Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по гуманитарным дисциплинам \ Хореография \ 4039. Курсова робота Українська література і балетний театр

Курсова робота Українська література і балетний театр

« Назад

Код роботи: 4039

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Хореографія

Тема: Українська література і балетний театр

Кількість сторінок: 33

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 550 грн

ОформленняМетодичка

Вступ

Розділ 1. Історіографія дослідження української літератури і балетного театру

1.1. Становлення українського балетного театру

1.2. Взаємозв’язок літератури і балету

Висновки до розділу

Розділ 2. Відомі перші українські балети

2.1. Перший український балет – «Пан Каньовський»

2.2. Балет «Лілея»

Висновки до розділу 2

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Актуальність дослідження. Свій початок український балет бере ще з XVIII ст., коли у Харкові професійна театральна трупа дала перші балетні спектаклі, які схожі до балетних вистав – дивертисментів. Використання народного танцю у драматичних виставах має давні традиції. Танці були складовою частиною народних обрядових ігор (веснянок, «Кози», «Маланки» та ін.). Класичні балети виконувались у кріпацьких театрах XVIII століття. У ХІХ ст. професійний танець широко культивувався в побутових операх та оперетах українського театру («Наталка Полтавка», «Запорожець за Дунаєм», «Не ходи, Грицю…» та ін.).

У 2-й половині ХІХ ст. в Києві відбувались окремі балетні вистави («Есмеральда» Ц. Пуні та ін.). З метою гармонійного поєднання в лексиці та структурних формах національного балету класичного і народного танців, балетмейстери -постановники спробували театралізувати фольклорні зразки, ускладнивши їх віртуозними елементами класики. Ці пошуки виявилися ефективними: уперше в історії балетного театру класична та українська народно-сценічна хореографії об'єдналися, ставши плідним ґрунтом для створення своєрідної танцювальної лексики національних балетних вистав.

Перші балетні вистави були представлені глядачеві у Києві трупою поміщика Д. Ширая (маєткова культура). У 1814 році було збудовано Харківський міський театр, де розпочала свою діяльність російсько-українська трупа І. Штейна з досить різноманітним балетним репертуаром. І. Штейн як балетмейстер проявляв великий інтерес до народного танцювального мистецтва. У зв’язку з цим у 1819 році у Полтаві разом з видатним актором М. Щепкіним ним було поставлено п'єсу І. Котляревського «Наталка Полтавка», в якій відтворено усі барви українського танцю.

Мета дослідження є з’ясування особливостей української літератур і балетного театру.

Об’єкт дослідження – балети «Пан Каньовський» та «Лілея».

Предмет дослідження – розвиток українського балетного театру.

Згідно з метою та предметом були визначені наступні завдання:

- дослідити становлення українського балетного театру;

- дослідити взаємозв’язок літератури і балету;

- розглянути перший український балет – «Пан Каньовський»;

- розглянути балет «Лілея».

Методи дослідження: біографічний метод, порівняльний аналіз історичної, культурологічної, мистецтвознавчої, історико - художньої, мемуарної літератури, синтез, співставлення, узагальнення джерел.

Отже, дослідження має важливе практичне значення при вивченні хореографічного мистецтва.

Структура роботи: курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків та списку використаної літератури. Обсяг курсової роботи становить 33 сторінок без списку використаної літератури.

Виходячи з проведеного дослідження, можливо зробити наступні висновки:

Становлення українського балету як професійного мистецтва відбувалося у взаємодії трьох тенденцій – орієнтація на західноєвропейську (французьку та італійську) і російську хореографії, дотримання класичної школи танцю і канонів класичного балету, оновлення власних народних хореографічних традицій.

Використання досвіду західноєвропейського і російського хореографічного мистецтва сприяло не тільки вдосконаленню техніки класичного танцю в Україні, а й пошукам нових художніх стилів.

Використання класичного танцю в практиці українських балетних колективів в середині 20-х років ХХ ст. спричинило піднесення їх професійного рівня, виконавської і балетмейстерської майстерності.

Розвиток української хореографії у 20-30—і роки ХХ ст. відбувався у контексті історико-політичних і соціальних зрушень в Україні. В цей період спостерігалося духовне піднесення, яке знайшло своє втілення у небаченому розвитку культурних пошуків, які, охопивши Україну, породили чимало могутніх талантів. Специфічною особливістю цього періоду розвитку української культури був її світоглядно-гуманістичний зміст, який спирався на загальнолюдські ідеали, відтворені в національних жанрових формах.

Своєрідність образно-естетичної палітри українського балетного театру 20-30-х роки ХХ ст. пов'язана з формуванням якісно нової лексики національного балету, новаторських форм жіночого, чоловічого, дуетного й ансамблевого танців, в основі яких були трансформація й естетичне оновлення традицій і форм класичного театру.

У перших національних балетах на професійній сцені «Пан Каньовський» М. Вериківського - В. Литвиненка - В. Верховинця (1931), «Любина Бондарівна» М. Скорульського – П. Вірського – М. Болотова (1937) та видатного українського балету, створеного за мотивами поезії Т.Шевченка «Лілея» К. Данькевича – Г. Березової – М. Соболя, прослідковуються характерні якісні зміни, пов'язані з процесами оновлення і трансформації класичного танцю та його синтезу з різноманітними формами української народної хореографії.

Для становлення української професійної хореографічної освіти в Україні від перших студій і шкіл в ХІХ ст. велике значення мало оволодіння законами класики і засадами російської та західноєвропейської, зокрема французької та італійської шкіл. Саме у 20–30-ті роки ХХ ст. були закладені основи і започатковано систему навчальних хореографічних закладів, засновану на традиціях класичного танцю, яка продовжує існувати і розвиватися сьогодні Як самостійний музично-хореографічний жанр національний балет виник і почав розвиватися лише у 20-30-х роках ХХ ст. Це пов'язано з відкриттям у 1925-1926 рр. в Україні державних оперних театрів.

Тільки з організацією національного оперного театру народився український класичний балет. Тому одразу постало питання про створення оригінального балетного репертуару. Саме до цього часу належать перші композиторські спроби у даному жанрі. У 1924 -1926 рр. було створено балет М. Вериківського «Ягелло» на історичну тематику, дещо пізніше — балет «Весняна казка», який був першою спробою музично-хореографічної інсценізації однойменної драми О. Олеся. Вдалим можна вважати балет композитора П. Козицького на лібрето А. Петрицького «Вогні великого міста».

У цей же період композитор Л. Лісовський працює над ескізами першого українського балету «Майська ніч», де широко використовує українські народні пісні, український фольклор.

Проте важливим було питання суто української тематики в хореографічному мистецтві, яскравого представлення народно-сценічного танцю. Значну роль у цьому відіграв В. Верховинець, який разом з М. Вериківським створили перший національний балет «Пан Каньовський», присвячений героїчній боротьбі українського народу проти панщини у другій половині XVIII ст. Прем’єра цього балету відбулася на харківській сцені 19 квітня 1931 року.

Важливою віхою у розвитку і становленні національного балету стало народження балету «Лілея» у співдружності композитора К. Данькевича, балетмейстера Г. Березової та лібретиста В. Чаговець. В основі балету — мотиви численних поезій Т. Шевченка. «Незважаючи на це, драматургія твору сприймається як єдине ціле, а події й характери розвиваються динамічно і напружено», — зазначає В.Ф. Володько. К. Данькевич майстерно вплів у музичну канву балету українську народну пісню, симфонізував її і збагатив.

В основу лейтмотиву «Лілеї» покладено задушевну мелодію «Ой, зійди, зійди ти, зіронько та вечірняя». Балет «Лілея» — це синтез українського та класичних танців із яскравим національним колоритом. Його постановка відбулася 26серпня 1940 р. у Києві. Національний класичний балет «Лілея» К. Данькевича і балетмейстера Г. Березової став не лише закономірним продовженням національних класичних музично-театральних традицій, а й якісно новим етапом у розвитку українського балетного театру. Пластична мова київської «Лілеї» складалася з трьох поєднаних образно-виражальних засобів – класичного й українського народного танців та ритмізованої пантоміми.

Танцювальні варіації будувалися на дрібних партерних рухах на пальцях – сюїві, своєрідно переінтонованих українських дрібушечках, піднятих на пуанти; на коротеньких па -де -ша, що переходили в сіссонни; на грандіозних обертаннях, підказаних народним танцем.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Білаш П.М. Балетмейстерське мистецтво і становлення української сценічної хореографії у контексті розвитку європейської художньої культури 10-30-х рр. XX ст. / П.М. Білаш: дис. канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Інститут мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. — К., 2004. — 169 с.

2. Видатні майстри хореографічного мистецтва: Біогр. Довідник / Н.М. Корисько (уклад.). К.: ДАКККіМ, 2003. — 18 с.

3. Великий тлумачний словник української мови (з дод. та доп.) / [уклад. В.Т. Бусел]. - К.: ВТФ Перун, 2005. - 1728 с.

4. Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю / В.М. Верховинець. - 5 -е вид., доп. - К.: Муз. Україна,1990. - 150 с.

5. Горбатова Н.О. Становлення мистецтва класичного танцю в Україні (20-30-ті рр. ХХ ст.) / Н.О. Горбатова: дис. канд. іст. наук: 17.00.01 / Київський нац. ун -т культури і мистецтв. — К., 2004. — 177 с.

6. Загайкевич М.П. Балетна драматургія / М.П. Загайкевич — К.: Наук. думка, 1969. — 230 с.

7. Загайкевич М.П. Драматургія балету / М.П. Загайкевич — К.: Наук. думка, 1978. — 258 с.

8. Загайкевич М.П. Українська балетна музика / М.П. Загайкевич — К.: Наук. думка, 1969. — 230 с.

9. Історія української музики. Т.5: 1941 -1958 роки / М.В. Бєляєва [та ін.]; відп. ред. А.І. Муха. - К.: НАН України; ІМФЕ ім. М.Т. Рильського, 2004. - 504 с.

10. Історія української музики / відп. ред. Л. Пархоменко, О. Литвинова, Б. Фільц. - К.: Наукова думка, 1992. - Т.4. - 616 с.

11. Кияновська Л.О. Українська музична культура: навч. посібник / Л.О. Кияновська. - Львів.: Тріада плюс, 2009. - 356 с.

12. Легка С.А. Українська народна хореографічна культура XX ст. / С.А. Легка: дис. канд. іст. наук: 17.00.01 / Київський нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2003. — 173 с.

13. Павлишин С.С. Музика двадцятого століття: навч. посібник [для студентів ВНЗ культури і мистецтв] / С.С. Павлишин. - Львів.: БАК, 2005. – 232 с.

14. Павлюк Т.С. Українське балетмейстерське мистецтво другої половини ХХ ст.: дис. канд. Мистецтво знав / Т.С. Павлюк.: 17.00.01 / Держ. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. — К., 2005. — 199 с.

15. Пастух В.В. Сценічна хореографічна культура Східної Галичини 20-30-х рр. ХХ ст. / В.В. Пастух: дис. канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Київський нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 1999. — 186 с.

16. Полянська Г.М. Жанровий пошук в балетній музиці Віталія Губаренка / Г.М. Полянська: дис. канд. мистецтвознав.: 17.00.03 / Харківський держ. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. — Харків, 2007. — 190 с.

17. Роль класичного танцю у створенні українського національного балету (до сторіччя з дня народження заслуженої артистки України Г.О. Березової) / [Електронний ресурс] / В.Ф. Володько. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mz/2009_16/39/pdf.

18. Станішевський Ю.О. Балетний театр Радянської України 1925 -1985 років / Ю.О. Станішевський. - К.: Музична Україна,1986. - 240 с.

19. Станішевський Ю.О. Український радянський балетний театр 1925 - 1975 / Ю.О. Станішевський. - К.: Музична Україна, 1975. - 223 с.

20. Станишевский Ю. Украинский балетный театр: история и современность / Юрий Станишевский. К.: Муз. Украина, 2008. — 411 с.

21. Станішевський Ю. Балетний театр України: 225 років історії / Ю. Станішевський — К.: Муз. Україна, 2003. — 440 с.

22. Станішевський Ю. Національний академічний театр опери та балету України ім. Тараса Шевченка: історія і сучасність / Ю.О. Станішевський. — К.: Муз. Україна, 2002. — 735 с.

23. Станішевський Ю. Розквіт українського балету / Ю. Станішевський — К.: Рад. Україна, 1961. — 48 с.

24. Тулянцев А.А. Творчий шлях Дніпропетровського робітничого оперного театру і проблеми становлення українського оперно -балетного мистецтва (1920 -1940) / А.А. Тулянцев: дис. канд. мистецтвознав.: 17.00.02 / Ін - ститут мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — К., 2000. — 192 с.

25. Туркевич В.Д. Хореографічне мистецтво України у персоналіях: бібліографічний довідник / В.Д. Туркевич — К., 1999. — 223 с.

26. Чуприна П.Я. Творча діяльність Національного академічного театру опери та балету України ім. Т.Г. Шевченка в контексті розвитку української художньої культури (1991 -2001): дис. канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Інститут мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — К., 2005. — 192 с.

27. Шаповал О. Творча діяльність балетмейстера А.Ф. Шекери в контексті історії української хореографічної культури 60-90 рр. ХХ ст.: дис. канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Інститут мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — К., 2006. — 196 с.

28. Шумилова Э. Национальное своеобразие балета / Э.И. Шумилова — М.: Знание, 1976. — 48 с.

29. Эльяш Н. Балет народов СССР / Н.И. Эльяш — М.: Знание, 1977. — 168 с.

30. Эльяш Н. Образы танца / Н.И. Эльяш — М.: Знание, 1970. — 239 с.