають оволодіння певними знаннями, формування специфічних навичок та розвиток відповідних умінь.

З метою досягнення раціонального процесу навчання та ефективного управління ним нами було виділено загальнодидактичні, загальнометодичні та специфічні методичні принципи організації процесу навчання. Серед загальнодидактичних принципів нами було виокремлено такі, як: принцип наочності, наступності навчання, міцності, науковості, активності, усвідомленого навчання, виховуючого навчання; з-поміж загальнометодичних принципів: принцип домінуючої ролі вправ і принцип відповідності змісту вправ для навчання письмового перекладу англомовних ЛО реальним умовам здійснення перекладу; та наголошено на обов’язковості дотримання специфічних методичних принципів навчання письмового перекладу англомовних ЛО, а саме: принцип урахування особливостей формування активно-пасивного словника, принцип когнітивної перекладацької діяльності, принцип урахування психологолінгвістичної моделі письмового перекладу, принцип порівняння перекладів.

Крім того, було визначено лексичні труднощі під час письмового перекладу, серед майбутніх перекладачів проведено опитування в Київському національному лінгвістичному університеті та Тернопільському національному університеті імені Володимира Гнатюка. Результати проведеного опитування підтвердили наявні проблеми щодо сформованості АЛКПП та показали недоліки в самому процесі навчання.

Зважаючі на труднощі під час перекладу та на необхідність відбору навчальних матеріалів, нами було вивчено особливості лексичного складу публіцистичних текстів з метою обґрунтувати їх використання як навчальних матеріалів з формування АЛКПП. Більше того, серед англомовної публіцистики ми зупинилися на щоденному виданні The Guardian, де було відібрано тексти, враховуючи зазначені критерії відбору та враховуючи тематику тем, які винесені для вивчення на третьому курсі дисципліни ―Практика усного та писемного мовлення‖.

На основі теоретичного дослідження питання визначено принципи відбору навчальних матеріалів, а саме: доступність, частотність вживання ЛО (на основі критерію перекладацьких труднощів). Крім того, на основі визначених вище принципів відбору нами було запропоновано критерії відбору англомовних газетних публіцистичних текстів, а саме: еталонність автентичних текстів, обсяг, «збагачена» тематичність, перекладацька цінність.

До моделі з формування АЛКПП ми розробили типи вправ з формування АЛКПП згідно з основними та додатковими критеріями та визначили поняття вправи з формування АЛКПП, під якою ми розуміємо спеціально організоване в навчальних умовах виконання вмотивованих та професійно спрямованих, багаторазових, взаємопов’язаних дій, операцій та/або діяльності, що виконуються зі збільшенням мовних лексичних та операційних перекладацьких труднощів, враховуючи послідовність становлення перекладацьких навичок і вмінь, спрямованих на їх формування в майбутніх перекладачів та набуття ними відповідних знань.

Крім того, було створено методику формування АЛКПП у вигляді підсистеми вправ, яка складається з чотирьох етапів та чотирьох груп вправ.

Виходячи з того, що цілі кожного із етапів збігаються з відповідними групами вправ, представленими в підсистемі вправ, було виділено такі групи вправ, направлені на формування АЛКПП, а саме:

1) вправи для актуалізації знань;

2) вправи для формування навичок та розвитку вмінь на рівні фрази та понадфразової єдності;

3) вправи для удосконалення навичок та розвитку вмінь на рівні мінітексту й тексту;

4) вправи для розвитку вмінь редагуваня. У межах кожної з виділених груп ми виділяємо підгрупи.

Варто зазначити, що нами було обґрунтовано доречність використання вивчаючого читання як прийому навчання під час формування АЛКПП, на всіх етапах роботи з ЛО та текстом, адже вміння детально розуміти інформацію, смислову структуру тексту оригіналу та встановлювати смислові зв’язки між окремими його частинами задля здійснення повного еквівалентного перекладу ЛО спочатку на фразовому, а згодом на фразово-абзацному рівнях є запорукою знаходження влучних еквівалентів у мові перекладу.

Також нами було запропоновано використання КП як навчального засобу, що виконує дві головні функції в навчальному процесі з формування АЛКПП: робить навчання посильним та скеровує навчальні дії й операції майбутніх перекладачів, надаючи фонову інформацію термінологічного, культурознавчого й історичного характеру, лінгвістичні відомості, перекладацькі рекомендації. Більше того, проведене експериментальне навчання засвідчило, що використання КП змешує ймовірність допущення помилок під час передавання смислу повідомлення, шляхом надання необхідної інформації для здійснення перекладу і тим самим унеможливлюючи вірогідність ухвалення хибних рішень з боку майбутніх перекладачів.

З метою впровадження запропонованої методики в навчальний процес нами на основі типової та робочих програм з курсу ПКП було розроблено модель, яка розрахована на 6 лекційних годин, 62 години аудиторних занять, 76 годин самостійних позааудиторних занять.

У 2011 – 2012 було організовано, проведено експериментальне дослідження з метою визначення ефективності розробленої методики. Достовірність одержаних результатів перевірялася шляхом статистичних підрахунків валідності одержаних результатів. Аналіз результатів перед- і післяекспериментального зрізів та їх оброблення за допомогою методів математичної статистики в кожній окремій ЕГ засвідчили, що застосування розробленої методики призвело до значного приросту у формуванні АЛКПП в усіх чотирьох експериментальних групах. Модель А методики навчання, яка передбачала виконання студентами передтекстових перекладацьких вправ, спираючись на КП, з метою попередження та усунення труднощів під час перекладу, виявилася більш ефективною під час формування АЛКПП, демонстуючи покращання показників за всіма застосованими критеріями.

Основним підсумком дослідження є розроблення теоретичних і практичних положень щодо укладання системи вправ для формування АЛКПП з ПКП у майбутніх філологів. Розроблена методика може бути використана викладачами інших іноземних мов та авторами посібників і підручників для ВНЗ, що готують майбутніх перекладачів.

Проведене дослідження не претендує на остаточне вирішення питання формування ПК та АЛКПП, зорема в майбутніх перекладачів. Одержані результати свідчать про доцільність подальшого теоретичного та практичного дослідження цієї проблеми.

Список використаних джерел

1. Аксенова Е. Е. Обучение письменному переводу филологических текстов с английского языка на русский: дисс. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Аксенова Елена Евгеньевна. - М., 2006. - 284 с.

2. Алексеева И. С. Введение в переводоведение: [учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш. учеб. заведений] / Ирина Сергеевна Алексеева. - СПб.: Филолгический ф-т СПбГУ; М.: Академия, 2008. - 368 с.

3. Алексеева И. С. Профессиональный тренинг переводчика: [учеб. пособие по устному и письменному переводу для переводчиков и преподавателей] / Ирина Сергеевна Алексеева. - СПб.: Союз, 2004. - 288 с. (Серия: Изучаем иностранные языки).

4. Алимов В. В. Теория перевода: Перевод в сфере профессиональной коммуникации / Алимов Вячеслав Вячеславович. - М.: УРСС, 2005. - 160 с.

5. Амосова Н. Н. Основы английской фразеологии / Наталия Николаевна Амосова. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1963. - 208 с.

6. Барабанова Г. В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання в немовному ВНЗ: [монографія] / Галина Василівна Барабанова. - К.: ІНКОС, 2005. - 315 с.

7. Бархударов Л. С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода / Леонид Степанович Бархударов. - М.: Международные отношения, 1975. - 239 с.

8. Бєлова А. Д. Поняття "стиль", "жанр", "дискурс", "текст" у сучасній лінгвістиці / А. Д. Бєлова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету імені Тараса Шевченко. Серія: Іноземна філологія. - 2002. - Вип. 32-33. - С. 11-14.

9. Беляева Л. Н. Теория и практика перевода: [учеб. пособие] / Лариса Николаевна Беляева. - СПб.: ООО "Книжный Дом", 2007. - 212 с.

10. Беляева Т. Н. Концепция университетского курса практического перевда / Т. Н. Беляева // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2010. - № 1. - С. 96-102.

11. Беспалько В. П. Опыт разработки и использования критериев качества усвоения знаний / В. П. Беспалько // Советская педагогика. - 1968. - № 4. - С. 52-69.

12. Бочаров П. П. Теория вероятностей. Математическая статистика / П. П. Бочаров, А. В. Печинкин. - [2-е изд.]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. - 296 с.

13. Бочкарьова О. Ю. Критерії відбору автентичних аудіо текстів для навчання майбутніх учителів англомовного професійно спрямованого аудіювання // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2006. - № 11. - С. 33-40.

14. Бреус Е. В. Основы теории и практики перевода с русского та английский / Евгений Васильевич Бреус. - М.: УРАО, 2000. - 207 с.

15. Василенко Т. П. Актуальність розроблення методики з формування англомовної лексичної компетенції у письмовому перекладі / Т. П. Василенко // Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. присвяченої 100-річчю Вінницького держ. пед. ун-ту імені Михайла Коцюбинського, (Вінниця, 8 квіт. 2011 р.) / гол. ред. Т. І. Ямчинська. - Вінниця, 2011. - С. 22-25.

16. Василенко Т. П. Експериментальна перевірка ефективності методики формування англомовної лексичної компетенції філологів з письмового перекладу / Т. П. Василенко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. - Вип. 28. - С. 231-238.

17. Василенко Т. П. Комплекс вправ для формування у майбутніх перекладачів англомовної лексичної компетенції у писемному перекладі / Т. П. Василенко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. - Вип. 21. - С. 146-160.

18. Василенко Т. П. Обоснование использования публицистических текстов для формирования у будущих переводчиков англоязычной лексической компетенции в письменном переводе / Т. П. Василенко // Современный научный вестник. Серия: Филологические и педагогические науки. -Белгород, 2012. - № 26 (138). - С. 67-77.

19. Василенко Т. П. Особливості вправ з формування англомовної лексичної компетенції з писемного перекладу / Т. П. Василенко // Україна і світ: діалог мов та культур: міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 21-23 берез. 2012 р.) / Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. - С. 459-460.

20. Василенко Т. П. Особливості коментаря перекладача як навчального засобу з формування англомовної лексичної компетенції з письмового перекладу у майбутніх перекладачів / Т. П. Василенко // Т. П. Василенко // Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин: зб. наук. праць VI Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 31 трав. 2013 р.) / Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України; [за ред. В. Г. Ціватого, Н. А. Шпак, Л. А. Соколовської]. - К.: ДАУ при МЗС України, 2013. - С.159–160.

21. Василенко Т. П. Принципы отбора публицистических текстов для формирования англоязычной лексической компетенции в письменном переводе [Электронный ресурс] / Т. П. Василенко // Аксиологический аспект содержания непрерывного иноязычного образования: проблемы и решения: материалы II междунар. конф., (Москва, 2013 р.). - Режим доступа: http://www.apkpro.ru/content/ blogcategory/0/331/25/25/

22. Василенко Т. П. Принципи формування англомовної лексичної компетенції у письмовому перекладі / Т. П. Василенко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. - Вип. 20. - С. 19-26.

23. Василенко Т. П. Проблематичність визначення структури англомовної лексичної перекладацької компетенції у писемному перекладі / Т. П. Василенко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Психологія і педагогіка. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2012. - Вип. 19. - С. 32-37.

24. Василенко Т. П. Труднощі у писемному перекладі / Т. П. Василенко // Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців, (Житомир, 24 лют. 2012 р.) / Мін-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т імені Івана Франка. - Житомир: Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2012. - С. 55-58.

25. Василенко Т. П. Рекомендації з формування англомовної лексичної компетенції з письмового перекладу / Т. П. Василенко // Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. статей. Серія: Педагогіка і психологія. - Ялта: РВВ КГУ, 2014. - Вип. 43. - Ч. 2. - С. 28 -33.

26. Василенко Т. П. "Хибні друзі перекладача" як обов’язків компонент місту навчання англомовної лексичної компетенції майбутнього перекладача / Т. П. Василенко // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 03-05 квіт. 2013) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2013. - С. 517-519.

27. Вербицкая М. В. Компоненты и уровни переводческой компетенции. / М. В. Вербицкая, М. Ю. Соловов // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2010. - № 4. - С. 9-18.

28. Вербицкая М. В. Программа лекционного курса "Введение в теорию перевода" для студентов III курса отделения лингвистики и межкультурной коммуникации / М. В. Вербицкая, М. Ю. Соловов // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2010. - № 3. - С. 1-21.

29. Виноградов В. С. Перевод: Общие и лексические вопросы: [учеб. пособие] / Венедикт Степанович Виноградов. - М.: КДУ, 2004. - 240 с.

30. Влахов С. Непереводимое в преводе / Влахов С., С. Флорин. - М.: Высш. шк., 1986. - 417 с.

31. Гавриленко Н. Н. Теория и методика преподавания переводу в сфере профессиональной коммуникации / Наталия Николаевна Гавриленко. -М.: НТО им. С. И. Вавилова, 2009. - 178 c.

32. Гак В. Г. Теория и практика перевода: французский язык / В. Г. Гак, Б. Б. Григорьев. - М.: Интердиалект, 2000. - 454 с.

33. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / Илья Романович Гальперин. - М.: Наука, 1981. - 139 с.

34. Ганічева Т. В. Методика навчання майбутніх філологів усного англомовного двостороноього перекладу у галузі прав людини: дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Ганічева Тетяна Вікторівна. - К., 2008. - 359 с.

35. Гладуш Н. Ф. Прагматика перекладу: [навч. посібник] / Надія Федорівна Гладуш. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2007. - 104 с.

36. Гмурман В. Е. Теория вероятностей и математическая статистика: [учеб. пособие для вузов ] / Владимир Ефимович Гмурман. - [9-е изд. стер.]. - М.: Высш. шк., 2003. - 479 с.

37. Голованова Е. И. Ориентирующая функция термина / Е. И. Голованова // С любовью к языку: сб. науч. трудов. Посвящается Е. С. Кубряковой. - М.; Воронеж: Изд-во ИЯ РАН, Воронеж. гос. ун-т, 2002. - 180-188 с.

38. Грабовский Н. К. Теория перевода / Н. К. Грабовский. - М., 2004. - 265 с.

39. Гурвич П. Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков / Перси Борисович Гурвич. ― Владимир: Типография им. 50-летия Октября, 1980. ― 103 с.

40. Гуськова Т. И. Трудности перевода общественно-политического текстас английского на русский язык: [учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Т. И. Гуськова., Г. М. Зиборова. - [3-е изд., испр. и доп. на англ. яз]. - М.: Росс. полит. энциклопедия (РОССПЭН), 2000. - 228 с.

41. Данилова И. И. Обучение переводу лингвокультурологических грамматических трудных явлений: английский язык, глаголы долженствования: дисс. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Данилова Ирина Игоревна. - Таганрог, 2004. - 206 c.

42. Добровольский Б. Д. Лексические трудности перевода в лингвокультурном аспекте: автореф. на соискание уч. степени канд. филол. наук: спец. 10.02.20 / Добровольский Борис Дмитриевич. - М., 2009. - 25 с.

43. Европейский языковой портфель для филологов (преподавателей языка, письменных и устных переводчиков): [в. 3 ч.] / cост. К. М. Ирисханова; [под ред. А. Н. Набережнова, Р. Шерера]. - М.: МГЛУ, 2003. - 75 с.

44. Ежова Л. В. Совершенствование методики обучения письменному переводу общественно-политических текстов на среднем этапе обучения в специализированных вузах: дисc. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Ежова Лариса Михайловна. - М., 2003. - 235 с.

45. Жлуктенко В. І. Теорія ймовірностей і математична статистика: [навч.-метод. посібник]: [у 2 ч.] / В. І. Жлуктенко, С. І. Наконечний. - К.: КНЕУ, 2000. - Ч. 1: Теорія ймовірностей. - 304 с.

46. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [наук. ред. укр. вид. С. Ю. Ніколаєва]. - К.: Ленвіт, 2003. - 261 с.

47. Загвязинский В. И. Теория обучения. Современная интерпретация: [учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений] / Владимир Ильич Загвязинский. - [2-е изд., испр.]. - М.: Академия, 2004. - 192 с.

48. Зайцева В. В. Особливості газетно-публіцистичного стилю / В. В. Зайцева // Дослідження з лексикології і граматики української мови. - 2011. - Вип. 10. - С. 82 -92.

49. Закон України "Про освіту". - К.: Генеза, 1996. - 36 с.

50. Зарівна О. Т. Основні способи та прийоми перекладу науково-технічних текстів у вищих навчальних закладах. // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. - 2011. - № 85. - С. 97-100.

51. Зражевская Т. А. Трудности перевода общественно-политического текста с английского языка на русский: [учеб. пособие] / Т. А. Зражевская, Т. И. Гуськова. - [2-е изд., испр. и доп.]. - М.: Высш. шк., 1986. - 240 с.

52. Иванова Ю. В. Обучение художественному переводу как виду межкультурной речевой деятельности: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Иванова Юлия Владимировна. - Таганрог, 2005. - 198 с.

53. Казакова Т. А. Практические основы перевода. English-Russian: [учеб. пособие] / Тамара Анатольевна Казакова. - СПб.: Лениздат; Союз, 2005. - 320 с.

54. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури / В’ячеслав Іванович Карабан. - Вінниця: Нова Книга, 2004. - 576 с.

55. Кваліфікаційні вимоги. Державний класифікатор професій. Довідник кваліфікаційних характеристик працівників [Електронний ресурс]. –- Режим доступу: www.ukrstandards.org.uk

56. Кияк Т. Р. Теорія та практика перекладу (німецька мова): [підручник для вищих навч. закладів] / [Т. Р. Кияк, О. Д. Огуй, А. М. Науменко]. - Вінниця: Нова Книга, 2006. - 592 с.

57. Кірсанов Ю. В. Лингвистические проблемы перевода (методический аспект критериев качества перевода) / Ю. В. Кирсанов // Текст в языке и речевой деятельности. - М.: Институт языкознания АН СССР, 1987. - С. 74-81.

58. Клименко А. В. Ремесло перевода: практический курс / Андрей Владимирович Клименко. - М.: АСТ: ВОСТОК - Запад, 2008. - 636 с.

59. Коваль А. П. Особливості мови і стилю засобів масової інформації / [А. П. Коваль, Г. Я. Солганик, А. Ф. Пинчук]. - К.: Вид-во КДУ, 1983. - 152 с.

60. Комиссаров В. Н. Лингвистика перевода / Вилен Наумович Комиссаров. - [2-е изд., доп.]. - М.: Изд-во ЛКИ, 2007. - 176 с.

61. Комиссаров В. Н. Теоретические основы методики обучения переводу / Вилен Наумович Комиссаров. - М.: Рема, 1997. - 360 с.

62. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): [учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.] / Вилен Наумович Комиссаров. - М.: Высш. шк., 1990. - 253 с.

63. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение: [учеб. пособие] / Вилен Наумович Комисссаров. - М.: ЭТС, 2001. - 420 с.

64. Комиссаров В. Н. Современное переводоведение / Вилен Наумович Комиссаров. - [2-е изд., испр.] – М.: Р. Валент, 2011. – 408 с.

65. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу: [навч. посіб.] / Віктор Вікторович Коптілов. - К.: Юніверс, 2002. - 280 с.

66. Королева Е. В. Трудности учебного перевода терминов и приемы их преодоления: дисс. … кандидата филол. наук: 10.02.20 / Королева Елена Владимировна. - М., 2005. - 201 с.

67. Королькова С. А. Текстологическая модель обучения письменному переводу студентов языковых вузов (на материале французского языка): дисс. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Королькова Светлана Азадовна. - Волгоград, 2006. - 198 с.

68. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства: [підручник] / Ілько Вакулович Корунець. - Вінниця: Нова Книга, 2008. - 512 с.

69. Корунець І. В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): [підручник] / Ілько Вакулович Корунець. - Вінниця: Нова Книга, 2003. - 448 с.

70. Краевский В. В. Основы обучения. Дидактика и методика: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений] / В. В. Краевский, А. В. Хуторской. - М.: Академия, 2007. - С. 79-88.

71. Крупнов В. Н. Гуманитарный перевод: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по спец. "Перевод и переводоведение" направления "Лингвистика и межкультурная коммуникация"] / Виктор Николаевич Крупнов. - М.: Academia, 2009. - 160 c.

72. Латышев Л. К. Перевод: проблемы теории, практики и методики преподавания: [кн. для учителя шк. с углубл. изуч. нем. яз.] / Лев Константинович Латышев. - М.: Просвещение, 1988. - 160 с.

73. Латышев Л. К. Перевод: теория, практика и методика преподавания / Л. К. Латышев, А. Л. Семенов. - М.: Академия, 2003. - 192 с.

74. Латышев Л. К. Структура и содержание подготовки переводчиков в языковом вузе: [учеб.-метод. пособие] / Л. К. Латышев, В. И. Провоторов. - М.: НВИ-ТЕЗАРУС, 2001. - 136 с.

75. Латышев Л. К. Технология перевода: [учеб. пособие по подготовке переводчиков] / Лев Константинович Латышев. - М.: НВИ-ТЕЗАРУС, 2000. - 280 с.

76. Левашов А. С. Эквавалентность терминологии как методологическая проблема перевода юридических текстов / А. С. Левашов // Вісник Сумського державного університету. - 2004. - № 3 (62). - С. 223-228.

77. Левицька Т. Р. Посібник по перекладу з англійської на російську / Т. Р. Левицька, А. М. Фітерман. - М.: Вища школа, 1973. - 136 с.

78. Луканина М. В. Реализация метасообщения в газетно-публицистическом тексте: дисс. … кандидата филол. наук: 10.02.04 / Луканина Мария Владимировна. - М., 2001. - 184 с.

79. Максімов С. Є. Практичний курс перекладу (англійська та українська мови): теорія та практика перекладацького аналізу тексту / Сергій Євгенович Максімов. - К.: Ленвіт, 2006. - 157 с.

80. Мамонтова В. В. Особенности перевода сложносоставных слов с английского языка на русский (на материале корпуса публицистических текстов): дисс. … кандидата пед. наук: 10.02.20 / Мамонтова Виктория Валерьевна. - Пятигорск, 2009. - 186 с.

81. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: курс лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовних спец. осв.-кваліф. рівня магістр] / [О. Б. Бігич., Н. Ф. Бориско, Г. Є. Борецька та ін.]; [за ред. С. Ю. Ніколаєвої]. - К.: Ленвіт, 2011. - 344 с.

82. Минский М. Фреймы для представления знаний / М. Минский; [пер с англ., под ред. Ф. М. Кулакова]. - М.: Энергия, 1979. - 151 с.

83. Миньяр-Белоручев Р. К. Как стать переводчиком? / Рюрик Константинович Миньяр-Белоручев. - М.: Готика, 1999. - 176 с.

84. Миньяр-Белоручев Р. К. О принципах обучения иностранным языкам / Р. К. Миньяр-Белоручев // Общая методика обучения иностранным язикам: [хрестоматия] / [сост. А. А. Леонтьев]. - М.: Рус. яз., 1991. - С. 43-53.

85. Миньяр-Белоручев Р. К. Последовательный перевод / Рюрик Константинович Миньяр-Белоручев. - М.: Воениздат, 1969. - 288 с.

86. Миньяр-Белоручев Р. К. Теория и методы перевода / Рюрик Константинович Миньяр-Белоручев. - М.: Моск. лицей, 1996. - 208 с.

87. Мирам Г. Е. Алгоритмы перевода: Вступительный курс по формализации перевода (на англ. яз.) / Геннадий Эдуардович Мирам; [под. ред. М. Даймонда]. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. - 176 с.

88. Мирам Г. Е. Переводные картинки. Профессия: переводчик / Геннадий Эдуардович Мирам. - К.: Ника-Центр, 2001. - 336 с.

89. Мирам Г. Е., Гон А. М. Профессиональный перевод: [учеб. пособие] / Геннадий Эдуардович Мирам. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2003. - 136 с.

90. Мосейчук О. М. Системні та функціональні особливості англомовних однослівних ідіом (на матеріалі сучасного публіцистичного дискурсу): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04 / Мосейчук Олександр Михайлович. - Х., 2009. - 20 с.

91. Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови / Микола Іванович Мостовий. - Х.: Основа, 1993. - 256 с.

92. Муштавинская И. В. Технология развития критического мышления на уроке и в системе подготовки учителя: [учеб.-метод. пособие] / Ирина Валентиновна Муштавинская. - СПб.: КАРО, 2009. - 144 с.

93. Найда Ю. К. К науке переводить. Принципы соответсвий / Ю. К. Найда // Вопросы теории перевода в зарубежной лингвистике. - М.: Международные отношения, 1978. - С. 114-137.

94. Наугольник А. Ю. Навыки и умения осмысления и понимания в полном письменном переводе как дидактический объект профессиональной подготовки переводчика: дисс. … кандидата пед. наук: 13.02.02 / Наугольник Антон Юрьевич. - Перм, 2006. - 232 с.

95. Некряч Т. Є. Через терни до зірок: труднощі перекладу художніх творів: [навч. посібн. для студ. переклад. ф-тів ВНЗ] / Т. Є.Некряч, Ю. П. Чала. - Вінниця: Нова Книга, 2008. - 200 с.

96. Нелюбин Л. Л. Наука о переводе. История и теория с древнейших времен до наших дней: [учеб. пособие] / Л. Л. Нелюбин, Г. Т. Хухуни. - М.: Флинта, 2009. - 490 с.

97. Нелюбин Л. Л. Переводческая лингводидактика: [учеб.-метод. пособие] / Л. Л. Нелюбин, Е. Г. Князева. - [3-е изд., перераб. и доп.]. - М.: Флинта, Наука, 2009. - 320 с.

98. Ніколаєва С. Ю. Зміст навчання іноземних мов і культур у середніх навчальних закладах / С. Ю. Ніколаєва // Іноземні мови. - К.: Ленвіт, 2010. - № 3. - С. 3-10.

99. Никонова Ж. В. Теория фреймов в лингвистических исследованиях / Жанна Викторовна Никонова. - СПб.: Філол.. ф-т СПбГУ, 2006. - 144 с.

100. Носонович Е. В. Параметры аутентичного учебного текста / Е. В. Носонович, Г. П. Мильруд // Иностранные языки в школе. - 1999. - № 1. - С. 11-17.

101. Орловська Л. К. Формування граматичної компетенції в усному мовленні на засадах інтегрованого навчання у майбутніх учителів англійської мови: дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Орловська Лідія Костянтинівна. - К., 2010. - 304 с.

102. Ольховська А. С. Посібник для навчання майбутніх філологів передачі імплікатур тексту оригіналу в усному перекладі з аркуша з української мови на англійську (категорія означеності/неозначеності): [навч. посібник для студ. ВНЗ за спеціальністю "Переклад" (англійська мова)] / А. С. Ольховська. - Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2011. - 60 с.

103. Пасічник Т. Д. Методика навчання майбутніх філологів писемного двостороннього перекладу комерційних листів: дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Пасічник Тетяна Дмитрівна. - К., 2011. - 300 с.

104. Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США: [навч. посібник] / [Черноватий Л. М., Карабан В. І., Ребрій О. В. та ін.]; [за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана]. -Вінниця: Нова Книга, 2006. - 400 с.

105. Переклад англомовної літератури. Економіка США: загальні принципи: [навч. посібник] / [Черноватий Л. М., Карабан В. І., Пенькова І. О., Ярощук І. П.]. - Вінниця: Нова Книга, 2005. - 496 с.

106. Переклад англомовної психологічної літератури: [навч. посіб. для студ. вищих заклад. освіти] / [Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, Т. Б. Хомуленко, О. О. Волкова]. - Вінниця: Нова Книга, 2012. - 512 с.

107. Попова Т. В. Методика обучения студентов неязыковых вузов письменному переводу научных текстов (на материале немецкого языка): дисс. … кандидата пед. наук: 13.02.02 / Попова Татьяна Васильевна. - СПб., 2009. - 252 с.

108. Поршнева Е. Р. Базовая лингвистическая подготовка переводчика / Елена Рафаэльевна Поршнева. - Нижний Новгород: ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 2002. - 148 с.

109. Проект національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://mgu.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=655:-2012-2021-&catid=23&Itemid=89.

110. Пумпянский А. П. Введение в практику перевода научной и технической литературы на английский язык / Алексей Леонидович Пумпянский. - М., 1981. - 343 с.

111. Пыриков Е. Г. Коммуникативные аспекты перевода и терминология / Евгений Георгиевич Пыриков. - М.: ВЦП, 1992. - 127 с.

112. Ребрій О. В. Основи перекладацького скоропису: [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / Олександр Володимирович Ребрій; [за ред. Л. М. Черноватого, В. І. Карабана]. - Вінниця: Нова Книга, 2006. - 152 с.

113. Ревзин И. И. Основы общего и машинного перевода / И. И. Ревзин, В. Ю. Розенцвейг. - М.: Высшая школа, 1964. - 243 с.

114. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика / Яков Йосифович Рецкер. - М.: Междунар. отношения, 1974. - 180 с.

115. Рецкер Я. И. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты / Яков Йосифович Рецкер. - М.: Наука, 1988. - 215 с.

116. Сафонова И. И. Методика формирования устной переводческой компетенции в сфере профессионального общения: автореф. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 / Ирина Ивановна Сафонова. - К., 1991. - 16 с.

117. Семенов А. Л. Основные положения общей теории перевода: [учеб. пособие] / Семенов Алексий Львович. - М.: Изд-во РУДН, 2005. - 99 с.

118. Семенчук Ю. О. Формування англомовної лексичної компетенції у студентів економічних спеціальностей засобами інтерактивного навчання: дис. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Семенчук Юліан Олексійович. - К., 2007. - 280 с.

119. Сербенська О. А. Мова преси в контексті умов перебудови / Олександра Антонівна Сербенська. - К.: НМКВО при Мінвузі УРСР, 1989. - 64 с.

120. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологи / Елена Васильевна Сидоренко. - СПб.: Речь, 2002. - 350 с.

121. Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок та вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. - 1999. - № 3. - С. 3-7.

122. Слепович В. С. Курс перевода (английский-русский) / Виктор Самойлович Слепович. - Минск: ТетраСистемс, 2002. - 272 с.

123. Смотрова И. В. Функционирование публицистического текста в современной английской прессе (на материале качественных газет Англии и США): дисс. … кандидата филол. наук: 10.01.10 / Смотрова Ирина Владимировна. - Воронеж, 2005. - 180 с.

124. Соколова В. В. Система вправ для формування усної англомовної перекладацької компетенції у майбутніх філологів / В. В. Соколова // Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу: матеріали IV Всеукр. конф. - Х., 2007. - С. 125-126.

125. Тер-Минасова С. Г. Имена Собственные в двуязычном словаре: культурно-языковая картина мира / С. Г. Тер-Минасова // Вестник Московского университета. Серия 19: Лингвистика и межкультурная коммуникация. - 2010. - № 1. - С. 9-16.

126. Типова навчальна програма із курсу "Практичний курс перекладу англійська мова, як перша іноземна". Напрям підготовки "Філологія", "Переклад" (дві іноземні мови), курс III / [І. В. Корунець, Е. В. Польова]. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. - 18 с.

127. Трескова С. И. Социолингвитические проблемы массовой коммуникации. Принципы измерения языковой вариативности / Светлана Ильинична Трескова. - М.: Наука, 1989. - 152 с.

128. Трофимова С. В. Методика обучения общественно-политическому письменному переводу на языковом факультете (на материале французского языка): дисс. кандидата пед. наук: 13. 00. 02 / Трофимова Светлана Вячеславовна. - Орел, 2004. - 156 с.

129. Тюленев С. В. Теория перевода: [учеб. пособие] / Сергей Владимирович Тюленев. - М.: Гардарики, 2004. - 336 с.

130. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): [учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. языков] / Андрей Венедиктович Федоров. - СПб.: Филол. ф-т СПбГУ; М.: ФИЛОЛОГИЯ ТРИ, 2002. - 416 с.

131. Фокина К. В. Методика преподавания иностранного языка: конспект лекций / К. В. Фокина, Л. Н. Тернова, Н. В. Костычева. - М.: Изд-во Юрайт, Высшее образование, 2009. - 158 с.

132. Худолій А. О. Динаміка функціональних змін у мові американської публіцистики кінця XX - початку XXI століття: дис. … кандидата філол. наук: 10.02.04 / Худолій Анаталоій Олексійович. - К., 2003. - 262 с.

133. Цатурова И. А. Переводческий анализ текста. Английский язык: [учеб. пособие с метод. рекомендациями] / И. А. Цатурова, Н. А. Каширина. - [2-е изд., испр. и доп.]. - СПб.: Перспектива, Изд-во "Союз", 2008. - 296 с. - (Библиотека переводчика).

134. Цвиллинг М. Я. Качество перевода научно-технических текстов и проблема выбора эквивалента / М. Я. Цвиллинг // Тетради переводчика. - М.: Высшая школа, 1989. - Вып. 24. - С. 102-112.

135. Цвиллинг М. Я. Переводоведение как синтез знаний / М. Я. Цвиллинг // Тетради переводчика. - М.: МГЛУ, 1999. - Вып. 24. - С. 32-38.

136. Циган Л. В. Проблема критеріїв оцінення рівня сформованості усної перекладацької компетенції / Л. В. Циган // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Педагогіка та психологія. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2009. - Вип. 16. - С. 156-160.

137. Циткина Ф. А. Терминология и перевод (К основам сопоставительного терминоведения) / Ф. А. Циткина. - Львов: Лига-Пресс, 1988. - 209 с.

138. Чала Ю. П. How to shine in English: практикум з перекладу англійських фразових дієслів [навч. посібник для студ. III-IV курсів зі спец. "Переклад" / Юлія Петрівна. - К.: Освіта України, 2010. - 250 с.

139. Чередниченко О. І. Складові професійної компетенції письмового та усного перекладача / О. І. Чередниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Іноземна філологія. - 2007. - Вип. 41. - С. 25-27.

140. Черноватий Л. М. Особливості навчально-методичних матеріалів для підготовки перекладачів / Л. М. Черноватий // Вісник Сумського державного університету. Серія: Філологічні науки. - 2002. - № 4 (37). - С. 184-188.

141. Черноватий Л. М. Переклад англомовної юридичної літератури: [навч. посібник для студ. вищих закладів освіти] / Л. М. Черноватий, В. І. Карабан, Ю. П. Іванко. - Вінниця: Поділля - 2000, 2002. - 448 с.

142. Черноватий Л. М. Принципи складання вправ для навчання галузевого перекладу / Л. М. Черноватий // Вісник Сумського державного університету. - 2002. - № 3 (36). - С. 101-105.

143. Черноватий Л. М. Інтегративне формування фонових знань та термінологічних навичок у процесі підготовки перекладачів / Л. М. Черноватий // Проблеми та перспективи формування національної гуманіт.-техн. еліти: [зб. наук. пр.]. - НТУ "ХПІ", 2003. - Вип. 2 (6). - С. 492-501.

144. Черноватий Л. М. Психологічні аспекти підготовки майбутніх перекладачів / Л. М. Черноватий, Т. В. Ганічева // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. - 2003. - № 611. - С. 224- 227.

145. Черноватий Л. М. Фонові знання у галузі міфології як складова перекладацької компетенції / Л. М. Черноватий, Т. К. Варенко // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. - 2003. - № 609. - С. 3-6.

146. Черноватий Л. М. Проблематика досліджень у галузі методики навчання перекладу як спеціальності / Л. М. Черноватий // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. - 2004. - № 635. - С. 192-197.

147. Черноватий Л. М. Основні напрямки підвищення якості підготовки перекладачів у вищих закладах освіти / Л. М. Черноватий // Мовна освіта: шлях до євроінтеграції: тези доповідей Міжнар. форуму / [за ред. С. Ю. Ніколаєвої, К. І. Онищенко]. - К.: Ленвіт, 2005. - С. 11-12.

148. Черноватий Л. М. Проблеми формування фахової компетенції майбутніх перекладачів / Л.М. Черноватий, Н. А. Якушева // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. - Х.: Вид-во Константа, 2007. - № 772. - С. 135-137.

149. Черноватий Л. М. Типологія вправ для формування навичок усного перекладу / Л. М.Черноватий, Т. В. Ганічева // Актуальні проблеми художнього і галузевого перекладу. - Горлівка: ГДПІІМ, 2007. - Вип. 6. - С. 150-158.

150. Черноватий Л. М. Особливості різних видів перекладу та зміст формування фахової компетенції майбутніх перекладачів / Л. М. Черноватий // Наукові записки. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. - Вип. 75 (5). - С. 22-26.

151. Черноватий Л. М. Проблеми оцінювання письмових робіт майбутніх перекладачів з англійської мови на українську / Л. М. Черноватий // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. - 2009. -№ 848. - С. 257-262.

152. Черноватий Л. М. Методика викладання перекладу як спеціальності: [підручник для студ. вищих заклад. освіти за спец. "Переклад"] / Леонід Миколайович Черноватий. - Вінниця: Нова Книга, 2013. - 376 с. (Серія: UTTA Series).

153. Черныш В. В. Обучение англоязычному чтению и аудированию с использованием аудиокниг художественных произведений: дисс. … кандидата пед. наук: 13.00.02 / Черныш Валентина Васильевна. - К., 2001. - 308 с.

154. Чужакин А. П. Мир Перевода / Андрей Павлович Чужакин. -М.: Валент, 1999. - 192 с.

155. Чужакин А. П. Прикладная теория устного перевода и переводческой скорописи: курс лекций / Андрей Павлович Чужакин. - М.: Р. Валент, 2003. - 232 с.

156. Швейцер А. Д. Теория перевода. Статус, проблемы, аспекты / Александр Давидович Швейцер. - М.: Наука, 1988. - 215 с.

157. Штульман Э. А. Основы эксперимента в методике обучения иностранным языкам / Эдуард Абрамович Штульман. - Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1971. - 143 с.

158. Agrifoglio M. Sight Translation and Interpreting / M. Agrifoglio // Interpreting. - 2004. - Vol. 6, Issue 1. - P. 43-67.

159. Alves F. Modelling translator’s competence: Relevance and expertise under scrutiny / F. Alves, J. L. Goncalves // Doubts and Directions in Translation Studies. - Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 2007. - P. 41-55.

160. Baker R. In Other Words: A Course Book on Translation / Mona Baker. - L.; N.Y.: Routledge, 1994. - 212 p.

161. Bell R. Translation and Translating. Theory and Practice / Roger T. Bell. - London - New York: Longman, 1993. - 298 p.

162. Campbell S. Translation into the Second Language / Stewart Campbell. - New York: Addison Wesley Longman, 2003. - 208 p.

163. Capaldo S. An Apology for Consecutive Interpretaion / S. Capaldo // Meta. - 1980. - Vol. 25, № 24, № 2. - P. 244-248.

164. Cash G. A. Teoria y tecnicas de traduccion: primeras etapas (Spanish Edition / Annette G. Cash, James C. Murray. - Publisher: Linguatext Ltd, 2008. - 170 p.

165. Delfour C. Introduccion a la metodologia de la traduccion especializada / C. Delfour // IV Encuentros complutenses en torno a la traduccion. - Madrid: Editorial Complutense, 1994. - P. 179-187.

166. Duff A. Translation. Resource books for teachers / Alan Duff; [Series editor Alan Maley]. - Oxford: Oxford University Press, 1980. - 160 p.

167. Harris B. The Importance of Natural Translation / B. Harris // Working Papers in Billingualism. - 1977. - № 12. - P. 96-114.

168. Harris B. Translating as an Innate Skill / B. Harris, B. Sherwood // Language, Interpretation and Communication / [Eds. D. Gerver, H. W. Sinaiko]. -N.Y.; L., 1978. - P. 155-170.

169. Lopez Guiх J. G. Manual de Traduccion Ingles-Castellano (Serie Practica, Universitaria y Tecnica) (Spanish Edition) / Juan Gabriel Lopez Guix, Jacqueline Minett Wilkinson. - Publisher: Gedisa, 2012. - 368 p.

170. Mackenzie R. Resource research strategies: A key factor in teaching translation into the non-mother tongue / R. Mackenzie // Translation into Non-Mother Tongues in Professional Training and Practice. - Tubingen: Stauffenburg Verlag, 2000. - P. 125-31.

171. Melis M. Assessment in Translation Studies: Research Needs / M. Melis, A. Albir // Meta. - 2001. - Vol. 46. - № 2. – p. 272 -287.

172. Moya V. La selva de la traduccion: teorias traductologicas contemporaneas / Virgilio Moya. - Madrid: Catedra, 2007. - 248 p.

173. National Occupational Standards in Interpreting [Electronic resource]. - London: CILT, National Centre for Languages, 2006. - 40 p. - Access mode: www.ukstandarts.org.uk

174. National Occupational Standards in Translation [Electronic resource].. - London: CILT, National Centre for Languages, 2007. - 35 p. - Access mode: www.ukrstandards.org.uk

175. Neubert A. Competence in Translation: a complex skill, how to study and how to teach it / A. Neubert // Translation Studies: An Interdiscipline / [Edited by M. Snell-Hornby, F. Pöchhacker and K. Kaindl]. - John Benjamins publishing company, 1992. - P. 411-420.

176. Newmark P. More Paragraphs on Translation / P. Newmark. - Clevedon: Multilingual Matters, Ltd., 1998. - 226 p.

177. PACTE 2005: Investigating Translation Competence: Conceptual and Methodological Issues / A. Hurtado, A. Beeby, M. Fernandez [et al.] // Meta. - Vol. 50, № 2. - 2005. - P. 609-619.

178. Presas M. Los componentos de la competencia pretraductora enel marco del diseno curricular / M. Presas // Los studios de la traduccion: un reto didactico / ed. por I. G. Izquierdo, J. Verdegal. - Castello: Publicacions de la Universidat Jaume I, 1998. - P. 131-l34.

179. Ressurreccio V. M. The Acquision of Translation Competence through Textual Genre [Electronic resource] / V. M. Ressurreccio, P. E. Piorno, I. G. Izquierdo // Translation Journal. - 2008. - Vol. 12, № 4. - P. 125-134. - Access mode: http://www.accurapid.com/journal/46competence.htm

180. Ricoeur P. Sobre La traduccion / Paul Ricoeur. - Paidos Iberica, 2005. - 76 p.

181. Robinson D. Becoming a Translator. An Accelarated Course / Douglas Robinson. - L.; N. Y.: Routledge, 1997. - 344 p.

182. Salvador D. S. La relevancia de la documentacion en teoria literaria y literature comparada para los estudios de traduccion [Recurso electrónico] / Dora Sales Salvador // Translation Journal. - 2003. - V.7, № 3. - Modo de acceso: www.accurapid.com/journal/25documents.htm

183. Salvador D. S. Panorama de la mediacion intercultural y la traduccion/ interpretacion en los servicios publicos en Espana [Recurso electrónico] / Dora Sales Salvador // Translation Journal. - 2003. - V.9, № 1. - Modo de acceso: www.accurapid.com/journal/31mediacion.htm#1

184. Salvador D. S. Puentes sobre el mundo (Perspectivas Hispanicas) / Dora Sales Salvador (Spanish Edition). - Publisher: Peter Lang, 2004. – 677 p.

185. Serrano B. M. Criterios para las selecciones textuales en la formacion de traductores especializados [Recurso electrónico] / Blanca Mayor Serrano // Translation Journal. - 2006. -V. 10, № 1. - Modo de acceso: www.accurapid.com/journal/35seleccion.htm.

186. Snell-Hornby M. Translation Studies. An Integrated Approach / Mary Snell-Hornby. - Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1992. - 166 p.

187. Tomlinson B. Materials Development in Language Teaching / Edited by Brian Tomlinson. - Cambridge: Cambridge University Press, 1998. - 360 p.

188. Toury G. In Search of a Theory of Translation / Gideon Toury. - Tel-Aviv: The Porter Institute for Poetics and Semiotics, Tel-Aviv University, 1980. - 159 p.

189. Vasylenko T. P. Allusions in Teaching Translation / T. P. Vasylenko // XVIII Tesol - Ukraine National Conference: Global English – Global Decisions, (April 12-13, 2013). - С. 347-349.

190. Vasylenko T. P. Neologisms in Teaching Translation / T. P. Vasylenko // English in Globolised World: [зб. наук. пр. (анг. м.).]. - Кам’янець-Подільський: ВПП "Апостроф", 2012. - С. 182.

191. Vasylenko T. P. The Complex of Exercises on Teaching Future Translators to Translate Abbreviation Forming the English Lexical Competence in the Written Translation (English – Ukrainian) / T. P. Vasylenko // "Nauka i studia". - Przemysl, Poland, 2013. - С. 35-43.

192. Wilss W. The Science of Translation / Wolfram Wilss. - Tubingen: Gunter Narr., 1982. - 292 p.

193. Wilss W. Knowledge and Skills in Translation / Wolfram Wilss. - Amsterdam, Philadephia: John Benjamins Pub., 1996. - 259 p.

194. Yebra V. G. Teoria y practica de la tracuccion / Valentin García Yebra. - Madrid, 1982. - 874 p.

195. The Guardian: [Electronic resource]. - Access mode: http://en.wikipedia.org/wiki/ The_Guardian.