Распечатать страницу

Курсова робота Основні виборчі системи країн світу: порівняльний аналіз

« Назад

Код роботи: 3956

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Порівняльний аналіз політичних систем зарубіжних країн

Тема: Основні виборчі системи країн світу: порівняльний аналіз

Кількість сторінок: 41

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

ОформленняМетодичка

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ

1.1. Поняття та сутність виборчої системи

1.2. Основні типи виборчих систем сучасності

РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТА СУТНІСТЬ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ СВІТУ

2.1. Мажоритарна система за досвідом європейських країн: поняття, види та особливості

2.2. Загальна характеристика пропорційної системи на прикладі європейських країн

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ СВІТУ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність дослідження. Попри відсутність у дослідницькому і експертному середовищі усталених уявлень щодо змістовних параметрів явища виборчої системи, є деякий компендіум значеннєвих маркерів і акцентів, які не суперечать і не заперечують один одного. Підсумовуючи дефінітивний масив, можна констатувати, що під виборчою системою розуміють порядок організації і проведення виборів до представницьких органів влади і здійснення громадянами своїх виборчих прав. Функціонально-інструментально виборча система є компонентом (елементом) політичної системи, яка організовує і обслуговує інститут виборів, встановленим законом або іншим нормативним актом способом визначення результатів голосування і порядком розподілу мандатів між партіями і кандидатами.

Дослідженню окремих аспектів виборчого права та виборчих систем присвячені праці багатьох вітчизняних науковців, зокрема М.С. Горшеньової, О.В. Лавриновича, В.Ф. Погорілка, А.О. Селіванова, М.І. Ставнійчук, О.Ф. Фрицького, В.М. Шаповала, Ю.С. Шемшученка. Вагомий внесок у розробку виборчої проблематики внесли також відомі російські правознавці М.В. Ба глай, Р.В. Єнгібарян, В.В. Лазарєв, В.В. Маклаков, Ю.О. Тихомиров, Б.М. Топорнін, В.Є. Чиркін та ін.

Питання виборчого законодавства та практики його застосування постійно перебувають у центрі уваги Центральної виборчої комісії України, висвітлюються на сторінках «Вісника Центральної виборчої комісії», обговорюються на науково-практичних конференціях.

Однак, як засвідчили події в політичному житті України останніх років, у правові регламентації форм безпосередньої демократії існує чимало прогалин, суперечностей і неузгодженостей, чому значною мірою сприяли часті й поспішні зміни у виборчому законодавстві України.

Отже, Україні сьогодні потрібна досконала виборча система, яка б відповідала сучасному рівню передових демократичних країн світу і водночас враховувала історичні, економічні, національно-етнічні, культурно-побутові та інші особливості населення країни. У цьому зв’язку актуальним видається глибокий аналіз сучасних виборчих систем європейських країн, які пройшли довгий і складний шлях їх формування.

Мета дослідження – здійснити порівняльне дослідження особливостей виборчих систем світу.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

- розглянути поняття та сутність виборчої системи;

- проаналізувати основні типи виборчих систем сучасності;

- охарактеризувати мажоритарну систему за досвідом європейських країн: поняття, види та особливості;

- провести загальну характеристику пропорційної системи на прикладі європейських країн;

- здійснити порівняльне дослідження особливостей виборчих систем світу.

Об’єкт дослідження – виборча система.

Предмет дослідження – порівняльне дослідження особливостей виборчих систем світу.

При написанні роботи використовувались наступні методи. Основним методом написання є діалектичний метод пізнання. Також використовувались методи порівняльно-правового дослідження, системно-структурний, формально-догматичний. Методи використовувались у єдності та поєднанні між собою.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше здійснено порівняльне дослідження особливостей виборчих систем світу.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел. Обсяг курсової роботи становить 41 сторінок без списку використаної літератури.

Провівши дослідження, можемо зробити наступні висновки:

1. В Україні майже два десятиліття спостерігаються пошук ідеального варіанта виборчої системи. На жаль, здебільшого в основі таких пошуків лежить не раціональний вибір в інтересах суспільства й особи, а обслуговування інтересів окремих політико-управлінських груп і олігархічних кланів, штучно створених політичних партій та інших політ-технологічних проектів. Більшість експертно-аналітичного середовища пропонує не витрачати час на пошуки «ідеального варіанта виборчої системи», а зупинитися на прагматичній моделі змішаної системи виборів, аби органічно поєднати загальнонаціональні та регіональні інтереси, визначити прийнятне представництво виборців на місцевому і національному рівнях.

2. Однією з основних характеристик європейських виборчих систем є демократичні принципи виборчого права, на яких, власне, й вибудовані виборчі системи. Йдеться, зокрема, про принцип загального виборчого права, принцип рівного виборчого права, принцип обов’язковості та періодичності виборів (означає, що вибори є єдиним легітимним способом формування органів державної влади і місцевого самоуправління), принцип вільних виборів (зберігає за виборцями право на свободу слова, зібрань, асоціацій, отримання інформації, таємного голосування тощо), відкритості й гласності виборів (забезпечує доступ виборців до інформації про кандидатів, партії, виборчі органи, законодавство та процес виборів), принцип альтернативності виборів (передбачає конкурентний характер організації і проведення виборів), принцип справедливості виборів (гарантує заходи щодо захисту процесу виборів від необ’єктивності та фальсифікацій).

3. Отже, оптимальною, на нашу думку, є така виборча система, яка забезпечувала б ефективність діяльності уряду, пропонуючи новим течіям громадської думки долучатися до сфери політики. Саме такий результат прагнуть одержати у Франції, коли закликають включити обмежену «дозу» пропорційного представництва у мажоритарну виборчу систему.

У цьому зв’язку доречно відзначити, що вимоги стосовно ефективності урядової діяльності досягаються також іншими, ніж виборча система, засобами, зокрема встановленням правил, які визначають відносини між виконавчою та законодавчою гілками влади. Отже, у вирішенні цієї проблеми не можна ігнорувати інституціональний підхід.

Ефективну керованість державою в сучасний період, на його думку, визначають: організаційна структура, характер політичної системи, легітимність, культура.

1. Баймуратов М. Парламентська виборча система: оптимальний вибір для України / М. Баймуратов, І. Сліденко // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2009. - № 2/3. - С. 29-34.

2. Батура Сергій. Становлення виборчої системи до Європейського парламенту: порівняльно-правовий аналіз міжнародно-правових актів [Текст] / Сергій Батура // Віче. - 2012. - № 20. - С. 2-5.

3. Донченко Ю. Характеристика виборчої системи та демократичних інститутів в Україні [Текст] / Ю. Донченко // Вісник Центральної виборчої комісії. - 2011. - № 1. - С. 24-30.

4. Доповідь про виборчі бар’єри та інші особливості виборчих систем, які ставлять перешкоди партіям у доступі до парламенту (ІІ): прийнята Радою за демократичні вибори (Венеція, 11 березня 2010 року) і Венеціанською Комісією (Венеція, 12-13 березня 2010 року) // Вибори та демократія. - 2010. - № 2/3. - С. 92-104.

5. Єфремова М. Виборча система як фактор впливу на представницьку функцію українського парламенту / М. Єфремова // Часопис Парламент. - 2010. - № 3. - С. 39-42.

6. Іващенко О. Пасивні виборці: нові прояви старих звичок? [Текст] / О. Іващенко // Українське суспільство 1992-2010: соціологічний моніторинг. - Київ, 2010. - С. 82-89.

7. Ковальова Олександра. Зіткнення двох версій перуанської правиці: Про особливості виборів у латиноамериканській країні та український інтерес [Текст] / О. Ковальова // День. - 2016. - № 99 (8 черв.). - С. 3.

8. Коліушко Ігор. Українське суспільство потребує нової виборчої системи [Текст] / І. Коліушко, Ю. Кириченко // Дзеркало тижня. - 2017. - № 18/19(20-26 трав.). - С. 3.

9. Кондратьєва Ольга. Стратегії системного підкупу виборців та методи протистояння [Текст] / О. Кондратьєва // Юридичний вісник України. - 2012. - № 42 (20-26 жовт.). - С. 11.

10. Копиленко Олександр. Удосконалення виборчої системи в контексті конституційної реформи [Текст] / О. Копиленко // Віче. - 2015. - № 16. - С. 5-7.

11. Лозовицький О. Виборча система як імператив дієвості сучасного державотворення [Текст] / О. Лозовицький // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. - 2012. - № 1. - С. 220-227.

12. Марцеляк Олег. Конституційна реформа і модернізація виборчої системи України в контексті світового досвіду [Текст] / О. Марцеляк // Віче. - 2015. - № 16. - С. 8-12.

13. Мостіпан О.М. Основні підходи до визначення критеріїв та чинників ефективності виборчих систем [Текст] / О.М. Мостіпан // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка / відп. ред. А.Є. Конверський. - К.: КНУ, 2011. - Вип. 101: Філософія. Політологія. - С. 39-41.

14. Мостіпан О.М. Теоретичні засади визначення поняття "виборча система" [Текст] / О.М. Мостіпан // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка / відп. ред. А.Є. Конверський. - К.: КИЇВ. УН-Т, 2010. - Вип. 98: Філософія. Політологія. - С. 50-53.

15. Мохончук Б.С. Виборча система України... [Текст]: автореф. дис. / Мохончук. - Харків, 2017.

16. Рибак Н.С. Застосування виборчої системи при проведенні місцевих виборів у розрізі конституційно-правового досвіду Європейського Союзу [Текст] / Н.С. Рибак // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2011. - № 11. - С. 122-128.

17. Рибак Н.С. Конституційно-правові засади внутрішньої побудови виборчої системи в Україні [Текст] / Н.С. Рибак // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 9. - С. 110-117.

18. Савченко В.О. Вплив виборчих систем на ефективність роботи представницьких органів / В.О. Савченко // Управління сучасним містом. - 2009. - № 1/12. - С. 137-146.

19. Селіванов Анатолій. Нові моделі децентралізації компетенції територіальних органів і нові підходи до виборчої системи [Текст] / А. Селіванов // Віче. - 2015. - № 16. - С. 21-23.

20. Скрипнюк В.М. Проблема "вибору" виборчої системи: Україна і європейський досвід / В.М. Скрипнюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2010. - №1. - С. 60-70.

21. Усенко-Чорна Ж. Словоблуддя і цинізм промоутерів "виборчої реформи" [Текст] / Ж. Усенко-Чорна // Юридичний вісник України. - 2011. - № 46 (19-25 листоп.). - С. 11.

22. Царьова М. Проблема оптимальної виборчої системи / М. Царьова // Вибори та демократія. - 2010. - № 4. - С. 109-113.

23. Цирфа Юлія. Європрогнози: дотримання балансу інтересів чи остаточний політичний вибір [Текст] / Юлія Цирфа // Віче. - 2013. - № 3. - С. 5-7.

24. Штефуца Віталій Олександрович. Виборча система ФРН як інституційна основа формування представницьких органів влади та механізм артикуляції інтересів громадян: федеральний та земельний вимір [Текст]: автореф. дис.  канд. політ. наук : 23.00.02 / Штефуца Віталій Олександрович; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Л., 2011. - 20 с.

25. Serkan Kucuksenel. Electoral systems and international trade policy [Текст] / Serkan Kucuksenel, Osman Gulseven // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - № 7. - С. 367-371.