Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Методика преподавания географии \ 4225. Курсова робота Факультативні заняття, як умова поглиблення та розширення знань з географії

Курсова робота Факультативні заняття, як умова поглиблення та розширення знань з географії

« Назад

Код роботи: 4225

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Методика викладання географії

Тема: Факультативні заняття, як умова поглиблення та розширення знань з географії

Кількість сторінок: 41

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ ФАКУЛЬТАТИВНИХ ЗАНЯТЬ В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ГЕОГРАФІЇ

1.1. Факультатив як одна із ефективних форм роботи вчителя географії в позаурочний час

1.2. Форми і методи роботи вчителя на факультативах з географії

1.3. Аналіз сучасного стану шкільної практики щодо проведення факультативних занять з географії

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФАКУЛЬТАТИВНОГО КУРСУ «З МАТЕРИКА НА МАТЕРИК»

2.1. Програма факультативного курсу, з географії та її аналіз

2.2. Методика проведення занять з факультативного курсу «З материка на материк»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

З кожним роком у нашому суспільстві збільшуються потреби у високоосвічених фахівцях, тому й зростають вимоги до якості освіти, яка поступово стає більш вузькою та спеціалізованою із зростаючим обсягом досліджуваного матеріалу. В той же час, з'являється багато спеціалізованих середніх навчальних закладів, які поряд з середньою освітою, закладають учням основи професійної, технічної або гуманітарної спеціальності. Це допомагає дитині, раніше визначитися в житті із вибором майбутньої професії та направити всі свої зусилля на отримання таких знань, які згодом, будуть конче необхідними. Тому у навчальних закладах, що мають вузьку спрямованість, крім відповідних предметів, потрібні також факультативні курси.

Актуальність дослідження. Сучасне суспільство - це суспільство глобальних змін, постійної творчої еволюції, на яку впливають механізми, що поєднують макро- (соціальні) фактори і мікро- (індивідуальні) чинники, абсолютно непередбачувані і часто кардинально нові. Темп розвитку сучасного суспільства залежить від творчого зусилля особистості, від тих можливостей і здібностей, якими вона володіє.

Таким чином, глобалізація стимулює активність особистості, вказує на необхідність підготовки її до майбутнього, ставить нові цілі та завдання перед системою освіти. Серед цілей і завдань освітньої політики всієї світової спільноти найбільш важливою є використання інтелектуального потенціалу особистості, розробка стратегії інтенсивного набуття знань. Для її виконання необхідна мобілізація вчених і педагогів з підготовки особистості, здатної інтегрувати в сучасний високотехнологічний світ знань та інформації, бо головним двигуном прогресу на сучасному етапі розвитку суспільства визнається комплексний підхід «наука-технологія-інновація», а сучасний фахівець, що працює в тій чи іншій сфері діяльності, повинен володіти цінними знаннями і здатністю їх застосовувати.

Географія - це наука, яку неможливо вивчити тільки за підручниками без взаємодії з природою. Одне з найважливіших завдань розвивального навчання - це активізація пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання і розвитку у них навички самостійної роботи. Провідними формами організації навчальної діяльності учнів при узагальненні є факультативи з географії, які нерозривно існують поряд з іншими шкільними предметами, уроками різнорівневого навчання (де старші хлопці допомагають молодшим оволодіти певними знаннями і правильно відповісти на питання), уроками-конференціями, уроками-подорожами, уроками - дидактичними іграми.

Степінь розробки теми. Значні за обсягом дослідження в області вивчення особливостей організації та використання факультативних уроків в сучасній загальноосвітній школі проведені такими відомими вченими, як М. М. Баранський, О. С. Барков, О. О. Барков, О. О. Половінкін, І. А. Вітвер, С. В. Чефранов, П. Г. Терехов, В. Г. Ерделі.

Метою дослідження являється ознайомлення з науково-педагогічною літературою з даного напрямку дослідження. Проаналізувати основні підходи до організації факультативного навчання з географії в сучасній загальноосвітній школі.

Об’єкт дослідження - технологія підготовки та проведення факультативного навчання з географії в школі у 6 класі.

Предмет дослідження - навчальний процес підготовки з географії в 6 класі факультативними засобами.

Завдання дослідження можна сформулювати так:

- опрацювати сучасну наукову літературу за обраним напрямком дослідження. Привести визначення основних понять теми;

- проаналізувати існуючі проблеми навчання географії на факультативах та провести аналіз факультативів у 6 класі;

- розробити рекомендації з проведення факультативних занять з географії для даної вікової категорії учнів.

Методи дослідження: теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури; аналіз та узагальнення; методи самодослідження та самооцінки гігієни голосу; статистичні методи аналізу літературних даних.

Новизна дослідження. Зроблено широкий літературний пошук з детальним аналізом наукової інформації. Проведено систематизацію та адаптацію отриманих літературних результатів. Зроблено рекомендації по покращенню рівня проведення уроків з досліджуваної дисципліни та розроблено кілька зразків факультативних занять з географії для 6 класу.

Структура роботи. Відповідно до мети і завдань дослідження структура курсової роботи складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури та джерел. За час роботи опрацьовано 36 літературних джерел.

Опрацьовано сучасну наукову літературу з обраної теми дослідження. Дано найбільш вдалі визначення таких основних понять теми дослідження, як «школа», «факультатив». Дано коротку характеристику факультативним формам навчання. Показано, що організація факультативних занять з географії, сприяє профільної диференціації в навчанні, мета якої полягає в розвитку особистості учня з урахуванням його індивідуальних особливостей.

Сучасний погляд на освіту полягає в тому, що освіта «передбачає спрямованість навчання від особистості, її структури через навчальний предмет до особистості (індивідуальності) конкретної дитини.

Проаналізовано умови введення факультативних курсів в навчальний процес та підтверджено думку про те, що факультативи є однією з форм відображення в шкільній освіті сучасних досягнень науки, техніки, культури й обліку місцевих особливостей кожної школи, що дозволяє вносити істотні доповнення в зміст освіти, трудової і технічної підготовки учнів без зміни навчального плану, програм і підручників основного курсу середньої школи.

Приведена така класифікація факультативних курсів, що включає факультативні курси підвищеного рівня, метою яких було поглиблене вивчення змісту основного курсу; спеціальні курси (спецкурси), на яких поглиблено вивчаються тільки окремі розділи, теми основного курсу або деякі не входять в програму розділи науки; прикладні факультативні курси. Вони пов'язані з розвитком інтересів до сучасної техніки і виробництва; міжпредметні факультативні курси; гуртки, секції, творчі об'єднання в будинках творчості.

Проведено аналіз сучасного стану шкільної практики щодо проведення факультативних занять з географії та наголошено на методичних особливостях організації факультативного курсу «З материка на материк». Показано погляди таких вчених, як Л. А. Гордона, С. Л. Рубінштейна, Б. Г. Ананьєва, В. Н. Мясищева, Ш. Бюлера, Г. І. Щукіна на особливості такої форми навчання. Описана методика проведення занять з факультативного курсу «З материка на материк».

1. Балютіна К. Юний еколог. Програма гуртка для учнів 5-9 класів // Програми для творчих об'єднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів / К. Балютіна. - Суми: Антей, 2005. - 150 с.

2. Бойко В. М., Міхелі С. В. Загальна географія. Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / В. М. Бойко, С. В. Міхелі. - К.: Педагогічна преса, 2006. - 160 с.

3. Бондар Л. Флористика. Програма гуртка або факультативу для учнів 5-6 класів / Л. Бондар // Біологія, 2006. - № 11. - С. 2-4.

4. Булава Л. М. Загальна географія: Підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Л. М. Булава. - Полтава: Довкілля-К, 2006. - 190 с.

5. Вокруг света // [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.vokrugsveta.ru.

6. Выготский Л. С. Педология подростка / Л. С. Выготский // Собр. Соч.: В 6 т. - М., 1984. - Т. 4. - С. 113-140.

7. География // [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.geografia.ru.

8. Гільбух Ю. З., Киричук О. В. Шкільний клас: як пізнавати й виховувати його душу / Ю. З. Гільбух, О.В. Киричук. - К.: НПЦ Перспектива, 1996. - 208 с.

9. Довгань Г. Д. Усі уроки географії у 6 класі / Г. Д. Довгань. - Х.: Основа, 2006. - 155 с.

10. Дудка С. В. Навчальні ігри на уроках географії / С. В. Дудка. - Х.: Основа, 2005. - 186 с.

11. Душин И. В., Понурова Г. А. Методика преподавания географи / И. В. Душин, Г. А. Понурова. - М.: Московский лицей, 1996. - 190 с.

12. Душина И. В., Смоктунович Т. Л. Народы мира. Книга для чтения по географи / И. В. Душина, Т. Л. Смоктунович. - М.: Баласс, 2004. - 272 с.

13. Душина И. В., Смоктунович Т. Л. География. 6 класс. Материки, океаны, народы и страны: Страноведение / И. В. Душина, Т. Л. Смоктунова. - М.: Вентана-Граф, 2007. - 288 с.

14. Исаев Е. И. Психологическая характеристика способов планирования у школьников / Е. И. Исаев // Вопросы психологии. - 1984. - № 2. - С. 51-60.

15. Загальна географія. 6 клас: Посіб. для вчителя / О. О. Байназарова, А. М. Байназаров, І. В. Гринь, А. А. Гринь. - Х.: Веста: Ранок, 2002. - 200 с.

16. Зверев И. Д., Мягкова А. Н. Общая методика преподавания биологии в средней школе / И. Д. Зверев, А. Н. Мягкова. - М.: Просвещение, 1985. - 285 с.

17. Клименко В. Г. За сторінками шкільного підручника географії. Хрестоматія. 6 клас / В. Г. Клименко. - Х.: Вид. група «Основа», 2005. - 170 с.

18. Кузнецов А. П. География: Земля и люди / А. П. Кузнецов. - М.: «Просвещение», 2007. - 175 с.

19. Левитес Д. Г. Практика обучения: современные образовательные технологи / Д. Г. Левитес. - Воронеж: НПО «Модэк», - 1998. - 230 с.

20. Максаковский В. П. Географическая картина мира / В. П. Максаковский. - Ярославль: Верхняя Волга, 1998. - 200 с.

21. Максаковский В. П. Экономическая и социальная география мира / В. П. Максаковский. - М.: Просвещение. - 2001. - 200 с.

22. Методика обучения географии в средней школе / Под ред. Л. М. Панчешниковой. - М.: Просвещение 1983. - 205 с.

23. Наказ Міністерства освіти і науки України Про план заходів Міністерства освіти і науки України щодо виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2013 роки від 08.10.2007. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS6162.html.

24. Організація та проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів: Методичні рекомендації / Б. Г. Кремінський. - К., 2001. - 68 с.

25. Пестушко В. Ю. Загальна географія. 6 клас: Методичний посіб. для вчителя / В. Ю. Пестушко. - Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2004. - 210 с.

26. Тюленєва В. О., Леонтьєва Г. Г., Яценко Д. І. Загальна географія: Запитання. Тести. 6 клас / В. О. Тюленєва, Г. Г. Леонтьєва, Д. І. Яценко. - К.: Видавничий центр «Академія», 1999. - 178 с.

27. Урок географії. Від класики - до сучасних технологій / За ред. Корнєєва В.П. - Х.: Вид. група «Основа», 2006. - 230 с.

28. Ушаков С. А., Ясаманов Н. А. Дрейф материков и климаты Земли / С. А. Ушаков, Н. А. Ясаманов. - М.: Мысль, 1984. - 169 с.

29. Харченко А. А., Харченко І. М. Урок географії в 6 класі. Викладання блоками. Посіб. для вчителя / А. А. Харченко, І. М. Харченко. - Х.: Вид. група «Основа», 2007. - 200 с.

30. Кругосвет — универсальная энциклопедия // [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.krugosvet.ru.

31. Страны. Карибский клуб энциклопедия // [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.carib.ru.

32. Скиталец // [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.skitalets.ru.