Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Корейский язык \ 4230. Дисертаційна робота Ґенеза і принципи будови алфавітів різносистемних мов у зіставному аспекті (на матеріалі української і корейської мов)

Дисертаційна робота Ґенеза і принципи будови алфавітів різносистемних мов у зіставному аспекті (на матеріалі української і корейської мов)

« Назад

Код роботи: 4230

Вид роботи: Дисертаційна робота

Предмет: Корейська мова

Тема: Ґенеза і принципи будови алфавітів різносистемних мов у зіставному аспекті (на матеріалі української і корейської мов)

Кількість сторінок: 188

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 3000 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади вивчення алфавітної писемності у мовознавстві

1.1. Писемність як об’єкт лінгвістичних досліджень

1.1.1. Дослідження феномену письма у європейській науковій традиції

1.1.2. Дослідження писемності у східній науковій традиції

1.2. Поняття ґенези у контексті вивчення української і корейської фонографічних писемностей

1.2.1. Основні етапи історичного розвитку української мови

1.2.2. Основні етапи історичного розвитку корейської мови

1.2.3. Поняття ґенези у контексті вивчення феномену фонографічної писемності

1.3. Дофонографічні етапи розвитку письма та їх вплив на формування фонографічної писемності

1.4. Фонографічна писемність та рівні її організації

1.4.1. Власне алфавітний рівень письма

1.4.2. Графічний рівень письма та графема як його складова

1.4.3. Орфографічний рівень та основні принципи його побудови

Висновки до розділу 1

Розділ 2. Методика дослідження ґенези і принципів будови алфавітів у різносистемних мовах

2.1. Основа зіставлення дисертаційного дослідження

2.2. Етапи зіставного дослідження ґенези і принципів будови алфавітів української і корейської мов

2.3. Методика зіставного дослідження ґенези і принципів будови алфавітів української і корейської мов

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Основні тенденції розвитку графічних систем української і корейської мов у період з XV до XXI століття

3.1. Розвиток графічних комплексів в українській писемності у період з XV до XXI ст.

3.1.1. Монографні конструкції для позначення голосних звуків

3.1.2. Диграфні конструкції для позначення голосних звуків

3.1.3. Монографні конструкції для позначення приголосних

3.1.4. Диграфні конструкції для позначення приголосних

3.2. Розвиток графічних комплексів у корейській писемності у період з XV до XXI ст.

3.2.1. Монографні конструкції для позначення голосних звуків

3.2.2. Диграфні конструкції для позначення голосних звуків

3.2.3. Триграфні конструкції для позначення голосних звуків

3.2.4. Тетраграфні конструкції для позначення голосних звуків

3.2.5. Монографні конструкції для позначення приголосних звуків

3.2.6. Диграфні конструкції для позначення приголосних звуків

3.2.7. Триграфні конструкції для позначення приголосних звуків

3.3. Зіставні характеристики основних тенденцій розвитку графічних систем української і корейської мов у період з XV до XXI ст.

Висновки до розділу 3

Розділ 4. Становлення основних принципів українського і корейського письма у період з XV до XXI століття

4.1. Розвиток принципів, характерних для українського і корейського письма, у період з XV до XXI ст.

4.1.1. Фонетичний принцип

4.1.2. Фонематичний принцип

4.1.3. Морфологічний принцип

4.1.4. Традиційно-історичний принцип

4.1.5. Диференційний принцип

4.2. Розвиток принципів, характерних лише для українського письма, у період з XV до XXI ст.

4.2.1. Фоно-синтагматичний принцип

Висновки до розділу 4

Висновки

Список використаних джерел

Список джерел ілюстративного матеріалу

Вступ

Вивчення особливостей ґенези і принципів будови алфавітів у неспоріднених алфавітних системах залишається актуальним для вирішення кардинальних питань мовознавства, зокрема походження і розвитку писемності (Т.В. Гамкрелідзе [30], Е. Добльхофер [36], В.О. Істрін [45], С.Й. Кім-Чо [126], Ч. Лоукотка [63], С.Й. Чхон [175]), первинності / вторинності усної і писемної форм комунікації (І.Дж. Гельб [31], Ж. Дерріда [34], Л.Р. Зіндер [39], Дж.С. Кім [160], С.Й. Кім-Чо [126], Г.К. Ледьярд [130]), мотивованості / немотивованості мовного знака (В. Вундт [28], В. фон Гумбольдт [32], Г.В. Лейбніц [61], О.О. Потебня [76], Г. Штейнталь [152]) тощо. Інтерес мовознавців до цих мовних явищ є цілком закономірним, адже відтоді, як людина почала замислюватися над походженням та сутністю мови і письма, проблема зв’язку літери і звука набула важливої ролі.

Питання про мотивованість / немотивованість зв`язку графічної форми літери зі звуком розглядалося у працях таких вчених, як Т.O. Амірова [12; 13], І.O. Бодуен де Куртене [20; 21], В.І. Кушнерик [60], Л.Р. Зіндер [39], Е. Сепір [83], М.С. Трубецькой [96], Б.Л. Уорф [128], Р. Якобсон [107; 108] та ін. Хоча класик І.О. Бодуен де Куртене проводив ідею про немотивованість зв’язку літери і звука, його послідовники дотримувалися інших поглядів (Т.O. Амірова [12; 13], З.М. Волоцька [27], І.Дж. Гельб [31], Т.М. Молошна [27], Т.М. Ніколаєва [27]). При цьому увага зверталася насамперед на логічний зв'язок акустичних особливостей звуків із їхнім графічним зображенням, а також на членування літери на штрихеми як найменші значущі графічні одиниці.

У працях корейських дослідників Дж.С. Кіма [160], С.Й. Кім-Чо [126], Дж.Х. Лі [133], Т.Д. Хана [118] та інших науковців обстоюється теза саме про первинність письма і, відповідно, мотивованість мовного знака. У своїх наукових дослідженнях зазначені вчені доводять прямий зв’язок між графічною формою і звуком, який вона репрезентує, та наголошують на кумулятивній функції алфавіту (здатності мовної одиниці зберігати практичний досвід пізнавальної діяльності та етнокультурологічну інформацію) тощо.

Загалом наявні до цього часу дослідження як у європейській, так і у східній лінгвістичних традиціях дають узагальнені відомості про розвиток і функціонування різних алфавітних писемностей, при цьому майже не порушуючи питань універсальної теорії побудови алфавітної системи. Адже, якщо загальна історія письма налічує кілька базових стадій, які пройшли всі писемності світу (предметне письмо, піктографія, ідеографія, фонографія тощо) (Т.В. Гамкрелідзе [30], І.Дж. Гельб [31], Е. Добльхофер [36], В.О. Істрін [44; 45], Ч. Кано [125], Ф. Коулмас [114], В.В. Струве [90], І. Фрідріх [97; 98], В. Хаас [117], С.Й. Чхон [175]), то має існувати й загальна схема внутрішньої еволюції алфавітного письма, яка б характеризувала основні стадії його розвитку.

Потреба вирішення цього питання спонукала до більш детального дослідження внутрішньої структури алфавіту: горизонтальної (графічні конструкції) (М.А. Жовтобрюх [38], Ф.З. Кім [49], Л.Р. Концевич [55], І. Лі [131; 132], В.В. Німчук [71], С.Р. Ремзі [145]) і вертикальної (власне алфавітний, графічний і орфографічний рівні письма) (І.O. Бодуен де Куртене [21], В.Г. Гак [29], Л.В. Сидельникова [84; 85], Л.В. Щерба [103; 104; 105]), а також визначення шляхів його ґенези за допомогою розгляду його станів на діахронічних зрізах, аналізу особливостей взаємозвʼязку структурних складових усередині системи та їх вплив на становлення самої системи як цілісного явища. Такий підхід дає можливість оновленого погляду на фонографічну писемність як на загальне явище і на його окремі прояви у вигляді української і корейської алфавітних систем.

Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена її спрямуванням на вивчення проблеми формування і функціонування алфавітного письма зважаючи на його здатність наочно відображати особливості звукової сторони мови, що є дотичним до питань мотивованості / немотивованості графічного мовного знака в лінгвістичній науці. Поєднання діахронічного й синхронічного підходів до утворення, розвитку і функціонування алфавітної писемності сприяє глибшому осмисленню сутності письма та його світоглядного сприйняття носіями різних етнокультур, зокрема української і корейської, а також виявленню закономірностей і відмінностей сприйняття мовленнєвого потоку українським і корейським етносами.

Метою дослідження є розкриття ґенези літерних знаків алфавітних писемностей української і корейської мов у період з XV до XXI століття, а також виявлення специфіки становлення і розвитку основних принципів письма у зіставлюваних мовах протягом цього періоду.

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

– висвітлити основні підходи у вивченні природи літерного знака у європейській і східній наукових традиціях;

– охарактеризувати головні етапи ґенези писемності як системи знаків;

– розробити методику дослідження ґенези і принципів будови алфавітів під час дослідження різносистемних мов;

– визначити корпус графічного інвентарю у структурах письмових систем української і корейської мов, а також охарактеризувати особливості його розвитку і функціонування у період з XV до XXI століття;

– встановити основні принципи письма, що реалізуються в межах алфавітних систем зіставлюваних мов, та розкрити динаміку їх розвитку й особливості функціональної продуктивності у період з XV до XXI століття;

– зіставити одержані результати з метою виявлення ізоморфних і аломорфних ознак у процесах ґенези та формуванні принципів будови писемностей досліджуваних мов.

Об’єктом дослідження є алфавітні системи української і корейської мов.

Предметом дослідження є ґенеза графічних комплексів і становлення принципів письма української і корейської мов у період з XV до XXI століття.

Матеріалом дослідження є 46 першоджерел, до складу яких увійшли писемні пам’ятки, художні твори, тлумачні, орфографічні й двомовні словники, глосарії, датовані XV–XXI століттями. Серед них 20 джерел української мови і 26 джерел корейської мови.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети було використано низку як загальнонаукових (індукція, дедукція, аналіз, синтез), так і власне лінгвістичних методів.

Оскільки дослідження має діахронічно-зіставний характер, воно насамперед базується на застосуванні діахронічного підходу до зіставного методу. На основі діахронічного підходу було здійснено огляд мовних станів фонетичних і графічних систем української і корейської мов на основних етапах їх розвитку, розглянуто графеми цих мов не як одноразові явища, а як протяжність у історичному континуумі, побудовано графіки динаміки частотності вживання основних принципів письма у досліджуваних мовах і визначено основні тенденції становлення принципів письма як основи функціонування алфавітної системи.

Шляхом застосування зіставного методу було визначено специфіку розвитку графічних систем досліджуваних мов одна щодо одної, проілюстровано динаміку об’ємів графічного матеріалу, визначено ізоморфні й аломорфні ознаки у процесі формування основних принципів письма, їх процентного співвідношення та функціональної продуктивності, а також загальної динаміки їх розвитку в різні історичні періоди.

Крім зазначених, дослідження передбачає використання інших підходів і методів: функціональний підхід було застосовано для встановлення логічних зв’язків між фонетичними й орфографічними системами досліджуваних мов, визначення спектра варіативності значення орфограм та простеження впливу їх змін на формування принципів письма; описовий метод надав можливість виокремити графічні комплекси, наявні у письмових системах української і корейської мов у різні історичні періоди, провести їх систематизацію і класифікацію, визначити особливості їх будови та функціонування, систематизувати результати, отримані в процесі опису й аналізу графічного матеріалу, структурувати корпус визначених графем і проаналізований орфографічний матеріал у систему принципів письма; завдяки трансформаційному аналізу як складової структурного методу було виявлено ознаки двостороннього впливу та взаємоперетворення графічної й орфографічної систем мови, унаслідок чого стало можливим визначення основних принципів письма, їх характеристик і чітких критеріїв розмежування; прийом суцільної вибірки було застосовано з метою визначення корпусу графем, притаманних досліджуваним мовах у різні історичні періоди; процедура кількісних підрахунків надала можливість встановити як загальну кількість одиниць графічного інвентарю зіставлюваних мов, так і процентне співвідношення частотності вживання графем за різними принципами письма у процесі історичного розвитку.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в роботі уточнено поняття "графеми" як мінімальної складової, що утворюється шляхом сполучення звука і графічного елемента, який його репрезентує.

Уперше в українському і світовому мовознавстві визначено, що окрім основних притаманних графемі характеристик, зокрема моновалентності / полівалентності, монографічності / поліграфічності, у корейській графічній системі спостерігається нова характеристика графеми за сталістю означуваного – комплексність / кластерність, у зв'язку з чим запропоновано структурне розмежування поліграфічних конструкцій на графічні комплекси і графічні кластери.

Уперше виявлено основні розбіжності графічного інвентарю у зіставлюваних мовах у різні періоди їх розвитку: у корейській графічній системі присутні монографні, диграфні, триграфні і тетраграфні конструкції на позначення голосних звуків і монографні, диграфні і триграфні конструкції на позначення приголосних звуків, натомість українська графічна система обмежується використанням лише монографних і диграфних конструкцій як на позначення голосних, так і приголосних звуків. У період з XV до XXI ст. у обох писемностях простежується тенденція до зменшення кількості функціонуючих графічних конструкцій. У корейській мові вона реалізуються за рахунок виходу з ужитку деяких поліграфічних конструкцій, а в українській мові – шляхом зменшення кількості монографічних конструкцій.

Уперше встановлені ізоморфні й аломорфні особливості у структурі орфографічного рівня алфавітних систем української і корейської писемностей, зокрема:

1) виявлено 5 принципів письма, притаманних орфографічним системам обох зіставлюваних мов (фонетичний, фонемний, традиційно-історичний, диференційний, морфологічний) і 1 принцип письма, характерний лише для української орфографічної системи (фоно-синтагматичний, який має 2 підвиди: із фонетичним компонентом і з традиційно-історичним компонентом);

2) визначено, що морфологічний принцип письма має 4 підвиди: власне морфологічний, морфологічний із фонетичним компонентом, морфологічний із фонемним компонентом і морфологічний із традиційно-історичним компонентом, серед яких у корейській орфографічній системі реалізуються всі підвиди, а в українській системі лише перший і останній;

3) з’ясовано, що основним принципом, на якому ґрунтується орфографічна система української мови, є фоно-синтагматичний принцип із фонемним компонентом, а в корейській орфографічній системі переважає фонетичний принцип.

Набула подальшого розвитку теорія трирівневої структури організації алфавітної писемності, розробленої І.О. Бодуеном де Куртене, із залученням східної мови.

Практичне значення одержаних результатів визначається їх внеском у збагачення історії письма та теорії графіки й орфографії української і корейської мов. Розроблена у процесі роботи методика дослідження певною мірою доповнює методологію вивчення алфавітних систем неспоріднених і різносистемних мов. Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості їхнього застосування у процесі підготовки спецкурсів і спецсемінарів з теорії письма, графіки й орфографії, а також у викладанні навчальних дисциплін "Порівняльна типологія української і корейської мов", "Історія української літературної мови", "Історія корейської мови", до складу яких входять розділи з палеографії, історичної фонетики, лексикології і граматики. Окремі результати дослідження можуть бути використані у процесі написання наукових робіт та у іншій науково-дослідній діяльності.

Обсяг і структура роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел (181 найменувань, із них 73 – іноземними мовами) і джерел ілюстративного матеріалу (46 позицій). Повний обсяг праці – 188 сторінок, основний текст викладено на 167 сторінках. У тексті роботи міститься 1 таблиця, 12 графіків, 1 рисунок.

Висновки

Процес дослідження алфавітних систем української і корейської мов базувався на понятті фонографічної писемності як мультирівневої структури, яка складається із трьох основних рівнів: власне алфавітного, графічного й орфографічного. Алфавіт визначає набір графічних засобів, за допомогою яких зображуються фонеми мови та їх поєднання. Графіка демонструє прямі логічні зв’язки між графемами і фонемами, що їм відповідають. А орфографія свідчить про зв’язок написання морфеми або слова з його семантичним навантаженням.

Оскільки власне алфавітний рівень є досить поверхневим, основний фокус дослідження припав на більш складні рівні побудови. Розроблена в процесі дослідження методика дозволила глибше розглянути літерні знаки саме на графічному і орфографічному рівнях формування і прослідкувати динаміку їх розвитку в діахронії, а обрана за основу порівняння графема дозволила провести контрастивний аналіз досліджуваних письмових систем з метою встановлення ізоморфних і аломорфних ознак, а також певних універсалій у процесі їх еволюції.

У ході дослідження графічного рівня алфавітних систем було визначено:

1) загальна кількість графічних конструкцій, які функціонували в українській і корейській письмових системах протягом періоду з XV до XXI століття, налічує 72 одиниці у першій і 119 одиниць у другій мові;

2) за складом функціонуючих поліграфічних конструкцій корейська мова має ширший набір інвентарю, ніж українська мова;

3) в обох мовах зберігається чітка тенденція до зниження кількості графічного інвентарю. В українській мові вона проходить рівномірно, тоді як у корейській мові вона загалом реалізується за рахунок інтенсивного скорочення графем для відтворення приголосних звуків.

У процесі дослідження графічного рівня алфавітних систем також було виявлено нову біполярну характеристику графеми: комплексність / кластерність.

За сталістю означуваного графеми поділяються на графічні комплекси і графічні кластери. Графічні комплекси завжди репрезентують один і той самий звук, незалежно від свого положення у складі або слові, тоді як графічні кластери – це сталі буквосполучення, що утворилися історично, які можуть змінювати своє фонетичне значення залежно від складових елементів в його структурі і положення у складі або слові. Якщо українська графіка оперує лише графічними комплексами, в корейській графіці присутні як комплекси, так і кластери, що значно впливає на формування орфографічного рівня письма. За формою графічний комплекс може бути як монографічним, так і поліграфічним. До його складу може входити як один граф, так і більше графів. Графічний кластер може мати лише поліграфічну структуру, тобто він має містити в собі від двох і більше графів.

Базуючись на результатах досліджень графічного рівня зіставлюваних писемностей, було проведено аналіз їх орфографічного рівня. Хоча вважається, що алфавітне письмо формується за принципом: одна буква – одна фонема, в основі нашої розвідки було покладено припущення, що ідеальний алфавіт має складатися за принципом: одна монографна конструкція – один звук на графічному рівні і одна монограма – один звук на орфографічному рівні. Такий підхід дав змогу більш достовірно проаналізувати і структурувати особливості вживання орфографічних конструкцій, завдяки чому уточнено класифікацію основних принципів письма, притаманних алфавітним системам. Вона виглядає таким чином:

1) фонетичний принцип;

2) фонематичний (або фонемний) принцип;

3) фоно-синтагматичний принцип:

а) фоно-синтагматичний із фонетичним компонентом,

б) фоно-синтагматичний із традиційно-історичним компонентом;

4) морфологічний принцип:

а) власне морфологічний,

б) морфологічний із фонетичним компонентом,

в) морфологічний із фонемним компонентом,

г) морфологічний із традиційно-історичним компонентом;

5) традиційно-історичний принцип;

6) диференційний принцип.

Протягом періоду з XV до XXI століття в українській алфавітній системі функціонували всі 6 принципів письма. Єдиний виняток становить морфологічний принцип, оскільки у середньоукраїнський період використовувалося лише 2 його різновиди: власне морфологічний і морфологічний із традиційно-історичним компонентом, а в сучасний період застосовується лише 1 різновид: власне морфологічний;

В корейській алфавітній системі протягом періоду з XV до XXI століття функціонували 5 принципів письма. Повністю відсутній фоно-синтагматичний принцип. Морфологічний принцип використовує всі 4 різновиди. Диференційний принцип з’явився у структурі орфографічної системи лише на початку сучасного періоду.

Найпродуктивнішим в українській мові є фоно-синтагматичний принцип, який на сучасному етапі складає 41,83 % вживання орфограм, а в корейській мові переважає фонетичний принцип, який наразі застосовується у 50 % випадків написання орфограм.

У розвитку принципів письма у період з XV до XXI століття спостерігаються такі тенденції:

а) дотримання фонетичного принципу в українській мові зростає, а в корейській мові, навпаки, знижується;

б) реалізація фонемного і традиційно-історичного принципів в обох мовах знижується, проте в корейській мові такі зміни менш інтенсивні;

в) застосування диференційного принципу в обох мовах зростає, хоча в корейській мові цей принцип з'явився лише у ХХ столітті;

г) дотримання обох різновидів фоно-синтагматичного принципу в українській мові підвищується;

ґ) загальна вживаність орфограм за морфологічним принципом в обох мовах зростає, однак в українській мові це відбувається за рахунок збільшення частки власне морфологічного принципу, а в корейській мові – власне морфологічного і морфологічного із традиційно-історичним компонентом. Інші різновиди зазначеного принципу в обох мовах регресують.

Запропонована в роботі методика дослідження і отримані результати дали можливість підтвердити гіпотезу, що алфавітні системи мають аналогічну структуру і подібні тенденції розвитку навіть у неспоріднених різносистемних мовах, що свідчить про універсальність і структурну цілісність алфавітної системи як мовного явища.

Представлене дослідження відкриває перспективи подальших наукових розвідок як у межах графічної лінгвістики, так і в суміжних науках, зокрема у межах лінвокультурології та етнолігвістики, які фокусуються на вивченні понять буквосимволізму, вторинної мотивованості літерних знаків і кумулятивної функції алфавітних систем.

Список використаних джерел

1. Аквинский Ф. Комментарий к "Физике" Аристотеля: Книга I, Вступление, Sent. 7–11 / Фома Аквинский; [пер. Т. Ю. Бородай] // Философия природы в Античности и в Средние века. - М.: Наука, 1988. - Ч. 1. - С. 136-139.

2. Аквинский Ф. О сущем и сущности / Фома Аквинский; [пер. В. Е. Кураповой, предисловие А. А. Доброхова] // Историко-философский ежегодник-88. - М.: Наука, 1988. - С. 228-252.

3. Аліменко О. С. Вплив піктографічних й ідеографічних форм писемності на становлення фонографічного письма (на матеріалі китайських і корейських письмових систем) / О. С. Аліменко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. - Луганськ: ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2013. - № 9 (268). - Ч. 1. - С. 122-127.

4. Аліменко О. С. Загальні принципи письма та їх відображення в українській і корейській орфографії / О. С. Аліменко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Сучасні тенденції розвитку мов: [зб. наук. пр.]. - К.: Вид. НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. - Вип. 10. - С. 3-7.

5. Аліменко О. С. Поняття поліграфічного комплексу і поліграфічного кластеру в українській і корейській мові / О. С. Аліменко // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 03-05 квіт. 2013 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2013. - С. 13-14.

6. Аліменко О. С. Короткі голосні звуки у середньовічній корейській мові: дисоціативний занепад / О. С. Аліменко // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. - Т. 17, № 2. - С.7-13.

7. Алименко О. С. Особенности развития графического инвентаря украинской и корейской письменности в период с XV по XXI век / О. С. Алименко // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: [зб. науч. ст.]. - М.: Из-во "Междунар. центр науки и образования", 2014. - С. 110-114.

8. Аліменко О. С. Особливості розвитку фонологічних систем української і корейської мови в період з XV по XXI століття / О. С. Аліменко // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія: Філологічна: [зб. наук. пр.]. - Острог: Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2014. - Вип. 44. - С. 31-34.

9. Аліменко О. С. Фоно-синтагматичний принцип письма в українській і корейській орфографії / О. С. Аліменко // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 19-21 берез. 2014 р.) / Мін-во світи і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2014. - С. 14-16.

10. Аліменко О. С. Tertium comparationis при зіставленні письмових систем неспоріднених мов (на матеріалі української і корейської мов) / О. С. Аліменко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - Житомир: Вид. центр ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - С. 228-231.

11. Аліменко О. С. Монографічні конструкції на позначення голосних звуків у графічних системах української і корейської писемностей XV століття / О. С. Аліменко // Проблеми зіставної семантики: [зб. наук. ст.]. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. - С. 3-10.

12. Амирова Т. А. К истории и теории графемики / Тамара Александровна Амирова. - М.: Наука, 1977. - 191 с.

13. Амирова Т. А. Функциональная связь письменного и звукового языка / Тамара Александровна Амирова. - М.: Наука, 1985. - 286 с.

14. Аристотель. Собрание сочинений: [в 4 т.] / Аристотель; [под ред. А. Ф. Асмуса]. - М.: Мысль, 1976-. - Т. 1. - 1976. - 550 с.

15. Барт Р. Нулевая степень письма / Ролан Барт; [пер. с фр. Г. К. Косикова] // Семиотика / [сост., ред. Ю. С. Степанова]. - М.: Радуга, 1983. - С. 306-349.

16. Барт Р. История знаков / Ролан Барт; [пер. с фр. Я. Г. Бражниковой]. - М.: Праксис, 2004. - 144 с.

17. Бибик С. П. Словник іншомовних слів: тлумачення, словотворення та слововживання / С. П. Бибик, Г. М. Сюта // [за ред. С. Я. Єрмоленко]. - Харків: Фоліо, 2006. - 623 с.

18. Білецький А. О. Про мову і мовознавство: [навч. посібник для студ. філол. спец. вищ. навч. закладів] / Андрій Олександрович Білецький. - К.: АртЕк, 1996. - 224 с.

19. Блаженний Августин А. О духе и письме / Аврелий Августин Блаженный; [пер. с лат. Н. Загоровский]. - М.: Типография Компании типографической, 1787. - 115 с.

20. Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию: [в 2 т.] / Иван Алексадрович Бодуэн де Куртенэ. - М.: АН СССР, 1963. - Т. 1. - 385 с.

21. Бодуэн де Куртенэ И. А. Избранные труды по общему языкознанию: [в 2 т.] / Иван Алексадрович Бодуэн де Куртенэ. - М.: АН СССР, 1963. - Т. 2. - 376 с.

22. Бурыкин А. А. Корейское письмо как объект общей теории письма / А. А. Бурыкин // Проблемы истории, филологии, культуры. - Магнитогорск: Изд-во Магнитогорского гос. ун-та, 2001. - Вып. XI. - С. 474-480.

23. Бурыкин А. А. Корейское письмо в ряду алфавитных систем письма: к проблеме общего и особенного / А. А. Бурыкин // Вестник Центра корейского языка и культуры. - СПб.: Центр корейского языка и культуры, 2003. - Вып. 5-6. - С. 30-45.

24. Вахек Й. К. К проблеме письменного языка / Й. К. Вахек; [перевод с нем. Т. В. Булыгиной] // Пражский лингвистический кружок: [сб. ст.] / сост.-ред. Н. А. Кондрашов. - М.: Прогресс, 1967. - С. 535-543.

25. Великий тлумачний словник української мови (з дод. і допов.) / [уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел] - К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2005. - 1728 с.

26. Волков А. А. Грамматология. Семиотика письменной речи / Александр Александрович Волков. - М.: Изд-во МГУ, 1982. - 176 с.

27. Волоцкая З. М. Опыт описания русского языка в его письменной форме / З. М. Волоцкая, Т. Н. Молошная, Т. М. Николаева. - М.: Наука, 1964. - 185 с.

28. Вундт В. Индивидуум и нация / В. Вундт // Психология народов / В. Вундт. - М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Terra fantastica, 2002. - С. 56-84.

29. Гак В. Г. Французкая орфография / Владимир Григорьевич Гак. - М.: КомКнига, 2006. - 240 с.

30. Гамкрелидзе Т. В. Алфавитное письмо и древнегрузинская письменность (типология и происхождение алфавитных систем письма) / Тамаз Валерианович Гамкрелидзе. - Тбилиси: ред. Тбилисского ун-та, 1989. - 357 с.

31. Гельб И. Дж. Опыт изучения письма (основы грамматологии) / Игнас Джей Гельб; [пер. с англ.] - [2-е изд.] - М.: Едиториал УРСС, 2004. - 368 с.

32. Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию / Вильгельм фон Гумбольдт; [пер. с нем.]. - [2-е изд.]. - М.: Прогресс, 2000. - 398 с.

33. Дакийский Б. Сочинения / Боэций Дакийский; [сост., ввод. ст., коммент. А. В. Апполонова]. - М.: УРСС, 2001. - 254 с.

34. Деррида Ж. О грамматологии / Жак Деррида; [пер. с фр. Н. С. Автономовой]. - М.: Ad Marginem, 2000. - 511 с.

35. Дирингер Д. Алфавит / Давид Дирингер. - М.: Изд-во иност. лит-ры, 1963. - 656 с.

36. Добльхофер Э. История письма. Эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней / Э. Добльхофер, И. Фридрих; [пер. с нем. Г. М. Бауэра, И. М. Дунаевской]. - М.: ЭКСМО, 2002. - 400 с.

37. Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка / Луи Ельмслев; [пер. с англ.]. - М.: КомКнига, 2006. - 246 с.

38. Жовтобрюх М. А. Історія української мови: фонетика / М. А. Жовтобрюх, В. М. Русанівський, В. Г. Скляренко. - К.: Наукова думка, 1979. - 367 с.

39. Зиндер Л. Р. Общий очерк теории письма / Лев Рафаилович Зиндер. - Л.: Наука, 1987. - 112 с.

40. Зубков М. Г. Сучасний український правопис: комплексний довідник / Микола Григорович Зубков; [за ред. В. Калашника, Ю. Зуєнко]. - Харків: Торсінг, 2002. - 207 с.

41. Иванов В. В. От буквы и слога к иероглифу. Системы письма в пространстве и времени / Вячеслав Всеволодович Иванов. - М.: Языки славянской культуры, 2013. - 272 с.

42. История Кореи (Новое прочтение) / [под. ред. А. В. Торкунова]. - М.: Московский гос. ин-т междунар. отношений (Университет); "Российская политическая энциклопедия" (РОССПЭН), 2003. - 430 с.

43. Історія України та її державності. Курс лекцій: [навч. посібник] / [Л. Є. Дещинський, С. В. Терський, І. Я. Хома та ін.]. - Львів: Вид-во нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2009. - 476 с.

44. Истрин В. А. 1100 лет славянской азбуки / Виктор Александрович Истрин. - М.: Наука, 1988. - 192 с.

45. Истрин В. А. Возникновение и развитие письма / Виктор Александрович Истрин. - [изд. стереотип.]. - М.: URSS, 2014. - 620 с.

46. Караман С. О. Сучасна українська літературна мова: [навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.] / С. О. Караман, О. В. Караман, М. Я. Плющ. - К.: Літера ЛТД, 2011. - 560 с.

47. Карпенко Ю. О. Вступ до мовознавства: [підручник для студ. вищ. навч. закладів] / Юрій Олександрович Карпенко. - К.: Академія, 2006. - 336 с.

48. Касевич В. Б. Структура слога в корейском языке / В. Б. Касевич, М. М. Матта, Е. Б. Ягунова // Вестник Центра корейского языка и культуры. - СПб.: Центр корейского языка и культуры, 2003. - Вып. 5-6. - С. 7-16.

49. Ким Ф. З. Принципы построения корейских графем / Федор Зиновьевич Ким // Вопросы языкознания. - М.: Наука, 1960. - № 4. - С. 85-96.

50. Киров Е. Ф. Графика русского языка до и после Кирилла [Электронный ресурс] / Евгений Флорентинович Киров. - 2002. - Режим доступа: http://www.gramota.ru/biblio/ magazines/gramota/28_160.

51. Кнорозов Ю. В. Неизвестные тексты. Забытые системы письма / Юрий Валентинович Кнорозов. - СПб.: Наука, 1999. - 216 с.

52. Ко М. Д. Письменность майя. Общая характеристика / Майкл Д. Ко // Исчезнувшая цивилизация: легенды и факты / М.Д. Ко. - М.: Прогресс, 2001. - С. 219-229.

53. Кодухов В. И. Введение в языкознание / Виталий Иванович Кодухов. - М.: Просвещение,1987. - 288 с.

54. Концевич Л. Р. Хунмин чоным (Наставление народу о правильном произношении) / Лев Рафаилович Концевич. - М.: Наука, 1979. - 530 с.

55. Концевич Л. Р. Особенности корейского алфавита в плане общей теории письма / Лев Рафаилович Концевич // Корея: сб. ст. к 80-летию со дня рождения профессора Михаила Николаевича Пака. - М., 1998. - С. 368-391.

56. Концевич Л. Р. Мир "Хунмин чоным" / Лев Рафаилович Концевич. - М.: "Первое марта", 2013. - 586 с.

57. Кочерган М. П. Загальне мовознавство: підручник / Михайло Петрович Кочерган. - [2-ге вид., випр. і доп.]. - К.: Вид. центр "Академія", 2006. - 464 с.

58. Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства: підручник / Михайло Петрович Кочерган. - К.: Вид. центр "Академія", 2006. - 424 с.

59. Крижанівська О. І. Історія української мови: історична фонетика. Історична граматика: [навч. посібник ] / Ольга Іванівна Крижанівська. - К.: Вид. центр "Академія", 2010. - 248 с.

60. Кушнерик В. І. Фоносемантизм: гіпотези і факти: [монографія] / Володимир Іванович Кушнерик. - Чернівці: Книги - XXI, 2008. - 420 с.

61. Лейбниц Г. В. Новые опыты о человеческом разумении. 1703-1704. / Г. В. Лейбниц // Сочинения: [в 4 т.] / Г. В. Лейбниц. - М.: Мысль, 1982 - Т. 2. - 1983. - 686 с.

62. Лингвистический энциклопедический словарь / [гл. ред. В. Н. Ярцева]. - [2-е изд., доп.]. - М.: Большая рос. энцикл., 2002. - 709 с.

63. Лоукотка Ч. Развитие письма / Честмир Лоукотка; [пер. с чешского Н.Н. Соколова]. - М.: Изд-во иностр. лит., 1950. - 320 с.

64. Мазур Ю. Н. Грамматический очерк корейского языка / Ю. Н. Мазур // Корейско-русский словарь. - М.: Русский язык, 2000. - С. 531-576.

65. Макарова Р. В. Понятие графики и графемы / Р. В. Макарова // Система и уровни языка: [сб. ст.] / отв. ред. Э. А. Макаев. - М.: Наука, 1969. - С. 78-89.

66. Максимович М. А. О правописании Малороссийского языка: письмо к Основьяненко / М. А. Максимович // Історія українського правопису XVI - XX століття: [хрестоматія] / упоряд.: В. В. Німчук, Н. В. Пуряєва. - К.: Наукова думка, 2004. - С. 88-106.

67. Малышева Е. Г. Современный руський язик. Фонетика. Орфоэпия: [учеб. пособие] / Е. Г. Малышева, О. С. Рогалëва. - [2-е изд., стер.]. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 184 с.

68. Маслов Ю. С. Введение в языкознание: [учебник для филол. спец. высш. учеб. заведений] / Юрий Сергеевич Маслов. - 1997. - 324 с.

69. Матвієнко А. М. Передмова / А. М. Матвієнко // Волинські грамоти XVІ ст. / упоряд.: В. Б. Задорожний, А. М. Матвієнко]. - К.: Наукова думка, 1995. - С. 5-16.

70. Моррис Ч. Основания теории знаков / Ч. Моррис // Семиотика / [под ред. Ю. С. Степанова]. - М.: Радуга, 1983. - С. 37-38.

71. Німчук В. В. Історія українського правопису XVI-XX століття: [хрестоматія] / Василь Васильович Німчук. - К.: Наукова думка, 2004. - 582 с.

72. Новий довідник: Українська мова. Українська література: [довідковий посібник для школярів та абітурієнтів] / [під ред. Н. Крупчан, Т. Корольової та ін.]. - [5-е вид.]. - К.: ТОВ "КАЗКА", 2008. - 864 с.

73. Огієнко І. І. (митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / Іван Іванович Огієнко (митрополит Іларіон); [упоряд. М. С. Тимошик]. - [2-е вид., випр.]. - К.: Наша наука і культура, 2004. - 236 с.

74. Печенкин А. И. Тайны русского алфавита. Нумерология / Александр Иванович Печенкин. - М.: АСТ, 2005. - 572 с.

75. Платон. Федр / Платон // Собрание сочинений: [в 4 т.] / [общ. ред. А. Ф. Лосева, Я. Ф. Асмуса, А. А. Тахо-Годи]. - М.: Мысль, 1990. - Т. 2. - 1993. - С. 135-191.

76. Потебня А. А. Мысль и язык / Александр Афанасьевич Потебня. - К.: Синто, 1993. - 190 с.

77. Рамстедт Г. Й. Грамматика корейського языка / Густав Йон Рамстедт. - М.: Трудрезервиздат, 1951. - 232 с.

78. Реформатский А. А. Введение в языкознание / Александр Александрович Реформатский; [под. ред. В.А. Виноградова]. - М.: Аспект Пресс, 1996. - 536 с.

79. Русанівський В. М. Історія української літературної мови: [підручник] / Віталій Макарович Русанівський. - К.: АртЕк, 2001. - 392 с.

80. Руссо Ж.-Ж. Опыт о происхождении языков, а также мелодии и музыкальном подражании / Жан-Жак Руссо // Избранные сочинения: [в 3 т.] / Ж.-Ж. Руссо; [пер. с фр. Е. М. Лысенко]. - М.: Гос. изд-во худ. лит.,1961-. - Т. 1. - 1961. - С.221-267.

81. Савельева Л. В. Сакральный смысл славянской азбуки / Лидия Владимировна Савельева // Север. - М.: 1993. - №9. - С. 152-158.

82. Севильский И. Этимологии, или Начала. В 20 книгах. Кн. 1–3: Семь свободных искусств / Исидор Севильский; [пер. Л. Харитонова]. - СПб.: Евразия, 2006. - 352 с.

83. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии / Эдуард Сепир; [пер. с англ. под. ред. А. Е. Кибрик]. - М.: Изда. группа "Прогресс", 1993. - 655 с.

84. Сидельникова Л. В. Еволюція системи літерних знаків французького письма IX - початку ХХІ століття: фонографічний та ідеографічний аспекти: дис. … доктора філол. наук: спец. 10.02.05 "Романські мови" / Сидельникова Лариса Вікторівна; КНЛУ. - К., 2012. - 593 с.

85. Сидельникова Л. В. Фонографія та ідеографія французького письма IX-XXI століття: [монографія] / Лариса Вікторівна Сидельникова. - К.: Вид. центр КНЛУ, 2012. - 512 с.

86. Словник іншомовних слів / [уклад. С. М. Морозов, Л. М. Шкарапута]. - К.: Наукова думка, 2000. - 680 с.

87. Соссюр Ф. де. Курс загальної лінгвістики / Фердінан де Соссюр; [пер. с фр. А. Корнійчук, К. Тищенко]. - К.: Основи, 1998. - 324 с.

88. Степанов Ю. С. Константы мировой культуры: алфавиты и алфавитные системы в период двоеверия / Ю. С. Степанов, С. Г. Проскурин. - М.: Наука, 1993. - 158 с.

89. Степанов Ю. С. В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы лингвистики, философии, искусства / Юрий Сергеевич Степанов. - М.: Книжный дом "ЛИБРИКОМ", 2010. - 336 с.

90. Струве В. В. Происхождение алфавита / Василий Васильевич Струве. - [2-е изд.]. - М.: URSS, 2004. -72 с.

91. Сусов И. П. История языкознания: [учеб. пособие для ст. старших курсов и аспирантов] [Электронный ресурс] / Иван Павлович Сусов. - Тверь: Тверской гос. ин-т, 1999. - Режим доступа: http://lib.ru/TEXTBOOKS/ yazykoznanie.txt

92. Сучасна українська літературна мова: [навч. посібник для студ. філол. спец.] / за заг. ред. проф. В. Д. Ужченка. - [2-е вид., випр. і доп.] - Луганськ: Вид-во ДЗ "ЛНУ імені Тараса Шевченка", 2009. - 299 с.

93. Толстой Н. И. Язык и народная культура: очерки по славянской мифологии и этнолингвистике / Никита Ильич Толстой. - М.: Индрик, 1995. - 509 с.

94. Тоцька Н. І. Сучасна українська літературна мова: фонетика, орфоепія, графіка, орфографія: [навч. посібник] / Ніна Іванівна Тоцька. - К.: Вища школа, 1981. - 183 с.

95. Троцевич А. Ф. К проблеме интерпретации иероглифической записи древних корейських слов / Аделаида Федоровна Троцевич // Вестник Центра корейського язика и культуры. - СПб.: Центр корейського язика и культуры, 2008. - Вып. 10. - С. 49-65.

96. Трубецкой Н. С. Избранные труды по языкознанию / Николай Сергеевич Трубецкой. - М.: Прогресс, 1987. - 560 с.

97. Фридрих И. История письма / Иоганнес Фридрих. - М.: Наука, 1979. - 464 с.

98. Фридрих И. Дешифровка забытых письменностей и языков / Иоганнес Фридрих; [пер. с нем. И. М. Дунаевская]. - [2-е изд., стер.] - М.: Едиториал УРСС, 2003. - 207 с.

99. Хайдеггер М. Бытье и время / Мартин Хайдеггер; [пер. с нем. В. В. Бибихина]. - Харьков: Фолио, 2003. - 503 с.

100. Холодович А. А. О проекте реформы корейской орфографии / Александр Алексеевич Холодович // Вопросы корейского и китайского языкознания. Учебные записки ЛГУ. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1949. - Вып. 236. - С. 19-31.

101. Цой Д. Х. Из истории языковедения в Корее / Д. Х. Цой // Вопросы языкознания. - М.: Наука, 1954. - № 4. - С. 116-124.

102. Шевельов Ю. В. Історична фонологія української мови / Юрій Володимирович Шевельов. - Харків: Наукове вид-во "Аста", 2002. - 1054 с.

103. Щерба Л. В. Правила алфавита и орфографии / Лев Владимирович Щерба // Фонетика французского письма / Л. В. Щерба. - [7-е изд.]. - М.: Изд. лит. на иностр. яз., 1963. - С.134-163.

104. Щерба Л. В. Теория русского письма / Лев Владимирович Щерба. - Л.: Наука, 1983. - 134 с.

105. Щерба Л. В. Основные принципы орфографии и их социальное значение / Л. В. Щерба // Избранные работы по русскому языку / Л. В. Щерба. - М.: Аспект Пресс, 2007. -С.45-49.

106. Ющук І. П. Практикум з правопису української мови / Іван Пилипович Ющук. - К.: Освіта, 2002. - 254 с.

107. Якобсон Р. Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание / Р. Якобсон // Новое в лингвистике: [сб. тр.]. - 1963. - Вып. ІІІ: Типологическое изучение языков. - С. 95-105.

108. Якобсон Р. В поисках сущности языка / Роман Якобсон // Семиотика / ред. Ю. С. Степанов. - М.: Радуга, 1983. - С. 102-117.

109. Alimenko O. S. The Acoustic Nature of the Sound and its Disintegration in the Process of Korean Language Development / O. S. Alimenko // The 11th Korean Studies Graduate Students Convention in Europe: Conference Materials, (Saint Petersburg, 24–27th September 2014) / Saint Petersburg State University. - Saint Petersburg, 2014. - P. 199-204.

110. Alimenko O. S. The Diachronic Study of Consonant Digraphs and Trigraphs Usage and Functioning in the System of Korean Phonography / O. S. Alimenko // The 10th Korean Studies Graduate Students Convention in Europe: Conference Materials, (Helsinki, 15-18th July 2013). / University of Helsinki. - Helsinki, 2013. - P. 51-58.

111. Aston W. G. Writing, Printing and the Alphabet in Corea / William G. Aston // The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. - Cambridge: Cambridge University Press, 1895. - Vol. I. - P. 505-511.

112. Buzo A. Early Korean Writing System / A. Buzo // Transcriptions of the Korea Branch of the Royal Asiatic Society. - Seoul: RAS-KB, 1980. - Vol. 55. - P. 35-62.

113. Coulmas F. Typology of Writing Systems / F. Coulmas // International Encyclopedia of Linguistics. - New York: Oxford University Press, 1992. - P. 253-257.

114. Coulmas F. The Linguistic Fit: Considerations on the Develoment of Writing / F. Coulmas // Memory of the 6ooth Anniversary of King Sejong. Literacy & Hangul. Proceedings of International Conference. - Seoul, 1997. - P. 20-30.

115. Demattè P. The Origins of Chinese Writing: the Neolithic Evidence / P. Demattè // Cambridge Archaeological Journal. - 2010. - № 20. - C. 211-228.

116. Donatus A. Ars Donati Grammatici urbis Romae / A. Donatus // Donat et la tradition de l’enseignement grammatical. Etude sur L’Ars Donati et sa diffusion (IVe-IXe siecle) / [Edited by Louis Holtz]. - Paris: CNRS, 1981. - S. 571-674.

117. Haas W. Phono-Graphic Translation / William Haas. - New York: Manchester University Press, 1970. - 302 p.

118. Han T.-D. Phonetics in the Era of Sejong: Integration of Speech Sounds, Phonemes, and Music / Tae-Dong Han. - Seoul: Gyoyuk yeongu, 1998. - 533 p.

119. Healey J. F. Les débuts de lʼalphabet / J. F. Healey // La naissance des écritures. Du cunéiforme á lʼalphabet. - Paris: Seuil, 1994. - P. 253-327.

120. Hegel G. W. F. System der Wissenschaft: Erster Theil, die Phänomenologie des Geistes / Georg Wilhelm Friedrich Hegel. - Bamberg, Würzburg: Goebhardt, 1807. - 765 s.

121. Hong S.-W. Das graphematische System der koreanischen Buchstaben / S.-W. Hong // Collectanea philologica: Festschrift für H. Gipper zum 65 Geburtstag / Hrsg. von G. Heinz. - Baden-Baden: Kӧrner, 1985. - S. 273-279.

122. Husserl E. L'Origine de la Geometrie / Edmund Husserl; [traduction et introduction par J. Derrida]. - Paris: Presses Universitaires de France, 1962. - 224 p.

123. Johannes XXI, Pont. Max. (Petrus Hispanus). Summulae logicales / Johannes XXI, Pont. Max. (Petrus Hispanus). - Paris: Andre Bocard for De Marnef, 1491. - 218 leaves.

124. Johannes de Dacia. Summa Grammaticae / Johannes de Dacia; [Edited by Alfred Otto]. - Copenhagen, Gad, 1955. - 185 c.

125. Kano C. Basic Kanji Book / C. Kano, Y. Shimizu, H. Takenaka, E. Ishii. - Tokio: Bonjinsha, 2004. - Vol. 1. - 221 p.

126. Kim-Cho S. Y. The Korean Alphabet of 1446: Expositions, Orthophonic Alphabet, Visible Speech Sounds, Translation with Annotation, Future Applicability / Sek Yen Kim-Cho. - Seoul: Asea Culture Press and Humanity Books, 2001. - 430 p.

127. Kim-Renaud Y.-K. Syllable Boundary Phenomena in Korean / Y.-K. Kim-Renaud // Korean Studies. - Honolulu: Hawaii University Press, 1997. - Vol. 1. - P. 243-273.

128. Language, Thought, and Reality: Selected Writings of Benjamin Lee Whorf / [Edited and with an introduction by John B. Carroll]. - Cambridge, Mass.: Technology Press of Massachusetts Institute of Technology, 1956. - 278 p.

129. Ledyard G. K. The Korean Language Reform of 1446: the origin, the background, and early history of the Korean alphabet: [dissertation] / Gari K. Ledyard. - Berkley: University of California, 1966. - 323 p.

130. Ledyard G. K. The Korean Language Reform of 1446 / Gari K. Ledyard. - Seoul: Shingu munhwasa, 1998. -294 p.

131. Lee I. Hangul Orthography and Literacy / I. Lee // Memory of the 600th Anniversary of King Sejong. Literacy & Hangul. Proceedings of International Conference. - Seoul, 1997. - P. 189-197.

132. Lee I. The Korean Language / I. Lee, S. Robert Ramsey. - Albany: State University of New York Press, 2000. - 374 p.

133. Lee J.-H. Hunmin Jeongeum. "Right Sounds to Educate the People": Explanation and Translation / Jeong-Ho Lee. - Seoul: Korean Library Science Research Institute, 1972. - 204 p.

134. Lee K.-M. A History of the Korean Language / K.-M. Lee, S.R. Ramsey. - Cambridge: Cambridge University Press, 2011. - 336 p.

135. Lee S.-O. The Korean Alphabet: An Optimal Featural System with Graphic Ingenuity / S.-O. Lee // Written Language & Literacy. - Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2009. - Vol. 12, №. 2. - P. 202-212.

136. Levi-Strauss C. Anthropologie structurale / Claude Levi-Strauss. - Paris: Plon, 1958. - 454 p.

137. Logunova E. Writing and orthography in Modern Korean / E. Logunova // Proceedings of The 10th Korean Studies Graduate Students Convention in Europe. - Helsinki: Korean Foundation and AKSE, 2013. - P. 42-50.

138. Martin de Dacia. De Modis Significandi / Martin de Dacia // Opera // [Edited by Heinrich Roos]. - Copenhagen: Gad, 1961. - S. 1-118.

139. Martin S. E. Korean Morphophonemics / Samuel E. Martin. - Bloomington: Linguistic Society of America, 1954. - 280 p.

140. Martin S. E. Phonetic symbolism in Korean / Samuel E. Martin. - Bloomington: American studies in Altaic linguistics, 1962. - 193 p.

141. Martin S. E. Nonalphabetic Writing Systems: Some Observations / Samuel E. Martin // Language be Ear and Eye / [Ed. by J. F. Kavanagh, I. G. Mattingly]. - Cambridge: MIT Press, 1972. - P. 81-102.

142. Pathways into Korean language and culture: essays in honor of Young-Key Kim-Renaud / [edited by S.-O. Lee, G. K. Iverson with Sang-Cheol Ahn and Young-mee Yu Cho]. - Seoul: Pagijong Press, 2002. -720 p.

143. Priscianus. Prisciani grammatici Caesariensis Institutionum grammaticarum libri XVIII / Priscianus // [Ed.M. Hertzil]. - Lipsiae: Teubner, 1855. - V.1-2. - 288 p.

144. Priscianus. Prisciani Institutionum grammaticalium librorum I-XVI, indices et concordantiae / Priscianus; [Edited by Curantibus Cirilo Garcia Roman, Marco A. Gutierrez Galindo]. - Hildesheim, New York: Olms-Weidmann, 2001. - 2416 p.

145. Ramsey S. R. The Korean Alphabet / S. R. Ramsey // King Segong the Great: The Light of the 15th Century Korea / [Ed. by Y.-K. Kim-Renaud]. -Washington: The George Washington University, 1997. - P. 43-50.

146. Rosny L. de. Alphabets orientaux et occidentaux avec spécimen des diverses écritures du monde et la transcription des caractères / Léon Louis Lucien Prunol de Rosny. - Leipzig: Brockhaus, 1854. - 25 p.

147. Rosny L. de. Aperçu de la langue coréenne / Léon Louis Lucien Prunol de Rosny // Journal asiatique. - Paris: Société asiatique, 1864. - Série 6, T. 3. -P. 287-325.

148. Simon de Dacia. Domus Grammaticae Simon de Dacia / Simon de Dacia; [Ed. by Alfred Otto]. - Copenhagen: Gad, 1963. - 88 p.

149. Sohn H.-M. Orthographic Divergence in South and North Korea: Toward a Unified Spelling System / H.-M. Sohn // The Korean Alphabet: Its History and Structure / [Ed. by Kim-Renaud Young-Key] - Honolulu: University of Hawaii Press, 1997. - P. 193-217.

150. Sohn H.-M. The Korean Language / Ho-Min Sohn. - Cambridge: Cambridge University Press, 2001. - 445 p.

151. Stanson R.H. The Phonéme and the Graphéme / R.H. Stanson // Mélanges de linguistique et de philology offerts á Jacq. van Ginneken. - Paris, 1937. - P. 353-356.

152. Steinthal H. Grammatik, Logik, und Psychologie, ihre Principien und ihr Verhältniss zu einander / Heymann Steinthal. - Berlin: Dümmler, 1855. - 392 s.

153. The Korean Alphabet: Its History and Structure / [Ed. by Young-Key Kim-Renaud]. - Honolulu: University of Hawaii Press, 1997. - 317 p.

154. Thomas of Erfurt. Grammatica speculative / Thomas of Erfurt; [translated by G. L. Bursill-Hall]. - London: Longmans, 1972. - 340 p.

155. Venerable Bede. De Arte Metrica Liber ad Wigbertum Levitam / Venerable Bede // The Complete Works of Venerable Bede / [Ed. by J. A. Giles]. - London: Whittaker and Co., 1843. - Vol. 6. - P. 40-79.

156. Venerable Bede. De Orthographia / Venerable Bede // The Complete Works of Venerable Bede / [Ed. by J. A. Giles]. - London: Whittaker and Co., 1843. - Vol.6 - P. 1-39.

157. 김석득. 우리말 연구사 / 김석득. - 서울: 태학사, 2009. - Кім С. Д. Історія корейської мови / Соґ Диґ Кім. - Сеул: Тхехакса, 2009. - 707 с.

158. 김성도. 그라마톨로지 / 김성도 // 영상 문화. - 서울, 2011. - № 17. - Кім С. Д. Граматологія / Сонґ До Кім // Відображена культура. - Сеул, 2011. - № 17. - С. 184-218.

159. 김윤경. 조선 문자 및 어학사 / 김윤경. - 서울: 조선어학회, 1946. - Кім Ю. Ґ. Історія вивчення корейської писемності та мови / Юн Ґьонґ Кім. - Сеул: Корейска лінгвістична спілка, 1946. - 889 с.

160. 김정수. 한글의 역사과 미래 / 김정수. - 서울: 열화당, 1990. - Кім Дж. С. Історія та майбутнє корейського алфавіту / Джонґ Су Кім. - Сеул: Йольхва, 1990. - 312 с.

161. 김정희. 예당금석과안록 / 김정희. - прибл. 1816. - Кім Дж. Х. Опис епіграфічних пам’яток Кореї / Джонґ Хі Кім. - прибл. 1816. - 76 арк.

162. 김정희. 진흥이비고 / 김정희. - прибл. 1816. - Кім Дж. Х. Аналіз надгробного каменю короля Джінхинґа / Джонґ Хі Кім. - прибл. 1816. - 7 арк.

163. 김치수. 한국 기호학의 회고와 전망 / 김치수 // 한국 기호학의 미래. - 2004. - № 16. - Кім Ч. С. Ретроспективи та перспективи корейської семіотики / Чхі Су Кім // Майбутнє корейської семіотики. - 2004. - № 16. - С. 9-26.

164. 설총. 화왕계 / 설총. - прибл. 687. - Соль Чх. Застереження квіткового короля / Чхонґ Соль. - прибл. 687. - 123 рядків.

165. 세존대왕. 훈민정음, 훈민정음해례 /세존대왕. - 1446. - Великий король Седжон. Документи Хунмін Чоним і Хунмін Чоним Херє / Великий король Седжон. - 1446. - 33 аркушів.

166. 신경준. 훈민정음운해 / 신경준. - 1750. - Сін Ґ. Дж. Рішення рим Хунмін Чоним / Ґьонґ Джун Сін. - 1750. - 93 арк.

167. 유길준. 대한문전 / 유길준. - 1909. - Ю Ґ. Дж. Корейська граматика / Ґіль Джун Ю. - 1909. - 467 аркушів.

168. 유희. 언문지 / 유희. - 1824. - Ю Х. Значення народного письма / Хі Ю. - 1824. - 23 аркушів.

169. 이봉운. 국문정리 / 이봉운. - 1897. - І Б.У. Упорядкування національної писемності / Бонґ Ун І. - 1897. - 290 аркушів.

170. 이승희. 조선시대 한글편지를 활용한 국어사 교육 / 이승희 // 정신문화연구. - 2011. - 제 34권, 제 2 호. - І С. Х. Вивчення історії корейської мови на матеріалі листів, написаних ханґилем, в період правління династії Чосон / Синг Хиі І // Дослідження духовної культури. - 2011. - Т. 34, № 2. - С. 219-246.

171. 주시경.대한국어문법 / 주시경. - 1906. - Джу С. Ґ. Граматика рідної мови / Сі Ґьонґ Джу. - 1906. - 174 с.

172. 주시경. 국문전음학 / 주시경. - 1908. - Джу С. Ґ. Класична фонетика корейської мови / Сі Ґьонґ Джу. - 1908. - 63 с.

173. 주시경. 말의 소리 / 주시경. - 1914. - Джу С. Ґ. Звуки мови / Сі Ґьонґ Джу. - 1914. - 50 с.

174. 지석영. 신정국문 / 지석영. - 1905. - Джі С. Й. Нова реформа національної писемності / Соґ Йонґ Джі. - 1905. - 37 арк.

175. 천소영. 언어의 이해 / 천소영 - 서울: 와우 도서출판, 2000. - Чхон С. Й. Розуміння лінгвістики / Со Йонг Чхон - Сеул: Вау досочхульпхан, 2000. - 386 с.

176. 최광옥. 대한문전 / 최광옥. - 1908. - Чхве Ґ. О. Корейська граматика / Ґванґ Оґ Чхве. - 1908. - 382 арк.

177. 최현배. 한글갈 / 최현배. - 서울: 조선어학회, 1940. - Чхве Х. Б. Історія вивчення корейського письма / Хьон Бе Чве. - Сеул: Корейська лінгвістична спілка, 1940. - 790 с.

178. 홍계희. 삼운성휘 (권상) / 홍계희. - 1751. - Хонґ Ґ. Х. Зібрання звуків трьох рим (верхня книга) / Ґє Хі Хонґ. - 1751. - 68 аркушів.

179. 홍계희. 삼운성휘 (권하) / 홍계희. - 1751. - Хонґ Ґ. Х. Зібрання звуків трьох рим (нижня книга) / Ґє Хі Хонґ. - 1751. - 68 аркушів.

180. 홍계희. 삼운성휘 (보) / 홍계희. - 1751. - Хонґ Ґ. Х. Зібрання звуків трьох рим (словник) / Ґє Хі Хонґ. - 1751. - 68 аркушів.

181. 황윤석. 화음방언자의해 / 황윤석 // 이재유고. - 권 25. - ІІ пол. XVIII ст. - Хванґ Ю. С. Визначення значення слів-діалектизмів, в яких присутні світлі звуки / Юн Соґ Хванґ // Посмертний манускрипт про очищення вуст. - Т.25. - ІІ пол. XVIII ст. - 115 арк.