Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Лексикология английского языка \ 4231. Дисертаційна робота Формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні

Дисертаційна робота Формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні

« Назад

Код роботи: 4231

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Лексикологія англійської мови

Тема: Формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні

Кількість сторінок: 435

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 4000 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні передумови формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні

1.1. Аналіз сучасних підходів до вирішення проблеми формування професійно орієнтованої лексичної компетенції у студентів немовних вищих навчальних закладів

1.2. Поняття англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні та її компоненти

1.3. Психологічні та дидактико-методичні передумови англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні

1.4. Особливості формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Методика формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні

2.1. Критерії відбору навчального матеріалу для формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні

2.2. Підсистема вправ для формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні

2.3. Модель формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Експериментальна перевірка ефективності методики формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні

3.1. Організація, проведення та інтерпретація результатів методичного експерименту

3.2. Методичні рекомендації щодо формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні

Висновки до розділу 3

Загальні висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

Необхідність модернізації освітньої діяльності в контексті європейських вимог головним чином зумовлена цілями євроінтеграції в системі охорони здоров’я, що дає можливість вийти на світовий ринок освітніх послуг. Проблема якості підготовки медичного персоналу стає все актуальнішою у зв’язку із зростаючими вимогами до рівня їхньої підготовки.

У зв’язку з розвитком охорони здоров’я відбуваються зміни в медичній освіті, значно ширшими стають функції медичного персоналу. Важливу роль у формуванні нової моделі медичного спеціаліста відіграє іноземна мова як один з важливих компонентів професійної підготовки сучасних медичних фахівців. Володіння іноземною мовою для медичного спеціаліста стає його значущою особистісною характеристикою, що передбачає здатність вступати в ділову комунікацію іноземною мовою в професійній та суспільній сферах, дає можливість удосконалювати свій професійний та культурний рівень у професійно-орієнтованому читанні іноземної літератури за фахом.

Після опублікування у 1980 р. книги Робінсона (P. C. Robinson,1980), присвяченої English for Specific Purposes (ESP) [229] – та робіт B. Coffey (1984), [196], C. Kennedy (1984), [212], T. Hutchinson (1987), [208] значна увага стала приділятися врахуванню фахової специфіки при вивченні іноземної мови, її спрямованості на реалізацію завдань професійної діяльності.

Не залишилася поза увагою в роботах дослідників проблема формування іншомовної лексичної компетентності у студентів-медиків (Баценко І. В., 2003; Волковою К. А., 2011; Грєцкая Т В., 2005; Митрофанова К. О., 2010; Юрчук Г. В., 2014 та ін.), багато праць яких присвячено різним аспектам навчання іншомовної лексики майбутніх лікарів, зокрема, і роботі з професійно орієнтованими текстами, що відображають найактуальніші питання зі спеціальності наближає навчальну діяльність студентів до майбутньої професійної діяльності лікаря.

Тексти фахового спрямування є джерелом для розширення фахового термінологічного словника, предметом читання та обговорення на заняттях, основою для використання в ситуаціях мовлення, тобто для цілеспрямованої і продуктивної мовленнєвої діяльності студентів. Основні завдання, що стоять перед студентами в процесі вивчення професійно-орієнтованої літератури на іноземній мові:

1) отримання інформації, яка б доповнювала та поглиблювала навчальний матеріал, що опановується студентами в процесі вивчення профільних дисциплін навчального плану;

2) формування необхідних навичок щодо подальшого самостійного читання літератури за фахом [12, с. 76].

У контексті навчання професійно орієнтованого читання особливої актуальності набуває проблема вдосконалення існуючих та пошуку нових методик формування у майбутніх лікарів іншомовної лексичної компетентності, як здатності коректного розуміння лексичних одиниць, зокрема медичних термінів, яка базується на відповідних навичках, знаннях і лексичній усвідомленості у процесі роботи з автентичним текстом за спеціальністю. [104, с. 215].

Проблема формування іншомовної лексичної компетенції досліджувалась у працях таких вітчизняних і зарубіжних учених як І. В. Баценко [13], Г.А. Гринюк і Ю.О. Семенчук [60; 59], О.О. Коломінова [85], А.Е. Сиземена [154], С.В. Смоліна [155], Н.С. Саєнко [143], С.Ф. Шатілов [179], Betty Danis Jones [191], A. Coxhead, F.J. Hausmann [204], P. Meara [220], P.Nation [224], P. J. Robinson [229], P. Mungra, T. Canziani [222], J. Coady [195], N. Schmitt [233]. Вони, зокрема дослідили способи і прийоми для розкриття значень іншомовних слів, призначених для рецептивного засвоєння студентами; проаналізували дію лексичного механізму в різних видах мовленнєвої діяльності; вивчили процес функціонального оволодіння студентами лексикою з урахуванням закономірностей породження мовленнєвих висловлювань; розробили нові типи і види вправ для навчання студентів немовних ВНЗ термінологічної лексики; визначили критерії й описали процедуру відбору лексичних одиниць для формування словника-мінімуму. Розроблялась методика навчання фахової лексики та її тестування; вивчались проблеми семантизації термінологічних одиниць англійської, німецької, французької та інших мов; досліджувались способи формування лексичних навичок та стратегії використання іншомовної лексики на початковому й середньому ступенях навчання.

С.Ф. Шатілов [179], В.Ю. Гнаткевич [56], Ю.І. Пассов [124], В.А. Бухбіндер [46; 47] визначили загальні принципи організації процесу навчання лексики. Методиці навчання термінологічної лексики студентів, які вивчають іноземні мови у технічних, медичних, економічних, гуманітарних, військових та інших немовних ВНЗ, присвячені дослідження багатьох учених, таких як В.Д. Борщовецька [43], О.П. Петращук [129; 128], М.В. Бурлаков [45], Т.Б. Вепрева [49], Г.А. Гринюк [59]; О.Б. Тарнопольський [163], Н.І. Говорова [57], Ю.О. Семенчук [149], О.М. Соловова [157], О.І. Санкова [144; 145], О.М. Шамов [177], В.В. Шмідт [181], С.П. Кожушко [162], Л.Я. Аврахова [3], О.Ю. Долматовська [64], Ю.О. Жлуктенко [68], Н.Г. Вишнякова [50], Г.Д. Гальськова[53], Р.П. Мільруд [108].

Мотиваційним чинником, який значно підвищив статус лексики в навчальному середовищі, стала розробка Майклом Льюісом (M. Lewis) його теорії й видання однойменної книги ‘The Lexical Approach’ („Лексичний підхід”) [217; 218]. Окрім Майкла Льюіса дослідженням проблеми методики навчання й вивчення іншомовної лексики в кінці ХХ-го і на початку ХХІ-го століття займалося багато зарубіжних мовознавців (M. Lewis [218], Jafar Arani Asgari [211], Wang J. Liang [235], V. Angelova, S. Trendafilova [189], S. Mićić, V. Marković [221; 221], S. Redman, R. Ellis [228], P. Nation [224], B. Laufer [214].

Незважаючи на наявні здобутки у розв’язанні проблеми навчання спеціальної лексики іноземної мови, практика викладання свідчить про необхідність підвищення якості оволодіння студентами англомовним лексичним матеріалом. Це стосується, зокрема, навчання лексики студентів, які спеціалізуються в галузі медицини.

Слід відмітити, що навчання іноземній мові студентів вищого медичного навчального закладу розглядається як складова частина програми ВНЗ з гуманітаризації вищої освіти як органічна частина процесу здійснення підготовки висококваліфікованих фахівців, які вільно володіють іноземною мовою як засобом інтеркультурної й міжнаціональної комунікації, як у сферах професійних інтересів, так і в ситуаціях соціального спілкування [76].

Як зазначають учені „основною метою вивчення іноземної мови в медичному ВНЗ на сучасному етапі є набуття студентами комунікативної компетенції, що дає можливість її практичного використання в професійній і науковій діяльності, для самоосвіти, встановлення ділових і культурних зв’язків, залучення до загальнолюдських цінностей” [187].

Професійно-орієнтоване читання входить у сферу комунікативної діяльності майбутніх лікарів та забезпечує розвиток їхньої іншомовної комунікативної компетенції. Ми розглядаємо формування англомовної лексичної компетенції як мету дослідження, а сам текст за фахом – як матеріал до навчання.

Водночас розвиток у царині медичних послуг можливий лише на основі системних реформ, які повинні поєднуватися із реформою в галузі медичної освіти. Необхідність модернізації освітньої діяльності в контексті європейських вимог головним чином зумовлена цілями євроінтеграції в системі охорони здоров’я, що дає можливість вийти на світовий ринок освітніх послуг. Проблема якості підготовки медичного персоналу стає все актуальнішою у зв’язку із зростаючими вимогами до рівня їх підготовки. У зв’язку з розвитком охорони здоров’я відбуваються зміни в медичній освіті, значно ширшими стають функції медичного персоналу.

Проведений аналіз наукової літератури, нормативних документів і спостереження за навчальним процесом дозволили зробити висновок про необхідність розробки методики формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні.

Отже, актуальність досліджуваної теми зумовлена соціальним замовленням суспільства на забезпечення ефективного навчання іноземної мови майбутніх лікарів; потребою розроблення методики формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні; необхідністю теоретичного обґрунтування і методичного забезпечення формування у студентів-медиків англомовної лексичної компетентності та недостатньою науковою розробкою питання методики формування такої компетентності у майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні.

Об’єктом дослідження виступає процес формування англомовної лексичної компетентності у студентів медичних спеціальностей.

Предметом дослідження є методика формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому читанні майбутніх лікарів другого курсу навчання.

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні, практичній розробці й експериментальній перевірці ефективності створеної методики формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому читанні майбутніх лікарів.

Мета дослідження зумовила вирішення таких завдань:

1) проаналізувати сучасні підходи до вирішення проблеми формування професійно орієнтованої лексичної компетентності у студентів немовних вищих навчальних закладів та уточнити поняття англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів;

2) визначити та обґрунтувати психологічні та дидактико-методичні передумови формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні і вирізнити його особливості;

3) визначити критерії відбору професійно орієнтованих текстів і лексичного матеріалу для формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому читанні майбутніх лікарів;

4) проаналізувати й уточнити етапи формування англомовної лексичної компетентності, створити підсистему вправ та модель формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому читанні;

5) експериментально перевірити ефективність запропонованої методики та укласти методичні рекомендації щодо формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому читанні майбутніх лікарів.

Для вирішення поставлених завдань використано такі методи дослідження: теоретичні – вивчення та аналіз педагогічної, психологічної, лінгвістичної, методичної літератури; аналіз нормативних документів спеціальності 7.110101 „Лікувальна справа”, напряму підготовки 1101 „Медицина”; аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо проблеми дослідження; емпіричні – методи анкетного опитування майбутніх лікарів з метою виявлення труднощів запам’ятовування лексичних одиниць у професійно орієнтованому читанні; наукове спостереження за навчальним процесом майбутніх лікарів; педагогічний експеримент; контроль навчальних досягнень студентів; експериментально-теоретичного рівня – експериментальна перевірка ефективності методики формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому читанні майбутніх лікарів; методи статистичного аналізу даних експерименту.

Наукова новизна: вперше досліджено, теоретично обґрунтовано і розроблено методику формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому читанні майбутніх лікарів на основі висвітлення психологічних та дидактико-методичних передумов, вирізнення особливостей формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні, створення відповідної підсистеми вправ та моделі формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому читанні майбутніх лікарів; удосконалено прийоми використання інтелект-карт на всіх етапах формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні; набули подальшого розвитку набули подальшого розвитку способи семантизації лексики, які розкривають значення англійських медичних термінів на основі словотворчих елементів латинського походження.

Наукові положення, які виносяться на захист:

1) Підвищення ефективності формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні досягається за умови розподілення етапу ознайомлення студентів з новими лексичними одиницями на два підетапи (підетап первинного ознайомлення з новими лексичними одиницями, зокрема з медичними термінами, поза контекстом та підетап ознайомлення студентів з новими лексичними одиницями в контексті), які корелюють з етапами роботи з текстом для читання (дотекстовим, текстовим, післятекстовим).

2) Досягнення мети навчання забезпечується створеною моделлю формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому читанні і підсистемою вправ, яка складається із трьох ґруп вправ (для ознайомлення з новими лексичними одиницями, зокрема медичними термінами, поза контекстом; для ознайомлення з новими лексичними одиницями в контексті; для автоматизації дій з новими лексичними одиницями на рівні словоформи, словосполучення, речення, понадфразової єдності), які реалізуються на відповідних етапах формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів та інтегруються в етапи роботи з професійно орієнтованим текстом для читання.

3) Формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні здійснюється на основі використання когнітивних стратегій, як то: порівняння мовних явищ латинської, англійської та рідної мов; асоціації, аналізу форми слова в контексті знання словотворчих елементів латинської мови, які використовуються для утворення спеціальних медичних термінів; опори на фаховий контекст; використання зображувальної наочності, заучування лексичних одиниць у складі стійких словосполучень.

4) Упровадження у навчальний процес зображальної наочності з використанням інтелект-карт на всіх етапах формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні дозволяє студентам-медикам краще засвоювати декларативні знання про способи словотвору медичних термінів, запам’ятовувати на їхній основі нові лексичні одиниці.

Практичне значення роботи полягає у створенні інтелект-карт для використання на різних етапах формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні, у відборі професійно орієнтованих текстів для читання, які представлено в опублікованих методичних вказівках ‘Systems of the Body’, у розробленні підсистеми вправ.

Розроблену методику впроваджено у навчальний процес Буковинського державного медичного університеті (акт упровадження №161/3-457 від 8.10.2014 p.), Національного медичного університету імені О. О. Богомольця (акт упровадження №120/2-273 від 18.02.2015 p.), Харківського національного медичного університету (акт упровадження № 05/11 – 1452 від 05.11.2014 p.).

Структура та обсяг дисертації. Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку використаних джерел (І том – 180 сторінки) та додатків (ІІ том – 255 сторінки). Повний обсяг дисертації – 435 сторінок. Список використаних джерел містить 237 найменувань (з них 13 німецькою і 36 англійською мовами) та розміщений на 26 сторінках. Робота містить 12 таблиць та 7 рисунків.

Висновки

Результатом наукового дослідження стало теоретичне обґрунтування, практична розробка і експериментальна перевірка методики формування англомовної лексичної компетентності у майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні.

1. Теоретичний аналіз наукових досліджень з теми дослідження засвідчив, що розробка ефективної методики формування англомовної лексичної компетентності у майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні залежить від урахування досягнень наукових досліджень та сучасних підходів до вирішення цієї проблеми в методиці, психології та дидактиці. У роботі уточнено поняття „іншомовна лексична компетентність майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні” як здатність коректного розуміння лексичних одиниць, зокрема медичних термінів, яка базується на відповідних навичках, знаннях і лексичній усвідомленості у процесі роботи з автентичним текстом за спеціальністю. Визначено зміст іншомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів та її компоненти (лінгвістичний, психологічний, методичний), розкрито мету та конкретизовано зміст навчальної дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням”, що передбачена навчальним планом для студентів ІІ року навчання спеціальності 7.110101 „Лікувальна справа”, напряму підготовки 1101 „Медицина”. Експериментально доведено необхідність володіння майбутніми лікарями медичною лексикою, яка утворює лінгво-когнітивну базу професійно орієнтованої англійської мови майбутніх лікарів.

Доведено необхідність володіння майбутніми лікарями медичною лексикою, яка утворює лінгво-когнітивну базу професійно орієнтованої англійської мови майбутніх лікарів і широко представлена у фахових текстах, що передбачає володіння студентами специфічними лексичними знаннями.

З метою визначення реальних труднощів засвоєння лексичних одиниць майбутніми лікарями в процесі професійно орієнтованого читання було проведено анкетне опитування 136 майбутніх лікарів у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова та Буковинському державному медичному університеті. Результати показали труднощі, які заважають розуміти (76% респондентам) чи запам’ятовувати (54% респондентам) лексичні одиниці у процесі читання фахових текстів: 32% респондентів відмітили багатозначність лексичних одиниць; 25% – розпізнавання смислових зв’язків; 24% – відмінність від рідної мови; 17% – зорове сприйняття. 82 % опитуваних переконані, що їм допомагає знання латинської мови про словотворні елементи у розумінні термінів англійської мови в процесі читання літератури за фахом.

Щодо змісту формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у роботі виділено лінгвістичний (читання професійно орієнтованих текстів має відбуватися за рахунок розвитку рецептивного та потенційного словника), психологічний (урахування інтересів студентів як майбутніх фахівців, постійна підтримка в них мотивації до оволодіння медичною термінологією у процесі читання професійно орієнтованих текстів; розвиток мовної здогадки майбутніх лікарів, а саме: визначення значення лексичної одиниці за контекстом, за словотвірними елементами латинського походження, на основі співставлення терміну з латинською та рідною мовами) та методичний компоненти (формування у майбутніх лікарів навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності, користування різними засобами навчання, зокрема, й електронними, використання різного роду стратегій для підвищення ефективності запам’ятовування лексичних одиниць).

2. Визначено та обґрунтовано психологічні та дидактико-методичні передумови формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні, установлено, що засвоєння майбутніми лікарями лексичних одиниць у професійно орієнтованому читанні має ґрунтуватися на поєднанні когнітивного, комунікативного й особистісно-діяльнісного підходів.

Доведено, що у процесі вивчення дисципліни „Іноземна мова за професійним спрямуванням”, вивчаючи медичну лексику, студенти мають використовувати когнітивні стратегії, як то: порівняння мовних явищ латинської, англійської та рідної мови; асоціації, аналіз форми слова, зокрема, спираючись на знання словотворчих елементів латинської мови, які використовуються для утворення спеціальних медичних термінів; опора на фаховий контекст; використання зображувальної наочності; використання особистісного досвіду вивчення професійно орієнтованих дисциплін рідною мовою; заучування лексичних одиниць у складі стійких словосполучень.

У роботі розглянуто такі дидактичні принципи навчання іноземних мов як посильності, наочності, міцності навчання та методичні – принцип домінуючої ролі вправ й урахування рідної мови, реалізація яких в органічній єдності є необхідною передумовою формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у читанні професійно орієнтованих текстів.

У контексті досліджуваної проблеми доведено доцільність врахування принципів, запропонованих В. А. Бухбіндером та В. Штраусом, та розглянуто їхнє трактування щодо формування лексичної компетентності майбутніх лікарів.

3. На основі аналізу науково-методичних джерел інформації було виділено особливості організації професійно орієнтованого читання з метою формування англомовної лексичної компетентності у майбутніх лікарів, а саме: опора на сукупність внутрішньослівних, парадигматичних, синтагматичних, асоціативно-дериваційних зв’язків, яку варто розглядати з позиції системності; дотримання етапів формування навичок оволодіння студентами активним і пасивним лексичним мінімумом; спрямування навчальної роботи на засвоєння майбутніми лікарями трьох основних компонентів змісту лексичних одиниць, зокрема медичного терміна – його абсолютної, відносної та сполучувальної цінності; використання мовних (контекст, розкриття значення на основі словотворчих елементів, дефініція, тлумачення, переклад), немовних (схеми, рисунки, інтелект-карти) та змішаних способів семантизації лексичних одиниць, зокрема медичних термінів; повторення лексичних одиниць із застосуванням комплексу методичних прийомів, спрямованих на попередження деавтоматизації навичок та організацію повторюваності лексичних одиниць шляхом їх використання із новим і раніше засвоєним навчальним матеріалом; основними вимогами до організації повторення є систематичність, варіативність, індивідуалізація та диференціація, контроль.

З метою забезпечення високого ступеня інформативності студенти мають створювати у зошитах / навчальних словниках розділи, присвячені латино-англійським паралелям, де фіксуватимуть відповідні терміни та позначати корелятивні суфікси), визначати тлумачення дефініцій, використовувати предметну та зображальну наочність таку як інтелект-карти на всіх етапах формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні. Визначено, що створення інтелект-карт під час навчальних дій студентів з лексичним матеріалом, сприяє запам’ятовуванню і закріпленню в пам’яті та є засобом організації повторення і контролю засвоєної термінологічної лексики.

Запропоновано на всіх етапах формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів пропонуємо такі прийоми використання інтелект-карт: 1) інтелект-карти створюються викладачем заздалегідь і використовуються на практичному занятті з метою розкриття значення відповідної лексичної одиниці; 2) інтелект-карти створюються студентами самостійно у процесі навчання, а потім їх доповнюють і порівнюють з інтелект-картами викладача; 3) інтелект-карти створюються викладачем разом зі студентами під час аудиторного заняття; 4) студентами створюється банк інтелект-карт з відповідної теми, який оцінюється викладачем.

4. На основі аналізу науково-методичної літератури вирізнено критерії відбору лексики: тематичності, частотності, професійного спрямування. Результатом проведеного добору лексичних одиниць у кількості 2053 стало укладання словника із 1016 лексичних одиниць, серед яких переважають медичні терміни, необхідні для засвоєння студентами ІІ курсу вищих медичних закладів освіти. Відібраний текстовий та лексичний матеріал склав основу для розроблення методики формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні.

В процесі відбору професійно орієнтованих текстів за критеріями автентичності, актуальності, професійно-інформативної цінності, міжпредметної координації проаналізовано 185 текстів і відібрано 52 фахові статті і 69 інструкцій до медичних препаратів, які стали основою для формування у майбутніх лікарів англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому читанні.

5. Проаналізовано й уточнено етапи формування англомовної лексичної компетентності, запропоновано інтеграцію етапів формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у процесі читання професійно орієнтованих текстів в етапи роботи з текстом для читання (дотекстовий, текстовий, післятекстовий), де підетап первинного ознайомлення з новими лексичними одиницями поза контекстом інтегровано в дотекстовий етап, а підетап ознайомлення з новими лексичними одиницями в контексті – у текстовий етап. Обгрунтовано і створено підсистему вправ для формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні на етапах роботи з текстом для читання (дотекстовому, текстовому, післятекстовому), яка містить три групи вправ: 1) для ознайомлення з новими лексичними одиницями, зокрема медичними термінами, поза контекстом, 2) для ознайомлення з новими лексичними одиницями у контексті, 3) для автоматизації дій з новими лексичними одиницями на рівні словоформи, словосполучення, речення, понадфразової єдності.

Визначено критерій оцінювання рівня сформованості англомовних рецептивних лексичних навичок у професійно орієнтованому читанні (точність визначення значення лексичної одиниці) і критерій оцінювання декларативних знань про утворення медичних термінів англійської мови на основі словотвірних елементів латинської мови (точність формування значення словотвірних елементів). Обґрунтовано, розроблено та представлено модель формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому читанні, метою якої є поетапне формування у студентів англомовної лексичної компетентності.

6. У ході експериментального навчання було доведено, що формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому читанні у майбутніх лікарів, що навчалися в експериментальній групі, є ефективнішим за умови розподілення етапу ознайомлення студентів з новими лексичними одиницями на два підетапи (підетап первинного ознайомлення з новими лексичними одиницями, зокрема з медичними термінами, поза контекстом та підетап ознайомлення студентів з новими лексичними одиницями в контексті), які корелюють з етапами роботи з текстом для читання з опорою на декларативні знання про утворення медичних термінів англійської мови на основі словотворчих елементів латинської мови, та використання інтелект-карт на всіх етапах формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні під час виконання вправ розробленої підсистеми.

Об’єктами оцінювання виступали декларативні знання про утворення медичних термінів англійської мови на основі словотворчих елементів латинської мови (за критерієм „точність формулювання значення словотвірних елементів”) та рівня сформованості англомовних рецептивних лексичних навичок в процесі професійно орієнтованого читання, формування яких є метою дослідження (за критерієм „точність визначення значення лексичної одиниці”).

З метою визначення вихідного рівня сформованості англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні використано формулу В. П. Беспалька: К = А/N. Виконання завдання вважалось задовільним, якщо К становило не менше 0,7. Аналіз результатів передекспериментального зрізу показав, що середні показники рівня сформованості вмінь франкомовного ділового писемного спілкування становить: в ЕГ – 0,43, в КГ – 0,44, тобто середній коефіцієнт навченості є нижчим за 0,7.

Проведений методичний експеримент був вертикально-горизонтальний: вертикальний характер дозволив перевірити доцільність розподілення етапу ознайомлення студентів з новими лексичними одиницями на два підетапи (підетап первинного ознайомлення студентів з новими лексичними одиницями та підетап ознайомлення студентів з новими медичними термінами у контексті) з виконанням розробленої дослідницею підсистеми вправ, а горизонтальний – полягав у порівнянні двох варіантів методики формування англомовної лексичної компетентності в процесі професійно орієнтованого читання. В контрольній групі дотекстовий етап характеризувався зняттям труднощів читання шляхом здогадки студентами значення нових лексичних одиниць, зокрема медичних термінів, з опертям на наявні в них відповідні знання / пояснення викладачем значення нових лексичних одиниць (способи семантизації – переклад, дефініція, використання наочності, зокрема інтелект-карт), текстовий етап передбачав самостійне читання студентами професійно орієнтованого тексту з попередньо сформульованим викладачем завданням; в експериментальній групі на дотекстовому етапі відбувалося первинне ознайомлення студентів з новими лексичними одиницями, зокрема медичними термінами, поза контекстом та підетап ознайомлення студентів з новими лексичними одиницями в контексті на текстовому етапі з виконанням розроблених вправ і з використанням інтелект-карт на всіх етапах формування англомовної лексичної компетентності.

У розділі доведено, що 1) студенти обох груп мають кращі показники рівня володіння декларативними знаннями про утворення медичних термінів англійської мови на основі словотвірних елементів латинської мови та більшість із них досягли коефіцієнта навченості вищого за достатній 0,7 за В. П. Беспальком; 2) майже всі студенти ЕГ точно передавали значення маркованої викладачем лексики в англомовному тексті за фахом, у той час як студенти КГ допускали деякі неточності, зокрема в процесі визначення значення англомовного терміна, утвореного за допомогою словотвірних елементів латинської мови. Середній коефіцієнт навченості в обох групах значно підвищився: в ЕГ – 0,85 (приріст 0,41), у КГ – 0,66 (приріст 0,22). Для наукового визначення ефективності однієї з розробленої методик та достовірності одержаних результатів перевірено результати за допомогою непараметричного критерія U (Манна-Уітні).

З метою ефективнішого впровадження розробленої методики до освітнього процесу укладено „Методичні рекомендації щодо формування англомовної лексичної компетентності лікарів у професійно орієнтованому читанні”.

Список використаних джерел

1. Абраменко Л. А. Чтение медицинской литературы на английском языке / Л. А. Абраменко. – Минск, 1989. – 187 с.

2. Абрамова Г. А. Mедицинская лексика: основные свойства и тенденции развития: дис. … доктора филол. наук: 10.02.01 / Абрамова Галина Алексеевна. – Краснодар, 2003. – 312 с.

3. Аврахова Л. Я. English for medical students / Л. Я. Аврахова, Т. В. Яхно, І. М. Литовченко. – Х.: ВПП Контраст, 2005. – 232 с.

4. Аврахова Л. Я. Базовий словник студента-медика / Л. Я. Аврахова. – К.: Арт Віпол, 2005. – 196 с.

5. Азимов Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.

6. Александров К. В. Мультимедийный комплекс как средство обучения лексической стороне иноязычной речи студентов лингвистического вуза (на материале немецкого языка): автореферат дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания (иностранный язык, уровень высшего профессионального образования)” / Константин Вячеславович Александров. – Нижний Новгород – 2009. – 22 с.

7. Александрова Е. В. Методика формирования профессионально-ориентированной лексической компетенции у студентов юридических специальностей (на материале английского языка): дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Александрова Евгения Владимировна. – М., 2009. – 179 с.

8. Алешугина Е. А. Способы отбора лексического содержания профессионально-ориентированной иноязычной подготовки студентов в неязыковом вузе: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Елена Анатолеевна Алешугина. – Нижний Новгород, 2009. – 189 с.

9. Аликина О. В. Обучение лексике французского языка как второго иностранного в процессе обучения чтению [8-9 классы]: автореферат дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Ольга Вячеславовна Аликина. – Москва, 2009. – 23 c.

10. Англійська мова (за професійним спрямуванням). Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації: спеціальності 7.110101 „Лікувальна справа”, 7.110104 „Педіатрія”, 7.110105 „Медико-профілактична справа”. – Львів, 2010. – 26 с.

11. Аносова Н. Э. Технология формирования общенаучной иноязычной лексической компетенции студентов технического вуза (на материале английского языка): дис. … канд. пед наук: 13.00.08 / Аносова Наталия Эдуардовна. – СПб., 2009. – 233 с.

12. Барабанова Г. В. Методика навчання професійно-орієнтованого читання в немовному ВНЗ: Монографія. – К.: Фірма «ІНКОС», 2005. – 273 с.

13. Баценко И. В. Семантическое картирование как способ работы над лексическим материалом // Замежныя мовы у Рэспублiцы Беларусь. – 2002, – №2. – С. 26 –30.

14. Баценко И. В. Формирование у студентов неязыкового вуза иноязычного лексикона (на материале английского языка): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения (иностранные языки)” / Ирина Владимировна Баценко. – Минск, 2003. – 20 с.

15. Беляев Б. В. Очерки по психологи обучения иностранным языкам: пособие для преподавателей и студентов / Борис Васильевич Беляев. – М.: Просвещение, 1965. – 227 с.

16. Берман И. М. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах / Иосиф Моисеевич Берман. – Москва: Высшая школа, 1970. – 232 с.

17. Бермас Л. І. Навчання читанню оригінальної літератури студентів-стоматологів [на матеріалі німецької мови] / Л. І. Бермас, О. М. Бермас // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції [Редколегія: Зернова В. К. та ін.]. – Полтава, 2004. – 234 с. – C. 19–20.

18. Беспалько В. П. Опыт разработки и использования критериев качества усвоения знаний // Советская педагогика. – 1968. – № 4. – С. 52–69.

19. Бєляєва О. М. Лінгвістичні та методичні аспекти формування лексичної компетенції студентів вищих медичних навчальних закладів // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції [Редколегія: проф. Зернова В. К. та ін.]. – Полтава: АСМІ, 2006. – 257 с., – С. 47–48.

20. Бєляєва О. М. Лінгвістичні та методичні аспекти формування лексичної компетенції студентів вищих медичних навчальних закладів // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали шостої міжнародної науково-практичної конференції [Редколегія: проф. Зернова В. К. та ін.]. – Полтава: АСМІ, 2006. – 257 с. – С. 47–48.

21. Бим И. Л. Концепция обучения второму иностранному языку [немецкому на базе английского]: [учеб. пособие] / Л. И. Бим. – Обнинск: Титул, 2001. – 48 с.

22. Бим И. Л. Теория и практика обучения немецкому языку в средней школе: Проблемы и перспективы / Инесса Львовна Бим. – М.: Просвещение, 1988. – 256 с.

23. Бирецкая Л. С. Проблемы формирования англоязычной лексической компетентности будущих врачей в процессе професионально ориентированного чтения / Л. С. Бирецкая // сборник статей по материалам XIX международной заочной научно-практической конференции „Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии”. – М., 2013. – №10 (19). – Ч. 1. – С. 136.

24. Бирецкая Л. С. Формирование англоязычной лексической компетентности средствами изобразительной наглядности для семантизации терминологических медицинских лексических единиц / Л. С. Бирецкая // журнал „Молодой ученый”. – 2014. – №20 (79). – С. 557 – 561.

25. Бірецька Л. С. Лексична навичка як об’єкт навчання майбутніх медичних працівників / Л. С. Бірецька // Вісник чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки: „Мови у відкритому суспільстві”. – Ч.: Вид. центр ЧНПУ, 2012. – С. 35–38.

26. Бірецька Л. С. Поняття англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів / Л. С. Бірецька // Збірник наукових праць [Педагогічний процес: теорія і практика] / [за заг. редакцією проф. Сисоєвої С. О.]. – К.: ТОВ Видавниче підприємство „ЕДЕЛЬВЕЙС”, 2012. – Вип. 3. – С. 58–66.

27. Бірецька Л. С. Види полікодових текстів в процесі навчання читання майбутніх лікарів / Л. С. Бірецька // Збірник наукових праць ВДПУ ім. М. Коцюбинського: „Cучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми”. – Вінниця, 2011. – № 27. – С. 215–220.

28. Бірецька Л. С. Використання інтелект-карт для семантизації англомовних лексичних одиниць / Л. С. Бірецька // Україна і світ: діалог мов і культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19–21 березня 2014 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – С. 536–537.

29. Бірецька Л. С. Вправи для формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у процесі професійно-орієнтованого читання / Л. С. Бірецька // Науково-методичний журнал „Іноземні мови” [гол. ред. докт. пед. наук, проф. Ніколаєва С. Ю.]. – К.: Ленвіт, 2014. – №3. – (79). – С. 28–38.

30. Бірецька Л. С. Критерії відбору навчального матеріалу для формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні / Л. С. Бірецька // Вісник КНЛУ. Серія: філологія, педагогіка, психологія. – К.: Вид. цетр КНЛУ, 2013. – Вип. – 27. – С. 232–238.

31. Бірецька Л. С. Критерії відбору навчального матеріалу для формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні / Л. С. Бірецька // Міжнародна науково-практична конференція: „Україна і світ: діалог мов і культур”. – К.: вид. цент КНЛУ, 2013. – С. 34–36.

32. Бірецька Л. С. Компоненти англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів / Л. С. Бірецька // Міжнародна науково-практична конференція: „Україна і світ: діалог мов і культур”. – К.: вид. цент КНЛУ, 2012. – С. 36–38.

33. Бірецька Л. С. Організація експериментальної перевірки ефективності методики формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні / Л. С. Бірецька // Збірник наукових праць „Теоретичні питання культури, освіти та виховання” [за заг. редакцією проф. Матвієнко О. В.]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. – Вип. 50. – С. 110 – 116.

34. Бірецька Л. С. Психологічні та дидактично-методичні передумови формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні /Л. С. Бірецька // Вісник КНЛУ. Серія: педагогіка та психологія. – К.: Вид. цент КНЛУ, 2012. – Вип. – 21. – С. 30–38

35. Бірецька Л. С. Формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів у процесі вироблення навичок читання / Л. С. Бірецька // Збірник наукових праць, ВДПУ ім. М. Коцюбинського: „Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми”. – Вінниця, 2011. – № 28. – С. 218–223.

36. Бірецька Л. С. Формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів / Л. С. Бірецька // науково практична конференція ВДПУ ім. М. Коцюбинського: „Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти”. – Вінниця, 2011. – С. 17–19.

37. Бірецька Л. С. Методичні рекомендації ‘Systems of the Body’ з навчання читання автентичних текстів з англійської мови для студентів 2 курсу медичних спеціальностей [навчальний посібник]. – Вінниця: ВНМУ, 2013. – 89 с.

38. Богушевич Н. В. Формування потенційного словника учнів основної і старшої школи під час читання / Н. В. Богушевич, В. В. Сорока // Іноземні мови. – № 2. – 2001. – С. 10 – 15.

39. Бориско Н. Ф. Сам себе методист или советы изучающему иностранный язык / Н. Ф. Бориско: Киев: Фирма „ИНКОС”, 2001. – 276 с.

40. Бориско Н. Ф. Теоретические основы создания методических комплексов для языковой межкультурной подготовки учителей иностранного языка (на материале интенсивного обучения немецкому языку): дис. … докт. пед. наук: 13.00.02 / Наталия Федоровна Бориско. – К., 2000. – 508 с.

41. Бородіна Н. С. Наукові засади професійного засвоєння лінгводидактичної термінології студентами філологічних факультетів [Електронний ресурс]: автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Наталія Сергіївна Бородіна. – Херсон. держ. ун-т: Херсон, 2007. – 22 с. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07bnssff.zip (12.09.12). – Назва з екрану.

42. Бородулина М. К. Обучение иностранному языку как специальности: Учебное пособие / [М. К. Бородулина, А. Л. Карлин, А. С. Лурье и др.]. – М.: Высшая школа, 1982. – 255 с.

43. Борщовецька В. Д. Навчання студентів-економістів англомовної фахової лексики: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Валентина Дмитрівна Борщовецька. – К., 2004. – 20 с.

44. Борщовецька В. Д. Етапи навчання студентів-економістів англійської фахової лексики з урахуванням їх когнітивних стратегій // Вісник КНЛУ: серія „Педагогіка та психологія”. – 2002. – № 5. – С. 188.

45. Бурлаков М. О. Зорова наочність як засіб семантизації іншомовної лексики // Іноземні мови. – 2005. – № 1. – С. 20–21.

46. Бухбиндер В. А. Методика обучения немецкому языку в средней школе / А. В. Бухбиндер. – К.: Вища школа, 1984. – 201 с.

47. Бухбиндер В. А. Основы обучения лексике в средней школе: дис. … док. пед. наук: 13.00.02 / Вольф Абрамович Бухбиндер. – Киев, 1971. – 558 с.

48. Бьюзен Т. Интеллект-карты. Практическое руководство / Т. Бьюзен, Б. Бьюзен [пер. с англ. Е. А. Самсонов]. – Минск: Попурри, 2012. – 352 с.

49. Вепрева Т. Б. Обучение профессионально-ориентированной иноязычной лексике студентов неязыковых специальностей на основе интегрированного курса: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Татьяна Борисовна Вепрева. – СПб., 2012. – 182 с.

50. Вишнякова Н. Г. Терминологическая лексика, методика и принципы ее отбора для обучения иностранному языку в технических вузах: дис. канд. пед. наук / Н. Г. Вишнякова. – М., 1966. – 187 с.

51. Волкова Е. А. Интегративная модель обучения иностранных студентов-медиков метаязыку оториноларингологии: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания (русский язык как иностранный, уровень профессионального образования)” / Е. А. Волкова. – М., 2011. – 22 с.

52. Воропаева Н. Ф. Отбор и организация текстов для чтения: (англ. яз., неяз. вуз): автореф. дис.… канд. пед. наук / Надежда Фероровна Воропаева. – М., 1992. – 22 с.

53. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и методика / Н. Д. Гальскова, Н.И. Гез. М.: учебное пособие. — 3-е изд., стер. — М.: Академия, 2006. — 336 с.

54. Гейхман Л. К. Интерактивное обучение общению (общепедагогический подход): дис. … доктора пед. наук: 13.00.01 / Любовь Кимовна Гейхман. – Екатеринбург, 2003. – 426 с.

55. Гешко Н. Я. Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів-медиків [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/8_NMIW_2014/Philologia/1_162679.doc.htm

56. Гнаткевич Ю. В. Навчання лексичного аспекту чужоземної мови у вищих навчальних закладах. – К.: Просвіта, 1999. – 184 с.

57. Говорова Н. И. Самостоятельная внеурочная работа над иноязычной лексикой в старших классах средней школы [английский язык]: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Нина Ивановна Говорова. – Минск, 1994. – 22 с.

58. Грецкая Т. В. Обучение семантизации профессионально-ориентированной иноязычной лексики студентов медицинских вузов (на материале немецкого языка): дис. … канд. пед наук: 13.00.02 / Татьяна Владимировна Грецкая. – Спб., 2005. – 189 с.

59. Гринюк Г. А. Відбір навчального матеріалу для формування англомовної лексичної компетенції у студентів-економістів / Г. А. Гринюк, Ю.О. Семенчук // Іноземні мови – № 2. – 2007. – С. 30 – 34.

60. Гринюк Г. А. Етапи формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів економічних спеціальносте / Г. А. Гринюк, Ю. О. Семенчук // Іноземні мови, – 2006.– № 2. – с. 22–27.

61. Гурвич П. Б. Теория и практика эксперимента в методике преподавания иностранных языков (Спецкурс) / П. Б. Гурвич. – Владимир: Изд-во Владимирского гос. пед. ин-та им. П. И. Лебедева-Полянского, 1980. – 104 с.

62. Гурвич П. Б. Усиление мотивации учебной деятельности, направленной на овладение лексикой иностранного языка / П. Б. Гурвич, С. Т. Григорян // Иностранные языки в школе. – 1976. – №6. – С.50–55.

63. Гурвич П. Б. О четырех общеметодических принципах организации обучения иностранным языкам / П. Б. Гурвич // Иностранные языки в школе. – 2004. – N 1.

64. Долматовская Е. Ю. Методика обучения терминологии по специальности в неязыковом вузе (английский язык) [Текст]: дис. … канд. пед. наук / Елена Юрьевна Долматовская. – М., 1977. – 250 с.

65. Елухина Н. В. Какими должны быть тексты для чтения и тексты для аудирования / Н. В. Елухина, Е. В. Мусницкая // Иностранные языки в школе. – 1978. – № 3. – С. 28 – 39.

66. Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка. В 3-х томах / Т. Ф. Ефремова. – М.: Издательство: АСТ. – 2006. – Т.3 – 328 с.

67. Жинкин Н. И. Механизмы речи / Н. И. Жинкин. – М.: Изд-во Академии пед. наук РСФСР, 1958. – 371 с.

68. Жлуктенко Ю. О. Методика викладання іноземних мов у вищій школі / Ю. О. Жлуктенко. – К.: Вища школа, 1971. – 222 с.

69. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва]. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

70. Зернова В. К. Структурно-семантическая характеристика медицинской терминосистемы [на материале английского языка] / Валентина Зернова, Иванна Знаменська // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції [Редколегія: проф. Зернова В. К. та ін.]. – Полтава, 2004. – 234 с. – С. 64–67.

71. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования / И. А.Зимняя // Высшее образование сегодня. 2003. – №5. – С. 34–42.

72. Зимняя И. А. Общая культура и социально-профессиональная компетентность человека / И. А. Зимняя // Высшее образование сегодня. – 2005.– № 11. – С. 14–20.

73. Зимняя И. А. Психология обучения неродному языку (на материале русского языка как иностранного) / Ирина Алексеевна Зимняя. – М.: Русский язык. – 1989. – 210 с.

74. Зимняя И. А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И. А. Зимняя. – М.: Просвещение, 1991. – 222 с. – (Бібліотека учителя иностр. яз.)

75. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2004. – 509 с.

76. Ісаєва О. С. Іншомовна підготовка як чинник формування комунікативної культури майбутнього медичного працівника [Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Users/%D0%A2%D0%BE%D0% BC%D0%B0/Desktop/Nznuoaf_2013_36_11.pdf.

77. Кажан Ю. М. Методика формування у майбутніх учителів рецептивної лексичної компетенції у процесі навчання німецької мови на базі англійської: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Кажан Юлія Миколаївна. – Київ, 2012. – 361 с.

78. Камянова Т. Г. Успешный английский. Системный поход к изучению английского языка. – М.: Славянский Дом Книги, – 2008. – 512 с.

79. Караулов Ю. Н. Русский язык и личность: [монографія] / Юрий Николаевич Караулов. – 6-е изд. – Москва: URSS: ЛКИ, 2007. – 261 с.

80. Кашина Е. Г. Традиции и инновации в методике преподавания иностранного языка: учеб. пособие для студентов филологических факультетов университетов / Е. Г. Кашина; отв. ред. А. С. Гринштейн. – Самара: Изд-во „Универ-групп”, 2006. – 75 с.

81. Китаева С. О. Отбор оригинальных специальных текстов для обучения чтению на английском языке и методика их использования на ІІІ этапе неязыкового педагогического вуза: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.02. / С. О. Китаева. – К.: КГПИИЯ, 1989. – 264 с.

82. Коваль Т. І. Особливості формування англомовної лексичної компетентності майбутніх лікарів у професійно орієнтованому читанні / Коваль Т. І., Бірецька Л. С. // Науковий журнал „Наукові записки Ніжинського державного педагогічного університету ім. Миколи Гоголя”. Серія „Психолого-педагогічні науки” [за заг. ред. Коваленко Є. І.]. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – №. 5. – С. 206–212.

83. Колесникова И. Л., Долгина О. А. Англо-русский терминологический справочник по методике преподавания иностранных языков / И. Л. Колесникова, О. А. Долгина. – СПб.: Изд-во „Руссо-Балтийский информационный центр „БЛИЦ”, ‘Сambridge University Press’, 2001. – 224 с.

84. Колкова М. К. Обучение контекстуальной догадке о значении слова при чтении иноязычных текстов (в неязыковом вузе): автореф. дис. канд. пед. наук спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)” // Колкова Маргарита Кузьминична. – Л., 1973, – C. 25.

85. Коломінова О. О. Формування англомовноїї лексичної компетенції // Іноземні мови. – 2005. – №2. – С.48–51.

86. Коряковцева Н. Ф. Современная организация самостоятельной работы изучающих иностранный язык: Пособие для учителей / Н. Ф. Коряковцева. – М.: АРКТИ, 2002. – 176 с.

87. Крайнева Н. М. Методика обучения терминологической лексике студентов вузов сельскохозяйственного профиля (на материале немецкого языка): дис.... канд. пед. наук: 13.00.02 / Крайнева Надежда Михайловна. – Н. Новгород, 2005. – 207 с.

88. Кузнецова П. А. Изучение иностранных языков в неязыковом вузу / Р. А. Кузнецова. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1979. – 112 с.

89. Кусько К. Ф. Лінгвістика тексту за фахом // Лінгводидактична організація навчального процесу з іноземних мов у вузі [колективна монографія]. – Львів: Світ, 1996. − С. 13.

90. Лапідус Б. А. Обучение второму иностранному языку как специальности: учебн. Пособие / Борис Аронович Лапідус. – М.: Высш. Шк., 1980. – 173 с.

91. Лаптева Н. Е. Формирование лексического навыка на основе дифференцированного использования знаний (неметкий язик, неязыковой вуз): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)” / Н. Е. Лаптева. – М., 2004. – 19 с.

92. Левченко Т. І. Актуалізація мотиваційних ресурсів суб’єкта учіння в оволодінні нерідною мовою: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук: спец. 13.00.01 „Загальна педагогіка” / Тетяна Іванівна Левченко. – К., 1993. – 36 с.

93. Лексические механизмы и навыки устной речи / А. В. Бухбиндер [и др.] // Очерки методики обучения устной речи на иностранных языках. – Киев: Вища школа, 1980. – С. 150–154.

94. Лимар Л. В. Texts for individual reading. – English. Англійська мова та культура. – К.: –Перше вересня. –2009. –№ 23. – с. 13–19.

95. Лимар Л. В. Texts for individual reading. – English. Англійська мова та культура. – К.: – Перше вересня. –2009. – № 24. – с. 22–23.

96. Лимар Л. В. Texts for individual reading. – English. Англійська мова та культура. – К.: – Перше вересня. –2009. – № 21–22. – с. 43–45.

97. Ляудис В. Я. Память в процессе развития / В. Я. Ляудис. – М.: Изд-во МГУ, 1976. – 255 с.

98. Ляховицкий М. В. Методика преподавания иностранных языков: учебное пособие для филол. фак. вузов / М. В. Ляховицкий. – М.: Высш. шк., 1981. –159 с.

99. Майєр Н. В. Методика самостійного оволодіння франкомовним діловим писемним спілкуванням майбутніми документознавцями з використанням дистанційних технологій: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Майєр Наталія Василівна. – К., 2011. – 286 c.

100. Макаренко И. П. Формирование у студентов рецептивних лексичних навыков на основе системы текстов для чтения: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Ирина Петровна Макаренко. – Минск, 2010. – 26 с.

101. Максакова С. П. Раннее обучение иностранным язикам // ИЯШ, –1998, – №5, – с. 34–38.

102. Манякина Л. Ф. Обучение студентов техникумов торгово-экономического профиля ведению профессионально-направленной беседы на английском языке: дис…. канд. пед. наук: 13.00.02 – К., 1998. – 305 с.

103. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник / [кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої]. – [Вид. 2-е, випр. і перероб.]. – К.: Ленвіт, 2002. – 328 с.

104. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. Класичних, педагогічних та лінгвістичних університетів / Бігіч О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальною ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 с.

105. Методика навчання професійно-орієнтованого читання в немовному ВНЗ: [монографія] / Г. В. Барабанова. – К.: Фірма „ІНКОС”, 2005. – 273 с.

106. Методика преподавания иностранных языков общий курс: [учеб.пособие] / отв. ред. А. Н. Шамов. – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Восток – Запад, 2008. – 253 с.

107. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс лекцій [за ред. С. Ю.Ніколаєвої]. – К.: Ленвіт, 2011. – 344 с.

108. Мильруд Р. П. Теория и практика обучения английскому языку Текст / Р. П. Мильруд. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. ун-та, 2001. – 121 с.

109. Мильруд Р. П. Компетентность в изучении языка // Иностранный язык в школе, – 2004. – № 7. С.30–36

110. Миньяр-Белоручев Р. К. Методика обучения французскому языку: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. „Иностранные языки” / Рюрик Константинович Миньяр-Белоручев. – М.: Просвещение, 1990. – 224 с.

111. Мироненко Е. В. Обучение специальной лексической компетенции курсантов-судоводителей на основе псевдоэквивалентной терминологии морского английского языка: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки; уровень профессионального образования)” / Мироненк Елена Валерьевна. – Пятигорск, 2013. – 23 с.

112. Митрофанова К. А. Обучение иноязычной лексике медицинской сферы студентов-медиков: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед наук: спец. 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания(филология; уровень профессионального образования) / Митрофанова Ксения Александровна. – Екатеринбург, 2010. – 23 с.

113. Морковкин В. В. Опыт идеографического описания лексики / В. В. Морковкин. – М.: МГУ, 1977. – 166 с.

114. Морська Л. І. Теорія та практика методики навчання англійської мови: навчальний посібник / Л. І. Морська. – Тернопіль: Астон, 2003. – 248 с

115. Мусаелян И. Ф. Формирование и контроль лексико-грамматического компонента языковой компетенции у студентов неязыкового вуза: автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения и воспитания (иностранные языки)” / Масаелян Инесса Феликсовна. – М., 2011. – 22 с.

116. Немов Р. С. Психология / Р. С. Немов. – М.: Владос, 2000. – 578 с.

117. Ніколаєва С. Ю. Цілі навчання іноземних мов в аспекті компетентнісного підходу / С. Ю.Ніколаєва // Іноземні мови. – № 2. – 2010. – С. 11– 17.

118. Носонович Е. В. Методическая аутентичность учебного текста [Текст]: дис. … канд. пед. наук / Носонович Елена Викторовна. – Тамбов, 1999. – 175 с.

119. Обучение иностранному языку как специальности: учебное пособие / М. К. Бородулина [и др.]. – М.: Высшая школа, 1982. – 255 с.

120. Общая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия / Сост. А. А. Леонтьев. – 1991. – 356 с.

121. Общая методика преподавания иностранных языков в средних специальных учебных заведениях: учеб. пособие / Под ред. А. А.Миролюбова и А. В.Парахиной. – М.: Высш. Школа, 1978. – 264 с.

122. Основы методики преподавания иностранных языков / Под ред. В. А. Бухбиндера, В. Штрауса. – Киев: Вища школа, 1986. – 335 с.

123. Пальмер Харольд Е. Устный метод обучения иностранным языкам. Устные методы обучения иностранным языкам: монография / Е. Харольд Пальмер.– М.: Учпедиз.– 1960.– 157с.

124. Пасов Е. И. Основы методики обучения иностранным языкам / Е. И. Пасов. – М.: Русский язык, 1977. – 216 с.

125. Пассов Е. И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению. Пособие для учителя иностранных языков / Ефим Израеливич Пассов. – М.: Просвещение, 1985. – 208 с.

126. Пассов Е. И. Учебное пособие по методике обучения иностранным языкам / Е. И. Пасов. – Воронеж, 1975. – 283 с.

127. Пентилюк М. І. Культура мови і стилістика: Пробний підручник для гімназій гуманіст. профілю. – К.: Вежа, 1994. – 240 с.

128. Петращук О. П. Мотивуюча індивідуалізація процесу навчання лексики студентів медвузу // Гуманістичні аспекти лінгвістичних досліджень. – К.: КДГШМ. – 1992. – С. 135–139.

129. Петращук О. П. Обучение английской медицинской лексике устного профессионального общения с учетом индивидуально-психологических особенностей студентов (2-й этап обучения) АКД / О. П. Петращук. – Киев, 1991. – 16 с.

130. Петращук О. П. Семантичні характеристики лексичного мінімуму з англійської мови для студентів-медиків // Методика викладання іноземних мов. – К.: Радянська школа. – 1990. – Вип. 19. – С.17–20.

131. Петращук Е. П. Обучение английской медицинской лексике устного профессионального общения с учётом индивидуальных психологических особенностей студентов: автореф.дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения: германские языки” / Е. П. Петращук. – К., 1991. – 19 с.

132. Петренко В. Ф. Введение в экспериментальную психосемантику: исследование форм репрезентации в обыденном сознании / В. Ф. Петренко. – М.: Изд. Моск. ун-та, 1983. – 177 с.

133. Петроченко Л. А. Английский язык: Пособие по переводу медицинских текстов. – 2-е изд., испр. и доп. / Л. А. Петроченко, П. И. Лукьянёнок. – Томск: Издательство „Ветер”, 2011. – 200 с.

134. Пономарьова О. І. Питання відбору навчального матеріалу та формування лексичної компетенції студентів-економістів у нефілологічному вищому навчальному закладі // Матеріали Міжнародної наукової конференції „Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії”. — Х., 2008. — Ч.3, секція 3. — С. 197–203.

135. Посохова А. В. Лексична компетенція як важливий фактор формування мовної особистості фахівця / А. В. Посохова // Педагогічні науки: збірник наукових праць – № 54/2010. – с. 104 – 107.

136. Практический курс английского языка. 2 курс: учеб. для студентов вузов / (В. Д. Аракин и др.); под ред. В. А. Аракина. — 7-е изд, доп. и испр. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. —516 с. — (Учебник для вузов).

137. Програма з англійської мови для професійного спілкування / [Колектив авторів: Г. Є. Бакаєва, О. А. Борисенко та ін.]. – К.: Ленвіт, 2005. – 119 с.

138. Психолого-дидактический справочник преподавателя высшей школы / П. И. Пидкасистый, Л. М. Фридман, М. Г. Гарунов. – Москва: Педагогическое общество России, 1999. – 352 с.: ил.

139. Реан А. А. Психология личности в педагогическом процессе / А. А. Реан. – СПб., 1996. – 214 с.

140. Рогова Г. В. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Г. В. Рогова, Ф. М. Рабинович, Т. Е. Сахарова. – М.: Просвещение, 1991

141. Рубенштейн Н. К. Обучение чтению аутентичных текстов лингвострановедческого содержания / Н. К. Рубенштейн, Н. А. Саланович // Иностранные языки в школе. – 1999. – № 2. – С.18 – 22.

142. Рубинштейн Л. С. Основы общей психологии: Серия „Мастера психологии” / Л. С. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2004. – 713 с.

143. Саєнко Н. С. Комунікативна компетенція читання у навчанні іноземних мов для професійного спілкування / Н. С. Саєнко // Наукові записки. Педагогічні та історичні науки: научное издание / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М. П. Драгоманова: НПУ, 2006. – Вип. 61. – С. 128–136.

144. Санкова Е. И. Методика преемственного развития лексического навыка чтения на І этапе обучения английскому языку (неязыковой вуз): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Санкова Елена Ивановна. – Ленинград, 1984. – 222 с.

145. Санкова Е. И. О принципах профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в неязыком вузе // Профессионально-ориентированное обучение иностранным языкам в вузе. – Пермь, 1982. – С. 24-32.

146. Сафонова В. В. Изучение языков международного общения в контексте диалога культур и цивилизаций / В. В. Сафонова.– Воронеж: Истоки, 1996. – 237 с.

147. Семеног О. М. Культура наукової української мови / О. М. Семеног. – К., 2010. – 216 с.

148. Семенчук Ю. О. Комплекс вправ для навчання студентів економічних спеціальностей англомовної термінологічної лексики / Ю. О. Семенчук // Іноземні мови. – 2004. – № 3. – С. 24–32.

149. Семенчук Ю. О. Формування англомовної лексичної компетенції у студентів економічних спеціальностей засобами інтерактивного навчання: автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 – теорія та методика навчання: германські мови / Семенчук Юліан Олексійович. – К., 2007. – 27 с.

150. Серова Т. С. Психологические и лингво-дидактические аспекты обучения профессионально-ориентированному иноязычному чтению в вузе / Т. С. Серова. – Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1988. – 232 с.

151. Серова Т. С. Теоретические основы обучения профориентированному чтению на иностранном языке: автореф. … д-ра пед.наук / Тамара Сергеевна Серова – Л., 1989. – 56 с.

152. Серова Т. С. Лексические упражнения в профессионально-ориентированном чтении на иностранном языке // Лексические аспекты в системе профориентированного обучения иноязычной речевой деятельности. Межвуз. сб. научн. тр. – Пермь: ППИ, 1988. – C. 122–132

153. Сидоренко Е. В. Методы математической обработки в психологии / Елена Васильевна Сидоренко. – СПб.: Речь, 2006. – 350 с.

154. Сиземена А. Е. Методика развития лексической компетенции студентов лингвистического вуза на основе формирования мотивационной базы обучения [английский язык]: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Александра Евгеньевна Сиземина. – Нижний Новгород, 2009. – 22 с.

155. Смоліна С. В. Методика формування іншомовної лексичної компетенції. Іноземні мови. – 2010. – № 4 (64). – С. 16–23.

156. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам: Базовый курс лекций: Пособие для студентов пед. вузов и учителей / Елена Николаевна Соловова. – М.: Просвещение, 2002. – 239 с.

157. Соловова Е. Н. ЕГЭ. Английский язык. Практикум. Грамматика и Лексика / Е. Н. Соловова, John Parsons – М.: Центр изучения английского языка Елены Солововой, 2013

158. Старков А. П. Основные принципы практического обучения иностранным языкам// Вопросы перестройки преподавания иностранных языков в вузах. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1963. – С. 17 – 24.

159. Стародубцева О. Г. Формирование лексических навыков профессионально-ориентированной устной речи на основе сравнительно-сопоставительного анализа явлений английского и латинского языков в условиях медицинского вуза / О. Г.Стародубцева // Вестник ТГПУ. – 2009. – Выпуск 5 (83). – С. 25 – 28.

160. Стрекалова М. Д. Основне методические критерии отбора содержания обучения чтению в рамках курса «Домашнее чтение» в языковом вузе / М. Д.Стрекалова // Теория и методика обучения и воспитания. – № 3 (56) – 2008 – С. 7 – 10.

161. Табанакова В. Д. Идеографическое описание научной терминологии в специальных словарях: дис. на соиск. уч. ст. доктора филол. наук: 10.02.21. – структурная, прикладная и математическая лингвистика / Вера Дмитриевна Табанакова. – Тюмень, 2001. – 288 с.

162. Тарнопольский О. Б. Методика обучения английскому язику для делового общения: учебн. Пособие / О. Б. Тарнопольский, С. П. Кожушко – К.: Ленвіт, 2004. –192 c.

163. Тарнопольский О. Б. Интенсификация обучения лексике английского языка в неязыковом вузе: автореф... канд. пед. наук. / Олег Борисович Тарнопольский.– М., 1979. – 22 с.

164. Тарнопольський О. Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закладів]. – К: Фірма “ІНКОС”, 2006. – 248 с.

165. Тарнопольський О. Б. Методика навчання англійської мови на ІІ курсі технічного вузу / О. Б. Тарнопольський. – Київ: Вища школа, 1993. – 167 с.

166. Толстоухова В. Ф. Совершенствование лексико-грамматических навыков чтения с использованием компьютерных технологий (на материале английского языка, неязыковой вуз): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения иностранным языкам” / Валентина Федоровна Толстоухова. – Минск, 2000. – 18 с.

167. Торшина Л. М. Термин и терминология морского дела [к проблеме изучения и обучения] // шест. междунар. конф. «Язык и культура». – К., 1998. – С. 132–139. – (Т.3.: Культурологический компонент языка).

168. Фельснер И. В. Методика усвоения лексики для чтения на первом курсе неязыкового вуза (английский язык): автореф. дис. на соискание уч. степени канд. пед. наук: спец. 13.00.02 „Теория и методика обучения: германские языки” / Ирина Вячеславовна Фельснер. – М., 1976. – 26 с.

169. Фоломкина С. К. Обучение чтению на иностранном языке в неязыковом вузе / С. К. Фоломкина. – М.: Высш. шк., 1987. – 207 с.

170. Форкун Н. С. Обучение активной лексике немецкого языка как второго иностранного с учетом ее методической типологии: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Надежда Сергеевна Форкун. – К., 1991. – 16 с.

171. Фридман Л. М. Психологический справочник учителя / Л. М. Фридман, И. Ю. Кулагина. – М.: Просвещение, 1991. – 288 с.: ил. – (Психол. наука – школе).

172. Хофман И. Активная память: Експеримент. исслед. и теории человеч. Памяти: Пер. с нем./ Общ. ред. и предисл. Б. М. Величковского и Н. К. Корсаковой. – М.: Прогресс, 1986. – 312 с., схемы. – (Обществ.науки за рубежом: Психология).

173. Цетлин В. С. Работа над словом / В. С. Цетлин // ИЯШ. – 2002. –№ 3. – С. 33–36.

174. Цуканова Л. Д. Формирование умения языковой догадки на основе словообразования в процес се самостоятельного чтения (на матери але английского языка, начальныйэтапязыковоговуза): дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Лилия Дмитриевна Цуканова. – М., 1994. – 194 с.

175. Цуциева М. Г. Обучение военных врачей устному двустороннему переводу в ситуациях выполнения профессиональной деятельности [на материале немецкого языка]: автореферат дис. … канд. пед. наук: 13.00.02 / Мария Геннадиевна Цуциева. – Санкт-Петербург, 2006. – 26 с.

176. Шамов А. Н. Система взаимосвязанного обучения лексическим навыкам устной речи и чтения на среднем этапе общеобразовательной школы (на материале немецкого языка): дисс.... канд. пед. наук:13.00.02 / Александр Николаевич Шамов. – Н. Новгород, 1999. - 262 с

177. Шамов А. Н. Когнитивный подход к обучению лексике: моделирование и реализация (базовый курс немецкого языка): дисс. на соиск. учен. степ. д. п. н.: (13.00.02). / Александр Николаевич Шамов – Тамбов, 2005. – 537 с.

178. Шамов А. Н. Принципы обучения лексической стороне иноязычной речи / А. Н. Шамов. – Иностранные языки в школе. – № 4. – 2009. – С. 3–8.

179. Шатилов С. Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе / С. Ф. Шатилов. – Л.: Просвещение, 1986. – 223 с.

180. Шатух В. Г. Про вплив способу розкриття значення слів на процес утворення асоціативних зв’язків під час засвоєння лексики іноземної мови // Методика викладання іноземних мов: Республіканський науково-методичний збірник. – Вип. 3. – К., 1968. – 219 с.

181. Шмідт В. В. Етапи формування іншомовної лексичної компетенції студентів немовних спеціальностей / В. В. Шмідт // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили]. Сер.: Педагогіка. – 2009. – Т. 108, Вип. 95. – С. 141–145 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npchduped_2009_108_95_28.pdf.

182. Штульман Э. А. Основы эксперимента в методике обучения иностранным языкам / Эдуард Абрамович Штульман. – Воронеж: Издательство Воронеж.унив-та, 1971. – 144 с.

183. Штульман Э. А. Теоретические основы организации научно-экспериментального методического исследования // Иностранные языки в школе. – 1980. – № 1. – С. 42–47.

184. Щукин А. Н. Лингводидактический энциклопедический словарь: более 2000 единиц / А. Н. Щукин. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. –746 с.

185. Щукин А. Н. Обучение иностранным языкам: Теория и практика: Учебное пособие для преподавателей и студентов. – М.: Филоматис, 2004. –416 с.

186. Юрчук Г. В. Формирование профессионально ориентированной языковой компетенции студентов медицинского вуза: дис. … канд. пед наук: 13.00.08 / Юрчук Галина Владимировна. – Красноярск, 2014. – 203 с.

187. Яицкий Н. А. Основные направления реформирования высшего медицинского образования в СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова / Н. А. Яицкий, Ю. Д. Игнатов, Н. Н. Петрищев // Американский международный союз здравоохранения. – Режим доступа: http://wwwold.aiha.com/russian/pubs/ tashkent/abaign.cfm.

188. Aguado K. Evaluation fremdsprachlicher Wortschatzkompetenz / K. Aguado // Fremdsprachen lehren und lernen. – Tübingen: Gunter Narr Verlag. – 2004. – Jahrgang 33. – S. 213–229.

189. Angelova V. Applying the Lexical Approach while Teaching English for Medical Purposes / V. Angelova, S. Trendafilova // Published by BETA-IATEFL (01/01/2009) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.beta-iatefl.org/1931/blog-publications/applying-the-lexical-approach-while-teaching-english-for-medical-purposes (11.09.12). – Назва з екрану.

190. Bachman L. Fundamental Considerations in Language Testing / Lyle Bachman. – Oxford: Oxford University Press, 1990. – 408 p.

191. Betty Danis Jones. Comprehensive Medical Terminology: a competency vased approach / 3rd ed. Thomson Delmar Learning. 2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://books.google.com.ua/ books?id=zJ1I4ETzfZUC&pg

192. Börne W. Didaktik und Methodik der Wortschatzarbeit: Bestandsaufnahme und Perspektiven. In: Kühn, Peter (Hg.): Germanistische Linguistik 155-156. Studien zu Deutsch als Fremdsprache V. Wortschatzarbeit in der Diskussion / Börne Wolfgang. – Hildesheim: Olms, 2000. – S. 29–56.

193. Byram М. Sociocultural competence in language learning and teaching / М. Byram, G. Zarate, G. Neuner. – Strasbourg: Education Committee: Council for Cooperation, 1997. – 56 p.

194. Canale M. Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing [Електронний ресурс] / M. Canale, M. Swain. – Режим доступу: http://www.developingteachers.com/articles_tchtraining/strat1_sarn.htm (11.09.12). – Назва з екрану.

195. Coady J. L. 2 vocabulary acquisition through extensive reading // In J. Coady and T. Huckin (eds.) Second Language Vocabulary Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press. 1997. –pp. 225–237.

196. Coffey B. ESP – English for specific purposes / B. Coffey // Language Teaching. – 1984. – Vol. 17, –No.1. – P. 2–16.

197. Coxhead A. & P. Nation. The specialised vocabulary of English for Academic Purposes// In: J. Flowerdew & M. Peacock (eds.), Research Perspectives on English for Academic Purposes, Cambridge: Cambridge University Press. – 2001. – pp. 252-267.

198. Coxhead A. An Academic Word List // TESOL Quarterly. – 2000. – № 34(2). – Р. 213–238

199. Deutsch als zweite Fremdsprache / G. Neuner, B. Hufeisen, A. Kursisa. – Mönchen: Langenscheidt, 2009. – 176 s.

200. Dirven R. Pedagogical Grammar // Language Teaching, 1990, Vol. 23, N 1. – P. 1&18. Duden Deutsches Universalwörterbuch. – 5. Aufl. – Manheim [ua] 2003 – 1892 S.

201. Duden Deutsches Universalwörterbuch. – 5. Aufl. – Manheim [ua] 2003 – 1892 S.

202. Gilmour M. Lexical knowledge and reading in Papua New Guinea / M. Gilmour, S. Marshal // English for Specific Purposes. – 1993. – Vol. 12(2). – P. 145–157.

203. Handbuch interkulturelle Germanistik. Hrsg. von Alois Wierlacher [ua] – Stuttgart, 2003. – 689 S.

204. Hauenherm E. Sprachsystem und Sprachgebrauch in der kontrastiven lexicalischen semantik / [in: E. Weigand (ed.)] // Contrastive Lexical Semantics. – Amsterdam: Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1998. – Vol. 17. – Р. 139–162.

205. Henriksen B. Three dimensions of vocabulary development / B. Henriksen // Studies in Second Language Acquisition. – 1999. – № 21. – P. 303–317.

206. Heusinger S. Die Lexik der deutschen Gegenwartsprache / Heusinger S. – München: Wilhelm Fink Verlag, 2004. – 303 s.

207. Hirsh D. What vocabulary size is needed to read unsimplified texts for pleasure? Reading in a Foreign Language, 8. / D. Hirsh, P. Nation. - 1992– Р. 689–696.

208. Hutchinson T. English for specific purposes: A learner-centred approach / T. Hutchinson, A. Waters. – Cambridge: Cambridge University Press. – 1987. – 183 p.

209. Hymes D. On communicative competence. – Harmondsworth: Penguin, In Pride and Holmes (eds.), 1972. – Р. 269–293.

210. Hymes D. On Communicative Competence / D. Hymes in J. B. Pride and J. Holmes (eds.). – New York: Harmondsworth: Penguin, 1972. – Р. 269–293.

211. Jafar Arani Asgari. Learning Strategies of English Medical Terminologies in the Students of Medicine // Faculty Member of Kashan University of Medical Sciences 2005. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.esp-world.info/Articles_13/DOC/Learning Strategies_JA.doc

212. Kennedy C. English for specific purposes / C. Kennedy, R. Bolitho. – London: MacMillan Publishers Ltd. – 1984. – 149 p.

213. Laufer B. The development of passive and active vocabulary in a second language: same or different? / B. Laufer // Applied Linguistics. – 1998. – №19. – P. 255–271.

214. Laufer B. The lexical plight in second language reading: words you don’t know, words you think you know and words you can’t guess / B. Laufer, J. Coady, T. Huckin (eds.) // Second language vocabulary acquisition. – New York: Cambridge University Press, 1997. – Р. 20–34.

215. Laufer B. Size and Strength: do we need both to measure vocabulary knowledge? [Електронний ресурс] / B. Laufer [and others] // Language Testing. – 2004. – №21(2). – Р. 201–226. – Режим доступу: http://dx.doi.org/10.1191/0265532204lt277oa (12.09.12). – Назва з екрану.

216. Lenk E. Deutscher Gesprächskultur. Ein Lese und Ubüngsbuch für das proffessionelle Konversationstraining. – Helsinki, 1995. – 240 S.

217. Lewis M. Implementing the lexical approach: putting theory into practice / M. Lewis. – Hove: Language Teaching Publications, 1997. – 223 с.

218. Lewis M. Language in the lexical approach. In Teaching Collocation: Further Developments // In The Lexical Approach. – Michael Lewis (ed.), 2000. – Р. 126–154.

219. Lewis M. The lexical approach / Lewis, M. – Hove, England: Language Teaching Publications, 1993. – 200 c. http://kutep.ua/upload/content/78/Naykovi-zapiski-15-2013.pdf

220. Meara P. The dimensions of lexical competence / [in G. Brown, K. Malmkjaer, J. Williams (eds.)] // Performance and competence in second language acquisition. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996. – P. 35–53.

221. Mićić S. Grčko-latinska terminologija kao osnova u savremenom engleskom i srpskom: Jezik struke. Izazovi perspective / S. Mićić, V. Marković // Zbornik radova. – 2011. (номер видання) – № 837–844.

222. Mićić S. Languages of medicine – present and future [Електронний ресурс] // European Journal of Bioethics. – 2013. – Vol. 4. – No. 7. – Режим доступу: http://www.hrcak.srce.hr/file/162612 (14.09.13). – Назва з екрану.

223. Mungra P. A lexicographic study: medical vocabulary in use [Електронний ресурс] / P. Mungra, T. Canziani // In Papers from the 24th AIA Conference-Challenges for the 21st Century: dilemmas, ambiguities, direction. – Roma: Edizioni Q, 2011. – Р. 593–601. – Режим доступу: http://portale.unipa.it/persone/docenti/c/tatiana.canziani/?pagina=pubblicazione&idPubblicazione=73188 (12.09.12). – Назва з екрану.

224. Nation P. Teaching Vocabulary // Asian EFL Journal. – 2005. – Vol. 7(3). – P. 1–9.

225. Nunan D. Language Teaching Methodology: a textbook for teachers / D. Nunan. – Prentice Hall, 1991. – 264 p.

226. Oxford R. Second language vocabulary learning among adults: state of the art in vocabulary instruction / Rebecca Oxford, Robin Scarcella // System. – 1994. – № 22(2). – Р. 231–243.

227. Profile Deutsch: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen / [M. Glaboniat, M. Müller, P. Rusch, H. Schmitz, L. Wertenschlag]. – Berlin, München, Wien, Zürich, New York: Langenscheidt, 2005. – 240 s.

228. Redman S. A Way with words: vocabulary development activities for learners of english / Stuart Redman, Robert Ellis // Cambridge University Press. – 1991. – Vol. 1–4.

229. Robinson P. A rich view of lexical competence [Електронний ресурс] // ELT Journal. – 1989. – № 43(45). – Р. 274–282. – Режим доступу: http://203.72.145.166/ELT/files/43-4-4.pdf (11.09.13). – Назва з екрану.

230. Robinson P. C. ESP today: a practitioner’s guide / P. C. Robinson. – Hamel: Hempstead: Prentice Hall, 1991. – 146 p.

231. Robinson Pouline C. E.S.P.: (English for Specific Purposes): The Present Position: English for Specific Purposes. – Oxford: Pergamon Press, 1980. – 128 p.

232. Rubin J. Learner Strategies: theoretical assumptions, research history and typology [in learner strategies in language learning] / J. Rubin. – Cambridge, 1987. – 179 р.

233. Schmitt N. Vocabulary learning strategies // In N. Schmitt & M. McCarthy (Eds.) Vocabulary: Description, Acquisition and Pedagogy. Cambridge: Cambridge University Press. 1997. – pp. 199–227.

234. Solmecke G. Texte hören, lesen und verstehen. Eine Einführung in die schulung der rezeptiven kompetenz mit beispielen für den unterricht Deutsch als Fremdsprache / G. Solmecke. – Berlin: München: Langenschedt, 1997. – 112 s.

235. Van Ek Threshold Level 1990 / Ek Van, J. A., J. L. M. Trim. – Strasbourg: Council of Europe Press, 1991. – 252 p.

236. Wang J. Liang Establishment of a Medical Academic Word List/ J. Liang Wang, S. L., G. C. Ge // English for Specific Purposes. – 2008. – № 27. – Р. 442–458.

237. West M. Learnіng to read a foreіgn language / M. West.– Great Brіtaіn, 1926. – p. 62.